Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1876

i Zate d had te Aarlanderveeu een drbevig voorvd plaats ijli de stoom pannpn ep tegelfabriek dA Arm W Menrs en Zoon had de meesterknecht 11 y heti 1at ge uk met de vinéers in bet Xaande werk tf gerAen m het lUoodj Uig geyolg dat de hand om als bewijsiiittdelen en Je arm tot den ichondér toe verdejl rerbrijzeldli van den ztlfslaiidigen Qernimen Éjd verliep er i r men on jlstoppen ei Qernimen Éjd verliep er i r men on jlstoppen eij i von en koopman heeft gehandeld 6 de dagJijks door losdraUÜDg der scltfoeren Iptf opening der bijgeliouden annteekfsningen ran reizigers of attjlere ndai ine hia verongelukte deel kón los naken Des handelsbedienden 3 Moet de beoordeeliug der ibi avonds teAien Ure werd door dr K Uit te Alfeu door zijn imfr en broeder doctor eatgenelsbeer alhier bijgestaan we arm bij den schouder afgezet Moge dit ongeiUI ben die met machineu imgaan tot vaorzichtiguad aansporen werden e iteelneuora tegenover elknuder grpliintst AVie bg bet eerste treffen lijue party verloor moest xich terugtrekken Ëene tweede lotiii t plaatste de ovirblyreuden tegeiiorer elkau ler en zoo vervolgens loMjat er en laatite drie spelers orerbl even die met clkjlnder baddeu te wedyrercu uaiir den eeèsteu tweeden enmerdiu prys fl Man den wedstrijd namen deel de hwron G Mohr enfi J Ve art uit Amst irdam H H B Uilford Th J jB A De Vogel mr lG M Stolte ifu mr B v d l kaak nit den Haagjfc Messeraakcriu VV Kump n uit flouda en Hl Heijermans uit Rotterdam Sol P 1 V was dus een onge jk getal spelen zoodat de ug voor wat de kansrekening op het winnen Van jieii betreft noodwcudijflieen vau de concurrenten flt begun8 igïn Daar l or kwam Ifet dat dë heer iphuyten onder mede e spel Van zelf lli de ue serie rekeud wenl te behoor n lleshts dri partyen werden gisteren beeliat Joo t Éeu Messèmaker Stolle tegen Mo r e l p Huufc7tegeu de VogeJ Pe heeren Ven jermans mjjesten eène partij die vyf uren diu le by iai zeventig zetten vorderde reinjse verk n za dat zij heden andermaal lOoieten spelen Jezè party ougeve fi half twaalf gonneif f as verloor I Messèmaker aan de V g l i i jjJ Naarl wy jceWiemen is door den h e r vknöWiMi gaarden lid dflr soherpsohuttcrs vereeiiging VPrlBs 3an Orinje llhier by den wedstrijd Uer nmrbiit beidk vereenigitjgeu gisteren uaby de vlakjie i n WaaUdorp gehd den op 300 pkssen met 47 punPli J en Sn prys behaald bestaande in eeu revolvjer m t 00 patrouen liitgeloofd djor jhr Mock ji n Met rssBche schreden nadert de tyd dat de wintrr svondumuaemènten onze ledige uurtjes m beslag meu uemenj Wy vernamen o a dat reeds iu het begin der volgende maatad een tooneelroorstelliug in deze gemeeüte zal worden gegeven door de rereeuigiug b FrimilKliap uit Ütreeht Men deelt ons mede dat de rosrstellingen ran dat gezelschap door het ütreehtiobe publiek in bet vorige eizoea steeds met genoegen gezien werden Ho wel wij over het gebidte van h t gezelacbap gvcu oanUel kunnen vellen hopen wy toch dat de jUktl up Jeu avond dat het o tre dt atampvol zal ayn daar de opbrengst natuurlijk na aftrek der aóodwkelyke onkosten zal strekken teo voardrele iit algémeeueo rmen 6i tereun iddag ontstond oji den Gtouderakeoheo 4yk vlak tegenover deze gemeente by de wed t Vliet brand in de hooiberg welke met een daarby st inde eqhunr een prooi der rUmmen werd EeD en ander u geasanreerd X Op den Sisten dezer maand had de gewone ja4ryksohe openbare promotie en prysuitdeeling plaat voor de leerlingeQ der Latynsehe school Na de gelrone welkomsgroet aan de rergaderde