Goudsche Courant, zaterdag 16 september 1876

Kon Zool Bot Tuin te s Gravenha e TentooiistelIingvakPluimgedierte op taturdag 16 September des middags ten 12 uve Tot bezichtiging van de TentoonsteUing en den Tuin ENTBÉE PRIJS voor Vreemdelingen en StadgtnooUH 9S € entê de Persoon Introductie kan gevorderd worden IBOMM U tt eptemiter van 9 tot ft uur en MlMXItMU MS September van 9 tot fI uur wordt die ENTRÉÉ PRIJS bepaald op 93 CeuU de Persoon MAANDAG wordt nh Mi Uur de ENTBBE PBIJS verhoogd tot 9S Centê de Persoon waarvoor men na afloop van de Opening der Kamers van de Staten Generaal ok tevens Toegang tot het Comert der SrenadUra heeft ffl®®Tl PdSTMIflSfMGlT naar Groningen Arnhem Bergcn oj Zoom en Haarlem op ZATURDAG 16 SEPTEMBER ten 12 ure en ZONDAG 17 SEPTEMBER ten 1 ure 8 Gïaveiihïok 14 September 1876 D COMMISSIE 2oudag 17 S l er N 1882 1876a GOUDSCHE COURANT Meows en AdverteDÜel iad voor Gonda en Oinslrelien ARNHEM DE EAU DE 30LOQNE dezer Fnbnek lu dirersc laerken verkriji b Mr Ic Gouda by B ISCHOLTR H oo e Gouwe J Js HH W tnteliers worden dringend verzoeht ter voorkoming van misleiding wel ie willen acht geven op den naam van onzen reiziger de Heer J B H BARO a M Df i m i Bt li Jacobus J lua ei ouJ ri P v B I Vliet u H U D Miu Oirard oudert J A Kaan ea F U Klccf Adrianoi oadrri A de Hrata cu M £ van Nh Hndrwu Gcnrdi Mikn J Taat bo J W na dar He Martina eadcrl U van Kijiwijk en M van dtn Berg 14 ittbnnna Cnraelta ChrUtUM ouden C Kabouw en J Sekcenbouwer OVEKLEDXN Srpt A Oudshoorn 8S j 10 J W van JüavcrcB 7 n H J W Haijsinaije S n 19 T Kerper ai IS K Hoakyi 7 j J F Bgweg 1 J t m GeHUWO IS St pL H lan den B rg en Bniknan P an VliBt en J Uvlem S boot eu C van dan itenboer A ran den Tul en M an Dmit Siii gcrlgke Stuul ran ondentssode Qemt euten van 7 tot 13 Sept 1876 Moordreobt QBOBBN Jokanna sadcra K W nlur n A anKloaatn OVEBLLOSN i M OadviJt X de Knagt kulsvr an W Koeowa Ul j N an J naoen S m ONSIRIBOUWD X da Jong 35 j ran Goadarak en C LBcadetaloot 37 j EB CWO Loondanlool Sij en M Bloot Sïj Oouderak EBOKEN 9 fi pt Gernt Vjruelii onden J Post r 1 Sirg en W C Hank U Sept Jaa anden L Ilarrenaa an C Spek OVEBUSOINiiOSepI C Bogtelaat 7 m Stolwijk GEBOREN 7 Sept Aartje Hcndrika noden C ran Itan n H Varkarg Villent bybrsud aadcra J P Honkoop en K van Oaas IS Mannn Gusbertus oudera i Uuuk eu IL de Vnea OVERLEDEN 10 Sept E ran Eck oud i m OMDERTROliWD Grenr 6EUUW0 IS S t M Donk en R QuiuL Haastrooht GEBOREN Geene OTERteOEN Geene OHDErniUlrWlt Gee e eCHUWU Septaabar W vu leu Tuarn 2i j ea L Httenkagaard 18 i Baeuwtjk 6EB0KEN Sept Laabertaa anders C Droog en M JEaap 10 LambertoB oaden C ran Hoorn co J Sopuera OVEBIJtDEN Oaene ORDERTROUWO Geene SBUWD Geane W ddinxT en Commanditaire Veiinootsciiap L DROOèilEM FORTÜIJN BOTTEBDAM Zuldblaak n 84 COIOOSME VAlf TOÜZICHT DE HeBBIS Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VA SILLEVOLOT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bij deu Heer Mr J FORTÜIJN ÜBOOULEEVEK Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zgneu Kantore verkrijgbaar Reglement BBOMN Woutar oaden 0 Hnqaer cs W Rwr W iaaia Oalkarua oadcrs H Kraan en A Vtskeg Hendrik Mden R ran Bkef W Uendnksaa OVJSRI nEN C Blom li m K J van der Heijden G SckeHingerhant 4 a L ran Grooa 18 i a ran Es 8 j ONDERTROUWD Orene GEHUWB G J OaifjeaanJ ao Booja A Wilteiaan aa J bckoejder ADVERTENTIEN ADfiUNUS KABEL a dm GABDExN 1 IrfiitenMt 4 fi m Infant EN USDILIA WILHELMINA EENESTA in STUHLER