Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1876

Woensdag 16 Augustus 1876 l wv i Ut cr N 1868 GOUDSCHE COURAWT en Advertentieblad voor Gouda en Omslrehen Do imtending van advertentién kan geschieden tot éél uur des namiddags van den dag der uitgave Voorspoedig bevaUen van een Jongen B A BOÜTEBS J008TEK Gouda 12 Augustas lS7ö Voor EEN of TVTEE HllERÈN die hunne bengfaeden buiten huis hebben bestaat bg fatsoeuUjke bargerlieden gelegenheid tot Kost Inwoning BËWilSSCHING enz beneveils eene VRIJE GEMEUBILEERDE KAMER Prijs een peraodn 28 00 twee 50 per maand Adres letter A A aan het Bureau deier Courant Mk soortéit van tÜËKÊ zgn monstert verKrjjgbaar Voorhanden een partij puike CfflNEESCHE THEE in kistjes van 9 Elo a 1 10 per j kUogr 0 liN£ CH £ GEMBER hie sooit in pötteü Ta 2Y Kilogr vooi 4 P J MELKERT HRÊUKBANDEN in Terschillende Soorten verkrijgbaar bij P HtJLLEMAN Zaaelmakéi H ek Koite IW ten eg Gouda S BEkWAHË TIMVËftUfDEM word gevraagd aan den Hoek van Holland logia 18 cent per uar adres aldaar of te Maatstuis bg VELTBNAAR SLOT Men vraagt te huur voor drie niiaiiilen twee uf drie flinke ZoletrsofBenedeDStukkeu gesclilkt on Granen te bergen Btteven Traueu onder letter P Wde Boekliandelaars J VAN BENTÜM Z00 aiiiler Am w e het ongeluk beeft een bril te mta dfegtn IcBQ M beate oordeelen over den last het ongerief en tvjdverhes door dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn $ én te moeten gebnüken welnu er btataat iw middel allen wier oogAn nog niet tot in a hoesten graad zijn versleten kunnen daartia ontslagen worden dooir het bestendig gebruik van I Dr Crianfólfiélahus Oogen water Bij elke wassvhin èr odgletfen zal men de kersteUande kracht der afjgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele Itvtilen den bril weder zal kunnen vaarwel zeg n eer één flacon is gebniikt Maar voonil ook zy die nog gCen bnl bénoei zy aie nog geen oni netoeveu gebruiken jUi middel om vo r altijd daarvan bevryd te Uyven bjj velen ja bg oneindig velen is loeh reeds bet beginsel van verzwakking merk Vux aanwezig £ eb lette nfaar op dat men hg voortduring verpligt is op verderen afstand to zien dat letters poh dobbel vertoonen dttt ilfbel licbt hinderlgk is dat de oogen beginnen te steleh liz Welnu gèbrtti Dr CHANTOliELANÜS ÜOGENWATBR en gö zult U Ueter gevoelen Het is verk rughaar a 60 Ct p r f lacon bg T A 6 VAN DETH Gouda 4 i BEüZEaAKER LeiUe é H KELLER 2 oon Westewageïti Rotierd Hq L A BcfajJ tNS ScHlÜTBB Oodtmolenstraat J J GROENHÜIZE N Co Utrecht En mesr bekende Depots in oïis rgk iSi HM li iHI f BMEHÊtMmuagj LANGE TIENDEWEG Ontvangt BBLGLSCUË Centen Aanstaande MAANDAG 14 AUGUSTUS FINALE mmm in t GROOT en KLEIN it de MINST MOGELIJKE PRIJZEN fe tAANDAG 21 AUGUSTUS P van der Geest Er worden GEVRAAGD in een stil gezin te Gouda een MAN en VROrW liefst tosschen 45 en 50 jaar ond van de P G om te koken het huiswerk te verrichten en een otid heer mede op te paissen Brieven franco ojlder letter X aan het bureau der Gottdsche Courant LEESMIOTBEEE De ondergeteekende brengt ter kénili zijner geëerde staugenobten en verdere b unstigers dat hji steeds voortgaat zgne BIBLIOTHEEK met de werken der beste schrgvers te veijmeerdeïen ten einde Oan de eiscben van het beschaaM en lee miunend publiek te voldoen Heded ontvangen verschillende werken vaa WILKE COLLENS CREMER L MÜHLBACH MARLITT alsobk het beroemde weilt vaa G W H PANCHAOty De Twee Weezen volgens bet beroemd drama van dien naam II J Jl LiCIjrEM 6EBR PALTHfi ALMELO Verwen en wasscheè GORDIJNEN TKIJP JAPONNEN HEEREN KLEEDINGSTÜKKEN enz Met Verwen blüven Heeren Kleedingstnkken GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Wassohen blgft ALT ES in ELKANDER Japonnen zoowel als Heeiua Kteedingstukken Nadere inlichtingen geei t otim Agent de Heer W van dïk PALS Markt GOUDA Openbare Verkoopiiiof om CONTANT geld van eene Partg NIEUW en OUD Mzer Staaien Smidsgercedscba i w aaronder gladde Houtskoolplaten Bandgi r Bytttigassen enz Wielbanden