Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1876

anndeelen door Kngelschen terwijl de HoUaoden deel namen voor vgf en tachtig stuks I De £ 01 weii4bt der maatach van harte toe dat tg in Engeland verïer moge slagen in het plaatsen van nog 4000 aandeelen in IMIuibiiid WslSA datÊVp weilJK kans Daar koojrt An liever PerAnen en TuAen die veel itOerest event Asrgttteren is ie é rpi a te WUnis met donderend geraas neergestort in zijn val een gedeelte van de aangrenzende kerk verbrijzelende De toren had r ds lang op vallen gestaan tdftr mea heeft veAnidd er tijdig in te voartien t Is een geluk dat er geen pelsoonlQke ongelnkkek ontstaan zijnl de stoffelijke schade zal een 25 000 beloopen tDe Belgisehe oemen qusestie is ook te t oriRcht vollen ganfr echter met 6adersoheidi van andeie plaatsen m ïAi trdverfeef t in de tnniüt dat hij geen Belgische centen meer ontvangt de ander dat lig ze Wel Ontiangt eveaalk de NedMüAAwlt oenten dits toitdt korting en deze maken dsatiticde igriMe zaken zoo Mo heeft een manafactaricT Vrijdag aet marktdag niet minder daa ƒ lOOO egge dvisend gulden kopeién munt OBtvangdi een winkelier ia rh e tb sigaren ontving in Hu ivoÉd min ntfhoiidé d gulden aan eenteu Uit Barfte ild wordt gemeld dat in den hurfMea tgd Wa fltóft Vele zieJce varteils na getlatifat te zfln haar AtJierèfodrt of Sndere plaiitsen vtofSen VertohSèn waar men dergelijk vleesoh en ijiek iiog getohikt tiAifnt te achten ter consumptie Oök reeds gestorren varkètis VirordMi te Bunlt ild tegeu flinke zeh epgekocht i V Uit Binnbedë wordt a n dt TkMtth tvimmt geschreven Aan vetsehetdeue ftbriekau heerseht brek aan Water in die nikte dat kont er biet eerstdaags regen eeuigeu het werk moeten stakes olk af de vanor intf van de weml e kinderen vrier luOaders iloor hijsmidfre omstandigliedeii Uaann niet kuuneu voorzicn De oprichtiug vau cré hes ia een werk der lieidadi eid ireer depm tement moge onderïoeken oor het tot de prichting ovM aat ot hft een wuie ot vnische philanthropie il Veel toeli wikt in het butaag des volk scheen i nnderhand gebleken dii irraedfe geheel in strgd te zijn De oprichting Min het Roode kruis weni in het bulling van de militairen toegejuicht oin tot ons begin terug te keeren en wit is het gevolg gewe t De regeeringen kten gaarne de zorg riiii de gekwetsten aan de g articuliere liefdadigheid over Zii sparen moeite en kosten 11 het geld dit vrot er voor de ver orging der gekwetsten moest besteed worden kan nu gebruikt worden om kanonnen aan te schaffen oin het getal ongelukkigen te vermeerderen L BUITENLAND Bftllcnlairdsch oveizlclit Nu het tijrivuk van den parlementairen komkoO isectüd in ui xgu kraobt is ingetreden ataat men wiAfü te uii er bloot sau allerlei geruchten en bcriqhtru die volstrekt geen waarheid bevatten daar m niet op offioieele wyie n en bevestigd of Weerlegd l e regeeriagcu tooh hebben de gewoonte om over alles en diep stilzwijgen ie bewaren zoolang zg niet door de vertegenwoordigingen tot spreke worden geftbódzuakt Alle parlementen tot zelfs dat van de Veteef igde staten van Noord Amerika n thans op Wees esdieiden zoodat men van die zijde geen OpItelderJngeu omtrent de gebeuffknisseu te wachten heeft Oamletta Z 1I tyn parlementaire vaoantie met den secretaris der iKgrootiOgsoommiasie te Londen doorbreligeU tcu