Goudsche Courant, woensdag 13 september 1876

Kennisgeving BÜRGDSTEESf en en WETHOUDERS van Gouda bren n ter algemeene keiicia dat de Gemeeirtennd in i ii ▼ rendering v n dén lla draer maakd beeft bflBoenid tot Ledeu der onimi sie belaat mol hpt ontwerpen van m het herzien der plaatsetiika verofdeningentegMi wier overtreditig straf is bedreigd en iraarTsn de JBoigemeesleT Voorzitter is de Heeren W J FORTUIJN DEOOULEKVEB Mr P P P KIST Mr H J KRAiiENBURO en Dr A LÜIJTEN Tïwnp ï swss kmda den iSn Sept 1878 Baroenieester en Wethoaders TOMWMOld De Seeretui De BaigemeeflUr OBOOOLIIVIKFoKTUinr VAN BsKevüljEniDooitx BINNENLAND GOUDA 12 September 187 De eente luit A D Petter Tan het 4e rog inIhnterie is tot adjadaut bjj het dépdt ran dat eorpa dkier benoerad De geiondheidtaeetand Taa dr Eajrper ia volgeaa 4wt If f If bl looTerre Terbeterd dat men hem itegen October a a in t Taderbind mag temgrerwaohtea Het plas dat bet Uoefdeomitj Toor een Houtman oniimeut alhier noh voortstelt rindt beatrüding De Jir S Maller Fan uit Utrecht en prof E FniinnitLeiden kowea op tegen de v oigcuomea verheerlf king Taa een man als itotttmaa die het naar hun gcToelen niet waard ts frof Frain legt dat het aa door Ue deskundigen die Mi o r sprak eeuatemmig wordt afgekeurd au bg hoopt dat de ontwerpen hna plaa nog bg tijda nllen laten Tuen De heer J N Scheltema lid Tan het Hoofdeomité deelt in de N Hot Ct Tan heden mede dat het Koofdeomit ia hiire laatst gehouden Tergadering heeft besloten ziek eedaug te Terautwoordeu en lioh betrcScude de eapperde bedeakiugen eu beiwaren h tot het publiek ui weuden Het schgnt in deie gemeente met de eonoerten te aaii als met de re en Worden uadat wg weken Tüng te Vergeefs uaar een regeudroppel Terla d heb bt u uu cl igeu aüljtereeu stroomen waters orer de aurde utlgt 3Ujrt er id ouk eeu tijd geweest dat wg als t Wiue siuuohtteu uaar een goed concert terirgl Ihiuu t eene uauwelgks achter dim rug of een tweede Wordt geannoDoerrd De eerste helft run September lal nog niet geëindigd ign of een vgftal concerten werd in deze maand gegcTen Vooneker te druk I Wanneer wg dan ook niet OTcrtnigd waien dat het hier achter aangekondigde SnTXT CoNCXai Tan het Zweedsche Uuaaren S ment ook na al t deier dagen gehoorde nitatekend tal Toldoei dan tonden wg redeer omen stadgeoootcD aanreden nu eens t huis te blJTen en bniae k genot te rerkieien boTen dat Tan de oouoertcaad maar g kannen dit niet want de roep die Tan elders over dit concert tot ons kwam neqdtaakt oni ieder dringend aa te raden het met qjn navooidi heid te gaau Tcreemi Zaterdagmiddag watd op eb t fwiroorkamer ran n der eente haisen op de J fHÊaaAi een rerolTer c diolen in mik een richting dat de ko l eertt door het nam Taa genoemd hi vloog om TCTTOlgeiu ga todit OTcr straat Toort te tettea en eindel te iMid kwam in het huis Tan den heer O op de Hoog traat Qelakkig trof de kogel niemand er werd alleeii een rait doorschoten maar het schgut wrnschelgk éat men een meer geschikte plaats kiest tot bet konden van sohiet oefeningen Blgkena een bericht Tan den Nederbindschen consulgeneraal te Alevndrié is iu Egypte eeue besmettelgke liekle onder de paarden buffels en koeien uitgebroken Omtrent den juisten aard dier tiekte konden nog geene bqxoude heden opgegeren worden Inmiddels was Tau 36 Augustas aif de uitToer van paarden en boonTee rerboden en werd Tan