fBage 14 September 1876 h Mm till batger gezin VBAAOT men eene Knappe Werkvrouw Toor a morgeni EEKIGE UBEN en ZATERDAGS dM OEHEELEN DAG Adni bg den Uitgever dezer ConrsoL Mevnmw USSEL DE SCHEPPER VRAAGT UeM tegMi NOVEMBER eene BEILWAMË WERKMËlUa Prof Perffper d A lion llaarËxtract WmmmArnKM ë MMM tê mrWUTVter vngen tegen primo October een MEESTERKNECHT P G voldoende kennis van Goadaehe n Leidache Kaaa hebbende en gewhikt ou bg de boeien aan hoi en op de markten inkoopan te doen Zg die lich voor die betrekking willen aanIneden gelieven znlki te doen ptrtoonUfk of met franeo brieven mat opgave van vroegere en teg euwc uKTig e wwkkring Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennia der wetenschap en gerechtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en bet oofd te versterken op nieuw voedsel te g ven aan deu haarbol waardoor de ziekelgke en verfl nsde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfriscbt en verhelderd het oude it voorbijgegaan en alle ie nieuw geworden hef veronderde en nimmer voldoende stelsel om elk haarroiddel met vet af olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizenden bg tienduizenden malen gebleken dat zulk een vermengael slechts alleen kan dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gg prof Pergrer d Alion s Haar Extract moetgebraiken hetwelk k 40 Ct per flacon verkrggbaar geatield bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G vi5 DETH J B KELLER k Zoon RotUrdam F A BOBONIB J UIT BE HMB TE EOOP Door bgzondere omstandigheden wordt ia de omstreken van Gouda TE KOOP aangeboden een WINKELHUIS met Gaooxï MOESTUIN waarin reed eeuige jaren met gunstig gevolg de Krnideiiiersaffaire wordt uitgeoefend welke een ruim bflstaaa oplevert Adres met framo blieven onder letter A Z aai het AdverteotieBurean van KOK VRULANDT Boekhandel te Gouda HARTING Frères Gouda Oostbaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Speciality d Agrandissements et de Portraits emaillés speciale ü ricuting vooa J A WEIXBECB Boekhaudelaar fiput HatterOam Vervaardiging van Versjes Toasten Potpourri s Gedichten Chansonnetten Couranten Klachten Blgspel n Schilderwerk Rariteiten of Aardigheden Tableaux met nitlegging en Orgel Souvenirs of Albums met Penwerk en Inscriptiën Cartonnages en Sarpriaes Menu s Geestige geïllustreerde Prenten enz O Heeren Ceremoniemeesters wier bezigheden vaak niet toelaten geheel de fee8tregeling 4 l gereed te maken vinden dadelgk ruimto voorraad of naar opgave ten spoedigste te dooi daarstellen Gouda Dmk van A BriokuMi Examen vaa Oepatenteerds VeeartaMn Ve BURGEMEESTER def nemeente Goitrfa Oraien de ciroulaire van den Heer CominiMtirii iet Koutnf i d r Provincie Van den 9 Septembei jl A No S8i7 2e Afd Prov W d No 87 Bretiji t ter kennis vnn belangliebbeiiden dat in de muud November of Reo mber aanstaande VOOr ds laatStO maal gelegenheid zal gesteven unlcn tot het nHeggen van het lamcn bedoeld in art IS der Wet van 1 April 187B St titlttd n 37 Zij die zonder een diploma als veearts te bezitten tWr den In Februari 1875 aU veearts gepatenteerd zijn of voor dien dag aanvrage om patent ala veearts hebben gedaan en een bejm van toelating tet uitoefening der veearfienykuiut na 1 Januarij 1877 wensehen te verkrijgen worden uitgenoodigd r ich met duidelijke opgaaf van namen en woonplaats voor 1 November e k achriftelqk Ie wenden tot den Minister van Binnenlandlelie Zaken ten einde tot bovengemeld examen te worden toegelaten Bij deze