Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1876

H f j f üa dag fHO N dMM ra deu t Voqmhmien rertrok lij poedit met Ijur d Wa man eei juii lini die aU kneoht bq haar gMneua had uaar Bartieveld Naar mea teftt heeft deie derde eohigeuuot j 1 Vrijdag Ie Arnhem op lu k eeua Kettri eiiM Ier naarheid a ij gd dat tot beider gerauj euauiiiii is bMbtra Ouder de 17 nieuwe Inriiuijeu iHe zich voor de £ ijka H C k ol 2 i e k llbcw4uicu iiiauht Teu bevindt tioh ouk eeu meisje De Gemeenteraad te Amsterdam heeft i8tiren in eeu dobr 33 kdeu bgjewooudr lilting wi Keu ineu de voordracht wu BurgemMter en VVrlh niilers tot Terlajciug en verbrecdiun van de bruj jt bij de Muut en vóór de Doelenstraat met het oo op den aldaar aan ie lejjgen tramway of paardenspoorivej Voljren het plan wl de reohtstreeksche verbinding Reinaalt women tussohen het Bokiu en de tot p m 17 meter te verbreeden Kisteiimakersgraoht over de te vertageu Doelenbrug welke tevens tot 10 meter lal worden verbreed De Muutbrog lelve kan tengevolge daarvan nagenoeg 39 meter breed wordqa Ben aantal afdeeUugen van de Vereeiiigiug Htt MiltaU Kruit hebbeti te Udrdrecht eeu aser opgewekt en aangenaam dried agsoh feest gevierd Het waren dagen vol afwijseHng voor de oud rijders zij werden officieel verwelkomd te huni er eir werd parade geheadev en csnoert gegeven tü dtvltiM uitstapjes ca naar den Moerdük eu hielden feestMiH llydeu Op een deier diuert werd een dronk ingesteld wlIIm uietzouder bcteekeuitif Daarlatende of dt tje taudeu wel volkomeo na r waarheid en met de striktste onpartijdigheid geschetst 7 j kan h t uit t anders of de BtreUiing tal door allen toegejuicht worden Wij vinden dien toajt door Jbr Mwk vr j vilUger Tan 1830 uitgebracht ala volgt in het liaijbUd weM egwieii W iii Oud fmiurafiinil OndaC de toaad c dit op leden vait het KoninUijk geelaoht worden uitgebracht is er een die ab het ware bij overeenlcomst uit eeu teker gevoel van KiHtaom t nvraArdig met stiliw gen wordt voorbij gegten het is op den Prins van Oranje AJi mannen dia onder de drie eerste Willem gediend hg alle gelrjeéheden hauw ea troui Oranje ter ïljihhebbeu gesttwn TJt t l et o h op dit htrvi ne iu+3fi est aan een roemry verltden een wjorH te rictftea aan Hvra die volgeni racnsohelijke bereke wngeu btsUiud is eenmaal als Wille u de IVe over wa te regeereu Met vrüiuuedfgtieid durf ik du beweren dal de Natie da haudelwyzc en de houding Tan dien Prins in de a t ta tgden met leedweien waargeuomen heeft Onder voorbijzien van de bepaling der grondwet dat hij ia eente ouderdaao dea koniugs schijnt Z IC H a i Trijwillif Haeliug Pargs tot verblijfpUata geXoien te hebbep en aan de boorden der Seine en op 4e Bonlevardi en tg l te besteden die aan den dUmt ea da belapgen des vaderlands behoorde gewgd te i u en waartoe zoo men Kgt ign uitmuntende aajhleg eu geestvermogens hem teu volle in staat stellen Betreurenswaardig navolger van Frederik den Oroute in dien verhouding al erfiirins tol zijn vader kan d Prin ven Oranje hij het bi kende liefdevolle en vaderlgke k fp ouWn koiiiuic iiet de veronfi dkuldigiug darn gelden die aau Frcdtrik II ten nvolge vao de karde behandeling vu kgai ij Frederik Willem l van PruisBil teij goede kwam i Da natie ioq innig ai it