dien dag af het der siekte op de te rerstrekken gezondheidsTermeld De Algemeene Synode der Nederlandsche Kerronnde Kerk heeft lieh tot Z M den Koning gewend met ket Tertuek dat het hem behagen moge aan de beoordeeling Tan de wetgcTeude maeht te onderwerpen om in art SS al S Tan de wet op het lager onderwq t in art 1 al 6 van de wet op het middelbaar Mdarwjja in art 7 al I van de wet op hethocger pderw te doen opiMineo eene bepaling waarbg wordt Taatgesteld dat de beroeade maoht in de gaiueent na overleg met de plaatseUjlir kerke jke avtoiileiten j de schooluren op eea wgze regelt dat Toor het godsdieuatonil rwgs te geTen van wege de kcrkgenootschappen Toldoende tijd ovublgfl 1 Door tussclwnko Rat van ds Moll hebben kerkvoogden der Nederd Herv Oemeente te s Greveahage van een onbekead Itoo outvangea rost de Matavatie der Oioote KeA Het plan voor de rioleering te Rotterdam is door dea arohitect directear der gtmeeütcwerken aan het Dagidgksek Beêtuur ingt wdea In de ouekeriMM of die iul877 laUea kuaiitn wentea verwerkt hellbea B ea W gemeend Tooralsuog geen gelden TOor dat werk te moetea aannagea Men sehrgft nit Amsterdam dd 9 September Te beginnen met heden avund worden de troepen Tan het gamiaoen dat belangrgk rereterkt is geworden ia de kaseroen gecjnsigiieerd Aan de oifioiercn der sehuttery is aangeiqid dat zjj de etad niet mogen verlaten Het penoneef der brandweer ia er op voorbereid om aoo uoodig als politie korps dienst te doen en kaar tdegraaf zal mede eene rol iu den politiedienst vervullen Dit alles geschiedt met het oog op raogelgke onlvaten wegens het niet honden der kermis De watennood ommissie nadert het einde van haar veel omvatt d werk de schadelaosstellingen zgn vaatgesteld en daarv ia aan de brbinghebbenden mededeeiiEg gedaan Voor hniien en verdere gebonwen wordt 100 pCt uitbetaald van de opgenomen schade aan warmoeiien en toiaien 60 pCt en wegena schadeaan veldvraehten SO pCt Hbl Het ptogramma voor de opeBil van de Veigadering der Staten Oeaeraal te aönvenhage op Maandag den 18 September 4 t luidt als volgt Dei middags tan twa f ure tullen de Leden der StateaOenetaal tioh begeven naar de taal bestemd Toor de zittingen nu de Tweede Kamer en zich iu eene Algemeene Veigaderiug Tereenigen onder roorzittenehap vau deu doer Zgoe Majesteit den Koning benoemden President van de Eerste Kamer De Ministers Hoofden van Ministeriële Departementen de Kauaelier der Oiden en de Leden van den Haad van State znllen zidi des namiddags ten téa ure mede ia die laat vereenigen Zgne Majesteit de Kouiiig de Vergadering der StatenGeneraal zoHeAde openen zal tei iin ure met den volgenden trein vmi h t Paleis afrgdea m Ben Kommando Oavallerte tot openiu van den trein i Een Hoffoarier en twee rgkaechts te paard e De KamerheerCeremoniem ter gezeten ia eene koets met twee paarden besMDaen gaande Ha lakkei naast elk portier d Acht Kwnerheeren van Zgne Majesteit geielea ia twee koetsen ieder met vier psarden bespannen gaande fón hüikei naast elk portier De Kamerlieeren plaatsen eh volgens hunnen raag van benoeming De Greot Offieieren van s Koniii Huis gezeten id twee koetsen ieder met les paarden bespannen gaande twee lakkeien naaat dk portier f Een KomBUDdo Cavalerie f De Opper Ceremoniemeeeter geaeten th eene koets met vier paarden be pannen gaaade ilm lakkei naast elk portier i Zgne M jeMdt de Komng n Uuane