Goudsche Courant, woensdag 6 september 1876

SdiefpscfeuttersVercenlstogeii Bttrgeqillebt PriBS v mi e Schietwedstrijd ofl Vr e Baa Woensditg Seytealier mi N 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDlieblad foor Oonda en Omstreken A18TAND aoo PASfEN bet EXËBCmE TEKBEIN an den EOAMSCQEK DUE 1 @ ® S 4 OP MAANDAG 4 SEEtTEilBER ISye Tot desen Wedate worden wtganoodigd Ledea t b Schutterij Weerbaarheid n Leger Ook kantten deeloemen Ond Led n danr CorporatiEn mite te Gouda wonend Aan raug m 9 oor Inleg ƒ 1 per kaart van d aohoten Miiuteu DRIE pr M A ameene bepalingen abook iulicbtingen franco aanvi age zgR te bekomen bg J B t Bertóur def V reenjgingen W ametu dezelre 4S mda7 AngMlns 1876 1 NOETIEDL ► e fL G DE LANOB fTFaAATtoSËËSPpBiBUffiTiiJiK kannen weik bekomen by Ele v C VAN BERKEL DANS CURSUS OsdaiTfeteekende beaebt z en geackton be Bitigas dat de leaien Tolgeni gewoonte van f HBOEN en aanTangnemen lyiegeDe welke wwuohen sel ie nemen worden Terzecbt ziek bg tijds aan te melden ten einde de leasen te knnaen regdeo Ce UaderlesMa nllea gebonden worden dea M AKDAGS T B S 7 nor en roer nHJer ge▼ord rdea ▼ eiken arond can 7 9 oi tab 10 OM a F GOBISSEX Spieringrtraat F 78 De ottdergeteekende iMeit de eer te beriebten 4tki VOmVBDAa 1 EPTEMBEa S I 6ov aactig Artikelen zal bezoefien en Man te spreken W te ntbieden zal Ö Ifejirfnenw de Wed A HABDIJZER Socie it VjBedefaeat p de Miur a Haob Omciw Wordt GETBAA D eeae SIia8¥S09t Mede een LOOPMEISJE bg BAHLMAN Cow op de M ki BCflTE EAU FÉfJs Bdxoood ap de WerddtentooDattelUag te Paria 1867 te Terkrggen a 1 50 de Flacon Iq Qb a VIVB Ja en B SCflOLTEN Coiffeors BaarcB Baard rerw nic Blond Broia en Zwart awtar Eaid of linnen te f lekken ala men de FUhm kalf griirmkt beeft en bet beralt niet genoegen de betaald IM PALTBE amu TarwM CD waaai en GOROMNEi r JAPONNEN UEEREN KLEEfMNOË KBN a Met Tarwa Ugnm Boeren KleeAafflikkaB OEBEEL in ELKAAR Met hemiach Waaaeiien btgft ALLE8 ia ELKA NDEE JapouMO aaowri all Heeren Kleediai i tukken Nadan iittiehtingen geefi önzo Agabti W T4JI DR PALS Markt GO VpA GoBé Drak ns A BiÜkmSi H J J Leijöïi aOÜWS boek TURFMABKT Nnüage ea aangourae LECTUUR mt ieden raaak iFrgs per week toot dk deel S Cenl Oatalogijien 18 Cent Volledige CATALüGlISSEN BB GOÏDKOOPB Nu ziel Uitgaaf tJ uut n lUMIEL z a ets Teidjigbaar bg den Badcbaadelaax A BBIfiKMAM Uug Tieiideweg albiei Dè ran uda gereafiÉsiueerde THEEËN inUgkea Nede 4andacfaea Wnrtem THEEHANOEL ran p w t ousselot zoov HoAereianeien vaa de Homb raa Nederland ea Wartemtterg te RetlerAim steeda veArggbaar te OoMa bg J J w D BANDEN Boteimarkt UTVEILIIVG te Jt fl0rtfMi WOENSDAG 8EPTEMBEB t87fi dea 12 nv ia Mn der Lokalen ran ALGEMEEN VERKOOP LOKAAL aan Oo toingel aldaar ten orerataan van den JOHANCOENRAAD LACH van 000 fltaki VUKEN en ORE Fetentmrgar KroonatadactM KcBtio bergw Big Wijtmrger M néiacMma Zmedaehe DELËi m PLATG Spariioatei ei Kolders dïUl ttt tertdtUUndt afmetingen Mtwtk vM f aaagebraeht liggeade aaa de Werf SoUêrdamêA Webaren aan den Hoogen