Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1876

nl eie xtrUuJea Met diep leedweleu hebben wij acht geslagen op de ongeregeldheden welke gisteren avond in onze stad hebben plaats gehad waardoor het eigendom onzer medeburgers in gevaar wordt gebraolit Overtuigd dat dergelijke demonstratiën niet de reohte en aaugewezede zijn doel urn te treffen noodigen wq allen zoowel vereenigde als niel vertenigde werklieden dringend uit ten eerste daar uin volstrekt geen deel te nemen en ten tweede door bnuue afwezigheid van de openbare plaatsen te toonen dat zij als goede mannen vau orde en vrede anderer pogingen niet willen steunen of aunmoedigeu Namens het CentnuJ Bestnur Amsterdam B H Heliw l oonUler 12 Sept 1876 J h ScHOUUMiNN Secrttartt Het 4e batailluu jagers uit s Huge staat marschvaardig om zoo uoodig naar Amsterdam op te rukken er assistentie Ook gisteren Woenadagnvond was op enkele plaatsen het krioliiig optreilen van politie en militaire maoht noudig vooral in de omstreken van het Koningsplein l e toestand was veel rustiger dan in den vürigen nacht t jen waren vele heden echter betrekkeLjk welüig belhamels of nieuwsgierigen op de been Aon verschilWudè politiestations zijn gisteravond tot 12 uur slechts in bewaring genomen 18 arrestanten ouder welke 6 wegens verzet Een pereoou is gewond en iu het biuueiigusthuis verblinden doch kon huisw iarts gaan üp het oogenblik is het rustig maatregelen tot bewaring der rust wordeu steeds genomen Dat een spoorwegwachter van wieu met recht stiptheid en waakz tamheid warden geëischt zyu plicht doet en toch gestraft kan worden bewijst het volgende Een wisselwaohter wien vanwege het gemeentebestuur aangezegd was dienst te duen bij het beproeven der spuit kwam niet op het appèl daar hij zqn post niet mocht verlaten Er werd uu prooes verbaal tqfen hem opgemnk en de man werd veroordeeld tot 2 boete of éti dag i vaii7eui3Straf Voor eeuve dagen bad te Paryt de volgende aandoenlyke tcène phmts Li i araiu i erkoopster van bonquetten had heel den dag te vergeefs hare bloemen ten verkoop aangeboden Daar nadert een Engelschman met een bevallig meisje zijne dochter tan den arm Uij beziet de ruikers maar koopt er geen Opnieuw teleurgesteld wellen tranen op iu het oog der moeder die voor haar liet iallia jongske geen voedsel heeft Het Engeltobe meisje iet t en Um ongemerkt een bankbiljet rail 50 friiics in den U j aueainaii l glyden t Knaapje raipt hl up overho u ligt het der moedtr eu deze vir=clirikt over tulk ten bedrag ijlde den Engeltohmaii na Ui dochter veinst niets te weten maar de Brit a era het bankbiljet stilzwijgend aan en bergt het in zijae portefeuille Maar tevens neemt hij er een ander biljet ran 600 francs uit en roegt der moeder toe Mqne dochter gaf u 50 francs omdat gü arin tyt ik geef u 500 franot omdat gij eerlyk zijt Men rerneetot dat den burgemeester ran Delfthaven aan Behagel die met De Joag en Verlindt verdacht werd van den inoonl op mevr r d Kouwen eu die tlians in Delfshuven woont naineus den hoofdojiiiiuissaris van politie te s Grarenhage eene som ran 30 it uitgereikt De leeraren aan t Rijks kweekschool voor onderwijiert te Groningen de heerea Jeh A Leopold eu L Leopold hebben hun voornemen aangekordigd een theoretischen en prwtisehen ounua te openen in de Nederlandsche taal en letterkunde vo iral van die uit deze eeuW voor hulponderwyzers en hulponderwijzeressen binnen en buiten de gemeente Groningen Zij hebben dairtoe beeloten met het oog op de behoefte aan dergelqken cursus die hun bleek uit verschillende aanvragen om priVautlessen waaraan zq niet konden voldoen Uit het kamp 1 Soesterberg meldt men Deregen van de jongste dagen heeft op verschillende punten in het kamp groote waterplassen gevormd gelukkig blijkt tentmateriëel nitmnuteud en de plaatsing der tenten doelmatig te zijn daar het