Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1876

J M VAN MINDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van KVXSTTJIIVDBM a € ilSBtTTK ¥ volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar b zich sedert 86 jaren het vertrouwen zijner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken eOlLANDSCHE SOCIËTEIT VAN LËSSiiiiiiGÏ opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAiU EEN HULIOEN GUIDES Vaigcroumeern Directeur Jhr Mr C HARTSEN Jbözn Kantoor te Amsterdam Eegaliersdwarsstraat bfl het Koningsplein X 12 DOOBLOOPENDB en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde XJJPBBNTEli 0VEBLEVIN6S KASSEN en OPLOOPENDE LIJFBENTEN r iyit a Generaal Agent de fleer T DRAIJEB te Oouda Correspondenten in de Provincie Zuid Bolland Te Gouda de Heer W J Fortnyn Droogleever Notaris Britlle Heeren de Kanter Veegeos D lft Heer Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht H Vriesendorp Gorinehem Heeren C de Ggselaar Co t Gravenhage Heer P J Landrg Ltiden Heeren Lezwnn Eigeman Oudewater Heer B W Baentjens Dekker Burgepieester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Sohiedam P Loopujjt Co Vtaardingen Heer Paulns Kikkert Woerden G Groeneveld Xö7ö i r iM SjTiiiriM Si lofiSa GOUDSCHE COURAMT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstreken noxikanten de Omertwre Quüiaume Tell zag beginnen l u toen de beurt kwam aan de r oloui lpiirtg kou ik mqne ooren nanwel jks gelooveu zoo heerlyk waa da uitdrukking zoo zuiver de toon Wel miste men i ds ttrMi eeuigszins de noodigp kracht maar elk dei kuoatenaara speelde zóó flink en zoo preeies dat men nauwelgka op het getal lette Die jongelieden xuUeo de nuiiekaehool waar i opgeleul z n eer Msdoen De meeste hunner de heeren Schuitzier Cats Gieaa Kea en Bonman zijn reeds op een hoogte MB zich ia het openbaar te doen hooren en de Tioloneelliat Jo Hollman nog onlangs leerling van Serraia kao tioh met de bekwaamsten meten Hy heeft en meeatcil ke breedte van toon en eenen utmnateaden stql Bet was een waar genot roor B t kat eoooerto Tan Heori Vieuxtemps door Hollman tft hooren uitToerea Pa keer Be jer deelt verder mede dat h j in Smtmber wederom ons land hoopt te bezoeken bq gelBgeaheid ran den grooten zangwedstr d welke te Amaterdam zal worden gehouden en waaraan naar nea letrt 4900 zangen zullen deelnemen waarbq Mtaebeideoe meesters zelfs de uitvoering van Jiunue toendidtten zuUen leiden II II I I I I I r Posterijen staat van brieven geadresseerd aan onbekenden vemnden uit Gouja gedurende de eerste helft der ma d Juli welke op sohriftel ke aanvrage aan het postkaatoor alhier kunnen worden gereclameerd Nieasen Amsterdam Wegman Dordrecht 6 Kuilenburg Gouda Wed Wasenburg Leiden Tan Elden idem Schretler Rotterdam G Overefluder Vlissingen J Soetjes Zoutkamp van het hulpkantoor te Slolvyk Wed C de Kroning Ainsterdani De waarnemend Directeur J A STROBAND Burgerlijke Stand GEB0R2N U Au Alidi oadtra k Totn ig M in loea 19 Mir l li ii ooden L J Daakir en A W Bottmp Tbödonii lt rvatt ouden T H Prinseoberg eo S Jiowu Conuplie FraacHcul CbrictlsiD ouders P D J TkqiHl p iVfJ BaoLcriL 0 VNillem ouden U Scholteo ea A S Vericbut i l Johanna Cathnnna o id rs J C den Riet ea G van Gert Cliristina Maria Adriami Ottifn H C vaa der Kind an D van Aa Cornelia Gi nrdna JoJianuaa oodera J DoOftelmaoa eo M van btraateo OVEUSOE V1 19 Aug T J Hans 4 j G isn Kli U n