Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1876

MlAtHMIk HftUideaMiVanatoMatlfn ae 4 Vooial iu liet vooijaar heeft i IvüSnFy tolirt énS W dilfdoWjelvoortlü cheidéBe plaatsen veel geleden i De Gemeenteraad van Hortlugen heeft besloten ia het vervolg leerliugen wier ouder onvermogend zgu ket schoolgeld te betalen gratis op de Hoogere Merkbaar aangedaan verklaarde de heer Toe Water Buigersebool toe te laten et daarom zioh niet ver Terwql de Berlqnsohp Poêt beweert dat reeds in de convalgcoüe zitting van den Rijksdag een ontwerp Mrekkende tot ht t ov ntemeu vuu de Pruisische stnatsspoorwegen in behandeling bd kotnen verzekert de KatiimalZitUtuit üyl lul vuureerst niet tot d mogel kheid behoort Jfeu heeft uog mltudea lang volop werk alvonas le gedetuilleerde berekeningea der kosten v u de arcr te drujgen Fruuisohe staatsapourwegeu Uu het B k iu gereulheid z u gubruoht Daarb komt nog de volgende overweging dut men fa du Uijksregeeriug thaus van getovlen is dut het doen Van pogingen tot verwezenlijking van het plau niet weu ichel ik mag geacht worden alvorens een groot net van b lan rqke spoorwegen te gelijkertüd in handen van het Rgk kan overguitn Voordat zoo ieti kan gesohiedru heeft de zaak geen practische beitckeus zegt men TiTstoiid nadat deze omvangrgke arbeid namelqk de bedoelde berekening is atgedn n zegt de ff Zeittnu zal een begin worden gemaakt met de sameustelliug de wet op het spoorwegwezen Men gevoelt zeer de DOüdzakelgkhcid eeuer algemeetie regeling van deze qvaretie bij de Bgksregeenug maar dat gevoelen woedt niet algemeen bg de bondsstaten gedeeld liet bcst bewijs daarvoor is dat door geen enkelen bondsstaat oeu ontwerp daartoe strekkende by den Bondsraad is inged eu l niettegenstaande inen weet dat de Rijksngeering vooreerst de handen te vol heeft om daartoe over te gaan Hoe moeilijk het is een wetsontwerp op deze aangelegenheid saam te atelliu dat in de behoeften voorziet en tevens een geest van ontwikkeling n lerat iu overeenstemming met de ryksuuiistitutie daarvan heeft men de duidelijkste bewyzen t oorhniiden Immers reed tweettitdcn beeft men een dergelijk ontwerp bq den Rijksdag ingediend zander daardoor het beoogde doel te hebben bereikt £ r zal derhalve naf een gcruimeu tqd voorbg moeten gaan alvorensaan de verwez nlijking van dat plan kan gedacht worden fiven onbegrijpelgk als de oorlogstclegrammen waren even verward zijn de berichten over de vrede ondcrhaiidilingin Heteene oogenblik wordt getelegrafeerd d it men in BelgMdo zeer verontwaardigd is over de plannen oui vrede te sluiten en enkele uren later Lcct het d it de vredelievende gezindheid iu de hdaflstxd vi d wint Even vert ouwbaar zijn ook de inededeeliii t n omtrent de vredesvoorwaorden der ttydeode partyen Nn ééns eisoht de Ptirte het iiiiiuogclüke dan wodet zou men zeg n is li al te toeeevenn Reeds i s ge neld dat de mogendheden het waren ttu geworden over deze voorwaarden Ilaudhuving vmi Pn iis Milnii op deu troon betaliug van eene uorlogsachatting en toekruuiug aan Turkye van het recht oui in een Servische vesting op de Turksuhe S reuiea bezetting te leggen Hen zou zeggen dat it leer gematigde eischen zijn Turkije zou echter ket recht vau bezetting in verschillende vestingea wOlen hebbeu en ook erue oorlogsvergoeding De nieuwe Sultan