Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1876

r BINiNENLAND A GOUDA 7 September 1878 PÏ Tot minister van koloniën is benoemd de heer mr Alting Mees eud president van het hooggerechl hof in Ned IndiS terwql de minister van marip mi tHterim is belast met de portefetille van oorlog De overige ministers blijven a an Gedurende de heide eerste dagen dezer week werden aan d Hoogere Burgerschool alhier de herexamens en toelatingsexsmens aijgenomen De leerlingen wier overgang naar hoogere kl Bsen van eeu herexamen in een of twee vakken afhankelqk was geateld konden allen tot de hoogere klasse worden toegelaten Voor het admimift examen hadden zich opgegeven 21 jtuigelieden een hunner werd voor de 2e klasse geschikt geoor leeld 16 voor de Ie klasse en 1 voor een enkel vak in die klasse zoodat eeu viertal moest worden afgewezen De onrsus is begonnen met 47 leerlingen van welke in de 3e kl 3 voor t volledig eu 5 voor t onvolledig iu de 2e 16 voor t volledig en 2 voor t onvolledig en in de I 20 voor t volledig en 1 voor t onvolledig ondenvfa zitten De vorige onrsus begon met 40 leerlingen De b gTDOting van Inkomsten eu Uitgaven voor onze gemeente voor deu dienst van 1877 bedraagt 242788 11 De Inkoftasten zijn aldus geraamd I Ontvangsten wegens vroegerediensten ƒ li S8 80 Opbrengst v belastingen en heffingen 183013 51 Baten en opkomsten spmitende uit gemeenteeigendommen enbezittingeu 82245 78 Ontvangsteu van versehillenden aarden toevallige baten 3452 02 Bnitengewoue ontnuigstea 11440 Ï42788 11 25066 1361 22399 63 3y95 61526 76 AMERIKA Piulewor dr B Zehden te San Prauoisoo deelt Tcrscheidene bgïuuderhedtn mede omtreut den toesUud ran de Seote der Mormoueu te Uuh die tegenwoordig leer aan het kwijueii is De eerate oorinak daarvan is geweest het Iwuwen m htt fort Duu lj iu de uabyheid van Utah en He a itrgieke bouUiug aii deu kummandant geuuraaj Cuuiiur die eeu iude maakte aan de misdaden waarvan de Mormonen wel werden verilu cht doch die meu uiet kou bfwijien Vervolgens kwam de uauleg van aen Paeifiob i iu en de exploititie ran mijueu lu Utah feger duie beide pioniers Tan het westen was Bughain ïüuug iiiat b stand Bi houderden festigdeu ïich de vrcimdelingen bü de Morinoucn en Young moest julSa gedoogen dit de geutiles iu Salt Iiake wa iiingru bouwden hotel openden dagbUdeu stichtten an door de strikte terughouding en aansluiting der Mormoueu ouderling vyandig tegenover de eo stou leu Vooral de ryke tilvermyueu Iqkten rel xreeindcliugen de hant tosseheu Mormonen en niet Mor üouen nam stseds toe als Welfen en Gl ibelUjuen staan ijj tegenwoordig tegenover elkander Aan welke yde eiudeiyk de overwinning al weren n niet moeilijk te voorspellen Het Mormoaendoin draagt reeds al te sterke teekenen van lijn naderend itide bat is inwendig ernstu zi k door uitwendige middeleu kan het jiiet narden geholpen Te vergccrs irerkeu honderden £ ngelsoheu eu Ieren tegen eeu arm alig loon aan deu bonw van eeu nieuwen tempel te vergeefs ijveren Brigham Youiig en zyiie apostelen iu hun predieaties tegen de gentiles als ketters en verdoemden te vergeefs traofaten de Monnoontehe leudeHiigen nieuwe leden te werven onder de weinig ontwiktelde Europ volksl laMen euuUs ouder de Moug bevolking Het einde van het Mormouendjm is daar Brigham Young tfaaiu een 88j rige grijsnard kau dtu voortwoekerendcn geeat des tijds niet vau ciju faergen baimeu eu nog niader dan iuj kunnen bet nju speottlatieve apostelen Het auanM ootdijk galoot jfUt laadde iu de onfeilbaarheid van den proftst is