Koninklijke Hoogheden de Prineea tegenover den Koning gezeten in eene koeta met acht paarden bespannen gaand eeu i kbaoht naast dk paard en vier lakkeien naast dk portier De Aiyadaaten Genffaala en de Qenerad Majoor waamemead Goovement der Koniukl ke Residentie te paard reende de ondstea in rang recliU de jougstea iq rang Uwb van de koeta daarop volgen de Officieren van het Militaire Huis rijdende twee aan twee de oudsten in rang vooruit i Een Kommando üavallerie tot tluitiag van den trein De trdn zal rijden door het Koordeinde door de Hoogstraat door de Shraveostraat over het Buitenhof naar het Binneuhof De trdn gekomen tgude aan de Vergaderplaat der StatrnGrneninl e i de Koning aan dr denr Tan bet gebouw outTsngen worden door een Commissie uit de Vergadering die voorafgegaan door den Kamer heerCeremouiëmeester de Kumerheeren en de GrootOlfioieren ruu s Kouiugs Huis Zgne Majesteit ul geleiden naar de StatsB Oeueraal Het Militaire Hais volgt oniniddellgk De Groot Officieren van s Konings Huis en de waarnemende Goovent r der Koniukigke Residentie plaatsen lieb aohter Zijner Migesleiu zitpluts de kametheena neU ea het Militaire Huis UUc $ van den Troon De zitting gejiadigd tBade gaai de KoniM met denidfden trein waarmede Zyoe Majestdt bfuiiengekomen ia en in de vermeld orde ntar het Paleis terug i soUisnd d tros dm navolgenden weg nemenvan het Binnenhof over den Langen Vgverbérg over de Flaata door het Noordeinde naar het Pdeis Sdro i uit ket gei l t wUep het afrqden van iva Xöiuog van het Paleis ta het oogMdilik waaro ne Mi je teit ket gebouw van de ttUnJQtuuü verleidt aankondigen i In de week dndigen e met den 9den September Wenttll Tlrt l nd 4 gevallen van kngdekte eoanstateerd zolder dat een nieuwe koppd weid aan getart In de lfde wU van 1 7 kwwen 18 tlektei vaUeu teor ea ifqd tm niMwe koMd aaa g laat bevondMi De heer A Moens lid van de Tweede heeid in zjjiM betnkkinj Tan inspeeteuÏTanketkM ondinry in d prov Utnakt eMw dieolaina koude am A gemaektabeetareK ia die pforiaSc omtrent eene regding vLn ket godsdienatig oadan aan de leerlingen op d openbare scholen De inspecteur veatig daarby de aandadit oto d ttoomi die het onderwijs ondervindt door hei komea en gaan der leeriingen van of uMr de cateehilaties op den wensch der godadienatonderwgzers dat hun onderwijs niet alleen gkgtTen maar ook ontvangen worde terwijl de kinderen t de sdiool komende dit niet too fritiA en opgewekt als noodig is kunnen volgen en dat eea ea ander tonde worden weggeruimd indien op een gesehikten dag in de week evmwel niet de Zaterdaga een behoorinke tijd geheel ea ouverdedd tia het geven van godadi itl onderwgs werd besteed Daartoe geeft de inspeoieor aao de gemcentdiesiuien in overweging in overleg te treden met de bestnrea der kerkgenootaehappen omtrent de vTaag welke niaa het best voor het geven van godsdienstonderwijs aan de kinderen kannen worden beeteed en daarna eetie verdeding vast te stellen der sehoolarea dfaaaoved mngdgk aan het rcddqk veriaagea van d gchoüde kcrkbatnren Tuldoet De Commissie van oppertoexioht en beheer over de Kweekschool voor Zeeraart te Leidea heeft ter kennis gebracht dat op Maandag 26 dezer ia townoemde ioriehting eene keuring tal plaats kebbea vaa knapen welke bg s Rgkt teemacht eeoe verUateaii wenachen aan te gaan De wcrktaamhedeo aan de kribwerken bg Brrgttoep in de Lek te Berg Ambeoht