Goudsche Courant, woensdag 6 september 1876

fcoitnn te h eh he n de verbeeldiujt vau liuu vrieodea D Berielit vert Hetgeen y voor da Tloeht der Turken hielden vu een hMudige mmpeuvre om Alcxlnatc om te trtHckeu Deze operatie i gefukt Volgeiu oaurftien M neUh Alixiiait reed hNHdoor de Tw eu Ia alk geTallen ii t Serrie na opea ca de kanaal of nede at gen weder BN BLAMD Da aaderkuuiag vau Eageltoh ludie lord I ttot heeft onlangs teu cireulore utgevaardigd die in geheel£ugelieh IiM i ree aeuaatio heeft crwekt en Tooralde burgerlijke ambteuarea tageu hem in het liarnoabeeft grja igd Ecii Engeltdimau Fuller te Arip t zou op ickereu morj en naar de kerk gaan taeu zy u bediende eieh Kat aohtea Hg rauselde daarvoordeo rmea Hiado soo oaohristelyk 4 o teraaide viel en stierf Of Faller daarna ook bag tar kerk ging wardt niet gemeld B de Iqkaohiuwiug werd feeousUteeMl dat de Hindoe aau eeue verglootiug der uiiU had getadea tbx de anders niet doodel jïce sla ïeu was dal orgaan gobroken en daardoor de dood van denlnau veroorlaakt De keer Fuller werd door deu reehtei te Agn de hear LM wegens HWiettebike ïerwondjug vua een heutoh veroordeeld ut etaluig van SQ ropqeu ong veer f 3S welke sooi aan de weduwe vau den verledesc als aehatltirfrgaedijig wevi toegekend Deze gebeurtenis kwau ter kennis an den onder honing die daarua eeue eireuUireuitraardijcde waarin hjü jrarklaagde at de heer Leeda eea ojauis kdd ftnU Totatrekt uiet in orerecuatemmmg met de grootfe de Madaad Aaat Faflar hcdreveu eu daardoor een afdoend hewjs ran onbekwaamheid Mor v ainibt had fele ei d Oraote agitatie verwekte doe eirealuire aoder 4t Ifargtrifke ambtenaren die vreesden dat door dit alak dat ia idle ladisebe Uaden werd overgenomen 4u eerbied der iuboorlinxeB vaor de Kugelaehe beeradkappg gnol gevaar liep Lord Ljrtten was eenaUapa de impopalairste man die aedert langen t jd de hooge waardigheid raa gMvaiZjSur geuenud van ludij had bekleed Blijkbaar echter had de s rerne r en zoodanige lilewegiag vooTziaB waut in decelfde eironlaire maakte i j vaa ds idegaaheid gebruik om oaar aanleiding van Alt b zoudere geval de behandeling der inboorliogeB ill het algemeen af te kewen hij pr k liju iliepe rantwaordiag it over de gae waarop hier ea BuropeeSühe meesters bun inlandsehe bedieadea jte handel Eooala zq tegenover iiBB eigen raa wd widen mlatea Deze Muddwfs ia dea teUaghartiger daar juist zy die het kninti in staat z n eeue heleedigiBg te vergeldea ooved te meer aanspraak ttiogen makeu p de wehriUeodlieid ca de iieasherlÜBg m ènaae meesters De g oonte m hij iMer nhedaidead wnaim n osrlaaht e uemen tat blagen meet door wettel ks strafea htaarfci ca aitgeroeid worden en lii die iieh aan een dargelvke vertrediug sehuldig maken moeten daarvoor worden aangeklaagd Bete taal van den aaderkouing moge bq de Engdls k B il Indië aaastowt hebben verwekt ia Europa bI i a r het algemeen als de aitdnikking der publieke opinie worden besehouwd over de wqze waarop overheerscdite volkeu door haiuie maesten moeten worden behandeld BINNENLAND i3 ifea I OOODJl i S vtemfaer 1 J Aan deo veijaaidag van Z K H dea prïns vaa On je ward islaren op de gehtaikelgke öze gedacht Ba geldleeniag groot S e en reateade 41 3 pCt onlangs door het D koallege vaa den Krimpeoerwaard itgesekreven is niimsohoots voUeekeud geworden Heden is het 15 jaar geleden dat ie