Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1876

1876 j mUAm NMSm GOUDSCHE COURANT il S mm en Advcrlentieblad voor Gouda cd Omstreken F HARTING Photogiufhe Oooda Oostiutven B n 14 Beraett lich beleefd aaa tot het Terraardigen Tan ZEER FUN OltGEVOERDE SPECIALE INRICHTING TOO 4 A WKIXBECi m tekkmiMMmmr ttpmtj K Uerdam Verraardigiag Taa Versjes Toasten Potpoorri s Gedichten Chansonnetten Couranten Ehiehiea Blgspelen Schilderwerk Kanteiten of Aardigheden TaWeanx met mtlegging en Otgii SooTeoirs of Albums met Penwerk en InsenpMn Cartonaages en Snrpriaes Menu s Geaatife göUnstreerde Prenten enz 100 Hearaa Ceremoniemeeators wier bezigheden aak BMt aUtan gahael de leestregehng zelf Rsreed la asahsa ti Mtd of JfofIftfU 0 S GE VOEGEN Wegens bixondere omstandighedea kan de Kapel Tan bet Corps GRENADIERS onder Directie raa den Heer VBlluu TÓór 12 September j in Gouda geen Concert geren Bet Beitnar der Sociëteit heeft dieutengerolgs gemeend ket titeeëe ÊÊMMMn tKfmMCKmr m kei tbonnemtenl met goedrinden ran den Beer Völlmak te mogen doen nitToeren door het aitftekend Mui iekcorps der Bottodamsche Sehntterg onder Directie ran den Kapelmeeeter HtrrscHiiXBCum o DONDERDAG 31 AUGUSTUS AANSTAANDE Namens het Besttiar Otmia Mr P J SNEL Pru 24Aagl875 H JAQER t j SÜBSmTDNOSCEOOL De Commissie rao Toezicht op het Middel baar Onderw a brengt ter kennis van belang hebbenden dat de INSCHRUVING rom daBorgera ondschool aal plaats hebbenTan OrDLE£ELI GEN op MAANDAG 2 AUGUSTUS Tan NIEUWE LEEÖUNGESop WOENSDAG 30 AUGUSTUS telkei s aronds te 7 nren in het Geboaw der Bn garaTondschool op de Hontmaasgracht J Het Toelatings Examen lal gebonden wordeÉ op DONDERDAG 31 AUGUST US en Tolgend dagen s aTonds te 7 nrea Na afloop Tan het Examni worden geeM Leerlinge meer aangenomm Het schoolgeld bedraagt DRIE GULDEST oor eiken leediog indien meerdere toeiüngni mb étn hmsgeiin de school bezoeken Tora eik TWEE GULDEN terwgl onTermogenden tso betting zgn TrngesteW Namens de Commissie Tan Toeziehi D F H G TA rrSBSON goinla Angnstns 1876 WordMi GEVRAAGD 4 a 5 BESWAilE TIHXKKLIEUFA a s ook diegenen welken AAN HUIS TIMMERWERK KLAAR KUN EN MAKEN Adres onder No 12 aan den UitgeTer dezer Conran t Openbare Verkoopiog u te OOODA op MAANDAG 28 AUGUSTUS 1876 des TocMiniddags ten df nre is het Logement di Zalm aldaar t b Drie HÜEEN en BBVEV wgk R Nr 194 195 ea 196 aan da Kamem kdoot te Govda Twee HUIZES eo ERVEN wgV Q Nr 54 aa SS aan bet Jaaf en een HUIS en ERF is een gang aan b t Jasf pad te Gouda De dne HUIZEN in de Lange Dwarsstraat itOtmdm TToe er ter Terfcoop aangekondigd ipn oit de band Tcrkoeht I Eb op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1876 dn Toormioda ten 9 are aan het Hm bewoond door den Heer P taü osa GEEST aaa dea Kortee Tiaadeweg aldaar vaa ÜalanlrrieR m kladerspMropl PORCEUÏIN LAS ea AARDEWERK ▼ EBL4KT GOED tea MAHQMSHÜÜTEN KABINET eni Daags te oraa das roorraiddagv Tan 9 tot IS m das aamiddagB roi 2 tot 5 noz te lien Nadere inbehti gen sgB i 1 koTDen ten kantore n den N tins W J TOKTUUN DROOG LssysB js Dndi Taal Bwïïtüa i ARNH M 11 wtrijgbasrj Gouwe 0 £ K V DS 00I OOVB doer P briek in direise I te Gooda bij B SCIltfLTËX Qc 3 U Tan KiisleidiBg wel leer J B H BABO BH Winkeliers worden dringend Terxocht tor Toorko willeai