Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1876

Jü wiiMiu laa aObi Sedert 1 Mei ISH waf de br pl van reirf rs ea goederen ƒ 1 359 113 Te Zevenhuizen had den Isten en 2den Augustus de VHQwege de HuUaadaehe MaiitscUapp jfaa Landbouw aaiigekoii Hg l luteruationnle edstrgd plaats van stöoa orschwiiiktaii eu oor kuoizKad w knrwtjzaad B We dai W wwd de wedstryd door redelyk goed w beg a t j d Een achttal werktuigen waren liigfzoiiden wanrv ui sommige vrg bewetUgende resultjtten opleverde Bekroouiug jaI echter i iet plants hebben dan uadnt bg gelegèali i l lft rt te teutoanstetllng in September ai a ta Rlttirlan Ie hmideu eolc proeven in het dorschen van granen cuUen zijn gegeven Dè TtSfShfe valt Aen Ifimstor van nanciën aan 1 dr onder zf n l a teiB llt resorloerende ambtenaren 8er belastiugeu der rcgnA tie en domeinen der posterijen en telegrafen der staatsloterij dergroolboeken Tan de EBlBotiiA Éhttld en arronddssementa betajil meestms omtrent dt Belgische centen luidt nis volgt dhtttenkage 7 Augnitu 1876 si o Miaaiter ran Fiirancién Heeft èi gevonden uit te vaardigen de jiitToligegde circulaire Het lal üwe aanOacht niet ontgaan zyu dat se dert eemgen t jd eene zekere neiging oi der het publiek is ontstaan om de Belgische twee ceutunestukken niet Aeer in betaling aan te nemeu De regearing kan die verandering bij bet publiek dat niettegenstaande herhaalde aaumauiugeu hareniyds sedert Jaren is Ugveu doorgaan aan de migeouiv loofde ptaktijkett tot het in omloop brengen dier vraemde muotatukken zij het dan ook zydtUiugs de Jiaud te leenea niet anders dan met genoegen op onetkea 2g wil deze neiging ten goede dan ook Boove ia ftaar is Bteuuen eensdeels door opnieuw aaa hars anjbteaareii ten treugste te verbieden om de meergenteide vreemde munt onder welk voorwend f d ook is iietaling awi te nemea anderdeels door in de eventueels behoefte aan Nederlaudsche cent stakkeo door vemteuwde en krachtige aanmunting mf VöldoM w ze te dideeu Met tènr ilg naar vroegere ciroalairea heb ik tn eer t ft lü ekenplichtigen van welken aard ook fnievw te herinneren aan het Ttede dikwjjla ojj dit J fpimt geven vooraebrift om bij elke ontvangst die $ toto ibedoèMe 4t kken ten trengste t weren i eM an het verbod om ze bij eeaigerlüi iverilieatie lof ovcrn ariBg van kae in lekeniDg aan te uemen Jiiet iroldoeuing aan die voonchrifteu t il tut per aooillqke schade met Mié maar zelfs tot ernstige isiaatregelen voor de evertteden knnnen leiden Het tpabliek zal ddor aankondigingen mynerzgds efha lCle malen in de NeJtrlandnc he 8taat eouraHi te plaatsen met deze vernieuwde aanschrijving worden ibdkend geumakt en tevens warden gewezen owel p i eehafle die het zich door de aanneming der TOonaiélde Jtël is ihe twee centimesstukken met het og op tie vermoedelijk kort aanstaande inwisseling tnin de Nederiaudache oentes tegen nieuwe op den Iilda halSt 1 op de ametandigheid dat de aanoemiug der eveAgtnothide vreemde muntstukken ingevolge 4e leedi door fe Begeeriiig gedane vaorstelleu eerliuig atnfbaar ea rardea gesteld Tev6iia bevat de SlaaUi coura t van 8 dezer de Tidgeade bekeadmaking yua den Minister Se Miaivter vau Financien in ervaring gekomen z nde dat edert eenigen tgd door een deel der jageieteueB ie r teiccfat geweigerd wai dt Belgische SceatiuiestQkkeB in betaling aan te uetneir en zfuerzjjds die geneigdheid van het publiek m eiudeltjk mede te werken tot wering dier vreemde mnntatakken at des nilaep zooveel mogdigk weuf seheade te steunen geefi aan de angezert neB langs dezen weg te kennen