want zoover is t met Mursd V gekomen dat t een uitgemaakte zaak is dat hg niet kan UiJTen wordt door den eea voorgesteld als Kierijr rfèor deu ander als spaarzaam door deu eeu despotiicl genoemd door den ander iugenomen met de groote oonstitttioneele plattnen van Midhat Paoha De tnd zal dus uog moeten leeren wat prins Abdul J niid il R A N K R U K De vervalschiug van levensmiddelen neemt in onzen tqd telkens grooter pruportien aan Op alle tracht men een ongeoorloofde winst te behiilcii Wqu behoort onder deze artikelen in de eerste plaats in plaat Tan zuiver dmiveuMip giet men ons allerlei verf toffen in de maag die ons langzaam v irgiftigeu Vooral is dit een ernstig geval voor het Fransche volk in welks voeding de wgn zulk een groote plaat inDeeint Niettemin geschiedt deze vervalschiug tegenwoordig in Frankrijk op zoo groote schaal dat de regeeriiig B de wetenschap zich de Z4iak hebben aangetrokken De Fransche wgiieu gira eii iu discrcdiet doordien ket met den dag moeilgker wordt een onversuedeu onvervalschten wgn te krggen vooral de fijnere ivijnen geven hoofdpqn in plaats van die versterking en die rust voor de zenuwen welke goede Frau ohe wgn zoo bq uitnemendheid iu staat i te schenken Sinds enkele dagen leest men in de Fransche dagbladen aanhoudend artikelen en opmerkingen betreffende wgnvervalsching Alphonse Karr mengt zich than ook in den strqd en hekelt het kwaadaanligite inaeot dat op ide wgugaarden aast en dat eeu duizendmaal erger ygand van den wjjnstok is dan de phylloxera asmelqk de inentoh en wel dat soort van menaohen het inaeat measdi dat niet zelf den wgnitok teelt Baar lieh er toe beperkt wgn te koopen en e verfcoopen e est i Ure ioduter miqtumiHt Ut fba tln fifttitti tt la dOoira Ut pUu ajrmu t A mig m x mU rfn tim ii atrienui it de MowTfOfntl i f i Alphonse Kari belooft iulieèitiugen ie geven hoe men wijuvervalsching ka tegengaan Intusscben geeft een wetenaehappelgke tanierie in de fatrit reed enkel aanduidingen Daarin wordt o a verha ild hoe door de regeeriug eeu fnbriek va kaïHtviin welke all echte rgu werd versleten wa gnlottn Aldaar werd Saiut Jiitien gemaakt door jeneverbetseit en andere nuehtea te latea giiten itnt l au d C dt uitte Dit rqcht m t J ekmt OMnpéche rood geverfd vervolgens werd er beetwortelsuiker in gedaan terwjl er geur en smaak aan werd gegeven door euawt de Jram6oue $ Met behulp van een etiquet w d dit Saiut ulien Ven gebruikt rouft om aan de wjjnea een kleuftje te geven om bleeke wgneo kunstmatig te doen bluzan en doet dit met een handigheid en kunstwelke actrices en oude coquettes jaloersoh zon maken Vooral wordt de fuckniu daartoe gebruikt een roode verfstof welke men uit koolfeer trekt en die de wqn rood en ua een poos den wijndrinker bleek maakt want ze is zeer ongezond Wij herinneren ons een grappig tooneel dat we verleden winter eens in het beroemde restaurant Ckamffx bij de beurs te Parijs aanschouwden Een oud heer roept gan n uiie asaiettel de knecht komt er mede aandraven de oude heer giet een weiuig water in het bord haalt een fijn kleiu toiletsponsje uit zgn zak doopt dat in zgn glas wgn en legt het iu het bord en roept toen weder ganjon Hg reikt deu Jan het bord toe zeggende dit is eeu goed restaurant kim e Jariei pat votrt Burdtititx Ons wa de daad van deu ouden