Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1876

rsohoten mjjll n en W W re mende I W Alleen stige b wy elyig Vi oi iphP £n Y lde alles stemming Jdet fji in hit nip niitgedrukti liteit ifl lfinitf 00 4 lichten aaudriftglh èp lenpii flit eglBten Ife andere amendementen werden niet voldoende onderstemwl De afgevaardigde van Boskoop w n aan i neutraliteit van net rapport niet dezelfde wi s a s de orden neutraliteit itéèds flbor de raaatschappij vérdedl andere afgevaar4 flA H teik w M dte vÉ Aünriltatl aan waarna £ et eeNte aeita etitHan foai ietl4 7 4vii n d aangrnodieA Wfdbcst r g lï ziin i gi ii iv t JvJnWn bond è ieu ntopnjtiw ïasl éeM Dfci Mi pnnten gifr tÉJ to Jyjschrijvingsbrief zijn aangehouden tot een gM l Jl Mpeeue vergaderiug die binnenkort gehouden itl4 l9ai iU ist iame i nmd sangenoOKgl ffSrowtKiiH def 4 W J W 9 ae coaar van Httrfedllat n mtlrtllv Ö WWt l arap S8jV lf Ppe 5 fVSBf l V t n f iiijtêjl ft W il jptuiSf o ieeharije iets v m eenig lilpiï $ Sit men i feedeel Mi lig tstili zioh iiitiusclicu beschikbaar om op de gebruikelijke wijzc door eeu commissie te worden gehoord Men mag derhalve aq h ll lt dit d kerr Thud s met geneigU H Oi vo f het gweclitsUof te vt rsohyiun l o enchillen j k ngeiami jbi I l uij eh fijk ia t viik cstdd om MfeAgeeWf Bti nj ea ttu belutve v iii dVEIuHer m mm m t ftieL ovtrsHroOiuiugeu ilaar te lande zwaar zijn getnsterd hebbeu hl laas geen gunstig resultaat opgeleverd zegt de JSaiiK umi ff hidtltZcUu Uit I ar alleen is meer diu 10 ü A fniuk ojFoffisTOKikt en te Berl i heeft de cointiibÜo op VI jl biet nuer tcu beboeve van de iioodlgdendeii in den Elza byccn kunnen breug iu iiil fV murk eu ouder dit M wa een ff t vfH de nVi ierüuidsiibe Vrpi weurVcreeaigiug yitp létu puu k t Juor efyi e te moet dit Ofgunatige resultaat lUiig KB ie J all ifHd yaiut ZtHmtl wordeu tuege tfjinyiu aau tien d uk der tqdea voor eeu gefleelte mifScbiaa tan d eï oorzaak zegt het blad dat Berlyu l ttt voldpeud siet deu treurig ii toestand der uood tji lule strebea IB den IJbae i bekuJ weest U t Wad yoegt hierbij emi kurie opgaat betreff u lc de g edeii schade duor verwoesting auii de p srs eu sdiiyli aajigeboiifvde eigeiid mmea IS alleen i iet r d a 8 laAUoeu mark vecioruu gegaan Met het it ig hierop poogt het bUd de niluda igeu tot het verlce c TAH Iwtp UB de geteisterde laudgeiioateB T U R K IJ £ likaagen tqd gekden deeldeu wij mede dat te Kuustantinopel de correspondeaten van Engelscke en M eM vneuade dagbla n ie r wciniir vertrouwen nideD in bet wdenoek dat daor de Britacfae RejHering nur de 3atga nche griureku loa wordes gedaan Zy besloten tTea da lekeu ia haadaa te iieiuaa lelveu eu ouderiadc iu te tellen eu droegen de leiding daarvan op a 4 ii Aine ikaansohen eijusulgeTOtaid tl n heer Sëhnyler die naar PhilipIMiMs vertrokken en gevolge hietVan wordeo uit Intltstgcnoentde eind ssn 4e DMf Ntm nieuve bq i idn nidtH meiiegcaleekl loiqtrelit bet achaiidelijk geihw rter J urkeu IJte kerr B tring de ooismismris der BtrtMike Ke gl eriti mhrijl t de uorres iund ut vaa de Datlf Nettt ai wa ir ohiiitli k mppcinn ri n dat niet minder dan S8 dorpen verbmnd en 12 tl M ineuschen gedood lijn 9iiid inj hier gekomen ija werd aan een aaMal gevangenen de vrijheid her even De heer Baring ènet stellig zijn