het Vorsteuhnia gehecht betnurt het daarenboven dat de Prins in het belang zijner Dyuastit h ir niet reeds voor Uuj in de gelegenheid heeft gesteld eene priuies van Oranje te Titrwelkameu ca te begroetfsn Uog de prin v q Oranje ieh spiegelende aan het zoo edel en vorstelijk gedrag der prinsen Frederik en lieadr tjer l federlauden eerlang toouen te ngn hetgeen hij tn jeugdiger leeftijd reuds lieloofde te tallen worden namelijk een waardige iilg van het ilis raa Nuan n en Itet volk vau Nederland hetw zjin Vorsten ifjet blindelings aanbidt op dewQie Aet vdksaitaiifnijW va A Jï of Afrijta inaar gelijk k t ea fyitt vrSe qatie beuaisl de h indelingen dier bonten gade aat ei ve ert en wajirdeert naar bun verdienatei ifi dan ougelwyfeld zijn vroegere tdegenegrnheid aan den Trios van Oraiye terugsehesken Mijn Heeien I U tel n voor dii gl 9 ta lefligen 0 Zijn apoedigeif tfru re u l ft Vadt r uud opdat wq eerlang weder uit vollji QoW gullen ni6 eb ii tt êpe t de Priu Qr j fowijl y vierMbilleqde tijde gemeld wqrdt dat dr van de op nding yan een Ü ieraal injiiistcrie een Airake mee is ibudt de Itangaciie kronieksehrqver der On Ct nit wel ouderriehte kringen dat de heer ICippeyM o et laatig o tlerhoiul met Z M den Ion lig de fxineht tot vottnjng vaq eut nieuva miaisltrK beeft dangeuogieu eu btfig i tijn ttel miaitter te zoeken omdat den koning bg zgu terug k et iA dfilc dyitLa t kln n aanbieden ian noeijM uaineu muur i $ ach ri ieldfr 4ie niet wdaji de heer Kappeyae è t éMKnii ie Utudfe outtUvkwd rijke ledeit der p a ttg iiiMa alle gehelimiiuüg ia zijn werk gaat wilarvoor hij denkt dat goede rede Da U Mig3ch eorreibondent der Zutffi y zegl ook dat Knppeyni ziiS in eei nimbus kolt zoodat men nietl wi el diiii 3i l hij noj even hing il iap ah vroeger in het raiddiiguurtde politieke vrieadcu ounangt en ilenhta nu en dan eens even uitwipt om hetzij den comraisüuris d koaings etzij den directeur vus hatrkabiivH te gaaoapiekeo V a eldt omtrent het resiltaa Wfn iK ppey e i tanding dat er van bepaalde weigeriug om eeu opdracht te aanvaarden op dit oogenblik de brief komt voor in bet naiamer van 22 Aag b ie waaraobijnl k Zondai gesehreven in etk geval nog gwu sprake is Iht sommige leden van kot beataaud kabiue en vooral de hh v d lieiu ea v d Dgea in geeiii geval willen blijven zoailat leeds banu upvol ips Vürdeg geuoenid is nai t hij mei d lueesta zekerheid mefdeeli uit de laidit gegrepeo Geen ukel miuiater heeft pertinent getveigenl te bigveu zelfs jbr Klirck niet ofschoon deze ligver been wilde loo men een opvolger vinden kuu Ue bh v d Doe en v d Heiiu i n lijdelgk Os heibaliug der kolkvtieve ontslag aiinvra e moet worden toegeschreven aan de heer viiii Qoltsteiii wiea eou uiaiiaiie l gevoel tegen het eenvoudig wi blqveii opkwam De reden waarom de heer Kappeyue zoek is geweest heldert de oorr uldua op Kappeyue is gewoon la hij s zomers op rei gaat de boodschap achter te laten dat de zaken moeten bigveu ruateu totdat hij terug is omdat h daurinede iu den vreeinde niet Ustig gevallen wil warden Toen er n iemand van wege het kabinet des kuuiugs aan ziju huis kwam infornieenni waar Kappeyue was gaf de buishoudater nu bemerkt te henen dot men met haur beer over zaten wilde aprekeu te kenueu dat zij