Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1876

deeUl een tdceliii U opgerukt naar het noordvesten in d richting van Negotia om de Turken het Toortdriu rn niiur Milanovac te beletten maar x n hoofdkorps ie op weg naar Paratjiu welke weg er lang en moeilijk is Tschemajeff hoopt het nog daarheen te knnnec leiden dat de Turken gedwongen worden slag te leveren tassdien Alexiiiats en Deligrad maar de Turken wetende hoe versterkt daar de positièn hunner vijanden zijn trnclilen die stellingen om te komen o Paratjiu te Ureiken Milan schqnt er nu toch merkelijk aan te denken tijn hoofdkwartier te verleggen Verplaatsing naar Coprya ou weinig meer 4Mten zoodat dan ook reeds Jagodiua als bestemd om het hoofdkwartier te ontvangen genoemd wordt De Serven bereiden zich op het ergste voor want lij beginnen reeds aan de verdediging van Belgrado te deuken Deze stad aal met een grooten ring versterkingen worden omgeven Kragnjevals schijnt niet verdedigd te zullen worden BINNENLAND GOUDA 15 Augustus 1878 Z ii de Koning heeft goedgdieard het besluit der Prov Staten van Znid HoUand waarbij van 1 Aug jl af vervalt de heffing van doorvaartgelden door de chttttluis en brug aan de Gouwe in den Uoogeu KÜndgk onder Alfen en de heffing van sluis en doorvaartgelden aao de Mallegataluis alhier eeu en ♦ nder ten behoeve van dit geweat j Gisteravond ongeveer ten half 10 ure werd er in ece gemeente een donderend geraas gehoord dat nieuigren met schrik vervuld naar buiten deed loopen P oorzaak daarvan bleek te zijn dat het pakhuis MD 4en beer J J Verdries op de Raam geheel geruid met qzsr was ingestort Gelukkig zyo er eea mensohenlevens bq te betrenren wat zeer licht t gevd had kunnen z n Een gedeelte van het daarnaast staande hnis werxl au de aohtcngde leer beschadigd In een onzer laatate nn betoogden wq de wen chelqkheid dat t UtnelUci Dagblad hier voortaan vroeger mocht bezorgd worden dan t geval was daar er Ii volle uren verliepen tusschen de uitgave en de hrzorging hier ter stede Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen dat de biUgkheid van dezen wénsoh is ingezien en dat j ialefto t blad reeds om half 6 in ons bezit was De düreetew van ons postkantoor wien wg deze verbetering agetwijfeid te danken hebben verdient lof voor zgn handelwqze waardoor hij toont onmiddelqk t moet te willen komen aan de billijke iMMdMB Tta het paUiek zoodra die geuit worden Aan het ministerie van financiën te s Gravenhage veld gisteren aanbesteed het on lerhoud van eu bet ioea van eenige herstellingen aan het post en telefgmf kantoor alhier Door den heer H J Nederhorst Ihier was iagesohreven voorern som van 830 De beer Kappeyne van de Ck pello heeft zich gisteren oditend per trein van 7 u 15 min langs den RynsjxKHTweg naar het Loo begeven ten einde door i II den Koning over de oplossing der miuisteritilc crisis te worden gehoord De heer Kappeyne reifdt ia een afzonderlijk compartiment in gezelschap aa den heer mr Hubrecht secretaris generaal bij bet Ministerie van Binnenlaudsche Zaken s Lands middelen over de zeven maanden dezes jaan b hben opgebracht 51 481 750 88 lijnde t 00ï 142 33 i meer dan in betzelfde tijdvak van 1875 De raming bedroeg 50 056 020 42 De isinister van oorlog heeft op voorstel van den iaapeotear van den geneeskundigen dienst der landmaebt de kommandanten ler brigades die aangewezen ti aeratdaags veldmanoeuvres te maken gemachtigd bg buitengewoon felle hitte waardoor ueBscheulaveua op het spel zouden kunnen staan de raaaals op wagens of kurreu te doen vervoeren De commiaaic ran oppertoezicht en beheer over de kmkltbaol voor zeevaart te Leiden deelt mede dat Of Maandag den 28sten dtzrr in het gebouw der iwiebting een keuring zal plaats hebben van knapen die bq s rijks zeemacht een verbintenis wenachen aan te gaan De punten van behandeling voor