Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1876

1876 VrUdag 4 Augtslns W 1863 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad vuor fiouda en Omstreken S 5 1 u ic irvc J if 1 ir Wi ni r i i ill 10 J £ t t i i ein i ï9 A jE ijoïfl xls 0 i iU I 1 11 e f tij R I I 1 f w b I n j 1 It Bin 11 11 J ii fi$M s i l il l F i II JikI 1 1 llfpo I f 1 f iv lyü 7 j wo 1 I W rt rt U 1 + 1 fi B l J JO Ja I n m 1 1 i xsO cv r 111 ij 1 I 1 n b 5 iH IP vii t J F i ir fiy I i T J8 i J ƒ I I J w cf y hi M I 1 1 1 t H I Wl m l r j ii 5 ilia fH J i vK 1 Jb I f i i MJ I 10 1 fit i tj n 11 i 1 1 i t I i I 1 n T 11 r yif iintr Rfl SiiST i at ir i iif W BUITENLAND Bulleiluisck evenlckl De oommimie nit den Fraucbea Kiiaat roor de wet op de maim it tot ket betluit gekomen niet tot uitttel te odriicren Zij ia Terder roorneroens d n seuiiat aau te niden bet ontweip un te nemea met uitioudering Tan bet Tee beeproken art 3 ontbinding der tegeniroordige gemeenteraden De Kamer zal waatwhijulijk niet op den bepaalden tqd gereed z n met de begrootingeu die zy weuaobte af te doen de duouane over bet budget Toor uuilrrwga beeft langer gedunrd dan meo Termoeddc Het ia dua wel l denken dat meu tot eeae uajaar zltling tal bealuiten Men ri rzi kert dai de Hiniater Uufaure de ean ilidutuur beeft aangenomen hem door de liukerzijde aaugeboden Tan aeuator Toor het leTen ter Terran ng T i Jaaioiir Périer De benoeming Toor dien Tiieauten zetel en de brief Tan mgr Uuiberi luta Dttbnie uver de wyzigiugen in de begrooting van Eeredieuat zgn thani de onderwerpen Tan den dag Somniiga bladen beweren dat den Duitwben Kykadag een ontwarp tot Terbetering en uitbraidilig der bestaande waterwegen zal worden aangeboden Het plan riudt algemeen tympathie omdat men erkeu dat teugevulge ran de ipoorwegkoorta de waierwe eu iu deu laattten t jd te Teel ign TerwaMrlüowl De diacussie in het Kngelwhe parlement oTerde OoittracUe quaeatie beeft uiet geleid tot eenige rfliiiinriiig Tfi de hoadiug der Brgeeriug Bq de icenlirhiid waaruTer bet gouTerucinent beaciiikt wai dit dan ouk in bouge male aiiwaanohgBlijk In bet Uoogerhuii ia alle geëindigd mei een goedkeureiid Tolum in bet buia der gemeenten werden ten fclutle alle motiën welke de regeering eenigazina binden konden ingetrokken De beer Qladatone beeft Jtealist pertij gekozen tegen de rrgeering Hg wilde de heiatelliu dir overeenttemniiag tuaaohen d groote mogendbedeii goede Tcrstaudhoudiug met Baaiand wtlka terzuuht naar lijue mecuiiig niet meer te Trettrn ia drong aau op waarborgen voor de SlaTiache proTiucién van bet Turkacbe rgk al moetleu die gepaard gaan met ren eigen beatnur Diaruëli Terdedigde de weigering Tan Engeland om toe te treden tot bet Berlijnaoh memorandum met een argument dut Glndatoue wel zou moeten toegeven dit stuk eindigde nl met een toort Tan ultimatum aan ds Porte en een rerbintenis Tan de zijde der mogendheden tot gewapende tuasobenkomat De premier uitte den wenaob dat de beataande toestand in Turkije moobt worden gehandhaafd Uit rijne rede zoowel ols uit die Tan Qladatone blijkt duidelijk dat de oude politiek die tot den Krimoorlog geleid heeft geheel Terlaten ia Diamëb zelf dit leest men tassuben de regels Disraeli zelf heeft weinig Tertrouwen op de toekomat van Turkije Hij eindigde met te beloren dat hij zoodra de gelegenheid zich zoo Toordoen eu in overeeuatemmtug met de andere mogendheden zou tusscheubvide komen of I eniiddelend optreden De laatste overwinning der Montenegrijnen op MuUitar Paoha wordt ook uitTurksobe bron beTestigd De nigemeene toestand der Servisohe troepen sobijnt niet gunstiger te worden y BINNENLAND GOUDA 8 Augustus 187 Sy koninklijk besluit ia op zijn verzoek eervol ontslag