Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1876

LlflONADES ES J Breebaart Lz Markt Gouda De SerrUrs rerlieien tenein Zij leWen erkeuoen BO dat d TorkeA op onderwshcideu puuten hun groadgebied lyo bioaeagedroagen Intusscheu komt de kleine orerwinuiug der Mouteuegrüueu iu Hensegewiua huu leer ter iMde Immers de Turkeu hebben een deel hans legeia rui Serne a grenzen moeten zeqden HUI den kant der Moutenegrijueu om dezeu het rerder Toortdringen te beletten Bq de uitspraak in bet proces tegen den Toorouüigen Miaisur rau Oorlog iu Amerika geoeraal Bclknsp die bij gebrek aan de rereischtc mee erheid van 2 3 der stemmen in deu Senaat Werd vrijge proken werd als argument ten zijnen gunste aangevoerd dat een rcgeeringsambtenaar niet kan worden eroordecld wanneer hü zijn ontsbig heeft genomen Toordiit hij aangeklaagd was Men begrijpt dat onder die onutaudi hedeu de vrijspraak gelykstanf met afkeuring Tan Belknapi haudeliugeu Het is rij leker dat het wetsontwerp by het Con res ingediend om zilver tot wettig betaalipiddel oor alle betalingen te verheffen geen verdedigers ae r iu die ergadering zal vinden BINNENLAND GOUDA 6 Augustus 1876 Qiateren is op het schietterrein alhier de luit Anten Tan het i reg een ongeluk overkomeu Tijdelijk het toezicht over het sohietep aan den Sea Init Callcnfels opgedragen hebbende dut over SOO pas plants had begaf hij zich in ile richting Tin ue sdhijf toen een 100 pus daarvan verwyderd en kogel hem iu t been trof Kwr wü Tcmemea is de woud uiet gevaarlijk OUK lexers weten dat wij uiet dwepen met de kennis tooh zonden wij bijna met haar verzoend laken als wy bedenken dat wy door haar iu de rslegenheid worden gesteld avond op atond kuuatejuwn te zien optreden wier talent te bewonderen oas buiten de kermis slechts zelden gegeven is Wij ipieken ran kunstenaars en hebben dus nataurlqk ket oog 6p het gezelschap der heeren Le Gras van Sujjlen en Haspels die Donderdagavond hunne vooriteÜingen openden met Met RecUerbtm tan Kapitei Tie en TooiueUluiiM Deze bl spelen lenige Trooiyke scène bevattende te genieteu voor een kermispubliek maar triens menige fijne karakterschilderiug werden veidienswlijk vertolkt Wij wijzen op den gereeUgen hartelyken trouwen oppasser van clen kavullerie kapitein dien de heer J Haspels zoo meesterlijk weergaf aan deu kapitein elf eo aan deu wit gedaaten deftigen Dèsumb Hk iwelke rollen aan de heerea D Haspels en ran Zoylen waren toevertrouwd Bleek ons het talent der hh Haspels Le Gras en ras Zujjleu meermalen nil kan tptl Donderdag bleek ons dat talent opnieuw door den gunstigen invloed dien q blijkbaar uitoefenen op hen die met hen optreden Er zijn leden van hun gezelschap die vrdeger zoo Ttd als niets beteekeuden en die nu niet alleen een dng mk figuur maken maar zelfs langzamerhand ver dimstelük zullen kunnen genoemd worden Herinner u o a wat vroeger de heer Nieuwlaud was vergelijk den heer Nieuwlaud uit vroegere dagen met dien van thans en gij zalt direct toestemmen dat bi leer voomit is gegaan Een dergelijke guustige Teianderihg is ongetwijfeld te danken aan de uitstekende leiding aan den grooten invloed der genoemde kh Dit is niet alleen bij liein t geval maar ook bij audeie leden van t gezelsohap Zoo is Mevr van OlfelKley in t geheel niet dezelfde vnn vroeger Zij is I t ware een andere geworden een