Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1876

FRËNniOEK Zoiulag 6 AngQgtus te 6 DUDSCHE COURAMT Standplaats maf kt over den Heer Nieveler Gedurende de Kermis worden Tentoongesteld DE TWEE RUSSISCHE B0EREN2USTERS met hunne Moeder TOULIKOFF EL SA ODttfi jAARj 4Cl lli A OlID3JMR zwaar 2 54 Pond I zwuar 124 Pond Het zfln dezelfde Kinderen die een geruimen tijd in het Paleis voor Volksvlijt tentoongesteld vraren Dr Med W HERMAN l egeleidt de kinderen Entiéeprijs EERSTE RANG 25 Cents TWEEDE RANG Nieuws en Advertentieby voor Gouda en 15 Cents Tereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbader zout en bewjjsl uitmuntende diensten bi hoofdpgn verstopping en slechte spijsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpyn migraine aambejjen en in t algemeen de ziekten waartegen men zich van laxeermiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 cents S t a a I w ij n Hei is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveslheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klieraiekten d natuurlgke gevolgen Van alle zoogenaamde ijzerpraeparaten is deze oplossing de jjeschikste Eén eetlepel bevat 0 15 gram ijzer ineen lichl verteerbaren vorm De flacon kost 1 Boterpoodcr Terlcort den lijd van het karnen maakt de boter vaster beter van smaak fraaijèr van kleur en verhindert het sterk worden In pakken v oldoende voor 500 kan melk a 30 cents H BÜ ieder artikel is eens uitvoerige gebru lkBaanwljaing R M U Bde artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornam lgk te Gouda bü L Wdter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoojihoven bij Wed Wolff en ZOon te Oude water bij F Jonker Idenburg te Woerden bij N C van der Kas En in de andere plaatsen tn de bekende depots Ënimerik En in de H VON GIMBORN Café Süciclejt 0 S GE OKGE Op veelcukUy cerxtufk iMaandag 7 Augustus NOG EENB C3 K OOTE irée Musicale DOOK HM mxm U OPERETTES GEZELSCHAP Directeur C PFLaGING f Aanvang Sure Qfarée Toor hh Leden per persooè 0 25 oor niet Leden 0 49 MACUINALJB KapokMATÏIASSEX FABRÏEK VIN A Mr B EEETV ELT Az te Betft Agent de heeren dc RAADT te GOUDA Prö der Ule mtalüeü KAPOK MATRASSEN aan beide zijden gfstempeld Ke ïBlaapa 1 85 X 0 85 m 10 k zw 22 Tweeslaaps 1 85 X 1 15 m 13i 27 50 Eenslaaps Peluw 0 43 X 0 85 m 2Vj 5 50 TweeslMJ 0 43Xll5m 3Vo 7 Prö der Ue quaUtai KAPOK MATRASSEN aan nc zijde gestempeld Eenslaapi 1 85 X 0 85 m 12V3 kil zw 15 Tweeslaaps 1 85X 1 15 m 16 20 Emballage wordt voor fabrieksptijs in rekening gebracht doch bg franco retourzending ▼ oor van den genoteerden prijs teruggenomen Op plaatsen waar nog geene Agenten zijn woiaeD deze gevraagd en teveUs beleefd verlocht de orders voorloopig direct aaU de fabnek te willen inzenden A BREETVËLT Az t Delft Verders Agenten zijn de heeren van E WIJK Ik GROEN Leiden L TJEERDS Scheveningen W A SGÖADE ZONEN AmnUrdam h l VBEDEVOORT DordreeJd T I V O L 1 W J M SCHOLSZ G R A D CAFE CONCERT te geven door het Operettcii Oczelschap onder Directie van de Heeren J VAN DER VAN en A WINTER Gedurende de Kermis van af DONDERDAG 3 tot en met ZONDAG 6 AUGUSTUS a s tmm EN MEE S met medewerking van den alom vermaarde HoUandsche Komiek Zanger en Zangeres ÏOM POllCE en Zïusler De voordrachten zullen besWan in OPERETTES QUODLIBETS DUO S COMIQÜE