Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1876

t Uiiiverseel Ziiiverings Zótit il het BTOudigit n aoedkoopute hmMbiddel tegen mai pün raMeknmp ileehte yfiVRw tering snar booHpÖB duizeligheid huiktoppingen enz en m ert dMr ket ook bg hst imnltoB Tim ure vïiicfcten bet weekk Ae van Broenten Tooml penWmchten i a t r boonen linzen enz zeer goede dieortan bewjat in ieder huisgezin geronden wmrden In pakjea Vrijdag 8 September N 1878 OUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gonila en OmMen k 18 83 en 60 centa Haarbalsem of Eau philocome DvM baiaem ii eeoe ipiritoa opkwiing van een zeer Bja vet met eene oavoeging aa Perobftlaem extract van kin en velrickewLe olieëa fig mnigt de huid van bet hooM en kan hM berte middel g noemd worden om de groei an het haar te beTordei n het wtrdleD te Tooricomqk in flacuM a 45 en 00 Mt Anatherin lHondwater Met een gdökrheereelfaeid irat rgemengd is bet de aaagenaannt BOD bpoeiiiia Het Baeot eiken slechten smaak yn reinigt de tanden Tersterkt zwak twidvleeseh ai verhiadert da Tormkig t kalk op de tanden daar het slgm en overbl afaelen der apqzeB oplost He t flaeon kost 75 Cents Ëng elsch Tand poeder In egante dozen van 100 en 50 gramfflen a 45 en 2S cents ldiaton f roppois zonder schadelgke bestanddelen vi en oogeoblikkeiyk vaa de berigale Kiespgn Het fleschje kost 25 Ceute gy B J iedar artikel t tema oityoerige gebroikBaanwI jgtng Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots Toomamelgk te GouJa b L Welter L Schenk en J C ZeUenrflk te Schoonhoven bg Wed Wolff eu Zoon j te Oadg water bg K Jonker Idenbnrg te Wotrden b j N C ran der Kas £ n in de andere plaateen in de bekende depots Emmerik H VON OIMBOBN WinlMi gwcdont Deu iéiat Scfunuktt iSTS brcft fci deiiKenterajd van Gent dtven itCTii al etue herioMciag nu de SOOate er ariD aa lu vcrdni 4oeu plutKu Volgen de nAmeu van burgeiuecatertn n ciepiïiïn i etha der Erfc ofcu 4ieo wfrk van Mtt VerM Miohtl Sirogoff f itchi veiiMihenTO welks icrfclnjiiini hrl oinjtfU ir gtu doet bij deielr kunnen aAiiVaudi t u Dit uirtttre erk v u den talenHoHeu romnn8chnj ef Uhuort om too te irggeu tot tijn tweede lüurt van werken Het teeft oiet een teek van luter of miudir pkan taatÏM e tufereden teen phaataatisciie rfitltc chrijviug maar evenals in la Ea fault in capilaiue Cramt U Votmft tnUmr da vumit h Cia ctUor iu etu hoogat büfi uden vorm het ondertjek van ermiigc geogra i phiscte CU ethnolo aehe stadie Pilinaal bèschrytt Jnles Teruc eeit deel van bet onbrkende Ba tau3 A veAaalt dat de Tartaren in op$ and zijn gekomru i t emir van Bonkhara rde e rzuchtige en wKede eoAjr beeft festeuud door de Khau v tn Khokaad en Cotntdouze het goavernetDetit van Scmipolauusk door liju troepen boet Hen weel Ie Mbskan niet lioever hij leeds in Siberië ia doorgedrongen De telegraafdraden zijn afgetueden de verbiudiug gthcsl vwbrokeu AJleeu weet men dal de troeder van den Ctaar de Grootvorst die te Irkontak verblijf h judt Jppoot gevaar loopt Bij de troepen t au Feofat bevindt jdeh een Riiasiseh officier Ivan Ogareff een verrader ifif traebten lal