Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1876

Woensdag 23 Angnsfus 1876 N 1871 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken X inten en van Anglikaansohe orthodoxen elkander I Milen ontmoesten Vandaar dat oatbechismus en bijbelwklariiig van de school werden geweerd de dissidenten zouden Ifeweigerd hebben te betalen indien men hunne kin Die raar roote massa s Turbche troepen byeeogetrokken ordeu te veraterken Het opperberel OTer de troepen in de Herzegonina werd aanvaard door den WoyiTode Peter Vukolso deze moet de bewe S Bgen Tan Moukhtar Poeha en de troepen welke 101 te hulp willen komen observeeren en verydelen CORRESPONDENTIE Alweder outrangea ny kUchtro o cr dcD Itrugwacbter hij de brofc over de Gouwe niby de Tarfmarkt die oDopfaondelylÉ Tennitat bg Hvt o i rodruiea ven de lv g ë kettinkjei te gek ikea die iija Hngebrecbt on de brag af te iluttro Moet er abet evt rtt ecu ongeluk gebeuren alioreu de wn gedwoogea wordt zqo plicht te doea Ue KapiCTix BurgerliJ ke Stand GfiUORBN ld Ang Jobanne oaderi J ran den Berg IS N Nteawland 17 Thoioaf ooden W Broer en F C van der Bca O EHLEUEN 10 Ang P J Adao 17 j 17 JM Marre 8 j 4 n M G Joagerheld 8 j 18 O ten den Arend hairr tm A tid der Vree 4li j C Kater 1 m ADVERTENTléwT Bg zgn vertrek naar bet Buitenland roept de ondergeteekende aan fuuilir vrienden en bekenden een bartelgk vaarwel toe F VBANCKBN Gouda 18 Ang 1876 i Onder dankz ging voor de gunst en het vertroawen gedurende tal van jaren zoo ruimfcboots genoten beeft de ondergeteekende de eer bare geachte beganatigera zoowel binnen als buiten de stad te berichten dat zg hare zaak in GALANTEBIÉN SPEELGOEDEREN GLAS PORCELEIN en AARDEWERK heeft overgedaan aan den heer Itt F O Mé kéSêt en beveelt zg baren opvolger ten zeersten bg UEU aan Ter jve met de nieeate hoogachting UED Dw Dienaresse Db Wed A C SCHOUTEN Oi er referte aan bovenstaande annonce neemt ondergeteekende de vrgheid zich beleef delijk san te bevelen Oe verzekering gevende j dat het zgn streven tal zgn niets on proefd t te laten zich ook de begumtiging door een prompte en solide bediening waardig te maken 1 De affaire tal op denzelfden To t en naam worden voortfjezet Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn DEd Dw Dienaar M V O J HCteT Tan Spoedigste GEVRAAGD Een FLINKE DIENSTBODE r egen met twee kinderen om te gaan Loon Gnlden buiten de wascb Te bevragen bg den Di fever dezer Courant Mevrouw S WITS Büchner Westhaveo vraaj t 1 iXovember tegen goed loon als meid alleen een fiLtsoeniyke DIRXSTBODB vin de P 6 ïmmi LANGE GBOBNENDAAL Maakt zgne Bwdnstigers bekend dat hg is VERHUIBD naar de KuziiisTaA4T K 179 alhier Ho 882 der beroemde WekelUkscbe Z a m ens p ra ken Uitgave J J H REMMER te ütrfcht it heden voorhanden bg den Boekhandelaai Lange Tiend weg te gowfa GoiMla Dmk van A Brinknuni SAUES WEMBSE Ken Fatsoenlijk Jongmensch van onbesproken gedrf P G nud 26 jaren niet onbemiddeld weinig in de gelegenheid zgnde met Dames in aanraking te komen weuscht langs dezen meer gebruikelgken weg in kennis te geraken met een Jong Meisje of Weduwe zonder Kinderen liefst van denzelfden leeftjjd en Godsd fraai van uiterlijk en zaeit van humeur en kan bet zgn liefst ook over eenig kapitaal kunnende beschikken ofschoon dit geen direct vereischte is om na wederzgdsch goedvinden een Wettig Bawelgk aan te gaan Brieven frane met duidelijke omscbrgving van adres opgave waar elkaar te kunnen ontmoeten en bijvoeging van PORTRET die desverkiezende direct worden teruggezonden en zonder welker toezending op de brieven niet wordt gelet worden ingewacht onder het Motto Welgemeend aan het Bureau dezer Courant Van de stiptste geheimhouding kan men yerzekerd zijn LIMONADES verkrggbaar bg J Breebaart