hebben een aanrang genomen Weldra tal das eene radicde Terbetering vaa bet pontveer aldaar tot stand komen In het tgdperk van vier weken 8 Angnstaa tut I September 1876 tUn blgkens ingekomea ambtf beriehtea door longziekte aangetast in Zoid Ho land 43 ruuderea f Utrecht 6 Friesland 80 in ket rgk n Maderen In het vorige tgdperk van vier weken wana 71 maderen door die ziekte aangetaat SUattet De Ned Speetator stelt in het laatste ar Heeaa kelk voor als een vogdaer en legt hem kd volgend verqe van J Cata in den mond lek keb de mees oo fijn gekregen Door soet geflnit en sant geqoed tin vogd liet m nodi verlegen Diea helpt de kip mij easuwl lek mocht wel peren beqen winnen Wie weet of t noeh linx niet laektl D nering kan nn weer begianea Al is die ayt t verbant raekt Te Pittsbarg is een maata ek app g opwa ri eht roor kat maken van vaten tonder koepels Het kout komt aaa stammea in de fabriek en wordt gekeel door stooa bewerkt De inrichting is van dien aard dat de ma aischapp per dag 2000 spqkervaten kan leveren die veel sterker zgn en er beter uitzien dan het vaatwaik op de gewone wgie gemaakt Longfellow heeft alle aanzoeken om een gedicht te leveren ter gelegenheid van de tentoonstelUng te Philadelphia van de hand gewezen hg is thans béiw een groot gedicht te verviwrdigen op een Indiaanaea onderwerp met belrekking tot den slrgd aan de glienm welk werk een politieke tendent zal hebben Aan de Awut Ct is een aardige bgzonderheid betreffende het bezoek Vrgdag jl door deu Scheik uit Algien aan Natura Artu Uagutra gebracht teroore gekomen Toen namelgk de Tontdgke Arabief aaa den ingang werd ontvangen door keena eoBvi sarissen rolde ka tusschen zjjn vingen a n rigiNtt stak ze aan d d een trek en overhandigde ie daarna Mn een der gastheeren die niet wetende wat di gift bedaidd dea tolk om opheldering vroeg M IS de grootste eer die a door deo Sdieik kap woid beweaen antwoordde de tolk gij moet dw P rookeu D oitdrukkii op ket gelaat vaa oea veceerden oommiasaris moet b die mededediag hoofrt dubbeUnnig i n geweeet Aap een particulier scbrgven uit KAttaB 4 1 Mi oDtteent Im h OnmH Ml t m qa bier aa ia den regentqd De opantUn nllso eent na t einde dtarran da tegen December herrat kunnen worden t Is nu taak te zorgen dat de troajKB in onze hoofdresting Kotta Radja op rmaneate wijze gelogeerd worden en dat wd loo i spoedig mogelgk Wat er staat i bgna geheel van kirnboe eii dcae begint eei decbt te wordao Zoo epoedig de werickiaehtea dit toelaten wolden houten gebouwen geut De woning van dea genend is gereed en eenige hoofdoffideiswonin n z ju Wddn j a fa w vei kt Eea blak voor 10 Initeaanta waarvan jelêr Ma kamer en verder tetkeas vier keerea a ymeetme k wydgk vertrek hebben is mede in ge leedkdd Moigea zal met den bouw vaa een blok kapitMMwaningea eea kegia worden gemaakt en daarmede hoopt men in een paar ataüda g re d M ign Ia de aubgkdd vaa CHeh leh moet een spoorweg MUg gebouwd worden over eene lanue I deze in gereedhdd dan moet nog een eiud spoorweg vau ongeveer twee K M tot aan t zeehoofd vrüden wervaardigd Viwrleopig is aan de oven4de dei lagana en hulpstatiön gebouwd vanwaar men in ongeveer tien tninaten tot op eenige honderden meter afstand van den Kratoa atoomt Wanneer mea deze later bereikt hebben wordt de weg in nidelgke rieh4iag aaar Xongbattak ea verder naar Paggar Ager verleagd De gesoadbodstoeelaDd