Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1876

Zondag 6 Angustus 1876 60ÜDSCHE COURANT Nienws en Advertèntiéfilud voor Gouda en Omsireken Standplsi ts markt ovor den Heer Niaveler Qedurende de Kermis worden Tentoonaesteld DE TWKE RUaSIöCHE BOERENZUSTEES met honne Moeder TOULIKOPF ELISA 0I ISUm AClLIKA eilD3a4R zwaar 264 Poud I zwaar 124 Pond Het zgn dezelfde Kinderen die een gemimen tgd iu het Paleis voor Volksvlijt tentoongesteld waren Da Med W HERMAN begeleidt de kinderen Entréeprös EERSTE RANG 25 Cents TWEEDE RANG 15 CenU Sociëteit Ons Genoegen Gedurende de Kermisdagen zijn bij mij o a de navolgende WIJNKN voorhanden De Flesch PONTET LUDO vau d flrma Van Alphen Ledeboer f 130 CIIATKAl ROUSSKT 1 60 St JUUE MEüOC Hoest v I noop Co 1 30 MARaUIS DE BHIJAS 1 80 Mte gteuekem mUh turn het Cmeket eer prima s v 9r iem WL i De Kastelkin GOUDA 1 lag 7G P vaii RHOON Jv Het Btaur van gemelde Sociëteit verklaart bovenstaande opgavan van oen Kastelein te bevestigen en goed te keuren Mr P J SNEL Preudnt H JAQBR Stcrttaru LUKE llfflii r Cf ARNHEM I E D DÉ COLOQNE dezer F briek in Iiver ia k jh verkrijj l nar l Gouda bij B 8CH0LTE Ilooge Goowe gby Winkeliers wordm dringend verzocht ter voorkoming van misleiding wel te willen icfat geven op de n naam van onzen reiziger de Heer J B H BABO BI BÜEENDE BE WM OPRUIMING GAeUOSTRO THBATRB van E Basch C3 ROOTE Tiwdl A K KIT Hedeo DoDderdag3 cu VrUdag 4 AigustHS des avoiHls 8 me Oroote brillaDteamosante Voorstelling in de PHYSICA MAGIE OPTICA on HYDRAÜLIEK Mode Artikelen VER BENEDEN FABRIEK8PRUZEN BIJ J S KËISËR Korte Tiendeweg 1 Aid Physiek en Magie Protheus of de ver beterde Davenportsche Metamorphose 2 De Reuzen Photograaf i é De Reisavontaren eens schilders 4 Agioscopische Wereldtableaux SREEUYWITJE EH DE 7 DW£R6£N en de 1000 stralen werpende Wouderfontein Tot slot UEOHAHISCETHEATES MORIEUX iMfllI iffl ff 11 Alles in biljetten omschreven E BASCH Het grootste en be roemdste MECHANISCH THEATER der Wereld Standplaats Markt tegenover bet hotel de Zalm Avond Voorstelling 6 en 8 j nnr Prözen der Plaatsen Iste rang 75 ets 2de rang 50 ets 3de rang 25 ets Kinderen ben 11 j iar 1ste en 2de rang lialf geld TBEüTfiEiiNOüTSAÜTES onder DIRECTIE van O Si I I ET StandplaaU op de GROOTE MARKT over het Koffienois cHakuonie van den Heer LAMPE Gedurende de Kermis alle avonden ten 6 en 8 nie Groote Voorslellinef Gonda Drak van A Brinkman PRIJZEN DER PLAATSEN leE g75Ct 2e Rang 50 Ct 3e Rang 25 Ct Café TIVOLI W J M SCflOLSZ CAFÉ CONCERT te geven door het Operetten Gezelschap onder Directie van de Heeren J VAN DfiR VAMK en A WINTK Gedurende de Kermis van af DONDERDAG 3 tot en met ZONDAG 6 AUGUSTUS a s UATINEE S EN SOMS met medewerking van den alom vermaalde Hollandsche KomiekZanger en Zangene TOM POllCE en Zusier De voordrachten zullen bestaan in OPERETTES QÜODLIBETS DÜO S COMIQÜESCÈNES en VAUDEVILLES allee in d toegepaste Costumes bfl de Soiree s DE VIER CL0D0CHE8 Comique Dans tjjdens Lodewgk XlV Aanvang der Matineé s 12 nre Soiree s 8 Entree Libre a K iTiD 1 in verbinding met een geheel nieuw gezelschap Artisten bestaande uit AccrobateD Oymnastiekers Atbleten EcihbiiBten en Pantominlsten StaudplaaU GROOTE MARKT tegenover dm Heer ZELDENKIJK De Directie zal alles aanwenden om h t g achte Publiek van Gouda en omstreken met hare geheele nieuwe voorstellingen en onoverr trefbare werkzaamheden aangename avonden te verschaffen Oroote Avondvoorstelling ten 8 on De Panzen zullen aangevuld worden door de onder leiding van den Kapelmeeater A Schau PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang 75 Ct 2e Rang 60 Ct 3e Rang 25 Ot Plaatsen zgn te bespreken aan het Boreaa der Tent k 10 Cents Extra F COPPEJANS Directeur Z ie verder