Goudsche Courant, zondag 13 augustus 1876

tigureu e vim oiuaueu eu iju lervaiigeu door frug menten welke daaraan volkomen vreemd i jn Ben i hoofd wordt omt jd vervangen door het hoofd vau een audcre figaar Men kladt vaak verf op takken wit gl ifie de verloren fragmenten nioetea vervangen En toch ware niets gemakkelijker dau tteie re taunitie Volgens Van dar Aa worden de teekeniiigen van fleM meestentukken nog iu eeu van de uldere der kerk bewaard Mcn kan de llollandsche RcjjLering nii t genoeg de Terplichtuig voorhoudenoui ouversehilUgop welke wgte bij een a ongelukkige restauratie tuscheubeide te treden Het it haar plicht te handelen tegen daden v u vaudaliaiue waar dic ïiuli ouk luugcu voordoen Een kuustgcwrocht behotirt aau een geheel land niet aan een kerkbestuur lot oover de heer Piot Ziedaar iu enkele woorden de restauratie der glazen taoah ilie thaua schiedt afgekeurd Wij voor ons cijn niet bevoegd om een beslist oordeel uit te spreken welke wgie van restaureereu de beste is die wel e lih kerkiüjjJen lu practyk brengen of die welke de ommiaaiu v n r ks atlvisiurs weuscbt Maar dit is Mkcr waniiTr de heer Piot in bovengenoemd artikel ipreekt rau voiuUUsme van kladden vau verf op stukkeu Mi glas van hit verv msen van fragmenten door andereu dir daaraan geheel vreemd iiju dan overdrijft hy de uak schromelijk echter niet vreemd in iemand die volgeus zijn schreven de zaak goed onderzocht beeft in Gouda zelf en dau nog van van dir Aa luoet hoeren dat de teekeningeu van de nieaste stukken op een der zolders warden bewaard Had hu werkel k gedaan wat b zegt de zaak uuderzochl dan ware hem dadelyk geblekeu dat die teekeaingcn niet op den een of anderen zolder worden weggestopt maar met groote zorgvuldigheid wonlen bevaaid in blikkea doozen daarvoor uitnemend geschikt Nog eens w Wetcu niet of de restauratie geschiedt zooals t behoort maar dat zij niet zoo onziuuig ia als de heer Piot meent blykt ook hieruit dat de vroegefe oummissie der Kon academie van wetenschapT ns waarin de hh Leemans HoU en Rose zitting hadden staeds met grootcn lof gewaagden van de restaur if MO selfs dat zy ondersteunden eeu verzoek tot i kawbidie t at wg dit niet uit de lucht grijpen willen wij bewezen door aan te halen het Ftrtlag mr t Jaar 1871 iM Ws Jouimutit dar Koh Jkadtmu va Kttauchaf ttf lol kU optporea kef hekaifd en het Mend wiake riM dt herUijftelt der I adtrlatuUckt Kuml uil rrotyrre fydem Daar lóenwij op Pag 44 GUiea wut tnge d KkUJemerk m dt Groot Kerk Ie Gouda Omtrent de lofwaardige maatregelen door kerkvoogden genoinen om de wereldberoemde kerkglazcn ttgeu meer n meef dreigende beschadiging misschien voor vele ugin roltlageu vernietiging te behoeden en omtrent de nlleszics doebnatige wijze waarop zy dat oogmerk tiachten te bereiken werd in het Verslag van het vorige jaar bll 49 51 bericht gegeven Aan het voor tel dat de Ooinmissie op grond van het persoonlijk onderzoek van twee harer leden de vrijheid nam tot den Minister van Biunenlandsehe Zaken te riubteu ten eiude de kerkvoogden in de voor hnn tieheer te zeer drukkende kotten ecuige ondersteuning vau Begeenngswege mochteu erlangen weid een gunstig gehoor ve leend Ook voor üe veuaters die in het ihans loopeude jaar iu orde zijn gtbraefat heeft de E ge erin iiad it de wij e van uitvoering op haar verlangen vau wege de Commissie onderzocht en daarbij gebleken was dat het werk met even dengdelyken uiist s als vroeger was voortgezet ecne gelijke