hoorders door den reetor toegeroepen werden nav de academie berorderd P Seheltema met een prijs roor Latyn Oriekscb en Wiskunde B Denekamp roet een prys roor Latyn Gricksoben Geschiedenis J ran Buren aan wien een pryi was toegekend roor Latyn Grieksoh en e tt getuigschrift roor de Wiskunde K A la lan die een pr on ring roor Latyn Oriekscb en Wiskund I e beide laatste droegen hierop rrymoedig en gepast bnnne LatynscKe redevoeringen roor de eerste over Hippocratet en diens veidiensten omtrent de geneeakunde de laatste over 4 iogenes den Btoioyn en diens wysbegeerte Met eèn kort maar hartelyk woord sprak hieropde rector de aanstaande studenten toe en wees hen q het gewicht hunner nieuwe betrekking tot Pallas Athene wier tempel zy gereed stonden in te tredenen ging toen over tot de aitreiking van de eereblykenaan andere leerlingen toegekeqd Aan den leerling der 2de klasse J H Boodt die een prijs ontving jroor Latijn Griekseh Geschiedenis Wiskunde en Nederduitaoh Aan de leerlingen der late klasse LeeqdeTt Jaoobus Mejjer begiftigd met een prys in Latijn Grieksoh Gesohiadeuis Aardrijkskunde Wisknnde en Nedcrdnitsob Aan J F Meijer aan wien een prijs werd uitge reikt voor Latyn Grieksoh Geschiedenis Aardrijkaknnde én Mederduitsch en eeu getuigschrift roor Witknnde Aan C P ran Dillen wien en prijs werd toegewezeA in Latyn Grieksoh en Aardrijkskunde en een getuigschrift voor Wiskunde en Geschiedenis Cl Dfor cea toefsllige omitsadigfacid ii de opname hicrvsa M fsar lifiia etrtnsfd Rcoicm Sn aan J bh Idéibnrg die een geluigachfiftontving voor Latijn en hieksch Ook tot deze richtte de rector een kort wobrdtot upwetkiiig Was hun weg tcrt nu toe met doornenen distelèn bezaaid geweest liq zou nu aangenameren sebooner worden en eindigen in een lusthof waarin de echoonr vrnchten van kunst en wetenschap zqnden bloeien De geachiedeuis vau het afgeloopen jaaf weidhierop herdacht de zorg door curatoren aan deinrichting besteed het verlies geleden door hetvertrek van den beer van Duinen dat Zoo gelukkigdoor den heer Scrraes Kvert was vergoed en deaanvulling van het college ran curatoren door de benoeming van den heer van Iterson die reeds sedert eenigeii tijd met zooveel y ver zijn nieuwe betrekkingbad waalgenomen i I Het if st eindigde met een wootd van dank aan Men d eide plechtigheid door hunne tlgenH oordigbeld h duen opgeluisterd De minwter van oorlog heeft de chets der verschillende e rpsen van het leger gemachtigd om nan de ouder hunne bevelen dienende militairen van de Israéliliesche godsdienst i die huni eerlang invallende go lsdieustige feesten ten hunnent wensohen te vieren daartoe in de gelegenheid te 4teUen i Uit Schiedam meldt men als ten bewijs hoe schaars de werklieden voor de bratider n aldaar zijn dat een sbrikant bij omklinking door esn stadsomroeper een pomper tegen ƒ 15 per week vraagt De te Rotterdam gevestigde Commissie ten behoeve van noodlijdenden door den watersnood in 1876 hield Zaterdag iu het NotaiiAui eene Algem Vergadering Blijkens het dvirM itfl braoht verslag omtrent de verrichtingen der Cmofhissie was zy in den eersten nood aan de onmiddelijke behoeften zooveel mogelijk te zijn te gemoet gekomen met de Commissien van Amsterdam en s Grarenhage in orerieg getreden om middelen te beramen teo einde de verdere verdeeling dar by de drie genoemde Commission beschikbare g ftdett volgens billijkheid te doen plaats hebben Dientengevolge werd besloten om nadat de schade in de geteisterde gemeenten nauwkeurig zou zijn opgenomen de te verstrekken rergoeding iu samenwerking