kraahtena de wet van 29 Juni 1851 AU no 86 nieaw aaraengntdde gemeenteradeu voor het eerat in openbare litting vergadndea Vaa de toen in den oadaehen gemeenteraad heBoemdc ledea hebhea t leden onafgebroken tot heden aitUag gehad M i n de hh W i Fortuin Droogkever G Frinae ea T P Virnly LaatstgcBoeade heeft gedareade dien tjjd tevena ala wathander nttiag gahad ia het college vao dagelybeh baatuar W j veatigen de aandacht op achterstaande advertenfie waarbji tegen moij enavond een oaaart wordt gciuutauceerd Wg doea dit omdat het te oordeden aaar rarscbillende raeenaiea in eldera veMdiqaeade bladen jammer toa zjin ala men deu gdegenbeid om ieta goeds te hooien ongebruikt liet voorbïgaan Zaterdagavond Werd t zelfde concert in ds ParXnal te Amateidam gegeven en in een beoordealing daarvan s hat UmiMM laten wij o a het volg ad rDe kdpel otigcvser O man sterk b it fell eer verdicHsteigk euaemUe eu bijzunder urertien iflj getroffen door de zmvcn en zekere klanken die het 1 koper met name de hooriia en trombones ontwikkelden fits beSda Mvertareii hi AAar and fj Kossiai Bil Ob a voa Weber liepen fraolUgl van stapel eg lieten jum ilomb aangaedc wrataudfaoadiug en virtaositait weiug of niets t £ vensobeu over £ en duet uit la Tnaviata vojr hoorn n mugjuuaoa deed de hh Josef PeschareaHaruoffaU bekw kunstenaars waardetren en de euncertaiite variatieu voor Hoorn voorgedriigen door den heer Panifc fclotlkien zuivar zekir ea afgerond door de mimte Ken eind verder zegt dezelfde beóordeelaar Keu der sohooiiste uainmers van het programma waa het laatste nummer der eerate afdeeling variatieu voor luit van p 3lm xMJfedragen door den heerPilat een blinden kunatenaar die zoo wij gélooven in geen aauwe lletrekking tot de Kapel staat ZoOmeesterlijk was het spel van deo virtaooa met zooveel brio en zekerheid ea aehoon geluid werden devaiiatiètt voorgedragen dat de toejuichingen zieh luide en aanhoudend verhieven zoodat de heer Pilat nogmaals het instranekt opnam dat hem zoo goedediensten verleent om in de schoouste tonen zqoe dankbatHiad te bewgzeai voor de eervolle onderseheidiag hem gesohödieti In het tweede deel bemerkten wjj behalve de reeds besproken ouvertare Oberuu eea Anneii cftneecipatka voor Hona waafiazich de heo Panik weder van zeer gunstige zjjdcJeed kennen eene ai dlge Potpoarri Theater nnd Kueipe waarin zieh om sirgd de meeat bekende en gevierde motieven verdrongen en en concert van Briefiialdi voor fluit dat den Winden kunstenaar den heerPilat weder schoone lauweren deed inoogsten Het waaons een bijzonder geuoej eu dezen avond net taatatgeiioemdea rirlaooakenids ie maken Helaaa de grootète schat die deu menseh op aarde is geschonken het lichtder oogen moet hij missen maar iudien iets in staat is hem dit zwaar gemit minder te doen gevoelen dan is dit wel het ialejit dal hg het zijne mag noemen en dat van eea edele niet aÓeitaagsdbe kJuiatenaaranatnttr getuigt Sen groote Oeaterreiiihische retraite van K r B vormde da fiaale en werd met lana braroor eu kracht ten gtAoo gebiadht Oua aehijnt het tOe dat een ca ander velen zalbewe ea om marj eaavaod naar K nttm te aan I II 1 I I I Oistaren ea heden lud de in het vorig nr van u Uad aangakandigde fdhiedwedatrüd ylaata Se Aaata vaa hef iaiat leveide een vrodlgke aaaUik p Q nette hilotmen iet infanterie jhntterj B weerbaailicid 4e wele hèUngeteUeade