SCÈNES en VAUDEVILLES alles in daartoe gepaste Costumes bg de Soiree s DE VIER ClODOCHES Comique Dans tgdens Lodewjjk Vf Aanvang der Matineé s 12 ure ioiree s Entree Libre feCHTE EAÜ d s FÉfeS Bektoond op de Wereldtentoonstelling te Parg 1867 té verkrijgen a 1 50 de Flacon bij Ch VAN VIVE Jr en B SOHOLTEN Odiffeürs Haar en Baard verweh in Blond Btón ehZflflaft zonder Huid of Linhen te VleKkeii als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 teru egeven Gouda Druk van A Brinkman voor Kermis Cadéaux in vele Soorten voorhanden hg Lange Tiendefrég alhier Kermis te Gouda De Schouwburgtent is geplaatst TEGENOVFR HET STATIONSKOFFI EHUIS JiEUWE JIotterdXmsche CHGUWBüRQ BESTUüll LE GRAS VA ZIHJLE N k MYU Zaterdag 5 Augustus 1876 1 jjLuumij blijspel in 4 bedrijven naar het HoogduitMtt Der liebe Onkel van Rudolf Kneisd vertaald door H V O GEvoi jD door DE TWISTAPPEL blijspel in 1 bedrijf uit het Hoogduitscb van Paul liindau Zondag O Augiistiis iraSgEINiii EN BER OTJ VT Tooneelspel in 5 bedrijven 8 tafreelen door A von Kotzebiie Maandag 7 Aupstiis DE m m FAUILIE Tooneelspel in 5 bedrjjven uit het Fransch van L Battu en M Desvignes Aanvang ten HALF ACHT ure Het bespreekbureau is geopend dagelijks van 10 tot 3 ure Gedurende C jaren beproerd Analh erin Prepar alen vao DK J G Hül l kk lluf TiimUil Z M dm Kuzer van Oosifiinjk i V i caeii 1 uj iurmtaBt i J Tttl vulling van holle Tanden JB tr geen üell mntr en Litir inid t 1 dun Int I uu I i miiIki r el lat icdeicen ze f zen ftLinaklichjk en Kunilvr po o hollen Tand kan pitiatsiii dat icli duit unii di n T4iiil ea het JI jfudTvleiïscli vaiirhechl den Faod vour urdcr bederf b hoedt mondwater II de jiijti virünjCl Anatheriu 10 flacona tcKi n fl I 75 m f 1 iO u het voortretfilyketti middel tfgeii iliuiiMtiSRlie isndpfjn by ontateking zwellen en twcLreu van tiet Itnid lLftch h t lust den ïHiiwezipïB Iftniléteed opeit voi rkumt di Uleft c MH iuing danrvan maakt lusataaiide tanden widrr vaH ioor ffalt rkiiig van het tsodvleeseh vau alle scliadvlijlta atofep ini t gevft aan den mond een aangename fnaache rank lurMgl Uet di oaiaDgenameO I ok weldia dort Td ij icn Analherin Tandpasta Dit middd geeft reinheid en rnschh iid aay dtn ad m n dient bovendien onl d tanded een belder Wittfii glojia t doen erkrygeD hun bederf te TantenbörsteU folgem BDW iing tan Dr J G Popp kk Hef Tiwdwt M den keizer van Oostenrijk te Heenen voor Volwaascnen fl 1 voor KiudercQ 80 CcQtt § Vaar schuwing Alle bestaande nnmukselH fan Anathena Hondwater xfja alleen op de lifihte geloofwaardigheid vio het Publicum bfrek d Ket ben eer tflel i ade ten geVolg ffAld i hebbiïti geheel gèeh ivérUing t e gifbi ht AiAfMi tt schuw ik liiërmedfl het geerde poUicBin voor lukoop raa zulke namaakBels jö cr O é o e p k k Hof Tandarti eo uitvinder der Anatherm PrepanfaeB U Te verkrysen te Gouda bü L chenlc winktlïer op de üoh Mii ijk K 138 te RottefAxoi b j 9 Ë van Santen Kolü apoth en A Soliippeiewi b C blaauwe porceleinwHikel t Rage bij J L P C Snabilié apoth e Iitydeo bg Ë iToordgk i te Utrtbht by F Alteiia apolh te AmsteréaÉi by F vM IVilidheim fc C verkoophuh te CHidewtter bij t van Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolif An ertngt Keimii nSUSflKOEN WKMCE GBVAAR SCHADE OV MAUKBL KUNNEN VËROOBZAK f