Zeedjk Ie RotUrdmm JOat ÜMt M i dagaa vMr dea verkoop gekaveld bezicbtigM ggmée zeer gemakk Igk voor bet vervoer te water m per h NotHi op fnmee aanvrage te bekomen bg 1 DMVwawder mo de Zni4ytuk M JUlt dam m mm TOT zeer lage iirijaeB WAM BORSTELWERK ZEBMLEER SPONZEN Linnen Wollenea MoltoaDWIJLEN WASDOEKEN C0C08 KARPETTEN TuriatiT KLEEDJES GANG n DEUEMATTEH Wollen en Zeildoek LOOPERS enz bg G BELO IË Lange Tiendeareg D n 2g Gouda l epol vanTHEE DIT HET MaGXZUK TA5 ERavenswaayZonev eORINCHEM Deze THEEËN orden afgeleverd in verzegelde palges ran t tteee en een half en een Ned om met Termelding van Nommer en Pi s rooN zien Tan nevenstaand Merk vo ena 4t Wet gedepoaeerd Zieh tot de nitraenng nm gaierde ondsti aanbevelende J BREEBAART LZ Botennarkt te Geuda POniLiift miUL WEBL B He lotüAutieUem a itf tooeadiag fia 26 poMegeb vu S a a n Mcedhi ui Riebter Boekbaadrt te v aqpa k u verMjgeib J rAixT NatuarsuMWwijae Piït 1 Aan As m Ut teroratda gSUiuatXWrda ngeve V bk kfaboek offcfemea ceiM wi c heUei daneudea boa M andfeoid dukea I e Ulrqke daacia je dreiiie daokbeftoigüigaaL hevUaaa dst elft idke siekea aof iralp fiebben geTondeo die waDhopeod aondsr reddia TerkmaiebMco dit ttraantrade CU Monu Biouu tywiiiwillliai Orfst e e werk v jftijslitarB Boek buidel U MtimegeD e p wmeei ook eea Uittnfaet diarru gntia ea firuao veneadt Vetki RkMT b de ByekkaadeUren A BiUIKMAM B P CL MAAlf ir te Osadk KINDERMEEL Fariie Uf tée velkameB vervaofpag vaa de HOEDSBMBLK door de voomaaaute hk Genaeaknadisea oanbevolmi ala kat eikead voorfa Ugkat en gaedfcoopet voedingamiddel voor Zügdingen au Kiadarea is k fl 0 90 de boa reikrggbaar l j F H A WOLFF te GomAa Ledige boaaen worden k 4 Cent per stok temgganomea 110 894 au beroemde WekelUksche Zaneispr kei Ui ve J J O KEMMER t DtMifd ia h 7toa voorhaade a Vj d en BoaUmirfalMr JL BRTI rKZM ATT Lange TioideMg te Qimdn Afkondiging BUEOEMBESTEB en WETHOÜDRRS van Gouda dwH te weten dat bij Kooiukifjk Besluit van den 1 Atlgustn 1 7 No 8 is fowlgekeor dat teu bchoi TB dier vfineente worde èheVeu eene belmtia op Uth fUM i éH t bifclftW nitijedrukt ia hei Kwidsbcsluit van en 8n Oetaber 1878 en gewijsigd 1 Ö dat tan den 2 n J nij M70 in te vorderen orereenVoinitin de Voorjchriftenl diT VerordeniiiK van ijcn 8 1 Ortober M76 lijiide H inhoud van belde rtdtten lik volgt IW11A M der gemeente Ooifda Oeiitn Art en SU dtr W t van den Ï9n M ISSI Slaettiitd No S frewijvjgd door dr Wet vin 7 Jolij 188 SlaaliSled Np 19 Petlalt Jo Met den In Janu ir IStft in ie trekken het fteüMt tot heffing eemr belafitiiijf op de ITouden VHii don 31 Ooiolk r 180 a1 inMle de Vcrordeninir op de iuvordeuiug dier belasting vau gelyke dagteekcuing ïo Vaat te rtdlen de navolgeitde VEBOHDENINQ op de heffing van bdaating op de Honden Artikel Te beginnen niet den lu Jannarq 1876 worfit in dt y e gemeen gehevejn eene belaating op de Houden ten bedrage van Vüf Qalden voor eiken hond Dit bedrna wordt verminderd met een vijfde voor honden uitilaitend gehouden ten dienile van bindbouw of tenig bedrdf