taeaohoawera de aefantterq muiek etm enz allea werkte mede om het tooned ran idea atrgd er zoo te doea uitzien dat t tea volle eea wandeling daarheen waard waa De uitslag van d wedatrijd p r e baan die giateren plaata liad luidt ala r t Luitenant de Wildt Ie pr in S achoten net 83 panten Een paar Preaenteertrammelt Malglaa met Zilver gemonteerd A van Vlia Azu van Vlaardingen Se pr a idem idem Een KriitaUen BesohuilgUa met zilver gemonteerd A van Xeedt Dorttand 3e prga idem ilem Een Kristallen Znnrstel met Zilver geinouteerd U van Wgngaardca 4e ergs in S séhoten met 32 pantrn Ken Itatglaa Theetma met Zilver gemonteerd IJpiJaar fzn Se prjja ïdeia idem Een Berolver met 180 patronen Het heatnar der Oewltde afdeeling van den AntiDienatvervangingsboud sdrgft ona naar aanleidiug van onze opmerking over die afdeeling in ons vorig nummer dat door een ongelukkig toeval wiuirdoor de drukkerij de besteldO eonvooatie biijetteu niet kon aleveren de vergadering niet op de gewone wgze geeoovooeerd werd maar dat de bode der vereeniging bü al de leden ia rond gezonden om haar aan te kondigen Dat er voorts een afdeeliag vcrf adering geveest is doch dat niemand der aanwezige leden genegen waa afgevaardigde ter algemeene vergadering te zg u en dat dus ook niemand gdiocen werd Onze letera zien deihalve dat het bestuur zijn ptieht deed Het was ona mht aangenaam dit te Temtmen maar we zijn 100 vrg Uerbg op e meiten lo dat de bode zidi zeer itdrdig van z n taak heeft gekweten daar verscheidene ledea geen kennia hadden bekomen vu de vqrgaMrïng coodat dit middel tot eonvoeatie vaa v i gaderiBcen geen aanbeveling verdient en So dat t woorqe m door t beataur gebraikt niet enehtvaar i ia dav ket meenen Ü niet ia voorgea 4uceveB dat de afgevaardigden uit de atawnige leden moetca fdcoten worden Daifr dagen wei i a is Jra toin aohter het hnia d n BC r de Botia op da Ooathaven alhier vruchten vermijt Aanvankelijk dacht wen dat bol ratten waren die se weg aleepten doch taeiL et BMh teu op uil zijn gezet bleek het dat het en vÉfVlr twee lieenen waa die het deed Een peraoon die daar in ds bnait wooade aofaeen gere eld jederen morgeo Zidi daar gratie vaa vinchta ta voonieo Oiateren gebearde hier kt rolgeadc mgekk dat ter waanehaving voor anderen l f vetmeüing verdient De heer S deed met zg n kind een wandeling toea hij daarin gestuit werd doordat de brug aan lutt Xabat geopend waa tot doorlating van aahepen Naiat die gapasaeetd wana werd d brug toegedraaid toen de genoemde heer het kind daarop zetti vdór die nog geheel waa toej raaid met het ongelukkig gevolg dat het voetje van t kind geraakte tnaadiéf brug en maar waazdoor eane aeei y katlarwondinf oatatond zoodat het voetje moest afgeaet Zaterdagmiddag nraren op de Pepetatraat eeatfa jougena aau t apelra loea eea te dieht b den kant komende daarin vieL Spoedig waa hjj gaiedea kvwimetdenaehrik vig De toestand der Undcrjjen ia de ICriauwnerwaard ia na de jongste zegena eer bevredigend De weilanden begiuuea weer erervloedig gras te krggen Ds havervelden en henoepakkers etaan zeer adhoan haair4 dit laatste gewas wel wat ijl ia Het aardappelgevaa valt zoowel lu kwaliteit als kwantiteit mtder de vraea die men aanvankelijk koeaterde voor ziekte of roor zoogenaamden tweedeu groei beeft zich totdasvexegiH lukkig nog niet bewaaiïeid Kr bestaat ved hoop dat de