Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1876

Vit mie bn deelt aea aa het W W dat de jCoinet Reeatakerk niet alleen xqn eooeept It op t lager ead r qa nog niet aan de Bud M Mate heeft inged ai aaar lelb daaraede m iet ia gereedheid ia Hen aeltr a Hage aaa het 7 fl De algemeeae nfimir datau de haa Kapp ae kt oraen rau ee aóiataie u opgedngn benut m eoK dwaUi K K laeh de heerKapperDe jÉnginhiid j egeve aa fue denkbeelden over de tam aada te deelen en alvorena dit te doea heeft 4e kMk der bbanka eeaige dagea nitatd gevraagd ki 04 4 vrienden te raadplegen b 4a fMri llir Uhefale ia me tot het iaaeht dat kt ktar wan liah vaoralaaog niet aaa ta a t aa BeiMdeeU Ueek over voorMa Mgaariagabeleid aog geen voldoende a aüni ta i vaa dea anderea ta a twt aa tte kwnlmuuie kaaaerladen aytiiilia i wier diatrieten de verkiezing vaa maal ni knaa plaata volatrcki niet bovea t a fd i uk en leheen Mes ia daarom overe engek omen lat de heer K maf ae aaa Z M aU tqne meeaing lal te keDBen evttL dat oader de beataüde onatautligfceden het MaÜavfa raa dit ainJaterie het aieeat weaaeheiyk gït fit BW daa ia ec eonatitatianeei beswaar dat naawea teg het éaabiqvea vaa het ari ai a ttrie kddaa nit dea weg geraiad aaar aea aeeat te ege be tajfe lf at daa toch aog wel het kdiaet ï tga fdffl at U ven aameogëateld zooab het tot daaver wat He aeat redao te hebbes oa k wwaekm dat altkaa de heer vaa der Heia bg f heateit tot a ndiag aal wiUea volharden Voor de heer v d Heim die eea qverig en be i kwnav Gd vaa 4i fpdep rtaten vaa Zuidhoilaad ia I Jk yw wat e ak Gd vaa het ttaataoenebt ip kt lager i WmV I a i aet dit gioote UndabeUug auwkearw Wcead i Paiaik a ua dan evenwel rear goeiË jiaaiaiag aHMtca givow ea wofdea want hij is geea aa a M ftcd em e laaw niB te nisten Ilea ifiaefct er vaa dat kp fm hatn kiag afa eoaaiaaaria dea fcoBasi wm fcoaaa wordea aaa ekdaL Dea gi aa a g oint i r a a ek aal ia vcfkad aet kt daar dï veradd gtnit amttmt da vrrplMl maf ia ata aMaaataaaaMi laa koataga Toar iSX gaaafctkataat hw fcaaap yac gpaad MnonH dat hm alk acèepea eeuge men endia 4kw apa dito i oet S n SBoetea Teftarm overladen e door knip n atoomboote wonlaa Êfgetkifti Mea mkt veiMrel 9 ei eding mK pii Oi daarrMr Boodigp aleigeniag lu nihiM met den apoorm hetgm il h l dooi an eene groote aiiuMwB da Bi raail nwet gni o l meer daar aladan ool een Vaart oT kanaal wordt gegraven om goederen direct van eo naar het atation va de HMnreg te kannen verroeren Vo ket verbreide van den Rhqn ii aefda opnetiiHt getitan doelt vm da bealuaiu i dftf i $ of irt met lekerkad bAend Sene al gen e eo e vevgadehog vaa bet ntidieaat iiiami gkiBd nè nadea gi bo mtia ap £ SI imt is OOfP Gtpvwk gK kt HosAkatww iB vaigadanag aOn af opdater eene gekel VTfe keo iq Bekin ar A Kerdjp M lw q a Bb ealUer aWea Móni i e oHlrnmtm lf idafiiw t l Ooedkeuingva kt voiickte utgpo fit daal 9 van ketj jukadidqk ng csMmt i ÜtL taif en de rektuin env M i aWB Ottog air l d l ♦ der Uata n S TfawMiWUf ij l AUmtia Eea voonul va 4l aiikêltal Bmw9 p Zoob lot aanvaüiB der bataten t Stawai g foor de keue va k nww Uoofdbeatau door de leden van kl iegawoordigTlnafdkitit ai d a yvafdigdwi Alceiaeea worgdt in Hage vcnekerd dat va het IMeiyt ic vim eO kbioet