waterslecht in enkele tenten doortloeg en wel in die waarvan de tanning niet voldoende wat In de laatate dagen kon nagenoeg geen dienst gedaan worden daar alle arbeid onmogelijk is de kantines hebbenhet dan ook zeer druk Zieken zyn er niet tleohtsligte ongesteldheden kwartierziektsn doen zichnu en dan voor U Men tchriijft nit Nienwediep dd 9 dezer Het il onnoodig te betoogen welk een krachtig ofeu defeuiief wapen de torpedo it Voor een land doorsneden Vkfl too vele watörwegen all ont vaderland Om eebig denkbeeld te rerkrqgen aangaande de uitwerkïdg yin een torpedo zq mölégeedeeld dat een Jading van 50 kilogram b kr id 16 kilogr nnig der Serviaohe natie meldt Eeulid derSkupscbtiuB uiut hy die rioh b jïonder onderscheidde door qii ijver om het Land in der en oorlog te storten is nu verplicht zyn geboortepliints te virlnten en zich in het meer liberale Belgrado te veslijjen omdat hij te midden van ique kiezers niet veilig ia Te Belgrado daarentegen sijn er velen die met de gewone Servische liohiïinnigheid geloof hechten an geruchten oiptrent eene overwinning van Hurvatovio en luide uitroepen dut met de Turken geen vrede mogelijk is en dat daar immers de Keizers van Ojstenrijk en Buslnnd overeengekomen ïijii dat Servië door zyue oubezouuenheid geen nadeel lijden zal het land slechts winnen kan zoo t deu oorlog volhoudt Bc meer gegoede klasse echter heeft alle vertrouwen verloren in berichten die gunstig luiden oor de zaak van de Hegee ring en het Ministerie binnenland OTTDA U September 1376 Z M heefl benoemd tot rijks ontvjuger te Brielle ca F J M van Uhert thans te Uuzerswuude c a In ons nr van 8 September gaven wij den wensch ie kennen dat de oorzaak van het ongeluk aan het kindje van den heer S overkomen zou warden on4eizooht in het algemeen belang W i vernemen thans van goeder hand dat het onderzoek heeft plaats gehad door de bevoegde macht en het resultaat daarvan is 1 dat de boomeu den toegang tot de brug afsloten zjoals het behoorde i dat het aankomende schip ecne schidijke opendraaing noodzakelijk maakte en 3 Int de heer S herhaaldelijk is gewaarwhuwd om te wuehteu eu de brug niet over te gaaa Poch te vergeefs Bq koninkl k besluit is tot voorzitter van de Üerste Kamer der Staten Generaal gedurende de vergadering die zal aanvangen op den derden Maandag tan September 1876 benoemd mr 1 A G Baron I e Vot van Steeuw k lid van die Kamer B kon bctlait ran 25 Augustus jl zijn goedgekean de besluiten van de Staten der provincie Zaid Holland ran 11 Juli 1876 tot wijziging van de reglementen roor de haogheemraadseïiappeu run hieland eu ran de Krimpeuerwaard Op verlangen van den Minister van Binnenlandsche 2akett is da navolgende eireulair van den 81 Augustus jl n 15 door Z Exc aan dcii Commisiaris des Koningi geridit ter kennis vau de omeente bestureu gtfaraeht Het is gebleken dat van de bepalingen van art SS der wet van 21 Aagnttus 1850 staalMad vfl 98 omtnnt het gebruik der spoorwegen misbruik wordt gemaakt Ten rinde zoodanig misbruik tegen te gaan rertoek ik onder de aauda t van de Burgemeesters in nwe provincie te bren n dat aan beambten van politie eene reisordera tot kosteloos vervoer met een joorweg behooren afgegeven te worden dan alleen waiinmr zij zich naar elders moeten begeven roor 1 llgn dienit Oélief den Bnrgemeeaters tevens te doen opmerken dat de reitorders door deu Burgemeester uf die hem kraehtens de wet vervangt eigenhandig moeten worden onderteekend en dat die reisorders waaronder de handteekening gedrukt is niet geldig zijn Ouder mededeeling vm het bovenstaande is de itiptate naleving ran het daarin opgemerkte iu ruorlomende gerallen aan de gemeente besturen aanbevolen Ce Minister ran Binnenlandsche Zaken heeft den Slen Augustus jl eeue circulaire tot de Commissarissen des Konings gericht waarin o a het rolgende Voorkomt Onderaoheidene