BuigmacÜne Snijgzers Koelbak enz enz Op VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1876 voorm ten nwen ure aan den Langen Tiendeweg Wgk D No 30 te Gquda ten overstaan van Sotaris Me kist aldaar Openbare Verkooping te OOUDA op MAANDAG 28 AUGUSTUS 1Ö76 des voomuddags ten elf ore in het Logement de Zalm aldiar van Drie HUIZEN eb BEVEN wgk R Nr 194 18 en I9Ö aan de Kamemelksloot te Gouda T ee HUIZEN en ERVEN wgk Q Nr 54 en 55 aaii bèt Jaagpad en een HUIS en ERF in een gan aan het Jaagpad te Gouda Èn dne HUIZEN en ERVEN wgk H Nr 130 136a en l36 in de Lange Dwarsstraat te roiufa Nadere inlichtinaen znn te bekomen ten kantore v l den Notaris W J FORTUIJN DROOG EBEVER te Gouda n A 3sr ö Ef i ia immm u Poetskatoen STOOMVEKPARRÏNGEN etc VAM BIErE STI A T ie Rotterdam De ondergeteekende geeft met dezen kennis hü den Heer A BOUT Turfmarkt H 74 alhier als Speciaal Agent voor GOUDA en Omstreken in bovengenoemd artikel heeft aanCh BO UWENS HOVTrËILiH te Rotterdam op Wotrudag 16 Auguetut 1876 des middag ten 12 uur in één dejj Lokalen van het ALGEMEEN VEBKOOPLOKAAL aan den üoïnSINGEL aldaar ten overstaan van den Deurwaarder JOH AN COENRAAD LACH van Circa 60 000 stuks VUREN en GRENEN Fetersborgdr Kroonstadsche Koniagsberger Riga Wijburger en HemelBohe Delen en Platen ARVA SPARRKW droa 3000 stuks Sparlrouten en Amerikaansetie Pltcii Pine Püateu aHës van VERSCHILLENDE afmetingen versch uit Zee aangebracht liggende aan de Werf Rotterdamtch Welvaren aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam uitgenomen de AMEUIKAANSCHE PLATEN welke liggen op de Scheepstimmerwerf de Nflverheid te Schiedam Het Hout is 5 dagen voor den verkoop gekaveld te bezichtigen liggende zeer gemakke gk voor het vervoer te water en pier as Notifetën zijn op franco aanvrage tê bekomeii bfl bovengenoemden Deurwaarder aan de Zuid blaak te Rotterdam nmm mmi werl Bq alle Boekhandelsrep of teftea toezending van ZO postzegels vsb eents rechtstreeks aan RiChter S BoelkhaAdel te Nijmegen is te verkrijgen I r Airy s Nataurgeneeswüpe rü8 1 Aan de in dat beroemde géUlUStreerde oügevee 400 Mz dikke boek opgegeven geneeswijze hebben daizeoden hun geSÖndhèid te danken Se talrijke daarin a e drUkte dankbetuigingen bewiimn dat selfii zulke zieken nog hulp hebben gevonden die wanhopend mnder red dllig verloren solieBen dit uitmuntende één moest derhalve in i ea hois g e2tn ontbreken § itr veHangfe en neme slechts het OeUlustreerde Öl éitiefete Werk v n JuchtOT s Bo c handel tè Nijmegen die op verzoek ook een Uittreksel dbarvan gratia e fWneo irermndt Verkrijgbaar bq de BoekhaüdfeUre A BBINKMAN en P 0 MAAS Jr t QMtA Goud Draï van A BriikliÉaJi De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De lu s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlasdscli Overzivht Eindelijk zullen dan toch de Frausche Kamer VBcantie uemen Het was tijd want ia de voorlaatste zitting kregen een paar senatoren het door de warmte te kwaad door de warmte eer dan ten gevolge van heftige disoossién over de gemeentewet waarvan men het lot vooraf met vrij groote zekerheid kon aangeven Hoewel den republikeinen de verwerping van art 3 weinig naar den zin is troosten zij zich met de gedachte dat in Nov 77 nieuwe verkiezingen der gemeenteraden plaats zullen hebben kort v Sór de Seuaatsverkiezingeii Inmiddels wordt en terecht de verkiezing van Dufaute tot senator als een overwinning voor de republikeinsche partij beschouwd en als een bewijs dat de kracht der drievoudige coalitie van Orleaaisten Bonapartisten en Ixigitiniiiiten gebraken ia Meu venraelit i t Dofann tnaah o voorganger Casimir Périer op de leden der weifelende constitutioneele fractie een niet te versmaden invloed zal kunnen uitoefenen Onmiddellijk na zyn benoeming heeft Dufaure zijn ontslag als afgevaardigde ingediend en spoedig zal derhalve een vfrkiezine in het dep Charente Inférieure plaats moeten hebben Candidast der republikeinen is de vroegere prefect Mestreau lid der voormalige Nationale