dat vermits niemand gehouden is vreemde mniit tukken in betiding aan te nemen s Lands irekeiiplichtige opnieuw ten sttenj ste zi n aangeschreven m de gemelde stukken uiet in ontvang te nemen lioodigt de ingezetenen bq faerhaliug ten dringendate it am huniunijds door die stukken uiet iu betaKng san te aemen tot w iag ran den verderen omloop dnamn mede te werken voorid sak era zich voor schade te hoejen daar wellieht overeenkomstig het daartoe trekkend reeds aanhangig wetsvoorstel biuaen aiet langen t d de Nedeilandsche koperen munt d ar bronieu nd worden vovaugen en dan wèl de Nededudsehe ecnten maar niet de Belgische twee eatimesslakkeii znUen worden ingewissdd naakt tevens bekend lo dat zoo de verwijdering der Belgische koperen mant tut den omloop behoefte aan meer Nederiaud ehe oenten mocht doen ontstaan en die behoefte door krsehtige aanrnKnting die weldra reeds aanvangt voldoende lal worden eoorxien ta Dat een Wfets o r eel van de regeering aanhangig ii om het ia betaUlg geren en aannemen v n vreemde kopocB a brsoiea mmat te begiauea met I Juuoari atrafb te stelleu Zgn wy wel ingeüeht dan heeft de heer Bredins s jioolat ienei te Ben en op Zoom aaii wiens adres het ulinHBsntaansehe dagblad d Tyd onlangs nietzeer liefelijke woorden heeft gericht een aanklachttegen den uitgever of ledwrtenr jum dat blad ingediend HmidtUil 1 Heden is het eiad EataiiieD der ff B S iu provincie Z Holland i eloopeu Kr haddai ziel aangegeven 53 candidaten nl 16 van de H 9 S te s Gravenhage 11 van Delft 1 van Schiedam 14 Tau Rotterdam 8 van Bordreeht 3 van Gorlnchem CU die in den laatsten tqd geen U Bi S betooht hadden Eén sandidaut heeft zich kort na hetjbegin vtn het mondeling exanian teruggetrokken Tien cdnAdaten zyu afgewezen twee en veertig toegelaten Naar men verneemt is tegen een aantal netarwien in het arrondissement Eindhoven proces verbaal opgemaakt wegens het in publicatien adverteiitidn in couranten als anderszins bezigen der benamingen van bunders roeden ellen enz in stede van hectaren aren centiaren enz De Israel hoU meldt het volgende In het Israelitisch gasthuis te Frankfort a M is vóór eeuigeu tijd in hoogen onderdom overleden de eens zoo beroemde Nederlundache zangeree Kosa Hagenaar Gedtrende véle jaren had zij te Frankfort op zeer verdienstelijke wijze ouderwys in den zang gegeven en toch waren de laatste dagen der vroeg r geachte kunstenares niet rooskleurig Verarmd en vedaten is zg verscbeiden z f die eens een wereld aan hare voeten zag Nabij de iofstede van den heer T A De BadU te Groede is in den naeht van Donderdag op Vr dag H eea luchtballon neergevaUem bevattende een briefkaart een v fud briev i en een papier houdende verzoek om briefkaart en brieven op het naastbijzqnde postkantoor te bezorgen Aan dit verzoek is natuurlijk tea sjMedigste door den keei 0e Badta voldaan Bedoelde luchtbidlou is volgeus de briefkaart en brieven in den avond van 3 Augustus 11 opgelaten in het kristallen paleis te Lauden Een en ander werd Sent by balloon post In den loop der geheimzioaige ea lange crieis die op het votum van 16 Juni gevolgd ie zgn er een menigte geruohten uitgestrooid te anwaarschigiilyk om Haard Ie z n aan onze letwrs te worden overgebracht Zooluo er uiet luet eeaigo zekerheid iets te melden viel soosen het awi beter te zwggen Tot op dit oogenblik is er uog niets met zekerheid ie zeggen Heden echter vindt men in bet Haagsche miaisterisel orgaan een artikel dat blgkbaar oflioieus allicht tot verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding kon geven