Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1876

Vryda II Angasiss Standplaats HARKT over den heerNiereler Tot n met DONDEBDAGMIDUAG 2 uur zfln nog te bezichtigen fe TtWKB Buê MChe Boerenmutter met hunne Moeder Todlikoïk oud 5Vs Jaar zwaar 264 pond Dr Med W HERMAN Entree Eerste Sang 26 Cts N 1866 1870 GOÏÏDSCHE COURANT Hmm u AdverteBtieblal m Gouda ei Onstrekei ACÜLIEVA oud 8 i Jaar swaar 124 pond eleidt de kinderen Js Bde Rang 15 Cts BEKISSBAKING Op veraodc vaB het ge dit Publiek van Gouda zal hedea arond precies ie 8 j re voor het laatst ene Extra Brillante Voorstelling gegeven worden in het Mechanisch Theatre van den Heer MORIEÜX deze Voorstelling is eenig in zijn Soort en gedurende de Kermis nog niet vertoond De i ersonen die hiervan gebruik maken hebben v n kind VfilJ Entree Prezen der Plaatsen Eerste Rang 75 Cts Tweede Bang 50 Cta Derde Rang 25 Cts Eng elsche Patent XjHsroXiETjn RÜRK VLOERKLEEDEN enz in njule afi dubbele breedten en met alle Teeku agen o Bffnir om denelver daurEaamhsid zeer aanbevolen Prgzen eu Monsteni te bevragen b D vai STRAATEN RsrVi AMceHm Oobba Tiftbliciteit NefTIG EN BELANGMJK VOOR TELEN De DiAot tir der Balgisehe Spoorwegmaat ImpÜ Grand C Kir l Selc te Antwerpen n ide heer Hackstroh iStationschel te Etteu en Leur Ign Breda Antwerpen verklaTen dat het Station iddaar BO VKN bestaande in 1 edsteden en kasten geheel van h utzamengesteld finaal onbewoonbaar was wegens vree d e besmetting van het Wandgedierte i Pian ae8 waarvan de ambaebtelieden van Etten en Lenr die er toen bezig waren een en ander te jreparaereB tot ons oodergetaekeaden by oBte overkomst om het Station te zuiveren Beiden LENSVELTI dit Station is onmogelflk neer ie cniveren die kwaal is veal te wxoudeid En de haer Hackstroh vveigerde aan de Maatschappij er met zfln vrouw en kinderen Bjjn intrek te nemen s l kosten het ook zgn post niettegenstaande htj reeds een aantal jaren m dienst was Nn dat Station is door ens gezuiverd in de maand JUU 1870 zonder iets te breken of te beschadigen of reuk te verspreiden en is heden JUU 1876 nog zuiver tot groote verwondering VAU deie Maatschappij Stationebef en andere jnenschen die getaigen moesten t is onBiogeliJk te zniveren er is hiervoor maar een middel en dat is laat het tot den grond afbreken Kooit is er iets van Wandgediertea meer ontdekt £ a die zaivering was door ons begonnen nadat wg roet den middagtreia waren aangekomen en was geheel klaar des avonds ten 9 ure dus waar eeuwen laug in alle lauden naar gezocht is ook volgens verscheidene gesehiedschryver is door LENSVELT een Hollander uitgevonden Die BuiTOTing beaft gekost 37 50 honoranum Hetxelfile als bo en verklaren HH Burgemeesters van Rijswjjk Haarlemmermeer en Oostzaan van gemeente gebouwen alsook nog Tele andere jaitieuliere Notabelen is ons land En de Koninklijke Nederlandsohe Marine VEBKLAART mede ons Fabrikaat self met bet beste gevolg te hebbeu aangewend Oagel s te ontbieden Desverkiezende stipte geheimhouding TISN jaren garantie I NSVBLT Co N uwendy k 116 naast Witte Zwaan Amsterdam J M VAN MINDEN DAGELUES te spreken voor het PLAATSEN van MCXaTTMMnBÜI em IBBtlÊWKW volgens de laatste Methode zonder oüaemaa der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hg zich sedert 36 Jarm het Tertrouwea zgner Htadgenooten en omstreken heeft wieten waardig te maken ar Üniverseel Ziiiverings Zoul is het eenvoudigste en goedkoopi te hmsmiddel tegen maagpgn maagkramp slechte spgsverteriag