met elkander te voldoen uit net totaal der sommen door de dne Commissien daartoe beschikbaar gesteld De Commissie van Amsterdam wendde zich daarop ook namens Rotterdam en a Gravenhage tot de provinciale commisien van Gelderland en Noord Brabnn t met verzoek om gedetailleerde opgaven van de in elke gemeente gemeente gdeden schaden Als beginsel moest daarby aangenome i worden dat alleen mindergegoeden roor het ontvangen van onderstand zouden in anumcrking komen Blijkens at hierop ontvangen staten was het totaal der geleden en nog niet rergoede schade aldus geraamd InN Brabaut A Aan huilen en getimmerte 6M8 47Vj B Aan roerende goederen 144 877 C Aan land en reldge102 734091 309 897 57 rerdeeld over 36 gemeenten Hierby moet nog gevoegd worden de schadestraat van de gemeente Alem waarvan de juiste opgaaf nog niet is ingekomen In Gelderland A Aan huizen en getimmerten 87 067 82 B Aan roerende goeden 15 388 ƒ 102 428 82 verdeeld over 64 g em ee n ten De schade aan land en vtldgewaasen kan eerst later worden opgeven In een op 18 Augnstua 11 te Amsterdam gehouden vergadering van afgevaardigden der drie Commissien werd beslotfn de schade aan huizen en getimmerten geheel te vergoeden en van de schade aan roerende goederen en land en veldgewassen SOg der getaxeerde waarde uit te Iceeren Het geheel der vergoedingen zal dus ruim 228 000 beloopen benevens het nog onbekende bedrag dat voor Alera en voor de landen vel gewasaeo in GMderland zal vereisoht worden De Ooinmiiigic te Rotterdam stelde ƒ 60 000 beschikbaar als hare bijdrage in de gezamenlijk te verleeneu vergoeding In het geheel werd door de commissie te Rotterdam aan giften ontvangen ƒ 66 95898 Behalve de vermelde ƒ 50 000 bedroegen de uitgaven aani vroeger verleende ondersteuning en diverse rekeningen en kosten ƒ l4 383 72Vs dus alk uitgaven tez ƒ 64 388 7 21 zoodat een batigjsald aanwezig is van ƒ asöS ÏS j hetwclk gevoegd zal worden by het fopds voortgjjspoteu uit het re Unt van de gelden ter gelegc heid van vroegere oVerstroomiugen bijeengebmcht i In de tweede zitting van het jurisien congr t Middelburg werd behi ndeld de regding van het bewijs va i handelstransnclien door reizigers b lUels bediende en tnsschenpersonen gesloten De mtslag der beraad4agin en was dat de volgende 4iet fraagpunten tevestigrnd werden beantwoord 1 Vemnht de wet l lfs indien het tegenwoordig st elaer van bewijsvoering overigens in atand blijft aaniAling of wijziging ten aanzien van het bewys vaji hwfelstransactlcn door nsschedpersonen op naam van den ikoopmai ge loffn 2 Zoo ja behoort dan in baudels zaken den rechfir de bcVoegdheid te worden toegekend aan te nemen a i het dagboek igen tusscheuhandelaar die ten natne handelsbedieiiden 3 Moet de beoordee iug derjOmstand gheden onder welke di bcwijamiddelen ala l zoodanig kunnen worden aangenomen aan dm rmhtar wordtjn orergelateu 4 Behoort in handelszaken i het recht an wraking üb worden uitgesloten ten aniuiien van hen a die bij het geding belang hebben of kunnen hebben i die tot eene der partyen indienstbetrcuiiig staan i Blykens het verslag uitgebracht in de jaarlijksche vergadering van 4iet genootschap Natuca Artis Magistra te Amslerdum mag dat genootschap zich steeds in grooten bloei verheugen De verzameling voor land en volkenkunde waa zoozeer virmrerderd dat een nieuwe zirnl daarvoor ia ingericht die met vele kostbare voorwerpen het Japansche rijk betreffende is bezet Voor de nijlpaarden ia gedurende dezen zomer eeu tweede bassin iu de open lucht gemaakt doch niet in gebruik gekomen Belangrijke