ï M de Koning too leest man beeft no reede 14 daag geledea goedgevonden den keer Kapp ne die op den 16den Juni namens de appositie bet Woord had gevoerd ever het vormen van een nieuwe Ministeiue te raadplegen Wat er van s Koaings gosdviaden weten wQ aiet maar op goede gronden kunnen wg verzekeren dat aan den heer Kappeyne die zooals men weet zich te Geneve bevindt altbaue tut 3 Au astus nietsvan eea dergelgkeu wensck tet raudj leging w is bekend gemaakt N Jt Cl Te Milaan is ia den laatstea t A kerhaaldelg k de volgende oplichterij gepleegd In een winkel kwam een arme vioolspeler een straatmaziekant het een en audur koopeu moestal een kleine hoeveelheid levensmiddelen QAA had hij uiet bg zich en zgn viool bleef voor een paar minuten slechts in pand Nauwelijks was de schamel gekleede man vertro kken of een wel gekleed keer kwam inkoopen doen Hg zag de vieel bekeek kaar nauwkeurig ontdekte dat zij een Stradivarias was en bood een prijs van 16@0 lires voor het instrument De winkelier kon het instrument niet afstaim maar schreef het adres op van den koofdnetigen heer Toen de muziekaiit teragkwara kocht de winkelier van hem het instrument voor een prijs van 150 iirea of meer en ijlde naar bet opgegeven adres waar natuurlijk niemand was te vinden die op den heer geleek De viool was geea 26 Uree waard Te New York heeft eea bijzondere groote sterfteonder de kinderen algemeene ontsteltenis verwekt In 25 dagen tgds werden 2138 kinderen beneden de 6 jarea begraven z nde bijna Z s P i e bevolking die op 900 000 zielen wordt gesteld De oorzaak wordt toegeschreven aan de groote i armte gebrek aan versche lucht ea aan een dieet gecvenredigd aaa de terapertoar waardoor choUn mftutum ontstond Vijftig doctoren hebben hunne diensten aangeboden aan de gezondheidscomjoissie om hetkwaad te bestrgden h Een goedkoèpe telegraaf voor verschUleode doeleinden geschikt kan op de volgende ike worden gemaakt Neem twee tinnen cilinder ongevterdrie druira lang bg IV duim middellijn bedek een eind van elk u et porkanwai of ldaa bg wnce van eea troramdvlies prik in t middin daarvan met een oeld eea gaasje haal dtor en tevigen draad door en leg aan temde e m knoop oodat de draad aiet door hBt Bat vau de blaaa een ka Hn ander eind van dien draad die wel 100 Engekehe ellen of ruim 90 metera lang zgn brengt gg oa dezelfde wijze U vertundiug met den anderen cylfnd echter zoo dat daopeagt lten der eylinders aar buiten zijj gekoerd Op die w zc heeft e een telegrafisih toestel Als ui de draad goed gespannen ia zoodat de tnlling goed kan plaaU hebben dan kan iemand die in den eenen cylinder spreekt ja zelfs IhArtert duidslijk verslaan orden door hem df ha die dea onderen cyliadsr aan het oor houdt Zou zulk een zak tclegraaf niet gebmikt kunnea worden op kantoren op landergen in het leger ea bij zoovele andere gelegenheden p De eylindeia kunnea ook gemaakt worden van suikerriet en wel zoo dat de een in den anderen pnat zoodat het géheele toestel gemakkelijk in den uk kan worden gestokea Hoewel dun touw sterker zou wezen wordt ket toestel ook daardoor van meer omvang uSciaitiJk JvterieaH Be Nedarlandsehe veestapel bestond p nlt December des vorigeu jaars uit 258 823 paarden waarvan 767 dekhengsten 3 916 veuleuraerrieu 44 32 paarden beden 3 jaar eu 182 929 wericpaarden 3 37i ezels en waileceü 1 469 077 runderen waarvau 16 570 spriugstierea 926 718 nidkkoeieu 449 965 kalveren en pinken SS IO meatoesea ea mestkoeiea en 18 653 treko sen 936 429 seh ipeui 151 450 bokken en geiten eo 352 360 varkens Bg benadering