Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1876

LIMONAAËS ab traos taak daar den waardigen grijsaard mei 1 uofsel Uewtjdiag fertoM van bem aal kannen 1 overnemen ab hij 80 jarige niet loeer dUr cal tgn Moge dit tijdetip echter nog ver verwijderd zün Ia de idiniver der Krouiek wel ingelicht su heeft Prins Frederik op den feestdag aan de Hai n j ibke weecenitiehtiag du den naam zijner onvergetelijk gade draagt een belangrijk geschenk toegtdaeht terwijl o dc de Duitsche Kraoa piini van zijn belangstelliug in de Louisa atichting zou hebben doen Uijken Dinsdag i het gedenkteeken dat door eenige vereerden van wijlen den architeet Outshoom op het familiegraf bij Haartem b gnilaatat aan de betrekkingen dea overledenen in ei ndom overgedragen MejuffKHiw Elbe Baart de zoo bekende leerlinge van Mina KiuaemaQ schijnt haar vooraemen om haar tebnt aan t natioitaal tooneel te wijden te zullen bten vataa Althaui mea verneemt dat zg weldra in het hawelqk zal treden met 4ea heer B P Korteweg den in den jongaten tijd veelbespiokea leeraar aan den Kon MÜit Academie De heer Le Ona vertolkte zqn korte rol zooab men van hem gewoon b d i ttitslekend Doch ook de overigen lieten zien wat zij konden en het ensemble was zeer goed De v dgeBde voontelUngen zullen naar wij hartelqk hopen door oaze stadgenooten in grooten getale worden bqgewoond Laat ons toonen dat wq vooratellingen ab die door de heeren Legraa c s worden gegeven op prija stellen waardeeren zoodot zij in t vervolg niet worden a eschrikt weder hierheen te komen De bontgeacbilderde kennbtenten op de Markt mogea liaren buit vinden in de groote hoop in de onontwikkelde massa die daar gaat waar het luidst tot Unnentreden genoodigd wordt Er is nog een ander publiek Wq hopen althans dat dezer dagen blqken zal dat Oonda nog vele zeer vele personen telt welke acteun ab het tterdarasche gezelschap onder hare leden beeft niet zuUen doen optieden voor stoelen en banken maar veeleer zich zollen begveren om hun steeds ten belangstellend publiek te boorgen Het tooneel der Goudscbe Kermis b oiet alleen de Markt zooab ytA eens beweerd b Ook Ons Geuoegen trekt vele kennisgangen Geen wonder Het grzebofaap van den heer PflagMg b te goed bekend en met recht dan dat niet velen met genoegen zqoc uitvoeringen zpwjen bijwonen Donderdag en giatoen altbaus waa t daar zeer vol en de verschillende progmm nummets werden verdienstelijk uitgevoerd Maandagavond heeft een afscheida voorsteUing plaats De leden van Ous Genoegen die nn avond op avond gnlit met hunne dames profiteerden van deze uitvoeringen Allien zeker Maandag niet wegblijven ab daar een kleine entree gevorderd woidt waarom mm dan ook tal zorgen Ut de afscheidssoirée druk bezocht wordt Eerstdaags wordt naar men met zekerheid verneemt een besluit van den miuister van financiën tegemoet gezien waarbij bepaald wordt dat de zoogenaamde Belgische centen ab betaalmiddel in de openbare kassen en kantoren n et meer zullen worden aangenomen EN J Breebaart Lz Maifct Gouda Êm De ondetgeteekende roeda 54 jaren de Goodgche Kermis met zgn G ALANTEBIEKBAAM bestaande in een groote sorteering Heerenen Damesartikelen bezqcht hebbende bericht hiermede z ne geachte Clientèle dat hfl dit laar wegens liquidatie door gevorderden Ieeftiid de Kermis bezoekten zsjne