Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1876

It Troeg r of later oMrorrichtenake naar Italië zal ffifetcih icaigUnvn doN hot hem uimmer gelukken ïal om arde in het fiuaiieicel Ueheer rau Egypte te JireugeiL Nieawe isoiilijkhedfH doen eieh op bij At itgifte n Wijeètea ter iiiwi s ling tegen bewijien op de staaiakua De groey der ia l pte geveatigde Frnuwhe fcankier ia fgea de aenawijie der Bngelsebcn elke niet alleen de rente dei r kiljetten ran 7 op 5 pCt mtleji renai aderen maar ook tveeérlei biljitteu tntgevi B mnnclijk gepriïiligeerde ter imvia eliiig tegen ile zei ten uureehte genoemde g eoneolideerde lantiuigea yu de ji reu 1864 1888 1870 en 1873 en andare t t inwiaaaling d r gewone j chatkisthiljttteu Het is nog niet te oor ien op f welke w jae men het haemver een al worden De stand der zaken wordt steeda moeilgker daar Egypte AhaiM aog troepen en geld naar Konatantinopel moet zqiiden De reoliter II a1 iuau is de meest pspulaire man in Alexaudrie gei urden eu ofschoon de uitspfaakder rechtblink thans in zijn naded is zai de zaak m Ta Hinti der rechtbank weder ter sprake komen wA it fcet aan de Ejtyptisehe Begeeriug gehikt omzioli door menige verlegenheid heen te slaan doch aleohts sohijnbaiir eu voor korten tijd zj ia daarbij ohte tereus up eeu verkeerden weg geraakt welke liaar OBvarmijdehjk tot den a roüid meet voeren Openbare wetsjrtrtredingen maken de zaak voor haar nog slechts rger De Bgyptisehe Snoneieele politiële is in dau grond der zaak eene tweede maoxniet tecbetcide nitgare ran de Tarksche stoathnisKwij BINNENLAND OOUDA 17 AagastBs 187 9 Mr euige leden der Sehulterij Scherps liittters Verenging Wilkm Prins van Oranje alhier is giataten deelgcuomen aan den sohietwedetrijd aitgeacorevui dour de Seherpscfautters vereeuiging 8t Ifuber te Zutfen en is door den J Lnitenant A iui Beult 1 irtland eenen personeelen prijs behaald To4 bvljlQnderwgzer aan de openbare sohool te ffiisenaar isbauoemdde heer E Ekker hnlpoaderw j r ilhier Ma ir men veriieenjt y benoodigde perceelen o r den aanleg van den spoorweg Leiden Woerden l ij aHuiudyke scliikkiug iii eigendom aan eoncessionarineeu van die lijnen overgaan men kan olsnu spoedig de aanbesteding van de eerste verken tegemoet zien ieu sehrgft uit Alblasserwaard dd 15 Ang Ife buitengewone droogte heeft ook hier vele veldjrmoliten tot vroege rqpheid gebracht Zoo is de hennep althans de geiling reeds grooteadeds ge dakt én bi int de zaailing te noodrüpen Dit ia ook met vele late aardappelen bet geval Z $ stervan op rde akkers door gebrek aan vocht en daar in sommige soorten de bekende ziekte in het Idof is en enkde knollen zelfs eenigermale aangetast zqn zoo begint men reeds enkele late oorten te rooien De opbrengst is middelmatig en dt quatiteit puik best De boomen die door de rupsen zeer geplaagd zyn hebben ook regen nooiiig Hun tweede loof kan zieh moeielgk ontwikkelen eu z bleven daardoor teer tas achteren in het knopvormen voor het volgend jaar pt weilanden worden sehraal Het gras dat dor en han wordt verminderd in het oogvallend De melkopbrengst is dun ook betrekkelyk gering en T kn die zoo d ar hebben gepaeht zien met veriangeii naar regen uit Dinsdagavond is aan de SehnrTeweg nabg Capelle ao den IJsel het lijk gevonden van zekeren M werkzaam te Rotterdam Tbj c jn teragkeer naar huis Q ia hif waaisehgnlijk in het water getaakt en ver y dronken 0 De Minister van Oorlog heeft bepaidd dat in alle militaire hakkereen van de verschillende gamizoens plaatsen gedurende een tiental dagen een proeve zal