zijn adres uidt kou opgeven uatuurlgk niet wetende dat het hiiar eeu Zaak jiu zou boo paliliek belang gold Ufa meldt i ij deq Haa Sedert geruimea tüd bieldep zich elhier eenige vrecuidelingen op die de aandacht der politie tot zish trokken eit haai verdaeh voorkwamen Dit kwaad vermoeden achijut maar al te zeer gegrond te zijn geweest uUbau een hunner een aluwe Wurtcmberger die ook reeda te Rotterdam gedurende zijn terblgf in die sta uiet onopgemerkt waa gebleteu en zich meer dan over deze of xene aangelegeuheid had moeten verantwoorden is gisteren in het koftithui Htt gouit koold hoek Veenestraat en Dagelgkwhe iroeumarkt in hechtenis genomen terwijl zgu goederen eu papieren verzegeld werlen en dat wel naar aanleiding van eene bij de ji stitie van den prefect vafi Politie te Biel m het kanton Bern in Ziritaerlao a ingekonen aanvrage tot aanboudiqg o a wegens Indreven oplichting ten qadixle van horlogefabrikupten De uitlevering van Frederik Durich of Duritsob zoo aobijiit 4éu iet namen te zijn van dm aivngehoudene die onderscheidene tuten spreekt wordt ui spoedig tegemoetgezien Hij lisd zijn intrek genomen iu den bazar in de Spuiatnwt ea dineerde met eenige vrienden iii len logenieqt in de Heereustraat aliviiar die lieden nog al ratme verteriugen maakten eeu hunner Gl iugtt f piiiuimd die vermoedelijk het onweder had zien aanamen i reeds eenige dagen geleden evenals eenzieli noemende Frani ix Paiaaquary uaar Zwitserlandvertrokken waar men Glaaget dia vandaar hud geschreven dat bij in een tweegevecht het gevolg vuneeu geschil van politifken ai rd waa verwond geworden al dadelijk op de grenzen gevat Ondertusschenvenieemt men dat nog aen derde vreemdeling zoo t sdiijnt vau betzelfde gehalte ah D die drie itameuvoerde en iu even zoovele biMzeji en apartemeut iuhuur bezat ook met de noorderzon de stad heeftverlaten Ondank de verleijging van dei termijn tot vier maanden iit plaat van t tot korpprual te worden aaugeateld hetH en zich dezer dagen toch weder 61 vrijwilliger aangemeld om bij het inettuMie bataljoD Ia K ampen f wordenaaqgenon n Toen Waterdag de Bajpot koutmaudant de inden laatateu tijd aangenomen volontaire by l et inatruetie biitaljoB de v aag deed og tot Scpte k het kamp wilde betrekken werd door aUen betrerlaiigea daarvoor krahafr genuu kt Wel eei bewiji dat het d ar i t tinfin t wel i n werd beweerd De gezondheidatoeati i d H er d rzelfde ala in de tad Uit de militaire beigpbiata voor mnnitie ic Maaatrii t zijn gestolen 2100 patronen zonder dat men den dad r of de dader tot Mertoe beeft kuuneu obtkekkni De idiilllwaabten haddeit er niet an gemerkt Op da algemeene vnrgajering te Amsterdam van de vereeniging tot vefgd ng van bet volkaveniuialr de vorige week gehouden bleek dat de vereeniging zonder veel gerucht te maken zoowel in d i iSte loopen winter als dezen zomer gedaan he A at 4 vermocht om aan haar doel te beantwoorden bijv r h houden v u l i jwdeq rolka iuierten em De vetaeuigiug heeft i rzjan Tan ktar plan oin in d dagen waarin audtr de kerinie viel rolkafatalea in te richten 2 heeft tokter ovcrteg net bet dagel kscb bestuur dtr femeente een a ontworpen tot aanleggen van een grooten vofkatuin het Amsterdauische publiek zal eerbing uitgeiioodigd wonlen haaf te