Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1876

i Hat iJuafvao df Uk t t C Jaihir tot hat sta haa i verkoopeii van aea stal graat laa da vtsr titter iaa Baiim I worA goedgekeurd P TX JTi T ir lie idresKD vaa J Kralihcar cn A lafcber t t het aan Klloota geDdteb hiétt de piKlei et kende d bcf terkoopea tia iad lahicr de Zeoimtnai bet advieaiaa et hare gcactte begDIl ti T8 zoowel biUMBB aa i l tal rieg d be Ur gU r il n erstg gj fciiten de tad te bericht B dat Ö OldS Mk iu 6ALANTERlË N 3PEBtOOEDEHÉN QL A3 PÖRCELKIN en AARUEWERR hiïft i orergedaan aan defi heer H i tH ljk i t en beveelt X baren oprol er t B teerste bg UEd aan verbl ve met de méèéte htiogachtiiig bnurprgs aw k 400 ï F ATB0BNLUB j BritvM nmca eoéer letter A hgda BoA handalaw A BHINKMAN U Goitda Tï LiaCiN f 4 00y l TÈBSTOND gevniagd GEMEtJBELEEBÖtf d l iraarde kan men m haiqdeD IffllM I Bnëve tranco onda lett i fV ft pb t p jrèiiti dezer CburanT li i a I ia ak i kt van het politiek fcededte fj uiet ï Ketredeu Aldni leest uien U dat hUd De la W i iteiio H fnt i te nji rid oe taud lil dr A Kuyp r rij over het al e Keu veel piMlifJrr üe fedwoiift rui t8 de leralerkende beriflueht iu Iwiiaerlaljd w fkea leêr rWiidiif up ju p A e z I Douderdajfavottd oiSutreek tet ure it te Krimpen a d Lek eeu driejaiif meiae vau déit laliiiriawAier C K pekdic k de rivier fe Ldcg ji ea verdrouken De iremeenteniad van Hage heeft Donderdag na langdnipe gediehWDwineUiig en sa Terwer ni g van ecD Toorttel van des heer De Jonge om met den ffiiaialer van binnevtandichr taken opnieow ia overleg te tiedeB omtreot de regeling van het gymraiatieköiAiefw op de H Bargeraehuol bt loted gedurende deii ranu IM6 77 eene proef te nemen volgrli bet ttelael vaa den miuiater gyiiinaatiek gedureude de ariiMloRia D direotenr der hoogere butgritcboot iMfl eau bnaudd venoek om ouulag bij deD raad ingMliead Ke beneden JHaaodag a a dea middagi ten o nnr Bkl in hrt locaal It Siatitm bv Bfagntpourweg te Ctrcck de aeitte l jecukomat plaau hebben vau de ejmmia ïgn die gekoaeu werden om te bewerkéu dat aan de beitaaude eu aaa de toekomttige wedaweu en weezen ran taatsambiciutren pcuaioeu worde verxekcnt Aia de geaamenl ke boter es Vaaamarkieii In deie piDviueie werden iu 167 S aangevoerd B 2b 7ï3 kilogram buter CU 1 941 820 kilogram kaas Naar de middelprijaea aaa de markt te Leiden kui de waarde van dew prodootea weder geaebat op li 7S7 687 uL de boter op lM16 l 9 60 es de kaaa op UtAif iO iHet oSoicel verxoek om ontslag ait xga betrekkingia thaua door den heer dr A T vau Aken dirrctenrder hoogere borgeraehool bg drn raad te a Hi iugtriieiid i De aanvraag wordt geamatinerd vooreerst doorbat bektud geaCbil iregeiu het gymuaatiekouderw Op gmad van bet te dier lake yaurgetallcue had J de direetear ticUig gemeend uag vóór het eiuiie van de u ouraua zijn vroeger oau B eu W gedaan verzijek om oatalag ijgewilligd te zieu I it te meer eiudat gees eukck slem iu den raad den 28aten Mei jt li£h verklaard heeft TÓótArf direotenr afiviea ofof eut de verandering ia den tiirl van den leeraar fan dea Btrg door het onguu iig réadsbesltiil deawege it bet prestige vau dea directeur loo achrijft de keer van Akea tegenover wmmige leeraren leer oaifenngad Dit bleek o a daaruit dat na vergadering van hiirifril onr de berorderiog van lerj liugea tot etu hooieii klaaae lea