Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1876

l I UÜI1I l l 1 l Oooda OEBOBINi 1 Mi Chrialiia Uiadrikt Oonillt nadera V WMtr tl P UkeriM a Nitl dMcn p 8ibhk at m OtÉltrNag niroibUa Carttlib eadtra l O Ifrtttt ta W vta TatvtB OVERLEDEN il Jtli I dt Horn la yuutt IV inuriak der dwittenj die 7icli a ui den in au ran ket slatiousgeboufr bevond hief ter vernelkomiug het volkslied ami rn leltte rich ereu als s niorffeia lua hrt hoofd v iu tie schaar die in ite beste orde ou lauka het f edrang eeuer diehte volkautuigle sich a iar hct lekcil dcr tusschcuiohuol in beweging telde Djar aaugekomen hicreu de kinderen oogBaaU een daiikUedje aan en n idat d heer Kluitman it i er luuua eeu kort woord van erk uteuia ker een afloop ten genoege vaij hen die tot jdat feest iadJen bqgedragen Ëu wi üij Ijiirnicde de bedoeling hadden het volksouilrrwijs tut een vour werp van aller belangstelling te verhrlfon dan mogen t ekerlgk vertrouwen d rtoe krachtig te hebbeu medegewerkt J Bquader verdienatelyk hebbsn zich gedu rende den aiuoheu dag de huJpouderwijzers gemaakt door het 4iewaren der orde ouder hun iiaiiwletteud op en toetieht De c inniissie van wie het plan is uitgegaan mag xiah verheugen ia het welslagen van dat uitstapje Waarbi niets dat naar wauordc zweemt te betreuren viel waarby zouveel opgewektheid by de jeugil werd vernomen in het besef dat dit te danken was aan en trouw schoolbezoek Aoo werke de commissie voort zoo blgvc veler belangstelling hare pogingen ateuuen en zoo levcre dat uUls de resultaten dat lig ondersen ehoolieren de zuclit tot getrouw school Jbëioek gunstig en steeds gunstiger werke op den bloei van het vulKsouderw js By het Departement van Koloniën zyn per tele gramineu vau den Gouverneur Generaal van Neder UndschIudië de navolgende beiiohteii uit Atohia ontvangen Den 7den Juli zijn twee kolonnes onder de leiding Tan den generaal majoor Wiggen van Kercheni uit gerukt om het gebergte in de IV en VI Moekim van vganden te zuiveren en de plaatsen te verwoesten aar zq zich schuil hielden of hun voorraad borgen Uit doel was dea 20stea Juli geheel bereikt Alleen cooht men nog in het gebergte van Atchin naar de schuilplaats van Hadji Aboe wiens kampong Lamharoe was verbrand 3lt den linker oever der Koerong Raba wordt eeu post opgericht Bij het bouwen van eene biug over dien riviermond werden twee man gekwetat l ene patroniDe Hit Beloel zuid heeft bij nacht eeiu vijindelykc kampong overrompeld wapens en ammunitie buit geuiiia t en zestig huizen Verbrand De vyand liet 7 dooden achter Aan onae ayde werd kohta 1 man licht gewond Het weder was droog en zeer warm en de gezondkeiditoeitand behoodens enkele oholeragevallen aitt oogonstig Be opiumpaeht in Atohia is aan een Chineeachea nwkter van Batavia afgestaan voor 10 540 de pacht der dobbelapelea voor 8S00 smaands Sl Ct Te Amsterdam aal voortaan een twintigtal fanztren dei Mehts patrouilleeren om de uaobtpolitie te ndiiileeren Te Uticeht ia Woensdag in het gebouw voor konaten en wetenschappen pleehtig ingewijd de tentoon teUins Taa voorwerpen voor kunst en industrie van wege het teohnologisefa bureau georgimiseerd In tegenwoordigheid van veel