Kifli M geea tfoke aecr ia aoodat kt miniitene neeaakerk i moete a L Pe I diM e begrootijig ia is het brginder to we wfiek en de Nederlaadi e ataatabegToouog ia Yrqdag aan den raad van Kate gei o a d ra bevat de de T r g tot oDdentcBsing na tekrfrig viatfkm es iBwie nagelaten betrdckingen te Katv aas Zee De vereenigii wordt verlengd voor een f t vfB viiftieB jaren rei eod te m o aaogegaa metïaMitf l t Than wft de Boo n d een oWntxf opgenxukt a ook aaii onie Bq eeriag geaoaden voor een meer algemeeae intemalioiiale arereenkomat welke tot g gBd al kyaneo rekken eener bapreking van t o nd erp va itoe te Bcr eene bpênkontt lai wcadea gehaadta loeaKT ook het eveB oaV P in dcxe it tue ta jvi n hét achlei de waag ofde juute weg om die te ruAi M daer ïwiaari ndwofd iogeslageu Voor het verkeer van Nederland aet DniaekUad en Ooatenr k be taft refds eeavoraiaheul tfl i gdegw i 4e tf f Uwi W H T Bin Onitackr Ha ahitTfi BidHa jrian aaal onae spoorwegen en ookde 6faad Caatal Beigelid sjn Mochten Zwiiaerland België Praokryk enilab Boh daarfa kuua a aal iiittn daa waisvoaradar da aart aggfjlri tmmmt tói Hfkrqgea Ia het f U wonit kt denkbeeld geopperd dat de goneeate Aaaterdaa e andere groote gnaeenten die een gonb bnadweer betittenj loa optreden al aanrantie aaatachappq ketgmn jan de koateu van de hraodweer bou kn e teven een aan onag tot aitMcknda mtg vooc da haiai fWi ii f ia iddekt Vaat beoHddeMag vaa de B ks adviaeata te Leidea ia eea nitaaHlie vaa TtOO uegeataaa tot hostei vaa het nog oaai p weikle gedeelte na dea aaoidtnaaept gcval der St Pwaa of HaogkMhek kerk aUaax Bq dat b itia ia eokier da mvwaaade gesidfl om geen haitri a geknka tot galipoaakiag vaa de a psfarokkaMe a t at ja g ta aatt wat veipan a ia a boetra ea da voegen bq a aak geheel ia fti derhalve aet h vaar de hel heatehk gedeelte vaa dtee gevel dat eka gemaakt ooder dea btiait daathf a we k 1 oeatua verloor Uit woadi door da IqkKadviHaa a ekeard nad a t ader aalk eea aataanae het o o m p m a k e l qke ahade it f vi ia da i j at ta heoeifde over rfhif jaar wd wta ttm kanoen plaau hebben Zonder het laaiatgrnwrmdr noddel m bc i n k r ai ag ta aoaaa kaa owa vngaa hoe de gevd aeh fa larriihi hawaikiag lal voordoea ea of ha eant opgegevea aiddd geaekieden lai nader het gebraik vaa ponlaod oesKat Breede uitgevrelea voegen toeh laaatka de Madagea moeten aangevuld worde Mea bedenk dat bf de heratdliag vaa den zaid raodtcpt fieval WHNq alleen die eement gebnukt werd tlf het qdak het Uvealooie het qoaai vara lige at vaa wvtd eapeaken en van eea koaea I MM kaïathfarf gcapnken werd toen maa bij de I hentdliag vaa dea aoord tnuiacpt gevel dea beild had opgevat Ea mea heefi Uer te doen act eea i gevel nog treSelijker taoKageatdd da die va het xaid tiaaaept vaa dat Mhaoiw teapelgebawr £ St Zaterda Mkead had i t Fceotgakaw te Batteidaa aeM haiAoida piaata f rolsekataea waanoodoor vele lil ftihkl werd deelgeaninra Na figrr praahtigqi rit wad de ante priia eea alka liekaid door doi jongaker A Hokee en de pnodc een Chiaaoaak waaier door dea heer Uk De Begt Ouder faafara vaa het orkeat weidea k sqaaaaa de wiaMO atgereikL Kaar aaa verweat lal vaawege de Haagsek Üdeeliag vaa FiliamdEnegi eea oaderaoek worden iageateld aaar dea