Goudsche Courant, zondag 10 september 1876

Zondag 10 Se teuiber 1879 hv 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDÜeliJad voor Gouda m Omstreken eene DAME by Fat ARNHEM HE EAÜ DE COLOSNü dezer Fabriek in direrse merken verkrijgbaar Ie Gouda bij B SCIIOLTE Hooge Gouwe J s HH Winkeliers worden dringend verzocht ter voorkomiag van misleiding wel t willen acht geven op den naam van onzen reiiiger de Heer J B H BABO Êen advocaat tbi b ïfenMll tan nSAlskmdigeB bijstand De onmogelijkheid voor de Ooetenrgksch kapel onder directie van den heer Panik om hier meer dan ééa concert te geven schijnt mogelgk geworden althans morgen zal er nogmaals een concert plaaU hebben De goed bezette zaïd van Woensdag jl zal daartoe zeker medegewerkt hebben Waren zij die het concert gaven toen aan de Goudsche ingeieteuen onbekend thaas is dit niet tneer t gevj Het deel van het publiek dat Woensdag het concert bijwoonde zal het andere deel dat thtus bleef wel voldoehde op de hoogte hebhen gebracht of en in hoe verre de kapel voldeed Zij zal zich alzoo morgen kuunen overtuigen ofhet opschrift boven hare aankondigingen geplaatst door het Goudsche publiek al dan niet onderaAreven wordt Gaarne vestigen wg de aandaefct op de aditeiatijede advertentie van den heer Weinbeok te Botterfam Van verschillende ijdW jijn oM de gumtïgate i pMflovic eu KucibratouiMic bioDeu en takken verMheideae dorpeu ia bniud Se Moutenegrijnea Tlochteii met vrounen en kinderen uit Grahoro naar de Ooateuryksche greiucu HARKTBERICHTEN Gouda 7 September By tamelijke omzet bieren de prijzen nagenoeg onveranderd Poldertarwe puike nipawe 10 05 ll BO mindere 9 it 9 T5 Kogge puike ƒ 7 25 8 ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 75 fl Voer 6 20 60 Gerst puike 7 25 i 7 75 Mindere 6 4 7 Harer ware 76 4 5 35 Liehte 4 a 4 60 De Veemarkt met gewonen aanroer hoewel de prijzen hoog waren was echter de handel traag Tarkens voor Londen van 24 a 27 et per half kilo nagare rarkeu ea biggen tot iooge prezen Terkocht Aangeroerd 75 partijen kaas den handel ïeer rlug M gzen ran 28 a 33 tweede kwaliteit naar renredigfaeid Goeboter L5B a 1 65 Weiboter 1 30 a 1 40 Bargerlïjke Stand Gouda 6£U0BEN i StpL Jiib Da oadert JoagcrMJ in O it JoD Gjjibert owtlcri tï deo JJonneo CD E A WuWrul e Adtiina iden H Verkerk cd P A WiI ètlBM l rauciieiis Xsveriits ooderi B btre fluud co i Vtiau OVBRLEDEN i Stpt W F O 8 kmter 31 j Joniierheld 1 i H J StoUgk SS j C de loOf 1 m N mgeer rj J Sehooteo 79 j ÜEUUWD C ücpt P na Ocat co A A rn der keldeli Burgerlijke Stand ran onderstaande Gemeenten ran 31 Ang tot 6 Sept 1876 Uoordreobt CEBOKEN OVEUIËDEN Gerad ONDfJlTKUUWU Geeae ÏHliWD M Vi M j ea W C Mnciwni M Gouderak GEUOKEN SO Aag N eeltje oaden 6 Staijt es b iso jcr Voort 4 Sept iiuxUü ouder M Burggruf e a Frtdenki OVERLEDEN i 8 Sepf A C tin D m 2 ONDEBTBOÖttI tKi GEHUWD Oeeoe Stolwijk WHOKEN 30 Aug Coruelii Joluaiet mdrn J V rl ik C k Vriea 2 Sept Coioelii ooden P Boa er eu M Mairkerk 4 Menooi oodan I TU Dam e K 4a Uaga OVEHLKQEN Geeae ONDEBTROUWS 2 Sapl H Oaak ea B Quiat WUW 6 eaa Haaitreobt 11 A0 L Pielenaia oadare J da I agt G kalt I hapt Johaouei oadera kV Mm ea J eau Viftaa lambertaa aadera C M aider ea C da Laoge OVEILEDIN 31 Aog O aa lea Nieaaaad A 4 m i Seal 1 C Hooceodoro 3 w WDEBTBOVWU 1 bept W raa daa Tooro 22 ta A Uitteabogiard 18 j eSBUVO ISepl T Teriuleo 2 j col rajflaaea Roeuv k EBOBEN 31 Ao Frednk Heodnk oodere F H Bnlaeal nek ea C 1 Sarrij 3 Sapt Arie ouderi M iselilakel aa M Hoogcodijk PmoelscBi oodera J Overdim ea t Poaw 6 Dirkja oaden M Ooiterwuk eo J Joageaeel OVERLEOEV 1 3e L A GroatcodorU kowr w 