aardappelen die tot dusverre nog A boog ia prgs varen voor de viuteiproviaïe niet daanlar ziiUen vezen dan in bet vorige jaar Deu n Aug beeft ie Sehooilhoven zoo sebr men aau bet HU de bra liliaebe genacii de periodielce verkicrang piaata gevoirflen voor een der twee kerkmeesters waarait het beatuar dier gemeente bestaat wïeiis t d van aftreding met het einde vun dit jaar vervalt A in die verkiiiai t l a den 31 stemgerechtigden dcelgeaomen maar bg da opening van de stemboa waarb b$na alle sttmnMra tcvenvoofdig varen kwamen 84 atembittea te noorsonijnt Het stembareaa beataad ait de twee fiinweecende kerkmeesters met nog éiu gsaaaameeidea kieier De voorzitter van bet atembaraan de beUngbcbbende periodieke eaudidaat verUaatdedeatenining voor nitttf er naar nen aUnede verneemt bgvoagende dat er alsiMi géeae nieuwe verkiezing mear zua uitgeschreven worden en de tegenwoordige kerkmeeaters aldus zonilen blgven roortregeeren ZimiHt tegenwoordig zijnde kieura protesteerden biertegen In elk geval verlangden deze dat de atembillettea geopcaul ea everfaiid vooq eboen zonden worden w d bewast dat ig voor ceo aoderea dan den tegtnwoordigen keikmeeater geatemd hadden Het protest weri aai uomen naar de atembiUatten waden niet gaopend integendeel de voondttende vouwde ze dint en de drie leden zetteden ieder zijn tegel op dea omslag der billetten in dose zieh aan het verlangea van den voorzitter onderweipende Alstoen proteateerdeu die zeventien kiezers hierttyen bg den brceden keikeraad Israeli tiache hoofdaynagoge te Botterdam die beval dat de stem Betten wslke inmiddels oader deo voorzitter van bet stembareaa verUeveii waaeii zdbdeu geopend en oveiluid voorgelezen warden en zulks ten overstaan van een gedelegeerde ait Botterdam waartoe de aaeretaris van de larafUUsehe hooHsynagoge te Botterdam verd aangevezen Oepasaeerdeu Zondag heeft die opening plaata gevondeu waarbij alweder de proteateerewfe kieien tegeuwoonlig waren Op den aftredendea keikineeater waren Juist zooveel atemnen uitgebracht ala aoodig om aan het bestuur te blijven en aleohta 14 atemmen op den nienwcn oandidaat Hierop volgde een nieaw oiiatnimig proteat van de zijde van kot zeventiental kiezers die onder cede wilikn verklaren dat zü op den nieuwen en niet on den ouden candidaat gestemd hadden en dat zg begrepen dat er 8 billetten hunner partg verdwenen waren Dit nam niet weg dat de voorzitter van het stembureau in vereeniging met den gedelegeerde ait Botterdam dep aftredenden kerkmeester als gekozen bleef proetameeren waarop een der bedoalda 17 ki ezers zieh naar de tafel waarop het pakket sten tletiettaB Ug begaf bet opnam en er ziph in allrrgl mede naar buiten spoede waar een agent van politie gepoiteerd vas wien bij het aakfcet ter hand stelde en met wien b daarop onnfdeUijk naar den burgemeeaier van Sdioonhoven ging die d naar men vernecttt tentond deae netelige zaak heeft aangetrokken en naar men aegt het gebeurde ter keanisvan dan offioier van jBatkie te BattMrdtm beeft gebrapbt of alsnog zon brengen Ziehier althans wat my omttMt deA taak er Wta ia gekomen Ik Uat natnnriijk ia bet mSddtt df De bjjw derbeden nij net volkemen jnittbtid ijn a alt gedeeld Van verachilleui e geloofwaardige znden wordt erd Ut de beeren miaiatera van Ooltstein en Kierde bebbeh volhard bü bun ontslag en dat in hunne pbuta in bet onrigei aanUgvend