geldelijke ouderstenning waarbij wederom de hdft vui het brnoodigile bedrag gedekt werd beschikbaar gesteld Tn hit g hiel moesten 44 vensters op de wgze zooals die in het vorige verslag werd opgegeven gezuiverd en hersteld worden vau deze 44 bevinden er zich 13 boven iu den lichtbrsk van het koor de overige inden dwarsbeuk en dnijbrukec Een negental wat reedi in orde gebnicbt voor Hat de ondetBteumng der Begeering ingero pen en verleend werd sedert z n nog vier veusters afgf werkt en was in de vorige maand een rijfde voorde helft gereed gekomen Lang iaam dücfa onverpoosd met zorg liefde eu geduld wordt de laak voongezel onder het belangstellend beheer vau een verlicht kerkb tuur dat in dr behortigiug dezer laak de billykste aausprs ik heeft op den dank niet alleen van de Goudascbe hervormde gemeente maar van ieder landgenoot die een warm hart heeft voor den roem van bet vaderland op het gebied der knust Voorla kien wy nog in het Verslag van het VoortUUad lid ielatt met de afioening der aog loofemde krmaeunfen tam de opgekert coutmitit der Ko $ acad oaa WetenKkappen tot het opsporen ket htkond e ieke d tnnken m de orerilg eelf drr taderloHdeeke kirntt tmr 1871 M 187 t volgende j t umaal wenl nog van R eeeringswege mijne bc KKtug iauiijne betrekking ut ue commissie ingelurpcb eu wtl ter bemrdreliug vau de dengdelqkheid der Wntelling van t e rameu m de 9 Janskerk te Gouda Met betrekking tot de maatregelen door kerkt xigile i gti o en lun Uii huog belangrijke kunst sohatteu tegen beschadiging eu bederf te behoeden kan ik verwijzen op de Uatste verslagen der commissie lu het jaarboek 1870 biz 49 51 eu Wl blz 44 eu 45 Vau de vier eu veertig veusters wier uivering en herstelliug ondernomen warden waren in het vorige jaar reeds dirlien 1 2 3 7 8 11 12 18 2i 23 26 27 eu 28 geheel in orde gebracht Sedert was wederom aan twee ramem 24 eu 25 de arbeid met dezelfde zorg en nauwkeurig volbracht Ik kon dus op grond van mijne bevinding ia opzettelijk onderzoek een allessiiis gnnstig verslag aau den Minister van Binuenlandaehe Zaken uitbrengen en de inwilliging van den wensoh van kerkvoogden om ook voor de kosten van het herstel vau deze twee veusters van Bijkswege wederara eeue geldelijke ondersteaning te eriangen onvoorwaardelijk aanbevelen Die ondersteuning is dan ook by kou besluit van 17 Januari jl uo 13 verleend en moge het Kerkbestuur dat zulk een uitmuntend bewijs geeft van wanne liefde en verstandige zorg voor de aau zijn beheer toevertrouwde kunstschatten bemoedigen om op den zoo loffelijk ingesUgeu weg voort te gaan Het verwerft zich in zijne bemoeiingen iu deze zaak eeue duurzame aansprank op den dank van allen wien de roem van het vaderland op het gebied der kunst ter harte gaat Pag 25 26 Wanneer zoo gesproken wordt door deskundigen dan gaat het wat er met eeu eukel wount de handelwijze van kerkvoogden ten eenenmale te veroordecleu zonder daarvoor gegronde bewyien by te brencen Dan lOden Augastat 1876 heeft aan het Ministerie van Buitenlaudsehe Zaken de onderteekening plaats gehail van eeue cjuveutie tnatchen Nederland en Monaco tot wederkeerige uitleevering van misdadigers Tot de werkzaamheden die op s Byks werf te Amsterdam verrich t worden zal weldra ook bekooreo het gieten van bronzen geschut JEen a onderlijk gebouw metsmeltoven giaput enz wordt binnenkort voor dit doel opgericht Het heeft Z M den Koning behaagd aan de vereeniging Hut Xedeflaudsch Tooneel vo jr let tooneeijaar 