leeraren der oomuiatie van toetidit hebben verzacht tien leerlingen die door de meerderheid der vergjtdering wareu bevorderd liet te beaofdciM De oootaiatie atelde den direotenr aa da nieefderfaeid der leersreu tegeuover die min derfaeid ia het aogeljjk Ook bij de oummiiaie out breekt dut het vertroawen in den direoteui die door een ea ander i poaitie otdioiSdbaar ge orden acht Naar mea nmeemt ii lekrre 8 it Vlmelc we gent iavoer aaa vee naar Duitaeblaud aldaar gevaogcn gtuomea De onderwerpen op de dertigste Algemeene Vergadering der HollandacJie Uaatachappy van landbauw op Maaudag 1 September e k teo 12 nl e iu het Vcrkooptokaal te Sotterdam te hundeu tya gedmkt aaa de ledeu roudgedeeld Meti viiidt daaronder aeraehilleude be augrylie ooraielkn der afdeeliugen Aaaeudelft atd voor dat van we ia de Maatadiappij cM bekwaam penoon belaai worde met in Amerika ta ia Engeland de iuriehtiug en de aiikomatea van veTaehilWude kaakfabriekeu te ouderanrkeu die Uter h de oprichting vau eebe kaatfakriek hier te lande als raadgever kan optreden Haarlem doet bet vocrald OBi bü w5 e van proef in 1877 de tentoooatelling te hoodeu iu de eeiate helf vaii Juli eveualt tatka in bet boitenlfud geaehiedt en deze teatoonttelliug alleen te doen bestaan oit paarden vee werktoigeb en plniingediertea De afdeeling Sloten atelt Toor in eeae aretie vefgaderiag de weuschelijkbeid te bciprekeo om da afderliugea aau te bemoe Iigeu tot hel doen gï veQ vaa land bon r oude rvr s cu de mid del daartse te bramea De afdeeliug Waddiuxveea ZevenXMiea en oraatrekcn geeft der Vergad rng in overwe ng te bealniten dat dour het HoordVatónr der Maatsdiappq krachtig worde voorgeateld en aaagedrougen op wijtigiug van de artikelen der wet Of het veeanaeii lBu Ii i Staatatoeziolii iü dien tia dat yb a ff i i i g worde verkngea van het verbid aan weiden vaa aee aaaat haarnet verklaarde atakkea UM BoöMbeeta ur heeft ook eeaige vsonceSea iojja mk J naaft het een kndiet vaa SM trH ader tteuuiug vau a Aiaii$ iiuÖiJ üïlèl Wtütwe W kluigeu eu aile zak£a dieiullcii U wecen wordeu vovrdea laudeu tuiubauiv vau priMSlitofa uut te zijn o draaft bftaaa sub idie vaa f SUU voori u hthavmu vau de labakuUiaoaltfaiiibuaar teuUaiaatelUiig t iuaierdaot 3 weoscit bet te doeu inalutteu tut eeue lazeiidlu op de ia 1 7B U houileuwert ldteutO MMtellij te fari Outitr daakbeluiKiti b rtebt het Hijofdbiatuur dat da grillet ute Ejllirdaui 1000 hêefl betobikbaar geteld voor de laudbouw teutouuatelliug r Bdipasbe bladfu naeiirn net lekerbeid tt dat de fcéfer PhiQipfort aict bekende baakierafcaiiau ie Varlja twee fimiutieele cuutracteu heeft aaugegaau ten eii de de werkza mbedeu aan de lyueu te her ranei waarvan b de ahroav op tioh had genoseu Hiertoe zonden behalve enige Belgiaéhe l uen ook de li uéu Rotterdam Houten eu Dsrdrceht Oouda Sehoor n Iu fle Douderdag gehoadcu vergadering van de jnrialei Verteaigiuj ia lulaugdurigediaeuaaie bealiat dat nstiaieik en ri euteaaeu van geatiohteu ook die welke kiiiderverpleging baiteuahui bedoelen voogdijrechien moeten hebben Ferikorfea arerd het vooratel om de ouderlyke macht Ie do u ophanden bq outbiudiug van het bn f I Ih LBf dageu ontvisgcu de aanziei lgktte Amaterdamache iiidnsirieeleu een onoek van deu Burgeuieeater dier atad u l het byarouen eeuer vergadering Veleu gaveu hiehuui gehoor Hun werd door den heer Den