1 Han M ONDERTROÜvrD Geeaa OBIUWD Gaaae WaddlnxTeen 6KB0RZM Coraalia ooden C Nederkof ea H raa Ea MMaaa oaderi C Hofmaa aa 0 raa teeowen OVERLEDEN K de KoaUr U J H de Rooij 4 m ONDERTROUWD A Witteoiaa ra I Sekoeidrr GEHliWb Geaae ADVERTENTIEN Voonpoedig bevallea van en Zoon iL i VA 0OB8CH0T geboren tah der Vzbr Gtmda 4 September 1876 Tot diepe droefheid van hare Kinderen en Bdiawd Eindeien overleed beden na eene kortstondige ongesteldheid Mevr de Wed J SCBOUTKN geborui Vmma in den onder ta vmo mim 79 jaar Gomda Uil tSkt nMm 6 9e t mbw 1876 G A SCHOUTEN I i Hedeu overleed te NUuieeiierl a d IJiul mgn Zoon M £ G van LAKëRVëLD BLANKEN J VAN LAKERVELD BLANKEN en Familie Gouda 5 September 1876 Verzoeke van Kouwbeklag verschoond te big ven Visites knnnen door omstandigheden niet worden afgewacht Eenige m algtmttne kennitgeving aan Familie Vrienden en Bekenden Men verlangt voor aoenlgke tiedeb EOST INWilNB m met VRIJE KAMER Adres onder letter A Z by den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier KOi ii i F HARTIN6 Photografhe Ooada Oosthaven B u 14 Beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE GOEDKOOPE inZIEL vo r PuNO Solo üitgat van F KOKSMA U Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WicHTi Dichter nnd Baaer coverture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zyn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Dr Chantomelanus Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de geiakkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om idle oogen te knnnen verbeteren welke door den tya onderdom of andere omstandigheden lydende zyn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachte ekleven zware jeukende drnkkende ea stoetkende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dlkwyls tranen vooral by koud weer en die welke by een sterke lucht of by schel licht niet goed kunnen zien Al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde öogen tegen die gebreken en houdt ze in stand coodat men tot in hoogen ooderdom geen bril zal behoeven Het is verkrygbaar 60 Ct per Flacon by T A G VAS DBTH Gouda J J BEÜZEMAKEB Leiden J H KELLER ft Zoom Westewagestr üotttrd Mej L A 8oHour M SoHLflTï im tei Oostmolenstraat Mi J J OBOENHUIZSN It Co Utree a Kn qpnr bekende Depots in ms ryk iMor het vertrek vau een zyuer KOSTLEERLINGEN naar de H B S zagzich de ondergeteekende Boofdonderwgzer aan de school voor L en M U L O te Waddinxveen gaarne belast mrt de opleiding van 1 of 2 Jongelieden voor genoemde inrichting ADOLP BRANDE8 8z Volledige CATALOGUSSEN 0BR GOEDKOOPE Muziek Uitgaaf F KOliSIU TE FRAlKEt zgn a 5 Cis verkrggbaar by den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tieudeweg alhiec LIJKE Gediii eHde 20 jaren beproefd yi nat ter in Pr eparalen fio Dr J G FOl P k k Tot vulling van holle Tandea M CT itrfn licilutner en beter niiiJHe dm het TaadploiDbeertri dat ifdrrefii gelf loer grmaVkflijlt fu taaier pgn in dn hvllcn Tand Juid pU i eii dat ich dau aaa dea Taud ei bet Tuudvle ich atihtobt dea Uüd vvwr vardw baderfba boedt eu Te pijn verdrijft Anathcriii Mondwater in flacons i e cu fl 1 73 rn 6 1 20 bet Toortlrrirelijicsti middet tf eu rhmuatuchc t iidpüa b j ootitekiDg ciiiHlIeD cv Kweeren aa bet raadvlrcKh het losl den anwezifcea landiteen opeo voorkomt de niennc vorming daarvan mankt ItMitaaa e tanden tteder vast door vrritcrkinK van bet taiidvleeaeh van alle ichndclyke itoOen remittt goeft nan deo inöud een aaugeuame fnsscbe reuk tcrwgl Iwt dt u uuaiogfluaiiieo reuk weldra ddel verdMijncii Anatherin Tandpasta l it middel geeft reinheid en fnacbheid aau Ulu adeu ea ilient bovendieu