andere die een ialcnt ontwikkelt dat eertijds haar door weinigen werd toegeschreven Gisteren werd ten toooeele gevoerd Ee ïaillit Dit at k ons toestanden schilderende uit de werkelijkheid ons karakters voorteekeneude die ons treffen door hal waarheid ons personen voorstellende als die vil rondom ons in onze hedendaagsohe maatschappij leerden kennen behoort ongetwijfeld tot de beste T t repertoire der Hott echouwburg vereeniging Was het stak voortreffelijk het spel wos prachtig De toènes tnssdien Dahlmaun en advocaat Berent warden door de hh Haspels weergegeven op een w die ooorertrefbaar was Wat een lelfbeheer ehing wat een nataarlijkheid wat een eenvoud Ieder woord kwam ten volle tot zqn recht ieder geste Terhoogde den indruk Hen leefde onwillekeurig mede met den koopBian wiena zaken reeds lang in de war woren en die nu gnplaatst weid voor een allervreeselykate poodiakelijkheid men leed mede met den ongelukkigen ▼ ader die bet harde oordeel zijner kindereu vreesde met den aanzienlijken man die weldra het voorwerp K zijn ran aller verachting Ueeude men Donderdagavond dat het talent van Im heer ran Zoylen toen tot zijn recht kwam gistOvnaroDd toonde hq in de samenspraak met Walbvg dat talent niet minder De heer Le Gras vertolkte zq n korte rol zooals dien van hem gewoon is d i uitstekend Doch ook de overigen lieten zien wat zij konden en het eusemble was zeer goed De volgende voorstelliugen zullen naar wij hartelijk hopen door onze stsdgenooten in grooten getale worden bijgewoond Laat ons toonen dat wq voorstellingen als die door de heeren Legras c s worden gegeven op prqs stellen waardeeren zoodat zij in t vervolg niet worden afgeschrikt weder hierheen te komen De bantgeschilderde kermistenten op de Markt mogen haren buit vinden in de groote hoop in de onontwikkelde iiinssu die daar gaat waar het luidst tot binnentraden gunoodigd wordt £ r is nog een ander publiek Wij hopen althans dat dezer dagen blijken zal dat Gouda nog vele zeer vele personen telt welke acteurs als het Botterdamsohe gezelschap onder hare leden heeft niet zullen doen optreden voor stoelen en banken maar veeleer zich zullen beijveren om hun steeds ten belaugstellenil publiek te bezorgen Het tooueel der Goudsche Kermis is niet alleen de Murkt zooals wel eens beweerd is Ook Ons Genoegen trekt vek kermisgaugers Geen wonder I Het gfzelschap van den heer Pflaging is te goed bekend en met recht dan dat uiet velen met genoegen zijne uitvoMngen zouden bijwonen Donderdag en gisteren althans was t daar zeer vol en de verschillende program nummers werden verdienstelijk uitgevoerd Maandagavond heeft een afscheidsvoorstellingplaats De leden ran Ons Genoegen die nu avondop avond fftttU met faunae dames profiteerden van deze nitvoerin s zullen zeker Maandag niet wegblijven als daar een kleine entree gevorderd wordtwaarera men don ook zal zorgen dat de afeoheidssoirée druk bezocht wordt Eerstdaags wordt naar men met zekerheid verneemt eeu besluit vuu den minister van financiën tegemoet gezien wanrbq bepaald wordt dat de zoogenaamde Belgische centen als betaalmiddel in de openbare kassen en kantoren n et meer zullen worden aangenomen Men Bohrqft ons uit Alphen Door eene warme n drooge weersgesteldheid begunstigd is de hooibouw voor het grootste gedeelte ufgeloopen en mag men zich verheugen in eene goede