plaatarerrangers dit jaar bq de militie ingelgfd zqu op grond van art 68 der militiewet uit den dit ni ontslagen tengevolge van yeroordeelingen wegens diefstal bedriegelijke oplichting misbruik van vertrouwen of andere de goede trouw et eerlijkheid krenkende misdrgren r S 5r hunne toelating als plaatsrerranger ondergaan Sommige burgemeesters door wie ten behoere ran deie personen het getuigschrift model no 14 voorgeaehreren bij art 31 van Zr Ms besluit van den 8en Hei i862 StaatèbUd n 46 werd uitgereikt hebben als reden van versohooning onbekendheid opgegeven met den brief van mqn Departement van den alen Januari 18T5 n 179 opgenomen in de verzameling van wetten besluiten enz betreffende de Nationale Militie vao C J van Maanen jaargang 1865 blz i Gelief voor zoover dit niet reeds mocht zqnge ehied de burgemeesters in uw gewest met dien brief kkrud te maken en hun mede te deelen dat veroordeeliug wagens een misdryf van bovenbedoelden aard aan uitreiking van voormeld getuigschrift in den mtf itaat zq t ook dat de veroordeeUug tegen hem éi CaMftt dt tartrrtcger Mjj de miUöe te woidèb toegelaten op jeugdigen letftyl is iiilgesprokea hq sedert een goed zedelijk geifrag heeft geleid leu met bewiji van goed getlrag uit deu militie dienst is ontslagen Evenmin mogen de geringe waarde van hetgeen men zich wederrechtelijk toeëigeude en andere verzachtende omstaudijheilcÉi waaronder het misdrijf dat de veroordeeling teugeviilge had is gepleegd of de geringheid van de opjjelegde straf leiden tut afwijking ran dien regel w uiriu Streng moet worden rastgehouden in het belang sioo van het leger als van de militie pliohtigen die xich lu deu dienst doen vervangen l e gevolgen welke veroordeeling ter zake van ceu misdrqf dat des veroordeelden goeden trouw of eerlijkheid krenkt ten drae behoort te hebbeu kunnen niet geacht warden door later goed gedrag te zijn uitgewischt Ik verzoek u wqdera de burgemeesters in uw gewest te herinneren aan de laatste zinsnede raqner circulaire van den 6n Februari 1875 no 42 Niet overal is dit jaar dienovereeukoinatig gehandeld daar getuigschriften model No 14 zijn uitgereikt nuu personen die eerst sedert korten tyd woonden in de gemeente waar de stukken werden aangevraagd zonder dut de burgcineeslcrs vooraf omtrent het gedrag van die personen het vereischte onderzoek hadden gedaan by hun ambt moot of ainbtgenooten in de gemeente of gemeenten waar de belanghebbenden vroeger woonachtig waren Het behoeft nauwelijks opmerking dat hetft de belanghebbende evenzeer slwhis korten tijd in zijne voorlinitste woonplaats gewoond dat onderzoek met het oog op het doel waarmede het wordi ingesteld moet wordeu uitgestrekt tot de gemeente of gemeenten waar hy te voren woonplaats heefl gehad Het getuigschrift wordt luiden htt model afgegeven op de getuigenis van twee bij den burgemeeste bekende en te goeder naam en faam staande ingizitenen zijner gemeente Voldoen de gduige aan dit vircischte niet of wordt hunne verklaring eersproken door hetgeen den burgemeester bekend is ten aanzien van deu burgerlijken staat of het gedrag ran den persoon voor wien het stuk wordt verlangd of door inlichtingen hem daaromtrent door zyne ambtgeuooten in diens vorige woonplaatsen ventrekt dan mag het getuigschrift niet worden afgegeven Seeds werd gemeld dat men eerlang te s Hage zou kunnen kennis maken met de spreekmaoliine van den heer Faber Tegen het einde dezer maand zijn die seances nu te verwuclilcn Men verneemt uit Brussel dat de hoofdcommissie voor de tentoonstelling van gezondheidsleer en reddingsmiddelen eene eere diploma of giudeu eeremedaille Ie kl heeft toegekend o a aan de stad Amsterdam Er zyn nog drie andere klassen van bekroonden MuUafotiortimd heeft thans als voorzitter van zijn bestuur deu heer L Fhilippoua te Uden als secretaris den heer A van der