Goudsche Courant, zondag 3 september 1876

V ar tUu eursH l 78 1 77 vhu ile BurKcr ivuutl eluibl klbifr werden ioKeachreveu lUl oud leerliu eu éu G8 nieuve leerlingen 69 leerlinj eii legden het toclaliugiexauieu af vau deïcn yii ö geplaatst in de Ie klaase 31 in de roorberetüeiide kiasie zijii 23 afgeweten Het geheel aaat4 fcellingen der cheat bedr uigl dua Uti J Heden morgen heeft Heiutjc van Uuureu zieh in de Korte Akkeren door verdrinking van het leven willen beroven do h ia uog in tyda 4lour eeu pour fitbriekurbeidett uit iet water g h Kil l Dooi hoageu oaoerdum niet meet in itzijnla om in hanr oaderfioud te vooralen heeft ly vcrmocdelgk 1U Jacduit genomen J e algemeeue vergadering van het anttdienstver angiugsbond werd Donderdag ia Diligentia gebouden ouder leiding vau den voorzitttr van het hoofdbestuur H S graaf ran Ijniburg Stironi Tegtuwaordig waren afgevaardigden der afdeelingeu Aalsmeer Am tenl uu Bergen op Zoom Belft Boixlretht Grave s Graveuhage Grouiugen Haarlem Harderwijk den lleldir HtjllovoetBliiis Leeuwarden iieideoi Ie Lier Ma issluis Niuzen Oudewater Üotterdara SehiLdam Veolo VUsaiuj en Wugeniugeu eu üwoUe l e voortitter bracht een hartelijken welkomstgroet tot de opgekomen afgoraardigden en letleu waarna hij eene Üknoptc uiteenisetting gaf van het doel der algemeeue vergmlering als plaat waarvoor de residentie do meest geschikte seheen tiet doel deier byreu knast was dat het bond lieh detuitiuf ïou eousliMMrm de vergadering ton de staiHtm door de oinmisaie van organisatie vastgesteld n iu uoodig riMterea m everigeM bekrachtigen De fd Oonda was niet vertegenwoonligd Vi r arnn ij n uiet dan eija de leden der ïouiIscHk dfd srifk niet opgeroepen ter benoeming van ai va ir4igden 2oa d afd nog leeft dan is het te wenaaben l t het beatnur lorgt dat z teduneli vsb leven IMft tnr dat behwrt Be tweede algemeens vrrgaderii Aen Multaputionbond lal den 12n Sept iii het JUjéMilti te AmtenUm gebonden worden In het löe taal en letterkundig eongres te Brus r l gehuudeii is besloten dat het volgende congres te C mi n zal worden gehouden IHe g iiuente had pv r ukgra if uog ui in bet FranscU Uu canjpres daartoe oitgtuaodizd A w de lo rlingeu der urmensehool te agcaingen lal bU wijze van proefneming gedurende een jjur oiuierwys in het teekeneu worik u gegeven In de volgende week lal te Qoes de Hoogere Bargenehool voor meisjes worden geopend Te Eotterdam ia gisteren morgen op te rivier een roeibaot waarin 8 personen den door een tjalkschip ovrrvsien waardoor de boot omsloeg en alleu te tnitér geraakten ües peraoueu zg gered dueh twee zijn verdronken wier lijkeu tot dusver nog niet lijn gevonden De sehipper van het ijalksehipsuhijnt aan bet ongeval geen sebnld te hebben gebod daar plo stling een hevige windvlaag in het tnig van zijn sohlp viel waardoor dit niet naar het roer luisterde Eergisteren avond is op de Biviervisohmarkt te s Hage eeli paard gespannen voor een rijtuig zonder bestuurder komen aanhollen en verbrak in zyn Vaart het hek voor het ZuidhoUaudsch koffljhuis ten gevolge waoirvau die sfslniting vernield eu het rqtuig gebroken n Het paartl werd zoodanig aan den buik