Wiaümmmnm en WBTHOUDEBS der genMenla öoadn Selet op rtt 8 en 7 d wet nn den 2b Jnaq 1875 SlaatiHad no 96 1 Brenfwn tef algenweue kennis dtt op de SeoKtirie Ut rieie ia aciegd een Tensek met bjjlageu van Johanmt Vatarfme om rerj nning tot het plaatsen van een stoommachine in xyne kleederbleekerg in het perceel gelegen op de Karoamelkslaot i k K 90 181 kadaster sectie k no 1441 Dat op Zatonlag den 19den Augustus 1876 desnamiddags toi 1 nn op liet Raadhuis gelegenheidis om bexwaren tegen de plaataing daarran ia tebrengen en dat gedurende trie d en lóót diep dagop de Seccatnie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den Tm Aogaatus 1876 De Secretaris De Bar em eater DkOOOLKIVKuFoRTDUK va BBROBNlJzBNDOOUi TW Een Meim Te midden der k$rmiidrukte denüt meti vim z lf Is dit nu het eenige genot wat het Tolk reid ican worden V Is het niet geschikt voor meei edele genietiii n zouden die met aan bet volk verichHit kunnen worden Maar waartoe meer vragen reeds dikwijls zgn zg gedaan an een aidoend antwoord laat nog teeds op üieh ncèten Ver nfl he vaB 9 te deaken dat dervji lflke vragen door mj voldoende kunnen beantwoord worden Ik wil slechts n steentje aanbrengen ora tot iets bet ri te komen Het menu van den maaltijd bij gelegenheid van de 31 e Algemeene Vergadering van het Ned Onderw zers Genootschap geeft mg daartoe aanleidiug Is een menu meestal Rechts een opgave der spgzen die voorgedieud znllen worden bg dit menu was niet uitsloitend aan het bloot sto6 1gke gedacht aan de binnsBzude vond men tweeaf bêeldin en één van bet Volkspark en één van de abn k 8chool twee inrichtingen waarop ijnschedé trotsch kan zyn luiers stelt avooreenoUgestrektheidgronds a ongeveer 11 H A m het midden verheit zich een reim en luchtig gebouw in de nabijheid da rvaa vindt men een muziektent UoemFjarken worden door bosolyes afgewisseld achtenn is een dichtbegroeid heuveltje van welks top men een heerlgk uitzicht op den omtrek heeft Op ♦ erschillende plaatsen zgn schommels wippeö en toestellen voor gymnastiek ten j ebraikp der fiefhebbers Overeenkomstig het verlan n van wglen den Beer H J Van Heek vverd het Volkspark door yn lijT S ingericht en aan de stadSnsche gfiSitho W ten einde a n de liurgers van 3ns e4 m lonneker speciaal aan dè arbeiim W P 8 ehi £ gelegenheid n te Ufllknfetct Ut4p 0l ing Qe overlfi4eB qieen4 dlaidccc het Ijeaoeken van kronen en bet ger braUcen vaa sterken drank het zekera t ift b iti dèa en het levensgenei van den werksawi tt terIlo geft Hg b te door het s bten van deze plaats van nitspannisg bet hoisel Ifr jTWt 4f ia bnekarbeider te bevord en e BHfWftiWwm zoo eindigt et büschrift da kii 9Md gwnen bfè De arbeider g i nu on agBtaddegi ttetj vrouw en kinderen n ar betj Park Ml a avot oaaï kiiia Ib het Park haa men ki n zeer goed Uer voof 7 ienteti ürood ea eieièn voor 4 eentpn VMe Vtior 7 dented Stefke dranken woijen M t vHkeiéhi Be l edieging votdattr v wig uitgaven dttar ieder aan Ut baSet haalt wat hg wil gebnuketi Niet zeltira staan da kéeren der commUsie zelven aan de bierkranen Aan het bnffet betaalt men met bons die voor 7 en 4 centen in de nabgheid te verkrijgen zgn Heeft men geen boa dan betaalt men aan het buSet 10 01 5 ceniB Een zeer gfede inaatr el om de ontvannten te kannen colitroleeren GIsheel