einde zooals een der Fnrysohe bladen vtnakerf iieeü gron Ii e studie te uualu van de inkomstiubelasting De eji praak ia de Daitsche bladen over den ty l der indiening van de onderwijswet in den Pruisi seben Landdag lioudt niet op thans heet h t dat het hooger puderwijs zoover gevorderd is dat ditge HmUo bij den SJiiiisterraiid kan worden ingediend lliiiuit ioa men kunnen opmaken dat het plan om lic cKeelc wet tegelqk te behiimleleu is opgege v en In het voorjaar zou het outwrrp bctrcifende het hooier uildèrwgs bfl den Laaddiig kttnnen worden ingediend J 8 iidf K IBoif8le rftröV Oorr wijdt een artikel n dei riJifkomst de Ketters te Berlijn waarvan de iteoMinlMad is dat de Samenkomsten met de andere Caitas den vrede opnieuw bevestigd hebben fis Ook gnft het beWde orgaan een artikel over de slS itadte tentooiiatelling te Philadelphia waarin het Pfld el van Beuleaux wordt gebillykt en de hoop MJOamuod dat de builscbers z u waarschuwing ter I aks raUen oenen IXipr sommige bladen is Hef geruoht verspreid dat iitt sspoorWegplan zoo Biet geheel en al opge Tfc n dab tock blpbaar tiiet hieer strookte met ï rökspólitiek welke thads kis de héèrschebde l oet otd i WAbüWd De iV Wrf llf Ztiltng komt aa S fli bestrijdt die meriilng dewijl er t éiM lei grtnd itmt dergelijk gevoelen bestaat Ten overvloede haalt het Wad aan d t bij de l ikstegïtring nimmir het voornemen h ft bestaan fm de laak met geweld door tr drgiten De heer on Bismarok heeft reed bg den aanvatl der quaestie r op gewoon dat t plan welks verwezeulyking JMj Qo dringend noodig acht niet met overhaastiug Wl worden doorgezet Niets zal in deze quarstie l gesoSiede n eide de heer von Bisinarok dan in róverlqg met de betrokken Bondsstaten Intassolien Is er zoo eindkt het blad niets het welk de bewe ing vfettigt dat èr wqz ging te deze taZien heeft plakts gehad V tjjn diteengaën K i ft de Ainprikaansohe Senaat ing Itel tèt lilit tan het Il iis van Vertegenwoordig prs goedgekeurd om een obmniiesie te benoemen tot onder oat TkD de kiherqaaeslie en van de maatregelen die ganoBMn mMteu wurdeta om de hervatting der lletaliBg i specie gemakktlyk te maken ï og werd eqopewie verleend tot het aanleggen van een tele jnwlgn taswheu Anwika en Azië Daarentegen verwierp het H is v in Vertegenwoordigers het voor lUl door den Senaat goedgekeurd om aan de leden van Wt Congres den vrijdoin van briefport tetng te geven net Huistestoot zijn lymputhie en eerbied tebetnigen j ns den voor K rr die hSar nien legt stervende is BINNENLAND OOÜDA l Augustus Un H t Bimsknwps vin kqt 4e Beg Infaai ader dirsetie van deb keet Qitnsii vertoefde en ar dagen in ooze guneestjr HH officieren vaikgenoemd regtment alhier in garnizoen gaven Donderdag in Ous Genoegen en Vrijdag ivoud in de Bennie een concert waar genoemd corps zioh deed hooren en tot bijwoning waarvan de leden der sooieteit waren uitgenoodigil Van deie beliefde attentie werd gaarne door ve gebmik gemaakt terwijl het sohoone weder zeer medewerkte om het genot te verhoogen Naar aanleiding van het artikel uit de Echo du Parltment waarin de restauratie der kerkglazen alhier veroordeeld wordt en dat wy dezer dagen ook overnamen schrijft men aan het FaderUxtid dit Gouda het volgende Het voorlaatste nr Tan uw geacht blad bevat een artikeltje overgenoiAen uit de VcXo du