genooifcgden hield de voorzitter de herr C A ieesluk eeue rede welke door den heer Boer wethouder van Utrecht werd beantwoord Ook eeiiige der baitenlandsehe commissariaaca voetden het woord Bij oen dezer dagen door Z genomen besluit is bepaald dat met het toezicht op de mitiekcorpsen b j de regimeuten infanterie wordt belast de direótenr lier mvnek van het regiment greundien ea jagen welke ditectcvr tevetu den titel rjit hebben van inspeetenr van 4e miziekaorpsen der infauterir Men sdirqft nit Bjdegraven dd 3A J liC Kr wwdt moeite gedaan om van Bodegraven opOonda een nienwe reisgelegenheid t t stand te bvengen Thans is de eenige gelegenheid met den wagen VM Alfen s morgens naar en s avonds van Gonda Men wil nn tegen lager tarM een stoombootje laten vare door de trekvaart langs den straatweg waartoe teedf een pracfvaart gedaan en vergunning aangevriifd ia Het FtikrtaHd meldt dat thatis ook Z K H Brins Hendrik eene niet onhelangr ke som voor het nonatandbedd heeft beschikbaar gesteld voor het val dat de zaak tot stand komt Be Kamer van Koophandel te Maastricht heeft oh tot den Koning gewend om 2 M iu overweging te geven een afionderlqk ministerie van openmn we en handel en nijverheid in het leven te G durende de maand Juli jl zijn te ti veiüngen 16 635 zeebaden g il0 Qeu In Juli 1876 1 roeg dit getal 11 623 Diasd norgeu ten ongeveer half zeven uriv toen er nog sleohts weinig liefhebbers iu zee wareu heeft er bij de badiorichting voor mannen te Scheveningen eeu treffend ongelak plaats gehad Twee jonj e heereu die zich te ver in zee gewaagd hadden vetkeerden in levensgevaar De heer V Franok een ingezetene van den Haag stelde alle gevaar voor eigen leven trotseerende alle pogingen in het werk om de jongelingen te r tden Hy moest zyne mensohlieveude pogiugeu met den dood bekoopen De heer F verdween Iu de diepte en tot heden middag 12 ore was zyn lyk nog niet op het strand aangespoeld De beide jongelieden werden door het posoneel van de badinrichting gered een hunner algeheel buiten Lennis en meer dood dan lerend Tn het lokaal der binnenbaden gebracht werd door den baddoetor Mess alles aangewend om de levensgeesten bij den dnnkeliug op te wekken hetgeen ua herhaalde oiiveriu jeide pogingen mocht gelukken Volgens den Haagsohen correspondent der Zulph Ct iu de ministerieile krisls nog niet geeiudigd Op het nadere schrijven van de Ministers aan den koning waarbg althans op ket kailektieve ontslag niet nader werd aangedrongen was 11 Vrijdag nog geen antwoord terug ontvangen Bij gelegenheid van het overlyden van den heer Hermans te s H ige wiens beroemde rijtuigfabriek door de familie in stand gehoudcu worjdt wjrdt in een brief uit de Hofstad iu de Ami Ct medegedcelil Om u eeu staaltje van de voortvarendheid en oaderneiningsgeeat van Hermans te geven op de Loudensche tentoonstelling van 18 S2 onderuam hg met zgue rijtuigen den iwaren stryd tegen de wereldberoemde co ich builders van Loiig icre Zy werden door de kenners even goed gekeurd als het Eugelsoh fabrikaat en d iar de prijzen van Heripaus aanzieulyk Ltger waren we d liij weldra door bestelIbgen uit Engeland hetgeen heel wat zegtl overstroomd Èn in p