zonderling steefts min of meer een raadsel gebleven tot wij heden in de Patrie de oplossing van het raadsel vonden Lieden voor wier gezondheid de kleurstof Bchadelgk ia dragen vaak een sponsje bij icb om den wgn t keuren Men neme een zeer fijn zacht sponije zegt de Patrie en legge het iu een bord wuariu eenige millimeter water zgn na het iponsje gedompeld te hebben in deu wgn welke men drinkt Zoo de wgn slechts aan de druif zgn sohooue kleuren daukt lost het water uiet onmiddellgk de natuurlgke kleurstof in deu wgn op Eeu kwartier of twintig niiuuteu zgn noodig eer men een bord met rood water heeft Doch zoo men de wgn kunstmatig gekleurd heeft si on s fard votre Bordeaux wordt liet Water onmiddellijk rood gekleurd Vele kleurstoffen schaden den mensch niet en de wijuververs die moerbeziensap beetwortehup of coohiuille gebruiken bedrii4 en op meer onsobulilige wgze doeh de fuohsine vMn lden chemisch zuiver verkregen wordt en meestal arsenicum bevat is hoogst chadilijk oodat de gezoiidheidsoommisaic Ie comtU i tygime fuUiqut nadrukkelgk haar gebruik verboden heeft Duoh verbieden helpt vaak uiet veel en hét is zeker dat Jtiohmu nog algemeen gebruikt wordt Uaiid GOUDA SI Augustus 187 In het bericht iu ons vorig nummer over den schaakwedstrijd zijn eeu paar regels uitgevallen Vermeld werd dat de Heer Kimphuijzen zonder trede te spelen iu de tweede serie kwam hier moest bijgevoegd xgs dat de heer Mohr door het lot uit de derde terstond in de eerste serie geplaatst werd De tweede parlij tuslchen de Heeren Veraart en Hegermans moest eveneens remise warden verklaard waarna het lot besliste dat de Heer Veraart tot do tweede serie zou behoorcn Hg verloor echter de partij tegen den Heer Kamphugzen De eerste serie bestond dus uit de Heeren de Vogel Mohr en Kamphugzen Mohr verloor tegen de Vogel de Vogel tegen Kamphugzen De parig tusschen de Heeren Kamphugzen en Mohr is nog niet gespeeld De brand iMin den Oouderaksohen dgk waarvan wg in on vorig nummer melding maakten is naar wg vernemen aldus ontstaan Een knaapje van ongeveer 7 jarigen leeftijd zooht eenige afwisseling in zgn spel te brengen en stapelde daartoe allerlei drooge stukjes hout abi aoderszina tegen de hooiberg aan zoodat daar langzamerhand een aardige verzameling van brandbare stoffen bgeen wa Wat zou nu prettiger zgn dacht het jongake dan daar een een mooi vuurtje van te maken Zoo gedacht zoo gedaan Hjj zocht en vond lucifer en io weinige oogenblikken tgd wa het hoopje hout geheel in brand nog eenige oogenblikken en het vuurde weid dank zg de hooiberg zoo mooi en groot dat ran alle kanten de menaohen kwamen opdagen om er van Ie gemeten De wenaoh van het jongake ii du ten roUe vervuld maar het i te hopen dat deie zaak er toemedewerke om rele onder meer te doen letten opdat wal hunne jeugd oitToert t fi rf T m Maandag en Dinsdag a t heeft aan bet tanrein aan den Rotterdamaehea dgk een achietvedatt d plaat Maandag zal de etrgd plaat hebben opTryabaaB ter jil Oinadag en oamoon al fdiaU ViMJiin Ie fev n door de aehutMrg soherpachuttersvereei Dg Willem Piin van Otenje eq het che wshAterf kon Buqterplieht Tot mededinging naac de c ipgs V uilgeuoodigd de hier bestaande schietvereeniging van officieren van t 4de en 2de reg Terwgl dag aan dag het hemelwater ap overguUe w z Iwt aardrijk