vrrivond jat het kort daarop dood neerstortte Ken onbekend persoon die het paard heeft willen tot staan brengen heeft een slag tegen het hoofd gekregen waardoor hij in zood tnigen toestand verkeerd dot hy naar Vet gaithuis ia gebracht Omtrent de afdeeling Onderwijs ter Philndel phiatentooiMtelling sehrqft men aan de JI Ct iiAls grootste inzendster treffen wy hier de Nederlandsohe Regeering aan of wil men juister de Nederbttdsebe eommissie die van het van staatswege verstrekte geld de teorwerpen heeft laten maken Behalve het Eugelsche statistiek rapport over het l g r en middelbaar oudcrwgs benevens progranmia a der lesien van H Burgerscholen vinden wij hier al hetgeen betrekking heeft op het inwendige o nze r achooUooslen kaarten globes pleisterbeelden sehoolbanken lehoolklokken telramen atlassen ran Hederlaud en andere werrlddeelen platen voor dierknndig onderwijs gipsmodellen enz Genoeg om den vreemdelingen te doen zien dsl wq niets nateten e beiijfen at strekken kan om het onderwas ooVCel iaogtï te Tcigemakkel en Ook het nitwenriigr onzer scholen is niet ▼ ergrten ein groot aantal fraaie photografi n sdhoelgrbouwen hetiq ran middelbaar hetzQ van bgn Ottderwi hiet de plattegronden versieren niet de gcuiiemde kaïurteit w tvau toornl jtarhigs htndbouwkundige en geologische eu ttubrcchts historische kiurtiii de aandacht trekken de wanden van ons schouldcriaitement Voor lerstljcgiuBendeu heeft men va de hand lcr hwren Uit de prospeetuBseu blijkt hetgeen ook niet te wonderen ia dat reedir bmmT don 360 scholen in ons vaderland ziju inslNHnettten gebfuikri Ook de heer Seutgen 4 Oronln n met zgu sehoOtbordeu met kunstmatige leiato verdient genoemd t orden Vooral eeliter leert men het onderwijs uit deiehoolboekeu keniteu Te lliiladclphia beeft lueu eu groote verzaineiiiig daarvan die wij in de collective expositie Aa boekfaaódelareu oaatreffen De 1 H boekkan4elaren die hieraan hebbeu deelgenomen hebben met subsidie der NederL hoofdeoinmissie een nuttige eu zaar volledige tautoanstelliug van al hetgeen ia d laatste jaren oitgekumeu is geleverd eu gelukkig zooveel mogelijk oorspronkeiijke wer neu eu geen vertalingen toegeinteo Dat uuk in Amerika deze verzameling op haqr waarde gesehat wordt leeft ons het Anierikaansehe weekblad voor den boekhandel de Publithert IfeMly dat met een litografie der nette etalage een vUieade l eschryvii g van het teutooogeatelde gaf De heer Hubrjeht ie seeretaris gcncroal van het departement van Viuneulaudsehe zaken schijnt vau inceninij te iiju dat de Ugea nog uiet gehaat geuoi g lu een eorresiiuuiteutie uit s Hage aan de A Ct leezeit i rij alihaus Hier ter stede is het geruoht verspreid dn de seeretarisgeiieroiil van liet departement vap biuuen huidsche zaken vooriieiuena zou zijn oin rïju ontslag te vragen ten gevolge lyucr slechte verhoudtnj met verschillende unibleuaren Ik deel u iltt gerucht evenwej onder alle resfTve mfide Zooveel ii evenwelzeker d t die verhouding te wenschen overlaat en daardoor uodeélig wetkt ep slandi zivkeil Desecrelarisgrjierual is een zeer bekwaam en ijverigman maar heeft soms zonderlinge denkbeelden Als eeu nieuw staallje hiervan