best de waarheid te weteu te komen Mn k4 i altijd vrrgewld van een Turksch eeeorte waardoor velen worden afgeadinkt van alles te leggen De beer Frederick Garaahim daarentegni de èhoonradér en tolk vatrdeu Engelschen oommiaearia is bita en eefcerp tegenover de Bulgaren maar vrienièelqk en behefil tegcaever de Tu en en laa ziob B lijn tothten lom door den Mnvoerder der Bachi Kwzoigks reigtielhni Oe n wonder indien de kndNeden dan niet durven klagen De keen Sëhnyler aoht het geheel ongegroiid dat ir Balginen even anoode gmirrlen begaan itallen hebben Er mogen ongeveer 20U Tarken gedood zijn maar nagenoeg allen m eea eerlijk gerecht Er i geen bewije dkt ei dé Turksche vrouw of iaa kind ia Termoord Met ui1 nndertng van drie dorpen erd wrgent door de Unlgaren weurataiid geboden lo é jn dorp waar Turken oii Bulgaren ainenwoUitden 4wrden alteen de lantsted fip einaakt üe orrapoodeiit vau den Oaitf Htm t met den keer 8ebt rl r nnuv de t t Batok get kken die een 4ag t Voren door den Hugelsdlien oomimesari be lAkt wae ToeU wij de stad naderden schrijft genoemde beriobtgever zagen we op een heuvel enige honden Z liepen wpg eu we vonden op die fiwt een aautal tehoon a ekhaagrte ohrdela uteettat ni u Mn kindefriir en een hin p tot ontbint ding overgegane nog vtui kleedenn voorziene Igken We trokken de tad binnen S eht en links Ugen tasstheu de bouwvallen eehèdel en gentamteii waaronder de sekedrl der vrouwen en meisjes aan het lai e bnüne hoofdhaar keubaor waren Hoe diehter wij bq de kerk kwamen hoe ineee wy Kagen De grond was met rottende tijken bedekt die een af ehnwel ke peetlnebt verspreidden xuodat wij verpUoht waren nuif in den nen te stoppen Men zag en aantal handjes hoofdjes voetjes van kinderen van BTOa dni jaren De aanblik dien het kerkhof opleverde wns in böoge mate vreeselijk maur nog rreeselqker de kerk Wat wij da ir sagru giutt alle verbeelding te bovei De grond was bedekt met rattende lijkeu In kerki jfh op kerkhof vaud men drieduiund rtienschen rmoord In de chool werden tweehonderd vrouwen eu kinderen levend verbrand Overal woeleA houden te kaaatig en niet diep genoeg begraven overblqftelen d rermoorden bloai i e ondiepten der klehie rivier tijn met Iqken bedekt De stad Botar telde OOÖO inwjners thans lyn er niet meer dan 1200 overgegeven Wie ontenapte eu terugkMJEagwfclyijgde 0 mÜm huisgezin anMIr nnim geJIiinineWTOil xtp verren afstand geboord Sommigen graven de lijkenliunner dierbaren op eu we zagen een schreiende vronw die tOarer ohojJk 4i kmdeiteMftQes hisM De jnan de ntiiehtgever hiul wel mogen eggen het OBBie soh yk monster ili dit itilos deed 1 rau zijn post al gouveruenr van dit distriet te Verliezen De mededeelingeu der nieuwsbladen zijn uict overdreven geweest Wat Turksche wreedheid kou uitdenken werd ten uitv r gebracht IMeft deit j Ilden Mei h bben hier zeven duiiend l ken io Üe I loD liggen te rotten eu ten prooi der liondea fi legen maar de Engelsche gezaut te Konstantinopet I air Elliot heeft nooit gehoord dat de Xurkache auloriteiteu aan de overgebleven bewoners van Batok en braudschattiug van honderdduizend piasters heeft opgelegd Vroeger bracht de stad een milliocu op De oogst rot op het veU want de eigenaars liggen op het kerkhof De Turken hebbeu i T bet vee weggenomen Er bestaat geen kans