acht geven op den naam Tan oneen reiii i Ufiiversëel Z iiverinis ZoiU is hét eeifoodigsije en tering a hoojlpgo 1 Tan sor Trnehten het linzen e z zeer giiec k 8 aaien 60 cents ook bgihet u als erwten én woKdW Ia H b 4sèm is ütiDe Pombaliieiti extract van kiuaeo nei helmiddel genoemd worden om d kroeAti la flaeon 48 Ja 90 èenta Uj 1 Anaéerin i au in zeer 11 Hjirei t beT0 i Ikoopate haismiddld tegen maagpgn iizehghc d hartkioppmJKn ens en mo f Iweekkokea Van f raentni Tooral pealT diensten bewg t in jieder hoisgezia ale Met een gelgke hoeveelheid water gemengd flk n slechten smafüi weg reinigt de tanden Tersl kaljl y pdetan lei da ar hpt sl ijm en overbl g fsel n Én cïsch Ia ekgaate doien Tin 100 en 50 m mdspoelihg He erhindert cTe von fli con kost 75 Cents tf 1 zwük ppgzen s dpoëd grammen a 45 en 5 cerjts lcliatoii4 roppels zonder sehadelgke bestaaddeelen bevrgden oogenbhkkelyk van de herigste Kiespgn Het fleaehje koa 25 Cento ay Bij ieder artikel U eene altvo erige g ebm ikBaanwijsing BoTenrtaaade artikelen zgn te bekomen in de beltendc depots Toomamelgk te Owda bg L Wdter L Schenk en J C ZeUenrgk te cAootJioMn hg Wed Wolff en Zoon te Orntt ater bg F Jonker Idenbnig t WoerdeH bg N C Tan der Kas En m de andere pla ia de bduade deoota EBaMoifc H VOH OIMBORlf SOEEBMSESSENEC Tf I Lossingeen UdingPnikeOniTeKACHKL om dadelgk in dimst te treden Informatien aan het Bnrean dezer Conrant KOLEN te bekomen tegen Billgkea Prgs bg J H SPIEUIVGS TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD EE jroM E het Bnrean dezer Kattensingel 22 Aug 1876 Eea Heer Traagt om onmiddelgk te betrekkm Terroegen aan Zich te Conrani fiMIffiffl KW waarvan de Ramen gelegen zyn up het Noorden of Westen Adres met Inmco bneren onder letter U aan de Buekhandelaars J tak BBNTUM m ZOON te Gouda O üd arttaagena B BERG PLANTEN OLni I Wie gaarne een goed Toorkomen wil hebben I moge zich kleeden en ooschikken oo reel hjj I wil hem zal altgd nog veei ouiO en zoo hg niet Tan een fraai hootd met haar Toornen ia Ongelukkig zgn er reel menschen wien het daaraan ontbreekt betzg dat het onderheTig is aan eene spoedige gr sheid Ëeu en andor wordt op de doelmatigste wfjze tgdig gebruikt I TOor ekomen door de OU D C ART HAGEN A S BEKGPLANTENOLIE die alle andere Olita Terre overtreft daar bet een onwaardeerbaar middel is om het haar te behouden en te behoeden t en ootgditre grgsheid en tegen het zoo lastige uitTslIen het spreekt Tan zelTe daar waar de groeikracht beroraerd wordt de grijsheid langer uitblgft Men gebmikt deze Olie eren als Pommade of gewone Uaandie aaa weinig op de hand waarmede men het haar in wrgft IS Toldoende zoodat men aaa een fleeelqe IS k GO Cents per flesehe TerkrMbsar uan het Hoofd Dépöt te Üd t bg k BREETVELT Az en rerder bg M j de Wed BOSMAN GoaSa 1 H KELLER fc Zoom Soiuri WMtawa aak BMt aUtan Mi Tiödao dadelgk xuimen roor opgafe tan spoedigste te do i laiLZ genoeg beeft Hetzelve II Kennisgeving INEICHTINUBN WE1LK E GEVAAE aCHADE OP HINDEE KUNNEN VBBOOKZAICEN BDZOEMEUTia IM WzTHOUDIIS TSD Ooml OeUt p art 8 der Wst jno deu 2a Juuij 1876 StaaUHad do B t Doe i te Weten i Dat lij op hédea Tergntnii hebb i verleend aan d a Heer J VerbarelttK ü lijiie recblrericrüfiendrn tot het plaatsen rsu eeh tuoiDwerlctaif ili zijne Kleederwasacherij