bevoehtigd loe AiMchen w tn t het oog op dit feeat onz Utadgebooteli toe dat het gedurende eenige dagen droog wéér mag blgven In de zitting van Diusoag der air refehtbank t Rotterdam tonden o a de volgende personen terecht C V H oud 38 j touwilager wonende te Qonita besch van slaan van een bedienend beambte Eiaoh 3 weken gev eenz F B oud 40 j eu L v Z oud Et j arbeiden wonende te Waddinxvren beschuldigd van Q V A moedwillig miahandeld te hebben Eieeh O dagen gev eenz voor ieder der bekt De uitapraak i bepaald over 8 dagen Heden is alhier door de politie aangehouden J P Verbruggen reizend koopman iu papier enveloppen enz die een jaa eu een paar pantoneÜi had ontvreemd uit den tuin van Van Vliet aan de Turfsiiigel De Haagsche gemeenteraad heeft e rgtstereu verwer pende het afwgzeud praedvies van burgemeester en wethouders iu beginsel lx sloten tot de koeteloon plaatsing van onvermogende jongeliediu op de inrichtiugen van iniddclbiiar oiidrrwgr Men schrgft aan de X Cl Iedereen is voldaan met deu gevallen regen wel hef meest de tninliedcli en landbouwers Xu hebben zich de slap neerhangende bloemen weer hersteld en is de vale kleur van het loof door eene heldere lint vervangen Mte gewas is verfrisoht de weilanden begineii op e gtwiii n ru de wegen zgn weder begaanbaar Voordat Ie inaaud September ten einde ia teoprn do koeien mis chien weer in malsche weiden Maar nu wenscht de boer vooreerst geen regen meer anders valt er Ie veeT Er zijn toch al polders wiuir men toebeieidaelen maakt om deu molen in de zeilen te zeltiii Men wett gtea nuiil met al het water dat ingriateu is gewoitieii Het zid nu bigken of de vooritpelliiii omtrent deu laten aardappel in vrrvulliiig komt Van de 63 kiezers te Vries zgn den 29 ten dezer hij de herstemming voor een lid der Provinciale Staten slecht zeven kiezer opgekomen Bij de eerste stemming op IS dezer kwamen er elf op He postbode van Vledder op Ditvrr enz doet tegenwoordig den dienst per velocipede w tt uitmnalei voldoet zoowel wat gemak voor d B bode al meerdere snelheid in het vervoer betreft De Oanloit maakt een telegram bekend door de Parijsche Commissie voor de wereldtentoonelpHIag tai Philadelphia ontvangen eu waarin gemeld wordt datt in een der nevengebouwen van die teatooiutelliag dot 10 000 kisten bevatte van exposanten de Frknsche en Ainerikaansohu en deels die van de Dnitaeias Belgische en Mexicaansohe een hevige braud i uit gebarsten die eerst na ze uren gebluscht werd Oe kisten moesten weer tot inpakking der goederen dienen na afloop der tentoonstelling Ten bew van de voorbeeldelooze droogte in dit jaar geven wg hier de resnltalen van nanwkeariga waarnemingen 3 maal daag met den legcaiaetar van de leevaartkuadige school te TetsehcUiag gedurende het eerste halfjaar 1876 Maanden f Kegendagluceotun Januari 6 5 8 Februari 50 2 13 Maart S5 li April 19 Mei 14 5 Juni 14 8 7 Door ominige dnitaobe genecaheerea wordt d aaadadit gevestigd op het gevaar dat bet dragen van sleepjaponneu door d dame voor hare kiaderea oplevert Zg voeivn toch dikwerf de kleinerea met zioh UB de hand mede en deieloopea door da beweging na daa aleep over den grond roortdomM deren ie bovendien de volle laag uit de eeist hand te genieten krggenjn Het ft aMLrAWyiM fAd 1 Eottenlam £c1iuldigd van tekeU taiokbrei k ooor het