iats van i u met die bestellingen in den zak naar den Haag te gaan huurde Hermans te L uilen terstond eene werkplaats liet zijn volk uil den Haag komen en oouourreerde zoo iu Biigeljud ütlt laet de Kugelsche fabrikanten in eeue industrie waarin de Kngelschen tot nog toe niemand boven zich erkend hadden l e lakwerken en de Aruheinsche Eau de CjlogneFoiitein maken de grootste attractie van de teutooustelliiig voor de bezoekers van het clioone geslacht uit De étalage der Kou Arnhemsche Ëau de Colognefabriek is geplaatst vpor het bureau der Neder Hoofdcommissie ik durf zeggen op geeue al te gunstige stelling muur niettemin ontvangt zy ruimschoots haar aandeel van de bezoekers De étalage bevat een mimen voorraad van alle verschillende soorten Eao de Cologne van genoemde fabriek aljen in zeer praehtige llesschen De fijne verpakking eu ile goede kwaliteit vinden ingang bij het publiek dat de tentoonstelling bezoekt teil minste te oordeelen naat de aankoopen die men ziet doen ea de liohjea der damei wanneer kaar verzocht wordt hare zak4oeken toe te steken Boven de éltitf t beviadt zich eene prachtige fontein in gothisehen st j die nit drie slaugeukoppen spuit én het water in drie sehoone vazen werpt Het gdieel heeft een grootsoh voorkomen en dêet den architect den beer Kuipers van Haaiiein eer aan De fabriek is vertegenwoordigd door deo heer P U Starke van Amatüdam en met veel moeite en door zyn krachtig optreden is het gemelden heer gelakt van de Centennial commisaie verlof te bekomen op de tentoonstelling te verkoopen eu daardoor 4e Amerik dames die tamelj k wat van dit artikel gebraiken met de n NederL tak van nyverbeid bekead e maken Toes de Keiaer eu Keizerin van Brazilië het Nedeit Departement Jiezocbteii werden HH MM ontvangen en rondgeleid door de keereo jbr Heemskerk van Beest en Dr JouekUoet die bjj die gelegenheid zich van een aaageuamen plicht n T waarde kweten Toen bet doorluchtig paar ook voor de Ëau de Cologaefontein stand hield had de keer Starke ket voorrecht d Keizerin een prachtig étai te preseateeren met de diverse kwaliteiten Ban d Cologne deier fabriek dat door H Majesteit met veel gencegen werd geaccepteerd N o d D Dr Bronsvc Id wqst er op in en artikel getiteld de Zondagsraat en de Ge mdbeidaleer liee Snge land Sehotiand en de Vereenigde Staten ons in de stipte viering van den Zondag naar de kroon teke Toch hebben ze er geen sdiade by dat ze op Zondag rosten naar t gebod We zien het troswens aan de anëlieten dat ket niet wcrken op den sabbat volstrekt niet hindert om vooruit te komen in de wereld Men denke er ene ernstig over na hoeveel kwaad de Zondag thans doet met zijn gewoel en gedroisch Een kapitaal aan j eld arbeid eu Vracht wordt thans verspild De kerk staat thans in meer dan één opzieht machteloos De heer S frlÉiMrt niet dat de Begeering de vleugelen ovf kanr l uitbreiden en b v een premie zal uiüoven voor getrpuw kerkbezoek maar belwyfelt of ze weldoet met onbmerkt da gel geuh4 en Höi versÖiooiW op den rurtdat te dpen toenemen Hiivertlaart geen pnntein te z jn maar een v end van het olk dat nu op de Zoi 4e kJBnen opdtiet van velerlei verderf Een foKT d n Zondiig gaat missen