van nijverheid Jagthonden gehouden door hen die de jagt niet ah beroep nit Mfcoen rijn onder dele uitzonderiiig uiit begrepen nf ter bcH uking van tabonwen erven of vaartuigen SHi ane u li vA £ het gduuw erf of nwituig niet uTliildi Art i De belnsllng bn hctj 1 lid van het vorige t raM i niet verschjfldigd voo r o nJaden boven het getal lv ji twee tocbehoorrnde aan of gehouden wordende door Kooplieden in honden om doamiede handel te drijven mftt dia Cooplid den ak zoodnnig ZVJD gepatenteerd 4 Honden beneden de tw©3 maanden oud Art 3 Het beliwtingjiiar vangt aan met dec In Jnuuprij i Vo r een hond in den loi p van het jaar verkrep en i biUwing Ttii lollc wanneer dil plajl heeft in de eerste es iiajudcu van bel jaar 1 Voor de helft wanneer dit plaats heeft in delaats te tea maanden van het jaar foor honden afgeschaft gedurende het eerste halfjaar zal de helft der betuigde belaiting worden terugbetaald De belasting Is verschuldigd door hen die in de gcmoente wonen of et drie maaudii in het jaar verbleven vooi zoover zg bejtittcrs of houders lijn van houden Het Hoofd van het huisgezin is aansprakelijk voor de belaating op de honden aan een der leden van bet huisgezin toebehoorende Fenonen m lich leUen bij andere inwonende tQn peraponlHk 4e belaating vi chuldigd Art B De invordering geitchiedt ovenenkomstif fltrVerordening op de invordering den 8 October 1878 Gedaan te Goi ia ter Openbare llaadavergadering van den 8n October 1875 en gewysigd in die V n dM48n Junü 187 IXSetwtaris Pe BojKemeostor i GwweiMTfiR aM auti VAN Bshqsn UaiiNoaoBii VBRORDBmNO Art l ïletWKirdaÓDgtderibflMtiag op de bondam giMkildtidwv d D witM3ntjwager volgnwida b paib diir mt VM dea 2en JiMiij l Sl jatetMIad M Aii MT m i d idw r ds Wet vin dan 7a U 1866 SteaUilad No f lA tSi itledMi iKSPMar ipf wiit4er Tiuiihwl n HkldQisMiiMtilSi Mil4lrb lig ilis iTeqiligt idaMTBDi jielÜlrsiniikitrfriM Aia imwKi Ma laiai n t den Ontvanger afgifte te doen Die aangifte fla okiedt door de inl v riiig vaB Mn b haorlijk ingevald en door den bebMtiiwse iutdi behoorlijk onderteekend biljet dat van dett ISa IXcrtnber des vorigen jaars kosteloos ten kantore v l tlil verkrügbaar it De betaling der belasting gaachiedt dadelgk bij de aiugifle tegen kwitantie nvtflalnderd het regt om i oo d aangifte later onjuist Wonden wordt her ienfpg te doeo plaats bebb i Art 3 De aangifte eti b i ng wegens honden na den 31 Januarij verkregen fbelastbaar geworden geschiedt binufu acht dage na hel verkrij m of belastbaar worden Art 1 3 de betiding Wor tdoor den Ontvanger kosteloos voor eiken boud scè kenteeken uitgereikt volgens een ffodel door Bu rf ip n itereu Wethouders vast te stelUn Daarop wprdt b t jaar waarvoor het uitgereikt wordt n a doorloopcud rolguuinmer nitgedrukt Het heeh erne af ouderlu1u llrur voor elke klasse van beUatjng Dit kenteekeo wordt vasigeéaakt en gedragen aan een halfband waarvan elke liaiid behoort voorzien te zijn Art 5 De Vorm van bat by het vorig artikel bedoelde kentceken wordt ied r Jaar veranderd Het