de sGravenhaagsche Gemeenteraadsvergadering van beden sluiten met een belangrijk onderwerp het verzoek nl van werkliedenvereenigingen alhier om kostelooze plaatsing van jongelieden op de inrichtingen van middelbaar onderwas Ook ten aanzien van deze zaak heerseht er rósdiil tusschen B en W die den Raad tot afwijring advisetren en de Commissie van Toexioht op dat onderwijs die er ze r voor is om jonge liwleu uit deu min en onvermogenden stand te doen deelen in het voorrecht van de kinderen van zoovele ouders die meer aardsche middelen bezitten Reeds heeft zij zich de moeilc gegeven een reglement betreffende die phititsing te ontwerpen waarin in hoofdzaak het Ameterdumsche eu Rotterdamsche stelsel is gevolgd De Raad zal het pleit hebben te beslissen Men schrijft aan de Leiduke Ct Zoo grauw als de winter en een deel van de lente is geweest zoo zonnig is thans de zomer doch ook zeer droog Anders zou de zomer niet te wenachen overlaten Geen wolk die tot onweersbui aangroeit komt verkwikking brengen eeu wakkere wind en een straffe zonneschijn brengen verschroeiing op het weiland en verdorring onder het veldgewas De hooibouw was voorspoedig en de boeren ziju voor den winter gewaarborgd Niet echter kou overal het gewonnen hooi gespaard blqven want er is volslagen gebrek aan gras op menig hooggelegen weiland De bloemkool teelt is tot dusver vruchteloos eu de snqboonen die anders heel wat droogte kunnen weerstaan laten de bloempjes vallen ten gevolge waarvan dan ook overal de pluk schraal is Ma r mooie meloenen warden er uit de bakken en mooie druiven uit de kasseu gesneden Ook de door zooveel zomerwarmte gekoesterde wijn gaard staat belovend Bezwaar te maken omtrent de late aardapplen is als nog niettjhadzaam zooteel is zeker dat het loof spoedig zal rven want de wasdom wordt verhaast door de dibogte londer dat daarom het beschot ruim of de knollen groot van stuk zullen zijn Aalbessen en ander ooft worden er druk verzonden doch h afdzakelijk voor het binnenland Toen op Engeland met de vroege aardappelen levendige handel was gedreven was de beste tijd vtDor het Westland verstreken Aan de synodale berichten in de JCeri Ct ontleenen wq btt volgende De synode des vorigen jaars had aan de Synodale Commissie opgedragen om de uitvoerbaarheid vAn het honden der zittingen der synode in het Ofeuiniat nader te onderzoeken Zij had daarop geadviseerd dat de uitvoerbaarheid zoo ze tot de uitoefening van de wetgevende macht en tot sommige zaken der besturende macht werd beperkt aan geeae oooverkomelqke bezwaren onderhevig zou zijn De synode zag zich nu geplaatst voor de vraag of zq het wenschelljk eu in het belang der kerk achtte dat de vergaderingen van de Synode in het openbaar gehouden votdÊÊL en dat eeue daartoe strekkende bepaling in 1i Algemeen Keglement worde opgenomen Ofschoon alle leden der synode samenstèmden in den wensch dat alles wat op Synode besproken eu besloten wordt zooveel mogelqk algemeen bekend eu althans aan de gansche Ned Herv Kerk openbaar worde zoo bestond er toch een groot verschil van meening over de vraw of het in l et openbaar houden van de zittingen der synode werkelijk zou kuuuen strekken om dit doel op gepaste wij e u bereikeu Naar het oordeel van vele leden was de grootst mogelijke openbaarheid een dringende eisch üis tijds Gaf men aan die stem gehoor dan zou daardoor de belangstelling in Ue synode en de waardeeriug van haren arbeid aanmerkelijk verhoogd en daardoor haar zedelijke iuvloed op de gemeente tut bevordering van den vrede in de kerk worden versterkt De gemeente zou daardoor in de gelegenheid worden gesteld om te zien hoe hare teederste belangeu uiet buiten haar om maar als onder bare oogeu met den metsten ernst worden behandeld I e discuisioii zouden ook door een meer parlementaire wijze vau handelen aanmerkelijk