verdwenen er ontstaat een aeote zoogenaamde bervoriuingsgeziude Mormonen die met de gentiles willen onderhiindelen en voor alle de polygamie willen iifgchiitfen Zij hebben en eigei orgaan Ua ly Herald waarin zij thans progressieve deukbarldeu ontwikkelen eu Yonng is niet iu stsiat deze steeds in kracht toeueincnds seetc te onderdrukken Deze ffhervoriningsgezinde Mormanen dringen o a ook sterk aan op verbetering van het onderwqs dat tot nog toe in Utah slechter was dan ergens anders in de Unie daar Young niet Van verbetering van het schoolwezen wilde weten vele van zijne aaohaugers leerden niet bekend ware dat uit ieder transport van nieuwe Jformoninnen nit Europa de apostel eu zqu heiligen Jut recht hebben om eerst uit te kielen eu ook zonder het schandalige proces der I9e vrouw van Brigham Youn de schoone Auna Liae zou het Morjnouiame de verachting vandegebeeleAmerikaanschc 1 wereld die de vrouw zoo hoog schat ondervinden iie Rf eeriug kon daarom op de volkomen sympathie der bevolking rekenen toen z een wet uitvaardigde waarb de polygamie in Utah sedert 1876 verboden werd en zulko huwelgken voor nietig werden verklaard Daartoe is echter ook alle inwerking der regeering bepaald want de nieuwe versterking van bet fort Douglas heeft een zuiver militaire doel De aanhangers der nieuwe seeta leven in monogamie en I hebben voorloopig bgzondere schalen opgericht waarin aan de jeugd geheel andere beginselen dan die van Brigham Young worden onderwe n By deze groote beweging iu de Mormonenwereld komen nog de familienmpen van Brigham Young die een gevolg zjjn van de polygamie Deze het meest in het openbaar behandeld punt der Mormoousohe leer is op den dunr vooral iu Amerika onhoudbaar waar de vronw door haar geringer aantal meer dan ergens ter wereld ene hevoorrechte positie inneemt Alle niterlyke venohijnselen doen een spoedige ontbinding van het Mormonisme verwachten Ëen neef van Brigham Young schrqft woedende artikelen in de New Yorker Tribune waarvoor de oude profeet hem eenige weken geleden wilde laten arresteesen wat echter niet gelakte De oudste zoon van Young D da eenigate van diens eerste vrouw ia vast bebesloten na den dood zijns vaders al zqne zostera voor bastaarden te verklaren en het ontzaglyke ver Bogen van Young voor zich alleen op te coachen De apostelen en heiligen meestal slimme Yankees hebben nu reeds onderling twist over de waardig beid van profeet en de kndde is in twee partijen tn twee seoten verdeeld Ouder zulke omstandigheden kan de regeeriug na opruiming vnn ds gnntsta ergernissen licht toesohonwster blyven Misschien dat een gedeelte van de verstokte MorBMDen nog een vierde verhuizing ottdcmeamt en de lee van Smith en Young op een der eilanden van Anstralie in toepaning gaat biencen in Amerika JMeft nj aitgediend en weidrs zal Utak 1 tea staat in de groote nnie wonkp opgenomen 28691 4 H6 De Uitgaven komen ten laste van I Huishoudelijk Bestuur n Werken eu inrichtingen tot openbaren dienst bestemd Eigendommen welke de gemeente naar het burgeriykrecht bezit luvonlexing der phiaiaeUjke belastingen V Qpenb veiligheid en brandweer VI Plaatselijke gMi dheid8poUtie VII Onderwijs en bevordering van kunsten en wetenschappen VIII Armwezen mitsgaders snbsidien en bijdragen aah onderscheidene daarmede in verband staande S5 48 05 instellingen IX Benten en aflossii geir van geldleeningen mitsgaders alle verdere opeischbare schalden der 17788 80 842 l 608 86i gemeente X Andere uitgaven XI Ouvoonieue nitgnven 42788 11 Naar men ons van geachte zijde