Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1876

t J M VAN MINDEN DAOELIJK8 te sprekea voor het PLAATSEN van KVJWaTTMMnKim tlEBMTTKOf volgens de laatste Methode zonder uitnemen dsr Wortel AANBEVELING is onnoodi daar h zicL ert S ÏZ Ït ZnZ ïflner ötadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken Vrijdag 18 Aiignsliis 0 I H f J 1 1876 N 1869 1 fis l GOUDSCHE COURAIilT Nieuws en Advertentieblad voor ionda en Omstreken verewtigt in rich de eigenseha ipen van het Carisbader Emser en Mariënbader wTn Ü H t f l toofdpön verstopping en slechte spflsver STw 4 kwaen die daarmt voortkomen zooals maagpijn migraine aambeien en in taigem n dS aekten waartegen men zich van laxeermid len bedient In verz M e doozenk 60 ï S t a a 1 w ij n W w J eene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons Woed i Sln ri hoeveelheid vooAanden is zija kwaadsappigheid bleekzucht en kliert Lt v fcfrH n J zoogenaamde ijzerpra araten is deze oplossing d gesehikste E én eetkpefl bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kort 1 Boterpoeder verkort den tgd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak frawer van klenr en verhmdart het sterk worden In pakken wildoende voor 500 kan melk h 30 cents Bji ieder artikel is eene nit voerige gebniiltsaanwij Bing De inzending ran advertentiön kan geschieden tot éétk nor des namiddags van den dag der uitgave T tft rt k n zgn te bekomen in de bekende depoU voornamelök te Oouda baL Welter L Schenk en J 0 Zeldennjk te Schoonltomn by Wed Wolff en Zoou te Ou U ttater bg t Jonker Idenbnrg te Woerden by K C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots Emmerik h VON GIMBOBH MSTTA E E iEi iTfl worden vervaardigd en ingezet door J J TE PAS Mecanicicn Anericain te Amtterdam DONDERDAG a B van 10 tot 3 ore te 8pi ken of schriftel jjk te ontbieden bü den Heer A W va WEKKHOOVEN Kleiweg te Gouda Geene gelden worden gevorderd voordat de gebmikerovertalgd 18 dat iij aan hunne vereiscliten voldoen met drie arigen cursus TE C3 OTJ3DJ De LAATSTE INSCHRIJVING van het Schooljaar 1876 1877 heeft plaats op ZATERDAG 2 SEPTEMBER e k des namiddags van 1 2 nren in liet Schoolgebouw Het TOELAllNGSEXAMEN en de HEREXAMENS worden MAANDAG 4 SEPTEMBER om 9 nur s morgens aangevangen De ondeigeteekende blyft intnsschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directenr De W JULIUS MEN VRAAGT ten SPOEDIGSTE een SOEOENmEHSENECHT Adres franeo letter S C by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda In een gezin zonder Kinderen wordt teiren NOVEMBER een ENAF SIENSTUEISJE Gevraagd Loon 50 Adres franco lett X PosTi Rbsiantb Woerden Men vraagt ten spoedigste een SME TUümSEEIt bg P W J VAN LUENEN Lange Tiendeweg ID O O T É Mr TAILLEUR de Brussel Nieuwe Haven 85 beveelt ach beleefdelgk aan tot de levermg van alles wat tot bovengenoemd vak behoort whoaU bi aoad zeu vaut een bezoek a a de kauogriuk is de inoeile iraardig £ 7 D l aAtste Berichten Bayrenth is Aug Deiiitroeriag der ili ii o 4 oonpel an Der Siiif ia Nibelnnfn ia zooereu a eUop ii üij W14S tea 7 ure begonnen In de Tor telijke loge waren aiigereer twintig pereonen waaronder de Keieer van Brarilié De zaal was letterlijk overal beeet De uitvoering die voorbeeldig en zouder eenige stoornis werd voortgeeet werd herhaaldel k met Jaugdarige toejuiching bekroond Na afloop der voontelling ontitend er een daverend applaus aarbij Wagner werd voorgeroepen Dit tield een kwartier uars aan Wagner veraoheen eehter niet Londen H Aug neuters bureau te Shangay verneemt den 13 Augustus dat de kapel van de Fran ohe missie te Ningkou oe in de provincie Nganhoei onder het leien van de mis aaugevkllen is De priester n verschillende geloovigen werden gedood D correspondent van Senter te Semlm meWt van dau 13n dat de aankomst van vorst Milan volgens geloofwaardige berichten het signaal was voor intrigues van allerlei aard De conservatieve partij wil het Ministerie mveiwerpen en vrede sluiten Als de Vont nog eenige dagen blyft zullen