den oogst biqiien te halen Dat de Turken hulp zouden naar hel district ia bepaald ouwaur Het is dringend noodz ikelijk eindigt de correepoudent zijn bericht dat er leui voor deze hulprlooteu worde gedaan BINNENLAND GOUÏ A 10 Vugustus 1878 Blijkens eeu by het Departement van Kolouicu ontvangen telegram tan den Uouveroeur Oeneraat van Nederlandsch ludie Wit de eiieraal n joar Wiggers van Kercheiii oiftfi r dagteekenliig yaft 30 4 b jl het iiavulgenae uit Atohiu 1 erioh Door de van twee zijden te Keljjk ondernomen operallen i ibatis e bergpas Gli ta aen geheel vail vyaiiden gezuiverd Eene patrouille vaU 30 man kwam nabij de benting Lemboe Oost in geveclit met talrijke vijanden die ectter met uchtfrlaliBg vin 10 ijooileii werden teruggedreven terwyl er van ome zijde 5 munferè tnilitairen sneuvelden eu 7 gewond Werdtii De Weersgesteldheid as roog en warra de getondheidstoeslaud beterende evenwel kwamen uog enkele gevallen cholera voor Een gezAitschap ftlt Pcjir i vergezclil vart den aldaar gevcatigden adsiatcut iesldent voor de Voordku t in Groüt Alub ii aangekomen ten einde zijneopwachting te makelt bij d u militairen tevens civieleü bevelhebber St tl Maandag mocht de gemeente gvneeaheet te Berg ambacht de heer P Fauel het voorrecht amaken gedorende 3E jaren de geneeeknudige praktijk te heb hei WaM gettolnen Taki aren de bewezen vim deeinemin n koegat Hilg die h j oMvin ouk blfk baar d lor een sierlijk gesehenk dat deii juiHiarii door de ingesetenen Werd aangeboden Men deelt ons mede dat bij onsen stadgenoot M de Vroom koop ii m in wild enz ren nest met aeit jonge Parkieten aanwezig is het sohjjnt een merkwaardige zeldzaamheid te zijn Te Zerekihuizei hebben ongeregeldheden plaat gehad welke worden toegeschreven uau uiisuoegen over weigering van den Gemeeuteiaad om gelden toe te s iMUi voor het landbouwfeeat Ka het vallen der beslissing iu den Ilfuid K as er ODtatemdheid onder een deel der iugezeten u die bepaald iu spanning veranderde haarmate het tljdslip waarop de toomdorschwedstrijd zou plaats hebbeu naderde Ilerhaaldelqk werden verschillende betlrcigingen geuit waarby het steeds op twee Baadsiedeu gemuut was duidelijk bleek dat door enkele personen onrust werd gestookt s Avpnda van den Sden Augustits den laatsten dag van den wedWryd bev9nd zich een menigte op straat onder welke vele werklieden die reeds door het gebrwik yan stei keu drank by het zaaddorschei ia opgeii nden toestand verkaarden en aan vrie ruimschoots kosteloo sterke drank schynt verstrekt te zyn Hoezeer een flinke politiemacht aanwezig was is niet voorkomen geworden dA op eeu onverwacht oogenblik dqgr eeuigen uit bet volk bij het Kaadslid Vente eenige glasruiten werden vernield hetgeen ook by het BasdaUd Berkouwer plaats had waar bovendten eukele per oiKB 4e deur openhielden in en portaal biuneadrongen en de echtgenoot van den bewoner eu hun pleegdochter mishauddden Ook by h t sluiten eener herberg lang na den bestemden tyd waar lioh onder de opgewonden menigte eenige gegoede logeaeten l evonden hadden an er geldheden plaats Van een en ander zf u processen verbaal opgemaakt Dezer dagen werd t s Hage de tweede algemeene vergadering der Nederl Openbare Ha KHtderwijzer deVei werkzÉftnl vslj gl dag van m jaar vereeniging gehouden Alle afdeetingen