mededeelt is thans de schaakwedstyd afgeloopen De heeren de Vogel en Mphr moesten nog met elkander spelen dezer dagen heeft dit plaats gehad en eerstgenoemde heeft gewonnen Hem valt dus de Ie den heer Mohr de 2e en den heer Kamphuijzen de 3e prijs ten deel De uitslag der aanbesteding voor het maken eu inkangen van eene buitendeur aan bet Moordrechtsohe Verlaat op 5 Sept is dat ingeschreven werd door G liuyendük ds voor 7 2 U deor W de Jpng id voor 71 gegund tiitalag van den S4hi tw strijd op Aips ag 6 Sepiwnber is als volgt Hen neme hij de beoordeelinf van m aantal gescholen punten in Mtmerking ijk weer en wind niet medemaar veeleer tegenwerkten Korssprijs geschoten door S schutters van het 2e en 4e Reg Inf Sohntterij Scherpschutters vereeniging tfiUem Print van Orai t Weerbuarheids vereeniging Avf Myi i i en O eren verseuiging ftitl middm ly au iml bestatnde in ten B4kaAl op zilveren voet behaald door de Behnttenj teherpaohuttsiarvereoikiging K UUm Print vaa Oti t veA 220 punten Bovendien werd door Seigeant GArart qie 48 SergeantMajoor van der Blpm wet 39 ide van het 2e Segt Inf en door Sergeant van Wjpl qop met 41 en Sergeant Majoor Tlas met 39 punten de 2 lifataten an het 4e Begt Inf ieder een t Kvoor uitgeloofd kist e sigarah behaald 8cberiM0ltattar X rp Burgendlct EeaLikewrieL l dt DorUand Lait mat hO p C aM teJ de Xwge I it 44 V Inkttcokeranet zilrer Behoiiten Ud 42 Êen Petroleum Hauglamp vanBledc Iiid 42 p n Bloemenstandaard Berlijn Lid 41 Kooktafel ran Schalk Ud f 40 7 H Bloefcienstandaard J Rietveld Lid 89 Booktafel VY KjromhoutJr Be tnursl 38 Kristidleu Kaasstolp met zilver Haidijzer Adjndaut Onderoffioier v 36 Suikeivaas op zilveren voet van denHoek Lid 85 pr Cnst Candelabre8 v Bemmel Lid 36 Revolver Engelbregt Bestuurslid 84 Twee br BeeUjes Prince Kommaud 32 Ken koperen Kompa D Rietveld Lid 29 16 Brittania Meüden Trekpot Lepel en Vork van Maaren Lid 29 Aschbakje met zilveren voet Diepenhorst Lid I jM n kistje Sigaren L Hoïst Lid 28 Twee met zilver gemonteerde Kurken IJaselstein Lid u T Ben paar pistolen C Sibbes Lid 23 Rozenprijs Inktkoker met zilver Luit van Reedt Dortland Schutterij Scherpsohuttersvereeoiging Willem Prins van Oranje Serg maj Woerlee Salonapiegel muziek Vermeulen Poroel rookstel Bergt Jager Bokaal m zilv voet four v Wijngaardeii 6 2 Botervl m zilver Serg inaj Ypeluar Petioleumktmp Schutter v Wingerden Salontafel Serg van Veen Fr Bronzen Candelabres Serg m v Duin Bloemenstandaard muziek Groeneiidaul Revolver Serg Brandt Karaf met glas Kapt v Goor Portret v Z M m lijst Serg Jansen Eene pijp in renkhout Luit Terliiig Eeu Kistje Sigaren Korp Oosterling Eenige Schutters van de Ie Komp SckalUrij Een Rooktafel Deumere met 35 punten Portemounaie den Edel 29 2e Kimpag it 1 Een Theeservies met 12 kopjes eu scholeltjis Sluimer met 37 punten 2 Een paar Vazeu Kerrebijn ir 31 S3 46 46 43 41 40 40 39 39 39 38 36 36 34 1 Portret v Z K H Prins Hendrik iu verg Iqst Men deelt ons mede dat het ongeluk aan t kindje van den Heer S overkomen zich anders heeft toegedragen dun wij iu ons Vorig Nr mededeelden Wij willen ook deze lezing een plaats geven De Heer 8 stond met zijn dochtertje voor de geopende bhig met vele andere personen te waehteu tot de schepen gepasseerd souden zijn Toen de brug dicht gedraaid was ging hij met de overige personen er gelijktijdig over dooh daar hü langzaam voortliep was hf de achterste Voordat hü de brug over was werd ij evenwel weer opengedraaid omdat eeu schip zoo forseb kwam aanzetten dat er gevaar voor