Voort te Haarlem en als commissaris der fiaantien den heer V vnn der Willigen te Hilversum lieneveus nog tot bestuurslid d i beer mr W H de lïjaufort te Leusden De Snantielc toestand van deu bjnd is bevredigend het afgeloopen jaar leverde 77 batig slot opj de uitgaven beliepen ƒ 1178 De provinciale Sohoenmakcrswcdstiyd te Breda zal iu plaats van deu 2u eerst den 9ii October u s geopend en dientengevolge de inzeudiug tot uit dezer toegelaten worden Door de regelingscommissie is tot aanmoediging der deelneming besloten ook de werkbnzen wier gezellen medailles behalen te bekroonen en wel met eerediploma s Men scbrqft uit Leiderdorp van den 12n dezer Reeds lang was er sprake van de hoognoodige uitdieping van het vaarwater in den Kyn en tot groot gerief der ohipperü is eindelyk door Bynland zelf de zaak ter hand genomen Sedert hedenmiddag is een stoombaggcrinacliine luiu den arbeid die van 400 M boven lot 160 M beneden de brug het vaarwater zal uitdiepen en daartoe ruim 8000 M moet verwerken In het koloniaal verslag betreffende Nederlandsoh OostIndië over 1876 wordt nopens Atchin en onderhoorigheden geze d dat in het door onze troepen bezette gedeelte van Groot ltchin van lieverlede een staat van zaken zioh begon te ontwikkelen overeenkomende met den toeatand op andere plaatsen van den Indisohen Archipel waar het Nederlandsoh gezag is gevestigd In de laatste 12 maanden is er de emigratie van nijvere lieden vooral van Chineezen weder aanmerkelyk toegenomen de reede van Oleh leh wer al langer hoe drukker door handelsvaartBigen opgezocht en er ia een levendig vertier ontataan dat wel is waar tot dusver hoofdzakelyk door de behoefte eener sterke militaire bezetting werd gevoed maai tóeh zekef niet zal behoeven te niet te gaan wanneer milit bezetting Baauenlgk verminderd wordt Het verslag geeft vervolgens een uitvoerig overzicht wegens het burgeriijk bestuur en de kr g verrichtingen in Atchin Met de bevestiging eu uitbreiding van ons gezag in Groot Atchiu is eene tijdelyke vermeerdering van het burgerip bnlunrspersoued gepaard moeten gaan Be behoefte aan werkkrachten deed zich gevoelen Van November 187S begin van de tweede expeditie tot uit April 1876 zijn niet minder dan 9880 dwauf belders voor Atchin ter beschikking van het legerbestuur gesteld Bij het einde van 1876 bedroeg het getal der uitgezon denen 7480 terwyl toen iu Atchin eu Poeloe Bras nog slechts 1089 en 3492 geëvaeueerd of wegens d beèiudiging rau hun straftijd teruggezonden waren Derhalve waren meer dan 38 pCt vau de uitgezondeneneu gestorven of ontvlficht Zeer wordt uitgeweid over de onderwerping ran Pedir waarna op de noordkuat aleohts twee ryaudige laddschappeii overbleven In de onderworpen landschappen ter oostkust was de toestand orer het algemeen bevredigend In het algemeen rerwaobt men in den toestand der westkust eerst dan eene afdoende verbeuring wanneer daar een ambtenaar zal gevestigd zyn Daartoe kan vootalsnog niet worden overgegeven De lluagsche gemeenteraad heeft iu zyne zitting van eergister besloteu het verzoek om ontslag van den directeur der hoogere burgerschool Dr van Aken aan te houden naar aanleiding van een voorstel van den heer de Jonge om hem uit teuondigen zijne in een rapport omschreven zie jswijze omtrent het gymnastick onderwys mede te deelen eu dit over te leggen aan den Minister v Binncnlniidsche z ikeu ter verkryging reiier inagel jke afwijking vau de door dezen gestelde voorwaarden In de vorige week overleed te Middelhamis de heer Dirk Bos in deu ondenlom van 79 jaren Naar men verneemt is bij uitersten wil door hem de helft zijner nalatenschap gelegateerd aan de provinciale vergadering van Zuidholland ten einde daaruit naar schatting 150 000 te stichten eu pftivineiaal weeshuis voor de gemeenten der Christelijke Gereformeerde kerk in deze provincie Men meldt uit