miaiaterie zullen treden de beerea mr A J Swart ond president van het hoog gereohtabof en van het boog militair gerechtshof in Ned Jndie aedert 1866 lid viu den raad vun state ala miniater van koloniën n generaalniajoor H 1 B Begen directeur van bet iiutarieel der artillerie ala miniater van oorlog Ati Bey abeik van Algiers is gisteren middag te s Hage gearriveerd vergezeld run twee Pzantobe fficieren uit de bezetting dier stad en eru tolk vermits bet opperhoofd zioh slechts in het Arubisoh kan uitdrukken Deze stambeatuuider werd uamena priua Alezaader aau bet HoUaudsobe spoorwt tatioa oppwseht door door HD adjudant kapit n Betjermitt die da vreemde bezoekers naar s prinsen pak geleidde nn door Z K H te onieu ontvangen bij wien de Aeik dineerde De reizig re hïbbeu in het hotel Panlez hun intrek geuomcn Z K H prias Alexsiider begaf zich beoeu cebteod tan 91 ure per axtra treic jiaar bnt Lm ten einde het Arabiaoha atamboofd aan Z M deu koning voor te ttetlen Den J4b Oaiober 1874 trad de wet op dra kiuderarbeid in verking In het eerste jaar was bat verboden kinderen beneden iitn jaren in dienst te hebben 1 in het tweede jaar wu dit miiiimum tl ti van 14 October as af mogen nu geen kindervn beneden immUf jaren in Minaeu enz arbeiden Vt W C H Staring ou i lnapeoteor van hei middelbaar onderwijs beeft naar de Jnk t verneemt aan dan miuiater van biBiieitlaiidiiohe zaken veitoobt bem om ndeueu van gezondheid te outbaleu van de bewerking van het vendag van dan badboav in NederUnd betvelk reeds vele jaren aditer en door bem werd aamengeateld Voqr de wetenschappelijke czpeditis naar DjamU Saroatn zon altbana naar de N R Ct verneemt leehta 40 000 zijn bgeeugebraoht welke aora hg lauge na niet voldoende zon wezen Z Szo de mi I niater van koloniën heeft nu echter tijiie medewerking ve i laaa d tengevolge waarvan de expeditie tot een liefin van uitvoering la gekomen Bij hh kerkvoogden van de Nad berv gemeente te Leiden is van een onbekeode 1000 ontvangen tmt de reatanratia vaa de Qioola kerkt Het groote troepenvervoer waarvan wü vroeger nolcdeeling deden in een onzer vorige nnmmera ia naar weusob afgeloopcn Door den Direoteur generaal der Msa ts eb a p pjj tot £ mb itatie van Staatsspoorwegen ia de volgende dienator aan het peraoneel nitgeraardigd Toor de goede zcvgen van hen die met de regeling van het Iroepentransport op den 25n en 2 n Augustus sijn belast geweest voor de regelmatigheid waarmede het werd uitgevoerd mocht ik deu dank van Z Exo den Uinister van Oorlog ontvangen Ik kwijt ing van een aangename taak dat gnastig ouideal van den zoo zaakknndigen Bewindsman tegalijk met mijn verklaring van tevredeubeid ter kennia van ona penonad te brengen ZIJ die meer bepaald bij bet tranaport van de Irgerdivisie op den 2Sn en 26n Augustus zijn betrokken geweest hebben zioh loffelijk vau bun plicht gekweteu Ala erkenning daarvan zijn bh chefs der betrokken diaakten nitgenoodigd mg een voordracht te doen tM bat varleenen van een gratificatie aan die ambteaann beambten en verkliedeu die door bgzouderen diedatijver en toewijding knnuen geacht worden meer bgaonder tof bet verkr en van het gnnslige resultaat hebben medegewerkt SUumf Ia den ITêkt het bekende ediblad oor onderwijl leert men oader het opaohrifl Zes en dertigjaiige krügs en Veertigjarige scfaooldiensl deze opiMrIcing I Ken onzer dagbladen