Groote en Kleine Bi ljetten Oud Cartbagfena s BERG PLANTBH OUS Wie gaarne een goed voorkomen wil hebben moge zich kleeden en ooicbikken oo veel hn wil hem zal alt d nog veei j ico i en zoo hg niet van een fraai hoofd met baar voorzien Ir Ongelukkig zjjn er veel menschen wien het daaraan ontbreekt hetzp dat het onderhevig is aan eene spoedige rysheid Een en ander wordt op de doelmatigste wyze tgdig gebruikt voorgekomen door de OÜD CARTHAGBNA 8 BERGPLANTEN OLIE die alle andere OliSa verre overtreft daar het een onwaardeerbaar middel is om het haar te behouden en te behoeden tegen ontfldige gr sheid en teaen heli zoo lastige uitvallen het spreekt vanwRedaar waiir de groeikracht bevorderd wordt de grgsheid langer uitblüft Men gebruikt déïe Olie even als Pommade of gewone t aarolie een weinig op de hand waarmede raèh het haar iiiwrjjft is voldoende zoodat men aan een Ceschje lang genoeg heeit Hetzelve is a 60 Cents per flescha verkig baar aan het Hoofd lXpöt te Dtlft bg A BREETVELT Az en verder bg Mej de Wed BUSMAN Gouda i H KELLER Zoon Rotttrd Weetewaststr A REIJNARDT Oostpoort Kennisgeving INHIGTINOEN WFXKE GEVAAE SCHADE OP NAÜKKL KUNNEN VEROOBZAKEN BOKGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Ooads Oelet op ant 6 en 7 der wet van den 2n Jonq 1875 Staatthlad no 96 Brengea ter algeineeiie kennia dat op de Secretarie t r visie ia gelegd een verzoek met bijliigen van JohaDDe Verbarenie om vergunning tot het plaatsen van een stoommachine in z e kleederbleeker in het peroecl gekgen op de Karoemelksloot wijk K no 181 kadaster sectie K no 1441 Dat op Zatardag drn 19den Angustus 1876 des aainiridsgs ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de plaatsing daarvan in te brengen en lat gedurende drie daijeit vóór dieo dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen UouJf den n Augnstos 1876 De Sc cretaria De Burgemeeater DrOOOI BKVEuFoRTÜIJK vak BKRQEJilJzENDOORK Een Menu e midden der kermisdrukte denkt men van Is dit nu het eenige genot wat het volk bereid kan worden V Is het niet geschikt voor meer edele genietiii en zouden die met aan het volk ïtTsclmlt kunnen worden Maar waartoe meer vraj en reeds dikwjjls zjjn zy gedaan en een ofdoend antwoord laat nog steeds op zich wachten Verre zj het van mu te denken dat dergflijke vmgrn door mü voldoende kunnen béantw ord worden Ik wil slecRta een steentje aanbrengen om tot iets beters te knmen Het menu van den maaltjjd bü gelegenheid van de 31e Als enicene Vergadering van het Ned OnderNijjzers Genootschap geeft mjj daartoe aanleiding Is eeij menu meestal slechts een opgave der spijzen die voorgediend zullen worden bg dit menu was niet uitsluitend aan bet bloot stoffelijke gedacht aan de binnenzi de vond men tweeaf beeldin en één van het Volkspark en één van de Fabriekschool twee inrichtingen waarop Enschedé trotsch kan zjjn LeM stelt u voor een uitgestrektheid gronds van ongeveer 11 H A in het midden verheft zich een ruim en luchtig gebouw in de nabijheid daarvan vindt men een muziektent bloem jerken worden door bosobjes afgewisseld achterin i een dichtbegroeid heuveltje van welks top men een heerljjk uitzicht op den omtrek heeft Op verschillende plaatsen ziJn schommels wippen en toestellen voor gymnastiek tea gebruike der liefhebbers Overeenkomstig het verlangen van wijlen den Heer H J van Heek werd het Volkspaikdoor ziin broeder ingericht en aan de stad Enschedé geschonken ten einde aan de burgers van Enschedé en Lonneker speciaal aan de arbeidende klasse een geschikte gelegeqheid aan te bieden tot oitspasining De overleUwe meende daardoor het bezoeken van kroegen en bet gebraiken van sterken drank het xekerst te bestrgden en het levensgenot van den werkman te verhoogen Hü hoopte