Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1876

ïofidtig 20 Attgnsius N 1870 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenlieliiad voor lOiida en Omslrelten De Ueeren C vak DILLEN k ZONEN zgn Toomemena op ZATURDAG den 26 AUGUSTUS 1876 des voormiddags ten df ore in het Hois wgk C N 16 aan de Gonwe te Gcmii AAN TE BESTEDEN Het bouwen van een PAKHUIS achter genoemd pand Aanwijzing in loco op Zatordag den 18 Aognstos des morgens ten 9 nre door den Hen G A OÜDÜK Architect alhiw OPENBARE VEaHURim VERPACHTING e AANBE STE ÜING BURGEMEESTKR en WETHOUDERS van Gouda ign voornemens op WOENSDAG d a 30 AUGUSTUS 1876 des namiddags ten één ure in het HaadhDis aldaar bg enkele ingchrgving 1 Te verkurtn Voor den tgd van Mlof zet jaren Een perceel WEI of HOOILAND gelegen lang den Keewal onder de gemeente Reeuic by het kadaster bekend in sectie B no 106J en volgens hetzelve groot 1 heetaR 40 ares I en 90 centiarea 2 Te verpatAten d De Haardatch voor den tgd vaa A4i of drie jaren ing unde den 1 OCTOBER 1876 h Het Puin en de Vuilnit voor den tgd van drie jaren ingaande 1 JANUARU iifn 3 Aanlebefiffden Het uitbaggeren van alle Kanalui Zglen oi Kioleo benevens het reinigen van Koken ea daarmede in verband staande Patten voor den tgd vau drie jaren ingaande den 1 JANÜARLI 1877 Waarvan de voorwaarden dagelgks de Zondagen nitgezonderd van des voormidd s 10 tot des namiddags 1 nre ter plaatselgke Secretarie ter inzage znllen liggen terwgl de ia gchrijvingsbiljettenr op legel geaehreren giteekend en gesloten des namiddags vóór vjf ure van den 29 AUGUSTUS 1876 opi Secretarie moeten ign ingeleverd IVLIËGFJPAPIEBI te bekomen l A BRINKMAN I Tiendevreg Voor de meiiigTaUt e tre nde beirjienTan deetncming ontvangen en aan my betoond bf 1m OTai den mgixr bartdak geüetieecbtgBao te JOHANSA CHRISTINA KOOLI be i ik ook naneaa mjJDe kinderanen behawdkiadMt mjjn oprechten en wdgemeenden dank D C SAMSONL Se id 17 Aflg 1870 Oe Dudergeteekenie maakt bekend dat de pe oDe JAARLIJKSCHK PEUSÜITDEELING aan e LBEKUNGEN der LATUNSCHE 8CH0UL zal pbwii bebben op MAANDAG im 2I AUGUSTUS dea middags ten 12 nre is het Lukaal der Borj erarondschool Bg die gtOegMiheid uiUen D tam BDUBEN Ut ¥ A LA LAÜ d or ben Terraardigde Latifmar u Verhandelingen voordragen Mer beUagstellende wordt tot bgwoning beleeMcigfc oi genoodigd P D TERPSTBA Redor JbrTnaw KAMSTEEG Flnweel nsingel v Mgt trgeu NÜVEMBEB eene GOEDE KEUKENMEID Ter griegenbeid der ROTTERDAMSCHE XEB¥I3 iMi de STOOMBOOT D £ IJSSEL aa j liiaud B ZATERDAG des middags 12 nre mn roii fa varen Rb zondag morgen ten 7 are van Gouda m ton b nre van Rotterdam Bn faÉMenl ke Daaae verlangt te Gmuia TWEE SETTE GEHEEL ï iet Driiriiing Adrts met franco brieven onder letter M b Ml BoAhandclaar F C MAAS Jr te Gouda Oüd Cirttiageiui s MSFUmN OLIE ig die gaarne in bet bent van hnn booMkaar dat voorname sieraad van den mentch wSita komen of blirren dien wordt daartoe het middel aan de hand gegeven Een HiieiktMna natnarondenoeker ontdekte dit in zektre JMt fie op de bergen van Ood Oarthagena Nadat hg door toevallige omstandiger toe gebracht was zgne aandacht op fit Toortlncngaei der natusute vestigen leerde k § er de ware strekking i kennen ea beMtUe BÜ dit ware geschenk des Hemels want ÉDO aag aten bet met regt