verhaalt men dat terwyt vroeger een amotenaar erlof tM den mini itcr van binuealttiidsche zaken willende hebbeu dit verlofsleehts per gewonen dienslbrief aanvroeg en l iarop een gewonen brief van het ministerie terug bekwam waarbij i o verlof werd toegestaan oe secretarisgeneraal een oud besluit in de archieven zou op cdolven hebbeu volgens i hetwelk vaU het toestaan van een verlof Ityet kunnen geheven worden Dientengevolge betaten sinds eenigen tijd de ambtenaren onder het departement van binnentandsého z iken ressorteerende voor het bekomen van eeli verlof lega die soms met het zegel te zamen 2 79 bedragen Andere departementen beffen voor verloven eeit leges Gelgk men weet worden deze leges verdeeld onderde ambtenaren aan de minisj erién naar gelung ran hun rong eu ontvangt de secretaris generaat degrootste portie j De Koemgnoht te Aatfterdam na in d nacht van Woensdag op Donderdag het tooneel van een even zeldzaam gcivenaardeu als brntalen diefstal met braak In een aldaar gelegen pritbait di neMta tot berging van allertei koopmansschappen en waarin bovendien door de firms H Luchsiacer Ie Zn kantoor werd gebonden hebben de naehtetqke raovers eerst door eea ia aanbouw zijnd belendend perceel en vervolgens door eene vooraf in het dak broken oaening met februikmskiBg ran eeae ladder zich tot iiet brdorfdt kantoor den toegang veMlbaft Eeu drietal leoMinaaia roiAl men aldaar Donderilog eehtend ntet ga etd opengebroken een ate brandkast aarana echt geene fracturen log van de phiat n voorover op den grond en dot de onbekende dadeis die zien slechts van ee kkine g som bebben weten meester te nkkdi bij ecne eventaeele oatdekkiag zich niet ongestraft leluden hebiMB laten vangen getuigt een tar plaatoe deof kca acktcrgetateB geladen pistool Vaa de daders il roaialsBog g ea spoor ontdekt a c Hen meldt nit Leeuwarden Het getal bnfletlinge reefondien in deze provincie was bg het einde des von gen ioars 27 zijnle 1 minder dan in 187 Het getd deelnemers WM in 1S7S 3Ï68 zHnde 209 meer het getal runderen waarvoor as deel f enomen was£6832 zgnde 3776 meer dlinial874 a laatstgenoemd jaar werd schadevergoeding verleend voor 326 mndercn tot een bedrag van 24662 M waaronder 12789 UVi Ueeo wegens lougiidctc In 187 S as bet getal runderen waarvoor schadevergoeding it gegeren VSi tol een beloop run 463l5 82 s waaronder 21717 38 all a4 Mia longziekte Bg vergelgking van bet getal teraelRidf runderen met den geheelen rundveestapel 212 774 blijkt dat in 1875 daarvon was verzekerd mim 26 le fc dei i n rtlm M t0l konde t tft 1874 ïr heeft lïoo tn de veefondaen v Joruitjtang plaats D BtéHtmm ba t aanjl nge statiadek van professor Max Muller die op gezag van een vertrouwboar geestelijke beweert dat de woordenschat der baere niet meer dan 300 l 350 wtbrden bevat bnia i r a eea E fone 4 Ue 0 b ding gebruikt iB de eoarersatfe volgen dra i Ss8or 3000 a 4000 woorden Zij die nauwkeurig denken eu logisch redeueeren gebruiken ongeveer 10 000 woorden Shakespeare die het in afwisseling van nitdrnkkin n verder dnn eenig ander schrijver heeft gebraehl besobikta orer 16 000 woorden Het oude testaacnt moet slechts