Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1876

Zeadw 3 Stfiwker N 1878 Scheit sclimtcrsVe H enigln geBMBatie r rtlcht A PflBSV M Schietwedstrijd op Vrije Baan AVBTAND 200 FASSEIV op bet EXSRCITIE TEBBEIN aan den R0TTSBDAM8CHEN DUK OP MAANDAG 4 SEPTEMBER IS Ö Tot desen Wedatrgd worden uitgnnoodigd Leden van Schtitterij Weerbaarhad en Legtr Ook kannen deelnemen Oad Leden dezer Corporatiën mitt te Gouda wonend Aanvaug ten 10 oor Inleg ƒ 1 per kaart van 3 choten Minsten DRIE prf Algemeena bepalingen alsook inlicbtingen franco aanrrage zgo te bekomen bg Het BMtnoT dar Vneenigii Mi Namtni dezelve Gouda 30 Angustus 1876 A NORTIBR 6 H G mt LANGE 187B aOUDSCHE COURAÏÏT Nieuws eo AdverteBtieblait voor Gouda en Omstreiien LIJKE KOI ilIVK De inaondlng van adyertenttftn kan geschieden tot Mn nar dea namiddags Tan den dag der nltgave zinnigheid waarmede het Ijlinisterie en vooral de jpremier itiit uaestie had behandeld Te Bristol rlymouth eu Leioester zullen meetings met hetzelMe doel worden gehouden Het ngtutt dagbUdartikela brieven van personen uit de meest versehiUende standen aUen over dezelfde Oaaeatie Qladatone had in een schrijven zgn sympstlae act de werkliedeuraeetiug b t i B têfl daarin o a dat nu de Hegeering zieh aist tot het gaan der natie hierin wilde maken ea voond as Ifutai ia het Lagerhuis de zaak zoo onbevrritigend had Isteo liggen hg het niet anders dan goedkeaien kan dat het volk de gdagenheid zoekt urn ziek Ie doen hooren Sommigen wcnsehten dat de vroegen prentier tot zgn kiezers te Oreenwioh over 4 11 Zaak het woord zou riobttn ten einde de bew iiBg tegen het kabinet nog algemeeaer te maken Zeker is het dat de Kt eering door haar werkeloas sid de ontevredenheid verhooKt en dat zü ten riotts voor den drang der ARNHEM DK EAU DE OOLOONE dezer Fabriek m divene merken erkrygboar Ie Gouda bij B SCilüLTE Uooge Ooiiwe HH Winkeliers worden dringend Terzocht ter Toorkominff Tan mnleiding wd ti wülen acht geren op den naam ran onzen reiziger de Heer J B H BARO Dpenbare Verkoopiner Verbeterd AnnattO of Kaaskleursely optreden £ en berieht uit Rome i M ooderrtelhn dat de toestand van den paus leer bedenkelijk srordt w it tronitena met het oog op igu hoogt jaren geen wonder U De kardinalen moeten nL met algemeene alemmen een voorstel hebben aangenomen om bg het toekomstige eondave ter verkieung vau een nieuwen paus eenige tormaliteilea van ouderge hlkten aard aohterwege te Uten ten einde de verkiezing te bespoedigen en de inmenging van vreemde invloeden te vcrmgdsn Als het eehter formaliteiten betreft is de vraag niet ongegrond welke ml welke van ondergeschikten aard z a Men zou miaaehien wel alle kannen weglaten Baltan Moerad is reeds door de regeeriag In overleg met de godsdienstige hoofden vervangen door zgn broeder Abdul Hamid Dete tyding kwam niet onverwacht want reeds langgeleden Ueek dnidelgk genoeg ook al poogde men dit Ie verbergen dat sultan Moerad niet ia atsst was te regeeren De vwag ia au of deze benoeming van een aienwen anltan vefl aan den toestand zal veranderen Wg voor ons gelooven dit niet Maar deze aanhoudende wiasrliugeu van het hoogste gesag zgn sL chts al te duidelgke kenleekenen van de verwarnug waarin geheel Turkge verkeert Het is te kopen dat de mogendheden al het mogelijke zaUen doen om vooral dit in het oog te honden De Turken sohgnen AIrzinat te willen nemen voor zg een wapenstilstand sluiteu de Serviera blgven alle moeite doen om dit te beletten = j mmynnmrmBsi T U BKBU £ Do overwinningen die de Berven in de laatate dagen bg Alexinatz zouden hebben behaald bigkeu nu weer Servisehe overwinningen te tgu geweeat Ziehier hoe een Weener orre pondent van de Afimyieit die doorgaans goed op de hoogU i over de zaak sohrgft De