artikelen tecea veel verminderde piijzen aTtT rkoopt Hopende met een drok bezoek vereerd teworden noemt hfl zich dankseggend voor hetgeooten vertrouwen ÜEd Dw Dienaar Onder de paarden van het garnizoen te Gravenhage is oin ziekte uitgebroken de u f aja genoemd die reeds een 130 tal bersten heeft aangetast en den regelden dienst niet weinig bemoeilijkt De ziekte in de wandeling ook wel lichte droes geheeten is nbt gevaarlijk verreweg de meeste paarden herstellen er van doch zij verzwakken er zeer door van Amsterdam Standplaats Westhaven over den WelEd Heer D JONG Voor de eerste maal in Holland Standplaats MARKT over J1RTI LEGI GROOT EN VOOR IEDER NÜTTI Um m MTüUR BISTORlSCe Burgerlilke Stand 1 Oouds r KBOireN Aofaslsii Adruas osden C U Haof J vin acr Krua Jahsniw Hcaariki osdm W H Kaspea o J R StiKhi 4 JoluDiin oodcn i IJiHl t N drr KiBl OMfit Udoif ChruliUD o du K F Ilamsin rn M BioM fltEKI KDKN 1 Aigattoi L C Vos kiiiivr tsa F J H Klopper 5 1 A vso dvr Wolf B ONOERTBOUWD t Aa astai A Bnet ttj J C fbawa 23 j J H Trasfirt tt j sa O BMrvsa 40 i C Htiaiagca H Hmnwaodv 4 j sa 6 F Dikbooir 7 T KlaSra 17 j R Sjsv 28 j r II UaaKlaaa 44 j ta A vaa in Bsii U j Ooadnak GCNOREN eeroe nVFIIIKIIKN Grflic REHI Wil SB J Ui n Gromtadijk i Jaar ea H J 8ihi j irDiiil ïdj J SpiHi c4 vu A BslV 4Sj ea M Kffwiiruen wed RR tl on tigfrUm i j 29 J Oootcroni Slj rn II de JuniiiOj l AaiKilai R J Heragnaa wa4 vin A V rl 0 iin Sdj i J Plomp 40 ONDt KTH irift Citaat vaD Ko M nha eR bestaande nit meer dan 2000 voorwerpen Men schrijft ons uit Alphen Door eene warme en drooge weêragcsteldbeid beganstigd b de hooibonw voor het grootste gedeelte afgeloopen en mag men zich verheugen in eene goede qualiteit en op enkele uitzonderingen na goede quantiteit ïhana evenwel b er groot gebrek aan regen daar de weilanden geheel kual op enkele jUaUen lelfs verachroeid geen voedsel voor het vee hielr aaabieden Sommige boeren hebben dan ouk reeds hou vn moeten brengen in land tot hooien bestemd Niet alleen voor weilanden doch ook voor teellenden veriangt men sterk naar regen boonen erwten enz zollen bij voortdurend gemb daarvan een zeer karigen pluk opleveren Neigt ook al somt de lucht tot regen spoedig evenwel worden de wolken door deu wiaa verdwenen en is het uitzioht op den zoo noodigcn regen verdwenen L Ct De commissaris des konings in de provincie ZuidHolUnd heeft ter kennb vau belanghebbenden i ebraeht dut 1 de opening der jacht op klein wild opgenoemd in de tweede zinsnede van art 17 der wetvan 16 Juni 1857 ataaUilad uo 87J voor dit joar in de provincie Zuid HoUand is vastgestold op Zatordag i September aanataande met zonsop ng io van die opening u aitgezonderd de nitoefeningvan het jachtbedrijf vermeld in artikel vjjftiealetter e der aangehaalde wet So de korte jacht dagelijks en de lauge jacht slechts driemalen s weeks en wel des Woensdagsv Vrgdags en Zaterdags raag worden uitgeoefend Art 3 van het komnklgk besluit van 9 Jan 1876 SM u 7 houdende vasutelling van een algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen bepaalt Het ia aan elk ie ittmUim aard tijner bttreUbif itt trgUaal verbode a enz e zich in een staat van dronkenschap te bevinden of rumoer te maken op stations De Geauntaitm vraagt of nog niet eene bgzondere verordening hen bMoort