schip of brug ontstond In plaat van op de brug te wachten wilde hij nog trachten er af te komen en zoo geschiedde het droevig ongeval Wij hopen dat in t algemeeq belang deze zaak zal onderzocht worden Werd de brug opengedraaid terwijl er zich nog personen op bevonden Waren de toegangen tot de brug afgesloten toen zij werd openg lraaid Had bet aankomende schip zoo n snelle vaart dat er gevaar voor brug of schip bestond F Ziedaar vragen die naar ome bescheiden meening in de eerste plaats dienen beantwoord te worden In weerwil van de late aankondiging van het concert dat gisterenavond in K nitmH pUats bad wa een vri groot aantal stadgenooten opgekomen om de muzikale talenten van de heeren Hermanek Pilat enz die wij in ons vorig nummer op gezag va andere bladen met lof hadden vermeld te genieten Over het algemeen werden alle nummers van bet programma met genoegen gehoord hetgeen bleek uit een bejrhaold applaudissement Met 1 October a st lullen de lessen verboodeB aan de opleidingiklasse alhier eenige uitbreiding ondeigasn Voortaan zal er aan de hölponderw rs n iknlpoadenrijtareasen ook des Woensd gs geVigenheid g ven worden tot het ontvangen van flsfMnvDe heeren Huberj en Poatbuivus znllen erivgfctaan ook ander üs geven zopdat bet necw 9eel Ifdfidve de genoemden bntaat uit de l eefeq Klnitmai 0 J di j3 a en van jroifda en j ll$ pan van MooMr t Oepaaseerden tUmdn iz door de rr BMMbank te Rotterdam bebandeld de zaak tegen Ooraelb Vof scfaippersknecfat wonende alhier besohuldigd ttoter te hebben gestolen nit een eohip aanp bi kmcht was De Offloier hieft 4 mupdM ni i ins pdütinf ta B heataeiiHht ndsvitqprHkkqMl op Mutaaiiam DdoMig In de öxüslü ran Dinsdag der Ariwidissawent Setbtkank te £ otterdanr waden o t de tomende p r e i vert ordeeld C V H QudSSj tonwsluger wonende te Gouda betoh van sUan vnn een bedienend beambte tot S dagen gevanganiMtraf P B oud 40 j en L r Z ud£9 j wbeiders wanende te Waddinxveen besoh xan G v A moedr willig mishandeld te faebbeu d Ie belUaagde tot 3 dogen gevangenieetraf terwijl de 2e Werd vrijgesproken Bij de verkiezing vso een lid van bet Bestuur van den polder Beeuwijk is met volstrekte meerderheid van stemmen 466 stemmen gekuzonde heer Johannes van Veldhuizen te Budegraveu mede werden stemmen uitgebracht op Jb Uuit uburg aü6 n op P Kwakernaak 97 stemmen De aangeboden gemeentebegrooting vonlHSKlIwijk voor 1377 bedraagt iu ontvangst 13816 89 in uitgaaf 13815 03 l e gewone hoofdelijke omslug isgeruuind op 4660 de buiteugewoue hoofdelijke omslag tot afdeening der schuld der voormalige gainceute Sluipwijk i geraamd op 572 50 De post subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur is geraamd op 1000 tegcu iUOO in i876 Voor kosten voor faelj ouderWgs is geraaiua 3410 tegen ƒ 3210 in 1876 Uit Waddinxveen schrijft men ons De gemeeuubegrooting voor 1877 is den 31 Aug den Baad aangeboden iu ontvangsteu eu uitgaaf op 29527 11 De kostenvan onderwijs zgn geraamd op ƒ 7526 Onze hoofdoudervt ijzer de heer Brandes mocht het genoegen smaken lat de twee door hem opgeleide leerlingen die zich voor de H B S te Gouda badden aangegeven na afgelegd odmissie examen tot die inrichting zijn toegtlulen Men acbrijft ons uit het Noorden dat de Ministervan Binoenlaudsclie Zaken het gevoelen van Gedepdleerde S4uten heeft ingewonnen over een wijzigingder kieswet Het ümitMlad deelt mede dat bij de directie der Vereeuigiug Bet Ktderlatidtei Tooneel iu korten tijd 69 huudschriften van vertaalde eu oorspronkelijke itukkeu zijn ingekomen Gisteren is