Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1876

Woeisilag 30 Augustus SocleWt Ons fieuwwi 1876 W 1874 GOUDSCHE COURANT Menws m Advertentieblad voor Goodi en Onistrekéh van f iOArrt Kleiweg E 107 alhier Voorhanden eeue rninje Sorieering TBEKENBENOODIGDHEDEN abthede ten behoeveü der H B en B A Scholen gemaakt volgens goedkeuring vau HH Onderwflzers in het Teekenen TEEÜEINBOEKEiV hl h t AboBnement door het MUZIEKCORPS der RoUerdamsche Schutterij onder Directie van den Kap W i HÜTSCHKNKÜIJTER WZn flfiDQNnEBDAG 81 AUGUSTUS 1876 $ iè 6n avonds ten 6 ar i i i9 F B O O R A M M A JlardM Allegro con Brio uit de Symphonie Erotea L VAN Bewhoven 8 a Serenade voor Oboe Solo Jos Hatds 6 ImA Schönste Engel voor Trombone Sola GbaBEN HOFMAX N 4 Af o r SchSntn blauen Donau Walzer Jok SraAfcss 6 Faataim op R Wasmek s TannhOuêer W J HoTSENgllIJTK WaN TWWDE AïDEllISa a Onveii Maximilian Robnpierre H LrroLW 7 lUverie H Vibuxtemps 8 Fantaisi voor Clarinet H VLyoii Foor U drigtn door den Hmt H CJRPENTIER Un Jour eCAéen Aonége Grande Fantatsje Pastorale Bowssenb 90 ENTREE buiten inteekenidg VoorHHLeden hunne Dames of Kinderen 1 per persoon Too Niet Leden 1 70 per persoon JBjU ongunstig weder in de Èaal Namens het Bestnur 1C i Mr P J SNEL rw fl J AGER Secr X9e ondërgèteeiiende heeft de eer UEd te berichten dat hij zich alhier gevestigd heeft als a f 1 15 De inseading van advertentiöa kan geschieden tot éé aur dea namiddags van den dag der uitgave Z ri rB r SuTr4Z nük ST ire S UenTegen eaander moesten speleu B loting S IJBOO IHOLKi S De nienwste ronde MOLENS voor ge i f 12 maSr wel voor 9 Ametikaansche CILINDEB MANGELS van af 31 Petroleum KOOKTOESTELLEN met KETELS rood koperen zak van af 8 APPELSCHILLKES welke de Appel afwerpt en verder allerhande Artikelen voor HUIS en KEUKENGEBRUIK alles tot Concurreerende prijzen in het Magaznn van HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN van Gouda Markt A 57 J J van BEl MEL De ondergeteekende maakt zgne waarde stadgeuooten vrienden en bekenden attent zgn NagazIjH vau IJZEKWAI K enz enz op 48 Markt te Gouda rnim voorzien is van alle DAGELIJKSCHE BEHOEFTEN en biyft h voortdurend minzaam aau bevelen Tb M GOOKISSEN FOs N B Dezie week worden NOG Brabalitscb Centen in betaling aangenomen TE mi mimi te Oouda of ffilvertum een HUIS bevattende minstens VUF KAJÏERS Zich in uwe gunsten recommandatie aanbeveUnde td hg trachten door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen van UEd waardig e worden Boogwditwid ÜXd Dw Dienaar F 8IG M A N S Spieringstraat f 4 9iMb fiigastmi 187 Finale Uitverkoop verminderde prijzen VAW BI BS7SLWE IE UATTEN Karpetten enz Franco brievei worden ingewacht onde Lett A A by den Boek papierbanJelaar BERN J ZASOVUET UtreM Er wordt TEB8T0 D voor TWEE MAANDEN eene NOODHULP DIENSTBODE GEVRAAGD A drM in persoon in de Dubb Buurt bó d Haïsn Wflk B No 7 Mevrouw SMlfS Bncliiier VVeslhaveu vraagt I üvcniber tegen goed loon als meid alleen eeu tatdoeniyiie DIK iïTUODE van de F 6 Openbare Aanbestedinu BURGBMKESTER en WETH UDERS van I Gouda zjjn pornemens op DINSDAG den5n kli r n 1 I I mt A nr SEFfKMülJR 187ö des namiddags ten 1 ure ig