ia voor ket tegenwoordige vi voldseade liet tl troaweos de ceioad tijd de frarmte varieert van 87 tot l 0 Fahrenhdt in den 4roogen tijd i hd veel warmer Op de poëten hoort men bg dag en nacht herhaaldeljjk vuren Erastigv aanvallen daarop darfl de vgand echter abt te onderuemen Waar oe poëten wat m vaa dkander liggen bigft de gemeenschap roor kldne potroaiHe geraarlgk Het is daa ook in deu laatatea ook aog d een gebeurd dat er eene geheel of gededtelük weid afgemaakt Aau rene betere aaneensTuiting der Unie vdt in dit jaargetgde aid te denken kd tcrrda ia overd te drassig om te ageeren Ab eeae kleine bgdrage tot de geschiedenis der ilagbladpen en der soms aid onvolmakelgke vergis dngen waaraan tij door hare groote gehaaathdd eea enkele maal blootstaat meenen wij t mogen roedededen dat het hoofdartikel ia het vooriaatstr nummer van den SttnAmri bl kbnar is saamcrezroeid nit twee firokstakken van even zooveel verxrkilUnJg artiVelen ver een verschillend oadeirerp f e eerste P kolom tevst bet begin vao een opstel nanr aanleiding van Jlt Sehaepmaaa bescboawlijr in Öiut Waetler orer len beer Groen Tan Prinsterer terwgl in de volgende 2 1 kolom hd slot tonder besin gileTerd ordt Taa eea aitikd over geiag eu vrg oadertoek Te Zaandam i Vd karmi geweeet Een der kermisipingera die veiUaaid had eens wat vroeger naar bed te willen gaan oar nit te raden van hd feestvieren in A vorige dageo had om toah nid vaa de leseh te aehddeo deae medegenomea aaar tijn bed Den volgendea morg werd dra dokter geroepea maar Ilij vond slechts een Igk dat in den eenen arm nog de b aa geheel ledige lleadi omklemd hield De f itmct Arnktmteie 0Dm nt heeft medegedeeld dat twee atenckniidigen te Zatfen de heeren Porro en Wolff een planeet hebben ontdekt wier bestaan sedert twintig Jaar daor den directeur van hd Pargsche AtMervatorinm den heer Leverier werd verkondigd I e tatfntelii hanmt verzekert thans dat te Zatfen geen itcrrekaadigwi vaa diea aaam wonea BmUtlooi De rijkdom tooals hd volk legt trouwt in Enropa gewoonigk in ket wit geklenl dat wil zeggen de bruid ds zg jongmeisje en Mhoon is In Turkestan echter niet Eene bruid in kd khaaaat van Bokban b v draagt op haren trouwdag een rooekleurigea duier op de Griekache eilanden i dit aanhangsel van roode tijde bg de onde Romeinen at deze geelkleuri Een bruid in Armenië daarentegen il van hd hoofd tot de voeten gehuld in een oort zijden zak Het gelaat is verder bedekt met een lipnen sluier waarover een tweede van zgden goudstof tot de plechtigheid behoort ook dat d vronw vab dea geesteiyke die bet hnwelgk iniegent de nagela der bruid mei henna rood verft In Turkije komt de knid voor den dag in een kleed van wjt latijnen cBTvrbnikade md paarien bezaaid en een gordel van eddgeatemlen een scharlakenkleurig moesje in den mnai van een hart op hare kin en het overige van kd gelaat geked wit bekdve de wenkbroawcn die Mi geverffa a De pleaktigkedea hq een kedendaagsdi kuwdiJk radergingea ky ona ia dn loop der tqdn lecht weinig verand ring Th troawnng aar de dteage ÏBlildaat akrta via vMldea dea aid na e aaa d nekiar daa r aan d UakiAand gedragen Uu Aaagt bmb kna aaa de linkerkaad 100 men HlmipiMNMovMlertring di wü dat n idertje ia dea derden viug Vla dte haud in biodiag staat met het k rt De bruidsduier is geene vinding vau den nieuweren I t d koewei men beweert dd deie de Angelsaksis Ae