zunr hoofdpyn daizelighei f hartkloppingen enz en moest daar het ook bg het inmaken ran zure vruchten het wedi oken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen ene eer goede leasten bewjjst in ieder huisgezin loonden worden In pakjes a 18 33 en cents Haarbalsem of Eau philocome Deze balsem is eene spirttus oplossing van en zeer fijn vet met eene toevoeging vi Perubalsem extract van kin en welriekende olieën H reinigt de fanid vaa bet hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het oitvallen te voorkomen In flacons i5 en 90 cents Anatherin Jlfondwater Met een gelyke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste iBoadspoeling Het n emt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en verhindert de vemiag y kalk op de tanden daar bet iyra en overbigfselett der spgzen oplost Het fiiieon kost 7i Ceats Eng l K h Tand poeder ijjfr In elegante doiau vau 100 n 50 grammen a 45 en 25 cents Idiatou Droppels sonder sehadelKe bestaaddeeleo bevinden oageablikkelgk van de hevijste KiMp n Hft flesc hje kost 25 Cents jy Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebmikaap nyljiinf Bovenstaande artikelen zga te bekomen in de bekende depots voarnaaieiyk te Gou4 hgL Welter L Schenken J C Zetdenrgk te SchoonJumen bg Wed Wolff en Zoon 4 te Otdf water b È Jonker Idenburg te Woerden bjj N C rau der Eaa En in de andeiie ylsstna in de bekende dMwts Emmerik H VON OtKBORN Kermis te Gouda De Schouwburgtejit is geplaatst TEGENOVER HET STATIONSKOFFIEHOIS KINDERMEEL Farlne Lactée Nieuwe Rotterdamsche Schouwborq bestuur IE GRAS VAniULEO HA SPELS Dinsdag 8 Aagustos 1876 SFEEL NIET M Wl Blgspel in 3 bedrüven uit t Hoogduitsch door J J f GEVOLGD DOOB volkomen vervanging vim de MOEDER MELK door de voornaamste H H Geneeskundigen aanbevolen als het erkend voortreffelgkst en goedkoopst voedingsmiddel voor Zuigelingen en Kinderen is it fl 0 90 debus verkrijgbaar bjj F H A WOLPP te Gouda M CLOOS Apoth J SPRECHER Gie Rotterdam S J O WÜLPF Blgspel in 1 bedrgf uit t Hoogduitsch Woensdag 9 Augustus 1876 TOTSLUITINeVANHETTOONEEL Bljjspel in 4 bedreven door P F Helvetius van den Hergh oevolod dook DE ZOUAVEN Qoada Druk aa A Brinkman Episode uit den Oorlog in het Oosten vertaling ran Rosier Faassen Aanvang ten HALF ACHT ure Het bespreekbureau is geopend dagel ks van 10 tot 3 ur BUITENLAND Biitnlaitek 9 ttMA Hoepel de Fnuwche Kamen ipoedig niteeo Enllen f sa igu nog tol rso beUagr ke kwetUeu vóór da Titsautieiiftedaen Zoo byr de gemeeutewet visr an iiL 3 door de rcohtenöde vau dcu Senaat is iaworpta over de soden nikelen kon men iKt noK uiet eeu voidea het voontel Qatineaii bcttelbiKle het stakeu du rervolgingen tegen de BiaaJMO der Commaiu de strqd tusohea Diiiaon en Cheneloog on dea tel iu den Scout De vetCindiiig van ïugdaod tot het Bosi kanaal Toraide een ouderwsrp tsb disoiuae ia de zitting VM het Lsgerhttü na Diudag Pe Idegruf beriekt ooi dauomticiit uiet veel meer dan dat ByUuds en Hartiogton de gedia slqa der ngeering hebben gegUp de eente om haar speealaticaeat de tweede omdat ky het voor verkeerd hield lieh m de laaaaieele of aommeioieele sangelegealiedea vu andere Isodea te meugen Daueategea vodedigde Northeote lieh door op den gaostigeu staat der Kanaal maatiohapplj Itt wijiea en op d invloed dien Bogelaad door kat aaboopea der andeelen hnd verkregen De Utnister Disneti besohuldigde de oj xiiitie geen onder oheid te maken tnMofaen politiek en pohtiek Overwegingen na