wai één of meer afgevaardigden vertegenwo gd bet versh van den aigemeenen secretaris bleek dSf ijg j vooruitoo4teitf at haar fro Ja tijds t llit veriatlue HkeuingslJgtójdat bijde gelden door de wet vastgesteUl tot vorming vaneeu cservefonds reed een betrekbjl groote somkan levfcd wdga If PW WWfng e Wl de beskiilen lo De Vereeniging zal aan de Kegeering de volgejidc rofdliiig van de akteueiumeua veijoel ejii Met fct jifn men det akteaex uei ia tóas een rykjljénMMe die uft inapecteors en ohotflopgiéncrs is smiftufeéda en aafvan jaarlijks een derde der leden aftreedt Zij vergadert eeuinaal per jaar in de volgende steden te AssCb Toor de n cnrinoiflii Groningen fjifiealaud en Drenfe te Aruhera voor 9vlderUnd Ütrecjit eft Overy el te Ijeiden voor KoordIJrabaut Zeeland en Limburg in elke stad gedurende twee ibaand u zy wordt 4ygestaan door oi erwijien aan t re scjiiolen werkzaam die als strmhebbéaq luien lu de commissie zitting hebpeii Het examci in paedagogiek behooreude oiide de hpofdval ken wordt uitsluitend door onderwijzers ifgenomen De lioofdvaVkeu zijnde behalve paedii ogiek rekenen JNed toni en letterkunde waaronder vooral le ii wurdcu hoofdelyk behandeld de overige vakken zou men wil paarsgewyze De eiseheu vnor vrouwiVyle en nuiuuelylce caudidatcn worden gilgkgcsuld Ouk het examen der vrouweu wmili in hit publiek afgeuuuieu De IWgeeipiig geeft eeu duidelijke tot in büoifderheden afdalcode opgave van de kennii en bekWiUinheid die men va deucaudidiiat iniedri der vtikkeu vetlnugt in het licht De coinmis ie stflt di U caudid iat in kennis met het muximum der Ie behalen punten iu dk vak en hil aantal bi haalde puuteu eu geeft bet Work terug ito De Vereeujiging tal een adnfi aju de Tweed Ka iier richteu waariu verzocht wordt de opriehiiiig van eeu fouds voor weihtwen en weegen van ojieiibare lagere onderwijzers Voorts werdjin eenige wyKigiflgeu in de wi t der Vereenigiug temaakt Als e u gevolg der gevoerde bes rekingen nam df vergadering eindelyk de volgende Q ini lusie n m i e instructieii geveji de veAimding aan tujwhou jloofd eu hulpouderwgVrs m een eventueel verau tcren det iust uctl ll ouden zy wenaoheii dnt als leidende geduchte voor de uiii9 Chr uug dier vcrlni iiikx i rd aa igenofneu De buonionderwyiU r is een orgauiuerenile en de JiulpundfrïCijzer eeu zelftUmdif fif oeieuit werkkracht Overleg tusscheu houfd en nulponderwyzers in jiake van onderwas is geweiischt deu haordoiide i jser bly t eehter de bëalissiuj ov r eUten Wegen het ve rgovorde d uur moejtep de wefig werkHafnhedeu wordeu aaiigehguden Volgens den Ha igschcn eorrespündeiit der Oron Ct wordt tu den Haag een paleis voor deu prins von Wied schoonzoon vau prins Krederik grenyi nde aan iieua palei in orde gebr ioht Het zal gehel iu style IfUui XIV wordeu iiigi richt en moet met December gereed z ju Ouk is r prakc van het voormalige huis van de familie van Wasjeuaer op den V erberg dat iu leriijd voor een hotel voor den iniuis ter van buitenlaud clii zakeu zou worden aangekoeht thatifl eeue audere bestemMiing te geven daarinZOU het postkan aur worden gi vtstigd De vjwantie kamer van het gcrfohtsV te t G fcVenhage Wfi gisteren gewijd aan de behhhdelihj Ira i het zooveel gerucht gemaakt hebbende proces hetwegvoeren van een driejarijf kind waarin