als gefailleerd koopman niet da a der aangifte dat hg had opgehouden te beulen en van bedriegelijke bankbreol door het al ge£iiUeerd koopman veiduisteren van goederen tot zga b edd behogreade en het niet houden van boeke u wrik frttset wij in de vorige week meldiag maakten n iettegenstaandié de bewering van d s beschuldigde dut hg to plan ha later te betalen en deAaive Ie goeder trpuw te hebben gehandeld uam het Haf als wettig en overtuigend bewezen aan dat hg wetende in voortdurendeu staat te verkeeieu dat hij had opgehouden tebetaWs wilteus en wetens de door hem bestelde govderen tot polprgzen heeft verkocht eu niet alleen niemand van het door hem ontvangene betaald maar leU de opbrengst daarvan niet in den boedel heeft gibracht ter gl niet gebleken was van het houden vau boeken of vau eenige administratie Dat dit UaUte bedriegelgk en om den k op zguer zaken verborgen te huaden wo bedrmu achtte het Hof uiet bewezen ru sprak den besch op dit punt vrg Voor het overige werd het hem ten laste gelegde gequdi ficeerd uls bo n is gezegd en bij te dier zake veroordeeld tot zeven jiiren tuohthuisslraf Volgen de jongste bg ile rtgreriog ontvangen offioieele beriebteu uit Zwilserl uid oiolrent den staud der veeziekten daar te lande looprnde tot 18 Aug nam hel luoud eu klauwzeCT in de oostelgke koatoul bnitciigewoon toe De ziekte wa echttr over hetalgemeen goedaardig Wegens geheimhouding derziekte eu wegen overtreding vau het verbod vauventhaudel met varkeus wairaaii de overbrengingvaa de ziekte in enkeU gevallen gebleken was te raoetea toegeschreven worden was eeu vcrhaadeLwr door de rechtbank te Zurich tot eene aanzienigkebof e en tut eene schadevergoeding van 2000 fr oaa vrrboaders die door u u toedoen achade geleden hadden veroordeeld Da 1ki eitkom t der BtaatsambteBaan commtHien in het hotel iyn Station te Utrecht had Dinsdag pLuits lU heeft de gewensohtc vruchten gedrageii Alle lioMiBftaien waren vertegenwoordigd al uit liruuingeii Leeuwarden Den Bosch Zutfen Meppel uiiliftrrfit iCwolle Aseen Amsterdam Rotterdam en Mvidtlbliig terwijl gastvrgheid werd verleeud aan ji lierial heeren te Utrecht door wier zorg weldra o k daar reu comité tot stand zal komen Na langdnrige ditcusaie werd het neglement vastgesteld vaa het pi usiocnverboud eu verkUaidea de vsrsdiillende comité voor zoover aoodig dat zg door committenten gemachtigd om naar bevind van zaken te handelen zieh aan het verbond aanaloten Het getal Uden thaus ruim 1200 bedragende zal door de verki gen overeenstemming zeker beduidend toeiieinen De commissie te Rotterdam werd bg geheime stemming met overgroole meerderheid gekozen om aanvankdgk het bestuur van het verbond op zich Ie nemen De heer De Cev provinciaal impeolvur der belasnagen iu Noord Brabint bracht na sluiiiiig der vergadering in welsprekeiide en oangrgprnde bewoor dtttgra holde aan den voorzitter den hrer W C P Toe Water prov insp in Zuid Holland die de vergadering met zooveel takt wist Ie leiden en door z a belangelooze bemoeiingen met de zeer gerechtvaardigde ambtenaarabcwegiog weer eeu doorslaand béwgs gaf van zgn voorbeeldige huinauileit De instemming wa ook groot toen in dezelfde toespraak gtwezea werd op de ondereeheidiiig deu beer Toe Water dezer dagen vanwege den koning der Belgen te beurt gevallen zoodat