Inratand van het openbaar l er oaderwf i die Geaeeate Me aekfft att Sehiwlam Doer do daevca ai eaden b doiaeade hvier riarhr a dood ia de gnehlen onier rtad Het kar aa jaadea a weg ge vo e rd en de taak wa ondra gel k Maa dacht eerst aan kwade praktijken doeh kwaa later op de gedachte dat twee dagen a ter flkiadff waa afgeweken vaa dea regel volgens wel kca OBK hov Boetc worden doorgespoid Uoe ia aj tt w ea ae ku is het dat aaa sulke haalrlingpn perk worde geatctd want het kw de viMfa cüag balen soo hare producten weder bij is enkele oieo werden vertMfd viB politie te Anhera venockt de ea iaagt bun haiieii t na de dnMgts ea wamte niiver wsler te HaUnr blqkt dat de instcUing over de mwtaknnrpaaa der in a tregcl is dat die beticjE ioaaaaaar over de mwteknnrpaaa i b alc maatregel is dat di Ir il giiailii dat b de oitbetaliag der loldq van oog gebraik il gemaakt raa Belg oecteiL Hat t t nrii MU bevat thana eene atoa vinf waacfali de ad en adaio auroritcaten van kt leg iadaehtig graaakt wofdo dat ook iq voor loonst 4it ia hoaae aaakt staat hAootta toe te liea dat geaaa gehedc of gedeelteUjk betalipg n gt Belg eea ea ait of aaa militaire bf aode a Ml king i opgednwen aaa dea directeur der ipaaigk faa kt reg gwnadien en jageia die daarro y ey lage uit het mnziekfond lal genieten vaa 400 De nbaidie voor de mnziek van dat koips wordt in verki daj yoof ¥ K U7 pat IM om volgentfe jw m ipO feitfjógd D inspceteor jf 9 a veiflioht jaaiBk ee door lyp gekoapo cipgde aaaeben koatilooa aaa de fcoigpn t r kopieeöog Terwijl wij aUe ia afwa tiag ün wat de invloed vaa dia k KaVPf 9 Ö mndrWdgp es de in Bcd ta den k iting j dm hea lUppejne lal gekten hebben wij le ti oa ofa te ergeren aan den xeodbrief van den muiista vaa finantiaii deier dagen in de Stmte Comrmt veraeheae ft werd tijd dat dit Mod onafkq v iri aain kwaa g a c a e waarin da naaister eea Jh aa da Bc i kk ooitcn dea oafUtg vrrfclaart Van waar die p i nt a riin g e ocriogave larijgg t n die onacholdigt l dgw oentea f Wat aiyh kbben dese onschuldige Belgiaok eoitea i dit jaar nitgencht dat uot rceda dertig jaren laag kfafacn aitgem t r Dk ipiiualer ataakt gdnaik van de geiK heid vaa hik pabliek om eindelijk mede te wa kaï tot awiag dia vneade anntstakkoi Maar kaa aea hier wei van geoaigdheid vaa bet pabliek preken omdat in em paar steden winkelier kbbe verklaaid geene Belgiaae centen meer te mlleu aana aea ütta de geiteigdhrid of laevrr de ongeaeigdhéd komt van de poatkantoroi ea oatvaagkaa orc va s ainiaten ambtenaren bet eerst Doch de vraag van waar de geneigdhnd of oagCKigdhcid koBt ia eigenlijk de vraag Liet Uoe dit m wM if hrtaalmiridrl soo lang op alk kaatorcf vr werd toegelatea ia al wederom niet de viaag Maar de vraag ia door welk middeka wil oe auister dit kwaad keecea De miaiatrr komt aet ine bedreigii ea voor dea dag 1o onverbiddelük weigenag san aaaneraing ia betaliag door r kuoib teaarea 2o urafbaaratelliog rau het in betaling gevea ea aaoiteaiea vaa vreemde koperen ea bronp u paot ea oiet iawiaaeliiig bij de invoeriug dcf broasra pasmaot Of die wijae xol kt Nedciïaadak pohiid voor kt is oatvaog nemea van BdgiKk eeatea werkelqk seer awaar wordea gestraft Maar den maatregeleii komen my vuor we wat ai te draeoBi h te