helpen dit plan te vervKZ ijken Verder werd op dft vergadering bealote met hetbestaur der teutaoqat liug In Vt Oude a inenhuisiu overleg te treden om tegen een geringe entreeaan personen uit de volksklasse de gelegenheid teverschaffen die tentooiMtelling te bezoeken T rhüde vereeniging dan zorg al dragen dat bayoefdeperaonen de merkwaanji eden verklaren ei 4 liitbezoek leerzaam inakeu Door den hoogleeraar S BibUng it ate dj lni veraiteit te L paala eea aoin van 968 87 bijecnge bracht welke aan het Spiuoza cotpitj te Hage i overgemaakt Het beeft deze aanzienlijke bijd raga geheel aan het initiatief van genoemden hoogleei aar te danken wet wieo bet in geenerlei betrekking atoud De LtUiche Cl meldt t volgende aangaande de reit der luchlballon van den heer Landreau Toen het luchtgevaarte omgeven door vier kleinere 8 ilullieten eindelgk opateeg klunk er een krachtig hoezee en Landreau alaau le op den rand van het achuitje groette zwaaiende met zijn hoed terwijl zgn medgezrl Boasi leu zak Ziiuit over de menigte uitstrooide om op heizilfde ougmblik te vuorkameii dat zij in bet geboomte van den aingel drgven Ajudeu Wel alingerden de 6 wcnlddieleu even door den schok die het schuitje nog kree doch ongedeerd ategen e over dat beletsel hem in N Wrichting drijvende tot zij in een hoogere luojitlaiig op ongeveer 2600 meters boven den grond in oostelgker richting over de tad dreven Toen zoo vertelde on de heer Landreau kon ik uiij nergens wenden of ik ontdekte overal water doch langzamerhand viel de duiaternis en zagen wij enkel iVe lichten di hier en daar op oarde werden ontcü Thans omstreeks half tien werd het lijd t I want de opetijging wa gelukt de 1500 verUi l en in de diepte voor oua bemerkien wij aan eea glinatereuden aohijn eene groote watervlakte welkt wij meeuden weer een of andere zee Ie zijn maar wai de Kager eu Braaemer meeren blijkeu te zijn geweeat De klep werd opengetrokken en wg dimldei met vrü grooten spoed Kog meeneude op 50 meter afstand van deii grputyte iju omdat zij nieta dan een zwarten nevel onder zich gewaar werden voelden zij eenaklapa water aan de voeten eu oiwiigen tot aan het middel ielukkig waa er nog hkdlust die uitgeworpen werd en oiUstegen ag het bad dat laar de ringvaart rood b4 ICagermeer ben bereidde Het anker vatte roiddeiirwijl aau den kant dier vaart en zoo alrjken zij kalm eu zonder eenige schade tegen den nabij het dorp Kage Oogenblikkrlijk doken vaji alle zgden landlieden op die de uit de lucht gevallen vreenidrlingeu niet zooveel welwillendheid hielpen lnt tij in een oogwenk een paar laarzen eeu overja ja zelfs hun flesch water kwgt waren Gelukkig dat onder de aanwezigen een inwoner van kage de heer LoiigiuaaJ h n beschermde en de al te groote di nstv utdig i l vau anderen beteugelde bijzonder door namens dtu heer Landreau te vertellen dat hij eeu revolver met 25 schoten voor ten gereed bad wat eene riclitlge uitwerking niet miste Met behulp eo duder dienstvaardige vooiliohting van genoemden heer de eenige in die omgeving welke de luoht chipper verstond en kou t woord staan werden de bailout in bet achuitje gepakt konden de keete eeiiig vo d el Verkrijgen eu eindelijk een paar na in bet stroo alapen uaaat bonne ballon Heden norgen on 10 nre keerden