gaat te gronde Men werke dan althans de kerk niet tegen in haar streven naar het goede Door kaar verachtelijk te maken ook als zedelijke macht doet men niemand een dieoat En wil men niet naar een Kerkeraad luisteren dat men dan hoore naar de uitspraken van de gezondheidsleer Men sohryft uit den Zoidooathoek van FrieiUnd De veehouders worden hier veHegen ntet Ittin vee 3aar er geen gras meer Voorhandeh is wegen de aanhoudende droogte Reeds is een veehouder begonnen met hooi te voederen t welk ongetw yfeki in Juli en ongehoord ieta is De zand en veenboskweit in deze streken ep hoofdproiluot heeft in den nacht van 28 29 Jul vi wat geleden door de vorst Hier en daar is de bloesem totaal beschadigd Met den roggeoogst is meu druk bezig tStroo is dit jaar ongewoon duur en de halmen zyn sohaarsoh Het beschot ii dan ool verre beneden t middelmatige Op de Schelde heeft Z iturdag een afgrysselyk voorval pl ts ge i ld Twee Belgische mariniers trachtten op de hoogte van Austmeel van het Eugelsch schip Sarah kapitein Filey te deserteren Zy sprongen in de nvier doch werden achterhaal te Burght door de beide stnnrlieden van het 8Cl lj die ich op de delinquenten wiirpeu Ken dcztjr wierp zich uiteen bootje dat zy iumiddels hadden bereikt weder in de rivier Hy wenl door twee schofen uit het eeslooiwpiatool dat op hem afgevuurd werd getroffen de aml stuurman mishandelde den tweede mntrooa met een jjteren werktuig tie beide stuurlieden werden op last van den inmiddeU gewaarsehuwden prourenrgeneraal gevangen gepomen D bcidep matrozen verkeeiEU in levensgeritar De gjrmnnstiek heeft te s Hnge imiileiding gegeven tot eeu c ttirïict tusschen de verschili U le schoolautoriteiten Volgens geiiieeiitelyk voor olirifl r uuden ten minste in elke ifdeeliiig der drie laagste klassen nau de h b 9 itrieinaal s weeks feii zoo mogelyk ook i iu de 4de eu 5de klasse een paar malen gedurende een half nur tusschen de andere klaseen iu gymnastiekoefeningeu moeten gehouden worden Deze regeliug waarmede de pluatselyke commissie van toezicht en de inspecteur zieh vereenigeu en waarvan de minister van biuiieninndsehe zaken het rerleenen van eeue rijkssubsidie afhankelijk stelt ontmoet btf den directeur deu hiir vau Vken zooveel verzet dat hij zijn ontslag ui rmt wanneer de gemeeuteraad eeu dergelijk leerplau m Mlit goedkeureu Aan dtn raad is nn door B en VV voorgesteld de party van den directeur te kiezen z ne bezwaren kpmen hun gegrond voor Het ontbreken van naehtwnebt geeft aoias aanleiding tot eomische tooneclen Zoo gebeurde het onlangs dat de iiispeeteur iu de naditroude een beschonken persoon op straat vond liggen ilie oumoge y door het kleine penoneel dal hy t r beschikkinghad kon worden vervoerd Hij gelastl den alléénwakeuden wacht van ket kwartier op Ie slaan ri gedurende vyf miaatrn klonk het doororiugend geluid Een honderdtal personen schoot toe maar geen enkele wacht Om ziek met zekerheid vergewiosen dat ergeen wacht onder het pobliek was vro de iuspicteur met luider stemme Zijn er oi ider ket public ook ufcehtwachts Neen Iqidde ket antwoord De besohonkene werd toeu met behulp van eenige weiwillenden naar een politiepost ebrt ht U