qa en dtxe overbid kndeleoda mittiater van finaatiêa soa al spoedig blijken eea ti gestteag ainister vaa justitie te süo Het gaat dankt aii niet aaa op reumaal allr Kedcriandeia too gewekkladig te traffcn wegeiu eci niadr f waaraan de Nederlaadsehe Begeeriuj m de hoogste inal uedepliehtig was Zeker uilleu deie funek maatregelen wel eeaigiias han doel bereiken Ik begrijp er goed dat de rrgerriag mgt ik hd gedwaald ea ik neea geea vnemde oiaat meer aaa maar dat lü het in betaling geroi es yannemen vaa vreemde mant strafbaar stelt es de Bdgiaehe centen later niet met kona wil inwiaarleo ia al te drago n i sch Op die wijie woedt op ren maal eeoe groote verwarring is dea naloop da koperen mnntapeeie gebradit Hoe nikKa we ooie Belgisdie senten kwijt als niemand a OMrr mag oatvaugea Wat blqft er daa voor ons ovj r daa doe in de armenbu te werpen en aoo tijn het de armea die eigenlijk het meeU gestraft wordei Waaroin ak de koperen mout door een hioiusen vervangen wordt de nelgiK e oeaten mut ii riaKU Op die wijse kou itder van ons lie Brlgiswe centen bóit IC gemakkrlyk kwgt raken Het springt toeh in het oog dat als het gouvememnnt alleen de koperen pssniaHt iawiaalt die aa Ink dm Bdfüet tmei ttmtimtdmUn u omioof ia geblerea de Nederlaodaohe sehatkiat eea groot voordcel behaalt op de iawiaaeliug want het geeft geen ruilniddd in dc plaats dier Nederlaudsche centen welk het soa hebbed moeten luwisKleo wanneer deae niet door de Balgtsek tweeeentiiDe stakked verdrongen en vervaagt waren £ n ten wieia koste behaalt de Nederiaadaok i atkiat dit voordeel Ten koste der kleine aijverhdd va den kleinen winkelier 800 Memt ds minister van finantüs abeheid Tia igae hoogste waardigbeid met het semen vaa oa maatregel die een goed doel beoogt oiaar door al a krachtig te cüa dit doel voorbgstreeft ca alkes te gevolg cal hriibe dat eeae c pc aak tri ia kqicna pasmaat lal woides is het kves a a y o gevoed tes koate van de kkiae aijverktd e vas dü hargeraua die gees aada miadrüf plaagt das dat hc w lk door d NedetbBdMk regening itoifi jm laag ia toiphten es uslrc jpple l Oatnstdea kud giMerookteDd ia dk F C Hwft staat a Amctradam aitsriaokta kaïat mM i kt BmMeiM kt vidgende Uedena tesd te ongmer knrt ar w t ft P vaiBB eenixe werUieden ia het faqM vgltwwi MMP IH iadePieterConelissooa Hoofiatisit ktigni te kken 00 ees vnutje wpoidoar aea bopp imy is de ubtikiid vitte IivpUits OB o wijd i Hy eeuige emmers aifff t iii e Uej n ze jceg oé hnpiie gereedwhappen teJijdii n ej w4 H P t i 5 veiUghei i addip Vb eif i n geen pogingen om het vour te dooren maar liepen ttaar de brwtebel Het 9m ontworpen bnS m gkr oWlykel in de C Hoofuttaat de StalbouaeraW worden aljfelégd Middeterwijl w het geheek perceel droog n keg 14 kii iïkB m m m few smsi f keio v klinken moge om even halfnegeq wareji opk de istgelegen peroeelen eveneens m aanbouw en bijna ewerki door hej juur asngetaat De vlam verhief lioh reed xoo W 4ei eirstjm trein van den HoUandtohen spoorweg bq Half reg de vlammen zagen Toen de Brandweer eindelijk gewaarschuwd in de straat k ma lf tA ijj yoof ean fi an Vfi pewwli 15 1H JJ Wdep in gloed llS begon te branden Vefsfhfikk liik was kt i oa dat aioh vpof de oogêu r verwjhrikte bewoners aanbood Krakend