schenkingen van dieren waren te vermelden o n van tijgen door den regent van Kediri De overgelegde balans der rekeuinft 1875 1876 bedroeg in ontvangst rn uitgaaf ƒ 310 346 26 met ren voordrelig mlilo van ƒ 23 867 De contributicn hebben opgibrneht ƒ 133 277 de entrees ƒ 5 049 pacht van hel bnft it ƒ 9600 Het orchest had ren uitgaaf geeipcht v m 17 767 54 De schulden bedragen 972 565 ii de taxatie der bezittingen ƒ 1 359 985 Het cetal der leden en donatrices was op 1 Auguatu 5760 In de Nei Speetalor trekt v S te velde legen de oude en in onzen praotischen tijd misplaatata gewoonte der beschaafde leden van de maatschappij om elkander met de pracdioaten rweledelgeboren hoogedelgestrenge weledelzeergeleerde boogwelgeboren enz aan te spreken Hy wil met die gewoonte breken en t eenvoudige mynheer en u voor de schoonc titela behalve die van vorsten en ministers in de plaats stellen Door voorloopige bespreking in de pers wenacbt de schrijver de zaak voor behandeling op t eerlang te honden N d taaien letterkundig congres voor te bereiden Bij de volgende divisie order van 13 Aug zyn de troepen in Overijsel huiswaarts gezonden Hoofdofficieren officieren Onderofficieren en soldaten der 4de divisie Infanterie Wij zyn heden aan het einde onzer manoeuvres Na tien dagen van inapanning en volharding gaat gij heden uw laatste kantonnementen betrekken waar u na de volbrachte taak een rustdag gegund wordt alvorens naar uw garnizoenen terug te keeren Ik betuig u m jn tevredenheid en tevens mqn dank wegens den goeden geeat die a bezielde en den ijver die over hetl algemeen door ieder in zyn betrekking werd aaij den dag gelegd Daardoor zal naar ik vertrouw zyn beantwoord aan het doel der oefeningen vemUserdering van militaire kennis at bruikbaarheid voor den oorlog Moge ons samenzijn geatrekt hebben tot verhooging onzer weerbaarheid en alzoo ten nutte van hetvadeiland Leve de Koning I De gen miy komm der divisie voon i get Pe l Woensdag is te Maastrioht voor het eerst gebnik gemaakt van het op de Amsterdamsohe tentoonetalling met goud bekroonde toeatel van den keerBrnulden tot vergemakkelijking van het klokkenspel toegtpiit op het klokkenspel ten stadhnize aldaar Dit toeatel bestaat in eeu klavier ovdieenkomend met dat van een piano of een orgel en de beapeliag eitchte van den klokkenist niet uinr inspanning im di Al een piano of een orgel Daarentegen is de kracht van het geluid grooter en kan men tbamt volle akkoorden aanslaan wat vroeger uiet kon De heeren Deus stadsarcbitekt te Antwerpen en leeraar aan de school voor sehoone kunsten Oollaert organist van de hoofdkerk te Antwerpen Bernard klokkenist van de hoofdkerk te Luik van Hartrop klokkenist te s Hage en te Leiden de deskundige belast met het toezich t op de stadsklokken te Anaterdaro en de heer Kersbergen klokkenist te Delft hebben iu een procesverbaal de verklaring afgelegd dat het toesta eene belangrijke verbetering aanbrengt In het NieuwiMad e i Boeikamiel wordt vooreen nieuw op te richten dagblad te Amsterdameen uitgever gevraagd die over voldoende middelen kan beschikken om zoodanige onderneming met kradbt te beginnen en toort te zetten l Dezer dagen is te Pranzensbad in Bohème overleden de h er Frans Alph van der Wielen dien velen vliór eeuige jaren gekeud hebbsn als leerling der Koninklijke Academie te Antwerpen waar by zich meer dan eens door schoonon aanleg tot de kunst oiiderseheitlde Van der Wjelen werd geboren in 1843 te Grave Nog kind zynde toonde hij een bijzaudere kunstliefde hij teekende na wnt hij voor ogen kreeg en