wontea genomen tot het bukken vau brood van enkel tarwemeel en met gist lu plaats van hefdeeg De milJBJena der liehting doei jaars die in Mei lik bij de bereden korpsen z$a ingel fd en daarna nat onbepaald verlof huiswaarts zqn vertrokken lön tegen den Sden October a a bq de korpsen in activiteit opgeroepen te einde daarby gekleed en geoefend te worden De Miniatcr au financiën heeft bekend gemaakt dat bij de direeteurs der registratie en domeinen even ala dit tot an toe voor de houders van groote jaahtaeten het geval was voortaan ook voor de houden ran kleine jaohtaeten jaarlijks wordm verfcr m geateU verganningen tot het naar die aeten n rloofde jaehtbedrijf op de stranden der z e en an den staat bchoorende wittereu met hunne oevers voor zoover de jaeht daarop niet verpacht ia tegen betaling van 2 60 n kautore van den ontvanger der registratie en daiueiueu in welks kring de belan ebbt udeu wunmg ot lijdelijk verblijf honden Saai men uit Alfen meldt ondervindt de acheapvaart dagd ks groote belemmering door den lagen waterstand van den Bga nabij de Alfensehe brug en zuljis in weerwil van de massa IJsselwater die ona ebroken wordt ingelaten Schepen dieper dan S i Toet geladen zitten in den regel eenige nren vast en als men dan ziet het tobben in de braudende zpnnehitte om los te komen en de ophoopiug van vaartuigen die onmiddellijk daaruit voortvloeit dan gevoelt men op nieuw dat zulk een belangrijk vaarwater in den tegenwoordigen gebrekkigen toestand niet langer gehouden mag worden Naar aanleiding van bovenstaand bericht schrijft men aan de Leichcie Ct De boezem is met lager dun andere zomers met groote droogte omdat hoezeer de poldeis overal een massa water inlaten de doorlating van IJsselwater in de irouwe die massa overtreft Niet in weerwil van die doorlating ondervindt derhalve de scheepvaart nabij de Aifenselie brug belemmering door den lagen waterstaud van den Rijn maar omdat de Bijn aldaar voor schepen die meer dan 6I 9 voet diepgang hebben te nauw en te ondiep is Dit zou de gebrekkige toestand ziju waarin dit belangrijk vaarwater met zomer boezemstand verkeert In dien toestand verandering te brengen zou wel met eenige bezwaren gepaard gaan Het 15e Nederl taal en letterkundig kongreazal worden gebonden te Brussel van 37 tot 30 dezer in de zalen der hoogesehool Z M de koning der Belgen n Z K K de graaf van Vlaanderen als beschermheer ec vele hooge voorstanders gaven blijlf van bgzondere belangetriiing Eerevoorzitters zijn de Minister van Binneiihindsehe zaken de Nederlandsche gezant l Minister van Sta van den Feereboom en de burgemeester van Brussel Zondag 27 Augastus zullen de kongresledeu plechtig worden ontvangen aan het Nuorderstation en gaan zij in optocht naar het stadhuis om door den burgemeester te worden verwelkomd Maandag wordt het kongres geopend In de zitting van den Haagsehen gemeenteraad van Dinsdag is eene Cjmmisiie benoemd tot het instellen van een onderzoek naar de wenschelijkheid en mogelijkheid van het maken van een wandclhuofd aan het zeestrand te Scheveningeu Geheel onverwachts kwamde raad weder terug op het geschil met Jen Munster van Binuenlandsche Zaken over het uudeiiujs nnie gymnastiek aan de hoogere burgerschool een debatdat men gehoopt had eenige maanden te laten rusten door het nemen van een proef volgens s ministen stelsel nl onderwijs in de gymnastiek gedurendeden schooltijd het gevoelen van den directeur der hoogere burgei chuol dat gymnaatiek onderwgs in de tasschenuren nadeelig is voor het onderwijs cu nietin het belang der