Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1876

ZsiMlag 13 AagiKUis 1878 N 1867 GOÏÏDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V OndertroBwds JOHAN HERMAN JA BS en MARIA LAFEBEB tGraveniofft 1 Oouda V Voorspoedig beraUen ran een dood meiqe W A WELTEB HoioïK QOOTA 8 Angnstng 1876 Heden orerleed ons jongste Kindje ELISABETH JOHANNA in dan oadeidom van 2 maanden Gouda W G N Dl KEIZEa 6 An g 1876 M J n KEIZEB Borow Op den 9 ADgoitna overleed te AouUrdam onze waarde Qébvwdznstar EUSABEÏH BÜTGBBS OomiOBK J ÜTOBBS W J3 S o KBIZBB M j p KEÏZEB B uTOKM Vooreen artikel yfa DAOBLUKSCH Gebraik worden op roorde dige Conditign AGENTEN GEVRAAGD Bneren franco Lett H k H Bureau dewr Con rjnt AL WEEH EEM Mnnheer THEOPHILE daar ik door het aanwenden ran nw SmeriemmlÊmlm mg weder j maff rerbeageiiin trolle bezit ran bengdenswaardig hoofdhaar zoo dank ik a voor het heilzaam nuddelJieTeel tereos dw middel in rollen ernst een ieder aan die zgn hoofdhaar wenscht terug te hebben en wil gaarne een ie ler ten antwoord staan die twgfel koestert Met alle achting J M T D BBAAK DE WOLFF AmtUrdam 3 Maart 1876 Hergrooi van Hootdhaar Uitval van Baar Root of SohUran Dun Haar Kale Plekken P n in to ScbedeUiaid Haarwdnn vroMftiifdig OrUa worden al deze onaangenaaniDeden worden rerbaonen door de AMERICAN BALM Binnen korten tgd Tericrggt de bdiaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvrage k 2 de Flacon gernoksiMive 42 BUnwe PostiMels of Postwissel als o k opnmbonn bg TBtSOPBILE Frederik pleia 32 regts te AmtUrdam NB Er bestaan geen Depots M B BBIgVJSIf aatrangt ma n temg Eu de iielteH OBtotaaa aiet alleen door het slechte klimaat amr ook door d eUendige iroaiDgen die OM niet in staat stdien nu het gure weer en orer e B kaif vur 4e feite iiitte te eren Komt in den KimtOk te Oleh leh Paateb Perak en Pakan Atsjiu waar teu minste alles het beste kon z u eo liet at men daar officierswouiugen en wat mm kiizerues durft noemen Het ijju cll udige ouduelniatige hokkrn waar een gewoon rarken rau den lererancier oiet zon willen logeereo Ik wandelde meermalen langs de koekraal enbeu dde liet ree x u woonplaats Geen soldaat nit leu kluobt orer te zwaren dienst te relde wat gelast wordt doet leder ge illig koeli s en dwangarbeiders aerkeu tot s er b neerrallen maar eens ziek Incest men tm minste in era goed hospitaal eenyostigr kahne ligplaau kunnen kragen Maar nog eenmaal woet ik helaas zeggen niets rao dat allesl Sotr l aat te Berichten WeAnto Aug De ff ene fret Prtue oalrtagl au de Agenoe Bordeano het bericht uit Konstantiuopel t de Engelacbe vloot te Koustautinopel is aangekuiurn om die stad te bezoeken Tqreuorer deie dépéehe meldt de Pol Corr dat tiroiits eeoige offioieren ran de Engelsoke rloot KoniUhiinopel bdneken en dat het bericht nu ie Neutfhiii fi rtm e op eene dwaling berust 1 Il I JPGXJimJEl fteraiulea ea aan het Boreau ran Politie gedepokeenl KEN MANaiAS I I II I I I II MA JtSTBSRICHTEN Oétld 10 Aognstns 7 fig kleinen omzet was 9e annmng flauw PoWertarwe puike Witte 9 76 J 10 60 Mindere J9 1 S M fiogge puike ƒ 7 50 4 7 80 Mindere T 7 0 Voer SO i 0 80 Gerst puike J i 7 7e MiDdeiB 5i7 78 Harer zwart i 5 60 Lickte 4 i 4 75 De Veemarkt met weinig aanroer de handel feil trager Schapen tiaag Varkens roor Londen ran 20 i t cents per ha f kilo m igi r j rarkeni es biggen vhig te retkoopen Aangeroerd 126 prtijen Kaas de handel ring fkBMo ran 28 i f 80 Ooaboter 1 60 f l 0 Wetboler ƒ 1 20 Vt l SO Wurger liJ ka B t n d Oowla iMsaw sa i fSB Wvk 7 Adriaass JohuaM Mdm t J O Biigisiisra 6 rrig oates