meer dan een uithangbord was het eerste model voor het kind Ifie gOede hoedanigheden mochten niet verloren gaan en op zijn 14e joar kwam Van der Wielen nair Antwerpen om er de lessen aan de academie je volgen Op 19 jarigen leeftijd werd hi tot primni uitgeroepen in het schilderen naar Let leven en hem scheen aan de academie in de kunst een chitterende pUi tta voorbehouden Hij begaf zich echter naar Amerika en trad als leeraar iu eeu voornaam gesticht van teeken en schilderkunst te Norristowu Zyne tj lcntm ontwikkelden zich op breedeu voet hij trok de aandacht tot zich en men benoemde hem tot directeur der academie van sehoone kunsten te Pfail elphia Later stichtte de ijverige man de thans nog bestaande teeken en childerwhool die een der bloeiendste is van geheel Philadelphia Voor ongeveer vier jaar trad hij in gemelde stad in het huwelijk en bevond lich nu op reis in £ uropa Na in België en Nederland familie eu talrijke oude academie vrienden berocht te hebben reisde hy in Frankrijk en Italië Zwitserland rn Bohème Het oogenblik luulerde dat hij weder met echtgenoot en kind naar Amerika zou t ruickeeren toen hy te FMuzcnsb id de baden gcbruikeude plotseling ongesteld werd en in armen zijner joftgc vrouw verre en afgiJwnderd van zijne overige blucilvcrwanten stierf Het lijk is voor het oogenblik te Born begraven om binnen kort naar Phihidelphia te worden overgebracht Velen hebben d tt jwigeu kunstenaar gekend en zullen deze bijzonWerbeden voorzeker met belangstelling en niet zande r weemoed over eene te vroeg verbroken loopbaan lezen In de onlangs vastgestelde verordening op de mid Iflbare school voor meiqes te Arnhem is als afzondefltjk leervak opgenomen de gezondheidsleer Tot leen ar daarvoor is aanbevolen dr J Th Wartmann die dit vak oak onderwijst aan de Kweekschool voor onderwyzereaaen aldaar n Samarangtcie Ct verhaalt fla heer B uit de dessn oa P op vijftien paal sfstiinds van 8tM l m een d gt leden nogal laat in den avond te huis en in haast zonder licht naar de badkamer gaande om zich te wauchen sprong hij nauifelijks op de plaats gekomen verschrikt op en kromp bijna weg van pijn Ter nauwernood had hü de kracht om zich naar zijn pendoppo te sleepen Men kreeg een kaan ec lichte heip bij een eigenaardige wond aan zijn voet deed hem ttsndentellpn dat bij door een slang gebeten was Men haastte zich onderzoek te doen met een obor naar de plaats dei onheils eil vond er in waarheid het ondier een gevaarlijke slang Voor het oogenblik geen raad wetende herinnerde zich de heer B in het bezit te zijn van een klein fleschje Painkiller en zonder nki te kunnen gissen in boevene zulk een middel hem zon baten dronk hij als door een voorgevoel gedreven den halven inhoud daarvan leeg en viel misschien ook wel door angst en inspanning reeds spoedig in een verkwikkenden slaap Hieruit ontwaakt kwam hem het gebeurde geheel als een droomvoor de dlan was radicaal genezen I Bij gelegenheid der vergadering te Dordrecht van de Vereeniging Het MilaU Kruii werd zooalsonze lezen weten door jhr Mock uit s Hage aan het diner eene korte rede gehouden waarin hy zich een aanval veroorloofde tegen den Prins van Oranje Die rede vendieeB m txlnto in het Dofblad Nu wordt aan de Jrni Ct nit den Haag gemeld dat 2 K H Prins Alexander zyn abonnement op het MiW o Onttniage heeft 0 igeiegd In de ohriflelijke mededeeliog werd den Boelihaadelaar door wiens lUHScUeakomitt de Friua het Da ilmi ontving opgedragen aan dcii uitgever kennis te geven dat de opzegging geschiedde wegens het overnemen van den toast van jhr