Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1876

Vrijdag 15 Scpteiubci 1876 N 1881 GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kwjlen die dwruit Toortkojoen m ÉMupQohflbipMM al en mUSmZÏ Mfcteo e ti ta m ich vaB lMe ttaiddd i b li iit In tiRMgtld 4 oMi 7 0 É tii S t a ft 1 w ij n Het il TW algeneene bekendheid dat ijier d onouaUir bnUndderi ru n UmI k iSn J 1 hoeveelheid ooriuM d i kw ad q pigh i WeetamAt JTSi aekien de natond ke gerelgeit V n alle oogenaamd BierraSSS wteToB I jï Boterpoe er Terkort den tnd rm bet kamen maakt d boter imrter beter ut tdaak fnmMt m kkn en YCThmaert hrt rtetk worden In pakken Yoidoen de TOor 500 k an SeJk i e gU todar rtüwl 1b aemn oitvoeriga gebnri kiiaaiiwtj t y L Welter L Schwk en J C Zridenrgk te ScfióonAoven hg Wed iMter bg F Joidar IdenbaiK to Woerdat bg N C ran der Kaa Ui de Stekende iepots g yOM caHBOEN Wolff en Zoon te OmlZEn u de andere plaataeii MT tiribttnuj der Triendwhajipehjke VtrekluKn ntt de nnogeiidheden onataattiiopel n Septembu jn HWwnllfT bron matitgemiM dat de Portc Daggacii Mtawnl beeft ugaowiMi batcKwde dek npeawil tMd en de beniddehDjr Natr ineB tui fpwdeAjuid TAueemt bondt de Afiüiaterrtiad ucb hott met die P Wag mm tNaSZOWDEN 18 Bontaiuil U Sent JFtOiekiUêtrl t Hoe Mugennm het mn ook vu ia de ffMuftde CkM W van i September de loo Tieiende beoordeeli t taa hi door ing u de Socutfit Qks Giveiesii r Oond gegrven Cooeeit te leun komt ia dta ii n bei en in het atot dsuraa eanc mnnede Toor 4u q p lyk trof en die osjsist zuode iraaiw tltyidigk Dfnrfllékeung aan de pea ran den Voil JK i ootauapt ïr dt Btaelqk geapiakeo iraii de Stafaaxiak im Botteidaaacbe Scbatterq in BmnUtr t Ktmti Iw e mh ÉtWuot Kil u bet met DuutUr t £ die ten went VotmtXta geett aiaar aleobta een gedeelte eau bet pW ledei 4ufctr uet hetauMldoor iq Mo boofc S c tett 0i8 Genoegen ZaJ KUNSTMIN to Gouda W BDJIG U SBPTEWTBEfi 1876 dea cruidi ten 8 re Groot Concert te 0em door het net nieia Inkande SEPTETT liet Ieï eed cliefie ment Hozareo Koning Xarel iV onder penoonigke leiding ran den ÏApelmeegter dot Koninklgken Zwe daeli B Mtmekmeester den Heer WfiGENEB Entree HH Leden of hunne Dames en Kinderea 50 eto NietrLeden d9 cta SieebU eeo Cmieert al gegeven worden Toegestaan door de Commissie Tan ToadeHl NOOTHOVEN tat GOOB J C U88EL8TUN mmmte MoXKlcaarpa der emndien es iqa die 6 ti nen ok ietdt drdeir1 eer Uuilklergcdfngeerd I oe l fteilnegen het nuj ook nndxih wanneer door mq gegerene Couoerteu den Mgral ran het t BQ4ek wegdragen en door de kautTeni gcKTs u lil lagUadea gtustig worden beoordedd wniieh ik iet Wn koste Tan endere konstegaan die ik oo JtejL ijepirten worden VM Tenoekende dit qg ehrqren betsg gdteci of iii ootdu k uoMel UEd noodig ooideeit gc dkeheb in en tsb de eentT tiide naaaen aa w Cooraot Ie wtfen apneiflen BOAn ik mg UEd Vootbatt du leggenae met de betuiging maner lp ebu ig CId Bmumt WntÜTSCHUfStfüTEB Wa J J apdmeeeter van bet Corpi StafmoriekuteB I T a bet B Kea eu Sehuaetq ie Souerdaia BTirg orluke Stand ADVERTENTIËN Voonpoe JS berailan Tan een Zoon 4 w TiouwB W C POST Tflf tm gOB6 ViMuUrai HniM 17ana oK Geboies WILLCM CO 9rSLr8 te m P TAK on KAJUJ en X va T m I 11 eepfc 1876 Vi H naciKU Ajlriasn Uara i d n F 0 a u h i dlKl n aWcn A UoaJ jk Jl Bao slMam la Ju Wlilia UuMer Ucn 1 H KvJiL CD V KrwaauOtERlEDLN 10 ept D Bcloajc 70 j 11 N vreuw Konisjs Wachteistraat