Parlement waarin de restauratie der geschilderde kerkglazen alhier ten strengste veroordeeld wordt Hetgeen de schrgver van dat artikel aauhaalt om dat strenge oordeel te rechtvaardigen bestaat echter deels uit onjuistheden deels uit zeer overdreven feiten Hij beschuldigt de kerkvoogden lo van gededten van figuren en van ornamenten te doen vervangen door fragmenten welke daaraan volkomen vreemd zqn 2a het hoofd van figuren te doen vervangen door t hoofd van andere tgUieu 3o verf te kladden op stukken wit glas die verloren fragmenten moeten verhangen 4o de teekeningen van die meesterstukken worden hier of daar op een zolder bewaard Na al die beschuldigingen zon tnen wel meenen dat bh kerkvoogden met groote lichtzinnigheid en verrregaand onverstand de aUi büfi tdijvtnfonwde kttustsdtaaitten behandelden Wat is er van lil ïie besdfadldigiHl h liik kWetn dit Op leen ieèr ih t oog loopeHdt pitets onthhk aan 6ia glas ten ktnkje rood geschilderd glas Om dit zeer in t oog vallende inis tts vergoeden nam nten uit een mder glas dat veel minder in t oog viel een dergelijk stukje sn bnioht dit op het eerstgenoemde t geen zeer gemakkelijk gaat daar ieder ghis bestaat nit een groot getal kleine stukjes door lood aan elkander gehecht Voorts was aan een vrouweibeeld op een ander glas ontbrekende het hoofd tóen iitai m n beproefd dat te doen 6ij$childerèn OidfrKte bet niet er Was niets verloren Wit gtas oortls t v l was steeds gemakkelijk in de plaats te stellen De teekeningen der meesterstukken woMen voorts niet als t ware op een solder weggest pt ninar Zeer zorgvuldig UI daarvoor vervaardigde blikken dooKen op uitueiueude wijze bewaard Terwyi bovenstaande feiten de eeuige zijn die aanliidiag konden geven tot het artikeltje in de Eobo dn Parlement mag aan ieder oupnriydige worden gevraagd of die zlj mogen dan al of niet goed zijn te noemen recht geven tot een zoo strenge veroonleeUng van de handelwijze van heeren kerkvoogden als door den heer Piot wordt geuit Dat trouwens de restauratie over t al ilnien tooals die door hh kerkvoogden gissohtedt Ulet ten een male door ille desknndigpn wonlt verodVdMd blijkt uit de zirr i unstige rapporten die dé vroegere eoramiSsie der Kou Acidemie vim Wetensohiipptif tot het opsporen bet behedd eu het bekeudUakeu van de overbiijfsUs der vaderLindsche kiliist rtit vroeger tijden da irover aan de Regeeriiig nitbraoht tengevolge waarvan dan ouk vanwege hel Byk subsidie werd verleend Het stnk eindigt met de gunstige en zelfs vleiendewoorden over de Goudsohe kerkvoogden uit de Verslagen welke wij reeds ter kennisse onzer lezersbrachten Met leedweien verneemt men uit sGrsvenhagedat utt Philadelphia herioht is ontvangen dat de heerdr Jouokbloet lid d Tweede Kamer en van de Ned hoofdcommissie fOor de tentofnstelling vrijernstig ziek is Z M de Koning heeft op nieuw aan het cebtraalcomité van den Ntdtrlandtchtn WitriaHtkèiithmd een vernieuwd biyk geiehoBken van HDe bnverflanwdt belangstelling in de Zaak der Irrljwillige weel4Mirheid door de toezending van 60 SemiagtongeWften Voorzeker zal door dit vorstelijk gesehenkde oefening in het schieten worden aangemoedigden vooral ten goede komen aan kleine veteeitigtngen die ten gevolge van gebrek aan goede geweren sleêhts met groote opofferingen in het leven kunnen worden gehouden V D Als