Lz Markt Gowda THEEËN VIT HBT MAOAZIJN van M BAVËNSWAAIJ Zonen GORIXCHEU In verzegelde Pakjes van 5 2 en 1 Ned Ons Jf van der BVRG BANKKTBAKKER usieAaques ft q msttzuim iva apuaüiUA 3i jooa 383NM O VI 91SI nv 61 foO ïRjd u3ifuoi do i ip af fl f tf a3 pioi iM09 iai Ja p apaajnpaJS maq eoz q atoiiu jaij iooA uaiiati a Bja8n san ay ajapj A na tiasooaaJSpsr g aapi ail uaaliz apaoijaii jaa ap j aaq arpoaiiaa aBjapno bq Aanbesteding DIJKGRAAF en HEEMBADEN vaa Bloenundaal zgn voornemens op ZATURDAGdeu 2n SEPTEMBER 1S76 des voormiddags ten Elf ure in bet Ko£$jbais dgRoiiein i edouda bij enkele inschrgving AAN TE BÜSÏEDEN De levering van 2800 Meters Duinzandi In de Bloten langs het Jaagpad Waarvan het Bestek en de Voorwaarden ter lezing znllea liggen in het KoEBjhuis dk RoHKIN te Gouda terwgl de inscbrgvingsbiljetten behoorlgk op zegel geschreven door den aannemer en zi ue borgen geteekeud moeten zgn ingeleverd vóór of op den 1 September 1876 vóór des namiddags ten 5 ure ter Secretarie van den Polder te Gouda wgk B No 146 Nadere inlichtingen zgn te bekomen bg den Heer L BURGERSDLJK GemeenU Bouwmeester te Gouda ZONDER mm m frmgo vemnilen wq op franOO aanvrage een 100 bladzqden dik aet veel getalgiohrlften van gelukkig ganesenen voonien Uittreksel nit Or Airy s Natnorgeaees Wijse £ en ieder die zich van de VOOrtteffO Ulküeid vsn het geïllustreerde 400 Ut dikke Origineele Werk Pngs sleohts 1 bü eiken Boekhandelaar rerkrijvbaar geateld weiuoht te overtoigfo ontbiede het Uittreksel van Riohter s Roekhandel t Nijmegen e9 Geen zieke versaime het zich met de beproefde Dr ir y N atnurgeneeswijge bekend te makeo 1M GEVRAAGD mm WERKSTER voor WOENSDAG en ZATERDAG tolken de voormiddags van 8 tot 12 nor en VfiUDAG gedurende den geheelen dag Zich te adresseeren bg d en uitgever dezes STOOnVERWERU Chemische Wasscherü L E 1 D E N Heeft voor zgne op groote sehaal i richt Fabriek tot Agent voor Gouda en Omstrekeo aangesteld den Heer T A G van DETU Markt waar Stalenboeken ter bezichtif ing liggen Prijscouranten en verdere Inlichtingen te be komen zijn Tevens maakt hij het pnblisk bijzonder opmerkzaam op bet Verwen vta MEUBEL en LEDIKANTGOBDIJNEN welk in alle kleuren Geverfd en Geopprettcerd worden Zijden JAPONNEN worden op Parijsche Methode als nieuw in alle Kleuren en fNuanoes geverfd Heeren KLEEDING8TUKKEN wivdenionder Instornen en zonder krimpen geverfom met Chemisch Wasschen kan alles ineen blgven zelfs Japonnen met welk Gameeisel het ook zijn moge Spoedig afleveren conourreerenAtprijzen ECHTE ZWITSERSCHË ALFEKMELK benevens BE V A L E N T A A R ABIC A i BEVALENTA BESCHUIT zuivere oavervalschte BERMUDA ARROWROOT B ESTE INMAAKAZIJN en alle soortea van KltUIDEiN eu SPECERLIEN Meuwe SAIIDIXKS ontvan cq P J IIII L KeHT Ooat mvtn GEfiR PALTHE ALMELO Verwen en wasschen GORDIJNEN TROF JABONNEN HEERÈN KLEEDING8TUKKEN enz Met Verwen bigven Heeren Kleedingstakkea GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Wasschen blijft ALLES in ELKANDER Japonnen zoowel als Heeren Kleedingstukken Nadere inlichtinj en geeft onze Agent d Heer W van um PALS Markt GOUDA ECHTE EAU d s FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Pargs 1867 te verkrijgen a 1 50 de FUcon bg Oh VAN VIVE Ja en B SCHOLTBN Coifibur Haar en Baard verwen in Blond Bruin en Zwart zonder Huid of Linnen te vlekken als men deFlacon half gebruikt heeft en het bevalt niM alsdan wordt met genoegen de betaalde l Sdteruggegeven v Openbare Verhüopingr te GOUDA op MAANDAG 28 AUGUSTUS 1876 dea voormiddags ten elf ure in het Logement o Zalm aldaar van Drie HUIZEN en ERVEN Twee HUIZEN en ERVEN wgk Q Nr 54 en 55 aan het Jaagpad en een HUIS en ERF in een gang aan het Jaagpad te Gouda De drie HUIZEN in de Lange Dwarsstraat te