door het stichten van deze plaats van uitspanning het huiselijk leven van den Atbriekarbeider te bevorderen De ervaring bewees zoo eindigt het bijschrift dat hij goed geaien had De arbeider gaat nu Zondagmiddag met vrouw en kindeien VMi bet Park en s arronds naar huis In het Park kan men krijgen zeer goed bier voor 7 eenten brood en eieren voor 4 centen koffie voor 7 centen Sterke dranken worden niét verkocht De bediening vordert weinig uitgaven daar ieder aan het buffet haalt wat hy wil gebruiken Niet zelden staan de heeren der commissie zelven aan de bierkranen Aan het bnffet betaalt men met bons die voor 7 en 4 centen in de nabijheid te verkrijgen zijn Heeft men geen bon dan betaalt men aau het buffet 10 of 5 cents Een zeer goede maatregel om de ontvangsten te kunnen controleeren Geheel Enschedé en Lonneker is op sommige avonden in het Volkspark vereenigd De fabriekant zit naast den arbeider De kinderen spelen de vrouwen vergezellen bare mannen en men gaat tijdig naar nnis Het volksconcert begon dap ook te hall zes en eindigde ten negen uren Zonde zulk een inrichting alleen in Enschedé mogelijk zgn Het zal wel niet noodig zija nit te wjjden over het nut au zulk een uitspanning plaats Mannen als van Heek die zalke geschenken geven zjjn zelfs in ons land waar men prat is op zgn weldadigheid zeer zeldzaam maar dit is ook niet noodig Niet door éénen behoeft het geld geschonken te worden Bg goeden wil is nog veel te doen opk in zulke zaken is eendracht macht De andere afbeelding op bet menu stelde de fabriekschool voor een sier jk net gebouw De vereenigiiig ede FabriekschooW is opgericht in 1866 en Koninklijk goedgekeurd 26 Febr 1871 Alle fnbriekanteu in Eiuchpdé en Lonneker ziJn leden van die vereemj ir i Alle kindereu beneden 15 jaar die in de tnlirieken van leden der vereenigiog werkzaanuHlu moeten de fabriekschool gerej eld bt ZOeKen Kinderen bfuedeu 17 jaar die de school niet meer bezoeken moeten een bewijs kunnen vertoonen dat z j vau de school zjjn ontslagen Na 1 Januari 1877 moeten alle beneden de 18 jaar van zulk een bew s voorzien zijn Alletn zjj ziju uitgezonderd die de drie lautste jaren niet in die gemeenten gewoond hebben Geen kind wordt tot de fabriekschool toegelaten dan na afgelegd examen De eischen moeten helaas nog zeer matig gesteld worden Zü ziJn Lezen en verstaan van lessen uit schoolboe ken voor de middelste klasse van de gewone lagere school De hoofdregels der rekenkunde met geheele getallen en de eenvoudigste toepassingen Net schrijven van eenvoudige zinnen zonder groote fouten Wel is tusschen twee h jes de toestand van ons lager onderwijs nog treurig als slechts zulke eischen kunnen gesteld worden aan leerlingen die de lagere school verlaten hebben Zoo bezit Enschedé door het Viitiatief van particulieren wat nog zoovele grooMre gemeenten missen een school voor voortgezet ondervvijs voor de kinderen der daglooners Wel ziJn in de laatste jaren op vele plaatsen prachtige gebouwen verrezen waar de kinderen der bourgeoisie hun opvoeding op de lagere schnol be gonnen kunnen voltooien maar vo jr do groote menigte kinderen die reeds vroeg moeten helpen om de inkomsten des ge ins te vermeerderen wordt weinig of niets gednaji ijr ziJu avondscholen Maar wit zal dat oqderwns baten gegeven aan ji nge is die reeds d p geheelen 4 gewerkt hsbb i en meer lust hebben om èn te slapen èn het lichaam de aoo noodige rosli te schenken dm voordeel te trekken van het onderwijs Wanneer zal ook in Gouda een fabriekschool verryaen voor hen die door lijnbaan en piipenfabriek bniten de mogeiBkheid zijn om den geest voldoende te ontwikkelen Welk een verschil Een veroordeelend vonnis van den rechter N 1864 wegens het gebruiken van verboden werkkrachten