Ënseindé en Lonqekcr is op sommige avonden in bet Volkspark vereenigd De ubriekant zit naast den arbeider De kinderen spelen de Vrouwen vergezeten bare mannen en men gaat tgdig naar hais Het rolksconcert begon dan ook t half zes en eindigde ten negen uren Zoude znik een inricfliljng alleen in Enschedé mogelgk zgn Het zal wel niet noodig n nit te wjjden over het nut van zulk een uitspttiningsplaate Mannen aU van Heek die zulke geschenken geven zgn zelfs in ons land waar men prat is op zgn weldadigheid zeer zeldzaaia maar dit is ook niet nomlig Niet door ééAm behoeft het geld geschonken te worden Bg foeden wil is nog veel te dpen oqk in zalk wken is eendracht macht De andere afbeelding op bet menu stelde de 6tbriekschaol voorheen sierlgk net gebouw De vereeniguig de KabriekscheoU is opgericht inl86 en Kuninklgkgoedgekeurd2ö Febr 1871 Alle fabnekanten in IMchedé en Ix nneker zjjn leden van die vereeoiijirig AUe kinderen brneden 15 jaar die in d tiibrieken van leden itaf vaneaigmg xcrkaaaiü 4tt MKitan de fabriekschool geregeld bezoeken Kinderen beneden 17 jaar die de school niet meer bezoeken moeten een bewgs kunnen vertoonen dat zü van de school zgn ontslagen Na 1 Japnari 1877 moeten alle beneden de 18 jaar van zulk een bewüs voorzien zgn Alleen zg zgn uitgezonderd die de dne laatste jaren niet in die gemeenten gewoond hebben Geen kind worait tot de fabnekschool toegelaten dan na afgelegd examen De eischen moeten helaas nog zeer matig gesteld worden Zg zjn Lezen en verstaan van lessen nit schoolboe ken voor de middelste klasse van de gewone lagere school De hoofdregels der rekenkunde met geheele getf en en d eenvoudigste toepassingen Net scbrgven van eenvoudige zinnen zonder groote fouten Wel is tasschen twee haakjes de toestand van ons lager onderwgs nog treurig als slechts zulke eischen kunnen gesteld worden aan leerIjngen e de lagere schoot verlaten hebben Zoo bezit Enschedé door het initiatief van particulieren W0 nog zoovele grootere gemceuteu missen een school voor voortgezet onderwgs voor de kinderen der daglooners Nc zgii in de laatste jaren op vele plaatsen prucUtige gebouwen verrezen waar de kinderen der boiitgeoiiie bnn opvoeding op de Ir ere school begonnen knnnen voltooien uiaar vojr degrootè menigte kinderen die jWs vroeg moeten helpen om de inkomsten des gcr in te vermeerderen wordt veinig pf niets goduftu Èj zjjfi avoüdsch teij MaW w it zal dat on erwns b W gegewe n 1 nge is die reeds d n g4 afi 4 8 gpwefkt kebbeb en meer lust hebben om en te slapen èn net lichaam deatx B K tiga ms t schaken d n voordeel te trekken van het onderwijs Wanneer zal ook ia Gouda een fobrjeksehgol VBtrgien voor beo die door lynbaan en pgpenfabri buiten de mogelgltheid jn om den geest voldoende te ontwikkelen Welk een versebjl Een vetwrilwten vonnis vnA Jen veeW K 1864 4 4MU Éaiecjr wegens bet gebruiken van verboden werkkracht ten hier en da r g nds lu het vera dleMII Twente Wawvp ie Hollander met zeldêh nU minachting nederïiet een school door de ffebrfeï kanten gesticht orti hun werklieden ook na dé seheoljaren gelegenheid te geven zich te oefenei f Is de oprichting vu een Volkspnrit niet overal mogSl k ts dit te veel vau lokale om itnndigheden afhankelgk een schotel voor voortgezet lager ooderjwgs kan en moèxt