If nelOiye Lan e l lenOeWeg in het nasdhui aldaar by enkele Inschrijving aan U betteden Het maken en inhangen van eene buitendeur aan het Moordrechtaohe verlaat waarvan de bestekken en voorwaarden dsgelyks de Zottdageoi uitgezonderd des vooifiniddags van 10 tot des namiddags 1 ore ter Flaatseiyke Secretarie en aan de Stadstimmer werf ter inzage tullen liggen alwaar tevens gedrukte exemplaren van het bes k voor 0 50 en vbn de slgemeene voorsebriiten voor O QO verkrygbaar zgn gesteld Inltcbtingen worden gegftvea door den G mêêutèArdtdetl D loschravingiibiUattu znllaa ojf zesel ge mbt m doblr dra Insehryvar n zijna boigen gt kend en befaoorlgk groten vóór des namiddwt 5 ure van den 4n SEPl EMBËR 1876 op de gróigdê 8eci i ne moeten zgn D OS Gk uda Een Bankwerker wordt ten ES OGOiaSTE GEVRAAGD voor VAST WERK bfl P W J van LüENEN m mmm m daarby behoorende KRUIDEN en SPECBRUUN benevens alle soorten van Verdaurlumde LEVENSMIDDELEN züa ta befcooea HAAftSGHB W1NK£L Tliee Magazijii IVkiwe SARD1 ËS ontvangen i in i t rd GEBR PALTHE ALIEU Verwen en wasschen GORDIJNEN TBUP JAPONNEN HEEREN KLEEDINGSTÜItKEN enz Met Verwen big ven Heeren Kleedingstnkkon GEHERL in ELKAAR Met Chemisch Watscben blgft ALLES in ELKANDER Japonnen zoowel als Heereu Kleedingstakken Nadere inlichtingen geeft onze Agent de Heer W van de PALS Markt GOUDA SPECIALE INRICHTING V00 J WEIXBECIS nnekkaudetaari Hpul Rmllerdam Vervaardiging van Versjes Toasten Potpourri s Gedichten Chan sonnetten Coaranten Kluchten Biyspelen Schilderwerk Rariteitenof Aardigheden Tableaux met uitlegging enOrgel Souvenirs of Albums met Penwerk euInsuriptiën Cartonnages en Surprises jMenu s Geestige geïllustreerde Prenten em 1 fl P Heeren Ceremoniemeesters wier bezighedenvaak niet foelaten geheel de fee tregulmg zelfgereed te maken vinden dadelgk raime n voorraad of naar opgave ten spoedigste to doenduarstellen Openbare Vcrkooping cin te OODDA op MAANDAG 2t AUGUSTUS 1870 le voormiddag ten elf ure in het Logement on Z4LH aldaar van Drie HULZEN en ERVEN wgk R Nr 194 195 en 196 aan de Karnemelksloot te Gouda En twee HUIZEN en ERVEN wgk Q Nr 54 en 55 aan bet Jaagpad en een HUIS en ERF in ern gang aan het Jaagpad te Gouda En op DINGSDAG 29 AUGUSTUS 1176 dos voormiddags ten 9 ure en des namiddl s ten 2 ure aan het Huis bevoond door den Heer P va v dek GEEST aan den Korten Tiandeweg aldaar van ralaiiledcn en Kiiiderspeel roed POIICEJ KIN GLAS en AAROEWERK VERLAKT GOED een MAHONIEHOUTKN KABINET enz Daags te voren des voormiddags van 9 t 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur te zien En op denzelfden dag des middags ten 12 ure in de Eerste Kade aan de Karnemelkslooi kldaar van eene party AFBRAAK bertaaAde in RAMEN DEUREN KO 5UNEN 8PARRBllf BALKEN PLANKEN BRANDHOUT u Nadere inlichtingen yn te bekomen ten kaa r van den Notaris Vf J FORTUIJN DROOGLEEVER te G otula Openbare VrUwilll8 e Vérfcoopivg TK XKFKMHf MMKm op VRIJDAG den Isten SEPTEMBER 1878 des voormiddags ten 10 ure in het vroeg Raodhms aldaar staande in het Dorp bewoopd door den Heer H van njta BEN van enz staande en liggende in het Dorp y Zerenhuiten j Nadef infomutiSn ten kaotorft t B dtlM