onie vereelte zich ook weder hiertegen een verzet zieh oplossende in de aanbiedingvan ontslag it stoud burg en weth öu te doenPZieh van den directeur af te wenden dit was nietmogelgk want daarvoor hadden zg zijn stelsel tevurig omhelsd Het klagelijkaeh bestuur zette eenvoudig het raadsbesluit tot het nemeu van eene proefter zijde eu keerde tot 2ijn oorapronkelgk voorstelterug om aan den wensoh van den Minister of beter gezegd van den inspecteur van het middelbaar onderwijs niet toe te geven met opoffering van het rijkssubsidie van ƒ 7000 Dit voorstel ontmoette heftigen tegenstand bij verschillende leden De handelwijze van den direotesr werd gekenmerkt als eene weigering om aan een Wettig raadsbesluit aan eenlast van den raad die daardoor de door den directeur vata zieh geworpen verantwobrdelgkheid op zieh neemt gevolg te geven Zelfs werd door een derleden van onwil en stijfhoofdigheid gewaagd maarde voorzitter durfde dit ten stelligste te weersprekenen meende dat de handelwijze van dr van Akenvoortaproot uit een bezwaar in den gemoede I aaitvoerige discussie stelde de heer Evers voor hetbenoemen eener commissie die de zaak nog eens grondig onderzoeken en den raad rapport uitbrengen zou Met 13 tegen 12 steramen vereenigde de raad zich met dit voorstel en benoemde onmiddellqk daarop tot leden dier eomnuaaie de hh prof Evers de Vriesen dr Kips Door het te vroeg losbranden van het schot is de Kanonkoning die te Amsterdam vertooningen geeft Maandagavond uit de zinken buis op de stellage en van daar in het net terecht gekomen in plaats van aan de trapeze Door het schot werd hü aan de beenen emitig gekwetit Men leest in de Jntk Ct Omtrent de sohaarschte aan goudgeld deelt men ons mede dat de gouden tientjes doer sommige kantoren worden opgehoudan en naar Indië gezonden Op elk goud Uenti jon vijf en twintig cent worden gewonnen VimdkeHBel zgde wordt beweerd dat een rijksdaalder op dif oogenbhk slechts 1 68 aan oud zUver waard is zoodat het Wken Ta tffmttldm ene mf winst gevende laiustne zon zijn Bfc tak an ijverheid IS wit IS waar iet Nedertond oorioofd m r da r tj gro g oeg om de mting van fabltaken in kM butediMa te berorderei De heer Cambier directeur van de tramway maatr schapp t a Gravenhage heeft een jdan ontworpen voor een doulcTard die het badhuis te Soheveningen met d residentie verbindt Mocht het tot uitvoering komen dan zal de residentie met eene sehoone wandel daat worden verrijkt Dinsdag is te Dieren een persoon tengevolge van zonnesteek overleden Ook te De Wijk Drente is gisteren een kind tengevolge van zonnesteek overleden Men meldt uit Deventer ran 16 Aög Tu de gisteren van hier uitgerukte troepen ziju twee penonen tengevolge van de felle hitte overleden Een infanteriat die zi wasgeworden werd gisteren avond hier per r ruig uit Holten naar de infirmerie overgebracht Fgu in het zwart gehuld met de korte broek fraaie kaplaarzen het coquette manteltje een sdiilderachtigen hoed van de zeventiende eeuw met een eerbiedwaardig voorkomen schitterend witten board de type van een netten ouden heer uit de onde doos wandelt sederi terdag een Belg door de straten van Amsterdam van een e lel geslacht Slechts het rapier ontbreekt hem aan de zijde om d kl e lft dracht volkomen gelijk te maken aan He tm fen bekenden graaf de I alaing wiens afstammeliBg en naamgenoot de adellgke beer is die in genoemde stad vertoeft en het Holel CtatrtU tot tijdelijke verblijfplaats heeft gekozen Met de breede manchttten en de breede halskmag blinkend wit nis eenige luxe in kleedij trekt