worden bekort Andere leden waren van een gansoh tegengestelde meening Zij verwachten volstrekt geene hoogere belangstelling en wiiardeering van het werk der Synode geen juister beoordeeliiig harer handelingen door het in t openbaar houden der zittingen De hier en daar reeds opgedhne ervaring van het in t openbaar houden van kerkeroadsvergaderingen en van ne clasaikale vergadering heeft geleerd dat in het eerst enkele later geene gemeenteleden zich vertoonen Zq beriepen er zich op dat de Synode bduJve in een kort wekelijksch verslag in de Kerk Cour een volledig en uitvoerig jaarlijksch verslag van al hare handelingen en die der Synodale commissie door den druk algemeen maakt Zq meenden ook dat de duur der zittingen in plaata van daardoor bekort veeleer verlengd zou worden omdat alle zaken toch eerst als in raadkamer zouden moeten worden voorbereid eer zij in de openbare zitting gebracht konden worden om daar dan ten aanhooren van de weinigen die om het een of ander doel de zittingen bqwoonden te worden behandeld Toen nn eindelijk de voordeeleu en de bezwaren tegen elkander gewikt en gewogen waren werd het voorstel om de zittingen der Synode in het openbaar te houden met 10 tegen 9 stemmen verworpen Over een adres bij de Synode ingekomen geteekend door 1Ï8 personen en gephiatat ie de Kerktlgke Counut van 28 April 1176 waarin uit ie betreurenswaardige gevolgen v u bat algemeene stemrecht aanleiding wordt genomen tot het voorstel om het j algemeene stemrecht af te schaffen en daarvoor eene andere wijze van benoeming en beroeping in plaats I te stellen was het oordeel der Synode niet gunstig Zij vond eMte wijziging in de bans bestaande wet telijke bepalingen vooralsnog ontijdig omdat van hel tijdperk van 10 jaren volgens art 8 van het regl op de benoeming en beroeping nog nauwelijks de eerste helft verloopen is zoodat met de thans vigeerende wet de proef nog niet lang genoeg is genomen om over de gevolgen dier wet een wel gegrond oordeel uit te preken Het voorstel werd daarom niet aangenomen Door de rijksambtenaren is onder de gemeente Luijksgestel procesverbaal opgemaakt tegen zekeren P D wegens invoer van eeue groote partij Belgische centen Bedoelde persoon zal tevens wegens feitelijk veraet tegen genoemde ambtenaren terechtstaan In de doopsgezinde kerk te Amsterdam heeft Donderdag de algemeene vergadering plaats gehad van het Nederlandsche bijbelgenootschap De heer E J L Koch is als algemeen penningmeester verrangen door den heer N J van Limmik jr De vijf historische boeken des nieuwen testaments zijn afzonderlijk uitgegeven vooral voor de zondagscholen Het getal leden en begunstigers is toegenomen Vde bijbels en nieuwe testamenten zijn gratis uitgereikt aas de militairen die naar Atchin werden gezonden De heer H C Klinkert ia naar Malskka vertrokken om zijne Maleische vertaling van het oud testament to herzien en ten einde Ie brengen en de heer S Coolsina te Ëoeraedang zal iu Nederland toczidit komen houden over den druk van zqne bijnn voltooide Soend ineesche overzetting van het nitnwe testament Aaii coulributiéo was ontvangen 32 738 18 yj aan giften eulfegiiteu 5370 27Vs aan renten 4870 77 Aan kosten van beheer was uitgegeven ƒ 10 511 69Vi aan druk en biudloon Dl 752 20 jaan Indische bijbelvertaling 7956 85 Tot leden van het hoofdbestuur werdeu in plaats van de heereu A J F Van Votlenhoven en dr B J Adriani bpno md mr C A Chais van Buren en dr L C Lentx tot ondervoorzitter werd gekozen ptof i Tideman Eiken dag roept in het 46ste Fransdie iinieregiment de soldaat die appèl houdt den nawsi v a tat ij w i d Anrergne op den eersten gmiadier va Frankrijk en de oudste aanwezige sergeant antwoordt Gestorven op het veld van eer Aldus graehirdt het sinds 28 Juni van het jaar 1800 Hetaeirde eerbetoon werd onlangs door den minister van oorlog