Teriangt met P NoTomber ME mm MB goed ktannende Naft en en Strgken Ter OPRICHTING eener GEOSateRS en VIWEMMAAK die tot beden nog niet in GovDA bestaat wordt een Êfeeiffemmol Mr4M Mf p m 4 wMie V OB aigaÉtekeaden jmtmgaa r te eiFT éie n b ioetebiian r ARMB f iqp ZateidagaTond jL bezoigd ia aan bet Hoia mfAOmmtiea SiofsL ► H w M ffruKnms X B TAX DILCEN t V LA HCHOB r C XïP X a CATS M C ▼ BHJWBM iwü8i6mr iroiden tegen V£S3nNDERD £ PRIJ ZtlN igihiiJM Dobbei BiproeWe BBi NDWA fl eWKASTïN BKT Hinil tisurnltt oMt ij U4 SUïtWSMX a £ i £l KA WOB flB W 35 iÉMi0l f 9il 0VW4ll f frinadt boogte 1 05 Xeter Ia be ngc net miea i i B MA 4 Mkn a U 4e BoeMMMMV J mtnf fncttnéerenden adiMseeren zieh met franco brwTen ander hei m tt tOr tin rdtrtj t aan bet Avertentie BBreM Tab KOK ft VBULANDT Boekbandel te Oóuda Leidsche Schroef sïiSidiAiraipPü 1876 nmRiEnT1876 TObHOIS AMSTEROAM AanTMi eBde IDHDAiH M SEPTEMBER Vsn tmM n tmt IM ITEKDAM langf UITHOORN NfM en OIIDEBjCEBK nndna m 7 80 Miu ilitg h 80 OrAice W TanVROOWKNAKKERltW Attfdttg ♦ tntWftÖBJ naar LtüIDEK ö ure ▼ A f 5TBfHMM n TWiBIIIS iWdit m MtiméiO nam 4 n 0 t Siuéb b ïi T Xnftrdn n il Wg ft t n anani ia TiAtERrvAö f ttrwsïJ üfTHOöimzao fn yamm dm amatimuiam are m fltiMè un KM 4 I ff GEBJlintOE WOL OtttTangen eene Partg Oekleoide WOL vai zeer gMde Kwabteit en Standboodeo Eleaiea ene Nette Sorteting Wollen KINDEBMANTELTJE8 KAPEES eni enz tot Z ËB taLmSE PRUZIN fai M de Vlettöf LANGE GEOENENDAAL n fa te September 1876 VBB8CHB i Klixer d AiivefS Lifiaeor Bénédicdiie Ellixer de Spa Le Saiigller des AMëiics Nantsqirin dl Zftnu Verkrggbaar b W R fiAAUIAillkl fl Ten B 17 BANKCTBAKREK Prof Pergrer d Alion Ilaar Extraci tMt boTengenoemde Extraét geheel g d 1p de regelen der wetensdhap engeloutendow dn ondemnding en het gebruik ia een baai talddel geheel eenig in zgne samenstotltag giiheel afwgkend ran alle andere tot nog toe oitgevondene baanniddelen Dit extract rereaaigt Ite voortreffelijke eigenschappen lo zich welk tot versterking en Toedma van het haar a I A Het IS met eene ToUedige mIihiIj mijiriwib SM etA Mr irieobnvertofa riarM Ké db Wed BOSMANs 3mida f A AN OBTH Onuia J inlktm f lm iiiiëi Kennisgeving BUiQEMEESTEa sii WfcTIlOUDEKS der gcneeute Goada Qelst op artt 6 en J der wet van den ün Juny 1875 UaatMui no H Brengen ter algeotteue keuuis dut op de Seoretane ter viaiu u gelegd een veraoLk niet bylageu vaa Uuberlus SobMve om verguuumg tot het ulaatsen vau een sluoiufrnktiiig ia igiie kleederwatwihe g iii het peroeel gelegen aan Ie Boelekade wyk £ uo 93 kadaster aeotie no 1787 Dat op Douderilag den S8 September 1876 dei naniidda B ten 1 nre op het Haadhu gelegenheid ii om bezHiireh tegen de plaatsing vuu dat stoomwerktuig ID e braiigen en dat gedurende dru dafim vuiSr diia dag op de Seoretane der gemeente vau de ter zake ingekoDKn aahnfturea kan worden kennis genomen ou4a éea Uu Bept 1876 De Secretaris Oe Bargemeestor DbOOOI IVCa FOBTOUM van BkWIISN lj tKND00Sl BUITENLAND BullealaiHkcli uverzlchl De heer Gladstone i Zaterdag te Blaokkeath aangeboord door 10 000 tot 15 000 meustheu die wmd en regen trotaeerdcu om mede U mauuetteereii legeu de liuudiug Ier regeenug teu a ïi ahit uu de Tiirk8oh S ruw leii Met overtuiging eu wegsleepeiulc giestrifi sprak ie beroemde f eiiuir u de tyiupatbie kM sunt 4 Xu m vu bat gebeelts IfiugaUche vulk Stt uiidt bctu De heer GUdaione t uii le aan