B f BUaln Sa W C OTMU maWi AafWtai A abot 4 ai 10 i wiHüWor lu P ebaatsa sa M L iMlkaMr C l l vk W ag Xaük J W Vaarfv W A hlauL U HM B T H Bra m Baigerijijke Stand ran onderstaande Gentcenten ran 8 tot 10 Aaguttoa IS7 oordreolit BEBORENi Maau mim O fnmt n N Ttrlaiur LMWsnus BcruMu oa4 n L Vm ea B BagilMkar aacftnids oadcn D Toa u L na Visasa Aaaa 144a mint 1 F Woattn ca U UssltoilMira 0NMWTI0CWD4 Ons CEllinrO J T r W Goat Uj MG Oanrktrk 17 BaAwtsi4aa G ilaok Mj ta £ Oaadriaaa U j StolwUk OVfBUOBN Sms ONDCSTBOtWU Omw el UWOi 6Ma SBOWtif kuf Caikuia Jaksaaa oa4ar B Uk vcM ta H Vtrawg OVERtEDSN S Aair 1 Balk 3 j n ttf tsa A aHlia U4 n Har alawa tu Zwmn 4 B IsraiaJ I 7 li 4a raija j GEBUWOs Omm Beenirtik W StMiknt in avim 1 laa der Uolfta W Verweg OVEKUOIN 6 Aac D Hepaelet i j ONDBKTROUWP Onaa OM O WD 4 Aaf W 4 Jua j n U C saa 4et Wrff n j WwldiIUET0Ml OVBUEDKN A 6 Termari 7 K aa Om4 J tui def fel i A HaQ gak wt C Baan O j Good Drek nut A Brinkman gewone JAABUJKsCHg PEüSDITOkbm ut d LBEHLINGKN d TA ÏÏÏSS SCHOOL Z 1 plMt iTw ® den 21 müm Z ZZs iT inUtLok ae Bn ZS r tön h Verhandelingen r r T D D TBBPSTBA F flABTmi hntoun Oouda Ooatliaven B n 14 9 Aug 1876 Beveelt zich beleefd aan tot het vervaanügen vm ZEEB FLTN UITGEVOERDE 8IUiiH ei Maagiiillei Oen PILIeEH die sinds rek jarsa M M beste gerolr tegen d slijm sa als IIlaagVf Sterkend ehraikt woideo door bar efdiii r 4 spilaverterlng aeer bevorderen vwadar goed tegen de gal O zesr taCBt JanrtOd jjtt tgn tegen SSVi f het deenje act henip ran het gebrwk reikrggbaar kq de aaeoliicnii ifleeren U Aasterdaa M Cl haa fc 0 Oriog Hailige O tf 1 I B eiswük 8 r d Ktatts I üelft E Wilschnt BjaMli Zalt i r d Vegt Ueibbaren J Koek Drveotar Gebroed Tiaaa Ourdiaeht H Oiltajr Gouda L Scbeak op de Hoogeiraal OorineheBi B J B Bescb tnaa I P Laeoatw s Gnrenbafte J Visser fe Zoon in da Spaisiraat Haastiecbt K Oosterling Legdeo J T Tarbar k HaarlenaeratoMt Lekkerkrrk iA den Oudsten Unsohoten 6 Kraithof KwUerdaa Santen Kolff korls llooCdslaag Stotwgk Wad A Zjidrrlaau 8chie tsiB Wed A U BoBboata Tirl A i Faasaen Utrecht Alteaa fc K Mo Steaaw Mr de EW ketatr 37 VlaanUngen M E HoShuuw T ad n Zercnhairrn A Prins I SLIJM en MAAOPILLEiV bereid ro iaM het edlte recept njn door aij te Ofda tUtm m fUtluiltni teilrygbaar gesisld hg den h r U SCH£NK op de HooKstrsia Om Ik deosje der eeitt en sints oaheufielgk jaren pbraikie LIJM en HAAGPILLEN is sea I iljtt rooftien aet de baadteekeuiog raa i 8C HUeU0ER putheker walko b n llaekenia c sist uuk beriodt p het zegeliak waaiawdc bet dse erirgekl ia Mra geiiete daar wel attent op ts zM CU ioh te waoHien roor helgebinik an een nastaak el ilat men tracht in aloop t bni4i wa ROIVIIVK LUTRE A A IT BEST 36 VLIEGE PiPlIB te bekomen bg A BJRINKMAN Lany Tiende weg iUlNHEM DB 140 OS OOUOQVM doer Fabriek in diverse merken rerkr fbsar e CfMidt m B SCHOLTEN Hooge mv HH Winkeliers worden dringend venocht ter voorkoming van mideidiafr w i to willen scht geren op den naltm van onzen reisiger de Beer h B B oABO BUITENLAND Bullenlandscli Overzicht Me Fransche Kamer heeft de bcraadslaeiiigeu uver het blidget ran Oorlog ten eiude gebracht Oia het geheel knu de begrootingaoomniisgie terreden zjju In de meeste gerallen moest de Jliaister ran Oorlog ulthaus iu b iusel de wgzigin en in de begWotiug jfoedkeureu Nu en dan nam de discussie een heftiger karakter aan en moest Garnbetta er aan herinnereu dat de commissie deu Minister roMrekt niet rijandig gezind was eo dat de debatten niet diens persooA maar de administratie rau het leger galden Het