Gouda vroeger ter verkoop aangekondigd zgn nit de hand verkocht Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DBO JQLEEVEB te Gouda BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Het eenif nieuws van beteekenis dat uit Frankrijk ia te vermelden ii de verkiezinf van den conservatief Bernard Bntreil in het dep Mayenne tot lid van den Senaat Die afloop hoewel niet onverwaoht is voor d republikeinen te betreuren die wel eenige versterkinf in den Senaat noodig hadden Aan den anderen kaut zal de nieuwe Senator juiat door de fanctién die hij bij het miniaterie van Buitenl Zaken bekleedt verhiuderd tün tegen de Begeering te ageeren De verkiezing te Ghiinkamp zal waarsohijnlqk in repnblikt iMchei zin uitvallen Lord John Bussel is zijn 85e jaar ingetreden Op zijn 21e jaar nam hq zitting in het Lagerhuis en in 1881 werd hij tot pair verheven j 40 jaren lang maakte Bussel de l uit van liberale ministerien De titel van Keizerin van Indië door Koningin Vieioria aanvaard znl op 1 Januari van het volgend jaar te Delhi plechtig worden geproolameeiTl De onderkoning wordt Bld iar den 26ii Droember verwacht De Duitsche groote militaire manoeuvres zullen weldra aanvangen en aller oogen zyn daarop gericht ook met vrees wanneer men denkt aan de warmte De ofBeieren van den geueralen staf zijn Vrijdagavond van Berlijn naar Bhemnitz vertrokken met een extratrein Von Moltke is Maandag derwaarts gegaan Dezer dagen wordt te Uotha door de sociaal democraten een Congres gehouden woarap o zullen verschijnen de Bijksafgevaardigdm Hosselmann Most en Beimer onder de punten van behandeling komt niet aUeen voor de a aas t aa n Je vMtnennfr maar ook hf rijksspoorwegontwerp en het prolectionisme ZiiterdaK deden de Turken t eu algemeenen aanval op de Servische zuidelijke grenzen en den straatweg vau Nlsoh naar Alexinatz 30 000 hunner tastten de Hcrvische voorposten bij Dupovac aan de vervolgers met groote hevigheid het Servische leger bij Tesioa De aanvallen welke van 4 uur s morgens tot 4 uur s avonds werden herhaald werden steeds schitterend afgeslagen en de Turken tot over de grenzen vervolgd De Servische troepen ga en blijken van buit ngewane dapperheid Te Belgrado blijven allerlei geraohten in omloop doch men vermoedt dat eene wijziging van het kabinet zal moeten plaats hebben om tot het stuiten van den vrede te geraken Oruitch en twee zijner oorlogzuchtig gestemde ambtgenooten ziillcn moeten aftreden Biatica is vredelievend gezini ENO£LAlND Beuigen tijd geleden werd door het oonservatieve ministerie van Groot Brittunniej op initiatiet van den heer Sandon voorzitter van den geheimen raad van onderwijs en eveneens conservatief een wetsontwerp ingediend strekkende tot voortzetting der liberale hervormingen op het gebied vaQ onderwgs in 1870 onder Gladstone ondernamen en tot aanneming van het beginsel van verplicht onderwijs In weerwil van zijn liberaal karakter ondervond echter het ontwerp al tcrstohd teieustand omdat men meende dat het zou strekken tot voordeel der scholen van de gevestigde kerk en de ontwikkeling belemmeren van de scholen op ge g der KkooUboardi in het leven geroepen Nu in de wet het begiqsel van verplicht onderwijs werd opgenomen zonden de toT t trachten door amendementen het gezag der icioolboardt looieei te verzwalÉken dut de verplichting by slot van rekening niets idah een doode letter sou z n geworden DiL vermoeden is inderdaad verwezeniykt Jk izimif isKn kWd De oppositie tegeinW sciool hoarie is een gevolg van haar meer wereldsohe iDziohten Qm den invloed der school te verhoogen en de kosten op de oontribnabelen te kunnen verhalen lagen de aekoolhoards zich verplicht van de school eeji onzijdig terrein te maken waarop de kinderen vad diss deren had