aan te wqzen wien het uit den aard hunaer betrekking rrqstaat op de stations dronken te en rumoer le maken In eene te Amsterdam gehouden bqeenkomst van deelgerechtigden in het Pei sioenfonds voor BorgerIgke ambtonared wei beeloten tot indiening van een adres aan Z M dao Koning door de leden van het aldaar gevestigd ooOité Het adrea bevat het verzoek dat de ambtenaren weder als vroeger mogea worden gepecsioneerd door den Staat en de batm van bet door hen bgeeugebradit pensioenfonds mogea worden bestemd tot eento bqdrage in een op te liohten algemeen fonds voor weduwen en weezen vaa burgerlqke ambtenaren Op deze bgeenkomsl waren ook leden tegenwoordig mt Haariem Alkouar Hooot eo omUggende plaatsen UL UUlUJlUUiUVUlJWlllj wuuuiiu of de tgd vóór de i Kondvloed Verscheidene MenscHanritaMi en derzelver afstamming ANATOMIE DER MEN8CHEN tiaook verscheidene dieren SALSÏIÏS VIH 33ReSi£2ï HM Ü3M Geopend dagelgks s morgens 10 ure Eatrée 25 Cents Aanstaande MAANDAG voor het laatet geopend ADVERTBNTIËN ♦ De WEESKINDEREN zeggen bfl deze hnnnen innigateo dank aan den beer MUHIEUX voor de lulaterrgke EXTBA VOOBSTELUNO in x n Theater aan hnn gegeven De van onds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklüken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL an P W TROUSSELOT ZOON Hofteveranciers van de Hoven van Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v d SAN DEN Botermarkt TEN gPOEDIGSTE gevraagd een FLINKE adres in Persoon Mevrouw B0Etl8 Crabeihstraat In een Borgergenn te Dordrecht wordt ten spoedigste GEVRAAGD eene geschikte DIENSTBODE voor gewoon huisweiK Lo p eS Te bevragen bg den Boehbudelaar H R VAN ELK te DordredU Hoog loon wordt gegeven voor Flink werk aan degenen dia geschikt ygn als ZOLDER mm M m m verzenden wij op fraHOO aanvrage een 100 bladzijden dik met veel getoigschriften van gelukkig geneaenen voorzien Uittreksel uit Dr Airy s Natuurgenees Wiiae Een ieder die zich von de VOOrtreffe lükbeid van het geïUüstreerde 400 bb dikke Origineele Werk Pnjs slechts 1 bij eiken Boekhandelaar verkrggbmir gesteld wenscht te overtuigen onlbiede litt Uittrek Sel van mohtw BoekJiandel te Nijmegen mr Ge n rieke vereuime het zic met de beproefde Dr AiTy NatuuTgeueeswijso bekend te maken 1 BODE I d n aui te werven voor eene KONINKLIJK OOBDOEKEURDE MAATSCHAPPIJ ter verzekering van BEQBAFENISGELDEN Brieven onder letter L bg den boekhandelwur D J P STORM LOTZ te Rotterdam Mo 890 der beroemde WekelUksche Zafflciispraken Uitgave J J H KEMMBR te utrecht heden voorhanden bfl den Boekhandelaar A BK iisr ECM A 2sr Lange TJendewe i Gottda Mevrouw BTEENMEIJEB verlangt tegen 1 NOVBMBEE eene FAT80ENLUKE Da SerriCn veiUoe temin Zq aelven erkennen au dat de Tarkeu op ouderwheiden pnute hun grondgebied i a binnengedrongen Intuaachen komt de kleine orerwinniug der Maateaegrijaen in Henege iaa hun leer ter ttade Immera de Turken hebben een deel haut legen van Scrvie a grenieu moeten enden Baar den kant der Moatenegrijnen om deiea het verder voortdriageu te beletten B j de itapraak in het pitwea tegeft deh vöormaligen Minister van Ooriog in Amerika generaal Belknap die bg i brek aan de vereiiuhte meenlerbeid van i S der atemmen in den Senaat weid rnjge roken werd ala argnnient ten tq wn guoate aangevoerd dat eeu regeeriuKaambtenaar