rooratel der commissie om het crediet ran het onderwysmateriëel der militaire scholen met 490 000 fts te rermiuderen gaf nogal tot bedeokiugeu aanleiding de Minister kon duaraaii niet geheel zgn goedkeuring hechten en de cjinmissie werd om haar beiuinigiugsmunie bardgeralleu Ten slotte gaf inen sn weerszijden wat toe Bijdeprijsuitdeeling in het Conserratoiie te Parys heeft de hrar Waddiiigtoo in zijn qualiteit ran minister Vju schooue kunsten een redevoeriug uiigesprokeu en de jonge dames die de inrichting verlieten vermaand zich niet door aanbiedingen van cafés ohantants of spoedige engagementen oau rreemde tooneelen Petersbnig Londen Kaïro van de echte knnst te laten afbrengen of ran een ernstig streven Er zijn zeide h j te Parijs muzikale schouwburgen genoeg om allen ecu eervolle en ook in geldelgk opzicht voordeelige loupbiinu te openen De Begeering heeft met het oog hierop zorg gedragen om de snb idiéu voordo opéraconaqae ea het the re Jyrique te rerhoógeo De Minister gaf ook de hoop te kennen dat de tentoousti Hing van 1878 aan schouwburgen en kunstenaars nieuwe veerkracht zou geren Bij de prgsnitdeeliug voor den algemeenen wedstrijd der lycoeeu te Parijs en te Versailles heeft de Minister in t jn redevoering op krachtige wqs de universiteit verdedigd die in deu laatsten tijd aan zooveel reactionaire aanvullen blootstond en de republikiiusche iustelliugeu v rheeriijkt I e rijksbegruotiug welke bij deu Duitsohen Bijksdag in de ecrslvolgcnile zitting zal worden ing dieud betreft uitsluileud de eerste drie moundeu vun het volgeude jaar dewijl met 1 April 1877 het niettwe be frootiugsjuar zil uauvangeu Het spreekt vnn zelf dut de in te dienen begrootiiig zion zoo nauw mogehjk zul aansluiten bg de vroegere begroeting over dt drie et rste maanden dezes ja tr9 Ëigculgk debat wordt derbulve over dit budget niet te gemoet gezicu Bij deu nieuwen Rijksdag ztil vervolgens in het rolgeude jaar wordeu ingediend de begrooliug loopude van 1 April 1877 tot ült Maart 1878 Deze begrootiug moet tot stand zijn gebracht i6ót het begin ran April Ten gevolge hiervau zul de nieuwe B ksdttg ouiniddellgk na den afloop der verkiezingen bijeengeroepen worden derhalve hetzij iu den loop ruu Febr of in het begin van Maart De vjrlegging van het boekjaar van lo Jai op lo April heeft plaats gehad ten einde te vermijden dat le zittingen ran Ryksdag en Landdag te gelijk rtüd gooden moeten worden en reeds de eerste mual dat ket gewgzi e budget tot stand moet wórden gebracht zal men te kampen hebben met het bezwaar hetwelk meu getraobt beeft te vernuden De f ouuoie Zeiiung bericht dat de landraden in StitsohlaBd oplaat der regceriugspresidenten aan de burgemeesters ten platten lande een instructie hebben tlMgezoMea ran dezen aard roortaaii zdllen ij ia liiWHe berichten aao de hooge regeering onder aftqnd iiijke iiaofden nfifott uitbrengen nopens l De openbare stemming van de bevolking der r e u m het elg meen i met betrekking ot keitel staatkundigen atrgd e ten aanzien van de iSodkliitiathe btmegiug 3 De dagbladen 8 De gCMmdEeidkUmitand 4 Hét wc er en de belaagi kMe vei lidsrihgen daarin vookgcrallefl 6 De kWdboii de otiltares de uitbreiding doaman ifeIfeven 4 De militaire oangëlegeabeden 7 De türltBl fta elegenhsden 8 Sohooltvetan B De 4 MhMe Wsüken 16 Di algeneetie admiuistratjere aaogelegenhefleu 11 De voorgevallen onheilen eu gefjéegde misdaden 12 Bijzoaderheden in verband met persooulijke oangelegeufaüleB dCr inwoners Ook Italië zul eeue groote wereldteutooustelliag hebben eu wel in het jaar 18B0 Z j zal te