den Haag aan de A i Ct dat de Begreriug met de Nederlandscb Indische SpoorwegMaatschappij in ouderhandeling zou zyn om van deze Maatschappij aan te koopen den spoorweg van Batavia naar BuiteiiKorg daarentegen 2ou de liegeering aan genoemde Maatsohappy concessie vcrleenen om onder rentegarantie van den Staat aan te leggen een spoorweg van Soerakarta unar Madioen én vOn Djocjokarta naar ïjilletjap Uit Valkenberg in Limburg wordt aan It Courritr de la Meuw gemeld dat prooes verbaal is opgemaakt wegens het houden van een prooeuie uit genoemde gemeente naar Aldenhoven in Fmissen De berichtgever protesteert daartegen in heftige bewoordingen als een handeling in stryd met de vryheid van godsdienst bij de grondwet van 1848 gewaarborgd Hij voegt er by dat de processie sedert onheugelijke tyden gehouden woa Is dit juist dun schijnt het wel dat zij tot de krachtens art 167 2e al Gwl geoorloofde moet gerekend worden Maar is dit zoo en hebben zich geen andere omstandigheden voorgedaan die tot het opmaken van procesverb Uil aanleiding en recht gaven dan zou men met eeu misgreep van de politie te doen hebben en zou die handeling ook wel zonder verdere gevolgen moeteü blyven Te Amsterdam is gebeurd wat men vooruit eenigizins gevreesd bad het feit dat de kennis aldaar ia afgeschaft gaf de laatste avonden tot oproerige b wegingen aanleiding Maandagmorgen had de politie de poffertjes en andere kramen die op het particulier terrein van de Keizerskroon waren opgeslagen doen afbreken Aan de eigenaren was t verboden ook in particuliere woniugeu te bakken Dit had de gisting doen ontstaan die nadat de vorige dagen en t beorstrommeleu dank zy o a de onthouding der gego den en t niet uitstallen door de winkelien vao deiè instrumenten rustig waren voorbygegaan s avondt iu de Kalverstraat en op den Nieuwendqk een diohr ten drom van aankomende jongens deed samenscholes Om de openbare madit uit te tarten ging men de politie voorby die zich echter nog van inmenging onthield Alle maatregelen waren echter genomen De politie deed nachtwachtdienst en was daartoe sedert Zaterdag zoodanig ingedeeld dat een derde van t penoasHeiken nacht ditponibel hlyft De wacht aan t paleia op den Dam waa bel e iSi versterkt De braiidachellen Waren ten dienste der poli gesteld Men waa dos op alles voorliH d En gelukkig Weldra ging het volk toch tot feit lykhnien over Enkele troepiea wqgaad van gwólht tot gracbt loopende wierpen de glaK ia nairel bjj particuliena ali bq voomMw winlleliaa iit d hoafilr straten Tc lf uur wer4 dan ook de soliutteiq daarvan te Voren ïfrwitfigd byeengeroepen om zich te begeven niMir haar aangewezen looppliuitsen Militaire maoht politie waren natuurlijk op de heen eu ilaagdcu er in de orde te herstelleu nadat clu 30 tal belhamel waien gearresteerd Op een polit e i eut is geschoten doch gelukkig werd hij niet gekweUt Te middernacht was de opgewondenheid zoo huog gMegen dat de Dam door eeu oharge der cavalerie moest wordeu sohuongeveegd t GepeUpef had het vooral op Thorbeokes standbeeld geittUuti het bleef eohter ongedeerd Het huis des burgemeesters was sterk bewaakt de ïeer Den Tex en de leden van het dugelijksoh bestuur braohteu den gansohen nacht ten stadhuize door Zooals gez d werd de rust echter door t krachtig optreden der openbare macht spoedig hersteld De sehult ry is t 3 uren ingerukt De burgemeester heeft een proclamatie uitgevaardigd die luidt als volgt De burgemeester van Amsterdam tot zijn leedwezen ontwaard hebbende dat een gedeeltó der bevolking zich door kwaadwilligen heeft liten medesiepen tot het plegen van baldadigheden gezien artt 186 en 187 van de Oemeentewel waarschuwt de ingezeteneu zich van het deelnemen aan wnnordelijkhe len te onthouden terwijl alle verzet tegen openbare mnobt met kracht zal worden tegeugegaau eu verbiedt SaineiHcholin en van moer