qualiteit en op enkele Hitzouderingen na goede quuntiteit Thans evenwel is er groot gebrek aan regen daar de weilanden geheel kaal op enkele plaatsen zelfs verschroeid geen voedsel voor het vee mesftf Aanbieden Sommige boeren hebbeu dan ouk reeds hun vee moeten brengen in land tot hooien bestemd Niet idleeu voor weilanden doch ook voor teellandeu verlangt men sterk naar regen boonen erwten enz zullen bij voortdurend gemis daarvan een zeer karigcn pluk opleveren Neigt ook al soiin de lucht tot regen spoedig evenwel worden de wolkeu duor den iud verdwenen en is het uitzicht op den zoo noodigen regen verdwenen Z Ct De commissaris des koniogs in de provincie ZuidHolland heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dut 1 de opening der jacht op klein wild opgenoemd in de tweede ziasnede van art 17 der wet van 16 Juni 1857 StaaltHad no 87 voor dit jaar in de provincie Zuid Holland is vas tgesteld op Zaterdag 2 September aanstaande met zonsopgang 2o van die opening is uitgezonderd de uitoefening van het jachtbedrijf vermeld iu artikel vqftieu letter der aangehaalde wet So de korte jacht dagelijks en de lange jacht slechts driemalen s weeks en wel des Woensdags Vrijdags en Zaterdags raag Moorden uitgeoefend Art 3 van het koninklijk besluit van 9 Jan 1876 Still u 7 houdende vaststelling van een algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen bepaalt Het is aan elk win kei uUikM aard tijner hetrekking niet vrijstaat verboden a enz e zich iu een staat van dronkenschap te bevinden of rumoer te maken op stations De Qenutnteittm vraagt of nog niet eene bijzoudere verordening hen behoort aan te wqzen vwien het uit den aard hunner betrekking vrijstaat op de stations dronken te ziju en rumoer te maken In eene te Amsterdam gehouden bijeenkomst van deelgerechtigden in het Pensioenfonds voor Burgerlijke ambtenaren werd besloten tot indiening van een adres aan Z M dei Koning door de leden van het aldaar gevestigd comité Het adres bevat het verzoek dat de ambtenaren weder als rroeger mogen warden gepensioneerd door den Staat en de baten van het door hen hijeengebraoht pensioenfonds mogen worden bestemd tot eerste bijdrage in een op te richten algemeen fonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren Op deze bijeenkomst waren ook leden tegenwoordig uit Haarlem Alkmaar Hoorn en omliggende plaatsen Het doel waanbede de afdeeliog Amsterdam der Vereeniging tot ievordering tan Fabriek en Hani erkinyterkeid in Nederland haar in 1877 te houden Teuloonttelling van Kunit toegepatt fp Nijverheid organiseert wordt in art 1 van het reglement aldus omschreven Hel doel der tentoonstelling is een beeld te geren van de toepassing der kunst op de nijverheid vooral met het oog op onze hedendaagsohe industrie Ter vermeerdering Tan het nut der tentoonstelling en om gelegenheid te geven tot rergelqking wensoht men terens lo op te nemen voorwerpen van kunst en nijverheid van rroegeren tqd welke hetzij door artiitieke bewerking hetzq door eigenaardige versiering de opmerkzaamheid verdienen 2o uit te schrijven een lufernationalen wedstrqd Deze tentoonstelling moet eeu eerste schrede zijn om evenals in het bultenbind verbetering te brengen in onze achterlijbe kunst nijrerheid en wel door het opwekken van deu kunstzin bij industriëlen dat dit een groot vulktielang is