en staaltje van HoUandiiAen ondenKmingsgeest wqSt de Lb Cl er bp dat voor bet droogmaken van drie meren op ons gebied de Mskknmer Parregaster en Worknmer meren waarvoor een kapitaal noodig is van 600 000 b da insohrgving aor de eenta der S sirien van het ge hMe getal van 6000 asndtelèn z jn geitotta l 9I5 jng De SttatKttHrmt bevat bet orotocol van uit van de bgeenkomat der oominiSBarissen van land België Pttnkrijk W Ïroot Briiunmie belast met bet onderzoek naar de grondslagen voor eene nieiwe dvirrenkomet in istv de Mtt rs Cummiasarisien hébben eenparig besloten uiteentegaku om aan hunnb respective regeeringeii vfcrslag Ie given van den tegenwoordigeu stand der sank net verzoek te willen onderzoeken of hel iet gcpaat zou rijn gelijk de fgevanrdigden raa N erbtml het vau den beginne af gevraagil hebheU Mn tot nailer tr houden Doiifereutèn uit te uoodigeu oüdenclii ideiie staten die tuin de overtmikontst van IBlii gepn deel hibbeit geuumeli zooiils lluit ohl i l Onsteiirijk Hoiigutgt Italië ten einde Ie tniohleu Zekere oiigflgkhiileu weg te nemen die de jongste berasilsliigingen hebben bemoeilijkt en wt derzijdsohe hicessiisn voor te bereiden die misiohicu het vaonlitr i ht op eene meer uitgebreide internationale markt geniakkelgk zouden maken In iedir geval tirtten ooHiuiissarissen die de laatste conferentie hebben bijgewoond weder te Parijs bijeeukOiuen uiUirlijk op 6 Deeember a s Eeo radicaal middel teKeo neusbloeding wordt in de A Jr li Cl medegedeeld leg een stukje grauw papier onder de tong van den patient en zelfi de hardioekkigate bloeding houdt oogenblikkelijk p De persoon die t mededeelt beeft er reeds honderd oialen succes mede gehad lo het Dt il verhaalt Dixi dat de soldatei in den Hiiag hunne soldij ontvangen in Belgische tweecentiiaestukkeu welke dpor den sergeant B odr ingewisseld worden in de kleine winkels aahq de kazerne Is dit bericht juist dan is de regeerhig verplicht in verband met hare circulaire voor burgerlgké ambtenaren dit tegen te gaan Ab de staat yeigert vreemde mnni in ontvang te nemen msg bij sUerminst in die munt betalen Blgkens het venilag aan den Koning van de bevindingen en baadelingen van het veeartsenykundig Staatstoesicht in het jaar 187 S was het getal longziektegevallen in het B k 2227 inlOB gemeenten Sr kwamen voor in Noord Brabant 11 i uid Holland 926 Koord Holland 36 Utreobt 74 ïriesland 1189 gevallen en Limburg 1 géral Op bet einde des jaaif was bet getal verdachte beklage 80 48 in Zuid Holland 8 in Utrecht én Ï4 in jPrieslaad ti en lai hg het l gin des jaars In 18Ï4 würeu in 8 provineièn 2414 gevallen waargénómA Het g l gevallen yan kwaden droes en hnidwonn ws 120 waarvan 33 hg paarden ni W Jaeger Het getal geëxamineerde Veefdtssn vfss 140 dat der emjHristen toegelaten Wchtans art It dsr wét 275 De Haagsche correspondent Üti f Xiffj tl Ctschrijft o a hét volgende Eindelp is het dan teoh geUek en dk di l$ffin wM omdenhé Kappe g giaén11e ii Verbaiad met de ministerieele onsi gtRjk u S aè g ieId ao h stellig tagengespibt it pi Opdraobt om dezen afgevaardigde te ontbieden was naar het Loo verzonden eif iA dikAteö fii let U inet de terugkomst vÉi i Ai r afgMbota Vtft nntet niets weg va de waa viMV Het bénoht die Juist iu het i M vkU aéa IibMg Hm deb óogénbXkktl ii yiUi IHierabn de t ede knier tot