hij op z ne wandeltochtjes door eu om de stad de algemeene upiucrkzaamheid J7 De heer J J vam Brederode van Haarlem een afstammeling van den doorluehtigeu geus der XVIe eeuw heeft aan den J urgemeester van Gent twee groote boekdeelen hauaeleude over zijn voorzaat en ziju geblacbt aangeboden om in de stadsbibliotheek te Gent en in de koninklijke bibliotheek te Brussel uedergelegd te worden Zaterdag 29 Juli heeft het stooinsehip Algeria op 40 27 N B en 6 + W L op den oocaoii ontmoet icii kleine visscberiwlucp btinaLd met een equipage van ééa man een Deenseh zeevarende Hij had zes weken te voren de haven van Boston verlaten met het plan om den Atlantischen Oceaan over te ateken t levensmiddelen had de koene zeeman in overvloed De Jtperia die om zijnentwil een omweg van vijf mij en had gematdit kon met anders doen dan hem eenige dagbladen ien geschenke aanbieden en hem een voompoedigc reis toewensehen De lezer zal zich herinneren dat wij vroeger reeds van het opgevatte plan tot het doen van deze vreemde zeereie hebben gesproken Te s Hage loopt naar de Zaanl Ct meldt het gerucht dat mr H H baron Boëll zal bedanken als Commissaris des Konings in de provincie NoordHolland lat in zigne plaats zal benoemd worden mr C Foek thans Commissaris des Konings in Zuid Hulland terwijl mr P J A M van der Does de WillebSis thans Minister van Buitenlandsohe zaken aan het hoofd der provjneie Zuid Holland zal geplaatst worden De kosten Toor de waarneming van Venus Toorbi de Zon in 1874 hebben voor Frankrijk 4ï5 000jvoor Amerika 1 000 00 voor Engeland 1 200 00 fr beloopen Het Dagblad mddt dat het conflict tusschen Nederland en Venezuela op het wut staat geheel uit den weg te wordei geruimd Dn nitlevering vu de Midas waarvan reeds gewag is gemaakt moci daar wij op dit oogeablik te Carasaa niet vertegenwoordigd zgn door toaaehenkonist ran den Dnitaraea consul geschieden Deze eerste toenadering is te danken a de toasehenkomst en de goede dienstan van d Noordu Amerikaansche Uni i en men mag ziah in dit feü dabbel verheugen omdat te voorzien ia dat de nng overgeblevene moeilijkheden in Ostoberi na de vet kieiing van den Piüidenl ivoor een nieuw tijdp k nii den weg znllen warden geruimd en men in ell geval nu r a blijk heeft ontvangen van de gpeda gezindheid der Begeenng van de Vereenigde Staten jegens Nederinnd die op hoogen prija moet gesteld worden Veel zeer veel wordt er in ons land gestMdeli tot wering Tan het ttisbmilf Tan Metlcen diank het moet bevreemding bMh At $ ldd tolbuizen tot nu toe aan de aandacht dhr afcAaÜi oManapt zijn Di tol huizen task stellen e n rgedwongca nering dhiW en lij zijn hai iar iikiAj b hUt misbrfaik ran U rank ia kouderen rtgti dt gnfoadheid ié paarden aan d herbergsdeur wordt opgeofferd terwijl de knécbten o daghuurders den kostbaren tijd welken 4 t ffittid van den meester besteden moesten met élgStt ♦ élraiirt en websijn bi nenshins verapillen ia jeuever braa E artijen De helft der gelden aan de tolbuizen betaald omt niet in de aAi iatH eni Si De noislttitièg van ién Néd i WMdMliiehKll sptor weg Dp I isiscb gr indg ettied is thans van cerd Zeer spoedig kan dan ook de onteigeningswet worden rerwacht en in twes jaren hoopt men den weg gereed te hebben waardoor Zutfeu wordb verbonden iqet Vordeh Buurlo Liohtenvoorde Grocnlo Winterswgk Borkeoi Dotsten Oelseukitthsu en Buoholt d tr aaaalnitende aan da te bouwen Ign naar Wesel Ben zMPsrm bijot he ff Zaterdagr t Staphorst een paard doodgestoken de eigenaar di met dat paard aan het ploegen was ontving mede oaderschei