kan verder worden pgerea dat t pluimgtdiene in NedeTload e het einde van 1875 telde 2 084 700 hoenders 15 840 kidkueuea 326 10 eenden 29 450 gaoten en 4030 awaueo Als een treurig staaltje vaa daa tacstaud waana onze weerbaarheid verkeert ijto dealt men aan de N R Cl mede moge de suinenstt liug geldea vua de twee batterijen v dartifleric die aït kxAem en s Hage naar Over sél gezoudou ulleu wordea oia aan de mUitaire oefeningen aldaar ded te aemeu I e manschappen en paarden namelijk zgn nit verschillende garnizoenea bijeeugeruapt de veldbatiterjjen Ie litreeht bgv moeten 42 paarden leverea ea zija door die tgdelgke detocheeriug lai vutzwukt di eene maand lang aldaar aiet uie veldurtiUiirie kaa warden geexereeerdl In zulk een toestand verkeert het Nederlaudseke krggswezen En dat in zao ernstige tigdenJ De Prm Or CE bevat dea volgenden boef Waarde Sedaeteorl Vergaa mji naar aanleiding der raededeettog ngaer verloving met m i Elile Baart ia niv blad dd 4 Angastas overgenomea ait de Jrnkenache Ct de opmerkiag te maken dat het mg volkomea onverklaarbaar is hoe door de redaetie van genoemde courant uit die praemisse de eonclusM getrukkea wordt dat het uitzicht iuejafvr tw Ëlize B uirt zich aaa ons tooned te ziea wieden voor goed verloren is Terecht wordt opgemerkt dat mejafvronw Eliu Baart zich op het gebied der kunst noain beeft gemaakt en men zon hier kauneu bgvuegeii dat net N dcrtaudsch taeneel waarlgk wel beheefte heeft aaa artistea van aaam De onderstelling ditt onze verloving een hinderpaal zoade wezeu o u haar har ru ing te duen volgen komt mg bekedigend voor en vuor mg èn voor haar De eenige verklaring daarvoor te vinden zou gelegen ziju in zekere maatschappelijke vooroordeeleu en de meeniug van inauuen wiwrlgk niet uitmnnteude door kracht dat de vrouiv als behooreude tot het zlwakke eelacht nieta beters te doen heeft dan volgen Ook hieromtrent echter beu ik de denkbeddcu toegedaan wier verkondiging zij zich voor ecu deel tet maatschappel ke roe ng gekozen heeft Met plaatsing dezes zult a verpliohten Uw dleoatw F JCoitewe Groningen dea 3 Augustas 1876 Door drie vissohers is op de Znidenae bg Harderwgk eea broinviaah evangen lang i9 meter ea vegende ongeveer 300 Idlogrammea waarraa mea diie emmers traaa djeakt te krggea Het Tküringtr TUemchttlnerein bevat den trolgeuden opea brief over de waarde van een vogeluest Waarde landmanl Uw jongen neemt uit verveling een vogelnest van mussehen toodstaartjes of welke andere vogd es met eieren of met jongen weg £ r zgn vijf eieren of jongen in t aee e ledet dier jongen verbruikt dagel ks gemiddeld 66 mpsen ea andere inaekten welke de ouden ait de buurt aan breuga lat maakt per dag SÜ stuks iti voeding duurt gemiddeld 4 a 6 weken of laat on aanaemen 30 dagen dat maakt voor dat I e8tje 7 t 0 stuks Ieder ra i vreet diigelijka zijn eigen gewicht aan lllhderen en bloeaemsi Aangenomen iq vreet 30 dagen dagelijks maar ééa bloe em die en vrucht had gegeven zoo vreet zij in 30 dagen 80 vruchten in bloei en die 7600 oipeea te zaaien 225 000 sluks van dergelijke Moeaems Had oac joagea dat nest met rust gelaten dan hadt g of UWe buten 225 000 i pela peeren of pruimen meer geoogst Maar als nu dierupa zooals zs d i itli iiebberiij vaker doet 10 20 30 bloesems per dag opvreet of als wegens het afgevreten loof de blueaeu s geeit wedaei me tr hebben en verwelkt afvalleu i P wordt ii r veilies en dat uv er bnreu nog ve aaulicn jk r Zo i kunt ge gemakkelijk berekenen nat een vogelnest u waard is en ook wat uw lieveling verdient ali Jig het Beat