aioh te roepen en daarin alleen te vinden was De vraag kan thans al een zijftóf dë hêé Kappé iie de optreding Hh ciH HkéMa tBtnittdrie p di t geoblik geraden acht en top ja of hij een Hberaal imniaterie kaa vormen Vaar et Bi bbkèid is dtt de liberale kidei tussehen het ontvangen van en bet voldoen san de oproeping kaar het Loo een paar di n ¥ iiagd en gtfi elt heeft om zich met de zgaen te berwleu xou ik wel deuken dat deie twee vragen bevesltiebtl kèatati 4r len beab oblrd en dat de heer Kappeyne naar Z M vertrokken is met een lüstje ministers zoo niet in den zak dan toch in h Mknd Ptt is e hter aiaar eene oudersteffing van mg dt ik uM Aet yiMoek nder voorredit v n inventaris aan te nemen terwijl ik hen tevens waarschuw tegen ltd And aZt béftchte in den laatateu tijd in oinlbOp 6hi t Ik ht b Mermede ook bet Mebt bp het oog der verau deriBg in het peHoueel iir camiaissarissen dt Koniiigs daardoor de etldÉiinUter Je Willebois hier te s Gravenhage zOu worden benoemd in plaata van Pock die den wegens boogen leeftijd aftr ilenden commissaris iuNoord HolUnd Sou moeten vervangen Het geheele bencbt is kennelijk verzonnen want een demissionair eu nog alleen o de taken loopend te houden handelend ministerie lal het toch wel niet in zgn hoofd halen om juist iegen het oogenblik zijner aftreding dergélgke gewióhtlge benoemingen te doèh Ware dit niet het geval dni ik m als bewoner Vn Zuid Holland bier niet onthouden van een zeer krachtig protest tegen het verplaatsen van onzen tegenwuordigen commissaris Halt ook al werd een heel ander man ah de heer de Willebois tot zijn opvolger bestemd een n r groot verlies zou wezen Door den Hia van BinnenUndsche Zaken is san Oed Staten der onderscheidene provinciën gezonden de volgende circulaire In de nriikeleu 14 16 17 19 21 u 25 der wet van 20 Juli 1870 ia bepaald dat by afwezigheid van den district veearts en den flisiricuveearts plaaUvauger in spoedeischende gevallen een geëxamineerd veearts in hunne plant k ui optreden Dergelijke bepaling komt ook voor ig art 2 der wet van 8 Jnui 1876 Oiiiler de woorden grëxuraineerd vee artsen zgn naar mgue opvattiiig van den geest der wet te verstaan zij die een volledig examen als veearts hebben afgelegd en ten bewgse daarvan in krt bezit zgn van een di laina bedoeld iu art 14 der wet van 8 Juli 1874 of in art 18 der wet van 8 Jali 1874 alsmede zij 1 ie p grond van art 2 der et fan 8 Jnli 1874 tot uitoefening der veeartsenijkuude hier te lande zijn toegritlen 1 iü daartegen aan wie krachtens art 16 der laatst tangeliaalde wet grwijzigd bü die van 4 April 187B éeu bewijs van toelating tot de veeartsen unst is uitgereikt na aflegging van het in dat artikel vermelde lichter examen eu geen diploma als veearts hebben ontvangen moetea door burgemeesters niet als veeartsen besoboatrd worien en hun advies moet niet gevraagd worden in de gevallen vermeld iu de aangehaalde artikelen der in den aanhef dezer missive genoemde te wetten vOelieft de aandaohi der burgemeesters in nw gewest hierop te vestigSp Oe fittns Landr en llinderman é Anmteidsm heeffW ahahderlijken CHtaliwtts doen gereed maken van h akr imendingen ter 24e algemeens tehtoonatdlinfr door de Hollandsohe Maattohappg vnn l indlioaw vtb 16 tot 20 September a s te Rotterdam ts hoxUu Een veertigial werktuigen heeft de