hooge foiuUk hadden de Begeering gebid en nog too meende de Premier ttoad oé iipenbare meening san haar tyde Ten slotte werd ket wetsontwerp betieffeode de aandeeien in het 8 eskffarsl aang e no üW i Het Aardriiksbiiidig Oenooi A ip te PaHii beeft ra vftabutim tiMg snl1 wirwoijagK Meren va uaderasiikmrtfutt mar l g r aea b rttaohtige atneh ta da ae alW i l flahan op eren verreu ufitaad van Algeriê en nn Sondan gelegen n bewoowl door de Tooaregs Aan den heer Largeatt die sioh reeds oadenoheidde door twee reiien naar nhadames i de Uidiog van dexe expeditie opgedragen Xeii toeht van gelijken aard tal onderuomen worden door den keer Louis Say marine ofScier die den beer Largeau op lyn jongste rei vcrgexelde De bergaohtige itreek iu de Sahara die waanohqnIjjk uatuarlijke rükdoiniiieu bevat yaa alleriei aard beueveu ourieinw hiitorisohe mouumenten werd tot hedeu nog door gieu Kuropeaan betn den Toni ft fenlm nfftomiiir t iid de vraag weiea of de Servea dete woonleu ir iu den usoheti koning tot de huiiiie xulteii kaaueu makru Zij htbben reedt xoored verloren dat men geneigd zuu tqii te gelooveu dat uUee verloren i ook de eer Zq erkennen het thans selC dat da gevechten die gedurende een vijftal dagen in de nabijheid van Giinoaowati tqn gevoerd in hun nadeel zgn uitgenllen De ttad ia door de Turken iu brand geatoken die steedt Tender voortdiingon en allea op hun weg verwoe eu Mt laaute lal wel weer overdreven ziju maar leker is dat s j ia groeten getale de dittrieten Zaltchar en Negotiu besetten die door de Scrvcn ait vrees v hnu vqanden worden verlaten De door de Turken behaalde oveiwinuiug is voorxeker van groot bcluug daar de weg voor dcTarktohe legen om verder door te dringen thans is geopend nn iq meester ijjn van beide ocven der Timok rivier Het geschikte oogenblik voor eene taaSchenkomst dar mogendheden schyut thans te lyii naugebroken Er is geen twgfel aan of de Torken siUen indien de strqd wordt voortgeset Servië volkomen onderwcipen maar jsullen dan gefn andere stammen ter hnlp snellen F Zd Kuinenië sal Griekenlaiid mstig blijven als het de kiaoht der Halve maan sóoaeer ziet toenemen P De vreet voor het eijpa lot tal hen mittehien dringen nieuwe onderdrukkingen van anderen te voorkomen Dan sou de toestand nog ingewikkelder worden ea de mogendheden tollen dit wlUen verhoeden Er it dan ook reedt vertoheidene dagen tprake van een nieuwe diplomatieke interventie die looali offioieas uit Weeoen werd gemeld nog sou plaats hebben voor dat een betlitaende slag wenl feelcveid Zy ion nifgaan van de drie verbonden keixtrUjjke mogeadhfdfn die wel voomeraeui moMan wesen de medewerking van Engeland te vragen maar haar volstrekt uiet ola voorwaarde voor hunne hsu UK ergadetiagde instelling weer in ket laren lie bq het bu omiieade had op 0i tn vooraaUaoa VB A Ia 1874 had d Nuti van aalmoeteoien b geromen de bcgrootiL van OooHog uaar besuii hoofUtt t kat eiediet dding ttellen Als Engehal weigert zidlen sii toiA kan gaag gaan Ziedaar eea broN voer niaowaaoeielqkheden een leUttaudige handeling van dedrieaoorddqke inügeadhedeu ton aaachqnlqk de ontevredenheid van £ i elaud opwekken dat jtt invloed ia het Ojaten niet wil prijageven Hit eehtarduidelijk dat RaiUud duor s eigen bevolking wordt gedreven om iels te oiideraamen iu het belsng van de aavisohe tUmmaa ea it r itu lal ook wel de zonderlinge kaudelwqia iniiiÉiH orden toegesehireveu om in weerwil der neatraUlkit toestemming te verleenen dat 60 000 