ongeveer 5600 verschillende woorden bevatten Het Prmiuciaaliliul vau Zuid Holland bevat een eirenlaire nin den commissaris des konings aaa twrg en eth der gemeenten en aan de besturen der atersehappen in de prorineie waarbij o a van de bekende eifc ulaire drs ministers van fiuanoijn aan de bestureu rekenplichtige ambtenaren de weigering van Belgische koperen munt wordt HBherolen Ben klein lief arm knaapje vau 4 jaren stapte eei i iatereu eeu winkel binura van eenjuwelierin het Palais Bojal te Pargs Hg legde een mh oude toonbank en vroeg om een paar oorri i eu dielig Diana t n geaahti iNi gevea i il elier eu andere perioneu die in den winkel waren luchtten maar ern heer die getuige was van het feit gaf den winkelier eeu wenk nam uit de lade ean paar fWiaie oorringen gaf ie den Jiuoap en coide geef nij de w Dit geschiedde I te Philadelphia verschijneud dagblail meldt dat doctor Thomas Gunning wonende in de 21ste straat No 34 de gevoarlgke eer gehud heeft duU Carlos negentien tanden uit te treken eu eer daarom gevaarlijk daar de patiënt geduref d operatie den toudineester met verirondiugen n si hoppen overl uidde niettegenstaande de prèleiidmt fier medicibtt e onsen ether had inblikt nm hem ongevoelig te malen en twee pirsoaen hmni voelhielileii Ka hrt aittrekhen ran dé eeVeada taod geraakte da Carlos in woede en braakte hg aHertri rerwrasdiingen air rentezfld vwi eejioppen n voistnUigen IIij wier de muiioen omver die h m V isihirlda en lirp woedend door de kame a htt rv l door den tandnietudr dia rr ei liltl ik ia slat du kAn reu blok gs op hel hoofd te ptaAlsen w mi dour hij wat kalmer werd Don Ourlo ging weer zitten en liet zich de overige twaalf taiulen nitrukken Na d oiieniiic werd hem ecu tqdelgk gabit rerachaft ia alwucbtiiig ran het geree lkoincn vaa het ddiuitiere dat voor hem vervaardigd wordt Wat het Ceutroal comité van het Roodr Krui iii Ned Iudié gedurende het jaar 1876 verrislit heeff wordt uitvoerig medegedeeld in het dezer dagen vetsclieuen jaarvendag In de inleiding tot dot 4 verslag wordt met leedwtzen verklaard dat vooralsnog het tMstip H Mtfif het comité zga arbeid kan stake zelfs t 0elijk slechts met geen raogelgkheid is te bepalen Het verslag besluit inet eeu worm beroep op de militairen in het algemeen tot steun van een iurjcbting vooral voor kun behoeften in bet leven geroepen Aan eeu verslag van den Nederlandschen bonMlte Milaan betriSende den zijde oogat lis het volgende ontleend Het resultaat ran den zgde oogst deaes Joars heeft aan de verwachtingen elke de gunstige wc rsgeateldheid gedurende de lente had ooen outotaan niet beantwoord Door de plotselinge wetrsveranderijw werd de ontwikkeling der moerbeziénboomen vertraagd terrgl een groot gedeelte der eieren reeds aan net nitkomea as Eene aanzienlijke hoeveelheid ng daardoor f erloren terwijl de kweekers den moed niét hadden om andere kartons aan te schaffen w eos den kwiigenden toeataad van deti zgde handdl tk later uitkomende mpsen Ontwikkelden zich oti rutdo de itifie maar hetgeett reeds was te niet geffaaa wa te belaogryk en erd daardoor niet goedgemaakt De oogst kau diss Banwelüks een derde gedeelte Va