toegekend aan een overleden serge int van de jagers die bij Solforino een Oostenrijksch vaandel vi rnvenle maar uu blijkt dat de man niet dood is maar in ziju vadersUid met moeite den kost verdient Naar men verneemt zal de w rrintr van vreemdelingen bij het koloniaal werfdépót Ie Hiinlerwqk tqdtlgk gesloten worden de slechte praktijken die daarbij plaats hebben zijn er de oonuiak van P B De anti revolntionair bladen zqii aan het twisten over tien bekenden veldheenmtaf van dr Kny er Het lyagmini Kh H eektlad ontzegt den afgevoardigila kortweg het rucht op den staf De Bazuia d it tegeu denzelfden beminden leider de hatélqkste insinuaties uit wil hem dien staf ook ontnemen maar gi lijk ie Slandaard welks woorden wij aauhalm vermoedt uit grooten ijver voor den aitmuntendeu Kuyper Het laatste blad voegt er de opmerking bij Jaloersclie liefde maakt zegt men den scherpzinnigste som blind Tot nog toe was het volksgeloof dat liefde in ket algemeen blind maakt ofschoon Oremer reeds heeft opgemerkt dat men liever van j scheel moest spreken want wie blind is ziet in het geheel niet Wellicht heeft de Standaard nn het raadsel opgelost door de stelling dat niet allt liefde maar alleen jidoersche liefde blind maakt Hoe dit zij ook de Standaard acht de lairt de vu père niet zoo te eenemale veilig in de handen van den heer Kuyper Het spreekt de hoop uit dat wanneer te eeniger tijd op beslist anti rerolntionair standpunt gehandeld zal moeten worden de veUh erastaf in betere handen zq dan in die van dr Kniper Het voegt er bij dat Kuyper evenmin als Groen bet leaderschap heeft begeerd en daagt de andere antirevolutionaire bladen uit een bieren leider aan te wijzen Voor de rust in ons land is het wellicht niet kwaad dat het gekibbel over den veldheersstaf nog eenigantqd duurt en de prijsvraag door de Standaard uitgeschreven niet te spoedig naar wensch beantwoord wordt BamdeüNad Op de gritttwegen in den Haarlemmermeerpoldar wordt veel verkeerd met rqtuigen door aleobta éia paard getrokken Hierdoor ontstaat een diep paardenspoor hetwelk tot hiertoe door ubeiden met een handsohraper niet dan met vaal moeite werd dioht i gehouden Utippn de Haan in zijne jeugd arbeider op Badhoeve tlians aannemer van het onderhoud van eenige gen beeft uitgevonden ten wegsohreper waarmede hq met hulp van een oud paard dit diehthoudeu beter dan vroeger verricht in minder uren dan vele arbeiders eertijds dagen noodig hadden Het werktuig ia leer eenvoodig en onkostbaar I e eenvoudige man woont in Haarlemmermeer op den Ringdijk bij fort Schiphol en heeft met zqne uitvinding waamthijulijk een groeten dienst bewezen aan allen die grintwegen moeten onderhouden üaarl Ct De Patrie verzekert dat op aanvraag sic van de Nederlandsche regeering een Fransehe maatschappij aaogebodeit bteft eeu waarlijk reusachtige taak op aioh te ueinen de droogiimkiug van een deel der Zuiderzee Dit ontwerp voegt het blad er bij is aan de ledeu Itr Tweede Kamer onderworpen Tot dusver is echter nug niets beslist De Patrie zegt het UU heeft blijkbaar iets gehoord van een Fr iusche coiiilii untie die gelijk onlangs gemeld is de coneessie icemckt eu heeft de verweteulqking vau dien weusch als verder gevorderd besohoawd dan inderdaad liet geval is en waarschijnlijk ooit zal zijp Tc Martres de Rivière in Frankrijk is de pastoor het slachtoffer geworden eener vreeselijke vcrgiMing Toon hij bq een zijner naburige ambtgenooten een plechtige mis celebreerde de kelk aan de lippen bracht en een teug had genbmen viel hij kennend ter aarde In plaats van wqn was vitriool olie in de kelk gedaan Men hoopt het leven ran den ongelukkige te redden Een aantal dames en heeren uit Chemnitz bezocht dezer dogen het kasteel Augustusburg bq Schellenberg Onder de inerkwaardigheden bq die gelegenheid bezichtigd liehoorde ook de waterput