1576 77 een subsidie te verleenen van 5000 ten behoeve van den Stads schonwburg te Amsterdam en van 10 000 ten behoeve van het Holl tooneel te s Gravenhage De nieuwe brpaRi igen omtrent de verzendi ig van visitekaartjes worden veelal nog niet goed begftpeii Men mag kaartjes van allerlti grootte onder kruisband verzenden mits met 1 ets poslzegels gefiviiikeerd Die kaartjes echter welke de stevigheid van eene briefkaart bezitten minsten 9 cM lang en 6 oM breed zijn kunneu op de achterzijde van adrea en postzegel voorzien en aldus zouder kruisb ind verzouden worden Voor hen die geen duinijtik by de hand hebben kan de opmerking dienen dat de briefkaarten 13 cM lang lU 9 cM breed zijn zoodat de bedoelde visitelraiirtjes minstens de helft der grootte van eene briefkaart moeten kzitten Zondag den 27u Augstns e k zal het zestig jaren geleden zijn dat de Nederlaiidsobe vloot ouder bevel van den admiraal baron Van de Cappelle vereeuigd met de Engelsche zeemacht onder hut bevel van lord Exmouth de roemryke overwinniug bevocht tegen de Algerijnen voor Algiers eu meer dau duizend Christenen uit de slavery ij verloste De état niajora van de schepen der Neder anasclie vloot telden gezamenlijk 122 personen en naar wij vernemen zijn van dit getal nu na zestig jaren tijdsverloop nog slechts vier in leven de oudste dezer is de vicc admira il Bijl de Vroe adjudant van Z M in bnifengrwonen dienst voorts de ehout bij naolit graaf van Limburg Stiruiu de kapitein lnit ter zee van der Schaaf en de oudzte officicr P Damast van Citters Aanst Maandag zullen de werkzaamheden voorhet slaan van kopevn munt aan 1 Bijks Munt weder een aauvan nemen U D ÜH Hellevoetslnis wordt gemeld Ook hier ter pUatte weigert men vrij algemeen de Belgische centen in betaling aan te nemen Van Bijkswege wordt echter voortgegaan met de uitbetaling met Belgische ceuten o a Dinsdag 11 aan ecu aantal werklieden van s Ryka Werf hetgeen dan fok een algemeen gemor veroorzaakte In ons bericht over de qusestie betreffende bet gyraoaatiekonderwys aan de H B school te 1 Hage ia medegedeeld dat de Commistie van toezicht het met den directeur eens was dat niet aan den wentch van den Minister kan voldaan worden Dit is eene vergissing De Commisaie wensoht juist wat de Minister wil ïif is het die den wensck het eerst nitaprak om bet gymnastisoh ondennjs te doen geven tuseohen de anderen lesuren iu De Commissie de inspecteur dr Steyu Parv en Burgepieeste an Wet houders waren het daaromtrent eens De dueetenr weigerde Maar hij stond geheel alleen Men schrijft nit den Haag Na zijae terugkomst iu de residentie heeft de heer Kappeyue van de Coppello een onderhoud met den Direetenr van het kabinet des konings gehad Men rerwaeht dat hij weldra door Z M zal worden geraadpleegd over de oplossing der ministerieele crisis De heeren De Jong De Boiler Zylket Wybenga Gevers Devnoot eu Schepel leden van de Tweede Kamer hebben aan die vergadering voorgesteld gebmikj te maken van het recht van eoqn en dat onderzoek te doen houden omtrent de besmettelijke longziekte onder het rundvee De voorstellers geven iu overweging dat onderzoek omtrent de volgende vraagpunten te doen loopen Welke is de gezondheidstoestand van het madvee in Nederland met betrekking tot de besmettelijke longziekte Welken invloed hebben daarop gehad de werking en uitvoering der wel van 20 Juli 18J0 Ml uo 131 en der kou besluiten dairop gtbaseerd in verband met de wetten van 8 Juli 1874 SiU