niet kan worden veroordeeld wanneer hq xijn ontalug heeft genomen voocdat hq aaugekUagd waa Men begrgpt dat onder dia oaataodiKheden de rrijapraak ge jkstaat metaffcaariug van Belknapi baudeliugen Het is vr zeker dat bet wetsuntwerp by het Con pca iugedjend om silver tot wettig betaalmiddel▼oor alle betalingen te verheffen geeu verdedigen s f in die ftigaderiag ui vinden mNNENLAND OOCUA S Augustus 187S Oistaica is op het sehietterrein alhier de luit Anten vao het S reg eeu ongeluk overkomen TgdaUik het toelicht over het schieten aan den lait CaUeafels opgedragen hebbende dat over 400 pas plaats had begaf h j zich in de riohting u de sooijf toen een 100 pas daarvan verwijderd aM hagel hem ia t been trof HHr wg varaeaiea ia de waad niet gevaarlqk Oaie keen weten dat w niet dwepen met de kmis todi loadea wq bijna met haar verzoend lakM ab rq bedenken dat wy door haar in de gdfimttad worden gesteld avond op avond kuuste aon te nea optreden wier talent te bewonderen boiten de kennis sleobta zelden gegeven is Wq ffrefcea vaa kcnateaaon en hebben daa natuurlijk Wt oog op het geaeiaehap der heerea Le Graa van Sa ea ea Haspels die Donderdagavond hunne voorit ia opeadea met Jiet SeeUerieeM tan Ktfiieim Tie en TtxmmUnii Deze blijapeleo menige vroolijka scène bevatteade te genieten voor een kermispobliek maar trtcas menige fijne kuakterschilderiug werden veidienstelijk vertolkt Wy wijzen op den gevoeligen hartelijkfn trouwen oppasser vaa oca kavallerie kapitein dien de heerJ Haspel soo aieesleri jk weergaf nn den kapiteinlelf en aan den wit gedaatea deftigru Dèsambois w e roUen aau de heeren D Haapels en vliu Zuijlen waren toevertrouwd Bleek oas het talent der hh Haspels LeGna en aa Soqlea nMcrmaien mi hm iptl Donderdag bleek aas dat talent opnieuw door den gunstigeii invloed dien f H kWr nitoefenen op hen die met hen optreden Ir B Jadea na Jusa goeiscbap die vroeger zoo eel ab niets betedcenden en die na niet alleen een dtofalfk Cgoor maken maar zelfs langzamerfaaad ver iMiiaWilJik zollen kunnen genoemd warden Beiianer u o a wat vroeger de heer Nieowlaud was vergelqk den heer Nieuwland uit vrorgere dagen et dioi vau thans en gy zult direct toestemmen éit kq zeer vooruit is gegaan Een dergelqke gunstige wnndering ia ongetwgfeld te dankeu aan de uitstehnide leiding aan den grooteu invloed der genoemde hk Dit is niet alleen bij hem t geval maar ook bq auiae kden vaa t gezelschap Zoo ia Mevr van 08elXitf ia t geheel niet deaelfde van vroeger Zq is ab t ware een andere geworden een andere die eed ialant ontwikkelt dat errtqda haar door weinigen verd toeipeachrevea O t i t ei e a werd tea tooaeele gevoerd Sn faiUü OM atak ooa toeataodea schüderende nit de werM Ptbcid ons kaïaklen voorteekenende die ons treffen inr hars waarhsid ons personen voorslelleud ab 4a w nndoB ona in onze hedendaagache maatwémHH hodea keanea behoort ongetwqfsld tot de laote V t itpertoiie der B tt schouwburg vereeniging W a hel atak vooitieSelqk ha spel was prai tig Da alMa taaaohen Dablmann en advocaat Bereat VMdla o r de hh Haapeb weergegeven op een WW m £ e OBorcrtrefbaar waa Wat een zelfb eerwiam wat eea natanrlqkheia wat een eebvoud Mar wooid kwam ten volle tot iqn recht ieder tnla verhoogde deo iadrak liaa leefde onwillekeurig nede met den l oap aa wieas