verropt of eieren uithaalt De ibanoMwi van Juni en Joli dezer dagen ver henea beaat voec awbtniarea elSüiareu beambhn kautoorbedienden enz kortom voor alle persoiK ii die van een vast inkoineu moeten leveo een Zeer opmerkelijk opstel De inkomsten o jk van deze bur f en Vermeerderen neensam nawanal de levensbeoeften ia prija stijgen vuluu hobkea het zrer schraal en van overgaren is bij verreweg de inecsten geen sprake Beef aanlokkelijk z n daarom voor hen de mededeelingen die de heer J Kuiper van s Hage ia gemeld opstel doet over eene Ooatenrijksclie Vereeuigiiig de Algtmetité btamblat mAtnir in te Weenen die door eigen hulp wonderen moet hebben verriobt eij telt na eea 10i irig beataan thuue 4U aOO leden Van de hoogste ttaaUambtenaren tot biag bezoldigde boekkondert en spoorwegbeambten toe die allen slechts 2 florijnen s jaar betalen en daarvoor redit krijgen deel te nemen aan de Voordeelen die deae wijdvertakte Vereeuigin door hore matige tarieven of op eeuigc andere wtj aanbiedt Uit de genoemde oantributiéu alleen zi n behalve een gebouw oor het Ceutraaibestuur reeda eea aautal Woningen voor leden ea hunne weduwen gebouwd van lOU tot 800 gulden lluar De fereeuigiug had levens verzekeringen tot t jiia 23 millioeu flurijuen gesloten en bijna 1 niilliuen uitgekeerd voOMohotteo werden lu 1874 tot een bedrag van i li millioen veratrekt en borgtochten voor comptabele ambtenaren voor 133 500 fl Zoo blijven du deelnemer ttit de banikp van woekeraars en kuuDen zij ook b V voorsCTlOt opueuien Om een zoon of dochter eeiie nilrustiug tb geven of in eene zaak te zetten In de spaarkassen der Veseepiging vloeiden drie millioen fl woardoor vi ie anderen konden worden geholpen Ben speoiaalsehoolfonds beuk reeds I5 0Uü fl Ofschoon de heer Kuiper niet ia bgzonderheden 1 aantoont hoe de Temtniging ia ingericht en werkt en men dus een bepaald oordeel moet opschorten tot men er meer van verneemt blijkt toch uit zgn mededeelingen dat het vereenigingsleven ook op diU gabiad néi nat Ifen stiehten INt spreekt daa ok trouwens vanielf het komt er maat op aan de taak goed aan te vatten Wij vememeja iiitusechen met genoegen dat lieh eed een yo9rjK pige ooiniiiissie heeft gevormd die irachteu wü de plaat uit den Vreemde uaor onzen V deBi over te brmgen l e zimk n eohter aog letSits in t eerste tijdperk van voorbereiding de bespreking an de venehiilend doekindeu der Vereeuiging baartoe Ziju te brengen goed berekende pensioea erleviiigsen uHkeeringsfoadsen verschaftiug Tan oede maar niet te dan geneeskundige hulp prichting van spaarkassGD en voorsdhotbanken hnlp ot het stellen mn boigfoabten voor betrekkingen lansluiting bij en oprichting van wiakelvcreenigingeii overeenkomsten met solide leveranoiers oui op gun atige voorwaardeo nuttige voorwerpen iiaaimaehiues nz te verkrijgeni Zoiy roor woningen speciaal voor ken die dikwijU verplaatst worden en ook voor andeten streven naar samensmelting van de verschillende tereei ogen die hetzalfda beoogen enz enz Men ziet het programma is ruim i est en met É l belaugstelling zien wij eii zeker duizenden in en bnde met ons nadere bijzonderheden te geiuoet lèmiod atood terecht ter zake van gewelddadigheid en e poU je ige t Hü had dezen ee zoo geluchten schop toeg iend datde agent naar t gasthuis vns vervoerd en aoht dagen lang a dienst niet j sd kanntn mamomen Bekl expliceerde het feit aldos t Was erg drak Ik hief het been op om door te appaov toen de af nt Bi $ b mqn broek gnep m mij tegen te hoBflen 9y brpek sqhenrde let n gleed uit ea tS6 kan mijuheer