l rx het voorstel gedaan om hnnne werklieden gedureJide de kermiawcek iu de gelegenheid te telleu dat wil leggea vrij af te geven om gebruik te kuuueu makêu vau de pleizier treiuea welke iu die dagen auiiden loopeo JaovA de Hullaudepbe ola de Rü upaorwegmaauobappy baddeu zich bereid verkUard I de gelegenheid te geven tot het doen van eeu o uilalapjc legen 50 Cl per hoofd Dit voorhiel voud Uig byval Slechts een der geoouvuceerden tevcna üd vau dea raad ouderaieuude het De moaten pnitMtjeerden tegen de te booge oiikoateil die de pairooiU zich zouden hebben te gitroosteti pit het verüea vau eru dag arbeidt Bovendien meende men dat hel middel geeu doel zou trctteu daar bet de meeate werklieden te zwaar zon vallen om eenigc of 4e ibaien vau huu gniu iu deu pleizirrtucht die ua urlijk verterij u ua zioh aleept te dueu deeleo Dit totaal Uit R a iniddcl oa dea ttfanaatorm te bezweren heeft Saaoe canuakt tin ingezonden stak ia bet Fad eu de A bl t dat de beer Stequ Parvé volstrekt uiet allee doedketirt in de wet op het middelbaar ouderwya igoala uit het daarover door hem geachreveue blykt Had qe komm nit het uut er zioh toe bepaald de middeUüi aau te wyzeu om bet beataande waar Uct ouvoldiende of minder doelmatig waa geblekea te verbetereu hg zou er zich óver hebben verheugd in haar eeu tkindgenoot te viudeu Maar baar meerderheid meuiginaaj zelb sleebu eeu kleine heeft gemeeiid het meeste wat aedi n l li 3 op het gebied vau bet middelbaar ondenrga ia tut lataad gekomen te moeten af keurei tTare by liet rapport ala beginael aaugeoomen ook de meeuiug der miudtrheid te vermelden dan had hy kuuneu vulataan met eeu verklaijiug dat by tut deze behojrde niitar uu ointreut het begrip vau middelbaar ODdenrys de aansluiting vau djit aau het lager onderwijs den daaruit voortvloeieiideu omvaug vau het middelbaar ouderwya de iurichuiug der hoogere korgrracholen en vau haar eiudexameiis de burgeravoudtcholen by ia uitsluitend nteeuingen worden verkondigd en voontelleu gedaan lijnredht in ttrijd met zyn meeniug eu oudervindicg gaf hu bij brief van 21 April ouder opgave der motieven aas bet baofdbcttaor uitdrukkelyk te keuucu dat hn zich wat die hoofdpunten betreft niet met het gevoelen van de meerderheid der komm kon vereeuigeu Uy wat bereid in stryd met zyn eerst opgevat vaoruemeu waartegen hem gegronile opmerkiugeq waren gemaakt bet verslag te tekenen maar weuaohie zyn brief van 21 April er aan toegevoegd te bepben Het boafdbestnnr meende evenwel tegenover de andere leden geen uit lrnkking van bet gevoeleu der miuderheid te kannen toelaten en zeide daaroiji achter het rapport de verklaring te zullen opnemlea dat de heer aiejn Parv tegen de ondertaekaïioB heawaar naakt By weea nader op de onjsiath daarvan op de wentehelykheid dat de hoofdooticiien zijner brzartren hekend werden en op de amm tAt0mi dat by ia de ondertuUiKg dat dit beai aliet loa wontta geweigerd op den raad van dea vjwrahter der eomroiaaic afgezien heeft van t vaom meu om i lidmaataohnp neer te legge waartcjc hij reeds ia Deo 1175 het plan had opgevat toea hy bemerkte dat de meerderheid tot bealuiten ion kam n geheel in atr met t n geaoeles en atet liiaaaderaiadiiig Bat boofdbcetinr antwoordda bf lil ppMien t Myfe De tucr Sieyu Purvé lal weilicbt biaaen kort apItgeuheid hebbcu om nader niteen te zettea U if è opcichteu eu op