zg bier weder terug dankbaar dat bun tocht zoo goed waa fff alaagd maar vooral daarom looal l inar aa aai verzekerde dat zij biermede a n bet poMJek W4n bewezen geeo bed rieger te ün De heer J Th Cattie te Aruhejn plaatatp de er gen den volgeuden brief in de Jnh Ct Mijnheer de Redacteur Dezer dagen werd ik door e p brief iu kenuis gesteld van het vol j nde ficit Voor de waarheid waarvan ik feorg blgf en dat il dppr dit tfhrijven aan de beoordfseling en ooXf vtrqorcltiiilüig van het beachiuiTd pub l3t dvirgeef it sloger te dezer stede wiens naam wj hter niet zullen npemen beeft op den 12n AiTg koe op stal geplaatst en den 18n Aognttut de avond tfiruggehaald londtr itt arm dit 4ft tolM tet étffn bü e ne tiopiaohe bit M tjr voeifit h Pe tcbrijver aj den brief vra mij ü dit f 8 j iHH en stta b att Wm g KiJ Jw fl lit eeu tobaodaal ea een ttf groot uiaiithal maar kelaatl ut tlrüf ff gi it niet ia t openli ar il geaohied Voor dtièf Lf i W en kyi i b 1 W i aiottéi iitr foefettina i rdf i itndaolpt dat i bi eudmaking vau het feih ciriiirlc l dp utaio dt t dader tpoedig genoeg bekend zal zijn Liever het dier zet dagen litea verhougeren dan het bv 3 KO boui eene Waaide tan ii tluiver vertegenwoordigende te geven om ziju honger te ttiUenl d II wreadl au mtfimh wr Aruheni 19 Aa 876 M rg wordt te Arnhem de elfde algemeene verguderlbg eao ed der ver nq iiig van leaetreo aan iuriebtiugeu vao ntiddelbaar ooderwijt Di u dag zalleu onder andere bekaud ld worden voorstellen tan iM hoofd eyvu o treul de oprichting vau eeu paedagogiacb qfuténi tf ♦ kW V y l de helft der drjik eu correspoiidentiekosten van voorbereiding der opriolvting bij te dragen en ƒ 100 t eente jaar en omirent de Kutoauttelüug van voorwerpen doof leerlingen vauambiiobtteholea vervaardigd B vqlgendeu d K wordt d ve i ga kriiig voorv gezet ter behandeling van drie vr iagpunteu o a I la eeu w jziging van de wet op het M O alcf niet wrnachilijk j IJlct hoofdbeatuur beeft over df ze vra g een nit voejig prneidviea uiigebracht waarvaji de sloltom it dat de gebreken die oua H O aankleven meer lt n vorm betreffen dnu het wezen der zaak eu dot t hoe eer hoe beter moeten weggenomen worden Daartoe worden enkelen ingrijpende veranderingen vereiaoht die een wetswijziging dringend uupiMg loakrn Het bestnnr meeut dat de II B d i i t 5 jarigen curaua moeteo worden behondeu ala iuriob iiti n v iii algemeene oiftwikkeliug en dat ook die met 3 jarigen eur iU9 iiuttii zijn doch dat voor een 2of + jarigen eurius om plaatselgke red Mien ook lediiieii üiuuuiii beataau Verder acht htt de oprichting van prufetaioueele acholcu Wenschelijk waar er behoefte uan m cht bestaan doch dan gebouwd op 4eU 3 J irigeu curam De meerderheid acht het wenwhelijl ook aan de e jarige scholen de drie vreemde t ih n te doen onderwijzi ii doch zóó d it een zelfde leerlinïT lechtt in 2 talen onderwij kun ontvaugen dat bij de toelating kenuis van eeu vreemde taal geen VLreisukte moet ziju dat ouderwija in é taal volgefai pla tfejijke behoeften te kiezen voor allen verplicht moet tijn en uit de twee andere door ifii luriingen een keua moet gedaan worden Staathuishuudkuude boekhouden eii rechll aig teekeneu behourcu uit art lÜ te vrrvilleii Op aoholtii lu t i of t jarigen