dan vqf personen Dinsdagavond was het weer erg rumoerig en obchoon de optochten van zingende troe ien niet zoo menigrnidig waren was het vcraet tfgeude militaire macht den geheelen nacht hardnekkig Eenmaal te circa 8 ure trok eeu troep die aarschijulijk wel 500 personen sterk was van den Dam door de Kalrerstriut tot aaa het Koningsplein waar hy op een rersterkte patrouille stuitte die aldaar gepoeteerd was om deu belhamels den pas naar het huis van den burgemeester af te snyden Omstreeks 10 ure had zich eeue groote schare op bet Leidscheplein lei zaïueld die inet de bajonet uit elkander moest worden gedreven Ten lO j ure werd by deu burgemeester gewapende macht gerekwireerd voorzien van scherpe p itroneu omdat zich aldaar een trocjS halsurrige vertoonden die naar men zeide korte siokkeu onder hunne klcedercn hadden verborgen Het was omstreeks dciUf Ifdeu tijd dat de toeg ug tot het centraal bureau der brandweer door eene versterkte wacht werd afgezet aangezien het gerucht zich liail verspreid dal men aldaar baldadighalen wilde plegen In de Gapersteeg werden in een huis de gUsruiteu verbrijield wmirbij een jougcn gearresteerd werd Een oploop hierdoor rrrootzaidct erd door de politie en de infanterie met de bluuke sabel en de bajonet uit elkaêr gedreven Op de Heereugraoht en het Rokin werden ook weder glazen Ingeworpen doch die baldadigheden werden tot ckele petoeelen beperkt Omstreeks 11 ure was het Koningsplein opnieuw het punt van samenkomst van een groul bende zoodat de kavalerie daar wederom chargeemi moest Ten 12 ure ontstond er een groote oploop op het Kokin bü het Spui die langzamerhand uuar den Dam aftrok Van 12 tot 1 ure chargeerde de kavalerie op den Dam om de zameiiacholers uit elkander en de talken terugkeereude volksmenigte op de vlucht te jugen De bevelvoerende ofHoier graaf van Lynden oordeelettde dat de nieuwsgierigen op de balkons van Zeemansboop door hunne tegenwoordigheid er toebijdroegea dat die volksmassa telkens terugkeerde verzocht hen zich te remijdereu en de lichten uit te doen aan welk verziek gevolg werd gegeven zoo ook op de Oroote Clnb Tot ons leedwezen moeten wjj echter zeggen dat het verzoek hetwelk nogthanl zoo gegrond was niet den onrerdeelden bijval vond der kykers Zoo luidt althans het rapport Tegen half twee begon het geducht te regenen regen ia een nitmuntende bondgenoot voor de handhtvera der orde Zoo ook gisteienavond De nieuwsgierigen verdwenen het eerst en de politie en de militairen kregen het veld ruimer om te handelen Weldra stoven de laatste benden uiteen In het geheel z n door de patrouilles Infanterie rVelke de atod in alle rit tiugen doorkruisten en die door de politie werden aangevoerd ongeveer honderd belhamels of onwilligen om zich te verwyderen geénnteetd Elf ijn h een charge op het Koningspleitt door sabdhouwen gewond Zet hebben na verbonden te zyn in het gasthuis dit kunnen verlaten vijf zijn ernstig gewond n zal er waarschijnlijk het leven bq iuehisten De openbare gebonwen de gasfabrieken enz waren door een sterke wacht bewaakt Dm ükóhtt teta II u 18 m xjjn nog 160 man inIkitteiie n IM mat kavalerit aMgekotnen Ma lA het droerfge dal rij hierboveh hebbenteiréeld ktmnan wy griukkig ook ap iets goedt op iets verblqdends wqien In de eerste pbuta op het volgende van wege het Algtwutn NtderUauhek WerUMut Vtftitd aaftg pytt ttikt dyamiet bestolen in een ijzeren waterdichte kist ragf 3 mM dikte en opgesteld 3 meters beueden dei wateroppervlakte voldoende is om binnen ceu afataud van een meter van het boord van een sohip hek beohtst gepantserd vaartuig van den hedeudaagschea tyd te dgeu zinken of buiten gevecht te stellen Het is dus van het grootste belang middelen uit te denken die het onmogelijk maken tulk een torpedo binnen geujjemdeu afstand van een schip te brengen Een dier middelen it het sdiip te