wsd van N van JCanten 71 i 30 C Verheul huisfr sa J Ruvrej 69 j 8 m r 21 L Bonthooru huivr van J W M van der Ven StTj A9VERTENTIEN BMSA70NDSCS00L De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwas brengt ter kenuig v tt beluigT bebbenden dat de INSCHBIJVINQ voor de Bargera ondachool zal plaats hebben vaa 0 7D L££BLIN6EN op MAANDAG 28 AUGUSTUS ran NIKU WE LEEELINGBN op WOENSDAG 30 AUGUSTUS telkens f tifixaix te 7 uren in het Gebouw der BurgaraTondschool op de Hontmansgracht Het Toelatings Ezamen zal gebonden worden op DONDEBDAG 31 AUGUSTUS en volgedde dagen s avonds te 7 nren Na aioop van het Examen worden geene Leerlingen meer aangenomen Het Bohoolg bedraagt DRIE GULDEN Toor eUceu leerling indien meerdere leerlingen Dit één huiigexin de school bezoeken voor elk TWEE GULDEN tenr l onvermogenden van betaling zgn vrygesteld Namens de Commissie van Toezicht Db f e 6 VAN ITEBSON H Omtda Augustus 1876 h Door Verbouwing TE KOOP en Partfl m mmm waaronder STAVEN zfln laug 2 4 J Meter dik 25 CenüBiéter bg J 3 VERüBIES te Gouda Ben FatsoenUjk JONGMENSCH vraagt bij B K Fatsoenlijke Burgerlieden EOST INWONINO en BEWASSCHING Adres franco Letter Z aan het Bureau dezer Courant De Kolenmijn In Lossing een Lading Puike Grove KACHELKOLEN te bekomen tegen Billjjken Prjjs bg J H SPIËHI G8 Kattensingel 22 Aug 1876 Gevraagd met NOVEMBER eene en eene Tweede Meid die goed kan STEUKEN en met Kinderen omgaan P G Men vervoege zich op de Westhaven N 188 Mejuffrouw H00GË B00A1 BEDDEN WINKEL verlangd zoo spoedig mogelgk eene fatsoenlijke lENSTBpDE Loon 75 ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten i Cr ff aar schuwing Deze U BANÜS PILLEN zijn door ons in doosjes it 377 Cent en in dubbele doozen te OOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK ojp de Hoogstraat Wfl waarschuwer voor het gebruik van lamaaks els welke men tfacht in omloop te brengen T Gouda Druk van A Brinkman TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD ÈEi JOI CEi Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant Openljare VrijwIllTge Verkooplug o M tloutaut geia VAN PAA DEI 1 BOUW EN MfiLK i£R££DS HAFP£ir meubelen Huisraad en vele andere ROERENDE G0EDEREN op WOENSDAG den 30n AUGUSTUS 1876 des voormiidags ten 9 ure aan het Sterfhuis van wijlen LIJSIA GROBNEVELDÏ staande aan de jAN DoanEKCNSKADE nabij hetPorp n binnen de gemeente WADDINKVEEN Breeder bij billetten Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveek KINDERMEEL Faiine Lactce volkomen vervanging van de MOEDEBMJÏLK door de voornaamste hh Geneeskundi n aanbevolen als et erkend voortreffelgkst en goedkoopst voedingsmiddel voor Zuigelingen en Kinderen is a fl 0 90 de bus verkrggbaar bg F H A WOLFF te Gouda Ledige bussen worden a 4 Cent per stuk teruggepomen BÜITENLAIfD BiKenlanilüch Uverzlchl De zittiagen der Frauiohe departementale raden zqa geopend De verkiezing der bureeU vallen tot dna ver in republilteinachen geest uit Althau deze hebben 9 zetels gewouuen en slechts 1 verloren De nieuwe Midiater vaa Oorlog is nauwelijka geïnstalleerd of reeds nu wordt over de houding die by tegenover de venohillende partyen Ziil aannemen allerlei in het middeii gebrtioht Zoo deelt de Francais mede dat generaal Berthaut den Senaat zon verzuelceo toinmige credietca vau zgnbegraoting die door de Kamer geschrapt zyji weer Huarop te brengen een berieht dat op ziohzelf vrij oiigeryinil is daar de