Terleend aan mr P L P Bluisé als hoogheemraad Tan Sijnlaud By kon besluit ia aan den heer J C F van Gennep op zijn Terzoek eerTol ontslag Terleend uit jn betrekking Tsn surnumerair der posterijen In weerwil Tan alle Toorloopige beriokten dat de hh Le Oras van Zuylen en Haspels Woenselag 2 Augustus hunne ToorsteUingen zouden openen in weer jWil Tan alle groote biljetten aan de hoeken dèr stra ten en adTerttttttiën in onze courant die blijspel op blijspel beloofden aan bet Goudiehe publiek werd er gisteren geen Toorstelliug gegeven door geuoeiiide schouwburgdirecteuren De tent zelf was nog eerst in een totsLind tui wording de planken lagen nog in schilderachtige wanorde over den grond bureau noch uuregulisl waren aanwezig kortom zij die zich had eu vüürgesteld en t waréb er wsarschijnlijk velen een genoegelijken aTond door te brengen daar waar er t meeste kans Toor was weiden zeer teleurgesteld en moesten zich behelpen met een genot van minder allooi De hh Le Gras c s hebben te veel et rbied voor het publiek dat hunne pogingen om het Neilerbiudscbe tooneel te verbeteren welke pogingen dezer daKeu zoo schitterend bleken toen zij een prijsvraag uitschreven Toor t beste tooneelstuk d t vóór 1 Janniri 77 gcleTerd wordt waarroor zij 1000 uitloofden zoo zeer waardeert dan dat wij niet overtuigd zijn dathet geheel buiten hunne schuld is dat zij hunne geannonceerde voorstelliii r n niet gaven Zij zija buogstwaarschijnlijk zelve de dupe geworden van een of andere omstandigheid Laat ons sleokts hopen dat wij er niet bij te kort komen en dat de aangekondigde voorstelling die wq moesten ontboen worde vergoed door dat de bh Le Oras c s een psar dagen langer blijven dan oorspronkelijk hun pl dn W ss In den afgeloopen winter fierd cok bier ter stede een soirfc gegeven in de z l Knustniiu die vele stadgeuooten eeu t4leur8telifiig Ixzjrgde Op deu goeden klink van deu n iam ijli ch afgunede hadden vemoheidene personen eei hiirijkkplij c hooge entree groiCerd a de goMhelto Mr te uen tsik iMisMtd die wellidit B iieh heette maar terstond toonde niet de eobte de zoo gu isiiij üokeude de laaua gewaardeerde Basch te zijn Menigeen had berouw van zijn avond en onwillekeurig kwam de wensoh op toch weder eens de veieulijke Baaoh le zien werken Welnu die wensoh is vervuld Dinsdag en gisteravond gaf hü zgn eerate vooralellingen en ij verklaren met genoegen dat bij nog niefi heeft verloren van zijne vroegere handigheid van zijn gezellige praatjes van zijn dikwijls aardige Urn mot Hij weet u den gauschen avond die gij bij hem doorbrengt van 8 uur af tot 11 uur toe luingenaam bezig te houden door de oitvoering van het zeer afwisselend programma Een der nummers daarvan eischt aal het geheel gelukken de medewerking van het publie c ui de zoogenaamde reuzen photograaf waardoor ieder portret door Ie bezoekers aan Basch voor een minuut afgestaan zeer vergroot voor de oogeu van het publiek komt Niet onaardig is t op die wgze eeu serie portretten te zien van allerlei Slodgejiooten wier welgelijkende afbeeldingen onwillekeurig een glimlach afdwingen maar t is dan ook nooelig dat vele bezoekers de phutogreBes meebrengen waarom ü hen hierop attent maken De meeste beelden waren bj de beide eerste voorstellingen echter zeer flauw en lang niet helder genoeg wat ook van toepassing is op sommige der agiosGopische tal le iux Doch genoeg geen kermisganger mag verznimen een bezoek te brengen aau bet Cagliostro ihcatre m E Basch Ib lp het einde der voorstelling van gistereuavoud in bet Tieaire Ckluou MccAaiiiqve hetfl eeu ontzettende f ebeurtenis plaaU gei Pcpeu Een der dames van hel pei siuecl i3 nchti r ile coulises te dicht by een daar braa lende kaars gekomen met t gevolg dat