omgeven van een van ijzerdraad gevlochten net en wel op aooda uigeu afstand daarvan dat het springen van een torpedo geen of geen noemenswaarde uitwerking Of het vaartuig heeft Men it nu bij Nienwediep bezig met het nemen van proeven met zulk eeu net Daartoe stoomden het ramsehip Bnffvl en een torpedo stoombarkaa Dinsdag naar de reede De Buffel wat vaoiiiea van een 10 meters lang ijzerdraad net dat door tweq ijzeren kokers op een afstand van ruim 6 meteia van het boord gehouden werd en tusschen die kokers zoodanig gespannen was dat bet 1 meter hoven eu 4 meter onder water reikte Het net hing dut dsoreigen zwaarte recht op en neer Het resultaat van de proef was dat tulk een net het schip volle Iraofat loopende geen uut zou aanbrengen daar het dan niet meer op de bepaalde diepte bleef doch het sohip drijvende ging een spar torpedo door de genoemde stoombarkaa geroerd bijna onmiddelqk na de aanraking met het qjef af D Naar men rerneemt heeft de Minister ran Financiën niet alleen aan de brierenbestellert s Bosch maar ook aan de postboden ten platten lande ran NoordBrabant gratificatiën doen uitreiken wegena hunnen moeitevollen arbeiu bij den jongaten watertnood De Hooge Raad der Nederlanden kamer van strafzaken nam Dinsdag o a in behandeling de z k van R J H en C Meenerbreuker requiranten vah cassatie van een arrest ran het hof te t Graveuu waarbij in hooger beroep werd bevettigd een vonnit van de Botterdamaohe rechtbank dat de beklaagden en requiranten ter zake van het op 4 Sept 1876 in het Zwsauthals in werking hebben van eeti fhbi A tot het maken van belastbaren inlaudscheu wjjn io ét die fabriek vooraf te hebben aangegeven bg den üuli anger der belastingen te Rotterdam ieder tot een geldboete van 500 subsidiair gevangenisstraf van 3 maanden eu de gezamenlijke lirmauten tot betaling van ƒ IS locijitsen aau het bestutir dl belattiugen en uccijnseii veroordeelde Eveiieb rroegtr bij bef hof trad thaaa nk Voorden Hsogen Raii I advoi a ït mr Ph A fl i s van Amsterdam als raadsman vour de req up T Nadat pt ia het kort dif feiten vèu dit Mritfpioots voor deu Kaod had uiteengezet eu er o a ijp gewojn had dat de iurichtiiig Met iet mter hm imp aanging en dat ook volstrekt niet wat Awezeir At het vocht in de 26 fusteu in h t pakhuis aangetm n rozijueiinat was doch dat hieromtrent verschil betti droeg p drie midileien v n cassatie t r die txftttelings door hem werden toegelicht In strqd Iriet de bewering vau req waa ia t TOivit van de rechtbank aangenomen en door hVt arrètt l Vestfaj dat zij in het Zwaanthals te Rotterdam in werlSg I hadden een inrichting of fabriek ter vervaardigiig I van inlaudscheu wijn zonder dat dit feit wat geoonI ttaterrd op de uig wettq e wqtct aamelqk deor een commissie van deskundigen De vraag of er al of niet gegiste drank aanwezig wal Vug rotgeni pi niet af van den ambtenaar die de bekeuringjioet maar van het oonteel der bedoelde 4 innitii In geen geval alzoo konden de réq tot betaling van de ifl5B5 accijnsen veroordeeld zijn geWordéii PI concludeerde op dete en andeTe gifouden tot j vernietiging van het arrest Adv gen mr Smits zal over acht dagen conclusie nemeu i i MARKTBERICHTE H OOUdSt 14 September Poldertarwepuito wiltte M i llJO rtindere ƒ 9 a y9 75 Roode puijie 10 26 a Jl Rogge puike 7 23 ü 8 Minder 6 7 6 4 7 25 Voer 6 20 a il pb Geiat putke ƒ 7 35 a 8 MiAdere 6 i 1 HareT zware ƒ 4 90 ïi ƒ 5 25 liohta ï 7 4 6 De Veemarkt met goeden aanvoer hoewel j e prqzen hoog waren was eohter de haiidd traag rarkent rbor Londen van 28 a 27 et jier half kilo magare varkens an biggen tot hooge pH verkpebt Aangevoerd 60 partyen kaat pr pen ltt kwaliteit rlug vericoonl Van SflOwiBi CfUï Goeboter ƒ 1 60 a 1 70 Weiboter 1 30 a ƒ 1 40 stand Burgerlijke Goud GEBOKBV 11 Sept Willcai C9rpelii o aer P JJWA Kuü B M üreeoeodijk Smtiit oafcri A UT 8