om de tanden een beider wilttn glaoa la dfen verkrggen ban bederf te oorkoineB h het Uodfleeacti t veriteiken Prys fl I Ü ca 80 centa Plantaardig Tandpoeder Het reiuifft du tanden zoodanig dat door euo dugel kach gebraik met alleen de gewoonlijk zoo laatige tanJatecD verwijdert maar ook bet glazuur dar tanden aan beUerbaid ci fijabeid toraeemt Prijs per dooa 80 cent Tantenborstels Tolgeas aaawijziog van Dr J O Popp kk Hor Ttadarte Z M den keizer aan Ooateurgk ia Weeaeu TOor VolwuaeaeD i 1 oor Kinderen 80 Ceati tVaarschuwing Alle beatundfl namaaksels vao Anatherio Bloodwater yi alleen op de lichte geloofwanrdigbeid van bet Publiean Berekend en bebbeo zeer vael schade ten gevolg gcbad of bebben geheel geen werking teweeg gebracbt daarom irschuw ik biermede bet geerde pnbhcam voor uokoop nn zalke MmaakHla jy CT Q FOFF k k Bor TaaduU ea uitviader der AnallieriD Pra iantaB t Weenen T verkrijgen U Gouda bg L Soheolc vinkaliet op de Hoogstraat wqk A 123 te Rotterdam bjj F E van Santen Kolff apotb en A Schippeiegn k C hlaauwe porceteinwinkel te Hage bg i h F C Snabilié apoth te Leyden bg E Noordgk te Utrseht bg F Alteiia apoth te Amsterdam bg F van Wiadktim k C verkoopbuii te Oudewater bg T van VreaatiBgen te Schoonboaen bg A Wolff Oonda Dmk van A Brinkman BUITENLAND Bulleiilandscli overzicht 1 Indien het waar i wat uit Petersburg bericht wordt dat nl de Purte weigert een wapenstilstand toe te staan ak de Serviërs tensg eerst de rredeaToarwoarden aijn vastgesteld dau blijft de toestand vuu Kuropa nog eveu critfek Volgens de ftawt toch ia Servië buiten staat verdere tegeiiweet te bieden Wat lulluii de mojeiidhedeu doen nu Turk je Weigert 6 han verzoek iwn het uitgeputte kleine Servtë een wanenstilst iiid te Terleeiieu ZuUeu tg l gedoogen dat bet kleine volk dal half uit edelmoe ii e geestdrift voor de verdrukte ras en geloofd gciiooten half in het vertrouwen op Ruslaud s bgstaud den oorlog bigon geheel door de Turken ten ondergebraoht aal worden terwgl de wereld nu weet wat zulk een onderwerping door door de Turken beteekentf Het ia tfnmogelijk hierop een antwoord e geven en die onmogelijkheid bewgst boe kritiek op t oogeublik tie tooslaud ia Wel bljvan ie mogendheden ernstig den vrede WLiu CuMl doeh efu vulharfleude pertinente weigering vau de l orte om aan haar geiamenlgk vensoek te voldoen sou wel eei a den vrede onmogelgk kounen maken usUnd kan moeilijk ter wille vau ign toekon atigen invloed ia bat Oosten de Serviërs laten ovcrncldigcn al is de keizer ook nog zoo vrtdetievend IVn geaainciilgV optreden van Rusland Oostenrgk u i ugeUud alleen kan Europa s vrede redden en liet verblgdeudate verscHgnsel met het oog hierop is de tdlfim krachtiger wordende verkhiring van het Kiijselsolia volk dat bet samenwerking me Rliuand wit Bii la eel vau den preaideut der Frausohe republiek ijn tegen lo October a s aanvnlliugavetVieitiu eu voor de Pransohe kamisr van afgevaardigden uitgeschi ven te Seulia Oiae te Kaïucrgk Nord en t Toni Meurthe et Moselle De voorbereidende maatregelen voor de in 1878 te Pargs te houden internationale teutoonslelling tgn in vollen gang By decreet vaii den prcaidciit der republiek is aan de lokalen der oxpoeilie het karakter vao eeu feitelgk entrepot verleend De geëxposeerde goederen lijn ui geheel vrg van rechten indien eg uitaluitend warden teutaungestelil Fierst indien ig in de consumptie moohten oVergaao worden ig ondei kavig aan reebt Pe Duitsohe Keizer is geroer l door de hartelijke ontvangst die hem Ie I eipzlg ia ten deel gevalle i de Keizer verscheen met den Koning van S iks i op het balkoa en is met geestdrift Wgejuicht