MOLENAAtt te Waddinxveen Gouda Djrak vaa A BrinkmaA D itgavf de rConiant gewbW ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG ti de Stad geséhiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG D prüa per drie maanden is 1 75 frailco per post 2 BmTENLAND BgiteDl idscli uvei cht In FMaknjk is er feea nienwt rau algeineeu beUng Pe legcering aefaqnt t rad u met de huudiag der ilgtmMoe radeq terwql de nMunchalk oorueDieiu is om de stad I a eeu der huufdietela ran de demooraiie te bezoeken een ea ander tot groots teriedeoheid tsii de repKblikeineii Ust vbarntaaule nieaws U vertier do nietherkiesing vau Detem tot ptesidcat v n deu nlgeiiMeuea raad vso lü departement Gironde Met de atemiuea der Baoapa teu kreeg hy sleoku 16 iteinffleu tegea 24 die tgii mededinger behaakle Nog wardt kerioht de rcrkietiiig vau rien bekenden clerioaat de Muu te Poativy met kUiue meerderheid en run dtu rrpubtikeiu Huni te tiuiuodmp tn ïtkgetmid blQft de SMHlauht tier pen gavsMigd op de Turkiche qaaestie terwijl hul Humt vuortgïuit ntet het besohrüven der graircleu vau de BnehiBaraoek l l e Kiigeliche natie ie door de onhandigheid en beslaiteloosheid hsrer regerrfng door haar oumau nelijke Vieei voor AoUaad en door het piiehtvendim vau den Kugeltehen getsat te Konstuutmopel leciel k rerautvttordelyk voor die gruireleu eu mitilsden De Dntisehe bladen blijwii klagen uver gebrek aair geschikte oan lidaten bq Je aaratasiide verkieziugen reden waarom t te meer bejaininenl wordt dat ettelijke afgevaardigden gemeend hebken ziéh te moeten turujjtrekken De militaire manoeuvres die in het begin der volgende maand zullen worden gehouden U j Leipzig zulleil o a ook worden bijgewuouU duor den Kouiug van Sdsen Aan de ITetiur Pol Carr wordt nit Koastantinapel medegedeeld Het oiixioht op bentel des Sultans vermindert met den dag en de ffliniateis laten frnatig hou gedMktSA gaan over eene aanstaande truouaveraitderiug De vermoedelijke troonopvutgt r heeft zich zijdetiiigs in bctrekkiug gesteld met de mogendheden vooruamelijjt met Oostenrijk ten einde eeile ovepeenstem M qopens de hangende vraagpunten voor te beicJa Deze stappen zijn door al de mogendheden gunstig opK namen Pf i waii bt van Knropa ia thans natonrlijk bet Iimist eves igd op de kauseu welke er zijp op eeu vii e ifitea e tiui Ohenkoinat der groote mugendheden ii 4e stpjd tu phen S rvi en de Turken De o impoad vau de Tlav telegrapbeerde den iSsten ïi e ihufioi at er reden ia te gelooven dat de mogendheden gaarne gejioor tulten gertn aan het v iw i op pl b itie wyze door den Vorst en de resMiiim an S rië to hen gedaan om tussohsBbei £ te komen Daar de Porto wiuirsehiplijk b gefq vporwjiisïien volhanlei zal welke 8er vi niet Op eèrroUe en redelijk gif kan aannemen is het zoo goed als zeker dat deze ooriog op ket punt staat te e M id i g e Be Servische 1 bevtJJulC wast aog nift ds bU rcgscrii ooi ikn vnde vaooebt Gt n sWMé is tt mot seUa in Beigradob iiof bekend D tS4 etsaianilg wetke Tsohermjeff over Abdul rim legt bthaaU te hsbb n iiis met geestdrift wrnsa ea het gevaar bestaat z ksr dat de oorlogsPMii r geknÜi van maken sak om te beweieiiSrf hs le ai p