onder een v ls eu naam het ver 1ronw£n van den grootvorst te winnen om dan de tad likoatsk in baodco der Tnrtareu te spelen Men 4e H koerier uoodig die dwat door het in OfMtand gekomen land trekt eu ik u gnwt vorst een ief van den Ciaar ter hand sltlt De kfjerier i tei tl Ttfogof Hy vertrekt naar Moekou bereikt Ïïiijai Navogorod zakt de Wolga af trtkt bet üral tthê over en dtiugt tot Kalirau door Daar wordl 9 door de Tartaren gevalden genomen liet deze pebenrtenia eindigt ket eerste deel van den rauan an het volgende deei mag men at üig verwaebten Hicèel Stragoff te Irkoatsk te riec aankuinen want liet is een man die zieb door niet laat temgtehrikken Twee verslaggevers een Frauschmaa en een Bugtlseh in iu vormen het gVdjipige element in den nieuwen roman van Jals Terne die door dit nieuwe werk flaiienflen groote kinderea tn Heine kinderen weder aa lich verplicht beeft Burgerlijke Stand RIROSB t Seyt H a wmi Petra er H r Btkka a G Biuk noKu Pkio a i4an A M £ ii rlkrafl V na 4eB Xaie Frau oailm I ia ii r lileg ca J de finda MittJwo Johaaoei ioic kn owien i vaa Oonehot ea J vaa 4fT Teer TERLBDEN S t L U Mso I j ADVERTENTIÊN V BenUm vaa een Zoon ADRIANA MASA TAX tttx £ N8E gelieitie Bchtgenodte van M ËNGELBBBGT 9mdi 2 September 1876 Bedea orerleden na een kortstondige Bekte onze geliefde Moeder et Behnwdmoeder KLARA DE WIND wedewe van Mathms AsTMOs Vmiuj in den onderdom t b 63 JHBO CB 10 maanden Wa f ns hare bedroeile Kiodeien en Behawdkindereii A VEBJCAAIK gwKfa 1 September 1876 Hedea overleed tot di w droei beid ran Bf en mgne kinderen mgn geliefde Eebl aoot de Heer L££KDEBT os MOOU iadenoaderiom Tsn niim 61 jamt Wan L n MOOW P md 3 Beipt 1876 di Joira Jiati SM alf ia enc imiófenngi f lfcdlg € CATAL €l SSE V P IHSU TE FR4 llt k A 5 CtL rerkrügbnu bü den BoaUu iMi Vwr A BBINXMAN Lai e Gn e aiM Bca GÜEDKOOFJi Sociëteit 0 S GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Gouda WOENSDA e SEPTEHBEB 1876 SÜNSTENmCOMT te geren door de Heeren HEBMANBK BarmoniumVirtuoot en PIL AT Flmt VirtmM beiden uit raajir Met medewnking ran eene Kapel samengesteld nit 30 penonn ha reiachiUelide K K Oostenipoehe Militaire Moxiek corpsen onder leiding ran den Kapelmeester AL FBED PLEUEB nit Wunen De Kapel is op hare terognns ran PhiiadtlpJaa en kan slechte één Concert geren Entree 49 Cta ds persoon HH iisdan dec Sociëteit en htmne Dames 30 Cis de persoon Aanvang ten Half Acht ure Toegestaan door de Commissie van Toexieht NOOTHOVEN ta GOOE USSELSTEUN De Ondergeteekende berigt dat haar MAGA ZÜN op nieuw T rzien i ran de fraaitU CoOumeê uit alle jdrakken ToorBAL en TOONBELVOOKSTELUNOEN Wed E N DAVIDSON St Jaeobrtraat 98 Un Haag Openbare Verkoopingr ran enige SLOOTEN OF TAASm griegn ia dea VOOBOFSOUBN POLDEB onder Wiiddmjuieen m aan dien Pbldertoebebooreade op VRUDAO dn 8n SEPTEM BBB IWt des roormiddags ten 11 ore i het Ni aw Sod teit tbotiw aao d Brug 1daar Bseedwr bö Uilette en iofennaUIn ten Ku tere ran Notari MOLBNAAB te WaHdinm e n aM4a j nk vw A BriDkaHM Eeoe Fataoenlgke DAME verlangt te GetMh TWEE Nette gehed ONGEMEUBELEEBDB mm m mmm