welke een diepte hce ft vau 286 Saxische ellen Een bejaarde dame van dit gezelschap viel in den put en werd levenloos te voorschijn gehaald In het Britger StadthlaU leest men dat de heer von Leeden aan de stedelqke regeering vergunning heelt gevniogd om de Iqken zqiier beide zonen vóór eenige maanden aldaar ter aaide besteld te doen opgraven en verbranden De regeering heeft daartoe de vereisehte vergunning verleend De verbranding zil in ilezeHUe stad geschieden Op den zeer hoogen steiger van den gerestaurrerd wiinleiide grooten toren te Breda waren gisteren een p i ir dronken werklieden aau het vechten Eeu hunner untviii doarbq een slag tegen het hoofd die hem achtenver deed tuimelen Gelukkig kwam hij terecht tegüii een der stijlen van den steiger zoodat zijn val gestuit en hij van een wissen dood gered werd Toen het Zaterdag te Haarlem bekend was gewordr ii dat een firma in kruideuierswaren Belgische C iii u bij het inkoopen aannam was de winkel den ge hei len avond vul met kooplustigen eu stonden voor ileii winkel zooveel liedeu die te vergeefs trachtten ia den winkel te komen dat de politie de orde moest h iiiflhaven Ieu moest te 1 1 uur den winkel sluiten Aaia de beilieiideu buiten staat waren om Unger den arbeid Vjil te houden Naar men verneemt zullen de werkzaamheden aan de Domkerk te Utrecht dit jaiir nog geen voortgang hehbeu hoewel de planneu totherstelliugider voormalige Siicristy thans kosterswoning reeds lang gereed zqnj doch is in overleg met de Rqks adviseurs besloten met het oog op eene meer doorloopende restauratie eerst nauwkeurige en gedetailleerde teekeniwen van het beataaude te maken weshalve den heer Nieuwenhuia architect der Domkerk is opgedragen de noodige opmetingen te doen waarmede spoedig een aanvang Hl wtnden gemaakt Ber wanneer deze teekeuingen voltooid zqn hoopt men een meer algemeen plan te kunnen voorstellen van het geheel om zoo mogelijk q het ook na rele jaren tnt eene totale reataulatie van dit zoo sohooae kiHUtwerk te geraken Geen geheimzinniger voedingsmidilel dan worst Waar deze spijs uit bereid wonit weet niemand behalve de bereider En dit is maar goed althans roor de alyten ran dit artikel Dezer dagen werd te Brendford t geheim ont Inierd De inspecteur van de levensmiddelen vond in de werkplaats van zekeren spekslager en worstfabrikant aldaar den beer Peek eenige honderden ponden rottend vleetch en spek waaruit de werklieden van gezegden heer bezig waren worst te bereiden De stank van het vleeach was zoo afschuwelqk dat de inspecteur op het punt was flauw te vallen Legio utden die er in wrieiadden werden natuurlek onder d worstspecie doorgehakt Zóó bekwamen de klanten vaa den heer Peek nog eenig ternk vleesch voor hun 1 Met Mat en wtt speoerqen naakte men het mengsel makefqk Nadem aal in Engeland roor liandel en nijverheid t vrijheid blijheid niet geheel onbeperkt van kracht is zoo heeft men den braven spekskjfer Peek tot drie maanden tuchthuisstraf inet dwangarbeid verwezen t Ware jammer indien de aS aire van dien nijveren man gedurende ziju korte afwezigheid verliep De maarschalk Mac Mahon en zqu echtgenoote zqn deze week ain een dreigend gevaar ontsnapt Per rijtuig naar Versailles temgkecreiide gingen de paarden door den trommelslag van den veldwachter verschrikt dicht bij Ville d Avray op hol De koetsier sprong ran den bok en de paarden sloegen een steeg iu die sterk helde en die in een afgrond uilkomt Gelukkig hield een bewoner van Ville d Avray de paanien staande en konden Mac Mahon en zijn echtgenoote hoewel Keer verschrikt ia een landauer hun weg vervolgen Het rijtuig was teer beschadigd en de koet ier licht gewond Oinireiit mejuffrouw Merkus de Nederlandsche parlij i r ree iu de Herzegowina schrijft men van geaOtuu zijde aau het N v d I het volgende Groote sympathie voor het lot der