bue de lurkicbr llegeenug veraotwuordelgk ii vuor eu luedepllLbug i aau de gepleegde iiiisüudeu en met klem V lu argumenten drukte kg op de uoudz ikehjkheul voor Kugelaud om gezaineulijk met Uuslaud tuMohaubeideii te treden uiet oiu oppervlakkige kalmte te weeg le brengen en voor de leus een oiiioogdgkeu vrede te verklaren maar om Bosnië de Hcrargowina eu Bulgsrge tot feitelgk ouafhaukelijke atntou te makeu Indieu ik bespturde dat zacbli maatregileu geen kraohlige uitwerkiut zuudeu hebotii eu dat wat krachtige uitwerking bad niet duur suiohte iaalregeleu verkregeu kon worden dan zou ik knzen wat krachtige uiiwerkiug had l ete woordtu vau ilidstunr bewjgüeu dat itclfa de vredelieveudale siaiiuman welke lliUgelaud ouit had liever gewtld wil gibruiktn dm tuestaau dat de Chriateueu iii bet Ou ttu het juk der xurken sullen big ven dragen Lord Derby heeft uuk naintua de regceriug getproken bg gelegenheid dat een paar depuiatien bg hem werden toegelaten In zgn antwoord zcide bg o a De redenen voor het behoud der uueoheudbuarheid van Turkge s grondgebied zgn van blgvendeii aard evenmin ala vrueger suu het behoud dier inttgriteit thani zonder oorlog ter zgde geatild kunnen wurdtu zoo Engeland in dit opzicht van gcvueleu veranderde sou dit eene ramp voor Engeland sgu Turkge u geen homogeen rgk en niemand bg ona ia te eu eene aitbreidiug van de autonomie der Turkacue proviuoien maar er beataan gruote bezwaren van plaatselgken aard Nooit tul ik mgn naam leenen aan een oppsrvlakkig plan Alle pogingen moeten met d mogendheden worden aangewend om tot een ipoedigen wapenatilatand te geraken en de vredesonderhandelingen te kunnen openen het komt hier y66ii alles aan op algemeeue overeeuateniming en daar de onderhandelingen hierover uog worden voortgezet kan ik mg duaromtreut thana uiet uitlaten Wat betieft de gepleegde gruwelen verklaar ik formeel dat middelen zullen worden aangewend om de sohuldigen t atraffien en eene herhaling te voorkomen Lord Derby zeide verder het middel te verwerj li dat de tegenwo mlige beweging in Engeland zich teu doel stelt namelgk om de Turken uit Enropa te verdrijven Daardoor toch zou een godadieuatoorlog een idgemeene veraohnkkelgke oorlog ontataaii eil bet Oosteraohe vraagstuk tooh met opgelost worden Hef Betl nsohe memorandura was door EngeUnd geweigerd enubit bet onuitvoerbaar taescheen Ten slotte verklnorde bij dat het Bntach eakader met uit de Besikib ai moest teruggeroepen worden Ona kwamen deze woorden minder gunstig voor en wg dachten dal de regeemig noh w Ide verzetten te eu de wensclirii dia volks Het HandtMlttd denkt er ndera over daur het zegt Lord Derby a betaigingen zgn met tiludstuiie a wensch minder in atrgd dan ze aohgnen I rl IKrby verUngt dat de nieuwe staten leeoplichtig ntleu blgven aajl Turkge zoodat het lurkscbe rgk den elfden omvang blgft behouden en I niet Rusland ich ten koste van fnrkge vergruot De Frausche imnnters hebbeu m een Vrijdag geI houden miniaterraid een paar oirculatree vaatgesteld die de verbittering fer clerasaleii zullen verboogen De eene bevat eene afkeunug der handelwgze van generaal Maurioe die onlanga speulgk den wensch heeft uitgesproken dat de senaat de inetellmg der aalmoezeniefs zou handhaven De regeering wit der elgke olerioate welsprekendheid bg generaals beteu gelen De tweede eironlaire strekt om in t vervolg voorvallen als bg de begrafeun van