te Uroningeu geopend de kweekschool vuor oiidera ijzeresseu opgericht door het departement Grouiugeu der Maattckappt tot Nul nut t Alftmun De lessen vuugen aan met 14 leerlingen van welke de helft exterius Volgens gerucht schrijft het Wog JFielibl ZQU de heer Segers pred te Leiden deu vergetelijken Heldring opvolgen als hoofd der bekende gestichten Men meldt uit Hoorn De appel en perenpink die thans reeds dmk aan den gang is logenstraft eenigzius het verinorden alsof de oogst daarvan zeer gering zijn zou Immers wiuimer men let op deu uitvoer die van biemit gesdiiedt en dit is nog slechts in het begin van den pluk dan moet inrn zeggen dat de oogst toch zoo gering nog niet is Zoo zijn toch sedert Donderdag hier meer dan 10000 halve hectoliter of mandau aangebracht en van hier meestal uitgevoerd Er zijn echter streken waar de nachtvorsten alle vrwht vernietigd hebben dooh meer andere die daarvan weinig hinder hadden De jongste omwenteling iu de Nederlandsobe tooneelwereld beeft o a voor de residentie dete belangrijke verandering ten gevolge gehad dat het gezelschap dat gedurende eene reeks vau jaren den Hollandscheu aehonwbnrg bespeelde moest plaats maken voor de vera niging het Nederlandseh Tooneel aan welke gedurende drie achtereenvolgende janit de exploitatie met bar Itulcn en loeten is fcegwd Be eerste voor t llirabad eergist ren vond plaats t bestond uit Oeibel a drama Sofonisbe Behalve de ommi a rissen van bet Ned teooeel merkte men onder het vrij labijk poUiek verschillende Utlerkundigen van naam op Werd de eerste avond met spanning te gemoet gnien de algemeene indruk kon niet ander dan g stig jjn Het publiek heeft aiet de beste KPwIl tea van het gezriachap kunnen aaeUükste van het repertoire kkn rarden gerekend I IfaohÉsa de dames EUenberger Verwoert de heeren iia a S foia en anderen in de toejniahiog eli hér b alde iterugmcpiog wjizcn lien van wMrdeering i banaeri talenten niet Uiader verdiend waa de bmvrerknm elkéijnor de beldin van bet dmaa de geviörde riaei anr Kl rine Oartma na het viMde ed f md vaiMfd Ook Mstrent bet ofwig personeel Mn het nanvaidcelijk oordeel njet dan g nntig lalden De nuuister van qripg k efl bepgald dat n inilieien plaaMvervanger b het aangasit eencr vrijwillige verbintenis 1 een der oolqncn ran bet leger bier te lande aU premie gelijk bedrag kan worden tokkend als aan den millicien loteling maar dat evMwc de milioien plaatavervanger om die vrijwillige verbintenis t kunnen aangaan na zijne inlijving als zoodanig gedurende ze maanden werkelijke dienst verricht en zich onberispelijk gedragen zal moeten hebben Een uitriiider te Brugge h ft een br reit genomen voor bet uitvinden van een bebingrijk coffre fort brandkast Met behulp van een vcmufUg mechanisme snijdt eeu overgroot me bet hoofd af van den dief die aan t slot raakt eu sluit gemeld hoofd in een zijladr die opengaat op bèt oOgenblik der onthoofding Dank aan dit bewijsstuk is het heel gemakkelijk de hand te leggen op den dief die niet meer weet waar zich te verbergen zoodra hü denikop verloren heeft De ruimte voor de Parüsehe tentoonstelling van 78 beschikbaar gesteld bedraagt 240 000 vierk meter tegen 165 1 00 vierk meter in 67 De ruimte die het eigeolyke gebouw omgeeft zal echter veel grooter zyn dan iu 67 en de tentoonstelling van fraaie kunsten zal een vyfnutal grootere waarde innemen Het ijzer van het tentoonstelling ebouw wordt door de fabrieken van Creuzot en RjjiseL geleverd en moet ió6t Aug 77 t Pari ayn affelevérd In het vorig jaar deelden de buitenlandsebe