mode vervangt waarbg de bruid kd haar lo orer de i schouders liet hangen De pradit en de kleedefdneht van vontelijke bruiden gaan wg met atilzwggen voorbij r ouden wij daa eindigen Alleen willen wg nog even aanstippen dat Koning Jacobus l lieh bgua te gronde riditte in zgne geldmiddelen bij gelegenheid van hd kawdgk zijner dochter Elisabeth Zijne onderdanen waren dao ook alles behdve geauekto cr hd lomme e dd toen vermord werd t Bedroeg trouwens laim nsmadhonderdduizend gulden Ue aleep van nlverlaken die de vontelijke bruid aan haar kleed droeg koste dleen veertieuhonderd leatig gnidenl B Ct Onlangs hield eene Dam oaderwijienverecuiging eene betpreViug over het d of nid afnemen ran den hoeö De Tergadering wd Tenc vaa de beraadslaging over dit onderwerp te zullec voortietten of pogingen te zuUeu oHuweuden tot het afschaflien van t beataande gebruik beeft tioh onbevoegd verklaard in deten het initiatief te nemen hetgeen aid ia overeenstemming tou tgn met de bedoeling der Verceniging om de beataande beleefilheidtvormen steeds levendig tehonden Zij laat deze zaak over aan beUngatellenden buiten ban vergaderingen Wij tallen dt vooreent den hoed nog maar moeten afnemen Zeker meisje dienende bij een koopman te Qioningen had hd voornemen jl Zondag rad den pldziertrein naar Leeuwarden te gaan Zij stuitte editer op finandële betwaren er moest dus een middel worden uitgedacht om aan gdd te komea Op een onbewaakt oogenblik dat aieoiand in den winkd was en lü de gel nkeid had bij de geldlade te komn en nadat hd haar gebleken was dist van den inhoud daarvw de rrii wel kon bekostigd worden aam tij er eea sonmntje ait Ongelukkig werd het venaiste spoedig ontdekt kd vermoeden met de voorgenomen reu viel op de dienstmdd de polide werd kiemiede in kennis geetdd en scbijni hd raadzaam t hebben gevonden de Toorgenomen pleiziernii aid door te laten gaan Wij moeien het publiek cpoieaw waarschuwen tegen opliehtergen die plaats hebtna door in Engeland wonende personen Een firma of landbouwer bv te Botterdam krijgt aanvraag ait Louden b v om aardappelen Alle bijtouderheilen voor daveneading worden door den Loudeuiohen koopasaa iaat naowkeurig opgegeven Op den dag vodr dat de goederen verzonden moeten worden ontvangt de aftender een remise uit loonden een wisselbrief op ziekt Maar zendt men dea wissel op naar Londen dan blijkt bet dat de tnkker van dea wisaelbrief nid bekend ia ea wordt de wissd dus niet betaald Landboawen of anderen die md wiaaelzakea uiet bekend lüa wordea te n ad e r bedrogca ooidat de wissd zgn getrokken op een of andere zeer solide haak Deskundigaa welaa dat d ia die baak nog zoo solide dit volatnkt geen bewgs is dat de wiaacl betaald zd Worden want dat hangt af Tan de soliditeit van den trekker Vergadering van den Qemeenteraad MAANDAG 11 SEPl EMBER TaysBwoordig de bh van Hargea lizendooro eoort Vimlg BoBg Lngtea Prtaos Noothoftn vaa fioav Masssnsatar Fortsija Orooflesvar Post Droal g emiam StiaTsr Goodcwsagea ea 8 el Oe Teon iattt aisda i t ds hoir Kbl ksefi kojsia gvvoa vorbiadard ts siia daza Tsi w d e iisg bg te waoca Nog deelt tXa Bede dat door kat ererlgdca vaa L da Hoog da poot vaa MBrktaeeatcr tgdslljk tot waarncmiag ia opgedrageo soa daa eommiea F Welter D Bo4 lsa der vorige Toryrfcriag orde gelezen ea gaarrrateerd lagekoasea ia ca mimiovs vsa kh Ocdcaatsorls Slana dosar praeiaoia hoodeode