den tnp ebhea Jwlcdtceg nl QwchqiiL heb Jk niet JW I M E 2 O N p E N Aaa de Bedactie der Qoudsche Courant U Het oude Latyosohe spreekwoord zegt dat hij die het aau uaine met het nuttige weet te verbinden het joiate it heeft getroffen Daartoe nu willen we in de gelegenheid stellen en dit wel in een knorrige bui nadat vij door een half slapeloozen nacht andermaal neen wel voor de honderdste maal in de rechte temming zijn gebracht om ooze gri f openbaar te maken Wy hopen de stedelijke eu pi iij iijlr i Befturei daarmede op iets aangenaams te wgzen wat hun Achtbaren te bate kan komen terwijl sij ia de gelegenheid worden geateld om recht en gereohligheid te haodhaveu en tevens honderden Aigacetaüen geringer of grooter genoegen te geven waartegen slechts bet onrechtmatig belang Van enkelen overstaat Een groot staatsman zeide dat het miuder moeite kostte om eeue nieuwe bejusiing uit te schrijven dooh om ereeagrotid en eea aaam voor uit te vuideu vg I meenea eea voorwerp van belasting met grond en naain daan oor te kuuai u aMwgVn Wü doen dit geenszins iu de hoop om daardoor miuialer v a financiën of ook maar reü renduris of leta dergelgks aan dat ministerie te worden wel utertM d dat wu daarvoor gc$uezius zouden deugen Kka bfe d eidenn d en juiitdltlfwaardeeriug die niet ulgeuieen is maar die menige sollicitatie achterwege zua doen blgren en zoo het de rechte man op de rtobte plauts bevorderen die aan de zuoht om te protegeereu of door protectie aanalelling en promotie te zoeken die ona Hollanders nog al eigen is ten minste eenigermate paal ea perk zou stellea Men spreke uiet van in rechten te bekorten want het rcoht ho dt oo eu wordt onbiUgkheid waar dit in het recht vau anderen grijpt Zoo rekende ik het bereidt ongeoorloofd dat ik den vangen naoht tegen den morgen door een evea luid als gemeea Utreohtsch kermisgekil ait schorre of gillende gorgels werd gestoord doch ik getroostte mg dit bij het uitzicht dat het de butste was der veertiendiiagseha Backauo a die een schande zijn voor de Ncdtrliudsohe oatie en hoofdzakelijk dienen ten bate van si etten op wtcr bewering fu üfamt titr men best zou kunnen autwoordeu Jt n c som fat la nectuUé die inderdaad alt maatschappelijk paratieteu beat koadm worden gemist Mijne hoop zou echter teleutttelling worden Nauwelijks brak de dag aan of ik werd gewekt door het iu wareu wedstrijd aangeheven gekraai van 3 hanea in meeMere of mindere aabübeid een op het erf vaa aiga uaastea buarmau u deel ik en zeker houderden met mg in uavalgiug van Augustus iu zekeren afkeer van dat schor eu achel doordringetid geluid dat mij terstond l laor wakker maakt zuodat de slaap mü meestal voor goed ontvliedt ea ik den halven dag althans de nuweeto dief stooruis gevoel We ontkennen geentzint het reoht van liefhebbet om er hanen op na te houdeif maar rangschikken het desniettemin ten onzen en veler aanzien onder de rubriek van de genomen pnvilegieu die een ander last veroorzaken ea wjviroin dus Staat of Gemeente het wtiX hebban ooi aaa zulk privilegieaeaigaB last te verbinden eu wel in den vorm van opbrengst van eenige belatting gelijk dit plimts heeft bij het houden van houden vuu dtiirentillen en mogelijk nog andere zaken vnu litn aard Dat de opmerking dat et geen lekkerder en zuiverder eieren zga dan van elgea kippen een argument te meer wordt voor ons susteun behoef ik uiet aan t wijzen LuouUus eu Apioiut betaalden hunne iemperg ook Worden die kippen er op nagehuudeu om des voordecis wille door het verkuopen dier eiirea dai vragen vg zulk eene belasting