no 98 en 99 8 Welke zijn de oorzaken dat de maafrrgelrn van overheidswege 8e lert de invoering vau die wetten en besluiten genomen iu s immige gewesten tu gemeenten gunstige uitkomsten hebben apgele eni terwyl zj elderi hunoe werking in meerdtre of mindere mate misten 4 Kuuuen er van overheidswege maatregelen worden genomeu om deze nationale ramp met zoodanig gevolg U bestrijden dat zy worde iveigeunmeu of Uthans zoozeer gefnuikt dit de bekramemiHe bcpalingeu die ook den veehandel en de tcheepviurt benadeelcn kunnen worde u opgehcveii In de Hel bestaan van de onzekerheid kan hans iczieM allecu worden opgeloat door het onderling vergelijken van de getuigenissen van deskundige mannen uit vele ooiden des lauds en het samenvatten Ier resnltaleu van huuue ervaring tot een volledig eu di gelyk verslag Door bet hooren van getuigen en deskundigen nit alle oorden des lands opgeroepen om de resultaten van huuue waariiemiug en tiegelijk onderzoek aan te brengen wcnsoheu de voorsiellers de noodigc kennis omtrent deze voor den veeatnpel eu veehandel zoo gewichtige zaak te verkrijgen De Staateconraht van 10 Augustus bchi 1st de jaarlijksche opgave omlrent de sterkte vanden Uten ban der sohuiler pii Ulykeus dezen staat was de sterkte van ilen eerslea ban der dienstdoende sohutteryeu met inbegrip vau de reserve op I lanuari j l dio der eerste categorie 26 7 2 man die der tweede categorie 14 967 man U zamen 41 690 man Van dit getal maiiseha jeii heblien 10 174 derhalve nagenoeg V4 vnn hft geHeel vroeger hetzij als onder o ier j t korporaal betzij als gewoon soldaat of milicien bij het leger gediend Op 1 Januari 1875 bedroeg de sterkte vau deu eératen ban der dienstdoende schutteryen die der eerste categorie 2 ï 92l man die der tweede categorie 16 198 man te zamen 42 11S man lu de groote kmideniriswinkels te Amsterdamloopt het storA om van de Belgische centen af tekomen Andere winkeliers wisselen ze op 100 Brebauters voor 80 Nederlanders aan kruiwagens is de verhouding nog sterker 3 Brabanters voor 2 Nederlandeif Eu dit alles terwyl honderd Brabanters toch altyd vyf en negentig cent waard zijn ook al bleefmen er eens mede zitten wat nog twy felachtig ia Baiu eleil Bü gelegenheid van de opstyging van den ballon De Nederlanden bestuurd door den aeronaut de Pauw op Zondag 6 dezer te Nijmegen werden proefnemingen gedaan met den mist of zeehoom volgens het Systeem van den heer Lefébre van s Gravenhage welke proefnemingen in hooge mate hebben voldaan Het geluid of wel de toon door dezen misthoorn voortgebracht werd door de luchtreizigers voor wie reeds alle geluid of geraas van het beuedenaardsche had opgehouden te bestaan nog duidelijk waargenomen op den hoogen afstand van 1316 meter ongerekend den afstand dien de ballon reeda voor den wind afgedreven had afgelegd en dat de boven aardschs reizigers op 4at oogeublik een wolkenlaag doorkliefden Dit resultaat ten behoeve van zeevarenden en tot het verleenen ran hoorbare signalen moge belangrijk genoemd worden te meer wanneer iu aanmerkinggeaomen wordt dat de tot hiertoe gebezigde portutieve misthoorn onder dezelfde natnurtoestandeu het geluid slechts 150 it 60 meter doet voortplanten terwijl ook deze misthoorn evenzoo door een koordovei de schouders gedragen met den mond aangeblazen kan woraen en noch stoom noch eenig windpersingsappa raat noodig heeft In weerwil van de langdurige droogte zoo schrijft men ons kun men over het algemeen dea toestand der