teeken blijft van waarde tot op den Sin Jannar j na het jaar waarvoor hef ia nitglRikt Art 6 ludien het tiitMaikte kenteeken v r het einde van het j i r on ikbaar geworden is wordt door den Ontvinger tü schriftelijke aanvrage van den belutingaoholdige ysa teruggave van het onbruikbare en betaling wl oeuts een nieuw afgegeven Indien het kenteeken vcrlarea is moet de bebuticg op nieuw worden betaald l zü Burgemeester en Wethoudurs ovcrtaigd d t a gff vermoeden van Énude bestaat dea OH vaB P M JCW k iuu Ur tcru ave van het tro ï r irr8li kte keut tkcn aan den eigenaar van den t ii i t tu JiLwipi af Ie gcuu tegen vuldoeniu u j ucut Art 7 HuMd n ni t voorzien V in ihet bg t voorgeschreven kenteeken wojden ibcsohonwd voor de belasting niet te jcijn aangegeven en wanneer da aiftman ijuet bolceiid n t r bsacbikkiug van de FaUtie gefield Honden waarvoor geen belKktipg veistihuldigd is moeten worden geleid aaa een ketting of en touw Art 8 De Ontvanger houdt c n r gi r wnsiin de gedane aangiften de namen en woonpUitsen der eigenaars of brtittt rs van houden de lgui muiera der uitgereikte kciiteekrns en zoovesl mogelgk de soort der handen raarvoor die lutger ilt i u en het bedrag der be jdde belasting apgete i kend worden Art 9 Verzuim van aangifte onjuiste vermelding van hel doel waartoe le J quden worden gehouden en in het algemeen alle ontduiking of overt eding in zake dezer behisting de poging daartoe of de medepligtight id daaraan aUioede verzet bg de luyprdcriiig dezer belasting worden onverminderd de verpligting tot betaling of aanvulling der venchnlüigde belasting gestraft volgens de Wetten in art 1 genoemd De beeedigde ambtenaren en bedienden daart door Borgemecstcr n Wethoadert a ngewefen alsmede alle politiedienaren mits Vooixien yan hnnne aanstellingen lijn bevoegd van begane overtredingen der bepalingen yan deze Yerpfdening proces verbaal op te msken op den eed bg de a vaardiug hunner betrekking afgelegd Gedaan tè Gouda ter Openbire Rsadtrergadering van den 8n October 187S De Secretaris De Burgemeester DaOOOtBÏVïK FOI TBHH V+K 9 ftGKN lJz 8IDQ0 Jn is hiervan fkqj l i ig gesphjedt wtjjir ket b$boortjen 6 ptember UU l e iseratarie DetfiMganeester Daoi iiaavak FowrouN viiiBaBOBii Uefituxioia K E N Jf 13 3 £ V i N S BVH imSBST8K cii WetHOümSa van Oirnfa doen towetec dat door óai lUad dier gemeente in zijne vergadering van den In Aojpistua lg 8 i vastgesteld de volgende Verordening De BAAD dar g i eet ie 6o iA Be lai t Alt W def teftJtdeiHng vaii Wlili vaitjfesWW den X Jnlü U AugiMtiM 1866 te wgzigen doat Uissohafl it woorden vHet is verboden zonder toestemming vao Buige meester eb Wethouders lin en huizeq te oeon OJ OP VAAaTÜIGBN Zgude deze Verordening aan de Gedepateerde Stata van Zuid HoUand vo eus hun berigt van dai 22 28 Augustus 1876 in afaahrifl medegedeeld Eu is hiervan afkondiging geaabied sar bs behoort den 2n September 1876 De Secretaris De Burgemeester DuooGi KEvznFoaTiJuN va BKRazMlJzzsooouik BÜITENLA NdT Bulleilandsch Overdekt Tegen den 24en dezer ziju in