op grond der pateutwct Buiten de stad en de kon vaa eenig dorp waa die dienoort eenigen tijd van het jaor alt f ekker of porder kan worden bóchoawd kon meni ah Uj da paaiden voor gemengd gebruik een vtrmiifideFiag toestaan Aan ontduiking ar i niet te dmken inuners de dierea werden hun eigen verklikker en die hunner eigenaars meteen Kou men dfe belatting boog ftdien dat zon velen wellicht van hunne hanenliefhebberij doen afstaan doch daarvoor werd het hai dea van dat gedierte bij anderen een rtüiei van prgok eo l se een ckiqte iets waarvoor velen dezer diijfen veel overKebbeu en het zou dezen en misschien wel vijf of zes op doen auhooden Dan had men in zijn gestoorde rust ten aiinste nog den troost dat dit s lands ohatkist of de jdaatielijke fiooncien e bate Iwaöi Om mijoe tegenwoordige atemiiiin aan te duiden neem ik de vrül jd m na betuiging ni uer hoogachting t onderteekenen Et Kwaaspoï P S J iano A aits ien nog vel aialare instrumenten kon men oo belatten Ik meen dat dit inPiankrijk reeds gesdiiedt nrgeriyke tand GBBtpivEN 6 A Gtnrdu ondmi C 4p Ji G Prenger Coratlrti oodMi 1 i Io K u 6 Kunit LeeiiJerV oadeit B Sirane i barg ta M M Sil tnoven Tlietiduni Carolioi oulari j J Hmnch en J van den Berg OVERLEDKN 5 Aug P I Schoeaawken S n S K M de JfoDd 2 m G J IJprl S w A Tgboal 67 j M FontlHKcl 3 u E J de Kelier 2 m 7 N Je üjxp 1 J 3 B ADVERTENTIÊN Bevallen van een welgeschapen Zoon M T VERVOORN geliefde echtgenoot van P J MELKERT Gouda 8 Aug 1876 Met deïen brengen w onten hartelgken dank aaju ajlea die Ofis bg bet herdenken on z r 50 ange en 25 arige EOHTVSRSENI tilNG blgken van belangstelling hebben gegeven t v i p 3 DROST asitt j DRosT Bg Kowsa 1 ïl i 4 C BOKHOVEN C BOKHQVEK Dbow De ondergeteekende betnigt agnendMik aan allen die hem bg de herinnering aan zjne Vgftigiarige atabtabediening hunne belangstel linir hebben betoond P HÜDELAAE Gouda 8 Augiiatna 1876 Oost Haven verlangt tegen 1 $ AUGUSTUS m mmim niet beneden de fi jaaen Over QENEES en HEELKUNDIGE IZaekteXl ondagete ende TMt af 10 Angnstns eiken OonéeréMg U coaanl teeren en speciaal voor MtMg 01 AWM mteHleu ten haize van den heer A HARDUZEB Sociëteit Ymokbkm op de Markt te Gouda des moigens van 10 tot 13 nar 1 V van STKENWIJK Oeneoiheei te STOLWUfC Uit de hand te h m Ten gevolge van overigden EnlAHDFAGTOnRZAAI ledert vele jaren met goed succes oitgpoefimd aiynde wawDQ tevens geleaenbeid bestaat om het hnia te haren waann de zaak i gedreven geveest Adie brieven frsneo aan den Kotaris A KLDIT te Moordrecht Prof Pergrer éHAAion flaarËxtract Sedert den korten tijd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zijn er reeds dasen den flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat bet r is oraeesfiroai hoofd met haar te krjjgen te TO deB en te onderhouden dan dit flaar Extract Het is geheel eenig en wgkt in zijne zamenstelling sefaeel af van alle tot nu toe bekende Haarroiddelen daar die altgd nit vet of olie bestaan welke toch leker Biet aan het doel kannen beantwoorden amdat en vet en olie het hoofd zacht eii het haar kracht teloos maken waardoor natuurlijk te roei ophoudt en langzamerhand het nitvrilen er haren volgt Door bet gebruik van Prof Pergrer d Alion sHaar Extraet zetten de uitvallende haren zich weder vast blijft het hoofd lew en krggt men weer al engs een fraai hoofd et haar Ieder die dus daarmede preken wil make gebmjk van prot Pergrer d AKon s HaarBrtract dat 40 ets per flacon verkriigbaar gesteld i hj Me de Wed BOSMAN Gouda T A G AS DETH J H KELLER Zoon Rotterdof F A BORONIE