i dien dea torigen jaan bedragen hebben De spinners onti oed gd door de vroeeer geljtdelt verliezen openden de LolionsmorlUfn vtot lage prijzeb bmstreeks L 3 28 per kilogr Xadat echter gel ekA was dat ig l inne behoefte niet konden dekken giitfeti de prijzen snel in de hoogt en kan men ga 20 Augustus h 4 26 ld middelprüs aannemen Tea gevolge van den kleineti oogat j de speouuttë eest ontwaakt en sedert het b n ran Juli il dji oowet ia i bnitenaewaon groot ge eeet t r de ptqiOD omitraeks 60 pet rezen roor gde af al leUt lÖO pot 01 r ee rfirdere nj Us rpr vür ten is kan moeiel k beoordeeld ofaeö m iO ét van afhangen of de f ib iefc nlcu van zijden stolfcii gelegenheid viadeu ow buu fabriekaat lot prijzen af j te ittten welke aan üe fi ffe enrc aM zïn u ƒ f HtoeilBiiig ond liad te VHe gei osellf eenj opefiiH fe tendering plaata vair de amf vairiioophandel en fabnelfen tot beritming Van imdddlu tdT wering der Belgisehe ccnleu Ruim een zestigtal ingezetenen woüijen deze vergadcringijij Versoliiil nde oiiddi t Tf 5i rOft Je r£k ft 1 der kamer vcrineende de houder van Belgische oeulen te moeten w iarsehuwen te n de naileelen die zg loodea ondervinden annaer eeumuol de niua éiUltwet zou zgu aongenomea en de Belgisehe centen 4sdau slechts Je w uurde van oud koper zouden verkregen Na eeaige discussie werd het voorstel gedai u om eene Igst te doen circulferen onJn de annwezigec waarbij zij konden verklaren om ran nf een nader te beÉ tÜ P 8 lirlgische centen meer in outmost te nemen Een der tegcuw i irdigen merkle oji dat er naar zgn iiiziau eerst middelen moéaten briutind wurdeu oin de Belgische oenlen naar hun vaderland te kunnen ukvoorea naar hij had veruAniin konden de centen niet niuir lielgie vervwrd worden dan met eeu gileibiljet eu zoudeu de ontvangers der beUstiugen wcigcreii bclucld docnmeut af te geven lij stelde mitsdien voor dat de kamer zich ter zake tot den minisier vhii ftnanciën zon wenden De kamer verklaarde ziek bereid bic rtoe onverwijld de noodige stappen te doen ternijl zij virder Igiteu zal doen oirouleeren aaikip liandelnurs iukeliera fabrikeuten enz zich kunnen verbinde i geen Belgische centen meer Ie ontvangen of uit t iiveii Inmiddels zal het publiek in de ilngblnden zjo veel mogelijk op de hoogte worden gMl ld vau hel verhandelde in dl e openbare vergadenui en van belgeeii verder tot bereiking rM het beoogde doel zal warden verricht hefu dageu vertoonde zioU ta Amsterdam eene schijnbaar fatadenlijke wel wat aTmoAiige doch niettemin net gekleed vrouw Zg wisicu vertrouwen in te buezctueu bij een goidliar igen kruier eu z ne huis T niw aan welk ecfatpiiir zig u a opgaf lc dochter zijn van een neesheer te Apeldoorn io het Amslel l lel drie kamers te heltbcn gebuurd rnimsclioots nu engelsehe lunknateii jmvuleti enz voorzien te rzeu en naar Amsterdam te zijn gekoman om haren om een gepeosioaeerd kolonel van het O ï leger ttp tc zoeken Een paur dogen aolilereru liet zij zich per vigelaute langs de sirateu eugroohten rui drgden ti toekeade naar den kolonel ea ay breidde hort ODUiekkiiigstoohten uit tot zciüs iu d gsraeente Slotierdijk Tueu eiud lij t omtraut de aobtkeid