Adres ouder letter M B 1 den Heer Ml J H TAS MIËBOP Tnr narkt te Gouda Gediir cndc 26 jaren beprodiil AnatherinPreparalen na ür J G rOPP k k U f T a4 m Z M u OoMMrtjk u Wccaaa Ha fMrgH e Mr 1 Tot vulling van holte Tanden i T gna beilniaifr ra beter mMt dou fcrt Tlad 4iiaWer el dat ifdeteen elf teer g emkkelijj en zonder pun in de llollen tand kan j luticu d t zicb daa éaa dro fnd catel Taadtkudi Muk bt da Taad vaar vnte keiitf ta hMdt aa dl f4 lardUjO Anatberio Mondwater Tibtt l t iB ftuou tc e £ L 1 7S M C 1 i hei roorIrrrelijktU aiddcl tegen rbaiutMclu onfslcltïog Eftellen em swmtcd t d W tiiudTlwM dm acwrti m tiiiditeen op fn vodt koat de bicdhc onnia daarrao mukt ItMOUmde tMdea weder rast dour trraterking VCD bet UudvlKeaeb fan alle Mbadci ke ttoSeo rem ct jgerft aan leii ibmmI eeD MogeauM tnwcke rt k tepK I bet An uuuugtatv rtiik weldra doet erd yueii Analherin Tandpasta Dm iDMldel geert nittbeU m fnacbbeid aan des de e diCDt boveuduB ia dt tjMtdes eeu helder Wjittea glaaa ta ént vrrkrijgen hna he 3err te orkoiara ea hettaMTteeieh U veralLikiti itjs Ü 1 ea 80 eeaU Plantaardig Tandpoeder Het reiiti tt de taadeo iood Dig dat dottr eea dB Ü tth gebroik met alleen de Kewoooluk Eoo Uitlge taaiOeeo arwyderl naar ook bet gUiaor der tandea aan helderheid a fljahtid toraeeiot Pryt per dooa BO eent TautenborsteU alfin MDHunaii vaa Dr i O IW tk Haf ltaéalta Z il du keuar laa üodcarnl ta Wacaaa VOST Valwaueaia 1 1 loac Klndma 80 Cata n aargchuwina Alle Amtar uada aamaikMla oa Aaatharia UoB illaa op d Ikliti geloofwaardiabeid vao ket PaUieaai nkrnd cd hebbeu zeer cncl senade teo gavalga gehad d labkM plml mu mrkiog tcMcg gebracht daanm wlB haa ik hiiriaede hat scrda pablieaai Qr iaihani lalka Aaaitifcicli ly er o j pojf j k Raf TaadaiU aa aitviadir dar Aaatkaria Frcfiralai la Waaaaa Te TtHlfütfli ts OcMlda bQ L Beheak tüMUt op d Ne MN t Qk A 8 4e Bott Mini j f H sa Statea Kelir peth fA SeUp e Q MiMi poroeleinviakfel te VfttMfJ li fV emMU epotb i U lMjriieal BrNosrfijk rt VtMÉt b4 IF ANnis sp k jt Am Mdaai bit irWiVd ksln k kdMriiatoi Ie 0 n ter M rM wia6i n W eekbevsa b jA oBr Een oud Testament In 1725 stierf Peter de Gfoote de man die den grond gelegd beeft van de mocht van het Rassische mjk de man die gesteUud door een menigte Waterlingen die zich m Rusland op zijn aatizoek gevestigd hadden den Moscoyieten d voordeelen der We ster ichc beschaving wilde dtoa sioakijn Door de stichting van Petersburg was de we gebiiana naar bet Westen door de verovenu en aan de Zwarte zee vm het zdidea van Europa voor de HassiHche heersch zacht geopend Voerde daar de halve maan heerschapp Peter hail reeds toen rer vooruitziende plannen Ruslaiid moes alleen op de Zwarte zee Iwvelen de weg naar de Middollandsche moest voor de Russische vloten open zijn de geloofsgenooten die onder het Tarksche juk zq htteu moeiten bevrgd en de Turken naar Azië terugsjejaa worden Koustantinopel vroeger bet 8tumboal de stad van het verlangen der Turken eu iu 145B door hen rerorerd is sedert Peter bet Stamboal der Russen is Peter niet geslaagd in de volvoering zgner