jWisg was esn voUcotMS avernianiijg t behalen oea de rsfeeriag ea de prins het hoofd bogen Ik galovf eohter dut cea eervolle vrede r ig gesloten aangenamer art aiju aan het volkde voortzetting vau den osflog In elk gevalis thans het besluit genomen Si te pogen vr e teverkrijgen De tevendaagsiAe strijd van OTerwiaaiag ia geen sprake van het Servische leger bq Alexiuati waarin het de eer van Serviïen van lijn leger heeft opgehouden tal dunkt ons vele Serviën verzoenen met eeu mogelgkeu vrede die ouverdragelqk zou geschenen hebbeu na een onafgebroken reeks ucderlageu Volgens bijzouders berichten uit Kotastantinopel van diplomatieke kringen afkomtlig verlangt de P te dat pnils Milan tieh rechtatreda tot haar tal weimen met het verzoek om vrede D U 17 S C njbjk B D BTykena ite medederlin l iF slHHn t Pmmifa bladen heeft op 29 30 iuli t Drrnilen reu conferentie plaats gehad tusscheu gcilélegn rrlin iter verschiTleude buiisch spoorwegen do Elzisl 1 1 riiig9 e ea Pruw aitche Suwiaspoorweg uitgesljienj ouitreut de invoering van eeu ander titriefsystcern tlan het thiins b staande Het voorstel op die obuferentie gednaa waarvan het protocol dezer dagen zal venohyuen strekte tot het vervangen van het tegenwoordige stelsel vau cbtsailioatie der goederen volgens verschillende factoren waarde specifiek gcwioht ent door een zoogenaamd gemengd systeem Daarbij zou de classificatie voor een klein gedeelte wordeu gehandhaafd door sameustelliug van speciale tarisv4n naast een algemeen slelsel van naf euludingaklassen Men zou dus vodrtoau krggijn lu eeu klasse voor glgued 2o eeu voor stukgoederen 3a twee khissen voor vuile wageulading voor alle niet bg speciale of bij soogeA Ausuuhuietarieven genoemde guedeiui en wel eeu klasse A voor zenuiugen vau miuAens 5Ö00 KG e ii klasss B voor zendingen van minstens 10 000 K r io vier speciale tarieven vóór ahonderlgk daarin te uoemeu goederen 5o zoogenaamde Ausnahine tarieveu mee bijzouder lage vrachten voor artikelen als s eênen bruiukdlen graden mcd e andere gemalen sloffen hout ruw gzer erts kalk gzer en staal Omtrent het aantal speoiide tarieven koa men het niet geheel eens Hordou van de eene tgde werden er vier van 4e aiMere jde drie geweuseht Mochten er echter slechts drie tot stand kottien dan wordt het derde toch eveu laag gestelil l Mrkpf per centenaar e i mul als anders het vierde löu geweest zgn Behalve de b ivei eu etad tarieven zoudeu bg de nieuwe tarifeeriug nog enkele beataasde kokntarieven vau kracht blgvei geldig op spoorwegen in Slteziè bg dat vervoer voornairteluk betrokltfn Voor alle khissen zuUeu d eeiiheidavrocnten maximaal zgn doch kunnen binnen zekere grenzen de prijzen bij de saraeiiatsUing dur tanevea door de spoorwegdireotien verlaagd wctdSB tonder dat dsMVOot gdcdkeuriag van de Regesring nuodig is Ook voor de invoering van AuanahwattarieVen Wordt die goeltlfceutiug niet vereisiAt mils dnilrb het betrokken artikel niet hooger worde bevracht dan volgeaa de gewone indseling het geval zon zijn Wanneer bet boten omsshfeven slebiel definitief op de Duitsohs tpoorwege ordt in praotijk gebraoht liftt h voor d hand dat oqjt de NederUndsche speorwsgeu