goadkeoiiag eaa ast raadsboalait tot ia gobraikgoviag van gerioleerden grond aaa Ttricbilleada porieBCB ea tot een overpad ua de kaeren Joakcr Notif sen mimiTS tbb dezelfde toeaandcBda ds goadgtkearde kogrooling dor dd acbollern om 1877 Notif eena BÏMieo vaa dezalftle gaedkeareode dea aftlsnd vaa geriulaerdea groad aan Z vbb da Kaateel aa vwa dia welke aaa de iroiiacia waa afgaataaa koatelooa ssa bat rijk over ts dragen Notif eena mizaiva aan B en W foortlslleBda om ait hel betig aldo der rekoniog van IS7i oaoe lom aa f 10 MK af la ehrijveB voor kaitaagawona warkaa ia 187 wordt ter viaie gelegd aaoa miaaivo van Dr C A Tebbcahof waarbij ky zjjn eatalag nceat ala lid der eooMninie vaa het Muaeum vaa Oodbedea en Llbrijemeealer Notif aoac miaaiTO van den beer H i Steeahergen verzoeksode verboogiag taa tractement het adviea van B aa W loidt dal bet tiaelsawat in verhoodiag mat da werkoaamks i B aiet la laag ia gialald adiiaeert tot afwutiBg sa betniva lo alallea ia hsodea vu bsgraotiags eoamliaia aarUs werdt om aea adres a H Fsaü dis nrsoakl is kata vaa 4s bom tocgealane W eoaliars grood s lagca dezelfde prfje 91 eea liare aaa ham afleatosa wofdl saHld ia bandon TBa B oa W om odviee eo raad sealge sdrtaao vsa vcncblllaa a penonen ala SHlttI woi sa s a e tsN dsn tai iato falafl Asa 4i ii SM mmtA Sn ea W td WQilg betreltkeliik de luuiickiehool de keer üorl n tf af die wijsiglDgco die dour de eommiHle jeoieekt l s door fi ea V x B over enuoieu de oors s ct dst tulkt f CHkied u raa ordes die evea tli die loor de Stsde MNiiakmeeeter ea de iastroetie eeor den tweede oadervQxcf der wukktehod alammi t keyoloweetcr der dd efaattcrij atgemeeB aoedaekeud e vooreiel ap H eo W tol kei oederkeudl ualicetedtn Tsa de brug ku het MoordrcekUcke Verlaat die ub drie fabnekiDtett opgeef hebbeo lerioekt ea eerkretcec rn wel t de Atlee te AuieUrdeai oor ƒ 3186 EatbotcD Ik Cooip te etirsveBheiEe voor ƒ S09 eo de Uzergietepj Maatieha de PriBi Tea OeeajO te iGnveBblfe eoor 88811 De keer Laijico eerkleart nek tegen een oaderkludMbe eanbcetidioft de oonitter geeft redeoeB bbd waarooi B ea W dit ib dea lasUteB tgd Bet Bem kroitgeB kekke gedem de beer keef ifaaMMa ia gclgkea iib bU de keer LaijUa ket eoarttelwoedt is BtoaaiBg pbraekt ca saageaoaMs awt 11 tcgea I eteainM die ras de bh Lu teo eo Saiaaom aea eeoretel kotiekkrl k de kaardeiek liidt dat k i do veriaaktiBg geca eakel liefkabker wee eea BBobod om t b seoMOOtewege torleeg sbb dea tegcowoordigea pachter t govoa kleef xoBder aeeolg BBroio B es W Toorelelleo daaria 1 Uelete ouBodeu aa ket jaar te doea vooriieB waartot gereand u easkuop uateriecl f 7fi ea koetea aa opbalea 6kO de heer Mnivi r Traegt of er geene gelegenheid b OW aet 4e eeeb water te deapea de foorx icgt dat de aaeb op bot oogroUik nug gt lJ waard te aiaar tater aiHaebien oea puut vaa beheiidcliDft kan ign daarna wordt ket TOorsld eljjeoieee goediiek ard een voorettl tot eriii erdertag Bet ééo vaa ket oodorwgaeod peraoaeel aaa de kurgt reeboul Oor Beisjee en ie eente arawa ekool de keer Notilbuvea a Qoor vindt een doedaoig voonlcl goed dan lag dn gearee voor beide acbolen tot twee aitgebrcid oadat bet onderwija op loodaoige wgta oog niet go kaa xya de beer Meaeeuuker en Snel onderstcoBen zolki de voori deelt mede dat duor beide Onderwazen ileehte dén ia aaogevraagd daaraa wordt hi t voorilel van den heer