vddgewasseu en weiden iu de Krimpeuerwaard gunstig noemen De vroege aardappelen gaveu wel geen ruim beschot maar de qunliteit was uitstekend de late soorten staan nog vry krachtig te veld en van de ziekte wordt tot heden niets bespeurd De hooibouw is geëindigd eu heeft onder gunstige onstandigbedeu plaats gehad O ibreugst en qualiieit wji deu geroemd Het vee heeft op lage weiden in deze waard nog overvloedig gras en geeft meer dan lualig zuivel De hennep is dit jaar flink gegroi ld en valt mede Buouivru3iten zijn er minder dan men wachtte Vooral geldt dit van de peren Over bel algemeen blaft dit jaar tot heden vojr den bindman deu daggelden eu den ambadusuian een zetr gelukkig jaar Uit AaUifieer schrijfl meu het volgende De aardbeziéiiteelt heeft aan onze gemeente vrijvat voordeel aangebracht Alleen naar Amsterdamzijn verzonden 30 106 bakken of 602 120 koppen deze hebben gemiddeld opgebracht 5 de 100 kop dus niiiu y 30 000 Hierbij komt nog het verzondeiie naar s H ige en llotterdara dat we veilig op 13 000 mogen schatten dus een aanzienlijk kapitaalis in deze gemeente iugekomen Men had den heer van frorkum iuspeetenr van liet oiiderwyt in Tninsvaal gevraagil of het artikel Viu deu heer van Ueis over dat huid in de OuU M uirheid bevatte Ziehier zijn antwoord in den laalsten belangwekkt uden brief uit Pretoria in de Oron Ct Uyu antwoord duarun kan en moet kort l u omdat ik het artikel dat edoeld wordt niet geleün lab Mju heeft niij gezegd dat het de z iktu over lul algemeen zeer rootkleoiig voorstelt Ben oizer uiisli kendste hoofd ambtenaren die siiidt jarru in lu laad gewoond en er vele en velirlei relatiën a i gekujopl heeft zeide van dit Gi f artiki 1 Wat er iu stial it over het geheel aar maar het is niet de geheele waarheid Zoo is het in het kort met veel dat over de Zuid Afrikaansche Republiek in Nederland gesproken en gi schreven wordt Ik ben nog maar weinige maaiulen hier en enk dus uiet aau de pretentie mij ids autoriteit iu li ze op te werpen Maar ik ineeu er I genoeg van te wetin om ernstig te mogen waarsoliuweu tegen overdrijiiiig en ecuzgdighiid Ik heb hier jongelieden zien aaukoiiieti die weinige dagen na hun aankomst reeds klaagden over sehan delyke misleiding Vau die klagers zyu de meeaten nu reeds geplaatst zoo gi plaatst dat zij fatsoeuUjk leven kunnen Mij dunkt dat is wel Alaar het is uiet goed dat zij die iu Nederland de publieke nieening voorlichten over dit goede land schrijvcu eu spreken als over een land van melk en honing een laud van belofte een Inilekkerlnnd in de werkelijkheid Waarlyk ook hier als overal elders geldt de regel dat wie niet werkt ook niet eten zal De g ebraden vogels vliegiu ons hier niet in deu mond au gouden regen u hier alleeu sprake in het flanteiirijk tont comme chet nou Ik hoop hier nog vele knappe fattoeeiyke degely Ke KederUnders te zien aaukoincn Er is nog plaats yoor zeer velen Maar niemand kome hier met de illussie dat hy hier terstond van alle zyden tal worden begroet als de onmisbare naar wiens komst met smachtend verlangen werd uitgezien £ eumitt met de illusie na weinige maauden of jaren als een ware Nabob te zullen rep itrieeren Ben ik een pessimist Pardon en ik hoop het nimmer te worden Maar er is eeu onafzienbare ruimte tusBohen een pessimisme dat het goede negeert miskent of verkleint en een optimisme dat geen rekening houdt met werkelijkheid en dat door negatie vau het gebrekkige of verkeerde inderdaad op den duur