genoodcaskt een j e dsd ienatig onderwas te volgen dat niet met hunne beginselen strookt In sommige plaatsen nS men zqn toevlucht tot een compromis door het godsdienstig onderwijs facultatief te stellen doch den orthodoxen en conservatieven beviel dit niet dewijl zy de tchool boardt niet vertrouwden Liever Jan den bijbel op school prijs te geven laten zg hun kindereu even dom en onwetend als bun rooroudeill waren De waarheden van het gezond verstaild worden het moeilijkst verbreid In ieder geval is de haat van de fory partij tegen de tehoolboardt tast ondankbaar want de ofBoiecle oyfera getuigen dat zq een leer gelukkigen invloed hebben uitgeoefend In Ën ajid bedraagt het op de scholen ingesohreren aantal kindurcD thans 2 071 997 Ongeveer een miUioen kinderen gaat uiet ter school In v jaren is het aantal ingeaahreven kinderen met 1 051 000 vermeerde De duur van het schoolbezoek is in de biatste jarejl van 35 tot 66 percent vermeeiderd Omtrent de ftsultaten van het onderwijs deelen de Fsrliamenta r papen mede dat het middencijfar der scholiere die het by de onderwijawet vereiaehte examen landeil afleggen ongeveer 68 percent bedroeg V 5ór 1870 bestonden er geen examens en had men dos ge punten van vergelijking Deze vorderingen zqn althats grootendeels te blanken aan den iiitloed en de weikiog der Khoolbomrdt De mi van Lord Sandon werd aangekondigd als eene aanvoUiug der reglciuetteo vau 1870 De ouders zonden wordoi verplioht hun kinderva naar school te zenden aan de p8trooi a lou worden verboden kinderen beneden de 14 jioen in dienat te nemen indien zq geen vqf jaren aoklareenvolgena hadden sohoolgegsan of het door de wet vertis te examen niet hadden a elegd Dit waKa Aker zcmr gewenaekte maatregnlen De uitvoeriii daarvan moesf 3 n men zeggen uit den finrd der 7 aak worden opgedragen aan de schooloommi iieB door den staat aangesteld In plaats daarvan echter worden volgens het ontwerp daarmede onbevoegde plaatselijke corporaties belast die uit den aard der zaak in haar eigen belang vijandig gezind ijnjegens de oprichting van nieuwe scholen De hotnU of guardiatu aan welke de uitvoering zal worden opgedragen verkeeren geheel onder den invloed der plaatselijke geestelijkheid en zullen yiA zorgen dat geen scholen worden opgericht in concurrentie met de bestaande kerkelijke scholen vooral ook omdat nieuwe scholen de gemeenten met nieuwe lasten zouden drukken De gelden die de staat lus zal toestaan voor scholei op gezag der wettelijke autoriteiten gesticht sollen op die wqze aan de scholen der Anglikannsohe kerk ten goede komen waar de dlasidenten zouden genoodzaakt zqn hun kinderen te seiiden Door de aanneming van een amendement van den heer Feil werd de zaak nog erger Hy wilde nl dat de ptaatselqke autoriteiten die de èekool toard verkiezen de ontbinding daarvan zouden kunnen eischen indien zij geen scholen onder hunne directie hadden Niettegenstaande de bestrijding van lord Sandon werd bet amendement aangekomen De ontevredenheid klom nu ten top Een ontzaggelijke deputatie radicalen vervoegde zich bij lord Hartin en om hem te verzoeken het wetsontwerp te verwerpen Deze antwoordde dat daar het ontwerp door de aanneming van het beginsel van oiiderwijsplioht een liberaal karakter had het moest worden aangenomen maar hi beloofde de reactionaire veranderingen die waren aangebracht zoo scherp mogelijk te zullen veroordeelen Hij heeft woord gehouden en de regeering beschuldigd het compromis van 1870 te hebben geschonden dn de geheele onderwijs naestle aan d otie te hebben gesteld Eindelijk werd nog in het heerenhuis een nieuweslag toegebracht aan het stelsel der êciool ieard door een amendement van lord Montagu om aan de scholen der gevestigde kerk door de iordwiM e guariiaiu