Bome wordeu gehouden Het plan is althaas volgens de madedeeliug vuu sommige bladen uitgegaan van eene Frausehe muatschuppij Het tentooustelliugsgebouw zal opgericht worden in de ïibervlakte iu de nabijheid van dea Engelenbergj Twee groote bruggen zullen de beide Tiber oeveis met elkander verbinden De Franache maalscb ppg rekent op eene aaozienlgke ondersteuning van de zijde der stad Kume eu het koninkrgk Italië Met de ijzeriudustrie in het district Trier begint het er treurig uu te zien Door de heftige concurrentie nit Lotatingeu is OBlaofs een der grootste en oudste bergwcrkea gesloten moeten worden waardoor 2000 arbeiders hioodeloos zijn Ook zijn rier hoogovens ia de Ëisel buiteq wedting gesteld n 1 de Stahlhutte Merkeshausen Wahlberg en de Eichelhutte wier producten roor de rerraaldiging van ijzerdraad en kabels gunstig bekend lijn Aan JJaUy Nuk wordt uit Weeoen gemeld datin de diplomatieke kriugea aUaar de toestand in het Oosten als zeer kritiek wordt beschouwd omdatindien de nederlagen der Servea voortduren Basiaut zich verplicht zoo achten de wereld met een doortastende interventie tu rerniMen De Répubtique JVoxfoue nam dit bericht niet alleen over moor voegde er nog bij dat Biialand moeilijk weentabd zou kunnen bieden aan den algemeenen aandrang en gewapende tuaschenkomst daaroa volstrekt niet oninogelgk was er woa reeds JMVel gegeven om verseheideoe tt ii e aB ia Poin ihJbMarabie op voetvuu oorl ij tü bri ngen i De lt i33i che ambassade te l arijs verklaart echter het een zojwel als het ander voor onwaar en vun alltii grond ontbloot en ook in andere otticieele kringen te Purijs wordt verzekerd dut Bnslaud niet minder vredelievend is duo eenige andere mogendheid Wat is uu waarheid Niemand kan het zeggen Niet minder merkwaarcTig zijn de berichten omtrent het leger van Moektar Pacha Vulgens een telegram uit Mostar uit vcrtrouwbare bron zooab de stereotype uitdrukking luidt is de positie van Moektar Pacha te Trebiuje volstrekt niet bedenkebjk en is Bilek evenmin als eenige andere door de lurken bezette plaats in de handen der Montenegtgncn gevallen De toestand te Trebinje zegt daarentegen de PoiUucie CorrefmduHi s slecht Moektor Pacha heeft zgn troepen reeds op huif rantsoen moeten stellen De Turksohe bevollving der stad is zeer ontmoedigd Br bestaat eiuig kans om de stad te ontzetten ëu de correspondent vuu Ueuters offloe te Semlin voegt er bij dat de Herzegovina bijua geheel door de Turksche troepen is ontruimd en deze zich allen tegen Servië richten Wat moet men gelooven Van het oorlogstooncel iu het Oosten is verder goen nieuws Beide partijen trachten nieuwe kracht te verzamelen voor den aaustaanden strijd Wel vinden aan de Drina schermutselingen plaats maar deze breugen in de positie geen verandering BINNENLAND GOUDA 12 Vugttstus 1878 Heden niddt ten 12 8 ure arriveerde alhier met den trein uit s Hoge Z £ xc de minister van binn nlgttdsche zaken mr J Heemskerk Az vergezeld van Jhr Mr Victor de Stuers Z Exc begaf zich het eerst aaar de Groote Kerk ten indedegesohildeide glazen te beliohtigen waarbij de ia dea laatsten tijd zoo druk bespraken Teataun tie door hem ward nagegaan Daarna werd achtereenvolgens de librys het stadhuis ardiier en museum van oifilheden een bezoek gebruclit Z aw gebmikt heden bet middagmad bg den b iï emé8eter der gemeente mr A lA b Belgen lAendoeru terwijl hg badeo arond edariiaar Hage vertwkt Dezer dagen is door het ongeluk Luitenant Anten alhier op de schietbaan overkomen gebleken dat hetterrein er weirszgden van de baan nog niei geheelen al op