Mock Het waarborgkapitaal voor de concessie der paardenspoorweg n van Arnhem naar Velp en van Dieren naar Doesburg is gestort Uit Vliasingen wordt van 25 dezer gemeld Omstreeks half tien kwam gisteren avond het Belgische stoooisehip C f Fnnci van New York dhier ter reede het gaf door het afsteken van vuurpybsn te kennen dat bet iu nood verkeerde De lading bestaande nit talk olie spek en stukgoederen was in brand geraakt Het gerucht ging gisteren avond dat het schip door den bliksem was getroffen Dit blykt evenwel onwaar te zijn de brand is vermoedelijk ontstaan in eeuige vaten talk eu olie die iu de nabyheid der giachiuekamer waren geplaatst Men was verplicht het schip beneden Rammekens op den wal te zetli u Alle pogingen tot blusscben bleven vruchteloos ern leepboot trachtte tevergeefs een gat in het schip te Ifiopeii om het water te doen biuuenstroomeo üuch kreeg daarbij zelf zoodanige averij dat zij zich zoo spoedig mogelyk aan den grond moest zetten om niet te zinken De equipage werd des nachts ten 2 ure van het schip afgehaald en verpleegd door de goede zorgen van den heer Verbruggen directeur van bet Belgische loodswezen en van den lu t ter zee 1ste kl De Swart boramandant van hel wachtschip die beiflen den geheelen nacht in den hevigen regen hunne goede diensten verleenden Eeuige goederen x jn door twee sleepbouten rn lichten geborgen De lading van het ijzeren stoomschip staat thans 5 uur des namiddags nog ia feilen brand en zal door hare groote brandbaarheid waarachijulyk nog geruimen lijd een treffend schouwspel opleveren i De longziekte onder het rundvee in Friesland die in 1874 in vergelijking met 1873 eenige uitbreiding had verkregen onderging in 1875 eenige vermindering In t geheel stierven aan die ziekte 15 en werden afgeinaaJtt 1130 mndcren hetgeen by vergelijking met 1874 eene vermindering oplevert ran 243 gevallen In 1875 werd iu het geheel s ten honderd van den rundveestapel aangetast tegen s honderd in 1874 Het getal nieuw aanntasta stalkn in 1875 was 98 tegen 142 in 1874 Mi de in laautgenoemd jaar aangetast stallen wine Ht MTS nog verdacht 62 de ziekte heeft dus in 187 gi heeneht op 160 stsUen waarvan by het einde des ji irs nog 24 verdacht waren Onder 59 beslsgeu brak de ziekt uit terwijl het vse op stal was ka onder i9 tydeus het zich in de weide bevond Het pUn tot oprvchting seaer vrije aniveniteit tot opleiding van protestantsche theologen beeft blykens een art in het W T geen bijval gevonden Dit blad vindt het ventaudig dat men er nn over zwijgt maar zon t nog verstandiger gevoudeii hebben zoo er nooit over gesproken was Wie de kaart van t land kent wist ilat er niets van kon kumeu De welverdiende roem van den olifant nit de reis om de wereld staat op het punt van verduistenl te worden Immen de heeren Prot en Kisteomaker die in de loop der volgende maand de reis naar de mofin met de noodige pracht en praal zullen opvoeren zijn er niet zander belangrjke gddelyke opoffering in geslaagd sich de medewerking te verzekeren van een dromraedaris De viervoetige kuusteuaar beeft in den meest gewenschteu toestand te Marseille voet aan wal gezet en zich ouiniddellyk naar Amsterdam begeven Het is te verwatfateij dat het kuolt lierend publiek dat de werkzaamheden van den olifant zoo zeer op prijs heeft weten te stelleu het ook nn niet aan blijken van wa rdeering van den drommedaijs r al laten ontbreken De Brusselsohe HeAo deelt mede dat ten baren bureele de moeder is verschenen van Jan de Led aan wiens briefje benevem een tweetal portretten aan de egyptische