oauvrage moeten zq een bewijs orefleggen dat zq voor l FBBRUARIJ 1875 een patent als Veearts hadden of daartoe voor dat tyditip aanvrage gedaan hebben OouJa den 16 September 187 De Bargenieeater voornoemd VAN BERGEN UZENDOOEN ltËKË DillAKl G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ooudt Gelet op de artt 18 en 19 der Wet van den 14n September 1886 SlfliilaJ üo 138 BtSMgia tw u f iJuM h i 4a lU bv asC U dier Wet bedoelde lijat bevattende de namen der inwoners die voor het verleenen van INKWARTIERING en ONDERHOUD in aanm kiug komen met aniiduidiog van de mate waarin ieder hunner naar gtlaug van de betohikbare ruimte lijner woning n van de gebonwen en getimmerten voor italling braikbaar geacht wordt daarin te kunnen voorzien aan den ingang van den Korten Groenendaal is aangepLikt dat die lijst van heden tot en met den 2u Ootober 1876 op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd alsmede dat de bezwaren tegen die Igst schriftelijk aan hen brbooren te worden ingediend voor den 16n dier maaftd Eu is hiervan afkondiging geschied waar ket bekoort Gouda den 16n Sept 187G Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeeater DaOOOLEKVEB FoKTDI VAN BlHGKIi IJzCMDOOU BEGROOTXNG DU INKOMSTEN s UITGAVEN vak m OKMEENTE GOUDA TOor ien dienrt van 1877 Bevolking 16777 zielen INKOMSTEN ILSK Hooflst 1 Ontvangsten w S ns vroegere diensten ktia slot der laatst vastgesteld rekening voor zooverre daaraan niet reeds eene bepaalde bestemming is gegeven 1 2636 6Sfi BooMit II Opbrengst van balMtÏBgen en heffiooen Aid I Opc op s rgka belast 8 40 Opc op de hoo£iiom dar M op de geb eioendommen ƒ 8816 39 8 10 Opo op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eiotndommaa 349 4 w Opc op de hoo lsom der beUning op het penoneel f 21658 51 30883 90 ToImI der la Afil Aid H Aand in s rgks belaii 5 s gedeelten van de opbrengst der Rijksbelasting op bet personeel in hoofdsom en opeeuten 84653 61 Afd in Plaats dir belaat 34000 6 Plaat dir belasting Idem bg suppletoir kohier Afd IV Heffingen voor het gebruik van openb daataen wegen werken en iuricbbugeB 6 K 0 1800 4390 8 7 Opbr van brug kaai haven kraan sluis dok koom en veergelden Opbr der wik weef meeten keurloonen Opbr voor banken of staanplaatsen in hallen op markten oa dergelijke openbare fatsen 10 a b 11 Opbrengst wegens H begraaf plaatsen Rechten en inkomsten 1800 Verk ol Luur v graf 100 1900 800 350 209 9294 120 1163 Leges en voordeclea der Ge meenteSecretarie en van den Bnigerigken Stand 12 Opbrengt van scha geld v n de Latjfnacbe scbod hooger ooderwga dalbaar onderwgs Opbrengst van schoolgeld Uiger ouderwgs Opbrengst van schoolgeld bewaarschool Opbrengst van schoolgakl muziekschool TotMl der 4e Afl 14 15 16 81436 Afd V Andere belastingen en heffingen niet begrepen onder eene der vier voorg aideeling Belasting op de honden Totaal der 5e Afdeeling 4e 3e 2e 17 2100 2100 81436 34000 346 3 61 30823 90 Ist Totaal van bet 2e Hoofdsi 183013 51 MEMORIE van toelichting op den Staat van B gTootiug der Inkomtten en Uitgaven van de Gemeeute Oouda voor den dieast vaij 1877 Overal waar het tegendeel aiet is uitgedrukt sija de cijfers even hoog als bq de vorige begrooting INKOMSTEN 1 Het batig slot der rekening v 1876 bedraagt 23236 80 Van welk bedrag wordt voorgesteld op den dienst van 1876 over te sohrijven ter vervanging van de ia dst jaar Ie doene geldleening 10600 Zoadat voor desen post wordt voorgedragen 12686 80 Zqade ƒ 12033 35 meer als bij den Staat van