Fraiikrük vemAfidaia aanvnllingsverkiesittgeu voor de kamer van afvaardigden nitgeschreven en wel in Hante Garooae M Gers in plaats van de heeren wier verkietii g zijn vernietigd voorts te Ëmbrun Senlis Kamerijlti en Toul wier a evasrdigden Cczsnne Sebcf Parsy en Claude zyu gestorven De vefkiezing it Harennes ter vaaiHcning in de vnaatoie ontstaaili door de benoeming van den heer Dnfaure tot levena laag senator is uitgesuld tot 8 October De benoeming van den gezant De Chaudord tt lladrid tot geZant te Kouttentinopel wordt als r zeker beschouwd en is de repnblikeinsche pers zeer naar genoegen De Cbaudordy was onder de Begeenng van de Mfease Nationale gedelegeerde vu bab ministerie van bulenlandsche zaken in d pnvinajiiiBovendien is hij als een kundig diplomaat Mkend en wordt h volkomen borekeud geacht voor de moeilijke tikik die hem vacht f Uiiitachland beeft weder den gedenkdag van dant slag b j Sedan gevierd De gr Jote taptoe voor bet keizerl k pfiteis beafti weder getoond dat bet volk te Bt rlijn met tevredenis Ondanks de tegenwoocdigheid van vele fstaoeo Igke lieden older de menigte was liet gemeen oninstii woest ea moest door de politie en de loldaian Mi bedwang gehouden worden Het is sinds lan gien geheim neer dat 4 k tn standen in Berlijn zrer Men herinnert ziob dat toen in de jongste atiing van den Rgksdag het bekende ontwerp wesd behandeld om aan ds rgksiegecriug krachtiger mid d t lan ter hand te geven tot beteugeling der socislistisohe waeli igen tde Bftskanselier raslif heeft aangedrongen op de goedkeuring dier voordracht Bij die gelegenheid hoeft hü o a gewaarschuwd zegt de i ordd AU $ Zntuiii tegen de vrij nlgemeene font door de dagbhuien begaan om de soCiaUstitabe beweging te licht en te wciuig gevaarlijk te achten zoadat ze h ar selden ernstig bespreken en haar beginselen niet bestrgden Die beginselen behoorea w erb d te wprden ten einde dat gedeelte des valki dat niet in staat is om al het heillooze en gevaafIgke daasvan in te zien op geschikte wijze voor te lichten AUsca daardoor sal het mogelijk zgn om het miudegr ontwikkelde gsdoelte der natie met ter prooi te doen v illen dier volksopmiers Het is deler dagen overtuifpsnd gebleken dat de 23 asoialistuohe staatkundige dagÜodsn meer dan 100 000 gesbonneenlen hebban dat er geld gsnoeg in de socialistische kas is om allerlei opwende viu riften bg honderdduizenden te verspreiden dat d or de arbeidende idaisen uit de zuur verdiende loonen verbazende sommen worden gestort in de socialistische kas om werkstakrrs te ondersteuiien en een stitbel van oprtiiing in praktijk te b ren gaande te honden Volgens een gemalilgde berekening zegt het blad mag men aannemen dat minstens sen bedrog van vier millioen mark per jaar wo dt verslonden 9m de agitatie in het rijk te onderhanden en dam moeten hierbg nog worden gevoegd de tommen vereischt tot het ondersteunen van werkstakingen en de ndare jaiddelen clK zigd ter bWoWsring van OBTOst SD ontevredenheid in het land De Servisohe overwmningsn Wijken wedèf alleen t i