firm VOO d e expositie gereed gemaakt wavondir een Btootakooliaalwerktnfg tevens geschikt tot hetdorschen van alle granen en zaden prijs compleet 4080 i JV i É Bdwa siroo sitifSankea eeri tfaskin s verticaal stoómwlrkfuig inet stoomketel pqjt 4M Oorbett s wanmolens mfet negen prgzea iRfcnaad en andere fraaie inasndiogen vad waarde I L Uit een der Noordelijke pt in i n hrHfl a ULa èist iSte IlifU o a het Volgende 1 M a e dr igé kingTdBr nidenee viUdt hisrJgeen WhiÜSndère iqwipMMe Hritslaikl te gner tgd Jf Mt rbeMfii komen Qroaiqgen hport v l lisver van ean ktfcaal spoorwegpet en it Drenthe zou men Uol een protest hunuen oqlvsngen dat iTnh grondde M nafkorting van de belangen der sohefpvaart Zul me dro i makii gesteld dat de wetgevende rotioht fa wAé Vi irt M yM ibsidieeide MMiil pP Mi hjar depreteerdf gescKiedên door het rgk iloor zainera Zg hebben allüd deu monil open on geef geef vtel 1 te roepen en ziju ze gefaulpeii ibn worden ag onhandelbaar Maar zou het niet beter zgn dat de regeeriug de Zuiderzee maar het voor t geen zg is en nis zij dan toch eenige millioeueu voor openbare Werken wil uitgeven in élke provincie een of andïr nuttig werk tot stand bracht of hielp breiigm Br is geene fivoviueie die niet iets lou hebben aan te wijzen van ontwijfelbaar publiek nut met ilt aekerkeid bovendien dat bet nitvoerfatar is yDe fóf ons nu rt ds toetwaaid voor bet n om eeSe twaalfde provincie op te diepen en onder het zonlioht te brengen is groot en de eer voor t volbrengen zou nog grooler zijn maar lofiaigittgen zgn goedkoop Ie geven Dje ze ontvangt gaat soms gebukt ouder de oners die hem zod veel eer bezorgden en heeft als hij nii l bezwijkt sous jaren werk om er Weer boven op te kómen Sedert eeuigen tijd Wordt een gedeelte van H érdelijk Preisen door sprinkhanea bezocht Ken heeft velerlei midthflru beproefd om dat ongedierte meester te borden inanr te elgeefs Br tjja eigenaiea der aangetaste vehltn dié ze met troleum hehbAo besproeid deze vervolgens in brand gestoken teu einde op die wijze den vijand te rernieleo Anderen hebben zioh op verschillende wijze tnióhleu te redden maar hoogstens is daardoor een kleia gedeelte van het alles verwoestende legei pai$ffea In de Nordd Mig Zeitung wordt door een landbouwer een inededeeling gedaan welke hierop neder komt Ook zgn velden hebben indertijd een aai val te vïrdareik i had van tsllooir s Kinkhanen Terstond heeft hij een 40 tal kalk eueu op zijn akkers gezonden en deie hebben zijn boerderg groot 20u0 Pniisisobe fanirgen choongehendeu De zaak is niet nieiiw eu sedert onheuglijken tgd bezigt men kalkoenen op de tabiksplautages iu NoordAinerika om Xe van ongedierte en van dergelgk en anderen aard Ie zuiveren Kalkoenta verstaan niet slechts de knust om sprinkhanen welke op den grond loopen te pakken sn te dooden maar zij vangen ze met groot gemak in Immie vlucht Een bailgait te iil Anbia sar Mer deelt roede dat in de kcili aldaar bij de kolteote aan den ui gang bet werpen van knoopea tos in hel gebruikelijke zakje eerst aanleiding gaf tot het bmigeu vaa een open schaal maar deS ondanks wertt de handigheid om ook daarin voorwerpen van oiiwiurde te doen verdnijucii zoo groot dat men er thans ei H grojt glazen vaatwerk gebruikt om de giften in te ontv ingen Het ïetal vacanle prediksutsplaatsen in de I d