Begrooting voor 1876 u nitgetrokken De opbrengst is 129 19 hooger geraamd danbij de vonge b iooting op grond dat de hoofdsom der blasting volgens het Kohier van 1876 bedraagt 22040 98 De opbrengst is met 0 39 verminderd in verband met de hoofdsom der belasting die voor 1876 bedraagt 3489 96 De opbrengst is verhoog met f 432 28 aangezien de hooCiïaoB dier belasting volgena dr EokisreB over het dieostjsar 1876 76 geklommen is tot 36097 62 6 De post is verhoogd met 691 6S in v band met het b dnig der hoofdsom eo der Bqka optenti hetwelk Vülgeus de Kohieren over bet dieiistjmir 1875 7 bedraagt 40317 02 De heffing dezer belasting tot een maiinuni van 36000 is goedgekeurd bij Koninklijk bt slui van 21 De 1874 No 17 Het daarvoor voorgedragen bedrag is gelqk aan dat van de vorige begroot lig en wordir veieischt om de nügavea te dekken i Ia verminderd met ƒ 1000 gegrond op de opbrengst van 1875 t Onder delen post wordt venatwooid ir a het tolgeld aan de Hoastreofatsoks brog 4 dr opbrengst wordt geraamd op SttO tti In 1 87 5 werd ontvangen 3926 20 ji i btt doorvaartgeld aan het Uoofdresbt sM oehe Verlaat waarvan bet tonef is é C i goedgekeurd bq Kouinkl k lieshiit van iJO ai Dec 1866 No 66 ca kstsselk wordt geraamd op 660 In 1876 beliep de ontvangst 6 4 l M eft c de beUutiag op de Vaart door de lubisv gemeente waarvan de heffing tot des ti ia A 31 December 1894 ts toegestaan bij wtlisdKoninklqk besluit van den 31 n Des wit tó 1875 No 28 De opbrengst wortt geraamd op 66 90O u In 1876 bracht zq op 66816 18 r 3 St d het veergeM voor het overaettten MM t een pontje over de Turfsingelgrashti f i m waarvan de heffing tot en met den i iit J 31 Deo 1879 is goedgekenrd bij Zr A Ha besluit van 81 Dee 1874 No 17 aa waarvan het bedrag wordt jg é raamd op MOjM In 1 7S was de opbrengst 674 42 ri 2óoè i 8 het voorgedragen bedrag waarvan de heAng ia toegestaau bij Koninkiqk besluit van 18 Aog 18M No 43 is met 100 verhoogd In 1876 beliep de ontvangst 1807 70 In 1876 werd daarvoor ontvangen 4367 v In 1876 werd voor de begrafenisreckten Mt vangen 2440 doch u dat jaar was de staifte buitengewoon groot zoodat die o wengst niet tot maatstaf voor volgende jaren kan dieoaa 12 Het schoolgeld voor de I tijnsche school bcbraagt 60 voor lederen leerling De opfaceogstis verminderd met 50 alzoo ket getal li i iliiif l in 1876 met 1 verminderd thans 7 bedraagt In 1875 werd aan schoolgeld ontvangen 62 M 13 De heffing van schoolgeld der Bargenvaiidsdiaol bedraagt 3 voor iederen leerling ea walmeer meerdere leerlingen njt een gezin de sohael beKwkea voor ieder 2 Het daarvoor uitgtltakkcsi bsdiag is verhoogd met 29 in verband met het getal betalende leerlingen cqnde 61 i 8 en 28 a 2 In 1875 bedroeg de ontvangst 203 14 De opbrengst van bet schoolgeld van k t4agsr oudierwgs is vermeerderd met 822 op grond van de verhoogde sohoolgeldea in verband met de gegeven uitbreiding aan het onderwijs Tot grondsbMC van de raming is genomen ket geial kindenu dat op 1 Juli 1876 ter sohool ging te weten Op da Tus8eheQscha d 20 leerlingen a 4 80 ISM Op de Bnrgerschod roor jongens 4i d 10 leerlingen a M 300 a hjn 248 X2 297 827 Op de Meiqessehool 206 leerlingen i 12 2472 Op de Jong ofvrouweasohool 67 leerlingen a 30 ij n i 2010 9294 In 187t weid voor scboolgdd antvangen 7864 66 15 De opbrengst ia verho met 84 Het getal kinderen waarvoor sohoolgeld woidt betaald wordt geraamd op 26 i 4 80 sjaan Ia 1875 was de opbnngst ƒ 77 70 Iti De opbrtngst verheejd met 1024 aen