Félicien David te voorkomen De dencale bladen verwgten nu deu miniatcr van oorlog dat hg een vrijdenker en revolutionair IS Volgene te bptinfflSe Chroiiinta hebben de proteatantaohe pntliknnb n lu Spaigeticfa tot den Eugelschen gezant gewi nd met eene klaeht over de maatregelen Ier regeeiiug wmirbg bekendmakingen en aankondigingen betrefteude des godsdienat en de aeholen der protestanten tA ü verbodep Zoo wordt de kerkelgke veruraagz lamheid door de elencaleu toegepast Men kau hieruit afle eu wat sg doen zouden indien rt lfs dat beginsel uiet in de euDStitotic was opgeuoaieii In de j Jiigst gehouden sitSiig van den ministerraad IS volgens mededeeling der H eur itaHg ook df vraag der bgeenrorping n a ii lm i Boudaraiul besprukiu Naar bel bl ui vtr ek ri zd biniidi et ntge digtnlut besluit to bj iir H plug van f meld Ojllege venviobt mogen w luli n Ilrt besluit van dm luiniaterraad is den KeiZ r Ier ouderteekeuing reeds toegezonden De Natwnal ZntMHf berioht dat upuieuw pogingen zgn gedaan bg den Bondsraad om openbaarmaking te verkrggen der verhandelingen van dat college Keedt vrueger is daarop aaugedrougrn door de oommiasie voor de bibliotheek vin deu Rgkadag llci autwoord daarop destijds gegeven waa als volgt dat voorloopig niet kan worden overgegaaii tot een beslissing in deze uaeslie Het sohgnt eohter dat me thana de taak van een gunstiger zgde b ziet Er bestaat uitzicht op teu besluit in deu geweiisobten geest met dien ver alaiide dut daarvan uitgezonderd zullen blgven alle mededeelingen betreffende aang legenhedeu vau vertruuwilyken aard Een besluit in dien geest tal ongetwgfeld een zeer guustigen indruk uitoefenen en de luvloed diuirran teer gewis hoogst belangrgk tgu Men zou door de openbaarmaking dier verhsDdeliiigen een blik kunnen slaan op de outwikkeling der wettelgke vraagstukken m den boezem van den Bondsraul een onderwerp waarvuu het gewicht met aangetoond behoeft te warden = r i aaSS o aat = s == FRANKRIJK Het bezoek van Mac Mahon te Lyon behoort alweder tot het verledeue De M rsohalk heeft ge durende tgu kortstondig verblgf in de stad heel nat meuschen gesproken en heel wat innohlingen bezocht Overal werd hg met kreten van Leve de Republiek ontvangen un en dan afgewisseld door die van Leve de amnestie in een meeting in de nabgheid van Lyon gehouden en door ongeveer 1000 personen bggewoond had de afgevaardigde Ordinaire de aanwezigen aangespoord deu Maarschalk er van te overtuigen dat men de amnestie wilde al vertekerden ook de reactionaire bladen het tegendeel Lit de toespraak vau den president der Kamer van Koophandel en het antwoord vau den Maarschalk beiden hoewel in houfdiaak van met politieken aard blgkt dat het zoowel de republikeinen van Lyou ala MaoMahon ernst ia de Republiek in stand te houden Uunatig steken de waardigheid en de oprechtheid in de tot Muc Mahon gebonden reden af bg de wal gelqbe vleierg en verheerlgkiug waarmede men indertijd Nnpoleou UI bg rondrenjes ontving De Maar schalk achouk een som van 6000 fra san de armen van Lyou Van het bezoek aan bet fort Bron teruggekeerd dat langer duurde dan men had gerekend reed hg oumiJdellgk naar het apoorwegstation tot groote teleuratelling van tal van Lyoneezen die verwacht hadden dut de Maarachalk nog door de stad zou rijden De hteren Erckraanu Chatnan hebben thans meer dan ooit van de Buuapartistea te verduren D te schrgvers die aan de