aattep 4 getrt n over Bnitisdi groadgebied uaar Servië woeden verroeid hetwelk aak Savi Baaiaaie is toegsttaaa Teveot woidt gemeld dat de fruu Brothire f te Loiuieu eeae betteUüi vaa ISO kaooanea voor Servië heeft ontvaogcn leaien faq hel leger ia FiMk k self getehrapt De clarioaal Keiler gaf in bedenkiag dit wederom op d begiootiug te breigca Stood hataan de begtootii isoommiatie begtattlw door d forige vefgaderiog vastgesteld Éaa te Culaaf ttokle eigeal voor da wet vaa 74 af ia tshafra aa dattisade oVerss hiia d iq hara hc n idhai4 Ttnaht had sq een awademsBt tot onheJÉac m paJat piefMtarataa ter tqde gcstsid Jaar Mj ir rilae ew tpeeiale deawÖUëa mg ü da apheS Mtniöawilpnf Ih Aaat aa jrarplidhi wwdeli g idadicutt bq het leger t tuigen Wel amt het ju geeu p vid aau qrcrigé pnesicn oulbrakeu dia stsfa ter bcaohikkiug der tokUieu tuUeu alcfiat maar bet tal uUkü sqa Keiegelda uren voor godadieattoefemiig i te TltMhüi Icrwql dat niat bet gevat aqa tal waMteer da banocaaiag dar aalmoataaieaa van dea Miaiater aa Ooriog uitgaat Da godsdienat was altqd de itean der vaderlandaeha bdaageu geweest De gecat vaa lelfverloocheaing weid dtuuduor gesterkt Het was aau de uieerdarbeid der Kiuner om te bewqieu lat zq voor da godtdieuatige belangen eaa open oor heeft maar buvendieu kou met geen ret bq een artikel vui de begrooliug nfachaKïU Uit naam der oonmiaaia autwuonide Wilson dat er eeu begiuael was dat buven ulle andereu ging en dat woa de jaarlqkeebe alemmiug over de liuauciöu De Miuieier was gerechtigd tnustemeute te brnalen eu credieteu san te vnigeu maar de Kamer had het recht die te weigeren Alleen de uitgaven vau ooustitutionealra aard tooala vroeger de dvi le Iqtt outaaappen aan de oontrdie van de Kamer De oommisaie beschouwde de fnuetie van aalmoezenier als uuttrioua en gevnnrlijk Wilden de aoldaten hnu godndienstpliohten vervullen dan koiuleB zq iu de usburige dorpen gaau De hrrt van Bagnaa ifide tijdeua d reataontie dat het uoodig waa het leger aau de intrigea der geeatelqken te ontt ekkeu eu dat dikwqla de invloed vau een aidmuezeuier verder reikte ilan die van de inapeoteerenile gencrauls De commiuiaaia beoogile met kaar voorttel miabniikeu van dien aard te voorkomen De afgevaardigde Meliae ateldS een middelweg voor De ouinmiasie had over de credieteu wri degelijk te leggen eu bedoelde volatrekt niet op aliukaohe wqze teil wet die haar niet leek af te aohaifeu evemniu wut het haar doel den Franaohen soldaten godsdienstonderwiji te onthouden maar nan den anderen kant waarom paatte men niet de wet strikt toe an behield men niet het orediet voor 11 titulaire aalmoeienien Hiermede souden er S8 vervalhu en de noodzakelijkheid van daten wat niet aangetoond Dieiiatiloeiideii bq het kerspel konden dan tegen een klein honorarium ah hulpaalmoexeDiera optreden Door dit auieiideraent sootnn allen bevredigd zijn meende MiSliiie Doeh de minister kou sioh met Mélinea opvatting der wet niet veieeuigen de wet tooh acbieef voor dat overal waar MOO man of en regiment bqeen was een aalmoetenier naoeat worden benoemd maar zeide ds min alle hiërarehie was afjeaohiift en de aalmoezeuais stuuUeo oJtslni I J III I II I tand oodta da bevelea der militaire aotorileit D koningtgeziode Bandty d Assoa oadmlennde het voorstel Keiler Dr meerderheid der Kamer had herhaaldelijk èa door het vernietigen vaa vetkiezingen èn door aodeie maatregelen haar vqandigheid tegen den godsdtadst aan den dag gelegd Spreker verklaarde