thans de Ni derlaudsche Leeuw et de Leopoldsorde het metalen kruis omgeven dut hg het een duren plicht acht ondanks ija meer gcfoiderdea leeftgd naar zgn vrrmogea mede ta werken om het lot van de betrekkingen der staat ambtenaren zooveel mogelgk te verzachten eta daardoor de ambtaaaar te ontlaaten van een knellenda an Door dé politie i eergiateren van het stadhuis te AMierdan een plakkaat veranderd waarop da aardw stonden Eerst naar dea Burgem t r doanaar bat Stadbnii De maatacbappg ter bevordering i der T artMngkaïjda in Nederland zal haar algemeene vergadering hoa eii op Dinsdag 10 September a s de voormiddag ta 10 uren in de bovenzaal der moataohappy tot BOt van t algemaen ta Rotterdam De SlaattamrmU bevat het verslag omtrent de rer tAtingen van den oogst in de provincie ZuidholUnd OW 1878 De berichten omtrent da tarwa i oArktt algemew van aiet leer bevredigaadeB aard dit gewia wtm 1 van de ront V Editer beloven de uitkoraslen in de Vgf HeerenlaudW goed lo het i cstload zelfs guas te zijn iu d frige decka d r praviiieie wordt daarentegen sleciU eene Éidliel i tiai opbreagtt veivacht Ook aanrent de fogge liJB de rerwachtingefa atet hoog gcopauneu V algemeen is het met kort en veinig siroo bezet ea wardt mat dan eeu middelmaUg beschot te gemoet gezien Zoowd zomer als wiutergerst staan schoon te velde en beloven bij goede iond minsten een gemiddelde opbieiig4t De mededeelingen omtrent ie iarer zgn uitereudeel van leer verblgdeuden aard Met uilzoudering van den Hoekscheu waard alwaar slechts middelmatige uitkonuten zulleu worden verkregen belooft ddet overal de opbrengst uitmuntend te zgn Hoogst gnustig luiden de berichten omtrent het vlo eu ook emtreut het ko uul luiden meerendeel de berichten zeer gunstig De mededeelingen ten opzichte van de aardappelen luiden vooral wat de latere zoorten betreft soaicr algeineeu zeer bevredigend Ofachoon langdurige drjogte in deu regel met weuschelijk is voor dit voediugsiniddel wordt zoowel hoeveelheid als hoedanigheid nagenoeg eenparig geroemd Hoezeer ia Voorue en Putten de qualiteit mede bevredigend i Wordt echter gevreesd dat in die etreek de kuol vrij klein van stuk zal blijven Iu het weztiand was de teelt der vroege aardappelen mede zeldzaam voordrelig ofadKoa ddaar zorg bestaat dat de langdurige droogte op het beschot der latere soorten uadeelig zal werken Behalve in het weatland waar zg zioh iu geriage mate vertoonde deed zich iu de overige gedeelteu der proriucie tot daaverre geeu poor van de gevreeade ziekte voor Ook ten aaaziea vaa rwteu eu boonen zijn hoogst bcMtdigeude en guuaiige beriebteu ontvangen Ten opzichte van de buomvrnditen luiden de berichten nagenoeg algemeen ongnnatig Over het algemeen blgkt het dat de verwachtingen van dea oogs zooveel dit geweat betreft als bevredigend mogea worden aangemerkt Moge al tarwe eu rogge eenigiin mindere uitkonuten dan ten vorige jare doen verwachten daarentegea m ig m l grond warden te gemoet gezien dat het mecrewieri ileruvrr e paedaeten inzoadeHRid aardappelen beneven erwten en booneu deze zoo huogzt gewichtige elementen der volktvoeding gunstige uitkonuten zullen oplavefsa Door eeaige leden der Xederdnitsehe Hervormde Oemeeute te Leiden ia een adrc aan de Commiuiedier Oemeente ter leekening gelegd waarbg alvolena betahng te doen