eene vergoeding te doen uitkciren voor de kinderen vai dissidenten die op de kerkelijke scholen onderwijs genieten In weerwil van de heftigeoppositie en de verontwaardiging der liberale perswerd ook dit amendent door het hoogerhuis aangenomen Aldus jj ewijai 5d werd het ontwerp in zqngeheel door genoemd huis in tweede leziiig vastgesteld t 1 f BINNENLAND GOUDA 22 Augnabis 1878 Z M heeft bq het persooeal van den geneask dienst der landmacht in N I benoemd tot olBo v gez 2 kl dr T Artteniiu arts De konitikiqke goedkeuring ia verleend aan de wijzigingen van het Algemeen Beglement van volksonderwijs Vereeniging tot bevordering van het Yolksouderwijs en Schoolbeioek in Nederluid Aanstaandea Maandag zal de vierds algemeens vti Sy gadering van den Xederlandsohen schaakbond alhierplaats hebben gevolgd door een wedstrijd waaraan naar wq rememen de gunstigst bekende Nederlandsohe schaakspelers zullen deelnemen Er zal dagelijks worden gespeeld van 10 U voorm tot 4 uur nam en des avonds van T lo 9 uur Alleen leden van den Ned sehaakbond mogen den wedstrijd bqwonen In den naoht van Yrqdag op Zaterdag is de vrouw van B in de Boelekade alhier in de wetering geraakt en verdronken Zondagmorgen ia hst lipc opgehaald i iaterenmoijien was de knecht van den bleeker Jaspers alhier ap de Torfinsrkt bezig de wasseben op te balen ta i hq op de volgende onrieuse msnier z wagen met toebehooren kwijt raakte Bij den heer D waa hij in den gang toen de honden onder den wagra looilai weester zijnde zich lieten iaUMS eaaifl iiaaaaBaaaia BièMia na ts loopeo Den wogen schei tzj i l asfc t te kunnen btstarea sij konde deun eennsal in bevMgiug sitbana uiet does ophouden met bet treurig gevcdg dat honden wagea en daarop staande wasschen in t water vielen in De honden zqn beide verdrtioken ib M Het bericht omtrent de eigeudomsoverdraeht van ds benoodigde peroeelen voor den spoorweg LeidenWoerden is naar wq onderricht zqn onjuist Welzqn vele peroeelen r da overgedrsgen maar nog opverre na niet al de benoodigde peroeelen Yoons vernemen wij dat de rails zijn aangekocht en eerstdaags zullen worden aaugevoerd op het terrein daartoe door de Maatsohappq gehuurd aan Oouweshria onder Alfen N R Ct y Men meldt uit Bodegraven Met het oog op het gemskkelqk vervoer B S toenemende scheepvaart op den Bijn hebben eeoigé fabrikanten te Woerden indertqd bq de bevoegde macht pogingen aangewend om de bruggen te Bodegraven en te Nieuwerbrug te doen verwqden Aan dit verzoek voor de schipperq van zooVeel belang schijnt men gevolg 1 geven een paar ingenieurs althans hebben opmetingen gedaan en de wijdte b C ld Als het plan doorgaat wordt de valbrï ip dorp vervangen dobr eene draaibrug Men sohijft aan de X CY uit Alfen het volgend Eindelijk komt dan toch een begin van uitvoering aan den zoo dikwerf besproken meermalen afgebakeuden spoorweg Leiden Woerden Men gaat hier geregeld voort met onteigening van het benoodigdeland en reeds is omtrent GouWsluis bQ Alfen een stuk land gehuurd voor den tijd van vier jaren tot berging der raila die naar men zegt in 24 soheepsvrachten gemiddeld 62 ton worden aangeroerd Vaa dtze schepen zijn er bereids twaalf aaogekoniea Niettegenstaande het spoor dus zoo goed als in het gezicht is wordt de vaart der itoombooten al drukker en drukker Tbans kan men van Alfen naar Leiden en terug 10 malen per dag en gaat bet plan door dan wMdt de vaart met twee atoombooten vermeerderd eene van Boskoop Leideo dus over Alfen de tweede Alfen Leiden vice versa aoodat men alsdan minstens 15 malen per dag heen en terug zal kunnen varen Dit gevoegd bij de bekende scheepvaart voorbq deze plaats zal eenig idise van d drukte geven Is het niet te bejammeieo dat zulk eene passage als d ie asoMer ctpot ondiepte