hier en daur ginds m het verafgelegen Twpnte waarop de Hollander met zelden met minachting nederziet een school doordefabriekanten gesticht om hun werklieden ook na de schooljaren gelegenheid te geven zich te oefenen Is de oprichting an een Volkspark niet overatmogelijk is dit te vtel van lokale omstandigheden afhankelijk een school voor voortgezet lageronderwijs kan en moe t overal verrazen Zonderdie inriohtiugen is ons lager onderwijs slechts half werk J L Wat een menu al niet te denken geeft BUITENLAND BAIIenlaiidiiCli tlverzicht Aan de orde ia in de Pranache Kamer debegroo ting van oorlog Een supplementair orediet vaEi 23 Biillioen op de vorige begrooting is toegestaan maar de nieuwe begrootiug wekt oppositie vooral x wegens de wqzigiugen door de budgetcoramiasie r jer in gebracht Léon Renault de oud prefect v fpolitie heeft zich vooral daartegen verzet s i Het lievestigt zich dat de Kamers omstreeks d i 5 10 deïer tullen uiteengaan waarschijnlijk tot NorenW her Vóór dien datum zal wel de verkiezing vaaeen lid van den senaat voor het leven moeten plaatshebben in plaats van C isimir Périer Zoials meui weet zijii Duf iure en Chesnelong de Cjulidaten der linker tn lecUtenijde Dë ieiste schijat z kot van I de overwinning te zijn I l e indmk dat het Bngelsehe debat over deOo tersche zaken al zeer weinig belaagrgk moest wordengenoemd was gegrond op de eerste zeer betngpU telegraphische berichten Maar ook de lezing VSA het uitvoerig veWag zal in dat gevoelen niet ve l verandering brengen Xntussehen zou men kunoea zeggen dat joist deze onbelangrijkheid van het debathet belangrijkste ia Ëenigen t l geleden tofek wW in Ëugeland en elders de vrees algemeen dat hftministerie wat betreft deze zaken op een zeer veiS tkeerden weg was Zijne handelingen schenea te gaaain eene richting die alles behalve strookte met die der openbare meeuing Handhaving van het Turksobè rijk tot eiken prijs scheen de leus te wezen van hetKabinet terwijl de Engelsche natie reeds lang heeftingezien dat dit eene dwaasheid wezen zou Wais het ministerie bij zijne aanvankelijke meeniiig ge bleven dan zou deze zaak niet in een enkelen avondzijn afgepraat geworden Dan zon men een van diediscussièu hebben gekregen die belangrijk wordeagenoemd omdat er een vinnige strijd van meenilbsAgen ontbrandt en ten slotte esn van allen de ovi winning behaalt Ditmaal echter was er geen strQdii filan over punten Tau zvr ondergeschikt belang èa sjuist dit maakt de diacussien inderdaad belangrijkerdan zij oppervlakkig schijnen te wezen Al wat doorverschillende sprekers werd beweerd over Turkije sblgkbare onmacht om goed te regeeren werd iooi de ministers min of meer schoorvoetend toegegevenen over het geheel genomen bleken ook z thans a Seen heel eind verwijderd te zijn van de theorie dafei al deze opstanden en on eregrldheden eenvoudig door buitenlanders werden a iugestnokt en in Torkije demeest rustige rust heer=ohcn zou wanneer deze woelgee ten er maar niet kwamen Lord Derby gaf heiIjrd Granville gaaf toe dat het Tnrksche bewind in de laatste 20 jaren op de sohroinelijkste wijze ia verzuim was geweest en dat dit verzuim ia oif onbelangrijke mate had medegewerkt tot de oproërige bewegingen waarv in wij nu een jaar lang getuigen z jn geweest Znlk eene erkentenis is tenslotte al wat men van dit ministerie kaïi verlangen In verband met andci e uitlatingen bewijst tij duthet Engelsche kabinet ouder den druk der oppnb remeeuing geheel haar vloeker stanlpunt hce tverlatea en gaandeweg kwam w iar vau zijn haudclingfn geen gevaar dreigt voor de openbare rust omdat hrtblykbaar ten slotte niet nch zul kunnen verxefteategen hetgeen tot herstel viui de e onhonflBare to standen noodzakelijk urdt geaolU V i V