eu koettereud storten b ke nader vielen gevek in en geen water l e brandput of liever riuol put in de P C Hooftatraat bleek ledig t siju de spuiten moeten over jlotflea op Keilaoden woides gepUatst toomapuiten in het Vondelspark at tt vijver gcïet iel vaa een jpo liik opgenblik Toen de spuiten slootwator hadden rook men de modder die ia den beginne in plaats van water werd opgespoten en met leve bgeviwr pppgdeu de 4nv d rH tf den vuurpoel te uaderen Met was viSór negen unr 1 tt T9orraad bpuwmateriaal die in hu midden van de straat roor de briindende peieeelen in brand geraakte tengevolge vi a de stukkeu vuur en gloeiende balken die waren neergevallen Liuki de brand in de huizen iu hel iniddru de brand op de straat en tengevolge daarvan helaas ook de braud 41 ohta die door de hitte en de vonken van dt huiieu die het eerst uaugetast waren iu gelijke lievighsid toenam De huizen 136 138 1 HU 132 en 134 werden aaugetust de drie eerstgenoemde onbewoond de laatste iu gebruik VVg berinuereu ons niet een dergelijk tooueel van verwoesting te kbbrn gezien Gelukkig dat uu ten minste b hoorlüke waterstrakg werden verkregen dat twee stooinspuiten in het Vosdelipark krachtig werkten dat een drrde in em slop van de P C Hooftatraat ook water gaf De huizen lil onbewoond 109 en 121 werdeu aangetast Het verdubbelde krrchteo werd gewerkt van sohteren en zooveel mogelijk van voren werdeu de waterstralen op 811 in lip brattdendb pninhoopeu en huizen geworpen Wij hcbbi u lUdtr du plaats in oogensèbouw geUonieu eu gfzieii dat het aantal der veruielde ea zeer brauliadigde huizen twaalf bedraagt De Brandweer werd om 8 S3 gealarmeerd en moeat ongeveer 2000 meter slang uiu tgen om met de stoonupaiteu uit het Voudelepark de vlam te bereiken In den riool of brandput wa wel een Mort van modderig vuobt dat echter niet kon worden gebruikt uit yreete dat de kleppen van de psiten onklaar zouden geraken Later op den dag werd door één stoomspuit dit vocht opgepompt om lot blussohipg der puiuhoopen te dienen De braudwMr heeft 120 man in kt werk gehad en de officier Brul is met levensgevaar terwijl hy zich zelf met een waterstraal nat hield uit de vlammen ontkomen Den geherlen dag was men met blussohen bezig Tegen den avond zullen wiuirsohijnlijk de zeer wrak staande muren der peroeelen recht worden omgehaald De spoedige uitbreiding van den brand wordt toegeschreven aou de liohte constructie der buizen die teven door opesiogen met dkaodsr gemeenschap hadi en Volgens geloofwaardige mededeelingeu is bjjj den braud op groote Mihoal gestolen door personen die van de algemeene verw ng in de belendende hui D gebruik makende zich uitgaven als behoorende tot een personeel dat werkelijk tot redding van meuklen als aud trszi n vas gezonden De TmmtKit Ct maakt ook gewag van dr flinkhouding der irpepen in Twente yafii ij ondanks de hevige hitte bijna geen ziekeu waren Ook in hunne kwartieren geven ie eo re4 en tot tevredenheid Z odat de ingejEet en ze gaarne nog wat in hou lidden zonden Juwit I iKV zijn de troeun ifeerderen en wwereii uite i jt ifxa over het ntc kurt gevallfc n onthaal Zeken D N idsiiik j tn het postkantoor Ie erg aop ni i dezer dagen na in voorloopig gekói If n weest asn bet jHlreaa van poKtiè