Senaat in fiuaueieélc keu geen reoht van initiatief heeft Nog wordt de nieuwe Minister als opvolger van Woluwslci in den Senaat ofalaeaudidaat veor een der vue int pluatwn in de Kamer genoemd Inmiddels zal hy met den Maanohallc het kamp te Chalons bezoeken Onder de opvolgers van Wolowski wordt nog Germain genoemd de president van het tiiikermidden der Kamer De verkiezing vau Bernard Ouireil geeft den republikeiuschen bladen stof tot niet zeer vleieude pmcrkiugen aan het adres van den Minister Decizes die de caudidatuur van dru chef vun zijn Kabinet had toegelaten hoewel by diens politieke gevoelens kende De Eugeliche bladen behelzen den brief waarmede Disraeli afscheid neemt van de kiezers die hem naar bet Lagerhuis afvaardigden De premier herinnert aan het lange türfperk dat h ia dat Unis sitting nam et u tgdpcrk ryk aan moeilijkheden en gewichtige grbuurirnissen Niet aflceerig van vooruitgang w ia bet zijn doeh geweest dien met eerbied voor de tra itiéu ia overeenstemming Ie brengen wat buitenl puliTielt B ingiiat bad by er naar gestreefd om Engeland krachtiger te maken Tt n slotte verklaart dn Minister dat hg niet ophanden zal over de lielangen der kiczerv te waken De Turksohe en Servische legers zijn in dèn omtrek van AIcxiustz weer slaags geraakt £ r is nu reeds dagen lang gevochten rnaur uit de ellianr legtfnsprek mli telegraiuineu blgkt niet iitu Wi lke zijde de overwinning is en evenmin hucvtd en welke troepen er van weerszijden aan dfze gevtchlcn deelnemen Wiunea de Serven dan zul de oorlog worden voortgezet verliezen zg dan z il Vorst Milii i den vrede verzoeken Latere berichten doen zien dat weder de Serven vgloren hebben Alexinatz is omsingeld en vorst Milan heeft zich tot de mogrndhedeu gewend om door hunne bemiddeling een wapenstilstand te verkrygen waarin Tnrkye wel zal toestemmen F E A N JC bIj K De beer Christóphls Minieter van Openbare Werken eft de heer de MarciSre Minister van Biiineplandsohe Zaken iiehben zich naar het plaatsje Messei in het departement Ome begeven om er een Uudbouwknndtg feest bg te wAnen en van daar hebbeu zg een uitstapje gedaan naar Domfront hoofdplaats van het ahvndissement en de geboorteplaats van beide MiuisVers Daar werd hnn door den gemeenteraad een banket aangeboden Ds beer Christophie die bet arrondissement Oomfropt in de K iiner vertegenwoordigt hield eéne rede wsarin hy het volgende verklaarde Gy kunt verzekerd zyn dat zooals wy op den post van vertrouwen blyven waar we tbaua geplaatst zgn wy de banier der Republiek met Vaste hand hoog znllen hosiden De Minister van Stonenlandsche Zaken hield eene rtde waarin hy de even leerryl e Is smartelijke be roevi gen in herinnering braclit door welke de Ufannen van het tegenwoordig geslacht er toe gekomen Vloren ia de bepu liek den Suiatsvorm te vinden dfcFrankryk tot rust brengen kon Geslingerd van beginsel tot beginsel vnhbe aochelinf tot begoocheling van verrassing tot verrassing heeft de nieuwe stsat kitndige geneniie die te middeu dét nationale beroknngen SntalasnTs zISK van 1i holtó vsn vele vernuftige thserieAt en vaa da ssk nbaar volmaakte systemen kuuBcn overtaigen Vi die generatie is een school roorgekomea vsn i nn i zonder vooroordeelen vry van part jgcest teoe voorwaarde die onmisbaar is wil men eeue sMMkundig gedragslyn kiezen en die eerlijk volgen int is die aehool welke uitsluitend het algemeen belsngiVsor oogen hebbende