zevende dag van strgd is voor Alexinatz gekomen waren de atrgdende partgen niet geheel uitgeput geweest het bloodwerk zou mmw nkele uren afgebroken geweest z jn Hel resultaat laat zioh na onpartgdig onderzoek aldus samenvatten De Turken hebben niet ka van de aanvankelgk ingenomen Servische steUingeu kunnen behouden maar ai hebben van hunne oorspronkelgke positie toch geen duim verloren Minder gunstig voor de Servln U t ook de oor respondent van de Stawbrd liph ov r de l t t i OVBUXDBI S4 Amu L Bwr fta U Dkiako ONDEXTKonru ewu Btolwlik EBOUNs M A nel rl C 4m I N l B af SS MarMn oiiAmB uteWilaaJ Uatow OVEKI bDEN 31 A W bA ONDERTKOUWD Gkm 0£HC U Gent Haaatreoht GEBOREN 28 A Jk id xim J ma der Lmb CB A na Vlift Aatosu owlcn H EwtTcld ea U V r OVERIIDEN GMoa ONDERTROIWÜ OmK EHUKDi Gctae ReeuwUk 6EB0KEN 25 Aog lorutlu Adrutaai oudui G Sc ta bnei ia H de H ii 27 Uaibt UupRtka oadna G fiB Xet ea eo O raa Kuapco OVERIEDEN 27 A C u Greaaiape 2 aL 29 P Dn Sm OTOBBIBOrWD G a t GERIWÜ Gee Waddlnzveea GIBOREN Mlckirl Cwnelm rade l A 4e Rang ra L A ymnin Uraelu ouden i ttu G ma e i llroo Willeai oadrri A Verwetj ee A vaa Ea OVWUUÏN J Brac S P Kafco 20 A talken tcitgea G OklDIÜTEOUWD O 1 a fjee eo aa Bae e GEHIAO Geeae ADVERTENTIËN g fierallen t b een Dochter L G TAK BEMMEL Wewe G uda 29 Angmtm 1876 De Vennootschap tusschen de Heeien a LAFEBËB Fz en C USSELSTIJN tot het djÜTen viin Handel ia STEENKOLEN en BOÜWMATLRIALEN onder de Firma A JONKER ZONEN ia na wedeTzgdgcb goedTinden Tan af 15 Julö 1876 ONTBONDEN De zaak zal door mg ondeigeteekende onderde Finaa raa A JONKER JiZOON voer dgenrekening en lisco Ofi denzeUden voet wordenToortgezet C IJ88EL8TUN Gouda Ang 187 Een Jongmensch ood 23 jaar kunnende lezen en achr Ten en de hüte getuigen orerl tgen zag zich gaarne geplaatat ali WINKEL MAtiAZUN of PAKgUIBKNBCHT liai geUere zich te adrccweren net fraaee hpereo onder letter P aan den Uitgever dezes M aARTING Frères Ooada OoethaTen B 14 PoHniti Portraita Cartee Portrait Albnnw DeaBos Speciality d Agrandissemente et de PtBtaat emaillé X J H KOK MAGAZUN van UZER WAREN 3eugstraat 79 te Zbottba Met dew heb ik de eer mgne geachte Stadg w twA a u CB Begnnitigert buiten d ce itad ie teigt dat ik mgne zaak hab aitgebreid doOTereene filMEWKMW mn toe ta Toegen Beleefilelgk berad ik id aao toot alk BEPASATIËN en het leferen Taa tamw ftnkkea tot genoemd ak faeiuwnadab Beo AANNEMERS maak ik atteirt ftrt BBe Uiebeerk naar modeB ié im hzKtat ogrigken tqd en tegen faill lpea pryi woièk te GOUDA op WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1S76 dea Toormiddags ten 9 nre ten St rf huize van COBNKUS STRENG aan de Karaemelkaloot van eenen bestaande in staande en draagbare MEUBELEN HUISBAAD BEDDEN en BEDDEGÜBD ens t Daagi te TMot tè sen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore ran den Notaris W J FOBTUUN DROOGLEEVER te Gouda Lees en Oordeel zelf Door alle tgden heen heeft men de ervaring kannen opdoen dat de middelen tol het doel geleiden Noch de mensch noch het Opperwezen werkt zonder middelen Wg representanten der 19de eeaw gelooven niet meer aan wonderen maar hebben de overtniging dat alles middekrwijs geschied geen doctor maakt u oezond door zgne tegenwoordigheid maar wel door zgae middelen zelfs zouden betrekkelgk zeer weinigen zipk zgn indipn de middelen gm gezond te blgvpn werden in acht genomen en zeer weinigen Tonden gebrek hebben indien het niet dior ▼ erznim of onachtzaamheid ware b dat bg velen het geval bgzoDder is het dit toch met het hoofdhaar wil men daarmede lang en sierlgk prgkaa men voade en ondarhoode het eren als elk ander voorwerp zgn onderbood behoeft Niet evwaarttothiMioeiBmbraikdeOUDCARTHAOENA 8 BBBOPLANTENOUB Die zgn HAREN lisf beeft en skNshti