in het p nd geineen aan de lUrneDielbloot getcekend B uOj 181 kodüater aectie A no U4 Uou den 25n Augustus 1676 Burgbmeeater en Wetnouders voornoemd Do Secretaris De Bur ineester DBOOaj KVKK Ï OKTOUN TaN ÜKHOEN IJzKNDOOUI BinTEiSTLAND linlleulaadscli UverzU lil Se TerVietiugen voor de bureeU der Pransohe departementale raden ay af elojpen De meerderheid ia repubUkeuiaoh er ijii 4S voonitlcrï van de regeenngspartg t euorer 41 der oppositie Nog zrjii de redevoertiifceu der munsters Ohristophle ea Mareère het huufdoiiderwerp dtr beschouwiugen in de bhtden De indruk der onbewimpelde Terkoudiging van de noodiaitclijltheld der republiek door twee ministers is groot geweest hetife n vooral b kt tirt de verbetos woede ea de alifps wiiaMi Tan de organen der etenoalen e Bjndprtrtnted Dl Pruisisohe naiiouanl liberalru die tot heden deu rerkielingsstnjd zoo kalm hebben tegejiioet gezien zijn pliitselmg ontwaakt en het hoofdorgaan de iNat tii Carr verzekert thans dat er geen oogenUik meer mag verloren worden te meer daar dr bedtgrigheid tot heilen alleen wordt gevonden bij de tegeüsunders Ook acht het blad t dniigeiid noodig dat spoedig door de afgevaanligiten verkia ird wordt of zj een nieuw mandaat sullen aannemen bg de gcmehteu van de vele bedankjes is dit ouverwqld noodig lu het Engelsehe graafschap Buckingham waar sedert 1847 Disraeli tonder opposilie verkozen werd stelt lich DU na de verheffing van den premier tot pair ook een liberaal Rupert Canugtoii beschikbaar De publieke opinie in Engeland verheft zich steeds luider tegen de Turksche gruwelen in Bulgarye en elders de regeeijing btgft tot duiver Igilciyk Thans bericht men weder uit Seri ir dat er Dog geiu stappen gedaan zgu om door tusschrnkomst der mogendheden een wapenstilstand te verkrggen Tsobernojeff ohgnt Milan steeds met het vooruitzicht eeuer overwianing te piuiieu Volgeus een bericht uit Wecnen zou prins Milan aan dë consul op oIBcieele wgze te kennen hebben gegeven dat hg vrede wü sluiten Ook dit zou dan de reden kunnen zgu van het suken der vgaodelgkbeden voor Aleiinati BINNENLAND GOUDA 26 Augustus 1876 Z M heeft benoemd tot ontvanger der registratie s domeineD alhier mr W Hcmaing thans te Sluis Aan den hser J O Oosterbasn is op ign verzoek eervol oitslag verleend uit zgnr betrekking vau ontTanger der dir bel en ace te Bodegraven o a behoudens ssnSprask op pensioen Oisteren werd d tKste veijaari ag herdaoht TSn K H Prins Alexander der Nederlanden Tot hoogheemraad van BijnUud is benoemd de b er D W F Wisboom van Giessendam heemmad Tan dea KAariemmermeerpoldtr wonende te Amsterdam ï 1 1 T f I Igkeni e n by het DqtaHemeat vsa Ealouitn ontvangen telegram van d a Oetvernear Oeneraal van Ned ludie heeft de genensl majoor Wiggrrs van Kerehem nit Alchiu brriebLdat de Badja raa Gigheu zich m Habieb Abdul Isekman naar de XXII Moekiia heeft begeven j dat daarop de betrekkingen met iighen afgebroken zga en de haven aldaar gesloten verklaard u Ileselfit maatregel zon vermotdelgk ook genomen wordea ten opzichte der haventvan Endjoeug en Ajer Laboe De vgand had gebrek aan rgst Te Pedir was k t tuttig De gezondstocstaud bg onze troepen lié ts Wenschen over choleragevallea kwamen even wel i voor 3t Ct Blijkens missive van dei 4tinister van BinnenIsndiehe