welke gronden hy tieh met het f eruclen vau de gij rderlüid der conimitair niet Üe uoaa reail ai l i goede bron remcmen wij dat Jhet cbiiatelyk pabttek elhoaat ia de gelegenheid gea ld al wofden om de itagedaebteaia vau dea heer Oroet van Prinaterer iu zegeueud aaudeukeu te doen houden Immera ziju wij gued uuderrioht waaraan wy niet twyfeleu dau zal iiméen tort duur de commiaaie waarvan ia oa blad r ida de natueu der ledea bekend gemaakt werdeu alt benoemd door de boofdaommiieie der Vereeuigiug vau christtlyk nationaal achuulauderwys ter voldueuiug aan bet mandaat op de algetucene vergadering vau 8 Jnui jl haar verstrekt om een fouda te atiehtan tot opleiding raa ondcrwgien vaar onze cbriatelijké adiohiU de betrefeude cirealaite aau belaugbebbeuden vénonden worden Üiaad Men leeat in hét te Smyrna verschyuend blad Vlmfarlial Ouze öprreepondeut te Ehodera aziatiach lorkye zendt dit afaehrift vau eeu roet potlood geacbreven briefje gehaald nit een fleaeb inhoudende een phutografiadie beeldteuia vaii een nederlandaebe kavaleriat en welke fleaeb te Mndruca op de egyptiache kuat gevonden ia door spousvisaeherk Iu slecht vlaamsch staat er op geschreven Als f deze Ita vibdt sent ze in de Zespennig Straet Jeéu de Led Wij verzoeken onze confrères aan dat brieve de grootste openbaarheid te geven Itistchien gelakt bet ons hierdoor de personen welke in dezen Jean de Led belang stellen op het apuor te brengeu van bet drama waarmede dit geheimziniuge voorval in verband staat Men achryft aau de N Uiddelb Cl uit Den Haag Al de bcgrootingeu zijn gereed en beu ik and f einformeerd op weg naar of bij deu Eaad van tate De ouderacheideue Miniateia hebben zich allen beijverd om voor de hun toerertroowde behingen met zorg ook by dat budget te waken Iu één opzicbt zon ik ben ik altbana goed ingelicht uiet met beu kunneu meegaan Er moet namelgk dp de verschilleude huufdttnkkeu der begrootiug eene verfaoogiug 1 van jaarwedde van 600 voor de teorelaristen grne raal wurdeu gebracht zoodat die voor bet vervolg 5500 ziiu bedragen Ku nu wil ik geensziua beweren dat een secretaris geueraal in lyn krii geen 5Ü0U sjaars behoeft maar ik geloof dat die vernuierdertug van iractemt at uiet wtd te verdedigen ia zuijlaug de bezuldigiugcn der lagere ambtenaren nog uiet hoogcr werden opgevoerd Niets zon ik weuschilijker kenreu dan dat de jaarwedden van al lic amb Luaren meer afdoende dan vroeger geschiedde werdeu verbeterd daar wat men er gok van zcggeu moge de tractemeaten van de ambtenaren nog volstrekt uiet ataan iu evenredigheid tot hun behoeften Maar om ééu lotsverbeteriug alleen voor de aecreta riaaengeueraal op zoo aauzieulykeu voet in tieren Ie roepen ala men nu zon willen daartegen moet ik ernstig opkomeu Ik hoop dut dat men mij verkeerd heeft riigelieht ik verwacht veeleer van dit Bewind dat het tal blqvea voortgaan op den weg der lotsverbeteriug van al de ambteuaren waarbij k niede hel oofi heb op die welke niet geplaatst bij de departementen vau algemaen beatunr De heer Cattie meeut zoo leeat men in de Ji Ct dat de barbaarscbe slager ziju koe tra dagen Inat vasten om de kusten van het voederen te besparen maar dit is niet ziju eenige drijfveer wreedheid ea domheid huizen gewoonlyk tarnen i door dat lange vasieu slaat de koe by riet er verflentt nit de hoop uu dat de schatter de koe eeuige guldens mtndtf