wordt a iag idiungtu op eflie nauwkeurige opgave waart oar iTr geldélgke koufdoinslag oalaug aktattr iugrvirerd noodig ia De voornaamste grief in h t ulre aangevoerd bestaat hierin dot tot k 4 uii hrijt en van dien hoofddijken omalag skoh de goedkenring van aotabeleu vereiacht wordt terwgl de keuze van notabelen gegeveni in handen van de groote meerderheid der nietbetalenden welke allen zonder ondenebeid tot die betrckkiug benoembaar zgn De Nn Xorier HtadtU Ztibo meldt bet vidgende De heer dr J O Atkinson vau Aiuaterdam oominissaris der Nederlundsche Regeeriug op de tentoonstelling te Philadelphia i dezer dagen door een Fraiis au n Delvillicr genaamd voor een aam van 1400 doU bestolen Dit geld was dour d B hcerAtkinaoc iu eeu bauk te Philadelphia gepUalat doch daaruit op oauradeu van Dervillier met wien hg op de tentoou telling kenni had gemaakt teruggenomen en in een borstsak geborgen Toen nu Atkiuson zich met den Franaehman aan een diner te goed deden wi t deie laaute zich onder een nietig voorweudiel te verwijderen Onmiddellijk dsaïop vermiste dr A de Ü400 doU waarvan hg tot heden eveuala vaa zgu Fraiiaoheo vneud niets heeft vernomea eeaigd met het voorstel der commissie vau toezicht op bet middelbaar onderwgs om het schoolgeld ten bedrage van 40 tot op 80 te verminderen j Uit de FolkultM van 2 Juli die dezer dagen alhier uit Pretoria wenl ontvangen blgkt dat het kafferbooM Maaelaroea zioh heeft ouderworpen Daar hg eene sterkte had even maehtig als die van Mathebi wu de oaderwerping behuigrgk geuoe om het gamebt te doen loopen dat Soooooeni lelf de ritte vlag geheschen had Dit htatate vereischt nog bevestiging Intusscben is de kraal genomen van Johannes die aanleiding gegeven bad tot dan oorlog H had naar men beweerde tweeduizei wearbare mauafni die allen over de kling zouden zijn gqaagd door de bonrtgenooten der blatiken de AmazSvaziér Van dezezoudiii er zestig zgn gedood a dtirtig gakwitat Blauken waren niet gevalleu Men venvaofatte naden bgzondcrhcdeh iftet den post uil Lijdeubnrg die in den bwfïvan den dbg kou iuukomen HetgeeiliAiè thans weet is uit een depAhe van deu laiulroet te Middelburg die wel deu val van de sterkte melden kon maar uog niet op de boogte was vau alle om tandighedea ludieu ook al Socoooeuie aanbiedt Ie oaderhandeleov daa BsL naar men meent ouroor waardelgke onderwerping worden geèischt omdat Ie zaak anders slechte tij ielijk gevolg hebben zoa en de Kaffer bij de eerste gdegeuheid de bette weder opnieuw zouden beginnen I Vergaderint van deo Gemeenteraad DINSDAn 29 AUf USTUÏ Tegeowoordii de bh van Hergeo lizeadooro voers R ï Kiit l ajrteD kraneubur c Muller Fortay u Droojileerer raa StraatcD Puat Droal Sauifftm StnTer Goedewai iea en SocJ l e voorzitter deelt roede dat de heer Virufg hcefi kifunia gegeven vprfatnderd te lijn de vertindenng bg te roücB De Bolulcn der von vergadvriog worden geleiea es rreitevrd InKekoiseii la cena miaii e van bh Oedeputecrda itat dezer pro iDcit laededcckiidf de ontraogat dtr fcearyxiga pulitievrrordenlug Notifieatie eeoe niaaue van K én W daarbij ÏDtcndoiide den taat vaa bagrootng owr IÏ77 nn eenigo adrraaao tol tnetawal verfaooging die rofdaa geitald is bandcD van de bh KIsS Nootbuven van Guov e ftael cenc iwiva van B as W balrvftada da aiasiokaelMMl ovdl Ier viaia