noemen dat hg Mt migc andere preparaten volmaakte het babaam middel De ondervinding r da kracht van Bet gebmik er a ia aenvoodig men wrijft wjae van Pya ja in bet baar waardoor weUra het baarmttden opboadt het ht i verMerkt w dteB mm ach Vi blfvend grbmik mag verheien MB l oQDen laarbol terwgl het bgna d émü ah Pitiaade of andere Haar ia k M eeuta per VUmAje vetkrggbw urn hü Haett O foi te nilt bg i BSXETTELT U h KO I H LIJKE ARNHEM DE EAU DE OOLOONE deur Fabriek in direrM makea verkrggbaar e Gouda bij B SCIIOLTE Hooge Goowe 9 v HH Winkeliers worden dringend verzocht ter voorkom a van misleiding wel te willen acht geven op den naam Tan onzen reiziger dyHeer J B H H BAEO TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD wi mam Kich te vervoegen aan het Barean dezer Coorant Tïïmmm Messen en Iiistminentmaker is VERHUISD van de Korte Tioideweg naar de SPELDEMAKEESSTEEG aan de Zengestraat wgk C N 70 liiuii EL A R T I N G Frères Gouda Oogtba veiu B 14 Portraits FortraJt Cartes Portraitg Alboms Deamns Spécialité d Agrandissements et de Portraitf emaillés Gedurcude Z Jaren bcproerd jinatherinPreparaten Mil OuMciiryk u W iieii bfl gut rgj K f £ Tol vulliag van bolle TandeH M w gccit htUiMUMBT es Wt4rr midM dan iivt i l mbt rmi iÊA ic4erfNS sell ttrr geaakkeli eii jwiuirr jujit lu dta ki4it B Taad k B tUNU ca iitt 4mA iitu mui tie i aui fu Wt Tu Tlci M h taftliiecbt den Tiu iMf rtiJer bederf beIwaét M 4e p ü rerinjft Anatberin floiidwator IB fiKMu UfeR fl 1 75 ru fl 1 2Ü het wmrtirfltUjktU miiAvl tefta rkmmÊtiteh tssdpijM by Wtn ktKfC xnflks e Bweerra rma k twméwitirM brt kwt lieQ SKOveftfcii UimIsIcci uprm orkuial dr nirawc wriaH g d iiaa BUHU 4 I ra4ai le Ubticu tder U tlour ri tc kut f tao htt Ubtl it tui Itr tclM trlykc LuJieu remist gerft UB 4rB mood eru Mogt iifcuic ffiMciië rrsk Urw l het iti MMikagciiiUBfii rtsk vcUra dort crd ijtuii Analherin Tandpagla Dit Middel ftccft rrinkeli ea fruefakfid un tlt n aii m ri dml hxcadKi ok do loadea txm ktid r oillco iiUu K d aa tcrkrtlgea kiia kedtri U loorkoaièB ca UttawliluKk irrsuiiru Vi jt i UO ra sU c u Plantaardig Taudpocder Hrt rtiavl de laadn Modaaig dal duur ua daoilijkaok rkralk lirl allm d Bwooali k lao 1 Itigr taoiilcra irrir jdort oMar ook krt itanar der tindea uo helderheid ea ahctd totaoavt Vr por dooa 80 ecut Tantenborstels I ilfMi aaawyiiBf eaa Dr J G Pi ip kk UaT TaaduU Z U dta kci2cr lae Üoalear k t Mceaca oor ToJvuKuea 1 1 oor Kiaderei W Ceat iVaarschuwing é jfe ADt Intaaade aa aaakaelt aa Aulhenn Musdwitar l a llm ay de fiehte ploiif aerdigheid nn bet PaUieaai karekead ea hebkei mr reel lehade tea ollle Itehad of bekhea s k iei seca erkiag taaeay gabrachl daanua waar chaw ik kieraH bal gauda faUwui eior aaakwfi laa zalke aaaoakiala jy j Or T OFOP k k Bal naduta aa aiteiadar dar Aaktkana PreyaraUa t Drek van A BrinkiMn Gonda Ts veikrggea t Qouda bq L Selteok winicelisr op de Hoogstrut w jk A 123 U Roucrüiim bg F K vaa SauicD Kulff spotk co A Schippeieijs C klauvc poneleinwukel t Hage bg i h f C SaabtUé sfotb U Lajrdeu bij E Noordgk U Utraekt 1 1 F AlWM apulk u AiaaUrdain by F vtu n luJWim k cd ioupliais i Ie Osdevster bg T i Vrmaiiagni u Sebwwliatcii b A W lf Kennisgeving BOEGEMBÏSTItR en WETHOUDERS van Chiuda doeo te w lcn dat door dea Raad