vnu den kalomel zoowel uU Vim eeuige door haar vt rtooude ajdtoche biiikiiolea ernstige tw jlol gwezeii was en dL Vrouw aan a a der politieUirejux ii v rfaour tteid g ionea blnek de gewaande nicht de k iU ekt eene doorsiepen badriegster la zga reeds eeiHBaat mens optiiMug door de rfdithauk te i ipheii tot afenige ranoadMi eebtrsf veroordeeld ea werd op nieuw ttt Uier zak en bevel tot veorloopige inuhouding kgen hoor verteiiid Eeaige bij Liur gi voudea p lbohe b laku itea Idekeu auaunees ueuet nieuwe liiding te zijii ton eeu frali ah huis ia inmle artikclen ui ar X De in de legerplaati t v Z ist gekampeerde icB te atdtft da IVa AaKOttM aldiiar zy pgekoineu hebben gisteren il ii kamp verlaien aa In naar hunne jnmizoent II trruggekeerfl Dieiiulfden Ig erd het uap betroUtia door de 2e 4e 7e Ite oatapagaui van hi I Üt ef reatiag artUI de leerlingen rta den iwoAiereUieiideii cursui flreoht die tot Aia l fin 8epl fnlier aldaar zu amperen waarna bet kamp zal wonlen opgebrol De hand in een bekwamen i tter die dag n aan ecycoonint werkt behandelt ongeveer 80 M ers per a Da afstand wdke zgn hand telldb ft af te leggen badtaogt ongeveer een voet Ier ter en om ze weer op haar plaats terug te bny n wjder een voet dus twee voet pi r letter fiM Vt das Uran dag een aCAand f sm 160 ft d i vaa UI fcHameters Iu aeu Kekeel jkft lAt drti M nmi dea Zondag aiet medatelt iV poaqteih dat ia 16 8i al vau Amsteidam n jruiMet tia trug R13NSTMEt W S nDondbrdaliflbrDfld hebben Ij bfezoekeili dei HiirtojK Iphoarten de kenn making remieuwd met de S Milè JMWrthnwIw SohotMf t Dpakfais JE pel en odnwt en bet ideaal aanbiedt van goede BAfiuttergmiizielc WTe uugt nie een gUmloch op de Itppen als hg zioW MftiéArt dsA 4leiE te sche peddntnie Met bari Mfl Mfcü gMaiUen dfgoiprokisn aahijnt te bel om Mntea e iigsiini ve rb e t erde nitgare van moffrikaan ol W ra atul B zl alt M aaSM Tan Aibatterg liiAziek f gerent r é U T WïiJawT Ik b t ijp elke tegeuweTI ing inij bier toegevoegdwordt hwr licn een of anderen goedaardigeu tnuziM liefhebber die de v lor ifgaande uitdrukking wel watkris vindt i Og rermiel o afnuiker van edele pogiugep om sclioone gSuidèu te d ii voortlvaigen ikior manteo gestoken iu utooia p ken eu verstoten van gebrek aan zelfbewonderiug gij vergeet dat het uiet billijk is de gewone Schutterij muziek te vergel ke met de Botterdamschc Deze hebbeu hulfktroepen uit Eruilitio uit de opera enz enz zij orden eilorin gesalarieerd terw l gene roeien moeten met eigen neine i sWms door liefhebberij gedreven won a tl de iMBefeiliig vnn Harmoniemuziek t Is aar de muziekmakende schutters blazen voor hun pleiner I 1 Nu k on dat tje t ook voorsten pbizicr deden I i De Botterdamnchc schutterg mnziekaiilen hebben dat gedaan Ik heb genoten I Ziker t klonk httid iu d zaal maar toaaaheu hard eu ruw blijkt bij een goed corps een groot verschil te bestaan Herinnert ge u nog het Allegro uit de Eroïca Wat eeu f ciiot te luisteren aaar de voortreffelijke uitvoering VMi dat inoeilgke en prachtige deel dier symphonic gewijd aan den groolsteii eersten cinsul der 19e eeuw of geniet ge nog bij dien heerlijken accjordenstrooin uit de