Zaken in den gÉueniteraad voorgelezen zal dif geheele retUinatie ywi déu gevel van ont stadhuis warden bekostigd djwr het rgk Het is waar uit de gemeaaiekat zal 1790 betaald worden die reeds waren toegestaan voor een eeuvondige berttelling maar in aaaniitking genonleu dat de kosten volgent vroegere opgaven wmtittn ƒ 20 000 lullen bedragen wordt alt t wste de grbeete nttauratie vau wq het rnk bekostigd Hrt it ons reeat taugeuanm dat bet sdioone gebouw in t midden onzer gemeente althans gedeelteUjk zal bewaard blijven in dei stgl waann het oorspronkelijk is opgetrokken niur teveaa leert men uit deze taak lat een geinasaterasd niet te spoedig betluiten moet nemen vddr de zaken goed onderzocht te hebben In de ratdtvergadering van Dinsdag 16 Januari U werd door een der rnailsledea toen de groote tam genoemd wenl bcnoodigd voor ds algeheele restauratie eveu als t ware ter luup gsvr av r ou de eom MssiC Tan g tsad i l se ai t KtSAiin aaa an safandie kunnen helpen Wuiinipr jeftutwoeid werd Jat mettegenstaande een subsidie een rrer groot gedeelte der kosten voor rekening van de ginmi nle zoude komen Het gemelde raads id scheen toen ook die meeiiing toegedaan er werd over een tnbtidie niet meer gedacht en met algameene ttemmeo betloot men den gevel te doen oplappen len geen poging te wagen om een zoo prachtig overbigfsel van vroegere bouwkunst voor het nageslacht te docD bewaren Voordat de zaak goed onderzocht wat of er een poging ton gedaan kunnen worden met kant van slagen werd in een paar minuten de geheele zaak afgehandeld Dat was verkeerd Ware het besluit niet naar buiten bekend geworden wg zouden ons tevreden hebben moeten stellen met een eenvontiige reparatie Laat ons dankbiar zijn dat nu toch een geheele restauratie plaats zal hebben tl kunnen wg er dan ook met bgvoegen vdunk tg de gverige pogingen van ons gemeentebestuur en laat ons hopen dat de gemeenteraad door deze zaak Zid geleerd hebben voortaan geen bealuiten te nemen alvorens met kenuis vsn zaken te kunnen oonlteleu l Het tooneelgetelsohap onder directie der hh I Óraa van Zuf leu en Haspels dat in het aamtaiinde seizoen in de gemeente Gouda een reeks voorstellingen zal geven bestaat met 1 September e k uit de volgende personen HEZazN D Haspels Rosier Faattcn A J Le Gros W J van Zuglen J M Hatpcit M van Nieuwland Jr W van Korlaar 8 H Spoor L H Chrispgn H vsn Offd G Keerwolf A O van Kugk Anton van Zuglen Bugtbrosk Van der Lugt Dame 8 De Vriet W van Offel Kley W G ValoisSablairollei J H Haspels Valoi L La Bondelle Bouwmeester 8 van Biens F assen van Velzen E van Rgk CHrispiJn Sloeiz L van Dam H Luers J Gartmau 1 vsu Velsen Jonas J H Hcese Bij de deter dagen plsaU gehad bebboide pMmotia ssn de lat jnsohe school alhier werden tot ds academische lessen bevorderd de hh D van Buureu en K A la Uu beiden na het houden van een verhandeling in de Latgstobe s l Doorbgzoiiderc orattandighedg it toumogelgk om het voor deze week vroeger g annojiceerde conovt van toorps Jreiiadiers en Jagers onder dirtcUe van de heer VoUmar te doen plaats hebben Dit is mi teleurstelling Doch gelukkig werd de tiding daarvan aauttondi vergezeld van de mededeeliog dat nn t too gunstig bekende eorps ouder directie van d heer Hattcheurugter uit Butterdam in de pbati taa hst vroeger