de uaerratieven slagen Kolonel Macevir Jioudt heden parade met z n detachement cavelerie Belgrado l Aug Van liet leger aan den Driua wordt gemeld Twee bataijons onder aanvoenng van Csiamils Jorenorice namen bjj eene verlennio beneden Bjelina de posMea der Turken bjj Jauj in De Turken werden overvallen en na een gevecht van 13 uur geheel teruggedreven Gedurende den stryd werd Janja beschoten Servische observalietroMiett waren bij Bjelina De Turken verloren 00 de Serviërs 6 dooden Burgerlijke Stand aOMIN 41 A g iobuMi ooden P 8iuil rt n JL d SUaL Jotainm G rl u uden J B no der U r ea i m in Seheldai ï Beioitr Gersrd osden G Boatm n G A Imtn EliidKtb Jshanni onder 1 dw SlMl M F E HinA NMltjf ouden D B Sw n N 4a Bnio 18 Anlo Coroel mdera C NneaM Ml n D Jtaiea Johuna Cornelia ooden C Taa 5 Troawborat WilMoiia Adriaoa ooden I ïael t J C Bmbeen 14 Baaliaan ouden K Vouk ea T au d r Woaaael todtwijk Ant a udera C taa Vlirt n 0 Owterliag OTEBLÏDBH IS Ab C de Graaf 9 M aa dar fcu a D oerlee 49 i U t B der Laar S C A Kampo m advertentiên a ir Grtronwd f S VAN MILUGEN BN tam DR0NKER8 4it ook namens wederzydsche Familie hun Jk rtelgken dank betoigen voor de vele bewgzen belangstelling by gelegenheid van knn kanrai k ondervonden MiddtUmrg 15 Ang 1876 Heden overleed tot diepe droefhad van m $ an aigne sas kinderen na eene kortstondiga zidcte mgn geliefde echtgenoot DAVID WOKRLEE in den ouderdom van 49 jaren € hmdm P C WOEBLEE 19 Ang 1876 van db Scbeldbs Algmieene ktmtugeving V BMen overleed tot onze diepe droefheid eos eenig kindje FBEDERIK GERBIT D VAN DBE LAAR Dz M VAN DBB LAAE SriuvEm Bimda U Aug 1876 b VLSE8CHH0ÜWEBIJ woidt EEN i g L Adres bg den Uitgever dezes Schrijfwerk gevraagd Iemand tgd over hebbende ook de geheele Donderdag vrg zgnde vraagt SCHRUFWERK om dien dag nuttig te besteden Brieven Vwieo II 7 Bniean dezer onrant Dr iliaiitomcianns Oogen water Dit onwaardeerbaar Oogeuwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kannen verbeteren welke door den tijd onderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lesen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwjjls tranen vooral bg koud weer en die welke bij een gterice lucht of bg schel licht niet goed kunnen zien Al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in boogen ouderdom geen bril zal behoeven Het is veArygbaar a 60 Ct per Fkcon bü T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Zoon Westewagestr RotUrd Mej L A SCHOÜTENS SCHLÜTER Oostmolenstraat J J GROENHÜIZEN Co ütree a En meer bekende Dépdte in ons rgk j BEST VLIËGENPAPIËRI te bekomen bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg Gouda Dmk van A Brinkmm De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave m den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUROKMEËSTKll en WETHOUDËIW der gemeente GOUDA brengen ter kennii v n alle Ptlentfligtife ingraeteuen dat de PATENTEN voor het dienstjaar 187B 77 iii gereedheid en op de Seeretarie dezer gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneer z ich daartoe persoonlijk aanmelden van MAANDAG den 2ln Augnttnii 1876 tot en met ZATERDAG den 2n SeptüniUer daaraanvolgende des Toormiddogs van 10 tot des namlddugs 1 nre de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1 20 de binnen dien tijd door de beliiuj ebbcndea niet afgeh ialde P TENTEN door den Deurwaarder der directe beInstiugeu nsc hunne hniien ti gen betaling van Iten mul wurdcu uitgereikt Zfj die des gevraagd wordende h j PK rBNT of eeu aftehrifl van heUelve uiet kunufii vertooueu vervallen in eene boete van vjjtitn giitdeH Gouda den l tt Augustus 1876 De Seereteri De Burgemeester DaooqLKBvua FoRTUHK VA BebobnIJzindoorn BUITEINFLAND tiiiilciilaudscb Overzicht Hei teaws is iu h iar9eh en hoofilzakelyk bepalen sioh de verschillende Friinsclie bladen tot beschouwingen over de afgeloopen fitting By miuisterieele circulaire is idle openbare viering van den 4u September verboden Met het oog op de iii 1878 te honden tentoonstelling