plannen om uuu het Tiirkacbe rgk een einde te maken bg testament gelastte hij zijn opvolgers niet te rusten roor het doel dat hg zich reeds Voorateldet bereikt tya en nooit is dit bevel dcKir die opvolgers vergeten In welke onistanfUgheden Ruslaaü na Peter den Uroote verkeerd heeft wie daar ook de Uearschersstaf zwaaide altjjd was het oog van allen op Stamboul gericht Kojnstantinopel moet veroverd worden dit wns Peters leuze en nog is bet de leuze vnn ieJeren htgeaarden Rus Herhaaldelijk IS men reeds op hét punt geweest iat Ap l te bereiken Reeds eenmaal stonden de Russische legers voor Adrianopel en waren nog slechts enkele dagreizen van Konstantino el rerwiiderd door Russisohe kuiperflen is de macht des sultans gebroken aanzienlijke deelen ran zgn rgk hebben hem de gehoorzaamheid Of eitegi Griekenland is da een vreeselgken strgd een afzouderlglAoninkrgk geworden in het noorden hebben Roamanië en Sörrië sedert jaren de gehooi zaamheid opgezegd ëh kunnen als zelfstandig staten beschouwd wordep de Turksehe macht eenmaal zoo groot is thans ran weinis beteekenis meer milar neg altijd blinkt dt halve maan op de groote moskee te Konstantinopel nog altgd hlgft Rusland verlangen oiU uitvoering te geven aan Peters testament Turkge alleen zoude aan dit verlangen geen weerstand kannen bieden was het niet krachtig gesteund door de Westerscbe mogendheden hadden Engeland en Frankrgk niet steeds de partg voor Torkjje gekozen en daaraan schatten en legers ten ofter gebracht reeds lang zoade de Oostersche quaestie overeenkomstig het verlangen van Rusland opgelost zgn en dit vraagstuk althans eeen voortdurende oorzaak zgn van de ongerustheid die blgft heerschen over het behoud van den Europeescbe vrede Want nog altgd verlangt Rusland naar den dood ran den zieken man om zgn nalatenschap in bezit te nemen en de hooding ran Engeland belet steeds om op gewelddadige wgze die begeerte te rermllen Voerde Rusland zgn legers weder naar Konstantinopel Engeland zonde niet aarzelen om zgn rloten ter bMchikking ran Turkge te tellen de Zwarte zee toch mag uit handelsbelang niet aan Rusland behooren Is men in Petersburg reeds eenmaal teleurgesteld en gevoelt men daar nog altgd de naweëeq ran den Krimoorlog toch geeft aea de plannen niet op meH gebruikt slechts e tjBdeie middelen niet door geweld door kuipergen en list tracht men het doel te bereiken men speculeert op den allerellendigsten toestand v aarin het IHirksche rjjk sedert jaren rerkeert Men wil het niet rermeeateren omdat dit den Europeeschen vrede in gevaar zou brengen maar eenvoudig doen instorten Uttgelgks zgn de nieuwsbladen weder geruid met berichteir omtrent den oorlof die thans in Turkije gevoerd wordt Servaë Seft de vaan van deu opstmd opgestpken en in boudgeiioofoichap met Muuteoeant wil het voor zich uitbreiding vun gebied tai koste ran Turkge verkrijgen Kende men de bedoelii n ran Rusland niet wi t men niet dat tal ran Russen in het Servische leger dienst bad n genomen en aan de oevers van den NeWa met sympatbie aan de broeders van den Donau gedacht werd zeer zeker zoude de atrgd