Noothoven van üoor voor ledere acbool afzonderlijk ia ateiaming gebracht en afgewesen met 10 tegco 8 it due van de bh Nootbo cn Taa Goor UetecBaker en Snel daBroB word bet eooratel vao B ea W BlgeBcen goedgekeurd een adres van C Fnrrer betrekkelQk hef ofdudan vaa poin ca Tailnia oa bet boggerea lo de wataren der gCBaeate de voorzitter deelt oiede det by de Terpacbtiog door L de Mato eeoe ae van f eo door C Farror gezamenlgk 11S6 waa Bangafaodcn daarom ia het tooB nut gcgnnd bb Terzoekt Fnrrer ket voor die pr i B ea W etellea alaaa voor bat aaa boB te gonaen dit wordt algeeaeca gocdgekcnid t orden beoocBd tot ledea dor Comaiwie belast SHt bet 1 OBtwerpen bb veiordcningeo tegen wier ofertrcdia ftraf wordt kedreigd de keereo W J Fortni B Droogleever Kiat Kranenburg en Ln tcn Aflredeade leden l i voonitter deelt mede dat de beer Blnaed lid vaa 6edepalecrde blaten ia gewordea en daardoor opboodt GemecotaAdeooaat te aga waarom dient vergcgBaa te wordea tol bat kleun vaa eea Advocaat tot het vcrlaenco eaa rtchtaknadigca bijaland de heer Snel wil dit aan B ca W ovcrlatea aa OBtraadt eco vaatra Advocaat na eoaige diKuiaie wordt het ooralcl VBO Snel in ttefflBing gebracht en afgewezen met tegeo b lemmeii di ao de hh Poet Droet Snel Stratar NootbowB van 6i iir en FortB a t roogle er daarna wordt aaa it en W opgvdra eo eene voordracht TBB drie aan Ie btedea iraarom dil wordt aangehoudeo Niete meer aao de orde zijnde wordt na maclitiging on aaa de ftoomea beeluilea aitvoeriog ts gcveo zoader rssomptio da Tcrgaderiog geaiotes Aan hd Bureau ran Politie alhier in bewaring IS Postiegds in deze gemeente geTondeu Laatste Berichten Londen ll September De correspondent vaa Benter te Belgrado seint dd Serrië een wapenatilstaad sou saanemen om den ooriog te rekken hopande dat een atreage winter de operaties der Turken ia Servië oamogdijk tou maken Ken gerucht wil dat Turkge tioh t4 en een wapenstilstand venettta ea voor Servië onaannemelijke vredesvoorwoarden tal atellea In dat gevd zou de ooriog voortgeiei worden en aauleidiog kunnen geven tot emdige verwikkelingen Men hoopt Radaad een werkzamer ded daaraan te zien nemen echter zegt men dat de Bassische Ministen van Financiën en Oorlog tegen een oorlog gekant liJn waartoe de Ctaar orerhdt Londen 11 September Don Carlos arriveerda gisteren nit Amerika te Queeastown De Tim een artikd wgdende aan de rederoering Tan GUddone zegt d t het niet slechts Engeland a plicht is te trachten zich met Rusland orer de Oostersche quaestie te ventaan doah zelfs dat Engeland daartoe den eenten stap behooide te doen ten einde de verkeerde gevolgtrekkingen te doen vervdlen die voortvloeiden uit het verwerpen van t Berlijusohe meroonndum KonstaotinopeL il September De Keizerlijke Biit die in den Ministerraad s voorgelezenen waarbij de Orootvizier en de Ministera inhuuambt worden beveatigd bevat eene lattgeving ter invoeiiag van een Ngtaonalen Baad aan wien de bevoegdkoo zd wordaa verleend tot het ontwerpen van en toezicht konden op de wdten alsook tot het nitoefenen van 4 controle op de ffuandën Voorts bepadt de Suiian dat ambtenaren nid meer zonder deugdelgke ndenen mogen worden ontslagen Hij veriangt Mvordering van het onderwijl alsook atdoende laaatregelen ten opzichte vaa de Henegowina Servië m Bosnië opdat er eeu einde aait kome tan hd ViM vergieten tnwohen de lonea vii ktttelHe ra tfud