Tirktohe Christenen dreef niej Merkus naar het oorlogsterrsiu waar ze zich mm de zijde der opatandeliiigeu schaarde Meer uog dau door baar gehlehjken bqstand verwekte zij er bewondering en Ij f door haren ouwaukelbacen moe l en geloofsqver die in hachelijke oogenblikken electrisch op de strqdea werkten Deze roem was ha ir vou uitgesueld naar Belgrado Toen ze daar na de gtvaiigeuneiuing van ïjiubibratitch ziek van vermoeienis en teleurstelling aankwam vond ze er niet slechts in bloedrerwantaa van dit opperhoofd trouwe en hulpvaardige vrienden maar ook een gansche bevolkiug die haar buMe bracht Vijf geneesheeren o a ook de eigen Ij arts van prioses Nathalie snelden de zieke ter bripe Jakühitch een dichter bezong de heldin va de Herzegowiua Zijne Ode werd haar door een dsmtatie van letterkundigen bi hare geniadag aaag oden Een paar dagen later ontving illej Merkas een andere deputatie met den burgemeester vou Belgrado aan t hoofd de vleiende eu hartelqke aaatpraak van een dezer afgevaardigden behelsde het verzoek om den beroemdsteii schilder van Servië Vrodorovitch te veroorloven haar portret te makea dat in het Nationaal Museum tnseahen de biUen van den vrijheidsoorlog een plaata verdiende Het antwoord vau onze landgenoote luidde even bescheiden als eenvoudig Met Paseben ontving de gevierde een groote ovatie inct fiainbouwen opgelnisterd door de muzikale vereeniging te Bel rado en een on tfzienbare Hisniniigle Bij deze t euUcHl hulj eau Ook van de Servische Vrouwenvereeniging tot verbreiding van onderwijs en ondersteuning der slachtoffers van den oorlog ontving mej Merkus een deputatie die haar het diploma van eerelid dezer vereeuiging aanbood Ondanks al deze vleiende hulde en groote onderscheiding vermeldt de geloofwaardige berichtgever treft mej Merkus door haren aantrekkelqken eenvoud en hare loffelqke nederigheid Zelden vertoont ze zich in t publiek ofichoon de ontvangst die haar Ui dergelijke gelegenheden te beurt valt aanmoedigend genoeg is De eersten des lands stellen een eer in haren omgang en de algemeene hulde woarvan zq het voorwerp is geldt zoowel hare persoon als hare verdiensten Met den harem heeft mej Merkas nog geen kennis gemaakt hoe raak ook de fantasie van sommige Courantiers haar daarin verplaatst mag hebben Verder bestaat het geruchtmakend aniazonesohap rnn deze dame meer in hare bezielde houding en minachting van gevaren dan in baren itrqdlust Mej Merkus draagt geen wapens eu ook geen zwierig gepluimden hoed door hare kleeding trekt zq s wis idlerminst de aandacht maar waar de kruchtige ruwe soldaat sidderde en terugweek hield ze hem sUmAde door een enkel bemoedigend woord en haar eigen onversaagde houding te midden van t vuur waar hij getroffen nederstortte stond ze hem deelnemend ter zijde en verpleegde iqne wondin Dulrito VWoverde zq zich een eerephits iti de baften dei opstandelingen hare geeslverwaMen en zal euniie geschiedenis met ibem gewag maken tan de helUili der Herzegowina Een Ameiikaansch schilder die Alexandre van Humboldt kort voor zqu dood portretteerde verhaalt de volgende anecdote die van Humboldt hetii ohder het zitten vertelde Bij gelegeiiheid rirt de grdöte geleerde zich gMuilBèh tijd te Piirqs ophield fflneetde hij op zekeren dag bij een zqner vrienden eeu beroemd krunkzinnigendokter Na het diner vroeg Humboldt ïqn vriend hein eens een zqner interessantste patiënten te laten zien De dokter beloofdehet eu verzucht hem den volgeuden dag weder te komen eten Toen Humboldt den volgenden dag reeds aan tafel zat kwam de dokter met twee heeren binnen De een had een indrukwekkend voorkomen en beschaafde manieren was zorgvuldig gekleed netjes gekapt en had een witte das om eerst na een defJtige buiging nam hij plaats sprak gedurende heteten bijna geen woord en scheen een gentleman vantop tot teen De ander