die tbawi gevoerd wordt niet zooveel belangstelling wdveu Of Servië eenige mglcu gronds meer bei dan ef Turkge het meerdere verplichtingea ojdegt noch het eeoe noch het andere zooda ons met geapannen rerwackting naar bericMea uit bet rerre Oosten doen uitzien of het kr iCigeluk den Turken of den SerViers gunstig is zoude ons rrj onverschillig luteu Met greM ophet is het medeIjjden rau Europa ingolSoepen roor de slachtoffers rau Tuikachc tirannie het rerbranden van geheele drnpen hefe vermoorden der inwoners gruwelot ran alleiki aard worden otisin alle kleuren gaaeluUar en gaarne gelooven tv ij Ut de oorlog op on DeDS £elök wgze gevoerd worJt de vroes benden der Turken zullen at EVWi Ofrtnenschelgk zgn als de wraakzuchtige inaune i der zwarte betgen en bovendien het is oorlog boe ii in Frankrijk niet buisgehouilen il ior de beschaafde Duitschers wat kan men dan anders in het oosten verwachten Ook dit kan ons dhs geen b gzondere belangstelling inlioezemen Maar de verdrukking dan der Christenen door den lilahomedaan de onderdrukking van het krui door de haUe maan kan dit de oorzaak zgn der belangstelling Ook het Turksehe leger telt vele Christenen de admiraal der rki is een Engelscbman de sympathie van Rome is voor de halre maan en het Christendom der Bosuiërs Bulgaren e n Serriërs bestaat meer in naam dan mderdiiad Het oog om oog en tand om tand is in die streken van rrg wat meer beteekenis dan hut Heb uwen naasten lief zegen ze die vervloeken bid voor hen die u geweld aandoen Hoe zijn de Israeliten herhaaldelgk door de Christenen in Servië en Roamanië hehand d Waarlgk dit getuigde niet rui Christelgken zin en Christelgke beginselen Vanwaa dan die algemeen belangstelling ranwaaf dit uitzien naar beslissende tgdingen Het testament ran Peter da Groote geeft ons de rerklaring ran die belangstelling Wat zal Rusland doen vra t men zich af als het Servische leger rerslagen wordt Zal het zgn plannen weer tot later uitstellen of acht het dat de tgd gekomen is om de zaak roor goed te beslissen Zal het de Serviërs aan hun lot overlaten nadat het den tegenwoordigen strgd heeff uitgelokt of sal het op gevaar af oa de oorlog in geheel Europa te doen ontbrwden het zwaard uit de schede trekken om de Tnrken naar Azië terug te jagen en zoo de Ooatersche qnaestie op te lossen Wie kan abmog het antwoord g ren op die rragen wie kan de bestaande ongertistheid doen ophouden Wat zal het einde zgn ran den tegenwoordigen strjjd die op zich zelf ran geen beteekenis in zgn gerolgen van het hoogste belang roor de rust van geheel EuVopa kas zgn Niet het rerbranden ran dorpen niet het verslaan ran eenige honderden krggers de be langrgkste orerwinning zelfs ran een der partgen kan daarom in dezen strijd geen beslissing brengen Het woord blgfl nog aan de diplomatie Zal deze den algemeeue i oorlog voorkomen zal deze middelen weten te vinden om de bezwaren uit deu weg te ruimen zal dtze eindelgk in haar pogingen slagen m bet testament TM Peter deu Groote op vreedzame wgze ten nnToer te brengen De tgd alleen kan ons antwoord geren op die rragen L BUITENLAND