Vergadering De Kamer eindigde Zaterdag de behandeling der begrooting van Fraaie kunlten en ontving het rapport over de beruchte verkiezing vau Deraaine te Aviguon hetwelk tot vernietiging concludeert en tot het zenden der stukken aan deu Minister van Bionenlandsche Zaken tot nader onderzoek Ds oorreapondent vau Iteuter te Seralin bevestigt het berioht dat de Turken te Javor eene overwinning hebbeu behaald De verliizen moeten bij beide partyen zeer root zyn bijzonderheden ontbreken nog Men ziet een veldslag tegemoet Een groot aantal vrijwilliger uit Oostenrijk en Rusland voegen zich by de Serviërs onder de Kussen zgn verscheidene korporaals uitgezonden op kosten van de Slavische Comité te Moskon en St Petersburg Het Slavische Comité te Triest heeft den Minister van Oorlog 3000 vrijwilligers aangeboden Garibaldi heeft eigenhaadig een brief aau het Ministerie van Oorlog geschreven waarin hjj aankondigt dat hy het voorzitterschap heeft aanvaard over het Comité dal te Milaan is opgericht om de gekwetste Serviërs en Moutenegrijnen hulp te verschaffen Prins Milan is den 12den des avonds teu 6 uur aangekomen te Detigrad De straten zijn vol politieagenten en gendarmes De correspondent van Ueuter te Belgrado meldt Donderdag jl trachtte een Turksch bataljon door de Servische linien by Javor te breken maar werd verslagen en kwam er bijna geheel by om De stellingen der Serviërs voor Javor zijn gngedeerd Alimpios behoudt zyne offensieve stelliugea aan de Drina Banja is sterk geretranoheerd en bezet door het leger onder Tohernajeff Het leger onder Becker bezet de bergen en linien a n de Timok en de Morawa Negotiu en Kiadowa zyn niet genainen door de Turken De Erin vertrekt voor cenige dagen om het leger op de Bosnische grenzen te inspeoteeren 30 000 Bub aren grijsaards vrouwen en kinderen namen naar Servië de vlucht De gruwelen door de Turken in Bulgarije en Servië bedreven zyn uiet te hewhrijven Alle neemt voor hen de vlucht De Bmi und HandeliuUimf verzekert dat de wet op het onderwijs thans reeds zoover i gevorderd dat een gedeelte daarvan en wel het gedeelte betreffende het hooger onderwys in de volgende maand in tweede lezing door bet ministerie z d woideu behandeld Dan zal eerst blijken of de bedoelde vooidracht zooals zij daar ligt aau de verschillende daarbij betrokken ministers ter beoordeeliog kan worden toegezonden Hierbij heeft men natuurlijk in de eerste plaats het oog op den Minister vau Pinsncieo uithoofde aan gymnasién hoogere burgerschekn en andere instellingen van onderwijs subsidiea uit de schatkist zullen worden toegekend en wijders op deu Ministers van landbouw die daarbij wegeto de landbouw en handelsscholen enz is betrekken Men zal echter wellicht wachten totdat de gtmche voordracht door den Minister van Onderwijs afgewerkt Dit laatste gedeelte betreft natuurlijk het onderwijs in de volksscholen Hiermede zal dan tevens worden beslist of de voordracht in ren lal ejcftüuz van deu Lmddag namelijk iu de hoofdzitting vim Jen ïjaudd iS lu het volgende voorjaar zal bphüuiltUI worden A ol ens het e fiigenuemde blad zal eerst het gede t 3 het hooger onderwijs betreffende iu de eerstvolgende zitting worden gediend Sommige bladen deelen mede dat muntstukje van 50 centimes met de beeltenis van Napoleon IV in omloop zijn Men heeft ze dezer dagen in de gangen van de Kamer der Afgevaardigden vertoond j szr ji DUITSCHLAND Kort vó r dp sluiting van den Landdag zoo meldt men uit Muncheu aau de Wtter ZeUuiiji had een voorval plaats iu een zitting van een der afdeelingen van de Eerste Kamer ten gevolge waarï in de minister van financiën de heer van Berr herhanldelyk by deu Koning heeft aangedrongen op zijn ontslag Eerst dezer dagen is men de ooaaak van het gebeurde op het spoor gekomen De bedoelde zaak heeft zich namelijk toegedragen als volgt Het is van algemeene betendheid dat de prinsen van het koninklijk huis iii deu Landdag sedert eenigen tyd tegen het ministerie een oppositie voeren welke de grenzen