earto moeten di v dikeu dezelfde bl vven ina ir alli u de leetatid Worden ingekrompan of oitgelxeid Bij de scholen met vijfj ipigin CHrao weiwoht het lieatuur de incohanictt u ttebuólogie de delfstof Cf iuii dkuii e Bt thui h ndkuui e ei alatittiek haude wcteiischuppen met warenkenuia eu boekliouden alt afmdnlijlal akkeata doen wj v 4lea en ket onderwijs iu plant en dierkunde in te krimpen Het onderwijs iu de atoalainrichtiug moet met dat in de geMihifdeni vereenigd worden Het afzonderlijk oiitleriiij iu de letteriuiidii der vier talen moit plaata makua voor het dieiwlbanr mak n van het taalonderwija uiu htlerlsmidige onlwiVkeling De gewich ti ile verbeteringen zijn cchler aau ie breiiRin door veranuering in de progrnmiu i i een doi l iialige virdeeling van den lijd voor de leirvukktn m door bij enkele e n undere riuhttng aan htt undernga geven Htt oprichten van mnziekachoU a lu du lukalmi dir M S is wenschelijk Hl 1 indexamen wt Ik tegi m oordige regi I ng slecht werkt moet dienen om van da algemeene ontwikkeling dar oandidaten te d i i bigken en daaro u over a de vakkeq loopen maar h t nuet ten schoolrxantan wórden afgenomen door de eigen leeraren voltcena een progrinima door de regeering vasigisleld ttrwijl een regceringtanibtenaar lid en voorzitltrder exuineaconimtssie ia en recht van verwt heeft met beroep vao den candidaat op eeu ttaatscominittie I erliitgett ï van bijtoiidere aehulen bebooieir vulgeua d meerderbèid het eindexamen aan eeuige optuimr H B 8 af te leggen met tocitemmijig vu i hun leeraren De regtling der aktep ran bekwaamheid mo t pqK gfilüzigd wordpfl wxx lfl nitvperig worrij aangi ud ïirdM mpst hiPt getcl i pepti iirs wordeij vermeerittA i de opminis en vau tqezipht behooren door de t lt9olgeUb ta n C ouden pf voogden van I ertiiigen gf Oiea te WQi ep n fp v de kamen van s mv M wie maakt kat wtAi vnag Ot iled Jfnlinjtri0 Het blad attlt dia gutg na WJAi ing van 4e apotüia van qo wMl n te FlwelBb i V fcst 4ft t WWJwipe lO w E d m geoieort de mannen van het ucDt lKtid ooft d WCflKAïBni U b 4 t nlt ntrï Yju em r ln S W IWft M W ill V W Het II geeOj ooe rde leld gih dat he welgealaagde wejI Vciatv d v mg i j4t V 4fc fw a iawSl wfc tpronkelgk ontwerp oo lt dat een getrouwe uitvoe ULg volgen het bj l ou rnikbaar bhM c te zijn Pa fabrikantaann etticf i du de maker van het r eu hem llomen vopr een goed deel de eer en de lof voor ke tuccet toe Jk Aid Indiulr meent dit t moeten couttatecreiL tcgeuover de vefongelijkiug o a vao den tioofdiugeniear van Kerkwijk i dient Betd ijniig al ttaat het blad gaarne een deel van den lof aan de ingenieurt af Te Berlijn it tot i jaren gevangeniaatraf veroor id P 9f d e uirt bcambteo van de Bauk geknoeid had met geld van de Bauk op welke wijze kij reeda een f oót brtoin had Weten la krjj en ü beheadigheid waarmede Mattaer zoo heet de veroordeelde te werk ging blijkt genoeg hieruit dat hg vühi a bod bg Berliju eu b Dresden eeu kasteel Tv t S puankai en om uu bet nuttige aan t aangename te p iren had M van aan aiptntariiap te New York een diptoiaafwcten te verkirijgeu van doctor in de phito tophiet een titel waaraan de Di iiachera vetl waarde ke l tenii 4f ridderorden die bg bezit waren legio en allen van de meette waarde zooala van