bevatte in de vorige week in brtielNe nummer de volgende berichten s Hage Aau een hnzaar alhier is de gouden medaille en 50 voor 36 jareu ilienst op de parade plechtig uitgereikt Wilanra De hoofdonderwijzer P Oeist ontving bjj zyn 40 j rige ambtabediening vanwege Z M den koning een frul boekgeaohenk tef waarde van 40 Man schrijft ona uit Nijmegen aan h t ffwtiUMUd fUt beeft bier gevaar bealaan voer militaire mwnekwsriutehingi bet mpziekkorpL der atadeiyke aobntian dat di biina ontbonden vlM beaobpnwd HierVfa ovdan wy allee wat we op uuiiekaal gebied boitten hebben verloren en hoe groot d t verUea il ban men tien uit ondeiataand programma Wé krijgen bier namelijk Maandag bet mniiek barp Sjim mau iiit Ainsterduih over tot Zaterdag en mu dan can Wkd dana te kunnen maken ia het u ende pragntuima genutakt Maandag concert in turgerluat gevolgd door bd Diuadag idem in de flarmouie gevolgd door bab Woenadag idem in Beig n dal Donderdag idem iu Buigerlnat gevolgd door bal Vrydag in de Harmonie gevolgd door bal Het eerate concert in Burgerlnst eu de Harmouie wordt aangaboden dour de offiouren vau t 7de i g infanterie Behalve borenataaitde krijgen we nog lederen dag matinee Waariijk voor een zoodanig muziekaal danaluatig publiek u tooh wel een eigen muziekkorpa nnodig Gelukkig ia te dfder uur de aehatierijkapel weder in zooverre gereoonstitseerd dat eg uitvoeriugen kangeven Van wege bet Departement van Biunenlandadie Zaken is de volgende beaobrgviug uitgegeven van den Coloradokekcr met bet bgsolinft Indien gg dezen gehuchten vgand van dea aardappeloogst ia welke gedaante ook outiooet doodt hem oumiddeUgk De C brado kever die iu Amerika zulks vreeselyka vcrwocstiiigcii iu de aardappdeu heeft te weeg gebracht batft op deu rug gezicu de gedaanu van onzen inlaudschcM groeueu goudbaan maar hg ia een weiuig giooler ongeveer 11 tot 12 millim lang Zijue kUsur is vleeschkleurig rood of roaaehtig isabeUe met zwarte oogcu 18 kleine zwarte vlekjes euatipjea op het bjlslatuk au vgf gebogeu langatrepeu op ie ler dekacfaild Aau de paoten ign de knieeu en tarsen zwart De streep Ltugs den naad der deksohilden is zeer smal de overige zgn tamelijk breed de zijranden dier atrepen zijn niet acherp afgebakend en taaaohen baar ziet men op de iaabelle grondklear nog zeer fijue zwarte of bruine atippeltjea De eieren worden door den moederkerer bij hoopjea van 80 of ieta meer of mindci op de oadnxgde der bUterea vaatgelgmd Zg zijn ieta meer dan 2 millim luig en en 0 7 millim breed glad hooggeel of oraige van kleur en hebben fn rolronde aau beide einden toegminde gedaante Binnen vijf of zes dagen komen nit dvze eieren tU jonga larven te voorschgn Deze zijn auuvuukclijk blo drood later gaat dtz kleur in vleeacbkleur over De vidwaaaehea larven zijn tnasehen 8 en 9 millim lang na den tweeden ring van bet lichaam dik en gezwoUen bnltig uitgezet op den aan het einde toe eapitat ovn bel geheel kaid en zonder kuobbeltjes of wratten De kaaavormige van voren eeuigszins ingedeukte kop is glanzig zwart met witaahtige bOviniip 4 wifu a oogjes ter wederi e besdienad do r gele bdrstdhaar es idè bovenkaken hebbeu vijf tandjes Het barststufc ia rit aan den voorraad dan zwart tervyi het overige Ungate gededie vleeaebklcBrig is met vela olijfbruine vlekjea die ieder atzonderiijk uit twee atipjea bestaan Hat overig gedeelte