daarentegen had eeu woestuiteriijk verwilderde haren veronachtzaamd toilet enz en sprak met een groote mate van opgewondenheid en buitengewonen haast hij had dnizenderlei invallen sprong van het een op het ander trok gezichten en gesticuleerde in ééa woord Humbert ilie hem zorgvuldig gadesloeg omnseerde zich zeer Toen het diner was afgeloopen dankte hij zijn gastheer voor het genot en zeide Uw gek beeh mij bijzonder geamuaeerd Omdat hij geen woord sprak Zoo dns was die met dat deftige roorkomen de gek en wie is dan de ander Snheer de Boliae was het antwoord g 1 De llollandsehe Sctiaatsenlüaaj Skatino hink Schantsenrqdeu in de Hondsdagen I Ja lezers het is waar Het denkbeeld is zelf niet nieuw In het buitenland is het alreeds op verscheidene plaatsen verWezeniykt In Nederland waar het middel tot liog toe onbekend was is thaUS ook de eerslb Miaataenbaan geopend en Wel te Rotterdam in hJt Feestgebonw Ieder kent dit gebouw bq naam en weet dal daarb niet gedacht kas worden dat Rotterdam altqd ill feestvierenden toestand Kon zijn Het ü bet gAonw dat in Leiden gediend heeft bij gel enheid van het laatste studeMteiifeest In het rorlg jaar v erd bet te Rotterdam opgeriagen roor de nitroe agen ran het gitwte Zangerfeest en thans dient bét root concerten enz De oaubUk ran dit gebouw ran buiten k menigeen teleurstellen Het geeft nieta meer te üen dan eene kermistent maar van sensaohtige afmetingen Is men echter door de zeer mime vestibule waar de toegangkaarten genomen worden in de zaal gekomen don is het gi icht betoovereiid schoon Dtiu dk likt men aau geen kermistent De qzereu piUteu gebinten eu kroonen geven den iiidnik van e h lenUwiisuWilfesgeboifw De uiiKistrektheid eveneens want het a Met te veel gezegil d t men nebcdren in die nthnte liiit Het daglicht wordt er iogelaten Til die behangen ziju met beschilderd wit doek dot een zacht gezellig licht doorlaat Bq des avi d i de aanblik overweldigend schoon Duizende gaspftten aan de kronen en bogea aangebracht verplaatsen a ill eeue zee van licht De zaal is over de lengte door twee rqen pilaren in drie deelen verdeeld Aan het einde van de middenallee het schip eener kerk Is eene rerhevMtheid dïe plaata geeft voor een orkest van eea monster concert Midden in de zaal bevinden zich fonteMen die altijd frischheid en een gezellig geruiach veilipl tdea Die midden allee is ingericht tot schaataenbaan de eerste in Nederland Alle eer ahn den wakkeren Directeur den heer Sluijter die bq den onvermoeidea qver om afwisseling te bezorgen de eerste ie Nederland is die ous een dergelijke bJiaa Va Kea tflk tlérqden geeft b De grond is belegd met asphalt en ia ns e gewofle kolf baan van ontzaggelijke grootte Öt beïde zqallee s zijn wandel en zitplaatsen voonien van kleine toko s waar men sigareu parfumcrien enz kan bekomen Het schaatsenrijden gescinedt op rolletjes zoouls de sobiyuwburgen óns op de tooneeleu wel te zien gaven op kleine schaal Hier kan ieder i jden en leeren r jbn ea de schiiatseÉ zqn aan hél grbonw te hmnr Zondag 13 Augustus des namiddags teu 12 ure had de feestelqke opening dier baan plaats Niettegenstaande de tropische hitte die er overal heerseht waren er tal van liefhebbers en toescho ers aanwezig om deel te nemen of te kijken naar het d Wat warme werk De lual zag er recht fe fclqk uit groen bloemen vlaggen keurige buffetten sierlijke tooo s en een flink orkest Het was rermakelqk te zien hoe sommige goedgeoefenden oji de maat der muziek doorot mHi gleden en sierlqke wendingen maakten terwijl deUchlust mtnigUaal werd opgewekt door de koddige wijze waarop sommige door elkander rollen zooaU het s ons dit te tien geeft De meesten zag men gewapend met keurige waaiers die in een der taco ste bekomen waren Öet geheel geeft een pretligen indruk 1 iM twijfelen niet of de directie zal de mbèjte ril