vau een parlementairen stryd schier overschrjdt By gelegenheid dat in de zitting eener afdeeliiig van de Eerste Kamer iu behandeling was gebracht het voorstel tot verplaatsing der academie tot opleiding van houtvesters welk voorstel door Je clericalf partij met alle kraott werd bestreden stond de genoemde minister aan de hevigste aanvallen van de zyde der bedoelde prinsen bloot Ten gevolge hiervan bood de minister vou Berr zijn ontslag den Koning aau De aanval tegen den Minister hnd derwijze een hatelijk karakter dat de heer von Berr zyn verzoek om ontslag meermalen heeft herhaald dewijl het hem uiet langer mogelijk zou zijn geweest in functie te blyven tenzy hem volledige satisfactie werd gegeven Deze voldoening is hem geworden zegt de berichtgever De Koning heeft het ontslag ingediend door de heer vou Berr op de voor hem meest eervolle wyze vau de hand gewezen Het is daarbij opnieuw duidelijk geworden dut mogen de bedoelde prinsen Ie parleincnt iire vormen in hunne wijie van bestrijding der rcgcering schier uit het oog verliezen en alles nahi enden om het ministerie te doen vallen de Koning de teugels van het bewind met vaste hond bljjft voeren Hetgeen hierby zeer de opmerking verdient is bèt ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regef meer 10 Centen 6R00TE LETTEE8 worden berekend naar plaatsruimte Afzonder jjke Nommers VIJF CENTEN volgende Tot heden gold de zoo zeer aangevallen minister bij de clericale partjj als een man die op politiek terrein als zoo onschadelijk mocht warden geacht dat zijn naam nog kort geleden onder de candidaten van verscheiden dencale combinatiëu voor een nieuw ministerie werd aangetroffen Men heeft zich in het clericale kamp reeds geruimeu tijd met allerlei vergeefsche pogingen tot dat einde bezig gehouden Het ongeduld van i ple leden dier partij om aan de groene tafel plaats te nemen is schier voorbeeldeloos Een der boorden van de partij lid van de Eerste Kamer verzekerde hoog en duur kort vóór de sluiting van den Landdag dat weldra dat is terstond na het sluiten van de Kamers eeo ander ministerie zou optreden Uit het gebeurde met den heer von Berr kan zeer overtuigend blijken dat de zaken voorloopig die wending uog niet hebben ge X U BK IA JE Waarheen trekken nu de verschillende legerkorpsen zoowel die van de Turken als van de ServenP Waar zal het tot een nieuwe ontploffing komenP Wat zal bet vermoedelijk resultaat zijn van den te wachten beslissenden sl ig Ziedaar de vr igen die de oorlogscorrespondentender Europeesche bladeu thans naar beste weten trachten te lieautwoorden Het spreekt wel vanzelf datook de beat ingeliohten over enkele punten weinigmeer kunnen geven dan gissingen maar over de beweging der troepen komen de berichten toch wel vrijovereen Aangaande Osman Pacha den bevelbebbervan het leger uit Widdin die zoo gemakkelijk meester IS geworden vau Saitschar werd aan eeuWeeuer bind meegedeeld dat hij met 38 bataljonsinfanterie en drie regimenten cavalerie naar betUonaudal voortrukte maar dit bericht kwam ons teonwaarschijnlijk voor om er melding van te maken omdat Abdul Keriin zijn hulp zal noodig hebben iuhet Morawadal tegen het vereenigde Servische leger Heden blijkt het dan ook dat de bedoelde oorrespondent zicli vergist heeft wel heeft Osinau Pachaeeu kleine afdeeling oaar het Donan dal althans naarBregowo en Negotin afgezonden maar zyn hoofdleger is op weg nasr Bauja en heeft zich misschienop dit oo i eiiblik reeds met Abdul Kenm vereenigd Het schijnt wel dat de Turken Banja en Aleiinatztegelijkertijd Dat de Turken dus op bijna alle linien met eeu geconcentreerde macht op het Morawa dal losstormen is buiten Iwyfel maar waar de groote slag zal geleverd worden hangt ook grooteudecis van de taktiek der Serviërs af Tschernajeff en Itoriatoviisch hebben zich zonder veel moeite vereenigd maar zal het ook Lesohjimin gelukken zich tydig aau te sluiteuP Dat is de groote vraag Zyn leger heeft zich na het veriaten van Saitschar iu twee deiku va