Oj k de Duitscbe Kroonprins en von Uoltke zgn te Leipzig aangekomen om de militaire manbeuvres bg te wonen Het met zooveel moeite tot stanil gebrachte nieuwe Vergeiyk tusaohen Oostenrijk en Hungarge wordt van een zijde bedreigd waarop uiemand had gerekend De zoogenaamde CIsleithaausohe areohtspartg nl traokt en met uitzioht op suooes de oudGzeohisohe leden van den Rytsraad te bewegen om in die vergadering te verschijnen Wanneer dit gelukt is de ahtemming van het Vergelgk waarschijnlijk en daarmee een onbekende toekomst voor OostenrgkHongarge copeud die opnieuw kan waar maken dat Dostenr k Hongarijr slechts een geographisoh begrip U I r a aaL a VRAKKRUK De Pn jaehe kiezers die hunne afgevaardigden gedurende de vaoantie ter verantwoording roepen zijn hierin niet altgd even ongelukkig als toen iq Qambetta voor zich daagden Gambetta toch weigerde eeavoudig te verschijnen Eenige dagen geleden ecbter heeft de Pargzer afgevaardigde Onrmain Casae aan zgn kiaun rakensohap afgelegd van zgn politiek gedrag Hij baatoot schrgft de RefnUijtu frm iaiu zgn toespraak met een krachtig beroep op de eendracht van all repablikeinen tussohen wie geen andere wedijver beboorda te beitaan dan die waardoor het land en de rennbUek vooiapoedig worden kan Andmw leden van een der Franaohe wetgevende vei d riag a geven niet aan hnnne kieaen ee ver klaring hunner houding maar aau personen die geheel buiten den Staat staan Legitimisten houden de oogen gevisligd op Frohadorf Bonapartistec op Cliislehurst of Vreucuberg en ulttamantHueii op Rome De Uitschop van Orleaoa kc ft het noodig geoordeeld iait den Pans de redevoering toe te zenden door hem lil den Senaat uitgesproken bg gelegenheid van het deb t over het hu iger onderwijs De H Vader heeft hem hiervoor be lankt ea te gelijkertijd den Senaat in het gelijk gesteld die het voorstel veraierp dojr de B geering ingediend eu reeds door de Kamer aangenomen De Senaat beefk volgens den Paus blgken gegeven van erni vooisiehtigheid en geestkracht door den nieuwen aanvd af te slaan die op liv vrijheid en het gezag der kerk werd ondernomen Wat de Senaat in deze deed werd door de waardigheid en het belang der Ftaaaebe natie geéiselU n ij twgfelrn geen oogenbUk de Frausohe natte zal op dit punt een jgekeel buderc meeniag zgn toegedaan BINNENLAN D I f UDA Septamhw 187 1 I Wg zpr ike rwds vroeger gMt een eukel woord over eene looneelvaorstrlUng dmr een Utnehtaoh Gezelsohap in dutts gemeente I geven waarvan de I opbrengst I ju trekken ten roordeele der Roadsche armen thans vernemen wij dat de voorstelling zal plaats hebben op Zondag 17 September a s en dat de inteekeulgsten reeds circuleenn Aan teleu is de gelegenheid dikwgla welkom om I een genoegelgken avond door te brengen en te e Igkertgd daardoor bovendien a een weUaad te bc j ndjiEB I De Utreohtsohe veraeniging trad reeds herli i dde malen op vour liefdadige dueüindeu en steeds moofal het haar gelukkiu met eeu aardig sommetje ongelukkigen te verblgden Wg hopen dat ook te Gouda de voorstelling mag sbigen VERGADERING vas dim QBMïENTERAAD I Maandag den Un September 187S des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Voorstellen van Burgemeester en Wethouders a hetrekkdgk de Muziekschool k tot onderhands aanbesteden van de brug bg het Moorilreahtsche Verlaat c betrekkelijk de Usardasch eu i tot verraeenleiing vau het onderwgzeud personeel aan de Burgenohool voor Mtoqes en de eerste Arinensehool I Een adre van C Purrer betnkkelgk het opbabsn van puin en vuilnia en het baggeren ia de wateren der gemeente Te benoemen Leden der Commissie belast met het ontwerpen van verordeningen