en den wil des lands eerbiedigÏMde in de Republiek te recht het eenig pleehtsnksf aa Frsnkryk heeft gezien Frankrijk wil rust kebbeu en het vindt die in de Republiek Is er vroeg de Minister hiena ooit meer orde in Frankryk geweest dan tbansP Ik bedoel niet de orde die met ijzeren hand regeert mkar de orde die een uitvloeisel is van de vrijwillige gehooizsamheid aan de wetteu Is de gelijkheid ioi gevaar Belemmeringen zijn nergens aai den demoeiatiselien geest gesteld En onze demosiatie is geen democratie van elkander vyandige breeders Zy is doordrongen van het besef van d f nderlinge igsiMeB schap en belangen diep gevo t zij de pliohtea die ze jegens het Vaderland te vefvnilen heeft Men spreekt zoo dikwyls v de godsdienstige belangen Worden deze werkeiyk bedreigd Men sott het zeggen te oonleelen naajrf fcet geweeklaag van zekere partij Ik loochen kirt groots beUng der godsdienstige i ttuestiëii niet u brengen de diepste snaren van ket gemoed in beofgiug en tevens via ze sis de gewetAu verontrust reraea een geducnt gevaar voor deu openbaren vrede Maar t is tkaos niet voor de ecrSte manl dat de staatkundige moatsohappy die groote probtemea heeft op te losesa Wat my sangaat ik ben overtolgd dat het kwaad niet zoo grdot is als men vooSMft en dat het in Ik wensohte echter dat de staatsmannen by het onderzoek dier quaestieu nlles tcr 7ijde stj lden wat I niet tot het dajnein der staatkunde behoort Ik wenschte dat men er geen theolu isohe stellingen bybraeht Ik wenschte dat men zich niet gerechtigd waande een ieder te beduiden wat h j te gelooven heeft Ik meen ook dat het hoogst raadzaam zou zijn niet uitsluitend rekeniiig t fhouden met de aanmatigingen van dezulken die zich uitgeven voor de gepatenteerde verdedigers van de godsdienstige belangen maar die de deugden van den godsdienst niet beoefenen De Republiek ixé niemand vsn onverdraagzaamheid verdenken kan immers verdraagzaamheid is een barer hoofdbeginselen zal de rechten van het geweten waarburgen met handhaving der rechten van den Staat BINNENLAND FDA Z4 ugnstui 1876 By kon besluit is benoemd tot ndder in de orde van den Ned Leeuw M Bi om burgemeester der gemeenten Haastnoht Vlist in Bonrepas Ï De 1ste luitenant ingenieur J Hemkes die sedert zes maanden belast was met het beheer b j net bouwen eener nieuwe school enz voor de srf inst comp te Schoonhoven wordt naar alhier nvergeplaatst mei bet oog op de vergrootiug 3er koserue In de gisterenavond gehoodeo veijpideriag der AM mOufia eo OuutrtttH van de Hollandsdie Haatsehapp y van Landbouw zyn de bh dr P de Wilde A Chr Snel en J de Zwart als bestuursleden herkozen I Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering werden benoemd de hh dr t jtt Wilde en t A deVreu t Tot plaatsvervangers de bh W Orootepssen C Verdoold VEROADEftlNG VAN dkn GEMEENTERAAD Vrydag den 85 Augustus 1876 des namiddags ten 2 ure ten einde te behandelen I Den staat van begrooting der dienstdoende schutj tcrij voor het jaar 1877 I De adressen van de Heeren K k 0 Jonker en I andere eigenaieu van huizes tot het aan hen in gebrtitk gevni v ij geriolcerdeu grond ij Het adres van de Heeren K b C Jonker fnt het aan hen verkoopen van een stuk grond sau de Vest achter den Raam De adressen van J Krsiakeer en A I feber tot het aan hen verkoopen vou grood achter de Zeugstraat Een voorstel van Burgemeester en Wethouders betiefckelyk ket verxoek van den Heer J