Buitealaoiisek ttveralcbt De gtand der Oostencbe quaeativ is thans critiek De Turken meeater van Servië als ig willen dorven niet voortgaan uit vrees vau Eualavd dat j er xd staat de Ckriatenbevolklng in Turltije iu den mtcrstea uood bü te staan terwijl aan de dudere zgde Engeland de oudste bondgenoot tot uudere iuzicbten gekomen is eu bericht gezonden heeft dat men op ziju steun oiet mg t rekeneu Gaat Turkije met zijn leger Servië bezetten en plunderen dan zal Busbind stellig tuaaobeubeide komen en een Ëuroppeache oorlog taat voor de dear want Oostenrijk kan niet werkeloos blgreu De eenige hoop is dal alle mogendheden gezameuUJk althans Ëiigelaud eu Unslaad de I Forte dwiujceu zuUen om I zijn Chnateuonderddueu niet te luub uidcleu I Maaad was hs t ée veijaardag ritu de uuroepiiig der npubliek in Frankrijk Alle republikciiucbe Uuden b vaileu op dien datum besebouwiugeu uver deu ti genr l wouidi en regeeringsvorm eu lijue vuuruitziobten De gruttdtoou daurvau ia tevreciciihiid iuderdaad mogenda republtkeiueu zich tut dusver gclukweuaohen met huu houdiug eu werk Te Bonte heeft eene mf etiu pUats gehad tot bemigiug vau sjmpathie vour de diavisciie Ckristenea tu Turkije Die vargaderiug was uitgelokt door de antiSlavische houiling vau het VjMe ian dat tegenwoordig op goeden voet is swt le Turksehe Segeeriug en voor deie party trekt tegeu de opstandelingen De reden van deze zouilerliuge houding van den Paus is niet ver te zoeken de Skven in Turkije behooren tot ds Griiksehe kerk nirt uitzondering van een zeer klein deel Ucu moet erkeuuen dat de Fans dus handelende politiek doet maar in de miuder gunstige beteekenis van het oord De liberalen te Rome hebben gemeend m naaui der menschelgkheid tegen zulk eeu politiek te moeten prottètcereu eeu Biotie vau leeluemiug in het droevig lot der Bulgaren werd onngenomeu eu tevens besloten een commissie te benoemen die zich belasten wil nut het iuzam ltn van liefdegaven voor de gewonden in Turkije Iu andere steden vau luiie houdt men dfltelÜc vergaderingen En veel zal men kunnen geven want de berichten van de Turksehe gruwelen in BÓlgarije duren voort de Turksehe Hegeering heeft nu ouder bedreiging van straf san de Bulgaren vobodeu iets van hun bjden ipn vreemdelingen mede te deelen In de Pol Corr wordt echter weder gesproken van het plunderen door de Tacherkcssen van eeu deel van Jamboli Wuarbij acht vrouwen werden onteerd op drie uren afstands vau die stad werd een dorp gedeeltelijk verbrand De verkiezingen voor de nieuwe Italiaanache kamer van afgevaardigden tullen volgeus verscheidene Jioornsche bladen in de maand Oefober plaata hebben De groote onruststoker don Carlos omtrent wiens verblijf in de Vereenigde Suten allerlei dwaze verhalen in omloop t un heeft de terugreis naar Europa ondemomea Welk laad hjj met zjjne tegenwoordigheid zal vereeren wordt niet gemeld Nu de ros liJn afgeschaft heeft de Spaansoh regeering bealoten in de Baskisohe provinoiea de onmiddellijke betaling der Bohtcratallige belaslingen te vorderen wat wellicht niet geheel zonder moeilijkheden zal kunnen geschieden