Hfrv Kerk blgft in de jongste 2 jaren nagenoeg op dezelfde hoogte au bedra igt thans 190 De lijst der candidateu tot den heiligen dienst telt 9lechi S 18 namen 9 dezer heeren ziju reeds in 1871 en vöór dien tgd tot de ev augeliebedienii toegelaten doch schgneu niet naar eeue gemeente begeerig te zijn zoodat er eigenlek thans slechts 10 vau dt 190 vacatures knullen vervuld wdMeu Zoadag jl is te Issy een laehtbal opgestegen met het allernoodlottigst gevolg voor een iler reizigeri De herren Tri uet vader en zeen hadden phuits genomen in het sëbaitje omstreeks 5 nre s namiddags Spoedig daarna werden de touwen losgenaoakt en verhief zioh de ballon Triquet de zpou ile andere luchtreizigers iu sloulhuiil w illeiide overtrtfien bad aan het schuilje een Irapezc bevestigd waarmede hij acrobatische toeren verdichtte Ten 6 ure bevond dé ballon zich boven Montmage en daar de reizigers zich daar dftohten lieër te hiteh klom Triijuet van de trapeze in het Mhnitje Op dat oogenblik werd eehter het anker door eae WiÉidvlaag tegen een muur geworpen en wel met soOveel kracht dat een gedeelte van den muur verbrijzeld werd Triijset dia pas in het sëhuitje wns leraggekeknl had aog geen tgd ehad om zioli krampaiihtif vast Ie hoUiten BdvèndiSb Isd bü zich nog niet losgemaakt vau het touw dat hf m e p oSfieublik te voren aan de trapeze had verbonden Het gevolg was dat Irij uit het schuitje geworpen werd en met het been aan het touw vastgeheabt tegen de hoornen huizi n en steeneu geslingerd werd iDe vsder had al 4wt logntyke ged nin om d n soon tiaer iMvin te Mleu doch het mocht hem sietfgelnkkefl idrlnk kon eeu persoou het tonw na eHae obgeloafeljjke Raqhtsiospaiining om een boom wiadetipnaaf djcot kkigebud tben reeds den geest gtgtttB 1 Bei üo is in het be n dejtec nmaad san 100vde vnmwejijlie dhH Bibade9 de dieiyt tt eu October opgezegd dat het ieders mMtWohttrekt Beeds siiid8 eenigen tg was het aantal qpzeggingen op f woH termyneu MStodig toegenomen met het gevolg dat het iu Mti 11 hij de apteggiijg fegen Augnktu aer4 er buiteugewoi hoogte had bereikt Thans echter is het nog veel hooger 1fplgpi S yj ciige ligt oit ivel gedceltilgk ÜU t JV i huisvader wegens de ongunstige flaauoiecle omstandigkeden zijne uitgaven moet inkrimpen eu dus eeue of de eenige dienstbode moet ufsohuffeu doch ge aohiedt dit thans slechts bij eokele personen terwijl verreweg de meeste dienstboden thans zga opgezegd om dezelfde reden waarom er tegenwoordig hoe binger hoe meer worden weggezonden namelijk wegens hare verregaande brutaliteiten onbeschaamde eisohen Uit Corrientes Znid Amerika wordt het volgend even curieus als onwaarschijnlijk voorval gemeld 1 Op een avond klapten twee gemaskerde a nasn aan de woning van een rijken grondeigenaar Zoodra deze de deur geopend had viel hij ten gevolge vttu een hem toegebraoiiten dolksteek onmiddellgk dood neer De moordenaars traden daarop binnen en vonden 4e dpchter van den ongelukkige een meisje van 15 jaarj Ij Jioodeu haar de handen en dwongen haar de plails Ie wijzen waar haar vader ziju geld borg Het kind deed dit doeh nauwelgka was zg alleen of het gejukte haar met alle inspanning tan krachum haèr boeien los te maken zij liep naar de kast waar haars vaders vanrwapenen lagen nam een revolver an sdieot de beide moordenaars t od Hieraa wikle