waarvan dadelijk van hooggeplaatste zijde het gewicht is ingezien blijkt daaruit dat Z K H de Kroonprins het voorzitterschap aanvaard heeft na hetgeen Z K H te dien aanzien te Weenen gezien heeft De r eferendaria voor de afdeeling Knust van het ministerie van biunenlundsche zaken de heer mr Victor de Stuars is een dtr ijverigste leden van de regeliugscommiseie Het concours waaraan ook buitenlanders kunneu deelnemen ia het eerste hier te lande en heeft iu het buitenland reeda de bijzondere aandacht getrokken Er bcatunt duo ook billijke hoop dut ook de Neder laiidsche iudustriceleual hun krachten willeninspaunen en werkelijk ieder wieii deze zaak ter harte gaat moet morelen en raatpricilen steun schenken die reeds van hooggeachte zijde ten deel viel Vuu hoog betuiig is het daarbij te achten ook onze vroegere kuust nijverheid te doen vertegenwoordigen De tentoongestelde voorwerpen worden verdeeld in de volgende elf groepen Groep 1 Kunst toegepast op de versiering vau gebouwen Groep 2 Kunst toegepast op de stoffering van gebouwen Groep 3 Kunst toegepast op de bewerking van onedele metalen Groep t Kunst toegepast op de bewerking van edele metalen en gesteenten Groep 5 Knust toegepast op glasen aardewerk Groep 6 Kunst toegepast op stoffen voor kleediug en huisselyk gebruik Groep 7 Kuust toegepast op Tcrvoeimiddelen Groep 8 Kunst toegepast op kleine voorwerpen van allerlei aard Groep 9 Kuust toegepast op de gmphisohe kuusteu Groep 10 Kunst toegepast op vrouwelijke h iiidwerkan i Groep 11 Middelen ter verspreiding vuu kunstzin en goeden sinu ik De terniqn van aangifte tot deelneming aan deu internationalen wedstrijd is vastgesteld tot uiterlyk den In November 1876 Naor de Pr Qr Ct meldt zijn reeds een menigte visitekaartjes in de bussen van het postkantoor te Groningen gevoiideu die niet aan de grootte voldeden om als gewoon drukuek te kunnen worden beschouwd en dientengevolge met 10 cents port bezwaard werden Aan het O ü wordt medegedeeld De rerloopen maand Juli kun men wel droog noemen daar de gevallen regen slechts het 3 7 gedeelte bedraagt van hetgeen men volgens eene reeks vnn 28 jaren had mogen verwachten De geheele hoeveelheid was 32 3 m M waarvan op den 8sten een derde viel met eene onweersbui van s middags 5 tot 7 ure In 1863 wus de hoeveelheid regen nog kleiner 27 4 in 1868 slechts 20 9 en iu 1864 werd de kleinste hoeveelheid 19 7 m M afgetapt Iu 1875 werd op deu Ssten van s middags 2 tot a avonds 10 ure 35 2 m M opgevangen dus meer dan in deze geheele maand en in 1861 deu SOsten van 2 tot 10 ure 82 7 De Julimaaod die den raeesten i gen gaf was in 1866 namelijk 183 3 daaroprolgt 1865 met 141 6 1875 met 138 8 en 1871 61 68 67 68 en 49 garen alle meer dan 100 m M Wat de temperatuur betreft was het te warm en wel gemiddeld bijna een graad Celsius hoewel tooh enkele dagen koud waren te noemen zooals de twee eersi dagen der maand den 10 11 12 van 18 tot 21 en den 27 28 en 29 De laagste thermometerstand werd den 12 afgelezen 9 3 de hoogste 29 6 den 31 De barometeratand gaf ook te reel ruim 2 m K luchtdrukking aan In de Haagsche Kroniek der Qron Ct wordt gemeld dat de opneming van Prins Alexander in de rrqmetaelaarsorde is geschied op aandrang van den vaardigen grootmeesternationaal die daardoor op zijn 60 jubelddg als hoofd der loge in Nederland zijn vurigsten