gelegd Aau da orde la Ue adreaaan van J Kraialwev aa A laMer tot Iwt ea ben verkoupen of verburen van grond in het Klooatcr achter de Ik Aüthottieatraat aa eenige dlaeoaau wordt bet voefstal van B ca W lot alwyzlng aan J krniabaer ia atemMiog gebracht Wa aai eii me et 7 li g 1 eteianiaa die vaa Al bh fiordewaiigfu Strrtef fast Droat van Slraatcn SuuOil en Kortiitjn Drooglrever bet verzoek van Ijifcber wordt aist IU tegen 3 atemaacn die der bh Porlaya Ürvegleevor vaa Slraalen eu ucdrwaagea afgeweiea Ue adreiaeu van Ja Keljaer en Z vlo de Kaateelea tel betnaa hen in gebruik geven van gcriolceTdeo froad achter hariaabuizea op 4ea korten Tieodewrg bet rapport van B ca W laidde o afwyxend te beMhikkea op bet vcrxocfc aa 1 keyaer en die grond in gebruik te geven aan Z tn do Kafrteclea de heer kraaenbarg verzocht tnlichtinfi die door dca voorzitter gtgcen werd daarna in tteiiiniiog gebracht la iadw ilB bcalutaa net IS alemmea de heer Kraw abarg utÊg aan dvic atcMwiug geen diel r Het vnurati 1 lot gutdketiriog der verantwoording van Wiaa en laataa van bet Toormallg armbcatuar dar geaiecata StsiaJ a er bet dieaatjaar 1875 waarvan een tufdc of l88 10 aaa baado koaat wovdt algemeen goedgekeurd Het vooiatel tot goedkeuring dar rekeaiag vaa ds ïbIbsibBten en uitgaven der geineeote Gouda over bet dicoatjaar 1878 getchiedt met algrioeeae atriaiaaB Burg ca Wath asMca as L dtze ateinming geen deel Wordt Ier uft l grbraelit en voorgrlnen ecnc vcfordcwta op de baittaptcmc ea l jegaugvD dtr vuiiuittpleiiien van de fipotirw ft n die na d Dniclie Ir fii Shfn gehoord oat orpcB t lu kor t di trus f algeifiiei iiüedgvkf Urd H en W slfltru oor om ki atrtooa aan het rijk at te ataaa 4 ceuli4rei gruud dieut udc lot bragwiie ileribui welke rtM grr u de prwviasie aS luegeataaa 4n n r4c al Moen gorit rkeurd Na ashtlglsg en aan d peoemra hCfelniten aitvoeliag te gtvcB zonder reauuiptie eiutligt de vergadering r T OISTTXJSi Aan het Bureau van PoKtie is ii ffelroUdhSgedeponeerd een UUUDËN HING mat daéQ waarop letters zgn gegraveerd HARKT BS R I C H T E H OOOda 81 Augustus 76 Bij kleinen omiat aa de sWniiniug flauw Poldertorwe puike Witte 10 76 a 11 28 Mindere S 7 k 10 50 Rogge puike 7 i0a 8 Min dciï 7 a 7 40 Voer 8 a 6 60 Gerst puike 7 26 ij 7 80 Miudere 6 a 6 75 Haver mm 4 75 a 6 50 Lichte 4 4 4 66 De Veemarkt met goeden aanvoer den baad ie alle soort vlug Sehapeu alsmede varken vlag varkens voor Londen Vau 26 a 28 et per balf kilo Aangevoerd 190 partgeii kao dea haodd vlug eerste kwditeit vaa 18 38 6oeboter 1 55 a 1 65 Weiboter 1 80 i 1 60 T irxii SI I III I i II 33man = L B u sjE erlijke Stand U m tfW i J Gouda i 1 tt ü jfC CE OKEN 28 Aug Autonia l oraelia owdrrs tl lakf veid en t Roedulf 29 Uorulbea HarUnina oialera J 3 vau Beaunel ea l 0 Wahcr JacoK wlw kMj Jong eo C van der Ring OVBRLKDEV M Aag i da Jaag MJ ffc Sr VerwHj 2 m p Bnr erlijke Sund van onderstaande Gemeenten Taa 24 tot 80 Augustus 1876 V Koordreolit CKBOÜIiNi Jan fodcra J Muap ei M Tloawkont g Butiaau oodert T Doere en A van Grieken Aartje oadsA A van der Aares c N BaklWr OJi OVBRlBUBNz 6 Steenbel oud 2 m il ÖNDBRTROVWD C Loendarsloot Sij ev M VN iMj 6 HBVtpj A T i af 24 J 8 H 88 jg Viylasr li j vaa Waddiniveen en C Ment 24 J Oouderak GEBOREN 1 26 Aa8 G j i n l wiÖS i aJSar ïffe ü i V V i r