Wie geeft Hebt ia doisterni roept het A iy aui wi Mkilad oit de vraag stellende hoe priw Frederik en Prins Aleia ider een stipt godsdiei tt man ea een jongmensch die zyjie voetstappen drukt vrymetselaars knunen zyn daar deze over het algemeen lieh niet aaa de godsdienst laten geleden Ijggenf De pHnstf alleen kannen die vraag an en maar het zou dok kunnen wezen dat mei vob lick zelven een stipt godMlienptig man kafi Bju maar ecfi eei sin k t in dat gèkiJiDet over zaken die niemav4 eet n dié voor ieder decbts eelii qukekie van geloof zyn Van de vrümetlelai kibbéB W8 wel eens gehoord dat zij elke gelaofsovertuiging ei ellse politieke overtuiging eerbiedigt o4at i de vereenigittgen mn vrijaetaelaars de oorcaak vfi vwdeeldkeii niet beetMt die i 4e g ly tt hg mensehen van elkander verwgdert en tot eikaan wgenstanders maab b dit oo 4w i msiqbieB deze eigensobap welke de prilMPi l t f Cl en die voor hen liie i ipiMÉflak J9 f iiftlte en onvermoeid verketteren en vrroordeelen de priufan lêlven zijn wg liernaleh het deêen ndie de betren VM bfet fKfffenuii Iftekblad in dedgist rm r naarinaj verkeereu kunnen terecht lulpen jAntu et mmUi iter A Kmyertmwit Ob d 3e verdijn i i nu ie y Uijllit lx f è AofptAe tenTkMcIrt Ken jner buren dntwaaMe dêttr dlïgeneen hr n uqto en zag rpok uit de Ulen de liner optlygen Het bleek dat de brand die reedseenige meubels en kJe dwtpj Kf h vernield veroorzaakt was door onWlamming van losse lucifers tengevpj i Van de lotlneairtilBn dif dnai een Mgjein de glasruit als door een brandglat de laclferahadden aangestoken I il I 11 Vgrg M qrio vwot 4911 Gemeeat ir a DINSDAG 1 AUGUSTUS TncBvoonlig 4 hceren tio Bergen ijtendoorn toort VirdK Ikm Vfm Nooltoraa van Door MeSHmsluc fortn Dnó w er van Straal PmI Droit SiniteV fiMlewaaan ca 8ari Ik voorxittrr dctlt nede dat de beer SjmioiD heeft kennii cpfen érlni dcrd te ija dt cmderlofc bg te woaes De netnieu der vorfga verp t S Korden geUsaa ea fl rrcsteerd li ek oeB sga celM miurie vin kb Oedepuleerde Sttten dexr Provincie boudeade geedlieanDg vej bet tariof tot lxi D der tebonl gelden san de etadamnziolucbool tene miniet een denllde oedbeiirende de gonwakto vgiigillgra ia de polltt Terordeoin cen niHive vnb deielfde goedlieureade den nfelaad van gruiid aan de htereu Gocdewaagen en Faaij Woe4t pelcicn bet rapport der coinmiiale in wier bandeawaa iieatcid de rrltening der dd bebttttcrg over 1877 tut gocdkenrinil adviaecrende Ier viaic U va W brengen rapport nit op bet sdrva tan de beereo X m C Jookfr tot aanvraag van oen atult grond aan devnl ontraden den afatand nar atellcn voor de adriavanlon toe Ie staati aldaar een overpad te awfan van 8 mater Ij die egen bttaling van ƒ S per jnar ter vuu fi ed W brengen nede rapport nit op de adreaeen van J ICratalMer ca S Lnfeber on afainnd van groad adviaceren toi oAvgzing t r Vlara B ta W doen rapport op soa venoek fan i Don ela aa tal het gravsB nn een lakpat aokltr iqne wooinf wilItWket vonoek inwilligen tegen ƒ 8 por jssr Ier viaie Alaan atcllea B en W voor nader xek va bepnitngrngvnolevrdi ii grond af Ie etaao aan K co C Jonker H Zaodvoort I Moleveldl jitb Pouw Pnnaenberg de Graa en Co fideellelgk