atleeadoor onderdon met gr eid wil preken gebruikegeaoemde Olie welke k 60 cent het fle ehjete koos is aao het Hoofd D pAt te Détft bgA BBEETVELT Az en vrrder Iq Mii da Wad BOSMAN Gouda J B IBUXB ftZoM SMTilom WarttwagM A BJEUNABOT OtmtpooH A Httlia ZmmM mê SSÜé DnA m L thtiS SSfT sedert 23 jaren 1853 1876 bereid door k KËRBERT te Purmerende De ondergeteekenden verklnreo zich benidomtrent bovengenoemd fabricaut u zeer gmst getuigenis af te leggen omdat hetcelve naar banne overtaiging niet alleen een Vei trouwbaar maar in het gebrnik ook m Voordeelig fabrioaat is M geteekend fr 3 BISSCHOP N HARTENS LOOZER a d NE8 H 8LÜIJTER P MEIJER D VAN VELZEN OrDERKEBK a d AxsTRL Jiinaarg 1876 DepöU voor Gouda de HH J J vaü do SANUEN W B viN öTBAATEN J SWrrSER Az C THIM Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS Ta Gouda zgn voornemens op DINSDAG den 5n SEPTEMBER 1876 des namiddags ten l oie in het Raadhui aldaar bg enkele Inaebrfving aan te betteden Het maken en inbangen tsb mm bnitondeor aan bet MowrdieohtiolwVerlaat waarvan de bestekken en voorwaardeB da g Igks de Zondagen nitgeaonderd das Tooniwldag van 10 tot des namiddags 1 are terPIsatselgke Secretarie en aan de Stadstimmermrfter inzage sollen liggen alwaar tereiM gadriiktnsxemplarm Tan het bestek voor J 0 66 tm de algemeene voorschriftMi voor 0 60Taifaggbaar tgn gesteld laliebtinaen worden gegevw dsor 4a Otr nmi Sé rMtict De InachrgvingsbRlletton sonM p od g sohxevan door den Inschqjvar n ga wngtn gstaskend en behooriük gesloten vMr des mk mMdags 6 ure van deninSBPTEMBBBl op é gissgitli SaerqtacieMoetsnagni De uitgave deaerConrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUBUEUËeSTKfieu VVH HOUDEaS vso OomU breuxeu ter kennis ran ile Iiigezeteueu dat i e BE OEOOTISü van de IXtOilSTEN eu UITGAVEN der Oemeente over hetdMnsljajir 1877 vour deu tgd vsB axrtm ifet op de Secretarie ter lezing f au eeu ieder ia Dederfcelegd waartoe geIrgeDheid wordt gegereu op alle werkd igen van dea morgeua ten 10 tot des naiuulda ten 1 ure terwgl boTeudteo legen betaling van kosten ahehrift dier begmotigg kas werden verkregen Gouda den 29n Angnstos 1876 Burgemeester ea Wethunders voornoemd De Secretaris De Bargemaeater DaoooLBKVEaFoETnuK VA BKaousUccKoooaii h rBUITBNLAND Bultenlandsch Overdeht 1 Nu de maeate verkiezingen in Frankrqk zijn afge loopen welk bet gevolg z u geweest van de ver oietiging van saminige slemaingen wegens daarby gepleegde iniebruiken geeft het repoblikeiusche blad Ie Rafptl daaromtrent eenige sUtiatieke byzonder beden op welke niet van belaag outMoot zyn Van de S3S rerkicnngen voor de kamer van afgevaanliEden zgn er slsdita 18 vernietigd Hiemit blijkt Boe overdreven de klachten der bonapartisten en olericaleu z n over onderdrukking en misbruik an Hmeht door de republikeinen Zestien der verkiezingen hebbrn thana plaats gehad Van de 16 sfgevatidigHen alle bonapartisten o monarchalen die geköun waren zqu er aleebta 8 herkoien Bjj al de eht herkoienen is de autirepnblikeinsche Beerderheid veel kleiner geweest dan i hn de eerste verkiezing De heer de Hun die bg zijne verkiezing over dr 2000 stemmen meerderheid had won het by s ue herstemming tn bet arrondissement Fontivy van zijn republikeiuaehen mededinger sleohts met Ui stemmen Deze uilsUg is te Iwlaagrljker dewijl het geheele departement Morbihan waartoe Fontivy behoort uls een der sterkste aohnil daatsen van bet clericalisiBe en bonapartisme beadiouwd woidt Poor de twee jongste verkiezingen is het getal gekozen kamerleden Uiana geategeii tot 6t8 terwgl er volgens de wet 53S moeten zijn Twee vctkiesipgeB moeten nog plaats hebben welke Temietif d sgn benevens g voor leden die inmiddels overleden sgn Ter spoedige uitvoering van d nieuwe wet op de