ftXaf j epiWlgenis overgebraoht bemholdigd van vétfisüie ng T ii geUeu De man i vader van jèés laliük g i 1 Ip dt t d flpoj fljjit f fsf u i ifi lifi r nd pW tm fl WilJÏVsfpiate otol eiitnjd pi AtbMD w rtpe o 4 pqk 49 weer rAeiuakrpun 1 jN eriknJI tmi fÜA mlgetioodl d JSt z wopiun j noiiolea op tOO en 32 bieter Peraooaele prijien In voor een bedrag van 10 000 ftauos aangekoobt fn 100 ancif De wedn rijd zal in tgee afdeelingru yigiptid u i itnelijk oor korpsen igewapend met ttoimilajters en voor korpccn geirajpe d met achterlaadgeweren Te Pittsbqig u een maatschappij ojgericbt voor hijt machinaal maken van vaten tonder hoepeU Het kut komt aan atamnxn in de briel en wordt gekfil 49ft W kwe ¥ inrichting is van d en aard dat de m 4t lif iij xr dag 2000 spükervsten kan evertn die veM sterker zijn en er beter Hiieo da bat nataadcopdegawooewijiegeauuüct iUmtr ryi I im wqdel k M strioht heeft bij pnbtioatie de aandacht dar hanadarea gevatigd lo p de mrtandigheid dat vermita men in de noor eUjl fr9 vinoi n van ojoa Land de twee oentimesft ftfu b jciot e w deièTiflani in groote boejV 9lMW vm Umbutg ztHw omikalnen wo r het ook faoeielijk zal worden e kwijt te geraken to op de aanubr vlog oó dan Minister waarbij mf W wdt b lr wd tW Kift en 3o op de groote schade die hei vervoer v m centime stukken yi de een pli ts naar andere in Ltmburg uitbpofde d r dou nenlimc n oh sleept Zaterdagnacht omstreeks drie sur het tijdstip waarop de stad Amsterdaia nagenoeg onkwaakt wat werd dqor it ee p rsqnen ii qbroken in een kelder hoek Geld rsohe uide en Sohipp rstraat ifaarin eene affaire in boter ijleesch en spe vro t nitgeoefend De bovenkwo ers werden door kt omvallen van een kar gewekt en een hunner die nur buiten kwam hgkd wat er gaande was vond wn persoon op siPwt welk hem verhaalde dat hij reeds met een ylder door de pe tie gezonden was om van een diefstal met braak die zoqeven ill den kelder was gepleegd het een en ander op k nemen De persoon die op straat nd riep toen den man in de kelder toe Hé poUtie meneer v n boven is er al bij laten we ntaar weg gaan ei er van kven had geen argwaan en de twee h eeien dieven gingen met een sommetje van 8 dat ze gatokn kdden gemoedel k huns weegs De toonkunatenaar Sey ie FfOgs gae i het Journal dei Debate van Vi ag jongsl o a een beschrijving van zijn bezoek op het Loo tgdens de voordnuihten van s Kouings pensionnaires Wij ootleenen aan het opstel het volgende nOulangs heb ik even als eeaige andere Fraasok kunstenaars een uitnoodigii g ontvangen naar het Loo bij Z H den Koning d ecienaiiden Ook andere buiteulandsohe artisten waren aitgenao igd met name de abt Liszt Niet at de ledeu derjuiy jonden tegelü aapf S SJV t P 1 naam van Ambroise Thomas noch de mijne voorkomt ctnder kt getvigKhtift d t W V i C tkrina Timmers is to ckend door Liszt Al Bi ttu Eduai de Hartog en de Koninklijke oommissarii Van der Does Dit getuigsohrift gaat gegaard mei een gouden eerepenning ter waarde van 1 00 en een diamanten strik met s Konings saamletter om op den KJiottder te dragen De penning draagt Malibran s borstbeeld ter eere van de beroemde zangeres van wie Z M het eerste muziekonderwijs ontving De koninklijke stichting heeft twee ufdeelinjen voor meines meestal