kust in eene llesch opgevisobt dezer dagen melding is gemaakt Schreieude verhaalde deze vrouw dat zij in de Zespenaing lraat no 17 te Brussel woonde welke strai t zoo men zich herinnert in bedoeld briefje wnerd opgegeven dat haar zoon thans 24 jaien oud een jaar geladen voor de dienst in Nederl Indie wm aangei orvtn doOr iemand die hem daartoa eent dronken hnd gemaakt dat zy ein delijk in weerwil van zijne belofte sedert zijn vertrek njets van hem vemoincn had Te vergeefs verzocht zij der redactie om inlichting waar zij om de bedoelde flesch enz zich zon kannen aaitmelden men wist er niet meer van dan de dagbladen hadden medegedeeld De Nm York ITorld verhaald uit PittaviUe dat op de boerderij van John E Cameron aldaar een vnur was aangemaakt iu den kalkoren en dat hij met een windas zijn zoontje in een eramer néerilet om te zien of alles in orde was Zü ingcn d iarop heen Twee andere kinderen van Cameron een knaapje vau 9 en een mei je van 5 jaren liadrleo dat neerUten en ophalen gezien en nadat de vmler weg was plaatste den knaap zijn zusje iu den eininr en liet dien zakken Toen hij hem naur boven wilde halen kon hy niet Hij liep naar huls en riep zijne moeder die met haar schoonmoeder een TOjiinge dam naar den oven ging Toen mrs Cameron lu den oven keek zig zij haar kind uit den emmer gevallen op den bodem van de pnt De vlammen van den br ndenden kalksteen bi gonnen den oven te vullen Zij zette haar zoentje iu den eramer en liet hem zakken om zijn zusje in den emmer te Ztltcn en er dan zelf ook in te gi an het knaapje plaatste zyn zusje in den emmer en hield ziph aan den kant er van vast doch het gas bedwelmde hem eifflij viel terng in en oven Mis Cameron trok den eimier naar boven en lag bej fijkje neer waarop zij in den oven ging om haar zuuiitje te roddec de oude vrouw begon om den eramer op te halen aan den kruk te draaien doch de vracht was haur te zw aar zij liet de kruk slippen hij 8loe haar tegen het hoofd en deed haar bewusteloos op den grond vallen Mrs Cameron viel met een schok op den bodem van den oven waar het gas 1iaar bedwelmde Juhn ICiiie de voerman van den Pittsvitle postwagen kwam toen langs de plaats en haalde met behulp van een passagier de lijken vkn mrs Cameron en van haar zoontje die op t punt waren van te verkplen naar boven Ook hij was bedwelmd doch kwam weer bij evenals de oude mn Cameron i COKBESPONDENTIE i L te A Uwe iDrormette wit jiiiit Wij liebbea tronweos ook niet medeili dKli dat de hrer K 50 Jiir burgeinrrtter ven H w icewrcet meer wel dnt iiij fcedarVDde 60 jeer de bctrekki tg ten borgemeeeter hsd lervald DE REDiCTIF Ëurgerlijlce Stand GEBOREN 25 Asn Johanoei ooden C Verkerk eo N vea dff dieet Frenciacoi Gyebert ooders J C Götte es E H F W Hietx 27 Rerced Leeadeit oudere B Nieswei hnieen en H E van Benimel OVERLEIIË 4 2iADg J I Dljkmen 4n E nol 4w ADVSRTENTIËN Bevallen van een ZOON S W PABRÉE VAN DKB Maas Den Haag 28 Aug 1876 Beden overleed ons geliefd dochtertje CATHARINA CORNELIA in den aanvalUgea leeftyd van mim 2 jaar J VV VERVyEIJ M C VERW EU CtKiiKis Gouda 29 Aug 1876 Uit de hand te koop bjj R DE JONG te Goudérak SCHEEPMAKER met driejarigea cursus TE O OTJID De LAATSTE INSCHRIJVING van het Schooljaar 1876 1877 heeft plaats op ZATERDAG 2 SEPTEMBER e k de namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebouw Het TOELATINGSEXAMEN en de HER EXAMENS worden MAANDAG 4 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangevangen De qndetgeteekende blgft intas schen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur D W JÜUUS