Taunhaoser ïantaisie of wordt uwe aandacht niet gebcieid door die kokette blaue Douau zoo geestig zM guitig zoo vroolyk zoo Kobolk gedacht en uitgevoenl of vindt ge behagen lil die eenvoudige fijne echte Ilaydn sche Serenade of vindt de lorsolie karakteristieke Kobespierreouverture meer uw sympathie ieen wonder al ge zonder voerkear zqt wantoUea WO ehooB en dk stak was eea ft taUt met eigene gelaatstrekken een gtMr vol aantreklcelgkheid de uitdrokking van een diep en rijk gemoedsleven Noem Beethoven Wagner Haydn Strauss en gg noemt vier karakte rs Adaldom Hartstocht Lieflijkheid Levenslust Noem Beethoven en ge denkt aan een wereld van melodie ran ne nige harmonie noem Wagner en hiitfqst roor uwe iei lj 4diog die lombere l roa diefjaokoon wor leWiid met de maohten der snaiek me de grenzen lier Uaiuuiiiiet noem Haydn m gij ziet bem die kinderlijk trrooljjka man gij boort zijn uaive geestige frissche liefelijke muziek noem Strausi en gij deukt aan de vroo ke itad VVeenen gij ziet trippelende roetea gg k rt i B jolige uaute nitgekitrue doch nooit triviale aiuziek Ik ben aan t duorsloaii geraakt waarde lezer maar dai i beusch m n schuld nln taarkeefcffateMieam er schuld aan Mg is de tiiniid ovi rgevloeid oifidit het hart rol s en hid zijn corps niet H voortreffclgk gespeeld fi i 7 11 uitmuntend geaehildrrd met toani iMn ad mats Bieir gezegd dan dat het Dèndenligavaiid visa eer was dat de stadsvrrHchtiilg veel nad van totale duisternis dat er een heel geeehikle gelegenheid bestond om ia Ket water te loopen of kennis te maken met paanjenpooten alsdan net eea gevoel te krggm of er een rad vour de oogen draalt eaz ena Aaat ezien eveinael iIctgi lqke taaltje ran goedgehumeurdheid 4Hets verkwikkende hebbeo eindig i veel liever met het toeval te zegenen dat ons de golegenbaid sehouk zg daa ook met opoffering van f 200 extra in plaats van Duakh t a ki l de BoCtetüamacbeMintterg te hoore JAS BAjtl JBSS Müi £ lC omên ÉArAVIA W Jtdl Ia kei Uail overaidlit van het J D i leeft men De IM CL die te Padang versoh nt alwaar men zMi vóqr de expeditie van de Nederl geografische reaondging zeer intertssenrt ook geldelgk heeft onlauf a on het pUn vau dv tooht beaobouwingeu gewijd die ten eerste het voldoende van het bijeen grbractite geld in twijfel trekken en vervolgens deno inziens btharti ngwMwdigea enk gevan om niet ptru dea loaht avcaituurlgk te wiUeu maken door de weinig befcenik itrekea die men gaat expl jitaeren bmlsn ons gabieil t wiflen zoeken In dit stak wordt het doortrekken in het gebied der Korintjicrs zeer ofjlferadeu omdat de Soven Djnmbi een rgker eu inten ssanter streek is en de bevolking van Korintji ons zett ryandig en tegenover lluUander zfer ach erdMhtig i Sit Iweft $ Itrond in de koOekultum die in Kotiutji iliestaat en in de osefweging dier lieden dat zoodra de Hollanders op hun gebied vasten voet krggen flj htinne koffie tot een bepaahlett pr j aan de Nederl regaeringmuden nioeten levccen volgens het op umatca bt tannde ateUel van aanmoediging der bev oiking oin Itotte te planten voD h tt goaverneloenti Deiar dogen rd beqcW dst tot d irei aatsing der sioretarie naar Buitenzon