beeft de algenieeue directie der telegraaflijnen een voorstel in behuudeling genomen om die lijnenbinnen Parys te verbeteren Het systeem van overbrengen der telegrammen door middel van luchtdruk zal op de geheele hoofdstad worden toegepast ende goedkeuring der Kamers zal worden gevraagd voor een buitengewoon tarief krachtens hetwelk telegrammen van Parya voor Parys sltchts 30 oeuUmea ullen kosten In het JounuU offieül komt het bericht voor dat de president der Repnbliek by besluiten vau 2 en 11 Aug op nieuw aan 171 veroordeelden wegens dedneining aan den opstand van 1871 kwijtschelding vermindering of verandering van straf heeft verleend In bet Journal officM is de wet op de benoeming der Binres oiq enoinen De heer Thiers is Zaterdag naar Ouohy vertrokken Uit Vsrein meldt men dat de beer van Bismarck idoh inag verheugen in de beste gezondheid Naar men verzekert tal de Rijkskanaelier iijn landgoed riet verlaten om gedarende eeuigen tijd in ket zuiden van Dnitschland te gaan vertoeven In den loop der maand Oetober mag men de komst van den heer von Bismarok in de hoofdstad te geiuoet zien Hij hoopt alsdan h kotel Kadeiwill hetwelk wordt verbouwd ten einde het geschikt te maken om als offioieele woning van den Rijkskanselier te strekken te kunnen betrekken Naar men ouderslelt zal de verbouwing van het bedoelde hotel tegen dien 94 Hf f V Soi kunnen sqn Aan de beraadslagingen van den Bondsraad sal de heer von Bismarck geen deelnemen naar men van goeder hand verzekert legt de Baak und Hand Zeil Deze gansche aangelegenheid Sal hij overlaten aau den heer Hofmauu den uieawn president der Bykskanselarij 0it den aard der zaak bood de laatste zitting van het Kugelsch Parlement weinig belangrijks aan met loffelijken spoed werden tal van wetsontwerpen bij derde leiing tot wet verheven e de beide Huizen toonden weinig lust elkanders amendementen tecritiseeren Gisteren werd de zitting gesloten De Koninklijke baodsoliap waarmede dit geschiedde kon natuarlijk bij het b preken vsn Engelunds verhouding tot het buitenhmd de Oonenche kwestie uiet onaangeroerd laten nog werd daarin van de uitle veringskwestie met Amerika gewaagd In eeu brief aan eeu der kden van het Parlement komt cle minister Sclater Bood op tegru de antivaociuatiobewugiug en verUiuH hu da dcrrgeeruig volitnkt uiet dr iiaadtakeliiKhixi luziet van Uetiuslellin vuil een oiiderzurk uaur de werking litr uu bestiiiiiKle bepalingen Nader ondeczork heeft aan liet licht gebracht dat de Turksehe troepen wel degel jk liet Oostenryksche grondgebied hebben gesehonden volgens de Petlktr Uoyd beeft de Porte reeds volledige voldoening toegezegd en beloften voor de toekomst gegeven Uit Belgrado ontving de PolU Corr een belangrijken brief dd 11 Augustus waaraan wy liet volgende ontleenen Tot op dit oogenblif is Kurschevatz nog uiet door de Turken bezet in mr wel wordt deze vesting bedreigd Kurschevtlz lif t aan den mond van de Riischnitza in de Servische iMorawa ongeveer 7 mylen t n Westen van Alixmatz en Saib Pacha is van Prokolpje oit laalstgenoeinde plaata ligt 8 mylen in z o tfichting van Nisch met lü OOü man tegen deze stau opgetrokken Indien Kurschevatz valt dan zal dat voor Servië iiug grooter raifip zyn dan de overgave van Saitschar want daardoor zou de nieuwe verdedigingslinie zeer iri gevaar komen Al het mogrlyke wordt tierbnlve gedaan om deze stad te behouden Ook Dtligriitl en Alexinat zijn zeer versterkt eii met zooveel proviand voorzien dat een leger van 16 000 man het er e n juar zou kunuïu uithouileu Het is teliter zeer wel mogehjk dat de Turken deze vestigingen zullen omgnaii DÜIT8CHLAND Over geen der partijen zijn do Duitsehe bladen over hst geheel zoo slicht ingelicht als over de so ciaaldemooraten wel is drte partij behoorlyk inde krantenwereld vertegennoordijid maar siiiils jiiar en Aa is het de gewoonte van de liberale bladen om van haar werkzaainhedcn weinig of geen notitie te nemen terwijl de conservatieve en ultMinoiitnansohe bladen dit alleen dpen