dochter van kuusiiuaars of ambtenaren én overigens die onderscheiding waardig De eene afdeeling legt zich nitaluitend toe op piynospel de audeie die de talrijkstf en meest begnijs tigste is wijj zich aan zang en lyrische voordracht en wordt opgeleid voor het tooneel Alleen de laakte kan mededingen naar den Mnlibranpenning Jaarlijk houden de leden voordrachten op het Loo waar Z M een zeer net ingeriïdil ntiniatunr tooneel heeft kten kn veu dat met den meeaten siqaak ia in riitht De sti ij g v ft i t e Brussel geveptigd onder leiditig van den Heer George Cabel Zij is te gelijkertqd cén muzieksohool eit een koatsohujl ik lau kast zeggen e$n klopster tó6 streng vp t de tucht e gehandhaafd door de geachte dajpe die de Riding feft 9 vm ie i eu rdige lee ingen D koning maakt aldus dat de oudets volEbmen gerust kunnen zijn De piano leerlingen volgen met anderen die een l aiiiiijflijke toelage ontvangen d lessen aan h A Briyselaoh e C9nsei ra öirt Oe leine k rn van enje iüen er zjjn wjirè Innstenaw bü vor nt kt duubel kwartet dat bij de uitvoeriu en op kt o wwoispagneert Th iia aijn veispreid p Duitaohiai nap de iK lsghe muziefc ool te P y s enz om zich te volmaken en c wereld te zien Bven de dames wWvareèoige onder leiding zijn geiteld v ui de beate ïliawh kHneWJets iep zet Mts Ximmsff hü Mfivr Pa lis Viajui t eij dyn He t tjff ft la atu isB CW W 4 fS f if mtia en fW9 W W FaS iu g a vap df Juty e Blük yaji 6 fcopidgf Iwille dhdd Wfi oatvanien Mqüfvi Van Ers eriük volgt een zallgonnUB bij Pranfloi V irfe mn f mm rw h jKtuig we wij Beerii Mfj Johaniüi Kühne sa VjjrhuUt d SoMitee v n ó eu dfir tesW yc leriwi4 ci mmpanifew W O tijd bcideu leedi gen va ugu te Dupqut krngra oBoerwife v n den heer MarmOntel t a het elndijgen van hun ttudieip die tnisflM drie jaar duurt staat het der daitae vrfj is het buitenland een epf agement un te nemen vooral in Frankrulc en Itidië want de Dnltsdie taal khoott niet tqt t oiider ij en de Nederlaudscjie Khouwbwgéa hebkn geenerlei voorrecht Frankrqk heeft dus réUen om belang te stellen in deze stichting ite Ironings dk met niet genoeg te prijzen klangdoosbeid ds lakten draagt zonder cenig voordeel te vefbngen sAlle Utken van IjrriMhe en draniatisehe knust maken deel uit van het programma dat de leerlingen verplicht t n te volgen Zij leeren FransA ea ItaUaansoh te ffelijk met ung en vooidraoht theoria van mnziek enz zoodat van de letterkundige stadie evenveel werk wordt gemaakt ak van de liiaiitnk Ouk kr jgeu zij wat voor iet tooneel vaa beiaig is ouderwüsin de gymna tiek es atasdes Sichüd Wagner heeft dié leerviikken juist bijzonder aoskvoies in zijn rapport aan den koning van Betefen oór de Muustersche hooge muziekschool Men kan zonder overdrijving verklaren dat het Koninklijk Instituut een van modd hooge muiieksahool is waar alles vereenigd u om het veratoad te ontwikkelen en tevens stofCel weklsgen te venekem Het gebouw waar et gfveatig4 i kat niete te weuKhen over en ligt in een der fraaute wq a van Sruue Mes vindt er ees klein tooneel waar de leerlingen zich oefenen in het pelen va n hen uit Fran e en ÏUliaaiische open s treur en blijsp cn in tegenwoordigh d van den diteflteur en vas de leereren Zoo Sereideu de meisjes zich voor tot de