dier geaKcnte ia sqne veipulerioj vsu den 18a July 1876 it vastgsstdd de volgende verordening IM Baad dtr OmtetUe dornh Orenrefcende dat by de veiurdeniug op de brandweer rast teld den 11 Nureniber 0 December 1861 7 Maart 186S en gewijzigd den 26 Juuij 1871 vooncbriften worden gegeven omtrent de iurigting van bewaarplaatsen van petroleum welk onderwerp ikaut geregeld ia by de wet van i Junij I87S maatMttd u 95 Heeft èetlole Art 14 der bovenaangehaaUe verordening in ie trekken Zyude deze verordening aan de Gedeputeerde Staten t YBu Zaid Holkind volgens hun berioht van den 4 29 July 1876 in sfaehrift medegedeeld Sn i hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 11 Anguttns 1876 De Secretaris De Burgemeester Dbooglebveu Foetoun van BbboknUzkndoobn KSNNISOEVINO BUROEMËBSTER en WETHOUDERS van Oouh doen te wete i dat door den Raad dier gemeente in syne vergadering ran den 9 Juny 18 July 1876 is vastgesteld de volgende rerordeuing Dt Raad der Gimeefte Gouda Overwegende dat srt 178 der wet van den 29n aNmU I8S1 SlaaUUad rfi 8S zooali die ia gewijzigd Wj de wet van den 7n July 1866 StaaUóiad no 79 voorsohrijft dat de Raad ten minste eenmaal in de i vyf jaren verklaart welke verordeningen legen wier venreding straf is bedriigd nog geiden Ueejl heüotm Te verklaren dat de verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd en die nog gelden zyn de volgende Verordening van Politie op de aarHen vastgesteld den 18n December 1855 voor loorerl betreft de art 1 tot en met 10 en de art 12 tot en met 14 Verordening van Politie op de logemenlen ierber0 0 koffleiuicejt m tapperijen vastgesteld den 18 De ember 1855 5 Februarij 1866 en gewyzigd den in July 1866 Vwordeuiug van Politie op het bevaren van de vsténm der gemeedte Gouda vastgesteld den llu December 1857 Verordening van Politie op het ilac itii ea vertoofen van vleeick of tpek vastgesteld den 4 Jany 12 July 1861 Verordening op e w ijlten en bet doen van aangifte tot het mhouden der ievolkitigtregittert vastgesteld den 27 Juny 15 Jnlij 1862 en gew igd Jeu 23n November 1870 F Verordening op de ltad en losplaataen voor de eioombeoten die de Turfsiogelgraeht bevaren vastgesteld den 18n December 1863 Verordening op het verkoopen van viici vastgesteld den 26n February 1864 Verordening op het toawen betrekken ontraimen en af bleken van geboUKen alsmede op de verplichtingen ran eigenaren van imten en nabnrigfe ert vastgesteld den 11 November 9 December 1884 31 Januari 1865 gewijzigd den 29n December 1865 en den ISn December 1867 Venifdcoing op de brandmer vastgesteld den II NovenibiSr 9 December 1864 7 Maart 184 fn geir jzlgd den 26 Juny 1871 voor zooveel betreft de artt 1 tot en met 2S en de srtt 26 fot eu méf78 Verordening van Politie vastgesteld den 16n Juny 11 Aagustua 1865 en geWgzigd den 8n October 1876 Ve rdemng vau Politie tastgesteld den 18n Augnstns 1869 bètrekkelyk het openen en sluiten der oiwiWK waarmede de koieri of diuteri onder partionliere mningen en peltiekkf op de Oost en WeathaTen zün voorzien Veroraening op het begraven van l ke vwtg esteld den 26n t ctaber 1869 V ro denin op het culver houden Van uteringen eu andere altre die aan bijzondere personen toebehuareu vastgesteld den 14n Juuy 1870 Veronleuiag ter voldoening aan art 9 alinea 1 