besloten was Dft bericht rond zgn gronÖ har iihyulijk i4te1felt dat de lokaliteiten der secretarie nHiitr Tan gdaibr nemeutswege opjtenomen en opgetneler rijn en ei cl als Itarfdraod te sirekkxn voor plaui en loor len i creiariebureau te Builenzorg Het bericbi is eein sliiis verrassend daar het plan tot een b pi rk g ut teorgauiaode der secretarie u nauwer yefliai tnet de houfdéa d r departementen van algenietn b stuur nog altijd aanhangig schijat en wanneer d t dourgaat eene verplaatsing der secretarie naar Bui i zjrg aUicb gevolgd zou moeten worden Vloor eent derffrlijVe vei oatsing der departementen van algeni bestuur Welke verhuizing in l belang van het gemak u t iiubliek dat natnurlijk telkens op de bunviiix tAea te vragen of te berichten beeft ouuijgil j schuilt dert het vertrek der vorige mail beeft de Begeeriiig den koers der Mexikaansehe dollars iweeiiialcu moeten verlagen den 19 2 32 i waarop hij sedert 6 Maart geweest was op 2 227j en den volgeuileu dag rtiet lifltondiging in een buitengewoon nummer der op Cl van fi ii f op 2 16 ten gevolge vau telegrafisch bericht omtrent eeu verdere daling in den zilverprijs Dit is nog ruim een stuiver hooger dan de koers van 3sh 6d waarop tegenwoordig het postkantoor te Singapore bij de uitgifte van poitwisaels naar Engeland den dollar berekent CORRESPONUENTIB AU iCaio u r itBlkni berichtea enz voor dt Oouditke Ct beitciiid iBoetcD leidnuMnl ufdea iah h tiucHt n Wfont bij den uitfcever Alkeo AbuDiiertirDts uarrageit en AdfertentiFO moeten ge dmteerd aan dru nitgrvcr Oin opuutbond of lertraging v berichten te Toorkones wordt tncD beleiTd rerzocht hierop te willro letteo BurKerliJ A Sta a 0EBnRSN 81 Asg Conicirii oaili V van Hl ai eaE Ovirrbruck I ÜVKRIEIIKV I tpt K de Wind cd M A Verkuik M J in ni M M NtdefiMf 8 j O NlJ£KrKOlJWU 3 8e it A vsii Tuf te Bofkvip i j en M 8 Dttui 46 j f vnn Mirt 52 j fn J fitfUoï Ui W Rolimwt te Inden 29 j en iler vio l imbnrn ii j S Bfit VS j en L tan der Wlt rboer M ƒ ADVERTENTIEN Ondertrouwd g WILLEM NICOLAAS ROLDA VÜS 1 ie Lnit der laf te LriUen ÏBEODORA JACOBA ROEST tak LIMBURG öoiirfa 1 Sept 1876 Beceptie 3 Sept a n i Mi m Voor de vele eu hartelijke bewijzen ran deelneming onderviiiiden bij onze 25 JJkfiIOE ÈCHTVEREENIGING btéo gen wjj door d M onzen innigsten dank H F M Llfeai ét9i oot Gouda 31 Augustus 1876 De Heer B F C VERBEECK en EchtOENOOTE betuigen ook namens bnnne Kinderen haojien oprecbten dank roor de menigmldige bewijzen van belangstelling bg bonne VUffïN TfVINTIG JARIGEECHTVEEEENIGINeondervinden Zii lie iets te rorderea hebbtn van nf W achuldii zijn oaü MejutTrouW de Weduwe A 0 ÖCHOUÏKN worden rerzoeht dnaivan opgave of betaling te doen ten kantote van de Heete de Weduwe K hOX m ÜOUTL D aan de Turfmarkt t S oaia De Vennootschap tuascheu de Heeren C LAFEBÊJi Fz en C TJSSELSTIJN tot et drij ran Handel iu STEENKüLM en BOywiMATERIALBN onder de firma A JONKER ZONEN is ua wederzijdadi oe vinden ran af 15 Juljj 1876 ONTBONDEN De eaak zal door mg oBde get ekende ond r de Rma Tan A ioNKER ZOON roor eigéhlekeniDg en risico op denzelfden roet worden TOdrigexet iC JJSÖBLariiik Cop o Aqp 187i Ji l ZT i