vootzoover zij de democraten voorstellen als de consequente liber ilen Dit maakt dat men steeds in hot duister rondtast waar t de vraag geldt hoe sterk de democratische party tegenwoordig is en w Ike uilziohteii zy derhalve bij de aansta iiide verkiezingen heeft Toch is t geen men zoo uu en dan verneemt wel geschikt om grond Ie geven voor het vermoeden dat de sociaal democraten gi rust kunnen gerekend worden tot de winnende partij en zy bij de iNuistaande verkiezingen voor den Ryksdag nog gelukkiger zullen zijn dan den vorigen keir toen zy eveneens de libe ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar planteruimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN ralen verbaasden door hun succes Voor deu Pnisischeu Landdag hebben zij zonder twijfel minder kans da ir de getrapte verkiezingen in hun nadeel zijn zy kunnen slechts Vooruitkomen met het direct algemeen stemrecht dat voor den Rijksdag geldt tot verborgen smart van menigen nationaal liberaal t Best is in den regel de Regeeriug ingelicht over de macht van de sociaal democratische partij voor onze straks genoeUide vooronderstelling pleit de Eegeering vreest de sociaal democraten men herinnert zich de beruchte caoutchouc artikelen van de Slrafffaieli NaKlle en de agitatie waarmee de Regeeriug te vergeefs die artikelen wilde doordrüven Sedert de verwerping van die artikelen ging de Pruisische politie met dubbele gestrengheid te Werk tegen de democraten en zifte de bestaande wetten om vervolgingen te kunaen iastdlen De ervaring heeft echter geleerd ilat men met zulke maatregelen joist het tegenovergestelde bereikt de soeiaal democratin parlij i er s irker door geworden terwijl lij nit medi lijten di sympathie vervvierf v m menigeen die haar bet iiisrl hm t was toegedaan Oin eui lieiiUieeld te geven vau de kraoU waarover de socia iI deinoeraten voor de aanstaande verkiezingen bese iikken ontleenen wij het volgende aan de Der JFdhler Orgaa tir Förderuug SociaUemoiratiscier lyaklen naar aanleiding van een krantenbericht waanu vermeld werd dat de sociaal democraten 86 volksredenaars voor de rerkiczingen hebben aangesteld en op grond wai rvan de overwinning op 40 plaatsen werd verwacht schrijft het blad om onze vijanden hoofdbreken te besparen en tevens onze vrienden op de hoogte te stellen van de krachten waarover de sociaal democraten tegenwoordig beschikken deelen wij mede dat het aantal redenaars die zelfittiindig optreden en voordrachten houden 145 bedraaid deze zyn aldus verdeeld Berlijn 21 Hamburg 22 Saksen 26 Thuringen 7 Westfalen 12 BremenHannover Brunswijk 12 Sleeswijk Holstein 5 Sileüie Pruisen poinineren 7 Middel Duitschland prov Saksen 9 Beieren 10 Wurtemberg Baden 6 Maingau 8 Van deze redenaars worden 8 geheel bezoldigd 37 zijn met geheele bezoldiging als redacteurs aangesteld aan de dagbladen der partij 6 worilen gehetl betaald door de verschillende arbeidei sverieuigingen 3 door bepaalde plaatsen 14 ontvangen geregeld ondersteuning Al de overige leidert zijn wanneer de gelegenheid zich voordoet kosteloos werkzaam of ook wel zij worden des noodig bezoldigd door de plaatsen waar zij optreden Uit deze meedeelingen blykt dat de sociaaldemocraten werkelijk een aanzieulyke partij vormen uitstekend zyn georganiseerd en dat bet niet langer aangaat hen dood te zwygen = ï5 2i Bafc3 ai ===r ITALIË Volgens berichten door de Fcommista d Jlalia ntt Alexandrie in Egypte ontvangen heerscht iij het bestuur aldaar de grootste verwarring Het bericht dat de heer Scialoja de Itali uuische commissaris zijn ontslag heeft aangeboden bevestigt zich wel is waar niet maar bet is toch volkomen waar dat hij met de grootste moeilijkheden te kampen heeft om de in en uitvoerrechten van Suez in de staatsLis te doeu f loeien en van het oynisterie van oorlog de voor troepenverzendingen verschuldigde sommen te innen Deze beide aaugekgeuhcden zijn na vele hinderpalen gelukkig vereffend of liever dooclgrzwfgen De berichtgever voegt er echlir by dat de heer Scialoja