Bongclmami om vergunning tot het makea van een takput $ de Kmuleuierstraat Het adres via den Heer K Ekker on ontslag als blpoodRwyter P Oisteren wni het vyftigjoargeledendat dekeer X Bisdom te Haastrecht tot borgeiAeest werd benoemd Deze dag werd in genoemde gemeente op feestelyke wyte doorgebracht Zxiwel de kinderen sb de voiwaMeneu hielden een optocht en zoowel van de eersten als van de laatsten kreeg de jubilaris een geaeheak Verschillende volksvermakelykheden hadden plaats tcnr l muziekaitvoeringen een en ander begeleidde Onder voorzitterschap van lar A de Piato tA aanst Zondag te s Qmveukage worden gehouden de 27e olgemeene vergadering van de Haatsckoppy tot Nut da Israëlieten in Xeiderland Op Vrydag 15 en Zaterdag 1 Sept a s lolte Botterdsm onder praesidttim van jhr J L de Jonge van Zierikzee de S9e jaarvergadering gehouden worden der Ncderl Veieeniging tot ahehaffiug van Sterken Drauk Behalve aan de gewone periodieke werkzaamheden zal deze vergadering hoofdzakelgk gewyd liia aan de voortgezette behandeling van bet oal rpalgemeea rcglcment Het ff6l kan nuf zekerheid meldèi dil de heer K ippeyne geen opdracht heeft ontvangen oor liei samenstellen v in een ministerie Waarschijulyk neeultr de heer Heennkerk zyn cintalag aanvragc terug J f alle ministers dat doen schijnt nog onzeker Hm HH gist dat de heer Kappejrne op het Loo gcr S pteegd is over den politieleen toestand en dat tijfijt voorstelling daarvan niet van dfeu aard geweest ti 8 dat zy een opdracht uitlokte Daartegen pleit tii i tussohen dat de houding van den heer K bQ M militie ontwerp meer dan de schijn had alsof I bereid was en het oogenblik gekomen achtte om sell liberaal kabinet te vormen Men schrijft aan de t Ct Door de aanhoudende droogte klimt met iederen dog de behoefte aan wstet terw Me boezen van Ryuland doolt Er is blyktaar onmacht het verbruik kon niet voldoende wordeirj aangevuld de hulpbron is ontoereikende Reeds mesC malen is er ojr gewezen dot met alleen water uit den IJsel in te laten slechts onvolkomen doel gstroSieti wordt Dat water toch zoo het niet een groot gedeelte langs den Rgu vervloeit bereikt de stad ten oosten langs den Ouden en Nieuwen Byn om ooordwaarts af te stroomen Bijgevolg wordt het widelp detl der stad er weinig of in het geheel niet door gebaat zoodat er de boeiemstand buiten rekening gelsten geenzius op frisch water te roemen valt Toen vroeger uit Delfland water sou den Leidscfaendam werd ing laten ontmoetten de beiden stroomen eiksader in ett om de stad zelden anders don net eene gunstige uitkomst Er was leven in het water en fso dteMs de boezem gelgkelyk ia erhb rfag en vsrversekinf Dat kanaal schynt voor Bynlauds boeiem gesloten te zijn Toch is de vliet onder Oelfland oltyd honger dan de Vliet onder Rynland daarentegen de IJssel niet aliyd Zoo bedient het eene gedeelte van Rjjue land zich van versoh het andere gedeelte zich vaft vuil water en de polders langs den Ryn slakkeu hrt eerste op Het brwgi Itgt derhalve voor d han4 dat jtan iéat zyde nirt voldaeqde kon worden voorzien i den toevoer van water om deq boe7J mstiit l tf onderhouden of te ververschien lM f rijktlljL de aoorlstiug ook z j Uit Bameveld Wordt vsn It Augustus gemdd H den is alhier in ket huis Van beworing jfekraclit en verder naar Arnhem getransporteerd zekere E R huisvroyiw van J v d B naar men verneemt wordt rerdnekt vin moord op hoor vorigtn eohtgeu Mt lt