wensch bevredigd zag het optreden nl ran een Br metselaar uit koninklijken bloede die na de verschillende graden te hebbeu doorloope wat reeds spoedig mag worden verwacht de eren vereereude lU zware taak door den waardigen grijsaard met Moveel toew diug vervuld van hem jzul kunnen overnemen als hj 80 jarige ikpeer daar tal zijn Moge dit tijdstip echter nog vertHRderdziju Is de sohrqver der Kroniek wel inlicht dan heeft Prins Frederik op den feestdag afin de Mai njieke weezen stichting die den naam zijner onverptelijk gade draagt eeu belangrijk geschenk toegedacht erWijl ook de Duitsche Kroon prins van zijn belungitelling in de Louisa atichting zou hebben doen blijken Dinadag is het gedenkteeken dat door eenige rereerdera ran wijlen den architect Outahoorn op het familiegraf bij Haarlem ia gepbiatst aan de betrekkingen des overledenen iu eigendom overgedragen MquSrouw Eliae Baart de zoo bekende leerlinge van Mina Kruaeman achijnt haar voornemen om haar talent aan t nationaal tooueel te wijden te zullen laten varen Althana men verneemt dat zij weldra iu het huwelijk zal treden met den heer B P Korteweg den in den jongstcn tijd reelbcsproken leeraar aan den Kon Milit Academie Onder de paarden van het garnizoen te s Gravenhage ia een ziekte uitgebroken de tnjliienea genoemd die reeds een 1 30 tal beesten heeft aangetaat en den geregelden dienst niet weinig bemoeilijkt De ziekte in de wandeling ook wel lichte droea geheeten is niet geraarlqk verreweg de meeste paarden hersteUeu er van doch zij verzwakken er zeer door Burgerlijke StandGouda OF BOREN 2 Angastut Adrians outers C de Hoop ca i ü der kraan JobsDM Hendrlka oudtra W H Kiiapea en J H SlnfEhait i Jobaonea oodera 1 IJaaelaleia en N van Arr Kiut Georfce LutlMÏg Cbnattaao oodera K F ttnininer eii M tiioee 0 E LLI l N Ü Anguatui L C Voi buiaff taa P J H Klo ipir 50 j A van der Wolf ONUbKTKOIiWD 6 Aogaataa A B v l 6j ea J C Flnman 28 j J H Trompert 88 j en G Beerman 0 j C an HeimngCB ta Uazenwonde 4B J en G F Dikbooir 27 T Klaara 87 j en R Sjerpa 8 j F H Danacluui M j en A van den birg 31 J Oouderak neRORKNi Gwna OtKHIKflKNOf ne GliHt Wil 28 Jnlij R Oroenendijk M Jaar en H i 6c i jKi iii l üfi j i Sitt k wed vati A Bulk 45 J en M KiMitinmi wed an U au Tiflgeleu 51 J 20 J Ooattrou S j en t de Jot 30j Au t iitoa J Ilerngreeo wed fan A VerlNfiiin tri j n J Plomp 40 j OMifKIKOl Wh f r i r ADVERTENTlfiN ♦ De WEESKINDEREN zeggen bg deze bunnen innigsten dank aan den heer MORIEÜX voor de luisterröke EXTRA V00B8TELLING in zgn Theater aan hun gegeven TEN SPOEDIGSTE gevraagd een FLINKE adre in Persoon Merrouw BOERS Crabethstraat In een Byirgergezin te Dordrecht wordt ten spoedigste GEVRAAGD eene geschikte DIENSTBODE roor gewoon huiswerk Loon 65 Te bevragen bg den Boekhandelaar H R VAN ELK te Dordrecht Hoog loon wordt gegeven voor Flink werk aan degenen die geschikt zgn als BODE Leden aan te werven voor eene KONINKLIJK GOEDGEKEURDE MAATSCHAPPU ter verzekering van BEGRAPENIÖGELDEN Brieven onder letter L bg den boekhandelaar D J P STORM LOTZ te Rotterdam Mevrouw STEENMEIJER verlangt tegen 1 ïtOVEMBER eene FATSOENLIJKE De ondergeteekende reeda 54 jaren deGoad sche Kermis met zijn GALANTERIEKR AAM beataaade in een groote sarteering Heerenen Damesartikelen be ocht hebbende bericht hiermede zijne geachte Clientèle dat hg