geea traosaetie aiet go dienstige begintelen te sallan goedkenttn Het koo der eommiaaie niet om bexoi gingen la doee tqn maar wel om den priester van den soldaat Terwqdcrl te houden Het land zou een dergelqk betlnit tteUic afkeuren en het opheffen van inatemngen dia wettaiqk geregeld zqu zoo de jeogdige Bepabliak zeker DÏat sterker nudien De godtdientt zal onderde aanvallen tegen hem gericht niet bezwijken Buiten de KapMi waren nog da Senaat ea de Haarsehalk dUr on da Katholieke belangen te beachernien en de godidienst heeft te diep iu het land wortd gcachstea om aiet de Kamer te overievaa Nadat KaUer nogmaala op hantd vaa hat cieditt had aaagadioagan werd iqa voontd Mat S0 tagaa 141 aa bat naaaetia voasstal na lIAine met 1I tagta t stemaaca varworpeii I f II I D Q I T 8 C H L A H D Ia ket joagat vaistlwoen aommer dar V t txv i A S Umf kast ataa het volgende Bekend is hat dat het Staatap a n htlhn f p staoA van dea venledi e dea heeiea voa Amim ia ovefgegsaa tat hat ditf vaaidoi aa dat vbonialigea pitai knt der Fraaaakia repaUiek dav heer Thien awt laat om te venehfc aan tai tcsecütaittiag vau hat hof ia Ostnhis afi mm m mktimÊattim mi n tatf ii ipt al ai haar vua Amiia voor genaaid hof tul aaavaagsa Boor tataacbtiakumat vau de Daiiache ambassade t Iraqis IS desr dagrsarding toegetouden au den hes fkM du daitrop den volgendaa btief hasft fjtééA tut den prins vau Huhaalohe Oooriocktiga hoogheid In aatwuord op de aiiaaive die ik de c r kak gshad van u Ie otitvaugen waarin mq woedt gtaegadcehl dat ik gedsgvaaid ben om te veitdiqaia er tercchliittiug bq de behaudeliog van bet geding hetwelk tegen den heer voo Amim tA worden gevoerd neem ik de vrqhaid het volgeude te uwer kennis te brengen Diep doorxlrougen van het besef dat op ieder burger dore plichten berusten toowel jegeus de justitie van aqn vaderland ala jegeua die vau audere tuten sou ik volgaarne hebben gehoortaaind aan den eiach vau bet Pniiaiaahe ataatage riohtahof indien ik de bewustheid had gekocatsrd dat mqu getuig mis ia desa aangelegenhaid vporhet bof van aenige waarde had kunnen sqn Het hof vordert echter niet sooseer dat ik fptoigaius sal komen aHeggao maar bepaalt er lioh tofb om ndj deu wenach des heeren von Amim kenhalr te nakaa dat ik voor het hof tol versohqiien Ik soa teltii geneigd tqii ook aau dien wensch gehoor te gaven indien mq eeuig feit bekend ware waarvan de madedecling tot verdediging vaa dea heer von Amim zou kunnen bqdrageu of inganl ik ten aaosien van eeuig feit zoodanig wan onderricht dat ik de wege meedeelingen als getuige sou kannen does Ik lie mq echter genoopt da verklaring af Ie leggen dat mq volstrekt niets befceiul ia dan hetgeen door de dagbladen ter openbare keanis is gebiaeht dat ik aieta weel Waarover ik op loyale wjjae getaigeuia sou kuiuien afleggen Muohl echter de haer von Amim die alleea in stiuil ia te beoordeeleB wat te zijner reidtidigiag ou kuiiuen bqdragru van gevoelen zijn dat beliusqu beluiig ia door middel ecuer eommiaaie gelijk in de Kohtaproktjjk gebruikelqk is eeuige vragen tot mq te doen richten dau zal ik mq beijveren iu alle oprechtheid en in gumoede die vrageu te beantwoorden Ik heb de eer te vfk eaa jrTaifas pAEin t Jnli I87 Namena den miniatcr vaa buiteuliudsche zukaii is door den heer Buoher ouder dagteeki uiiig van 23Jttli jl dit autwoord ter kenuis gebnabt van het genoemde staatsgereohlshof ouder toevoeging der rolgcude midedeUi ig De heer Thiers verllasri giet