van bet lichaam ia vleeachkleurig of geelachtig in de zijden voorzien van twee r en ronde zwarte vlekken boven dkander De zee pootea waarvan de vijf achterate vrij leng zijn hebben zwarte heupen en witte dijen met acbenen en taraen de aan de bovenzijde zwart ean de owleiaajde wit sijn Na ïï dagen of bijiia drie weken de planten verwoeat te hebben kruipt de larva vulw ssen zgude in den grond waar zg iu en pop verandert uit wdke in den zomer aa 10 of 12 dagen de kever te voorsohgu komt Er zijn jaartgks drie geslachten waarvan het laatate deu geheelen winter iu den poptoeataod onder deu budein doorbrengt Men feest in bet Jlgntttn PttUiMai De offioier van jnatitie virmeeut te moeten waarschuwen tegen de bedriegelijke banddiiigen van zekere Jeannetta Bertiua Felix van Kaatenop oud 3i3 jaren naaister geboren te Doesborgh wonende te Nymq baar bruin voorhoofd plat oogen blaauw neua dik kin spits aangexiobt ovaal g ftalte klein en gezet Zy trekt van de eene plaata naar de andere en tracht door valsohe voorgevens van treurige lotgevallen en hooge afkomst zich by familieu in te dringen ten einde huisvesting en voeding te erlangen hetgeen haar dan ook heibaaldeiyk te Zutpbeu en omstreken is gelukt By den gemeenteraad van Kndingen ia een adres met ongeveer 300 hundteekeaingen tegen en een met 600 baudleekeniugen voor het kool oloaCt stdsd ingekomen De raad zal het adviea der gezondbeidakommissle afwachten i Men herinnert zich dat leedi gertimen tgd geladen verscbgnaelen van veriamming en zenuwaendoeuingan waren opgemerkt onder bewonen ia de nabijbeid van een loodwitfabriek naby Botterdam Dr DeLooa van Leideti daafover geraadpleegd atdde een onderzoek in dat in het Weekbbui van bet Nsd Tgdsohrift voor Geneeskunde opgenomen werd en waaruit bleek dat de ziskteverschijnlden bet gevolg waren van het gebruik van groenten die in den omtrek der fabriek groeiden en een vry aanzieulgke faoevielbeid lood bevatten Dit voorval schijnt ook buiten ons land de aandliAt te hebben gttrokkÏMien bet Briltsll Medical Journal heeft de uitkomsten van het oodetzoek van dr De Loos in zgu kuluinuivB opgrauaea De Synode der Nrd Herv Kerk beeft bet volgend besloten ten opnobte vau bet booger omierwgs In bet eerste hoofdstuk van het reglenient door baar vastgesteld rn dat aau de provinciale kerkbesturen en kUudkale v aderingen om oousidentia en advies zal worden toegezonden ataat onder da algauaiiie bepalingen boven an dat vanwege geOfieinda kerk in de steden waar rglcsunitersitrlteu gereetigd zijn booger onderwijs iu de godgeleerdheid gegwea tal worden ten behoeve der Ned Herv Kertc voof zoover het volgens de wet tot regeling van het H O gegeven godgeleerd ouderwgs nirtiu de behoefte dar kerk vooixiet De vakken waariu dit onderwijs gegeven lal worden zgu tweeërlei lo die waarin ouderwys wutl 2o die waarin ouderwgs zul iaaxea gegevea worden Tot bet eerste behoort het Bijbelscbe en de leerstalligv Godgeleerdheid de gesdiiolenis van de Ned Herr kerk en van hare leera llingen eu de practiiebe Qudgeleerdheid met de daoabg bchoorenda aeféntnged Tot het tweede behoort de bermauautiek en i icfcvan deu Bijbel de Bgb he geaohiedenia d Cbitstelgke zedckuude de beginselen van bet kerkrecht luzuuderheid van de Ned Herv kerk en de theorieen geacbiedenis der Christelijke zeudiiig Dat onderwijl moet gegeven worden door 9t $ hoogleerareu