hanoemiag van malrea heeft de Fmnsche minister vsn binnenlaodsohe zaken een siroulaire uitgevaardigd waarin wordt bepaald dat eerst alle vacatuien in de atemaenteraden moeten worden aangevuld alvorens tot de benoeming van malre en adjnnct maires over te gaan Die aanvnilingsverklezingen ziijn bepaald op Uit de Dnitsohe hoofdstad wordt berioht dat de onderhandelingen met Oostenryk en Italii over de menwe handelsverdragen druk aan den gang zgn De aangekondigde meeting der Engelat e werklieden te Uaokney en een openbare meeting te Olaqow hielden lich bezig met de Turksche gruwelen Men drukte zUn aljgrljzen uit over de handelingen v n de Ymte en betttiiple zjn ontevredenheid over de Heht ADVBBTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regeb a 50 Centen iedere regel weer 10 Centen G BOO TE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte A onderlgke Nommen VU F CENTEN gevechten uit Overal achrgft hg uit Niseh Zijn de Serven teruggedreven door de Turken d verlisaen der eersten zijn groot I Uit Bflgrada schrijft men aan de StMnÜrd Terwgl het hoofd van staat wgaelgk de bemiddeUag der Mogeudkedeu heeft aangevraagd duurt de toevloed van fiusisehe officieren voort en doet Tsckernajef door herhaalde zg t ook mislukte aanvallen op de Turksche linieu alwat mogelgk ia om de ondeiiaadelingen over den wapenstilstand te verhinderen Dit ia hem in zoover g kt dat de Turksche Regeering de bemiddelende Moxendfaeden ten antwoord gegeven heeft dat voor de inueming van Alexinatz deigkgk I vooratettea niet ia overwi ug konden worden geao I men Het ia om die reden dat er ateeds voor Alexinatz wndt gevoehten en dat hier groote overwinningen publiek worden gemaakt Ik voor mg hond die beriebten voor opwaar dank zg de vele I RnsaisiAe offioiereu die bg het Servische leger dienen l veabt BM itmt wel Uf naar wmiiieer t al gelukt muge zijii enkele Tarksehe kolauoes die te ver waren voorMitjfcdroiigeo terug te werpen de Turken staan toeb stteds aan de beidi ovti rs der Montira op dezelfde huugteu eu de volgende bi richten zuilcu WdarsehijoIgk luiden dat gruerud Tvheni ijrlf zich weer om strateftische overwej iugeu heeft terugcetrakken dat Alexinatz door de Turken is bezet eu een wapenstilstand is gesloten Dl Kassiaehe ofSoiBreu hebben iu den laatsten tgd veel ledeu om te makea dat de Serven niet op deu to p ifingen moeaten zg voorop eu niet minder dau il iga iu de laatste dagen Keaueuvrld BINxVêiJNTLAND GOUDA 2 September 1878 Het i na te voorzien dat de achaakvedttrijd weldra zal zgu beslist Iu ona vurig N r deelden we mede dat d heer Mohr verloor tegtu den heer de Vogel die op zgne beurt tegen deu hiir KiiiDphugzeii verloor Depart j Mohr Kamhugii u werd Donderdagavond gespeeld en beslist ten vourdeele van eerstgenoemde De drie spelers hadden ie Ier ééue part gewonnen er moest cms opnieuw worden gespeeld De Heer Kaniphugzen verloor zoowel tegen den Heer Mohr als tefcen deu Heer de Vogd hem valt dus de 3e prgs ten deel Tusschen d Heeren de Vogel en Mohr moet nu nog om den In en 2n prgs worden gespeeld Het prof rainiua vau drn sehietwedst rgd die Maandag en Dinsdag a s ulhier z d plaats hsbbcit luidt alü volgt Maandag des voormiddag teu 9 ure aduvan van den wedstrgd ii i ryt badu Drs namiddugs ten 3 ure Matiuée music ile duor de muziek der dd schutterg Diusdag des voormiddags ten 9 ure aantreden der deelnemers van den wedstrgd op de Houtmanagraobt ten o i afmarsch naar het schietterreiu onder begelgdiug van de muzitk drr dd schutterg ten lO i ure aanvang van den wedstrijd i des namiddags ten 3 ure Matiuée musioale ten 6 ure uitreiking drr prijieu Als aanvulling vau bet bericht in ons vorig nr dient dat tot mcdediugiug is uitgenoodigd een del ohement van het 4e en ie reg iuf Ji T