betrokkdpzyn als beschuldigden J D R S voortvluchtigen jhr mr v B te Brussel thab in hechtenis H i bo 99fdee de de aoh ld van v B iiiei wettig bewezen eil s Hik éU iV Oodal iü op vrij voeten i Jieftel Dwr het sohoov lf weder begunstigdi had Vrödag te Woerden op het exercitieterrein et prysruMiten der artillerie plaats Het terrein door de zorg vap Aew kapt b ïOj van Slingelaudt in feeftdpsch gehold Ipvetde doof de bonte mengeling van buigers len iqi tairen een verrassend schouwspel op Hptfeest Wfu op dooide officieren der artillerie ook het oMciewkjffp der infanterie w gepoodigd wofcl hovendien n v eroerd 4 ot de tegenwoordigheid van de WeefbaarheidsvpreeM ng aldaar den fungeerenden oi cier van ezo dbeiA e verdere militaire en burgerlijk nt9rtteiten Ged rende de pauze werden de onderofficieren en t iudecei op gulle wijze in e d ftoe ingerichte teni OB bier koffie met bfoqdif Biz it wfld tfrwnl i fg n AlW de officieren d r vmm m werd aangebeden De majoor iMozel opende het soUatioB met eeu inet een woord van dank aan den burgemeester lorfr jn bélang8lfeiUng d rlfijta f t gé itr ordigheiil gïtoèitd puf W pp gegnr9ken if een dronk van den kapitein CallenfeU oji Xoning en Vaderland voerde de geestdrift ten top ea deed het gansohe terrein van jhbdkre ten weergalmen JJs de p n e ijaifipteji de bt e whtcr naar de pryzeB en na afloop hiervan had de uitreik jug plaats dbAr itk ttiya6r Miisel 3ié m t eenkurt en gepast woord tot ipier pyzen m ds arei n kaars ter hand stelde Van deze prueep waren er door het gouveriieilicilt versteekt lerwnV de overige dopr eenige officieren der artillerie daarliy waren gevoegd Ook werd i i ecstdfke steininin niet weinig verhoogd doqr de tegenwoordigheid van tal van dames die hei uitreiken der prijzen met haar tegenwoordigheid vereerden sméi mm feest hebJMkUJEetraond nilen ft regeliugscommisiiie erfentÉ fl II de m dcitê eb zorg door heu daaigflp tM Ai Om eirca 5 uur rjiren de pry u qi g pikt en v fli ten laagzoHicrhttud alleu het teaein qqder den inge iamen indrukeen feest te hebben bijgewoond wanr de harmonie tWBiAen allen zoo iMugera als ftili iien p zap nmbehniinife w e 44 ek en ait den wéusch opde lippen dat steed diezelfde geest bij allen mogeblijven lieer elfc ïf V Il Men schrift ons uit A l sterdalBT Dinsdag Werd de 9 Ie Vergadering der Maatschappij tot Nut van t Algemeen In de Doopsgezinde Kerk alhier door den heer Mr J ïleidiman geopend met een redevoering over het Misbruiken van het woord waarmede evenwel volstrekt piet bedoeld werd éen les aan de heeren afgeraaMigden t geven oiA eijn besebeideu gebruik te maken van hau reéht om aan de disemsiia deel fe nemen Uit het gewone verslag bleek dat er 383 departementen waren een kleine verraeetdering Ten behoeve der kweekschool van Groningen haU men het kapitaal der maatschappij moeten aanspreken Met het uitgeven vau hoekwetlen was de naat ha p uiet gelnkkig geweest daar eopie ohtbrnk Met de tooneelschool ging het goed de kweekscholen te Haarlem en Ariihertl leverden goede resultaten Door die Maatschappy was een cadeau van ƒ BOOt ontvangen erder èrden Ui de zitting van Dinsdkg slüehtt twee voorstellen behandeld In het vo ge jaar waa aan ftet fla ifdbeitanr de 0 Klraeht Maan Om te anderaoefcen in hoeverre en onder welke voorwaarden het mogetijk