a in elke bougesehool die herder en leeraW of altbaas oandidaat ia de theologie moeten ge V e e zyn Door de nede worden xij beuoemd uit COr drietd voorgedragen door eene daartoe beitaande oommissie samengeateld uit even loovele peieomi ala er proviueiale kerkbesturen zijn benevens ééa lid dat de Waalsche commissie rertegeuwoordigt Zgen hunne aaonndi worden roor dnc jaren benoemd Da oommissie heeft zitting iu den Haag zg raadpleegt de kerkelgke booglecraicB aan de drie uuiveraiteitcn en bealttit met vobtrekte meerderheid van alaaiaiea De benoemde boogleeraar legt voor den preaideat vicepreaident en secretaris der Synode de pleobtiga belofte af dat hg zgne betrekking met grer en troav zd vervaUea hoedt een redevoering n geniet betzdfde tractement en deie fde vooneebten ui de d a r bet rijk aangeatelde hoogleeraren Ecamad a maand buiten de vacantietgden tnedt hg voor de gemeeata der academieatad op Het veibigf der stadentea aan de boogesebool dunit vier janu Voorloopig ia vaatgeatrM dat tg het toogenaainde eandidanannnm a oetaa a egd bdiba om tot het kerkelgk examea t worden toegebittC Voor het laatstgenoemde exiiaa moeten zij bet bewf inleveren dat zg tvee jaren lang Ac Iraaaa hebben gevolgd lu de gëacbiedeuu dea Chrutendoma ia de uitlegging van het O eu N Testaiiieut tjs dis wijsbegeerta van den godadieuat in de Bijb he Oodgeleerdbeid gedurende éiu jaar in de encyclopaedia de Godgeleerdheid in de geaahiadeniB der leer aangaand God iu de geacbiedenis der godtdicndea die van den Israëlietisobeii godsdienst in de Hebreevsobe taal en letterkunde iu de oud b iateiyke letterkunde in Chrisielijke dogmeu gesahiidenia in de geacbiedenis van de Nederhudseh Hervormde kark en hare leerstdliugen iu de hernianeutiek en critidc de zedekuude de Ned taal eu letterkunde de legict desverkielende de geschiedenis der wysbegeerie de methaphysica of zielkunde De boogleeraren ataan in de nanwate betrekkingtot de Synode zenden baar jaariyka een veialag vanden ataat van het booger keriidyk onderwija en vanbet gedrag der atndenten Zelvaa ataan zg ook onderhet toezicht der Synode en kunnen door deze omwangedrag of plichtverxuim warden afgeiet Tweehunner hebben in de Synode zitting met praeadviseerende stem Zondag werdteOentop het stadhuis te 10 nrande fcestelgkhcid geopend door het geuzenlied op vertrek van den due d Alb uitgevoerd door bet orkest Daarop volgde eën flinke en bartelgke welkomstgroet van deu schepen Wegener en een eeuigszins te ved in bgzonderbeden afdalende biatoriacbe toeapraak vaa profeaaor Paul Fredericq die intuéaoben ala hoofdontwerper van den optocht de verdienate heeft van de eigeniyke zid an het feeat te zyn Hel orcheat apedde het Wflbdmns van Naaaauen dat met daverende toejuicbfalgen wordt bujoet Na een toaapraak van den bunmmeeater graaf K de Kerckhove werd bet gedenkteü onthuU onder herhadd hoera van de aanweainn Het gedenktaekeu ia een eenvoiidifi fraai bew ncte ateen met bet volgende opschrift vDen Sstcn Noreinber 1576 vérd in dit stadhuis de paoifioatia van Gent gedoten waarbg de venobilleude pnviaaiin dar Nederlanden beloofden ongetweyfdewA nde in goeden trouwe te onderbonden eene vaite en onveibreeakelyke vriendiobap eude vrede ende dkander ten allea tydcn by te staan piet raadt en daadt goedt eude bloedt en waarbg keiaer Karals hloedplakkaten op t stuk van de heneic