de ontwikkeling van het goede meer belemmert dan bevordert Mijn zegsman betreffende het Ou2 artikel vau den keer van fiies vertelde me o a dat volgens dien lohrijver een vracht brandhout hier ongeveer 1 p st kolt en dat men het met zulk eeu vracht ongeveer 4 maanden doen kan Ik heb voor eenige dagen mijn 3e vracht brandhout ontvangen De 2 eerste vrachten die me gezamenlyk p st 4 10 kosten wlren binnen de 4 maanden verbruikt Iels verder heet het Dc volksr iad gait deze week naaf huil Wat zal ik van dien volkaraad zeggen f Ik zal er alleen dit van zeggen Veel breeduprakigheid by veel gezonden en logischen zin veel kinderpraat bij veel manneutaul veel u ipleiteii bij veel afdjeii veel zweren bij het volk en de kiesters Ie s kiezers bij veel volgen van en stemmen naar eigen overtuiging met iéa woord veel ballast by veel goede kostbare hiding Menige zitting heb ik met onverdeeld genoegen bygewoond soms heb ik me geiirgerd niet zelden me vermaakt Het is opmerkelyk zooveel familiegeiykeuis als ine telkens trof in die zittingen wanneer ik me in den geest verpUat t i 1 zekere vergaderzaal in het vorstelijk s Gravenhage By mindere geleerdheid of wetenschap dezelfde onbéduideudheid by minder vertoon of preteusie dezelfde onbeduidendheid Menigmaal kwam ik in verzoeking een der woordvoerende leden een der vier volgende theses toe te werpen l e tijd eeter volktmudzitting ia nationale tyd Ki 11 volksvi rtegeuwoordiger is verti geuwoordiger vau bel volk niet vau een deel van het volk IU Ken volksvertegenwoordiger die eerbied voor zich zelf hcefi en eerbied van het volk eitoht neemt gi en niaudat impératif aan IV Een volksvertegenwoordiging is een wetgevend en coutroleerend geen administratief of regeerend lichaam Ous dunkt dat die stellingen ook wel door somui igen ouder onze volksvertegenwoordigers mogen wolden behartigd Het is thans uiet 9E fate keer dat pogingen worden iu bet werk fBleld om vreemde muutspecien te eren Eu terecht het groote nadeel vau ileu omloop der muntstukken is niet zoozeer gelegen in de verwarring welke zy iu de muntstelsels vau naburige ryken veroorzaken maar het misbruik dat van de verspreiding gemaakt wordt Vooral in de grensprovinciën wordt grove winst gemaakt door fabrikanten en anderen die hun werklieden betalen met vreemile koperinuiit welke zy voor minder dan die iu vergelijking met de Nederlandscbe waard is koopen maiir am hun werklieden in betaling geveu alsof het Nedeil indsche specie ware Reeds in 1855 dus meer dan twiutig jaar geleden is een staatscommissie benoemd om voorstellen te doeu tol zuiverhouding van ouze pasmunt Een j lar daarna bracht de oommissie verslag nu en stelde onderscheidene maatregelen voor die tcUlcr uut uctdeu ingevoerd Maar iu 4 IS 10 werd di commissie iiogmnaU g raadpleegd en moest toen tot haar leednezeii getuigen dat de viot ef voofsiellLH jijotcudeels iu deu Hiud waren Alleen waseeii uiaaud te vuren in April 1860 iets gcbeuni dat sprekend gelykt op hetgeen de miuisttr van financiën de ze week heeft ged iau Toen gingen namelijk vau het departement van financiën uit lo een W8 trschuwiiig iu de Staatt Ct aan de iiigezeteueu om zich iu hun belang van het aanneineu van elke Belgische koperrauut te outhoud n eu wet onder verwyzing naar de schade waanuin de houders an Belgische kopennuiit zich by de aanstaande hermnnting en daaraan vcrboudeu inwisseling vau Nederlandscbe kopermunt zouden blootsielleii 2j een circulaire aan alle ambteuaren