lene steken Btü andotetf ttierm koo nwn Maandag als e n tros zien hangen aan sen lantaarn te Amsterdam Ben relourWljet moet in wettelijkheid dienen om denz Ifden petsoon been en terug te vervoeren een uitlegging die niet alleen grammaticaal juist is maar nn ook in rechten is aéugeiidmen Nadat hcrüaaldelgk misbraik was gemaakt van eeu retuurbillet beeft men dezer dagen te Weeep zulk eén gevat geconstateerd en de kantonrechter besliste dat de reiziger die het bi et had overgenonien in Ata trein had plaats genomen zonder behoorlgk plaatsben ijs De Friesche Mastieliappij van Landbouw is toe f etreden tot de Vereeniging Het Nederlandsoh tnldTeestaitibdek wiiaryiftt de statuten dezer dagen zjin giedg keuird Het schijnt met de haringvangst ook dit jaar niét voordeelig te niUen gaan aldus schrijft men uit Terschelling er zijn daar althans berichten ffekoinen dat verscheidene vischsloepen de geheele vleet verloren hebben ten gevolge van de heerscliende ftormeu De lugger uit Harlingen is verle den week binnengekomen met een vangst van pi ni ƒ 1200 en een verile aan netten van 7 000 Als dat nog eenige jaren zoo voortgaat raakt onze visscherg ehéel op de flisoli daarom is het uuudig dat ouze schippers gebruik inuken van de tegenwoordige Weerkundige werktuigen en van de middelen die de natuurkunde aan de hand doet om den viach vcrseh te houden De gtzngvoerder van eeu visschersvaartuig zal moeten bijhouden Ie een seheepsjonrnaal en 2e eCD lijstje waarop vtoor eiken dag of voor elke wacht de stand van den barometer of aneroide wordt vermeldt Zij inoeteu hunne winsle i hoofzakelgk maken door het aanvoeren van versche visch Daartoe konden aan boord in plaats van losse tonnen of vaste bnnnrn ijzeren ktiel geplaatst wurgen zoodanig geconstrueerd dot ze gemakkelijk luchtledi konden worden gepompt nadat ze aan boord waren gevuld met pas gevangen en schoongemaakteu schelvisoh of kabeljauw I ie virsche visch zou zeer gVoote winsten opleveren vergeleken met den zouteviscb welke betrekkelgk gotdkoop is Had men zoodanige tonnen of vaten dan kon men gerust wat langer op zee blijven tot er een goede voorraad aanwezig was éelka dan in kleinere tonnen bgna het geheele land door versch kon worden geleverd itn won dun ook in laadruimte en maakte voorts nog eenige bi sparing in zout enz Het zou WAsefadi zijn dat de eene of andere reederü dezen herfst eens een proef nam met een paar tonnen gelukte de proef dan kon men ze op groote siïhaal hM4ialen De ïlngelsohan maken door bet aanvoeren van terKhe mei welken zij hier vangen aahzienlgke wiilsten er kraitett dafl ook xHn over Aé 800 van h kotten longé de NAordzeé cilandea en toch verdient het volk daar gemiddeld vaa ƒ 9 tot ƒ 12 per week benevens nog eenig aandeel in de vangst Oni visaclian die op aandeel varen hebben op verre yd i r ll i m i l ii t en vel n Tan hén g aa daan liefer ter koopvaartf dan weten ze althans hoe groot nét TenHeasten zuUea lüni Vanr twist tusschen de Engelsche en Nederlands Tiwckenrwaidt hier dank zij de kroohtvolle tuss hm oSut Tali oBËie Begeering thana niets meer Ternomen In de tweede helft ran Februari 1877 zal te HlfeV bdte eene internationale melkery tentoonstelling J é htnAwWoiiéu i De t te Snsteltin iitvat 1 Bd r t Kaas 3 Werktuigen Alle werktuigen welke tol ü mejkerij en tot de behandeling van melkvee Ije MilMHMMm 4 Oereedsi4 w iin woarondef nMi portmiddeien voor melk 6 Wetenschappelijke voorwerpen Iultttttieniln m detteli lplann l nfbeeldin f en beschrijvingen hulpimddfleu tot onderricht G eehnisclie voorwèfpeii