bladen mede dat vüf jonge Italianen die met een bootje op het neet van Geuève voeren verongelukt waren Men had toch de boot omgekeerd beneveus een hoed en een lulsdoek iu het water gevonden Thans verneemt men dat die jongelieden gezond en wel Irij bun ouden in Piëmont üu en hst slechts hebben doen voorkomen alsof zq vejrdronken waren ten einde zicb aan de betaling hwiner sanzienlüke schulden te onttrekken Het proefnummer is veiicbenen van een nieuw anti revolutiunnir weekblad UH Novrdea De afgeloopen maand biedt een versehil nn in den toestand der atmosfeer Zoo wrm bef eerste deel was zoo koud en guur waa bet laatste en o ehoon de temperatuur verscheidene dagen boven 80 graden steeg een Zelfs den 4deo tot 87 en een enkelen keer de nachts niet Masv dap tot 64 graden daalde zoo komt de gemid de atemtegcraad toch weinig boven den norm de kou Ie der laatste dagen eu de heldere nachten waarin door onbekmmenle uitstraling de wariiitegraad tojilattig daalde dat er meermalen een ver cbil ran 2 graden tnsscben dag en nacht werd waargenomen wa daarvan de oorzaak Het grootats anebil nl tnaacbeu d n hoogsteu stand dea daags en den boogsten in den nacht 87 en 49 bedroeg 86 nden De barometer die in de eerste weken gemiddeld 4 a 5 mM boven de normale hoogte was is den 13n onder den invloed van een zoeüu Z O wind beneden den norm gedaald en tieeft zicb iedert niet weer tot die hoogte kunnen opwerken en bereikte den 31tt zijn kagsteo stand nl 74ij mH Na echter is hy weer ruim 12 raM gerezen misschien voor één dag wel wat veel ou te verwachten dat het gure wee ial ophouden X In Atnueo SuMpi tr imin i door eenige bewondenai an £ lasnn op initiatief van den advocaat Gins Michele BoUari een gedenksteen te züner eere opgericht en den 4tt September jl onthuld Blükens eene mededeeliog van de opfiebtere aan iet Beatanr der stad Rotteidam luidt bet opeèbnft als volgt Arinrio Da litln fiorno 4 FUin ItOC 7a eic fit ilaiif atQ nell UntttnUi ii Itrimt Mf0Biio ii MtTdamo Sommo fUoui a Dtfli tMj grtci t iMhu IHnn Xatanratiirt Maini amminittri noi a lüi rilin 1876 Pattn Oenoend Gemeentebestuur beeft per letegnm van da symputbie der stad doen bUjken Men nl wsk berinnena dat ae Hgcwe hMr te Amat4 rdHgi eb itadetÉüd nor dtnutechtèr fcad te verantwoorden omdat hy door het veneinfren van een valieh attest C n bedelaar een upen in de hand gaf om door bet valscbelijk voorgeven raqfiekten het medelijden by bet publiek Of t welkeo rD rechtbank legde dr H n r l d n 1 bnr j ren ailstmf op n ebstte de l rtiiltn dW tttlMltk noemdeu naar een bé4ri i iMlilibt ragKMaf te Amsterdim VamÜBUftd ftt iHtsptaak wat de straf betreft en vntaiodekd die 46r d B AoAMr tetSen voor denxtndeUar tot 4 i hd a e ttMta a lliAtitig BeMen voorzagen zich echter iu cateatie zoodat cfe zaak door het hoogste reehtsoollegie behuudcld werd Na het uitbreugeu van ramwrt door den raadsheer Telting werd de voorziening door mr J vanOigch mondeling toegelidit Hij eondudeerdc tot vernietiging van het arrest en dat de booge raad ten prinefpale rechtdoende I zal verklaren dat er noch misdaad wanbedrijf of overtreding is gepleegd en de reqniranteu ontsliiau van allerechtsvervolging Adv gen mr Romer zal den 12u dezer conclusie nemen Al meer eu meer neemt in navolging van Amerika het gebruik van sbup waggons bij de Europeesche spoorwegen toe De eente die ze in Europa in gebruik stelde waa de Eugelsche Midland rail way conipany in 1873 bracht zy de waggons vau de Pullman Palace Car commny in gebruik In Juni 1876 telde men op