der wet tot vuoreieuin tegen itmelirlijh zitkle vastgesteld den a Ootobrr 18 November 1873 Verordening op de beweegbare im e i vastgesteld den ISm November 187S Zyude deie verordeuiug aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Hijlland volgeus knii brrigt vnu den 25 29 July 1876 ill afschrift medegedeeld Eu ia biervnn itf kaud isg geschied waar het behoort den lln Augustus 1876 De Secretaris De Bargemeester DuooaLEEVBtt Foetown Van Beeokk IJzENDoon v pinLA TimopiE Naowelijks zün de berichlen tot ons gekomen dat de oorlogsfakkel weder in Europa is nntstoken naawelgks worden de kolommen der dagbladen gevnid met de berichten der gruwelen waaraan beide partijen lich schuldig maken of ook de stem der lietdadigheid wordt gehoord en het Uoode Kroii wordt te balp geroepen om de geslagen woadeu ia heelen en de bedroefde barton te vertroosten £ o die roepstem is niet vergeeft Uit Oostenrgk Daitschland en Rnslaod snelt men toe om te helpen en duurt het nog eeni en tgd dan z ook West Europa niet achterblgven om Tar e en Serviërs te steunen Verre g het van onajif te keuren watgedaan wordt om dsn IgdendeÉ broeder te hel en de liefdadigheid is den Nederlander God 7 1 dank niet vreemd toch kan let zijii nut liebbej dat er van tgd tot tgd op gswwteu wordt dat naast de ware liefdadigheid ook een valsche bestaat is de eerste een der voornaamste deugden de valsche daarentegen is zeer dikwgls sebaHelgk Zonder nn te willen beooideelen of het Roode Kruis een uitvloeisel is der ware of der valsche liefdadigheid zonder te willen nagaan in hoeverre de pogingen door het Roode Kruis aungewend strekken om het oorlogvoeren voor krijgszuchtige vorsten gemakkelijker te maken is toch de vraag geoorloofd of het wel de ware liefdadigheid is om van hier gaven ie zenden naar bet tooneel van den oorlog in Turkjje terwijl hier nog zooveel Igden te verzachten is terwgl in Indië nog zooveel noodig is om in alle behoeüten van onze strgders te voorzien die daar sedert maanden hun ieven in gevaar brengen tegen e u hardnekkigen vijand en geyaarigke ziekten moeten trotseeren Zoude dit ook valsche liefdadigheid kannen zijn Maar wg behoeven bet oorlogsveld niet te bezoeken om valsche philanthropic te zien Ook in ons midden is die waar te nemen Veel wat onder den naam van tnetdoen en weldadigheid doorgaat mag op dieu naam geen aanspraak maken Dikwgls doet men op dit gebied met den besten wil verkeerd en hebben de beste voornemens ongunstige resulatateii Zoo verdedigde de afgevaardigde vau Deventer op de a gemeene vergadering der Mni cbapijji tot Nut van t Algemeen de opriouting van crèches of kinderbewoarplaatseu De welsprekende inleider van dit vraagpunt wees op de r to kindei sterfte dia veroorzaakt v ri door ongeschiktheid van vele moeders om haar kroost op jeugdigen leeftgd te verzorgen hg wees er op dat vole moeders door haar bezigheden verhinderd warende vereischte zorg aan haar kinderen te wgden en dese moesten toevertrouwen aan frDd e kinderen die zich daardoor aan schoolverzuim moesten schuldig maken Crèches dus in het belang der zuigelingen crèches ook in hei belang der oudere kinderen een zaak dus van algemeen belang die geheel ti t de roeping der Maatschappij beTioort De meeste motiejen die aangevoerd werden om dit voorstel te