VolliSligè mefterginriohtin gen fabrUulen der melkerg bi omende stoffen voediugAoSen 7 Verzamelingen van gereedsi ppen werktuigen mudellen Verdere bö ouderheden omtrent het prugr4mrtia den tijd der tentoonstelling en den tftmiji töt inzending worden nader bekend gemaakt Een miadaad gepleegd n boord vau een Nederlandsch vaartuig te Bijssel Dezer divert begaf zekere Jacob ran de Buyzar befaoareude totdèn NederUndsch schip Pemaui de Jean noiint het de Echo dn Nord Am eenige dagen te vdrtu te Kijssel i is gekomen in den vroegen ochtend zich naar een aldaar woueuden Belg zijn vriend eu venooht dezen met hem te willen u d liiiiir deit kaï miséiris van politie daar hij den dood vau den gezagvoerder van het schip wilde aangeve De kuinui iris van politie vergezeld van een geneesheer ging naar het schip en vond er het Igic vun den guajj uerder FrederSk AluHegi ivCf uit Uottenluiii lu de kapKeinsloiaKr ui gestreikt op de vloer Neui en mond waren gevuld niet blued iUt Igk werd terstond uoar de Igksehouwingspliuts gebracht eu daar ontdekte men eene diepe wond uudi r de liakerbursl eu spuren vau worging aan den hub Toen van de Buyier gevrangd werd hoe de gezagvoerder de wund was toegebracht gaf bij st Aelend een onunienbaugeud antwucird D p tf e verder ouderz Lk doende vernam weldra dat twee jongelingen uit Kg sel twee dagen te voren s avonds gezien hadden dat er in de kapiteinakamer een hevig gevecht tussehen MoHegrave eu vsu de Buyzer voorviel De jungeliugeu die vau iit Bnyzer d delgk herkenden hadden hem deu kapitein naar de keel zien grepen hem vuistslagen lu het gezicht zivu geven en eeu stoot in de borst toebreugen MoUegrave viel toen op den gtond en de jongelingen dit toen niets meer gehoord hadden verwijderden zich dbarop Van de Buyzer loochende alles H gaf voor dat hij s avonds van dienselfden dag bü eenige personen kazen had gebracht waarmede het schip geladen was Doch gevraagd zijmle bij wie hij deze had bezorgd vcrkUarde bij hunne n men zich niet meer te hennnereu Ook kon hij niemand anders aanduiden bq wien Uj op dien tgd geweest w De vermoedens tegen van de Buyzer wurden nog verzwaard door de omstandigheid dat men in de kapiteinakamer slechts 2t fr had gévonded t TWgl van de Bayrer in Het bezit w is van meer d 111 40O fr waarvan h de herkomst niet k a nvcu Van da Buvzer een N edi riander van 6 JHtneks 3 J i eB il lu luchttnia gehouden De volgende voorwerpen zgn als fijevondéU aab bèt Bureau fan Politie gedeponeerd j liep toaikciNden KinderBrachalelje met Gunden Kapüte limtje én een Gouden Oorknop Laatste BeHchten WastainKtOn is Aug ViSór het Congres uiteenging is door deu Senaat goedgekeurd de concessie voor een telegraaf tnsscheu Aiperika en Azie en heeft h de resolutie door de Koiuer aangenomen tot benoeming eener Cuininissie van enquête voor de zilve rquaestie eu de middelen om de metaaleiroulatie te herstellen goedgekeurd De Gouverneur van Indiana Hendricks beveelt bü proclamatie de beambten van des spoorweg Ohio Missisippi die het werk hebben gestaakt en die nu den dienst op de lijn betetteX onmi Jdellijk uiteen te gaan er zijn truepen onderde wapenen geroepen Op de téreéhtzitting van 20 Juli 1876 z jtf dè navolgende personen veroordeeld S d J en J J V d H ieder tot e geldboete van ƒ 1 of ic l f eeb dag sub gevidigenisstraf wegens bet te Gouda zwemmen op eeu upeubtire plaata waar dit niet door Burgemeeater en Wethonders is toegestaan O V V tot een geldtWete van ƒ 8 of sub g rangtfnli Tan eén da niet vwbafrdVeHtUtiiijj van de in beslag gengmen genomen drie