wedstrijden die telken jare vopr dep Koiyng en zijne gasten op het Loo pUate kbkn Na een b ohrgving van zqn reis saar et Loo en van het Loo z4f gaat de heer Beyer aldus voort Naast de whouwi urgzaal die in een der zijvleo k van het kasteel ligt heeft de Koniiw ees waohtiaal doen inrichten versierd meLzinnebfelofig aohilaerwerk medaillons marmere heelden en Uoetsraies Daar breqgen de jonge dames aar atsdie uien door es kreiden lü zich voor op den avond De sitvoeringen beatoon in oouoerten eu voardraohten van tukks t opera s met deooraten en costumes foins ook oi les uit treuren blij peleu De deooratiën en accessoirra zün uiterst eenvoudig maar de costumes zijn fchitteren en nergens zelfs niet aan de groote Farijsobe openi heb ik zooveel Mjhoonbeid en rijkdom in Hat opzicht gezien Wordt het oor niet gunztig gestemd ais het oog zoo gestreeld wordt Tk kn niet al de vijftkn Toorstellingen van dit jaar bespreken te meer daar ik slechts enkele heb bijgewoond De heldin vra steeds Mej Cathariua Timmers Zij is stellig de meest kgaafde iu allé opzichten van s Konings pecsiosuaires en beV $ met aiustig te lijs voor hare toe kn nw t IsjdeUr jaies £ it zij in het instituut k kaft lÜ ma fïpe alka geteerd wat lü weet zij wUt niet sm Hiyi jü kwam zelfs geen Frensoh dat z nu aeer aorreot bijna zonder vreemden tongval pm tii Ü M gt stuit zij echter op moeilijkheden jp Jpt iMtapiaö en de moeite dk zij doet om diia p tt i ka bdeimpert haar in het vrije gebpiik krer a pi ecer omvai ijk eu zeer zuiver is en een uiterst wégsleependen kbink heeft De fout is de uitspraak die te Bruasd wellicht nooit zou kbbaa afgelegd aal e wjal woedu te boven komen onder de leiding van Mevr Vianui en van Kegnier die op Konings nitdrakkeli k verUnges zich met haie verdeie Tonoiag kUwi kla t zeer tevredei zijn over la vordeiwen 1 haar kscheideuheid en yver roemen Na haar geluk té hebkn gewenscht met de khaolde medaille hqift Mevr V kar weder w n nieuws af Uten bejinpai Het is n groot gel Ji Toot een jong njeuje dat zij niet overhaast wbrdt om op bet toömel Se verschijnen Na de reeds khaalde ondenohcidBng na de ernstige ftvU n wa p zy zich Vl lfK S een ijver en volharding die van ware roeping getuigen zal het dcbuteeren van Mej Timmcn wAitterèud t liraaat Mejutrr limmen die iedetes v sd ia tooneelen uit U Trueiuia JfoftUl let JJugiuMle of la J u e of een treurspel van Mad K de Uirsrdm of uit een blijspel van Marivatix werd toegqiiiclit trokken ook de o l de mif Annjf ft r u van Erps Eeeriuk Eatella de k Mar en IJvsabfth Moois die kurtelings sKonings goidknring mochtffn vernemec De kide Iaaktgea ilid sija e p r lieftallig en geestige aeoffffix yfiej steipii ii iuib aangenaam paren zoodat zq gaalrna te amen ttngeh lit TieHnner mij een teer aaflig duet eaik Jrahieeh lied giioot ik van JW de Hiui og qsn zeer origineel stukje vol gloed dat zij op alkrliekte wijze voprdroegeu De damea Bouwmeester YerhsUit labk nba en M iK Köhue hebk in ifi fAtf Tfn ug Pupont met staaak en nauwkeunghetd leeren pian6 spdeo Prie van haar zijn thans in Parijs Het orkeat van bet I 00 besta it uit een dubbel Suartet met een enkelen oontnks en eea piano die e houten as koper n inatramentcn ana WTV uigiti i ffif j wcwidcrliik te mpode toes 4