die voorhet Ryk gelden iunen waadiy het luinuemeu van vreemde munt werd verboden Bovendien werden de Kamers van Koophaudal tot medewerking uitgeiioodigd en de andere ministers verzocht het hunne te doen door vreemde specie te weren by betaling ran werkvolk by aaiibestediugen enz Mei ziet iu hoofdzaak dezelfde maatregelen die tfaacs genomen zyu behalve de bedreiging van straf die uu iu aantocht is De ministerieele aausohryvingeii hebbeu toen echter niets uitgewerkt lu het tweede veralag der Sbuitseommisie van 1865 dat iu Augustus 1860 werd uitgebracht maar eerst in de zitting vau 1871 1872 openbaar ia gemaakt vindt men daaromtrent derden aan twee centimesstukkeu Aan ecb der leilm was het bekend dat sommige personen te Eindhoven eu omstreken voor beduidende sommen aau Belgische tWec centimes met groot verlies voor den afgever hebben opgekocht welke stukken dan weder elder tegen volle v aarde in omloop werden gebracht Zeer onlangs was een bezending van niet minder dan 2 500 aan Belgische twee ceqtimes uit Anuter dam in Rotterdam naar Eindhoven en Hilmond opgezonden Deze stukken welke in kisten waren gepakt waren afkomstig van groote winkeliers welke die met eirca 13 pCt verlies voor de houders hadden ingewisseld In Qorinchcm van waar insge lijki d igelyks verzeudiugen geschiedden had die opwisseling met circa 10 pCt verlies plaats gehad Zoo was de toestand twee maanden na de waarschuwing en ua de rondzending der ciroulaires De toenmalige Minister stelde blykbaar zelf niet veelvertrouwen in de krachtige werking dezer middelenwant hy riep tevens de Staatscommissie bijeen omde vraag te beantwoorden of het al dan uiet wenschcHjk geacht kon worden de toenemenden omloop van vreemde muntapeoiên door strafbepalingen t bestryden BamdelM Bij het leggen van trottoirs doet zich de vraag vour of de grond waarop de stoepen liggeu het eigendom van de eigenaars der hnizen zyu Ter voorkoming Van lastige prooeaseu wordt in den regel die kwestie in der minne geschikt Te Raveustein iiekommert zich de kantourechttnr over die vraag uiet Hy kent het eigendom van de atoep aan deu eigenaar van de sociëteit toe en beboet de heeren die na eeu bepaald uur daarop gezeten waren Of nu door dit vouuis van den kantonreobter de stoep zoo die niet aau de sociëteit behoorde tot haar eigendom ia orden durven wy niet beslissen het wel te verwondereu dat op het stille dorp Stolwyk dagelyks dronkemausschandaleu plaats hebbeu alt men weet dat op ecne bevolking rattOOO zielen 15 tapperijen eu 2 tiyterijen zijn roatma £ Gevonden eu aan het Burean van Politie Oedesoneerd Een ZUveren HOBOLOGIE KETTING Een 3CHIPPEHSB00M Burgerlijks Stand bEHOUli k t Vüiiailii Uikje oaArrs J H Vrtter n D V vau Ht rnnnrAfm 10 Hmidrtk Ptetrr osdcra M VW Wiogertieii 11 A V Schvuleu Jubsiiiiia uuders P in Mul eu e bluer Jasub Vtillcm llinderik CMitlata ouders H C esii SMvercD A M Buitiak FijgJ oïiiters U vhq Leunen en £ Hloufc nVEKLEDEV 10 An c W L Blan g v 1 A B01 wnl J M iltm Ml UNDERTKUUWO 13 Aag J H hcoliM aGltviakve 30 j ea H UMsr 31 j A A v li Lraaaes 19 j U fijbuul 20 j ADVERTENTIÊN 50 JABlOE ECHÏ EHEENIG NG TAM ANTONIE PfiAGT Kc til GEERTRUI DA tam osu PALM Ootula 15 AogBstOB 1876 Nieuwe Haren wyk N n 174 2 JARIOE ECHTVEREEHIGÏNG s TAM I JAN VAM HAM SABA BOTH ♦ n Hunne Dankbare Kinderen en KltiokindBMn Gouda 13 Auj astos 1876 Voorspoedig bevsllen Tan een Zoon J TAN DM SCHELDEN geliefde ecbtgenoote Tan J 6 TAM DXK LAAU Gouda 11 Ang 1876