pntingfuiken met bevel tot dertelyeT vernieling wë ens Vtivisschen met vischuetten waarvan de mazen nat gemeten niet de rereischte grootte hadden N Bi eu N P ieder tot twüe geldb teA elk ran ƒ 20 of sab gevangenisstraf van vier dagen voor elke boete rerbeardvcrklarii ran het gebezigdt doch niet in beslaj genomen jaehttuigr de twee jaolttgewereh met bevel tot uitlevering of betaling eener som van ƒ 4 voor ieder jachtgeweer of ieder een du gevangenisstraf wegens het iu vereeniging ettgsijjVe tijd jagen in eens anders jachtveld 1 loniltf vfonden te tüp van een schriftaljijk bewjyt van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op datjrichtrerd in floten jaohttyd ea S des nSohts n G tot een gtidboete van 3 of anK geTu ui van eej daf wegens bet te Qon U laten Bti itaan van een paard zonder dat de beklaagde andA geMiikt persoon de teugels hield f onihiddel bü of voor dat paard was gepUatat Eu aUsa In de kosten des noods invorderbnar bij lijfsdwaiig MARKTBEBICHTEN OOT da 17 Ad tus 76 Bij kleinen omzet 4l de Stenlmiiig fliiuw r fn Plddertarwe puike Witte ƒ 9 7 i 10 60 Mindeff ƒ 9 a 9 50 Bogge puike ƒ 7 25 ƒ 7 78 Mindere ƒ 8 75 4 7 Voer ƒ 6 80 I ƒ 6 40 Gerit puike 7 2sa 7 16j Mindere ƒ 6 i 7 Haver twi ƒ 5 4 5 50 liditp 4 iy 4 76 Ter kaasmarkt Tan 16 Kttf tÊtm werden umg vdeiA 180 partijen kaaa eeréte brditat nn 18 a 1 3Ï tweed kwaUteit f n 18 4 ƒ 87 de handel waa vlug De Veemarkt Met weinig aénvoer de kaaU traag Scfaepep tTa Varkens toot Londen t 14 4 23 ets per half kilo magere varkens en biggen vlag B u r gerlijke Stand Ooada GZBÖiCEK li kif FradwicDi Loire atiii asdsnC W Heotbroek sa II fru 16 iohaaaes oadefs P BsaisiSl en N Both OVEitLEuEN SS Aif A L lOvlvi i m A Jona 8 r OEHVAD 16 kaf J X xAoê ca A Blsn A 4é Wtgnr ea £ A PumI B In Vl er n B S sa 64 Stul A Keiet eu C rlwu T Klaars sa B Sjerpe P H UubmIiosb A vaa dsr Bsrg C vaa HeialBgeD en O 9 üikbooC Burgerlijke Stand ran andmM nde Gemeenten TW 10 tdt ir Aiiètfstné 187 GERORKN Reene OVCTIKUBH é U yH y ffVSi ufa OMIEUTIIOUMD A Tslnder M j ea S Hssn M i GEUUWU K iD Knuenbarg el t N Alliaf W jj fs A Weggeoua ed B Q TfSQwksrjit U j 6 Koolmect 2S j vin Nlèuwerkeik un d a IJasc en H HofDiani oad 25 j Oouderak OBAÖKKtt 1ï Aug Gernrdui AdeKertM AltlaMAt traden J 1 ibcton U ed 6 ConpieK M Vil ai ondera I o iid rateot rn A Mnglw t üVËKkKIlKM 13 Aag isksnns van Piïm qk wd I m 5 K ai a rk Sf l tak A d VrI lS iB Stolwijk gMixRK aJI iwu dEHCWCi G aaa m tear tvAK OVERLBÜEN i Otsene j ONDERTAoOWI Sesas tkusm ülMtM sab GEHUWD 11 Aag P Blek ast A 2rilarfHsb HaasöJeoSIfe tji GEBOREV O Aag Pieter ouöen W ds Lnga sa k Slootje Filter ouders C Bco l pp i VmbM 13 JohSBne psd rt C Kenp ea £ Keu ie f U F 4 irik oodeii L Halk ea M kaeoa Ju CoréeWi MMftH A J Ho enJorp es P S Bol aNUERTROUWI OMge i GEHUWD 11 Aug H VJMer 24 i sa A K td 4sr Berg 25 j l33 Seeaw ƒk GEBOREN Aag Willem g je oadsri K 4s lti i ftllf en A Grootendont 14 Iconardui osden N vaa Lesawen en B van Velten r i OV£RLEUE N 9 tof H J Vailaan 12 14 TiD Ooatitmm Sn NDEBTBOUWO Gacae GEHI WU 11 Aag E Jongeneel 26 j sa H BsVg 8 j Waddinxvebik lifsiAtT l Vitteakrosk sft a fl m a ooderi C k Stoa m GEBOREN I Jaonetja oodari F nigel Hendriks AUegpnJa Maria W J Slniter OVERLEDEN J Nwr rgraal 8 B C Dnof IS ONDERTROUWD Géene adverteh GEHUWD OemK V Q etronwd j HENBI BB VEIJEB j iw jsap umü TW Botteièan C r 1 j ugM jj ADEIA5A SOPeU van dbe TAAL die ook namens wederzydsche familiën hiuiif harteljjken dank betdigen voer de yeite W T n deslneming bfl hoB huwdflk oBderTondé Goudti 16 Aog 1 76 i