W van Soeit en o N de Vroom 6 Ufeber cd H Zicleman i Lioders tn ned t Beg er tegen 10 fnis do etnllare Ur viaie eea adrra van J ï Keijat r en Z van de Kaalcele veraoekeade ID gcbrvlk te aiogco hebben grHoteerdrn giood wordt gaoloM in bonden van U on W ter ioe van berlcbt en nnd AoB de orde ta eeu voorviel lut bel 10 gebruik afstaao aan kol Bgk van ecu atuk grond de gemeente tocbeboorecde en irhanrd woidenlo tan let beer vod der kleun tot vergrooItalg na do kaarnc B en W atellen voor do aangcvrwgdo gfud voor niet tia bet Ryk of Ie ataao dit wordt tltaawen gocdfakcord ook vooratel lol yiiging van tri 68 der vtnrdeaitg raa poHlit vttlgiiUld den 16 Jnni ll Augattna 18 ordt tl c cen gocd iikctrd Altna worden on op de tanbevalingalgat ter hcnacBiig vtt drie in bet cullegie van aettera gckoxeo de bh J F vta UaU H P N Kociatna T Dnyir W Bnad vtaSlnaloa C tn Veen ct C C Knaap DHrat gatt de vergadering over in teac tact gctMta dcana ta tt reaameercD dt ootnten der vorige gealoten vcrgndcrtog nn lanpaaiog wtvit laiokliglii vcriocnd otaina do geaot boiliiIte litvoentg tt gttta atiider reitaplit ca eindigt dt iHtiif Aan ket ftuesu van Politie alkier ia gevonden ea gedeiëneent Een ZILVEB HDBmX OIE met KgfTOia ASKTBBBIOHTBJf CKnida 3 Aaguatns 76 Tot nagenoeg vorige ryien wat de omzet zeer gering Poldertarwe puike Witte l 7 1 10 40 Minden 9 9 0 Bogge puike 7 40it 7 76 Mindere 7 4 7 30 Voer ƒ 6 50 iƒ8 80 Gerat puike f 7 16 i 7 80i Minder 6 i 7 Haver xware 6 i 2M0 liokte 4 4 4 76 iDe Veemarkt met weinig aanvoer e baudel It Sohapen mede traag varkens voor Londen 24 1 te AenU per halv kilo Varkeif en biggenlog Aangevoeni 100 pfutnen Kaa rie handel vlug prflnöi vé f 1 S m i GoébMek 1 60 1 ƒ l SO fNÊèm l SO i 1 40 Q OB8ESPÖNOBNTI t V f T H ta w vta vnuruB VERLEDEN il Jtli A J van dtr Klb 5 a J I Mtrrtt 2 n 1 Aa L 6 Vdf Ihtii r Ma t I AfP M i iX ao kiat r MaIl b SabiHni8j Ti l I ri I rfjj tt I liti H i aeitB tatlea w j b t iMgcitirit tklvtB cn Dk Bi tc li GEHUWD 8 Anf C da Jong er C de Graaf C Borat en M J Nicowenbnijien Gerriticn ea A U n van Uool P Swancnbntg ca T J de Jong O 1 vnn Bovne en U W Voa i Snel en J Holthoij a H Vcrhetk en W J BcgH K van Htatoa en C van Imbwcb G van Gocb en t W van Iceat 1T I dt Uootj en M J Kervten J Koetsier en A Lcma Buigerl ke Stand van oudeiMa n Ctf meenten van 27 Jnli tot S Augustus Isjï Moordreohff GBBOW eecno OVtBLIDEN D Ton Ib ONraBTBODWD i K van Kranenburg wed vat N Altitg tod H j tHl A Weggcman wed van l troowburat 55 J O Koolaeea K van Nienwert rlr t d IJvirl met M Hofaant 25 i Vfogdatr tiid 88 j ita Waddmaveto cl C Ment 24 j GEHUWD Geen GEBOREN 80 Jtli ïfeaeh ea cinn ondcn G vca der Bill en K HonKoop OVERLEDEN tt Intl K Dekker otd 2 a 21 K Alker oud 48 echtg vta T GraveUod 2 Aug A J Roogaerdt oud 4 B ONDERntOUWDi ISJtli F Blok Jr aet A Znidnrvliel OEHUWU Gecne Haastreobt GEBOREN 27 Juli Florna ouders H Ovkan en C Oikaoi OVCRI EUEN Getto OMDEBTBOBWD 8 Mi H IMtr 24 j at A F van der Borg 25 j t GESDWD Gecne BetfQwUki GEBOREN 2 Juli Cornells ttin M Nr kvstigt en M J Rjnakkcr Jokanict Onder KvdrT i ir en M J Prikker 2 Aug Klttt audcraC Schouten euJ Kuater OVERLEBENi 28 Jtli P Oostita