de republiek San Marino eu dergelijke Hoeveel personen hij h ft bednigen ia moeüeiyk te schatten Den t5 teH dezer zal op d poorweg éen vrij belangrijk troepenvervoer plaata hebben het grootate troepenvervoer iniaaehieo dot op de apooiwegeu in Nederland tot dusverre werd bcwerkatelligd V zullen op dien dag uiet minder dan 8 baialjoua infanterie elk bataljou p m OSO man sterk 4 eskadrons cavalerie elk eskiulroa p m UO inau eu 126 paarden en i batterijen artillerie elke oatterij van S tl ukken geachut vervoerd worden Het materieel wordt geateld door de ataataspoerwegeo Kr zullen vopr beuoodigd zijn p m 15 rijtuigen Uu eo 1de kUtae 80 rijtuigen Sde klaaae 20 bagagaWageut en 140 open goederenwagent Wanneer men nu nagaat dat volgena het vertlagder maatschappij tot exploitatie vau taataspoorwegenover 1875 op den sfiateu December van dat jaaraanwezig w irenHO rij lugen late en 2de klaaae 261 rijtaigun 3iie kluasc 157 bagagewagena 780 gesloten gaedereiiwagroa t i open goederenwagent 250 veewage it 108 panrdeiiwageut en 136 hontwagrna d in blijkt het volilaeiide dat waaneer de gewone dieilet wrd geslaakt lu oua land materiel genoeg voorfaauden Zou uja om bij het uitbrekenvan een oorlog iu de behj vaa bat biKei te voorzien StM f AU een b wijt koe outiSztkrt i ig in riiidelijk Italië it slrekke het u i f dojr de Pimgolo van Napelt medegedeeld I ei rr d u ni iakie de engeU tche vicecontul te Snittva i louiü Coinigbo eene wandeling aan bet ttnid der zeé taan hü iu nabgbeid van Vivri aaugduimfu door de gebroeders Coaimo en Paaquale di Deo naar een naburig huis werd gelakt waar zij lliem dwongen eene kwitautie af te geren voor 18 7iO p tt door hun vader aan hem verachnidigd daarop moeat h hnn 10 p tt geven Toor het koopen van wiiseUbrmUlieren waarva M er voor ieder ééu ten bedr ge van 2 00 p at luo t luvulleu Ten alntte inoe t hij hun beloven den avond van denzelfdau da doDr tnsaaheokomat vau ziju koetaier 1000 lire naar bet koffihui Salvi te zenden De lx ide schurken zijn apo dig gevat en tnlleu du gerechte tr if uiet ontgaan Eene andere pLiatt bet Silawood dat iu ealabriecke legendei cr ie zoo groote rul speelt was dezer dagen volgena de Gtttzeitu vau Napela het toonetl vau eeue vtrschrikkeIgke wraakoefening der rooverbrada onder aanvoeiihg v Sinardi welke dit oud tot ka T lut heeft gekoze dai pM ibeadei i iten nn W mlldaö kqfiten vfo tm mlldeö Anerikakb ifttek tlMè tfir s ViLi 4 4 pel b iB loBiMiiMB opp richt die doo nè t 0 zoUcq gevolgd nrdAS Aaa eao daorvao op de plaoa da ekat M üSa Iwiwm Twee broedera nit Monuati lettandro en Miohele Oraoeiiiotti genaamd die riak dèo baat der bende op den hala hadden gehaald Waren dezer dagen io de Serra del Muzto bezig met koleiibranden Beide broeders te vgriaoorili w waa der begiVi iliet vvldoeiide zij zond een herder uu i dfO derden broeder don Nicola paatoor te Jjp ti met de l Ood iohap dat zijne broedera heip verzochten on oumiddetgk naai d Skrra tq k meu Niet wetende wat dear boad achap beteekendc aaneldf dou Nioola maar besloot eindeli toflb aan het veflKiec gevolg te geven eu begaf J ich met een bgl gewapend langa den naaateu weg naitr de Jl mi Alverena de drie broeder elkander eenige opheBleriiigk Hi en iJWeu war n ni door de rtjptKï opiiinj