waarde zal taxaereu eu hy daardoor minder belattin f zal behoeven te betalen ia de ware oorzaak terwyl de domme kerel niet begrijpt dat z fr koe veraeheidaae kilogrammen in gewicht verioren beeft en dat wd bepaald ia vleeach en vet Wat hy due meent direet te winnen verliest by dubbel indireet Laat de bedoelde llager eens met zyn eigen oorpn de proef nemen rieb laten wegen tea dagen vatten en dan herwegen tien tegen Mu of de oaakoeft eeuige ponden velorea I By de heereu Hoveker b Zoon ia veraohenen de Index op de NtierUHiiidU OtdaeUn door oir Groeo van deel VI i 1 10 Dete index wordt bf het ppbliek ingeleid met het volgeode Voorwoord i e heer Groen vau Prinaterer noemde tyu eerste periodiek geaohrift StdtrlandKht GtJacUai Even too bet laatate Een benaming die zyn gantdbe politieke werkzaamheden kensChetat rDe onferdroten yver waarmede by ayn irCatfaoM Mhrerf en q aubaar maakte wordt algemeen gewaiïr deerd Maar uiet minder tal op prijs worden gesteU dat hy zelft op hoo n onderdom de moeite ofet beeft geaobowd om tya arbeid door de iaapaor aasde samenateUiag etn e Index aoor pU toigankelyk en benikbaar Ie maken Wie to kon al de aobryver aeif de renctiillrnde Otdaekim K geUng der ltiJdlönilbfaiffifM ViP aUcrid wüle l todrujt aiid r uqfden reugeuf Wie op die Mn dn leftr een idiaad iu baiidea gever om bet tak vin u tob Jang feeka van j ireu te v clgeu 7 9 n loisptiilik Viude hier plaaté maar tlwhtt de dtdrokkiug der dankbaèrhfefel geüris dooralle l ert br A f fc wAo f ae Mn gevoeld roor wie de lilgsveu van CIroeu van Priueterer s laatate lettermiit eireif aahgenaiita aW mt ttIff taV tytf 1a den Itulix tiju ehkele leemteu doch eene bijverkiug door v reetnde blud ade hef kara ter Tia het werk schaden Het wordt daaróm ireirge réo zooals het werd gevonden juH i8i i f s e I f De heer C H Eöpcke herinoert er in het HÜ n dat ê t7 Aug a s 6 jaren geleden lal ziju i Ui de Eugelwh Nederlaudsche vloot ouder Exmouth en van drf Capelle Algiers beeft gtbombiirdeerd eu tri IWy de verplichring opgelegd om den ilavenkaodel ook iu gevangen cbristeuen af te schaffen De heer Böpeke wellicht de laaUte overgeblevene nn deze expeditie deelt verder mede dat hij den 13a Nov 1814 alt zeilinakersleeriiug by Zr Ms leeroaeht iu dienst trad van 22 Dec tot 17 Oetober 1817 deden wy zegt de beer Kö eke eene reit ttr de MiddelUndsche Zee met het fregatschip Diuna at 27 Augustus 1816 bad het bombardement plaatt ïin 3 Oetober 1820 tot 18 Mei 1822 eeu reis uaar Oott Indië met fregatschip d Dageraad waar wy M Juni 1821 deelnamen aau den lag bij Palembaiig ader het peAevel van de girtpratir inajoor de Ko 1 van ie 0821 tot 17 November Angustos 1882 et bet korvet i i r een reis naar West Indië Su tbnut op 76jarigeu laefdlyd mag ik Bij nog in Cn volkomen gezondheid rerheugeii Waarom vroeg eens een zekere gravin aan Frederik deu Oroqte waarom toeh Sire zyt gij nog 100 gesteld op oubeteckeueadcu raein alt fluiupeler verzenmaker enz terwyl gij reedt z jo beroemd zijl 0m dezelfde reden Mevrouw wa bet antwoord taraarom gij die toch reeds zoo n tchuou gezicht hebt e nog altoos blnnkettel op doet Te Berlijn is bet bezoek vau openbare dnnapartijen vo r kinderen iu deu schoolpliehtigeu leeftijd vei4 oili ii V argadering vaa dea Oamdentoi aaa VRIJDAO 26 AUCiU sri S Te Dwiwrdia 4 lib a Ber tea lJ f H i ar vo r Vtrutjr Remti K t