zaken reeds kng ia de war Waren en Ca ao gvy lss t it Werd voor een allervreeialqkate h fce HikW a a leed mede met den ongelnkkigen vader die het barde oordad zqner kinderen vrreade et dca aaazieBiqken maa die weldra het voorwerp loa zqn van aller verachting Keende mea Ponderdagavond dat het tabut van4ao heer van Zaylen toaa tot zqn reehl kwam giatersuvoad tooade hq ia de aameoapraak laet Wal b i dat taleat aiet mittder I Hrt doel waarmede de afdeeling Anulfrdaia der Ftreaojibtg tot itvorderixf va Xairiei e JJimJ merkmyterktid i Nedarla d haar in 1877 te hoodett TnlomiMlbtg va Kmul totfepatt op mttrieU organieeert wordt in art 1 vauhet tegbJnsBtaldoa omschreven Het doel der tentoonatdling ja eea beeld te geven vaa de toepaasing der knust op de nqveAeid vooral met he oog op onze hedendaaKsohe indnatrie Ter vermeerdering van het nut der tentoonstelling en om gekgenheid te geven tot vergelqking wenscht men tevens Io op te nemen voorwerpen vaa kunst en nijverheid van vioegeren fqd welke hetzij door artiitieke bewerking hetzij d eigenaaidige versieriuir de opmerkzaamheid verdienen ïo uit te schrijven een internationalen wedstrqd Deze tentoonstelling moet een eerste s rede z i om evenab in het btflUnlai veribatnrii te fcrenged iu onze aehterlgbe knnsrt a veriieid en wel door het optrekken van den konstzin bij indostriélen dat dit een groot tiAkOttaxf b waarvan dadelijk van hoogge tate zijde het gewicht b ingezien blijkt daaruit dat Z K H de Kroonprins het voorzittendiap aanvaard heeft na hetgeen Z K H te dien aansiso te Weeneu getien beeft De refereodaris voor de afdeeling Kunst via het ministerie van binneabndache zaken de heer mr Victor de StuaVs is een der ijverigate leden van de regeliflgscomraisaie Het concours waaraan ook bbitnibnden kunnen deeluemen is het eerste hier te lande en heeft in het buitenland reeds de bijzoudert aandacht getrokken Er bestaat dan ook billijke hoop dat ook de Neder bndsche indostriëelenalbua krachten willeninspannec en werkelijk ieder wieu deze zaak ter harte gaat moet morelen ea matrrieeleu steun aeheiiken db reedt vac hooggeachte zqde ten deel viel Van hoog belang is het daarbij te aehtea ook onze vroegere kunat ugverheid te doen vertegenwoordigen De tentoongestelde voorwerpen wordea rerdoehi in de volgende elf groepoa Groep 1 Kunst toegênwt op de versiering vangebouwen Groep 2 Kunst toegepast op de staff ring van gebouweu Groep 3 Kuuat losfejaatop de bewerking van oned metalen Groep Kunst toegepast op de bewerking van edele metaknen gesteenten Qrorp 6 Kunst toegepast op glasen aarde verk Groep 6 Kunst toegepast op stoffea voor kleediug en huisselgk gebruik Groep 7 fCunet to epast op vervoermiddrien Oroep 8 Kutiattoegepast op kleiue ïoonverpen vau allerlei aard Oroep Kunst toegepast op de graphisohe kubstea Oroep 10 Kunst toegepast op vrouwelijke baiidwerkaiB Greep 11 Midddlen ter verspreidiag van knnstzin en goeden smaak T De teringn vau aangifte tot ileelnemiug aai den internationalen wedstrijd b vastgesteld tot uiierlijk den In November 187 1 Naar de Pr Or Ct meldt zijn reeds een nM ai te visitekaartjes in de bus en ivn bet postkante r te Groningen gevonden die niet aau de grootli voldeden om als gewoon drukwek te kunnen w iiden beschouwd en dientengevolge met 10 cente pol bezwaard