de Europeesche spoorwegen 61 slaap waggoua meest allen van bet systeem volgens kolonel Manu Deze verschillen veel van de zoogenaamde Pullman cars Deze laatste hebben één doorloop over de geheele lengte van den waggon terwyl de Manu waggon dwarsafdeelingen heeft elk voor 2 of 4 slaappfautsen iugericbt De Manu slaapWaggon is 9 16 meter lang binnenwerks 2 65 meter breül eu 2 46 meter in het midden hoog bet gewicht bedraagt met inbegrip van een vat water 14 ton By de laatste modellen bedraagt dit ongeveer 11 ton Zoodanige waggon kan 12 passagiers bevatten en is in 4 afdeelingeu gesplitst waarvan de beide nitente elk 4 de twee middelste elk 2 bedden bevatten Voor en achter bevindt zich overigens een waterdbset benevens een toiletvertrekje voor heeren in het midden en toiletvertrekje voor de dames eu de piaata waar de bediende 1 steward zi i ophoudt De waggon ia by uitnemendheid goed geventileerd en s winten verwarmd door daaronder loopendebaSzen waarover eene opengewerkte metalen plaat welke tot vloer dient Boven de waggous bevinden zich twee waterreservoin waarvan een met warm water Dcie reservoirs staan in verbinding inet de toiletvertrekken In het station van deu Ryospoorweg te s Gravenhage ia tkaaa en Mann shiapwaggon nieuw model ter bcziditiging geateld Men meldt nit Deventer van 5 September Sedert gisterenavond zijn op Sommige openbare pompen plakkaten aangeplakt met het opschrift ondrinkbaar Het gemeentebestuur liet daarop iu de verschillende ryken der stad aan de huizen der I iugtzet nen om niet goed drinkwater b zorgen De JV Mefp Qmnnt vmag boe bet komt dat de S ry i van schoenen stevels laar n enz even hoog lyft terwül de prys der koëhuiden en kalfsveHen in twee jareu van 60 op 22 cent gedaald is Laatate Berichten LODClen 6 Sept Nieuwe meetings hebben pianta Voor dat de meeting in Tlymouth gehouden Wfid werd aan lord Derby eene mcdedeeliug gezonden wa4rin hem een Vei t Wordt gemaakt van het uitb en van eene officieele verklaring dat het gedrag van Elliot het onderwerp van eene enquête is geworden Lord Derby heeft geantwoord dat de Regeering nieta zal verzuimen em de geheele waarheid te vernemen en bereid zal z n om iu overeenstemming set d andere Mogendheden de stappen te doen die de rechtvaardiglieid al eisohen NeW Tork 5 Sept Fairbanks de lepoilikeinsche candidaat is tot Gouverneur gekozen In Vermout zyn drie repnblikeinsche candidaten tot afgevaardigden gekozen met een meerderheid van 30000 stemmen dat is 10000 meer dan in 1375 Dé democraten tn Arkanaaa beweren dat zy cena meerarbeid van 40000 stemmen hebben Londen 6 Sept De heden versiAenen brochure van Gladstone tegen de wreedheden in Bulgarye gepleegd eiicht dat vocnien worde tsgen de hernieuwing denrpuWeien door bet onttrekken van Bomie de Herzegowina en Bulgarye aan het adminiattslief bebeer vaii Torkye eu d Bngebind in Overeenstemming handele net de Mogendheden om een einde te maken aan het Xnrkscfae regime in Bulgarye Weenen Sept De ftlititlu Comtpmdemt meldt vac heden bit Belgrado onder reserve en onder uitdrukkelyke verklaring dathet bericht van Servische Zijde afkomstig is dat men aldaar kenuirheeft gekregen van de grondslagen voor de cventueele vrede onderkandelingen waaromtrent de Mogeudheden ly K overeengekomen Die grondslagen komen hierop neer f t ngln r tosdan sietes jm miUiUUwm eenewbcor jke oorlogsvergoeding van Servië a n Tnrkye hetaliag door Servië van drie achterstallige schattings termyuen ontruiming van Mali eb Zvornik door Servië Rftgiua Sqit De Tarkeff drosgeu Belo