ïl a SI A G Verwocrt 7 a J vta Bfln I a A Otdaboora wed G de Knikker 78 j ONDEBTRODWD E Joogcacel 21 j en M van den Berg 2 1 j = dinxveen r EBORENi Jt ouders L Bouwasat en P Peteri Cornell oodrrs K van Klaveren en Verweij 0 ERIEDENi T Kegier w J Groeo 88 j J de Jong 5 j J Hoogenbooa ethig vao U VerWty 57 j ONüKBTROUWUi Gteat GEHUWD 0 ne ADVERTENTIÊN ♦ i Heden overleed miine hartelijk reliefdeEchtgenoote JOHANNA CHBIS TINA KOOM in den ouderdom van ruim M jaren diep betreurd door mg mgne kinderen en behuwdkmdereu 0 12 AMHUM Gouda 2 AuKaaUia I87fi Eenige dagen geleden is er VEBLOUEN een die deielve terug bezorgt aan het Boreaa dezerCkMUBot zal eene belooaing genieten KUIPER GEVRAAGD aan de STEARINE KAARSENFABRIEK Oomda Zich in persoon te vervoegen bii i tn direct ir KUNBN TCN 9PQE0I38 ar Mn FUN1 IIIB88TS0II8 adrea in Penoon Ifarroaw BOERS Crabethatraat HARTING Frères Gouda OosMMTen B 14 Portraits Portrwt Cartes PortraitsAlbams DeMins 8péeialit d AgtandÏRaeiDentB et dePortrutf emaillées Lokaal PRO PATRIA ZÖNbAGMOBOElN 6 AUGUSTUS te rerki9Mn Hè VeHérwbing zoomed THEE KoFfFIJ VrATBRCflOCOLADE BIEItEN etaz enz az AaBbeTleKng zal zeker wel overbodig zgn vooral l diagene die gewöoii zgn dit Xiocaal op Kfermis te Mzoekeé Mg nedtirig sattbevdende yw Dt Dienaar P C DOESBURG PlMtM en C M iii e I SLOTEIIl iKËR Co O O TJ 33 Ten bew ze dat het 6EMBEEBIER uitonza Fabriek afkomstig is zullen in het vervolff de Fleschjes geleverd aan de Sodeteit Ons Genoegen van eene plombe voorzien zgn gemerkt S k C 8LOTEMAKER Ca STMIJEU7SSI1 VAN f OUDHEDEN te Gouda Op ZONDAG 30 JULIandeDduratr Tolgenden ZONDAG 6 AUa sal hM IIDSKDM weder vap 4 6 qor tegen den VERHINDERDEN EKTRÉPRIJS VA iO Cem DS PEESOOii toegankelijk sijn DB DIRECTIg Te koo cell party EngelschIndi he LU ZiAI ZAkKEi blJ J man ie Gouda 8 f De iiiiiU rgeti fkfnde reeds hi jHtui üetioudsche K e r lil 3 uint zjjn OALANTKIlIËKRAAM bes ïaii ieiii eeu groutc sarteeriag Heerenea Damesartikelea be dclt hebbende bencht hiermede zgiie geachte Éj têle dat hg dit jaar wegetts liqaidatie door f derden leeftgd deKermi9bezoai teBigDe tecen veel veirminderde uitverkoopt Hopende met een druk bezoek vt kri teworden noemt hg zich dankzeggend voor hetgenoten vertronwen f i UEd Dw Dienaar van Amsterdam i StandplaaU Westhaven ovec den W lEd Heer M JONG Openbare BURGEMEESTER eu WETHOUDERS va Gouda zgn voornemens op DINGSDAG dm 8 AUGUSTUS 1876 des namiddags ten 1 nrei in het Raadhois aldaar bij enkele inschr ag AAN TE BESTEDEN Het bouwen van een Sohoollooaal bU da Uurgerachool voor joogena Waarvan het Bestek en de Voorwaarden dagelgks de Zondagen uitgezonderd deatoormiddags van 10 tot des namiddags 1 are ter Plaataelgke Seioetarie eu aan de Stads TuBaurwerf ter inzage zullen liggen alwaar tevens gedrukte exemplaMn vtui het Bestek vwtr t tten van de algemaene Voorwaarden van 0 60 verkrggbaar zgn gesteld Inlientingen worden gegeven door dan Ge meentearchitect De Inschrgvings biljetten zullen op zegd geschreven door den inaehrgver en zgne böl at geteekend eu behoorlgk gesloten niteriijfc das namiddags ton vgf ure van den 7 AUGUSTUS te voren Of de OétaeBttte Sbcretaiirf nBeten ingeleverd z n