werden Aan het V D wordt medegedeeld De verloopeamaand Juli kan men wel dnx noemen daar dip gevallen regen slechte het 8 7 gedeelte bedraagt vanhetgeen men volgena erne reeks van 28 jared hadmogen verwachten De geheels hoeveelheid waa 32 S m M waarvan op den 8sten een derde vielmet eene onweersbui van s middags S tot 7 ure In 1863 Wtts de hoeveelheid regen nog kleioer 27 4 in 1888 slechte 20 Ï en in 1864 werd de kb iistohoeveelheid 19 7 m M afgetapt In 1876 wer opden 8sten van s middags 2 tot s avonds 10 ure 35 2 m M opgevangen dus meer dan in deze geheele maand en in 186X den 30sten van 2 tot IQure 32 7 De Julimaand die den meeaten regeii gafwaa in 1865 namelijk 183 3 daarop volgt 1856 met 141 6 1875 met 138 3 en 1871 51 66 67 58 en 49 gaven alle meer dan 100 m M Wat de icmperatuur betreft waa het te warm en wel geJniddeld bijna een graad Cebins hoewel toch enkebdagen kond waren te noemen zooab de twee efntedagen der maand den 10 11 12 van 18 tot 21 en den 27 28 en 29 De Uagite thennmetenlandwerd den 12 afgelezen 9 3 de hoogste 29 6 dei 81 De barometeratand gaf ook te veel raim 1 ii i M loofatdmkking am In de Haagsohe Kroniek der Ortm Cl wordt genteld dat de opneming van Prins Alexander in de vr j ietselaarsorde b geschied op aandraog van den waattKgw grootmeeater nationaal die daardoor op z ti O jabeldag als hoofd der loge in Nederland zqa vorigiteo wenadi bevredigd tag het optredea nl van ewBr vrijmetaelaar oit koninUijkien bloed din na de verschilleode graden te hebbm doodpofc watjfeds spoedig oisg vostot vetwaoht de even ve eet ude GA6U0STR0 THEATRE van E Basch Zaterdag Zondag en Maandag 7 Augustus des avonds 8 ure Xekere laaMe roorMlelUmg Mei utemiib Rrogrmmmnm jt Physiek en Magie WST Hoe meiLoit een rouw ei een mensch maakt De Reoten Phofograaf De Reis avontoren eens Schilden of het verbrande Menschenhart ea do ieMoede Pantoffel itan de maar Agioscopische Wereldtableaaz De Kristalgrót der Najaden met mftjg nymphen Draaiende statuen met een electriiche v rhcliting van 200element j en Drumpntsche Kalklichten SLOÏ POTHEOSE i Alles in biljetten omschreven Maandag Laatste VoorstelHng r E BASCH MORIEIIX Het grootste en beroemdste MECHANISCHTHEATER der Wereld Standplaats Markt tegen over net hotel de Zalm AvondVoorstelling 6 e 8 nur Prgzen der Plaatsen 1ste rung J ets 2de rang 50ilg 3deniBjg2 H£ Kinderen ben 11 jaar 1ste ec 2de rang half geld Heden voor het eerst Het Schrikbewind der Spanjaarden 01 der FhiUp II eti de Inquisitie in Utrflolft Zondagavond laatste voorstetltii ö EauWlerveilleuse Dit water welks renommé zich bij elk gebraik meer en meer vestigt en dat dan ook inderdaad I alle andere kleurmiddélen van het Haar achter I zich heeft gelaten is geheel onschadelijk vlekt de huid niet en geeft aafi het hakt zgn nrtfoe lijke kleur Blond Bruii of Zwart wedeS Pijis per glazen Flacbn l bj Loi s Weitér I Oostnaren j Wanneei het de vereischtek werking niet doet wordt het eld terngbenald al is de flacon geheel ppgebruiki T Depot vaJ HEi mt HBT Maojizum va j M Havenswaay Zonen Deze 1 HE£ËN worden afgel4 verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned o m met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd r Zich tot de uitvoering van geSerde orders aanbevelende J BREEBüART LZ j BotermarHt te öe w i i