ioo niet geUaal da tadk gedeelt l jk ADVBBTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centm iedere r el meer 10 Centen O ROOT E LETTEIW worden berekend naar plantamimte A onderiyke Nommers VIJF CENTEN van het groote middel van vervoer gebruik maakt zal vuorzi ker met genoegen een vereenvoudiging ea uuificuüe au het tariefstel op de spoorwegen zie lugrviierd ilie hem over het algemeen in staat stellen nder hulp vau expediteurs na te gaan wat hem hem hel vervoer zgner goedoren naar het boiteulautt zal kosten en of hetgeen op vroegere zendingen Wfrd berekend juist was Bg den tegenwoordigen 9t i l van zaken is dit uiterst moeilijk voor het bevrachten eener zeudi ig naar Frankrijk Noordof Zuid Uuitsohlaud moeteu vaak of tal vau tarieven worden geraadpleegd of uit het helrleger speciale of Ansnahmetarieveu er eeiT worden uitgekipt dat juist op den aard def sending op haar gewicht wagenladiugskiassen of niet enz betrekking heeft en dat of op het station van afzending en dat van aankomst of Wel op de zending voor een gedeelte van den af te leggen weg van toepassing is roet reexpeditie hier ea daar Om kort te gaau door de hoogst geaomnlin a ml i i lurishtiug vau het al Kl eik tariefwcaaa is net den haa lrla ir onmogelijk zelf den weg in den chaos an berek niugen te keunen en staan zelf dikwerf spourwc nrabteiiaren en eipeditenrs mannen van het vak in twijfel over de in beginsel tocH roo eenvoudige kwestiede bevrachifng eeSer zending ri het eene station naar hrt andere Hoe we éeheigk het echter zgn moge dut in dien toestand verbi tering komt is het toch te hopeil dat de op de Dresderiêr cJufcireuiie gedane voorstellen slèohis als overganesmaatreg 1 zullen worden lumgenOmen Immers ie r die lezen k in en het ooj heeft gébondirti op de Verbazende uitbreiding in de laatate tien jaren overal aan de spoorwegtarieven gegeven zal gemakkelijk de aehterdenrtje ontwaren welke men zich op die conferentie heeft opengehouden en waardoor als daarvan ua Verloop van eenifeek tgd hier en daar gebruik wordt gem iakt de geheele vereenvoudiging en unificatie gevaar loopt iUuaolr te warden De plotselinge overgang van een jZonder iiJgèWikkeld töt een hoo eenvoudig stel ia echter zoo gropt dat een syateeM als het voorgest e dóeh alleéu tUi overgangsmaatr el alhazm gereohtva irdigd is BINNENLAND GOUDA 2 Augustas 147 Z IC heeft benoemd bg het wapea der inf 1 het 5de reg tot kapt 2de kl de 1ste Init adj f P Riethageu van het 4dc r Gisteren werd alhier boven Vredebest de alge meent vergadering gehouden vaU het Jfederlandscfa Ëcbaakboiid P De ouder Voorzitter de Heer T C Tef Haar Vihi Amsterdam leidde deze Vergadering cu br icht huUe aan de verdiensten vau den afgetreden voocritter ISjr F Baron van Hogendorp die zifh in de Tralisvaatsebo Republiek bevindt Nadat de vergaderin j hare ip stemming had betuigd werd tot de huisboudthjke werkzaamheden overgegaan die slechts Weinig tgd vorderden Tot President Werd beuoomü de Heer J G A de Vogel van a Gravenhage Na afloop der vergadering nam het afiliaakitonoaara een aanvang Het zou een oogensamd klein conconra weten hetgeen zeggen wil dat tg die er aau deil nuraeu