Kranenburir Noolhovea n l iaif Mï nointker kluUtr Kurluijii Dr Xi ti vcr vso Mruti ii Fu tt t ro t biiaiHui co flüedtwa i til De voiiriilUT daell SKde dit de hrrr Sad brtft kaaaiA f rftocu Oa aataUa der vorige lergaderiog wordeo geleaco ca g irrfstevrd Wordt gtlezaa de brief ita B a W mo tijtia Bieellntia deo beer Miailter via HiaraalAadKhc Zakea belrekkelijk ia rtfUaralia van bat Sudbnii om dit voor rrkeainii v lu bet rijk Is Imo plsila htbbaa aiel de laeKn ae l die laa d aaaieeale lüfcekumeo il HOU loiiii e via deo beer Mjaiiler ia BiuaeniDndsclie Zi krn dia tich bereid vvrklurd bet door II eu W uniicviiigdo tMIcitlAD wordt vuor benaiigcliog ugcDomen cias oiii is via Rrdspaii r4a SlaKn wdkcurtods dea fltaod iiD giuad tu Uccbliog asotr vtiaiiug tot vtrarooting l r kaïeroe Nolif ecai miuivB vaa dezelfde gocdkaoreada de btSag aaaer WUitiog op de hoodeo Nol if Ktl mlHi l an H en W via Reaawijk diarbg iaundenda de viriotwoordiiiir vin haten cn Uilen vin htl oorófrAlig irmbrltóar der gerorxate 8lcin 6vcr bet dii nitjiir 1878 drse 11 door ü en W nagcmn eo in orde bevoiidca Ier tiiic laa rapport vaa de Cummiuia iu wier hiuden wii gcileld dl gagHaaiai rakieiag oim 1875 lol gbedkearia aaaboelende ter iiie eeaige miiiivci van vericbnieade ommiMiéii der geiub idieerdé laitelliagva in wcldwligbrid diarbg ipseodi ndf d begroatiDg 1877 welke wordta gnlrld ia baadit vsa de bh Priaea via ttlraaleo ca Krawanburg Maa oiillivi vlo dan heer Roijiirds krnnii givvade dat bij door zga vertick niar Zwolfc oalila oecoit ill lid dar pliHtirtijIrrf Mbocilcaminiilia N olff eaa uiittiVc vin nivr Royaardi arp om gahjke radaaca ontilig Dcminde ili regaalaa d bcidi gMihoiziui Noiif eeoi miiiive vin deu hier V HijdcUir xgsi n diakWlsi aapda voor het gcichcnk vinwcge d gcltacentt hem viileaad bij gelcgaaheid sijorr 50 irigi imbtivcrvultiog a n W braagiq rapport ait op bal ia buona ksbdab geflvl i sdm vin I I Kcgirr o Z vao de Kiitrelen tot ia gffbrnik gavaa vaa gpriolaertfia grdad omdat brt alrehli fi ecBtiaro groot ii ittllcn B en Vt vuof op bat vcrsock vaa Mratgca afwtjtedd ii be hikksn Aair die bójr rover grted bcefl o aaa dea Iwaadia afieitma tti o tft ccóii di caatiare ander da ftaitelda voorwur eo lef viiia Ain de orda i da U ai vaa Wiraatiiui r diaaitdocpja Mholicrtj vii he Jiar tt7t At kMl WWM ati d tB wordl ilgim ia goadgekeard j Da adr M a vaa da beetaa K Jt C ïoaÜrha tadoM alfaaarM vit baiien tol bet aat ben in gabitik gteta vaa priolecrdeo grond icbtercenvüTgena wordt dun ifitand go d S kssid ce una ds bb Junker laMÓtiarai 11 Zant oori i 1 i c wad Molenld pb Puuw 17 o N PnaioDborg 7 o 4a Craaf aa Co 15 a W van üoest 17 a N da Vroom 1 0 UtAar u wA = Il ïirtmaa M a f Urth 51 o sa wed U Begaar i U$miObtHiU M mtÜln ca ds geitiMa veotwaarden i A ö ecp gcdeclli abtaaa ten cibde met da daor ham daar ia rigsadoo zijnde groud bam ia itail Ie itcUae tot het doen boawaa vaa rca buil de eont¥ter deéll mede op welkéo grond B ea W tal afwyiiog adtiieerda da beal Kraoeeburg b mede voor da ifw ciofc daaroi w o ril door den beer Meaii uiaker aoorgeateld da belBudeliug dalrvia iia te hoodeo wiarloe bealutèu wordl E a voorglcl van Burgeinfcil aa Welbuudcra betrekkelyk het vércock tin den beer J Dongéiluiaua oA vcrgoaning tot hot mikca vaa een akpal in de Kruidanieralraat B ea W hebbeo hun rapport gewyzigd de