dit jaar wegens liquidatie door gevorderden leeftgd de Kermis bezoekt en zijne artikelen tegen veel verminderde prijzen uitverkoopt Hopende met een drnk bezoek vereerd te worden noemt hg zich dankzeggend voor het genoten vertrouwen UEd Dw Dienaar f e ¥ 4ïi mmsMM van Amsterdam Standplaats Westhaven over den WelEd Heer DB JONG Voor de eerste maal in Holland Standplaats MARKT over ARTI LEGI GROOT EN VOOR IEDER NUTTIG Kl ST U X TlIia eiST01llSCB van Ko enhas eii bestaatide uit meer dan 2000 voorwerpen ïmii il of de tgd vóór den Zondvloed Verscheidene Menschenrnasa ya derzelver afataniining ANATOMIE DER MENSCHBN alsook verscheidene dieren GAIÏPJS YAM 33aö2H53 nSLt Geopend dagelgks s morgens 10 ure Entree 23 Cents Aanstaande MAANDAG voor het laatst geopend De van onds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklgken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL vitn Pa VV TIIOUSSELOT Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v d SANDEN Botermarkt ZONDER KOSTEN EN FRANCO verzenilen wij op franco aanvrage een 100 bladzyden dik met veel getuigschriften van gelukkig genezenen vooizku Uittreksel uit Dr Airy s Natuurgeneeswijze lien ieder die zioh van de VOOrtt efl e lijklieid van het geïllustreerde 400 biz dikke Orlgineele Werk I lija skcbta l bij eiken Boekhandelaar verkrijsKiar isU ld wenicht te overtuigen ontbiede het ülttrek Sel van Riobter s Boekhandel te Nijmegen HJ Geen zieke verzuime het zicli nat de beproefde Dr Airy s Natuurgene3swijze bekend te maken WSt No 880 der beroemde WekelUksche Zamcnspraken Uitgave J J H KEMMER te UtrecM 8 heden voorhanden bj den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda GAGLIOSTRO THEATRE van E Basch C3 K OOTE TS LJ ie K T Zaterdag Zondai en laandag 7 Augustus des avonds 8 ure Xekere taattte M ooraleUlng toetnteuu l roffiamma Physiek en Magie Hoe men uit een rouw ei een mensch maakt De Renzen Phutograaf De Reis avontiiren eens Schilders of het U verbrande Mfnscheahart en de bebloede Pantoffel aan de muur Agioscopische Wereldtableaux De Kristalgrot der NajaiJea met water nymphen Draaiende statuen met eenelectrische vei lichting van 200 elementenen Drumontiche Kalklichten SLOT APOTHEOSE Alles in biljetten omschreven Maandag Laatste Voorstelling E BASCH i MORIEIX Het grootste en be roemdste MECHANISCH THEATER der Wereld Standplaats Markt tegen i over het hotel de Zalm Avond Voorstelling 6 en 8V3 uur g Prgzen der Plaatsen Iste rang 75 ets 2de rang 50 ets 3de rang 25 ct Kinderen ben 11 jaar Iste en 2de rang half geld Heden voor het eerst Het Schrikbewind der Spanjaarden onder Fhilip n en de Inquisitie in Utrecht Zondagavond laatste voorstellht EauMerveilleuse Dit water welks renommé zioh bg elk gebruik meer en meer vestigt en dat dan ook inderdaad alle andere kleurmiddelen van het Haar achter zich heeft gelaten is geheel onschadelijk vlekt de huid niet en geeft aan het haar zgn lutuur v lijke kleur Blond Bruin of Zwart wed l 8a Prgs per glSzen Flacon 1 bij Louis Welter Oostoaven Wanneer het de vereischte werking nie l doet wordt het geld terugbetaald al is dai £ flacon geheel opgebruikt Üepot van THEE tjjT HET Magazijn van i N Ra venswaay Zonen QORINCHEM Deze THEEËN worden afgele verd in verzegelde pakjes van t t twee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ 4 Botermarkt te Gouda i