en irensehelijk is onder ijzers en onderwijzeressen der Depirtementsscholen voor lager bf voorbereidend tmderwys uit de Algemeene kki pensioenen te rerleencb In het rapport daaromtrent uitgehracht wetd de zaak onmogelyk vettlaard Is de krachten der maatschappij te boven gaande Door verschillende dejlnrtementen werd de coiiclosfe van het rapport heflretlen Kr z ii slecht 9 depariementdie s holen Bsn pciisioenfond wa jniat niet bed eld waarop rust de conclusie yan hèt rapport wend gevraagd Het hoofdbestuor wees op geldelyke gronden alle ♦ hrwwken van de hand om nader op de zaak terug te komen en een nader oiidertoek in te etéHtu van de departein nie Sev iite Hoorn en Voorschotel het aMtdnaklMoBrschoteu kwam MH 488 tegen 889 stemmen werd besloten het hoofdbestuur van de tnntgeving te ontheflfcu en een hKWiifuwd onderzoek op te dragen Son dedepartetoeiiten ZuU fiomniel ZwOlte eii IjeSdeu Af bjj elg thl van een dier departelti nten om tot Onderzoek mede te welken ann k Hege inwlieMi ria het fosntal van bel hoofdtiett geaoAMii I akrop retddevi Woensdag In de tweede litüng werd het eerst medegedeeld eu rapport aanga uide de uitgeschreven prijsvraag over armverzorgiug Geen der ingekainen antwoorden weI I liekroond tot vernieuwde uitschrijving werd besloten Het hoofdbestuur werd gemachtigd het vaste fonds te vermeerderen met een h van ƒ ö tOO Door het hoofdbestuur was voorgesteld eeu prijsvraag uit te schrijven 9nttre it het gebreji f kuustsmïak by ons volk c om in dit opzicht verbetering te brêngeu vooral do r de htgefe AolktacJUtol De heer Loman verdedigde dit vpotwl inamens het hoof lbestuur Het nitéehry veu van pr svrageu werd bestreden door Njenwveen de vonn door Rotterdam daar geen begrooting van kosten was opgegeven de ji k self werd d j r Moorincht verdedigd Na repliek van v chilliuile zydin werd het vporatjel met 419 tegen 8 8 stem men aaugeuomen Door HindrUopen Was voorgesteld het mengelwerk van de alinnu k ie doen vervallen en diuirvau mededeelingen belri lleiide de maatschitppj op te nemen f Iky afstemming dtarvtiu den atmnnilk Ie doen vervallen Het voorstel wordt d K r het hoofdbestmnr Matreden omdat de Nederlandsche volksalmauak Uitgave Kruseman bijna alles geeft wat lïindeloopen vraagt Door s Hage eu Xyuiegeu werd de inhjMtd van deu colksaliHaitak op welspiekeude wyze beoordeeld eu veroordeeld eu 4p vt denug aagédro eu De gel keti worden dooc hetikuufdbestuurerkeud en wijziging beloofd Een ftidtie van orde van Boskoop om na de verklaring van het koofilbeetiior tot de orde v n den dag over tegaai werd by cqliiwiatie aangenomen AlMin kwamen ib hehandeliog d voorstellen van het hoofdbestuor om het algemeen reislag leen jn df handeüugen op e nemen en de Jaarboeken niet toor alle leden maar oHeén in een beperkt getal san de deporteeaenlan toetetendsn Een amendemout s Hage om de jaarboeken om de vyf jaren uit te reikeu werd besproken De diseilsiie tAtm t met het aaanemen ran een motit vut den voaenter om het hooUbestunr uit te noodigec omtrent dit onderwerp n volgend jaar een nader voorstel te doen Tervolgeua kwam in behandeling bet vnerMel van Deventer om te verklartn dKt e eréches n tOorwerp der zorgnitinaken van d maatacbappy daarvoor op de begrooting gehMcht wordt 3000 De afgevaardigde iere fd jesildaa