bestrijden konden tegenover de verdediging weinig indruk maken omdat zij minder de zaak meer een bgzaak behandelden Het platteland kan van crèches niet profiteeren naar mgn bescheiden meening een tegenwerping die vaa weinig inzicht getuigt in hetgeen kleine kinderen behoeven waarom zon men in iedere plattelands gemeente geen crèche kunnen oprichten Komen er zes kinderen dan heeft da verzorgster overvloedig werk althans zoo men de crèche niet eenvoudig tot bewaarplaate verlagen wil Maar het zal geld kosten werd verder gezegd en de maatechappij heeft het niet Is de instelling noodzakelijk en in het algemeen belang dan bgt het op den weg der maahschappü om daaraan den eersten stoot te geven Het lager onderwgs dan geheel overgelaten aan de zorg der regeering die door de grondwet verplicht is voor voldoend lager onderwijs te zorgen en de gelden die Sa a beschikbaar zouden komen aan de crèches en andere zaken besteed Zoolang Dttn zich uitgaven veroorlooft die niet meer noodzakelgk zgn mag men geen nuttige zaken wegens geldgebrek uitetellen Maar zonden die crèches waarlijk zoo nnttig zjjn dat de bestrijders alleen op bgpaden succes konden behalen Zgn creches een nitvloeisel van ware of taltche liefdadigheid De geachte spreker ait Deventer heeft veel gezegd maar niet alles Hg heeft de voordeelen opgeuüemd maar do luijeeleu wi a w e g B i auat ona stin zgn de huiselijkheid te bevorderen de moeder als middelpunt van bet gezin zien wij op vel schilderijen nit de onde Hollandsche scnool en die beelden die ons zulk een ganstigen indruk geven van ons vroeger volksleven zg moeten roor ons niet vergeefs geschilderd zgn In België en Frankrgk mogen eigen huis en eigen haard niet die aantrekkingskracht hebben die zij vroeger hier hadden en in Ond Engeland nog hebben wg moeten in het belang van ons waarachtig volksgelnk het oog niet richten naar het Zuiden om de daar bestaande toestenden hier over te brengen De banden die het huisgezin vereenigeo moeten wij niet verslappen maar zooveel mogelijk trachten te versterken h t huiselgk leven moet meer en meer de grondslag worden waarop ons volksgelnk mst eu juist door de opriclttuig der crsdiet wordt het tegendeel bewerkt De vrouw bevrgd van de zorg van hare kleine kinderen door de crèche van de zorg der grooten door de lagere school kan zich in fabrieken en werkplaatsen gaan afmatten of zich aan een zalig nietsdoen overgeven de uithuizigheid der vrouw die na gelukkig uitzondering is kan dan regel woeden en de man zal meer en meer de l dige wanden van zgn eigen woning schuwen om ziJn vrge uren ia het ettaininet door te brengen Overdrijf ik Misschien dat de steeda geroemde Hullandsche degelijkheid en xin Veor het huiselöfc leven nog zoo krachtig z n dat men zoo jete niet behoeft te dachten en de crèches ledig bijjven dan ook is de oprichting nutteloos geweest en het volk bèieft getnigd tegen de maatschappg Verkeéren de crèches daarentegen in bloeienden toestand dan getuigen zg tegen het volk en d maatschappg zal zich door die oprichting te velrwijten hebben dat zij schijnbaar met een goed doel medegewerkt heeft om de huiselgkheid bg ons volk te verminderen De departementen der Maatecbappg kannen na beooideelen wat hnn belangteer voorkomt het bevorderen van den hniselgken zin van ons