vouegealelde recognitie ingetrokken en will n da aerganning vcriacaea ali adrciunt da koilep k li voor het octaven aadiebtaakea der liiaai dit wordt afgimcea goedgekeurd Uwl adres aa dea heer S Ekksr am aanlag sli balpoaderwgscr ardt op voantel aa II en W aertol verleend tegen II Oetober Na maebligiag om aan da geaoowa bcilniten ailroeriag Ie geven laudcr reanmplie eindigt da vergadering Burger lijke Stand CEBOKBK t Aug Jobannai Bartbolameas ouden W ScbiMileu ea J Zwaaocnberg Jaa aadert C de Joag ca J van Adriebeoi OVBRIKDENi 24 Aug A da JaOg II w O MJBKTKOL WDi ii Ang P J vaa Baat 28 j aa A A an der vhelden 18 j B vat dea Berg 2ó j ea S Bruikmao 23 j A vaa BeaMn U Sotterdam 27 j en P G Zieliuian 33 i A V£RTENTIË£ i 25 ARIOB ECiïtYEEEEHIGmG VAN B F C VEBflEBCK ft m ü ï W vvx 6ASTEL fianne Dankbare Kinderen ou 27 Augustas 1876 Eenige en algeiheêne kennitgevinq EB Ondertrouwd A VAN BBNTËfti r v HotUrdam t $ P G ZIELEMAIl Goiuia 36 Auguattia 187ft Oeen Receptie Eenige en algemeene ktnniegming H JACOBS j van 7fdi M ér M LAFEBEB die mede namens wederzödsehe betrekkingen hnnneo bartelijken dank betuigan voor de bewgzen van belangstelling by hou huwelgk ondervoitden Gourfa 25 Aug 1876 BevaHen van een Zaon E H F W GöTTB Btirii Otmda 28 Aug 1876 Voor de vele bewpten van deelneming ontvangen bg bet overlgden vaa myn geliefden echtgenoot betuig ik ocik namens mgne kinderen mgn bartelgkeo dank Wia P = a WÖBBLBB ööMtfo 26 Anj 1976 viii dw 8cHtw tó 1 Mn VRAAGT toot J0NGMEN80H u UEd Dw Dieifir lae i ei DB Wao A CSCHOÜTBN Onder referte aan bovenHaand e annob neeint ondergeteekeade de rrghetd zich betëa delijk aan te beveleii De verzekerii gerendedat het z n stieren zal zga niet onbeproefdte laten zich ook de begunstigiiig door eenprompte en solide bediening wutrdig te makfs De affaire zal op denzelfden roet an naiuti H ï den voortgezet Met de meeste hoogachting heb ik de ter £ te zgn ÜEd Dw l enaa M V O Ii H0ï8T EÜMA70NDSCE0SL De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Ondenrö brengt ter kennis vau beUnhebbenden dat de INSCBROVING vóór Sa Burgera Ondschooi zal plajita hebben van OCDLEEBLl NGEN op MAA AG i AUGUSTUS van NIEUWE LEEEUNOEN op WOENSDAG 30 AUGUSTUS telkens s avonds e 7 ofw in het Gebouw der Borgerapxldschool op de Hontmansgfacht Het ToelatingsExamen zAl gebdlideli worden op DONDERDAG 31 AUGUSTUSeHvo èo dagen s avonds te 7 aren Na afloop van het Examen woiden gehne Leerlingen meer aangenomen Het schoolgeld bedraagt DRIE GULDENvoor eiken leerling indien meerdere leerlingennit één buisKezin de school bezoeken voor elk TWëE GULDEN erwgl oovtrmugenden i betting zgn vrggeateld Namens da Commiaaitf vmi Toizicbt Db V B 6 TAN MUttHON Gouda An gnsttis 1876 Woitd GEVEAAGD 4 a s Sk Cï ab ook diegenen weikon AAN BUIS TIMMEBWERK KLAAR KUNNEN MAKEN Adres onder No 12 aan den Uitgever d r Courant e i TEN SPOBDIÖSfrB ÖEViytAfD 1 EE JÓiXGEX Zich te vsrvoè n ailh het tiu ti IfezerC ourant A GENfÉN j worden in alle plaateen GEVRAAGD voor denverkoop van HUISBOÖDELWKE ARTIKEI LBN MANUFACTUREN eni diegene welke dagelgks met veel menscfaen in aanraking zgn I komen het eerst in aaivmerking Aanvraga franco Letter Z bg van DORP k Ga Groene bargwal No 67 Amiterdam MEN VBAAGT TB fiO Bt £ ff pr OCTOBER e k ccn u mi v Briefen Wfi 0D r letUr K aarilïe lïoefc J TA BKNTUM ï ZOO N jé O HUIS met TI TJt