aangekondigde eea ooneert t l gevea Het geheele corps zal hiertoe overkomca ea M j programma zal betuau uit de ichoouitt tt klH a voorzeker een belofte die vele tal dringen Dondfnh 4 avond naar Out Genoegen te gaan Deze gelegenheid om zulke piaebtige maziek ta hooren mag niet ongebruikt voorbij gaan maar 1 het is althans te hopen voor den goe tmaak der Qoudtche lugi zeteneu een groote tohare zal door hare tegenwoordigheid blijken geven goede mosisk te waardeeren VERGADERING TAN MM GEUEKNl UAOA Dinsdag den 29 Anguttus 1876 des imnidi sgt j ten 1 Bie ten einde te behsadelea j I De adretteu van J Kruuheer en A Lafefaer tot het aan hem verknopen of verhuren van grond ia het Klooster achter de St Authouiestraat De adressen van Js Kegser en Z van de Katteden tot het aan hen in gebruik geven van gerioleerdcO grond achter hnnue huizen op den Korten Tiendeweg Het voontel tot goedkeuring der verantwoording van baten en lasten van het voormalig armfacstaap der gemeente Slein over het dienstjaar 1875 Het voontel tot goedkenriug der tekening van da inkomtteu en nitgaven der gemeente Gouda over ket dienstjaar 1876 WoenMag had vanwege de afdeeling Woerden der Hollandache maalieliappü v tu landbouw sldaaÉ eene teutouusLelliug plaats vau pa4r len vee pluimgedierte en U eoKu Door fra ii wedei b nasttgd weid zij door een talrijke menigte Vulki bezocht Des iiamuldagt werd eene karddrarcnj ibuudeu door paarden vun zessen klaar Waaraan 1 2 paarden deelnamen De prij weid khaidil door bet paard Vitetsc eigeaaar J Smitt te Dubbeldam pikeur J de Boer de eente premie door het paard de Gravin etgeossr J V d uade te Maasdam pikeur A de Koning en de tweede premie door het paard Wilbelmina eigenaar U v Har u te Amsterdam pik A de Onaf Voor de landbouwschool te Wageningen hebben zich reeds 40 leerlingen aangemeld 80 zijn er toegelaten Dagelgk worden er san srgktmnpt daiiendcn centen afgsleverd en naar verschillende rgkskantorengezonden aan hrt kantoor U J den rijkabetaAlmeeater blglt tteedt de aanvraag groot jf In de Leidsche raadsvergadering deelde de voorzitter Donderdag mede dat volgens ontvangen berisht van den minister van buitenlaudache takes door na wgleu den keer Butzi te Frankfort a d Main eet som van 30 000 Ned Ct is gelegateerd aan hen werkhuis te Leiden ataaUiUd nO I7t behelst het kon betlnit van deu 14Augaitua 1876 betrekkelijk het geiruik van telegramsegels Hetbrhilst o a de volgende bepalingen Artikel 1 Te rekenen van den Istan Januari 1377 kan de vooruitbetsliug der overbrengiugskosten van de hieronder aangeduide telegrammen bg de kantoren van den Kijktt lrgrtaf ook getchieden door aanhechting van telegrarotqcels Art 4 Er tgn sekt soorten vsn tsIqnransegeU namelgk van twaalf sn reu halven cent vgfiien cent twintig oent dertig Oeul vgflig cent zestig cent een gu den twee gulden An 6 Frauksering door ihiddel van telegramjegeU is alleen toegettsau voor binneulanschs telegrsmmen en voor bu tculaadsche telegtauunau met b iemming binnen Earopa Art 8 De tslagramtegeU worden gehecht a m den linkerbovenhoek der bladen waarop de telegjammeii ziju getehreven Die aanhechting kan niet van de ambtenaren worden gevorderd Art 13 Tiüegraminon door middel van telejpwutegels gefrankeerd mogen ook worden gswogiea in At poslbnts sa y i