aöBinTd l finanqietlu cJiituu ontraden wordt Het hup dbe t iir wil een proef nemen en dsArvoor f 1W 9 op de begreelibg beedinkbsar steUeKiaw d OpmlMine v p crêahea te hevoidertai üsvenjiy emt dJ voorstel over dal eveneens ïoor rfe ItAincMsle commissie bestreden wordt Ontnii Mt en NJjaMgHi verde igm hft porsl Joiu iBjDieman l i trijden het als ufiefckit vé £ £ it lË d lb t voorstel wwdt iitet 3 7 tageii Wl wmmes nfngeu W ii en alott VHS egu iroorslLl vau Rotturdaia Aon de orde om ƒ lOÖO b soliikbiiar te steltóii tot bestrijding der kosten van c minissien van i u dienstbaren stand Züowtl duor het hiKifdliestuur ala door vtrschiUi nde departemeUK ii Wordt de aanneming ontraden Dit geschiedt oot op krachtige wyue door de finnnti£ele éoinndssip die eritstig wyst op den treurigeii toestand Wnariti de giddtniddelen verkèeren door dte edebnoedijfe hhlUiuHi hai ijd tot tyd duor de algemeene vergaderilig g nMueii Het sroaratbl m A b nerUiiuttie rrrworpea Door Utreeht w lrdt daanip vuargisielit oh tot de hooge regeenng te enden oir Xkycigtilg e knjgeti m bet besluit war tRnt de pnat npnin jliken opHt aan de storting geen kosten verbonden zijn Dit voorstel wordt bü btlilamiitie aang uoini a a sX 4e ii ttivcapligde ypA UtTeobt nog maf gesteld had dank te brengen aan de cjmmissie yoof he Mtd nfJij ff po rt werd de ij5 c jn gesloten fT r T i He prograiniva r h t oudépvijs voft het leeljitar 187fi n itaft de jk8 ilMböii ï8byooI te W igettii g h IS bij beschikking vi n den Mttiister van Bmiienl zaken vau Juli 1876 goedgekMirtl AtUrukkeh van dut frug iiüniM lS ri dèA dirooMkr v Arljflbaat Maandag hai itjfiet j e4 t §e Amaterdom eerste algemeene vergadenng plaats van het Uit het verslsg bleek dat het Bond op ailnMEhiidpidlt i Ö Udek ttlt dit Sh ttMU wngVjan een haagsohen 4 rHhe iMff l 0 h9 ide canartl van korfsmy n em t llupiteiptsbolin i pp d i fi i M Ir4rd een de wweld ia gekomen Volgen iem u een Minzienlqk persoon tot een hooggeplaatst persoon hebben gezegd dat de miniaterielc knsi cmux gnuuk peut i Sa Uqjtité Deze woorden werden op een afatowl gehoord door ieniand die met de per in betrekkinit eteat en uit de klank opmaakte dat 2yne Miyesteil Kapeyue koos Als een skialtje van de verbittering die bij sofii I inigen is opgewekt door het groot vryinetselaarsfeeat en het by die gelegenheid door den heer Tenting gesprokene moge een artikel strekken van den Cb r rit de la Meute die uit des grootredenaars woorden deze gevolgtrekkingen maakt 1 De vrijmetaelary heeft langen tyd beweerd zich noch met staatkunde noch met gi d dienst te bemoeien Than bekent ly b y qiouide van den heer I qting dat ataotknnde en godsdieust bl r voornamelyk Ier harte gaan t He doel der vrymctselary is stryd te voeren tegen den roojusch kalholieken godsdienst Wy zien niet ip dat de heer Lentiug van eenigen anderen eerediqost gesprak he 8 Dfe oofog 4ii Ie v mMseliry tegen r kath gods dieust voert is een oorlog op leven en dood 4 De luide toejuichingen der vergadering bewyzeu dat de heer Leuting niet uit zyn eigen luwin maar uit uoam der orde sprak wat overigens uit zijne hoedanigheid vau grootredensnr yoigt De Courr vraagt wie aldus den oorlog aan twee vyfden der bevolking vau oua land verklaren 1 eenerne tiigte ambtenaren en officieren die wy voor heel wat ander