den naam ran reiüg terrein aanspraak kan maken Thans is naar wij vernemen door den In Luitenant A K van der Garden van het Depot 4 Beg Inf aan den Luitenant Kolonel alhier een voorstel totwijziging van de schietbaan ingediend Hierdoor zou de volkomen vriligheid van het terrein ter w ira zgden van de baan verkregen worden Het concentreeren van de beate tooneelkracbten in ons land tot twee gezelschappen deed bij de inwonenvan kleinere gemeenten die tot nu toe door het betrekkelijk groote getal dier gezelsohappen nog al eens iets goeds hoorden de rree ontstaan zelden f nooit een wezenlijk goed acteur of actrice meer te zulle zieu optreden Zoo ging t op rele pbutsen zoo ging t ook hier in Gouda Niet geheel ongegrond was dan ook de rreeaddr de groote mannen of rrouwen op toonedgebied hier roor goed hun afiwheid hadden genomen Gelukkig is zij echter niet bewaarheid Wij vernemen althans met zekerheid dat het zoo gunstig bekende tooneeigezelschap der hh Le Gras Van Zuijlen en Haapels dat met SqHember nog renlerkt Wordt o a door Merroow de Vries de keer Paassen enz hier in t winterseizoen zes TaorMet Ungen zal geven Onze stadgenooten zullen deze tijding zeker aiet bigdschap vernemen en t zal hun evenals ons genoegeadoendat althans voor t jaar 137 I 1877 borengenoemda vreee geheel is gewdten Woensdag a st zal door twee onzer stadgeaooten dea dag wordeu herdacht waarop zg 50 jaar geleden in het huwelgk werden rerboudeu Zg riereu dus wat men iu het dagelgksdi leren woon is te noemen n Gotde Bmitft Het woord ga it i klinkt hier achter als Uttcre spo daar er niet alleen iu hun hoia iu de verste verte geen sprake is van voorwerpen van wetdde naat er zelfs dikwerf de noaligilt zaken gemist wordsn Wij deelen dit mede omdat wellicht deze of gena zich gedrongen zal gevoeleu om den dag dit voor de twee oudjes vol zal zijn van inwendige rreugde ook ttitwendig een beetje op te sieren eneralthaqa voor te zorgen dat j op dezen feestdag geen behoeften hebben De XeJu du ParlemeiW vau 24 Juli jl berat een y artikel ran den heer C Piot lid der Belgisdie mo numentencommissie betreffende de restauratie ran de geschilderde glazen alhier Het is bekend dat da rijksadviseurs de wijze waarop deze restauratie geschiedt hebben afgekeurd Ook het oordeel ran deu Belgischen deskundige is ongunstig Zijn artlk l t als rolgt Sinds lang zjjn in het Koninkrijk der Nederlanden al de wetten al de besluiten afj eschaft welke min of meer de godsdienstrrgheid zonden belemmeren Ieder is vrij de ingeving van zijn geweten te volgen memaud heeft daarmede iets te maken De fabrieksraden der Boomsohe kerken de kerkvoogdijen der Protestautsche tempels die ran de ontelbare christelijke sekten waarvan het in dat land wemelt de synagogen zgn geen ran allen verplicht raa hun daden en handelingen aan wien ook rekenschap te geren Dit stelsel biedt ongetwgfeld groote roorde u aan Vaak echter veroorzaakt het ook ernstige Badeeleu ludien een kerkfabriek dwaze qf kwidgk doordachte uitgave doet staan haar de beunen der gemeentenaren en der geloorigen ter beschikking Geld kan door geld vervangen worden Maar indien een kerkbestuur een voorwerp van kunst vervrpemdt of het verwaarloost of wel het vernielt of door onhandige restauratiën verminkt is de N derlapdsohe regeeriug onmachtig tegenover dergelgk randajisme Bij gelegenheid eener reis door Holland hebben wg te Gouda de restauratie onderzocht van de geschilderde glazen der voormalige St Janskerk welke in geheel Europa beroemd zgn Niets is ongelukkiger dan dene zoogenoamde restanratie Gedeelten van