oude Napoleontische legende zooveel afbreuk hebben gedaan door het scEetsen van de ellenden die Napoleon I over Frankrgkheeft gebracht hebbeu bovendien de naaktheid van het tweede Keizerrgk in t licht gesteld lu VHuUnr du PlébuciU hebben zg het bestuur van Napoleon III geschetst Wraak nepen de Bonapartisten eu thans meenden tg de gelegenheid gevonden te hebben Beide schrijvers namelgk hebben een tooneelsluk een zuiver letfarknudig product tonder eenige ataitkundige toespeling FJmi Frili bewerkt naar een hunner beste volksromans Zij wenschten het ia het Theatre Jran au te doen opvoeren en onderwierpen het aan de goedkeuring der Commissie van beoordeeling van dien schouwburg De Commissie las het en nam het aan en het tooneelstuk zal dus eerstdaags opgevoerd worden Nn wordt er kabaal gemaakt In le Bonapartisohe dagbladen en m schotschriften heet het ditt het eene acbiode voor Frai rgk zou zgn indien het tooneelstuk werd gespeeld want ErckmannChatnan zgn slechte Franac ien te rgn in hun kart Pruisen tg hebben het vaderland gehoond getrapt Eu om dit den volke aan t verstand te brengen tricht men met citaten te bewgien dat l Hutoirt d PlétiueiU een pleidooi it tegen Frankrijk en vo r DuitsohUnd Deze gveraars vergeten cahier te veimelUeu dat het werk iikdaa Ëlaoa u Lodu I gen lerbodiu is De schrgvers trekken lu hSnne werken ouverbiddelgk te veld tegen het Cesansme m de toogeiuamde militaire glone maar de verdediging van deu vaderlaudschen grond fcbten zg een heiligt u plicht Le Plebiacite geeft uit dat oogpunt menige hurtverheffende bladtgde te lezen le Cuuenl de 1813 een vroeger werk lies sohrgvers urolvsi zulke blndzgdeu Uet IS licht te deuken dat de opvoering vaa l Jiai Trill onder zulke omstandigheden met belangstelling tegemoet wordt genen De vraag la met of het stuk als lett rkuudig voortbrengsel id dan met op het tooueel tal blgven maar of er kabaal bg de opvoering tal tgu of het stuk geregeld sal kunnen afgespeeld worden Zooveel is teker dat de Bonapartisten met stil zitten TURKCTE Het IS letterlgk onmogelgk tich een jmst denkbeeld te vormen qiet alleen van den toestand op het oorlugstooucel maar ook vau den stant der diplomatieke onderhandebngen welke namens de groote mogendheden oviir een wapenstilstand en over dea vreile zgn geopend Hoe meer corteapondenties in de hngelsche en Ooatenrgkscbe dagbAen men raadpleegt dea te meer wordt men den weg bjater lirwgl UI het eene blad verzekerd wordt datdePorte nog met antwoordde meldt een ander correapondent dat Safvet Pucha oGücieus een mondeling antwoord op deu eentev bemiddelenden stap der diplomatie gaf derde dat het ofScieele sohnftelgke overhandigd ton tgu Bg dat antfeveus de vredesvoorwaarden gevoegd Porte baren oproengeu vazal en den ontenegro doch v n die vredesvoorwaardeu zelve bestaan zoovele verschillende lezingen dat t met mogelgk is na te gaan weDce de eeuig juiste IS Zooveel schijut wel zeker dat eigenlgk op nog geen enkel ofScieel resultaat van de bemiddeUng der Europeesche Mogendheden gewezen kan worden en dat de verschillen le Kabinetten onderling in zeer druk verkeer zgn toodat gelgk de Keue frett Preue dezer dogen opmerkte de Mogendheden t eerst met elkander moeten eens tgu vooraleer zg de eeuagenudheid tuaschen de atrgijeude p irtgen kun nes beratellen lutusschen ia t met onbelangrgk waf de o rresi pendent van de TSma te Belgw o OHitn iI l6fteui5