overal verrijien Zqnder die inricbtiugen is ons lager onderwgs sWbU half werk Wat een mens al niet te denki i geeft L BUITENLANB Bultenlaudscli Oveizlclit Aail de orde is in de Fransche Kamer de biJgrot ting van oorlog Ken supplementair cndiet vim 28 milboen op de vorige mgrooting is toi estaaiiM maar de nieuwe bcgroDtiag wekt oppositie Tooiaia wegens de Wqzigingen deor de bodgetaomiiiiiisix er ia gebracht LÏon Renault d aDdtpBAat Mi potkie heeft zudi vooral daartegea rerzrit i j iyi Het bevestigt zich dat de Kamers onstneksi liC 10 deser nllen uiteengaan waarschijnl k totNoretets ber Vóór dien datum zal wel de rerkitzing viSeen lid van den senaat voor het levta moetea plasVhebben in plaats van Cwimir Périer Zooali nfe weet 7 ijn Dufaure en Ohesnatong de cail lidnten de Imkereu rechterzijde De eerste sehyat Z kec ande ovennaning te ixyt f De indruk dat liet Engabehe debat over d ks l tersche zaken si zeer weinig belangrijk moest oriloai genoemd waS gegrond op de eerste iter bek n a pW telegraphische berichten Maar ook ds lenng tam het uitvoerig versfag tal in dat geVoélM nitt itdverandering brenged Idtosechen zon men kdhasv zeggen dat juist deze oiibelangrgkheid vaii het liebab het belangrijkste is Denigen tgd geleden todi wsp in Engeland en elders de vrees algeiAeen dtt et ministerie wat betreft deze zaken op een zeer iter keerden 4reg was Zijne handelingen schenen t gMn in ecne riditing die alles behalve strookte nefdid der openbare meening Handhaving van het Tnrtidienjk tot eiken rijs sèheen de leus te wezen van kc Kabinet tenvgl de Engclsche natie reeds lang heklll ingezien dat dit eeae d nasheid wezen zou Waakbet ministerie bij zqur aanvankelgke msening gVbleven dan zon deze zaak niet in een enkelen avbMtlzyn afgepmat geworden Don zon men een vsn dihi discussiên hebben gekregen die belangnjk wsrdem genoemd omdat er een vinnige stryd van nteliiUgen ontbrandt en ten slotte e u van Sllen d overswinning behaalt Ditmaal echter was er fiaen str dan over punten vau z er ondergeschikt b ang Kjuist dit maakt de discussie iaderditad bebil trqlter dan zij oppervlakkig schijnen te wezen Al wat kWi ver chiHende sprekers Weid beweetd ver TiAfie s blijkbare onmacht ort goed te rogeeien werA ftMde ministers min of mécr sehooivoetend toegeg Ml en over het geheel gfUOmen bleken fat si tkMs ween heel eind venvyderd te zyA van de t ti iM al deze opstanden en oh ère rldhedeneeqvoudigdtM buitenlanders wenl n aangestookt en in TWk de meest rustige rost heer oticn zou waaneer it m a geeiten er miiaf met k meii lord Derb gü brd frartville gaaf toe dat ihet Ttirksche bewl in de laatst 20 jaren op de ifehroieelijksts wfjsif i verzuinl a geweest en dat dit vlirailim in Mlonbelangrijke mate had medegewerkt tot dftftp ewi rige beWWiftgen waarvaw wij nn een Jaar la getuigen sfln geweest Zulk eene eritsiitenH is slotte 1 1 wat men van dit itónisteriè kan verlMigrssl In ïertend met andere uitlatingen beWijsÉ ür dW het Engelsche kabinet onder deU dn k d r opoüWlr ijeening geheal bair vrOigs staftlpunt hee t latMI en gaandeweg kwam wnar n zijnf hainldlhig geen gevaar dreijft vbor de openbair nist omitetlet blijkbaar ten slottet niet zioh aal kunnen verfctt tegen hstgeen tpt h f te van itnt dnhtfuflbdW Km stsuden noodzakelijk t i t fix z