nwsUlfll de overmacht bukken en wertlen ieder aan een boOm gebonden ohde ïê grhwelijktte marleltnKaa ier dood gdiraidit Vni laag maar te aerge Ja9a f hijuoe Mjgu kjret if 4opr t t Sila ijnd totdal j ouder foltelïweiv bfrzwek éa De regCerilig neemt t an kmoh miat legeUt oia daiiPf rl deit vit ta foeicAi 1738 mentcheo water halen Tegenover die 50 fonteinen kfef mea voor de ity üMQ ftpjzena aa i fi ft j koBehnftea I8 concert en 13 Banden Wi7a vt veraijljiugcn te belomeu zjjn ei 1 fontei oj il 40 000 en eefl dra ik inia op 80 Parüzenajirs IIARKTBSBIOHTEH Qoudjt 17 Augusta 26 By kleiueu ontzet Wjifde ateinming flauw Poldertarwe puike Witte 7I IfXO SE 3Ciudo i m i SO Puike uicnw IQ 60 k W R gg puiltt I SOa 7 80 Mindere 7 4 7 40 Voet is a 6 75 Oertt puike T Ï5 i 7 Minder 6 B i 1 Haver zware ï b 4 7 ÜiAt 4 =a 4 75 De Veemarkt met weinig aanvoer den handeltraag varken en biggen vloc Sohapen traag t trc i i koopen Aaugevi id ISO partijen k aM den haude vlug prijzen v a 2 è 31 Qoebotty iO i 1 80 WeiboterV 1 30 4 1 40 i r n B irgerlijk9 Stand Oovida GEHORES t Aaa Woater Maria ooden B tl lB i CD J de Qiwat ii Muu ouder 6 HfBuu en V a den Hroeke Grieljv aadtr P Verm ca Uoat 23 Arie ouden J K Rietveld eo A Sckotica BarDsr t Aloiiiu Aatoolas oiidcr k H de Groot ca A Vt mwnajh OtERfEriEN ti Aüf D C Koeman l j S M 1 de Joiiv i j 11 B SS O tl Koaorca Sn GkHL Wll Aa J H Trompert n G Ucerinaa A A t D Leioweo co 0 Tijbout Burgerlijke Stand van onderstaand Oemeentea M i 17 tot 24 Auguatua 1876 Moordrecht GEBOREN Grietje uuden A de Wilde ea M ItoWeija I eea3ert oi Delia ouders A Verknik ea C Oom i OVKRUEDENi J G H lu den Broek 8 n t Oo tnro 6 j 1 GMiBRI KOlWDi M Vu 23 j ea W C SaellaMa 2ti GEBGltU Gecoe Oouduidi s G OREN n Aa Teuolje oodera A Kok ca A Bloa OVEKlillEN 17 Aar C de BniJB I j QKIiERrKOLHril Gacae GÏHUWÜ ft tne H St riivijk ih Qt tUfUB Ut iflf Aruoldu Fnncucat a i4w fvan den Berftk eo J tcrbucK 20 lïecltjo otulcrt 1 Sloof en K van Buren 3 1 OVERLEDEN 18 Anjr C da Mik U j ONIlBHTKÜt Wl Gcena 6£HU U uecu Haastrecht EBORRN 17 tan GuitKruOarnelb ouden de Kmaet ca M l ceuiTt n 19 Coroelit Jen oHttere 1 lUouwarde Kanioit ea A II Blanken Jobernen i m pbup en Wil lebiurrf is M trtiQi oedrti W KvNipoer i n M li rrr UIEKI hllL M IH f e da frankrijker II tn 0 UKI ROLWn 0 Alf T Tiraitl ü c taHunru 2i J GkHLWÜ Getne ReeavUk ï GCBQW 1 Aar Aafue Jolunaa ealen J Kraqt Dt ea K Inraaa Anc ondan A tt uia a C 4f ti tk OtEKLEUEN iiU Kut C NadBlati t I w i A Putrri B ONnERTROUWO Om GEWJAD Gnnr WaddinxTOoa GEHOREN Jolunoi uodcra A Vu aa J I a M Vlnai 77 OVEBLEUEV A ean WUge I jr OMIERIKOIWD GelM GEIIUttU Geene ADVERTENnfilTa Ondertroawd i J J A 8WAL0 W r TM iWW S J tW r J H V D NlBÜWKNHÜlSBIt trat $ Botch Atgmuf ketmUgaimg J Heden overleed n eene slepende onfto stelabeid in dan ienKdisen lerit rim nüm h jaren D C KOEMAN Ali ooderloos kind opgenomen in het Weeshnie ganooi hjj op rsoek ran igneB KefbeWjewfti towtieadeu Voogd den Heer ti A D J GA3 UJ en diut Esbtgenopk in de laatatep tyd ta bvmiijii huize de lorgvuldig en Ijeöërüksf W W dfÜDJC waarvoor hun bg deze d a opeulgkt dttik w rdt toegebraoki Begemhui tw bet Vtntoigd WEES a jBLEMCffiSENQUiSHinS flpiHfa ga A qg oiitW 18 76 bedfoksn Xopr de bel tf UsjJgj 1 J