ag aaa i ea reohler en naar dan commissaris van politie gaan doch daar deze niet I viMOn Waren riep 4e hnlp van de bireta in Deie kwaaien onnuddell k eaDutmaskerdeadenwOr denaars Wat bleet toen © it d bbiftwiehten gtïft andere w rdLjfAn de rechter en de commissaris van politie die men niet hitf kiinma vialen OTsbhOOn de keMis t AttMèrdsm is afgeschaft hebben burg én wetk aan den raad een voerdrasht ingediend om het trommelen van de kinderen op de Groote ïioopiiiausteuft gedurende dege oneSepfiwbenveek te bettendigen Mjen weet dat dit en oud recht is van de Amsterdamsobe jongens voor hen verworven door oen jree oogen die het buskruitverraad OBtdtJkté Als een bijzonSe iliéid deelden verschillende bladen tMn dagsa mede t IhMi 4e bekende Yerzekeringsnaatschappij de Jfaudtacht ia IS76 p m 700 pla lUvervangers en nuihmerverwiiilelaars waren gesteld De Jrnk Or ötiiidaatóSltón deie opmerking toe In pUiatS ihis dat zooals men licht zon opmaken uit den bleei van het Anti dienstvervaagiiijslimd het beginsel van zelf aan zgn muitaire verplichtiugen te voldoen veld wint trachten meer oud rs dan vroeger hun zonen daéraan te onttiïklten Tegen do ft oueluiie koi t il Jiesr mr P T Vredeiirij v Sugelenburg iu de nk Cl op Hg Z1U zijn drie zodtis liefst zelfs laten dienen maar hij kan bg feu tegenwoordigeu toestand tin Ons leger dit niet dqen Hg i het volgende De over het algemeen sleehie kaserufering dwingt mij daartoe en veWe welk vader iM t n Mnd 11len blootstellen aan de ellpudsn die onze milioiens noodeloos moetea doorstaan Is Let niet verkeerd om ouZe troepen bp bèt hmst Van dei dag in stofwolken nulaege te UtfeD rgden zooals ik Si a j istereo 14 g bij den tuin Zomerzorg te Leiden circa te lOvj uren s morgens gezien heb bij een hitte na 80 of meerf Bu dan verwondert men zich dal er ziekfn ouder onze rgkspaarden heerschen Eveqzoo konden de groote eaaitchoiteniiigen ouzer infanterie tegen Zonsopgang aanvingen In plaata v in die v ruuei Hde wabdeliiigeu 4iaa he i 8 sa 12 uur s morgens Ik heb vernomen dat j d ke oefeningen bij de t aitsphe atvnée i n niirs y estal te 4 uren aanvangen De toestand oazcr kaïe neeriog en de vofrschriften volgens welke de oefening der milicieai bij onsmoet gvsehiedeuk maken dat ik en Ik andef dièhel doen kan rrmplaoante n voor onte zodiil zoostelltn maar dit geühiedt Slet ttit aflieer tsmllenmilitaireu dienst op zichzelf 1 i XXj J I I l l lj I l l lll il j j l j Laatste BerJchfttBr Lbnden 18 Ailg De orre8p tade l an Baterte Bi irado telegrapheert dat t gevesht l ItodMnao aleclits eene phenuntseling was waaAJt de vM osten van de Turken wejrdm temgf whi 9in De Prins ontving f ist re afzuuderlijk de consols van Engeland Prankrtjk Basland Oostenrijk ItSitliïtiiVmiohhmd ten gebourri Hen verzekert dat de HxiyiDdheden sterke pressie oefeneu op Servië in t belang van den rvtde althans van een wapenslttstand doch de Prins wil daarvan nog uietho or n Hdtj ellTum Van dert Butsischen ambulanoe dicAtt is IfTfepmder Oi jni3t ia het bericht dat nen begoanea Sou ziju te arbeiden aan de versterkingen van Be rado Cettinje 18 Aug o ieet Nadat de Turk ohe Jioaftlmaoht bij Vuoidol vernietigd weid is de toestand der Mootenegrgnen oa gunstig geworden dat de Vorst gisteren jijn hoofdkwartier naar Bielopoljë m tH gi Vha oy oaVmacht i egMdvef VIba i