tegen wier ovettiediag stiaf wiödt 1 iiedreigd Te liri iA V I ft ïn S ï 51 reoominandatién voorgelegd van t geen door dienheer voor allerlei feesten wordt gepraesteerd en Wij j geiooven dus dat zij die tot hem hun toevluoht t nemen welkome gasten vroolgke disohyeOOO il vzullen zijn i a s i ivtt Heden morgen werd te Stolwijk de melkemmer vaa eeu boer die zat te melken door den bliksem getraffi n De boer en de koe bekwamen uiet het mioata letad terwijl de emmer totaal vernield was In de St att Ct is opgenomen hel kon besluit tot sluiting der tegenwoordige Vergadering van de Staten Generaal op Zaterdag 16 Sepieiiibir 1876 des namid dags ten twee ure De sluiting zal in naam dea tunings plaats hebben door den Miftiater va Bia neaUndsohe Zaken M Omtrent den baar mr F Alting Ifeei btttoia m d Minister van Koloniën vernemen wg dat hg in het jair 1845 naar India vertrok en zich als advocaat en procureur te Bauvia vestigde In die betrekking bleef hg oaafgebtoken werkzaam tot in AprU1870 to n hg eervol ontslag behwam ala advocaat eo pm earsor en banoead werd tot presideat van d Javaaohe Bank Dia functie bekleedde hü tot Januari 1873 op welk tijdstip hg zioh tot president der beide Hooggereditshoven zag aangeateld Dit jaar in de maand April verzocht en verkreeg kg eervolle ontheffing uit die hooge waardigheid ea keerde hq naar het vaderiand terug Opmerkalgk is het dat de heer Alting Mees in hit tijdpork van 1815 tot 1876 nimmer voor een tijd repatriSerdc maar zondar eenige tusdieuraimte in Iiidie varMaaf I r adcputeerde Slalca van ZuidhoUaud hebben baa 3 ipdkeimiig geawigerd aan een besluit van den 8 k Ruejiieraad van S jiooBhuvea regcleiuli de jaarwed d n van het halpperaoiirel der school voor m u U I oiiderwgs De gemeente Sehoouhoven u mN ia hooger beroep gekomen bij den Koning t f n Door het ministerie van binnenl zaken ia uitgegeven en ia duizende cxeinplareu venpreid eeae beaehrijving met teekeiimg in kleuren van dea Ckiloradokever Ben duizendtal daarvan is ter beschikking gesteld vao de boekhandelaren van WeelI dan en Mingelen te s Gravenhage bij wie zoo i lang de voorraad strekt exemplaren op vrachtvrije I aanvraag i ƒ 0 05 te verkrijgen zijn De Koning heeft een gouden medaille geadionkea om als eereprgs te dienen bg den grooten inter nationalen tooueelwedstnjd die gedurende den wiate 1876 77 van wege de kon letterlievende vereaai ging Hooger zij ons Doel te Amsterdam wordt j Woensdag had te Spaarndam de oaate ppiefmaling plaats met het nieuwe stoomgemaal vau BgaUwd De proef welke in tegenwoordigheid rau het gehee e oolk van Rijnland genomen werd is goed gealaagd Volgens Htt F d rUmi ia aan da konstsohildera Bisaohop Herm t n Kate Mauve ea Nakken op de tentoonstelling te Philadelphia eaa bakrooniog ten deel gevallen De Xe Dttitsche Protestantendaj is dezer dagen te Heidelberg in een der zalen van hef Maaenm bgeeugekomen Het aantal gedelegeerden ter ver gadering tegeifkoordig was 60 on eveer Nadat da heer Ohly uit Darmstadt de vergadering met een korte toespraak had geopend trad de heer Kirfeï uit Mannheim op ten einde aan te toonen At nood zakelijkheid eener reorganisatie der Protestantachr Kerk en harer vrijmaking van den Staat Hetgeeii men in dien geest reeds heefl tot stand gebracht tt niet voldoende om haar inderdaad zelfetaudig T maken en als eerste middel daartoe stelde hü voor dat de noodige atappen bij de Regeering znllen worden gedaan om het recht te erlangen tot het heffen van I de iaooii j e gelden van de leden dor kerkelgke gemeente tot instandhouding van hetgeen thaiis met onJerstetf niug van dan staat op kerkelgk gebied worft inj