zij in licht ontvlanib nre kleediug gehuld plotseling la t ware lu brand Jtond Zn sprong op het tooneel waar haar spoedig de noodige hulp werd verleend Op versdieidene plaatsen heeft zn brandwonden bekomen en is naar het gasthuis alhier oveigebracbt Wij vernemen dat de ongelukkige e ame B Uer een niet zoo groot deel nam aan de werkzi amheden in het thüitre dat de vooretellingen daarin zullen worden geschorst door dat ongeluk maar lat die integendeel geregeld zullen doorgaan Zij schijnen te voldoen eau billyk gestelde eischen en het is to verwachten dat het publiek dat thai avond op avond miar de Markt stroomt het theatre van den heer Coppejans niet z d voorbijgaan maar veeleer ook daarheen zijn schreden zal riditen Het uitstapje naar sHiige door het Bestuur van Volksonderwijs georganiseerd en daartoe in staat gesteld door de milde bijdragen van velen onzer stadgeuooten had Zaterd ig jl plaats onder begunstiging van prachtig weder Des morgens ten 7 re vertenigden zich in het lokaal der Tusscbeusehiol 184 leerlingen van de scholen der heeren Kluilmaii Kramers en Huber en van e Viiioeutiusschoül Voorafgegaan door het muziekkorps der dd Schultery begaf de stoet zich ten half acht ure naar het slation van den N K 8 begeleid door bet Besluur van Volksonderwijs de daartoe uitgeuoodigde HH Hoofdonderwijzers Kluitman Kramers eU Hubcr en het geheele hulppersoneel der Openbare Tussoheuschool Langs den geheeleu weg dien de optocht volgde had zich eeiie talrijke menigte geposteerd die op de ondabbelzinnigste wijze hare ingenomenheid inet het feest te kennen gaf en op wie de aangpziehten der kleinen glimmende van genoegen bij de te verwachten pret een alleraaugeuaamsie indruk maakten Met den trein van 8 uur 29 min vertrokken werd bij aankomst te s Hage dadelijk den weg in geslagen naar het bosch en onder vrolijk gezang eene wandeling gemaakt door de schoonste gedeelten van dit heerlijk lustoord Nadat de wandeling eenigen tijd was gestaakt tot het gebruiken van ververschingen overvloedig toegediend werd de tocht voortgezet tot aan den Zoölogisoh Botanischen tuin Met de meeste welwillendheid bad de Direcli lUc r iprichtilig gelegenheid ter benchtiging gi ien en iq A meest hupscbe WQze werd de stoet daar ontvangen en rondgeleid Ons kort verslag laat niet toe in bijzonderheden het genot te beschrijven dat de jeugd hier smaakte genoeg zij hel te vermeldeu dat de goed afgerichte Betsy de ruim éénjarige olifant de berenkuil en de kluchtige spiongen en grimassen van den jeugdigen orang outang allen in de prettigste stemming brachten Na dit sieraad van s Gravenhage bezocht te hebbeu werd eene wandeling door de stad gemaakt en daarbij den weg gekozen langs de verschillende mouu iieuten standbeelden en paleizen terwijl ook de troonzaal vergaderzaal der ïe Kamer benevens de zileu van den Kaad van Ehafe en den Eaad van Ministers bezichtigd werden Nu werd de trein ia twee deelen gesplitst ten einde in twee verschillende gaarkeukens een gezond en krachtig middagmaal te gebruiken dat uitstekend toebereid zich wèl liet smaken en nieuwe krachten schonk om volgens het door de Commissie vastgestelde programma den dag verder goed te besteden Omstreeks 3 ure waren allen weder vereenigd aan het begin van het kanaid naar Scheveningeu waarheen in twee gondels onze reizigers den tocht aflegden Ten hall lier ure aangekomen werd na eene kleine Ten 6 j ure werden de gondels weder opgezachten de terugreis naar den Haag ondernomen Kaar men ten 7 ure aanl wam en met den treiyvan 8 uur 15 min naar Gouda terugspoorile Alvorenshet perron te verlaten Fohaardeii de klei ien aiok om de Commissie en Onderwijzers en hieven een allerl liefst toepasselijk liedje lot dankzegging aan