betalen dan oqi ons den oorlog aan te doen Tme iuaen uit het voittalijk luii 3 £ en prill uit hèt kon hoi van Pnisen De Ciwrr zal van de eetsten en van 4 l hotete nwt zeggen otehooB de tegenwooidigheid vaa den Qnitmien prins uiet vau beteekenis ontbloot ia maar ihet blad kan de prinsen uit het kon hnis niet stiln w jgead voorby gaan De telblioding hetMureDde vH de prinsen die een sti n mennen te vinden by hun aoodelijk te vijanden zijn wij niet ongevo ig foor d n smaad w lfdenr v n o i ontenhnit meh te zien scharen onder hen ie ons een atrüd op leven en dood hebben aangeleoqdïgd Prins AWiooaer heeft mooi protesteeren t eu de verklaringen van den beer Lentiug in zijne feeltrede W y kunnen gwu gewicht hechten aan die protesten wet het glas i i if hand aan een teestmaol waarbij de geestdrift crescjndqis gegaan ran jde bordeaux tot aan de champagne Zoo prins Alexander denkt dat zyne vroorden weerklank ZuUen gevouden hebben toen hy verklaarde uiet met die deiikbifiVUn van den gioot redeuaar in te stemmen bedri tft hij zich zeer en zijue vetglasing diè van eeu groote naïveteit getiU kau lephta to Kdwreu w flk u w de priUe jeugd ièa mta tV KSi br Vij k iluilifikcn gevoeltpi duji jle wwi door vorstel éhauden aan onze vadt laudsliifdétMgeDracht en wij betreuren haar aar ijn er niet door ontsteld D vriJRletselaan tronton niét gednobièr al geliAt h0 hnn eénig vorsteiyfc vritd iu h nne nettti Ie val ti De prijken zyn vopr hen tlechta sdhit terende maricinetten waaVvan zy den edleoen on de leegloopeis te lakken iwaai die fi eeu nadnctimKide of lieteekema hebben Voor ons heeft de q CU i wo rt digltefd van een prins uit het kon h i in de l na de verklaring van den neer Lentiug ene g èf andere beteekenis Het ongepaste Vftn dezen nitviil tel ingeitfi worden Zelfs door hen die totde geeetferwanten van den C oitrr behooren De opherliog is gemaakt dat v itétat frien om ols dritfwerk verzonden te worden teJH maat maete hebben Ut bepnling bstreft intuasohen allaen dit visitekaarten die op de wyze van briefkaarten net hit adres op de rugzijde verzondeij vördèn en nïet die welke ond tfniitbatid gaan Na een verblijf v t r en half jaar op Atjeh is onze hoofdvestiging de Kraton nog hetzelfde pesihol van vroeger Nog altijd timn daar in de hospitalen of liever in de krotten nondeAle zieken die grootendeels den dood id de arnien worden geyo rd De geneelmMn hauuin het uiet helpen wifllfleew toeniffeen die rtiet kodrt wordt bihtièngehrachk fsf met cholera pit aat en sterft De gepm kon oek niet nwer iagu don de heaohikbaie v tkkrachten gebruiken z j kan geen jzer met haiiden breken doch reeds lang kon op andere wS iu de eerste behoefte van duizenden aan eeii gi e tegen weer en wind besrhatto wuiing Voorzien zyn Waarom I H ttle wohfngen van leveranciers ChirieèMa en itde civiele personen beter dan de oatf woaroltt hebben civiele amblenaren heter verl lü l i W i t hen r in ratig en positie gelykstawiae nSitaiivn Is dat te verantwoorden Is het u bekend geachte lt er dnt er sedert primo niaiiwiri ongtveer S700 a 2800 nienschsn begraven werden Br wordt steeds op geroemd dat de voe dill j 00 oed is maar ik vraag wat heeft men aan goedli voeding als de ziekten waaraan hetm rendeel onophoudelijk lijdt niet permitteeren die goed voeding 1 te gebrpiktn