Goudsche Courant, zondag 17 september 1876

bestian door zulke voortreffelqke waarnemers als Wallace en Crookes was geconstateerd De bekende physioloog Carpenter erkende biologie doch betoogde lat sé iiiaes iu het donker gehouden niets beteekenden Wanneer Blade i ju stoel oji kloarlidiien dag aan het dansen kon brengen of tqn etgeu lei boodschappen kon Uten doen dan zon hg de zaak nng eeus nader overwegen Ten slotte had een disoumie plaats tnssohen Wallace en Carpenter die zoo heftig werd dat prof Barrett tuiisoheubeide moest komen Terwijl de groote zaal waar de antliropofegisohe sectie vergaderde zoo vol was dat er reeds vóór het begin der lezing alleen plaats was om te stjian waren de andere sectleu weinig bezocht In de aeotie voor geologie deelde dr Bryaa mede dat in het graniet van Straih Erriok te Ijoah Xess een kleine hoeveelheid goud was gevonden De Minister van Iniidlxraw in P aisen dr Priedenthal wordt dezer dagen hier te Unde verwacht oiu in H I K Kin deu tursiaiid van drn landbouw en vooral die der ijroote druoguiakiugcii iu de Haarlemiiu r ncer I Pi U en de Zuidemee te leeren kennen bij verkiezingen teekciun m leven geveu de GoodscA Kiesvereeuigingeu to9nden beiden dit verwgt niet te verdienen totui toa althaus Het is te hopen dat ig dat ook nu iu deze zaak op nieuw zullen toonen eu zullen willen handeluD Noodigen zij de kiezers uit tot het teekenen van adressen van acihaesie aau dat van de lih van Beutum Zoon dan l iat het zioh voorspellen dat aan dat verzoek door veleu zal worden voldaan Ttrivijl ik h ïop spoedig in de gelegenheid te wor den gesteld een deruelijk adres te teekenen Heb ik de eer ini te uDuuien Met boogaohtiug Uw Dw Dienaar E Laatste Berichten London 15 Sept Lmdens een telegram van Sir Henry Elliot ain c e Rigeering hebben de doot de Porie gezonden ciir m issarisseii verslag gedaan betrefv feude de gebeurteuissen in Bulgarije Dadelijk is bevel gegeven tot het in hechtenis nemen der voornaamste aanvoerdera vau de Bashibazouks om hen te doeatereoht staan De Gouverneur van Adrianopel is afgeaet De Eugebohe generaal Kemball die bg het Tjirl scha leger gedetaoUcerd is heeft Sir U l iot doea eteB dat Ie ïurk ohe ongeregelde troepen buitensporigheden begaan in Servië De gezant heeft hierover de ForWi onderhouden die daarop aan de Tnrksohe bevelhelH bers in Servië strenge bevelen heeft doeu toekomen KonStantinOpel 16 Sept De Porte heeft bedeu aan de ambassadeur der zca groote Mogend INOBZONDEN ijfjiikeer de Redactenrl In bet bel ing der ioudsolie jeugd vertoek ik a du volgende regelen te plaatsen m de GoiuUcke Cl Om van de Wettiiaveu op de Markt en aan de eene zgde der Gouwe te komen staan twee bruggen ten dienste De eene tegenover het huis van deu heer V C Maas is toegaiikelqk voor rgtnigen de anilere tegenover het huis van den heer Mr Du Pui I htden haar antwoord doen kennen op de nota dier Moj endhedeu Zij verklaart het voor haar onmogelijk een wapenstilstand te verieenen dèëh ia bereid vrede te sluiten op de volgende voorwaarden Wederbezetting der vestingen die zij voor 1857 be zette ontmanteling van de vestingen door Servië sedert 1857 aangelegd huldiging van den Sultan als nzereia door print Milan te KouttantinDpel vermladering van het effectief der Servische armee tot 10 000 man eq Arie batterijen en aanleg vaa een qwerwcg dWtoMia Servi De Porte aoht de bezetting der voornaamate Servische vestingen noodzakeiyk om nieuwe aanvallen van Servie s zgde te voorkomen zQ verlaat zicV geheel op de mogendheden wat de onderhandelingen ovOT I bet vredestzactaat op deze grondilag n betreft Farija 15 Sept De France maakt den tekst I openbjar van een voorloopig traetaat houdende een ofen defensief verbjud lutschen Duitsohtand PU Ru aiid betrtfft üdc de Oostersohe qu ie fie dat den Uden Juni IS76 te Berigf geteekend zou zgn en voor welks anihentioiteit het blad iuitoat Het behelst at lil gev il eeoer nederiaag van Herv ë de bond I genoiHoÜ bet ibtia fno zouden waarborgeAj in geval Servië echter de overwinning behaalde zoitdeU zij aan I de mogendheden van Kurapt voi tellen d TorMi oit Europa U veljagen terwijl Rntsisohe en DnitMhe troepen Koasuntluopel eb dea Boaporas beaetkSi zouden totdat daaromtrent eene nadere beslisaiag genompn tou zgn mag en kau niet worden bereden door rgtuigen Dit Luitste is uiutekend maar de bepaling dat daar rJet mag worden gereden moest uitgebreid worden en er moest m i bejiaald dat ook krui en handwagena die brog niet moolten overgaan Bedoelde brug toch is zeer nauw en wordt terent het drukst betreden van bijiw allé bruggen in de gemeente zi d it onefkondel jk voelgaugera io hun gang beleiiiiMiril warden doo genoemde krui en bandwageu Miar w it nog erger it en daarom roonü weusuh ik itf de aandaoht op te veatigeu die brug wordt bij het aan en uitgaan der scholen door een teer groot aantal kinderen begaan en die loopen werkelgk herhaaldelijk gevaar op die nauwe brug door genoemde wagens ongelukken te krggvn Meir il iii eens was ik daarvan ooggetuige en het is slechts aan eeu galukkift tMval U dankao dat er daar niet mei r oimelukken gewWedeu en de kiiuleren der Goudsohiiiii iz eneii loopen daar voortdurend gevaar welliuht vuur hun leven ongelukkig Ie worden De bevoejjil inauht wensch ik daarop opmerkzaam te maken in de hoop dat spoedig worde bevolen dat bedoelde brug alleen en uittluiteod voor voetgangers toegaukelgk ia B P M TA ALDBEWEKEtT Gouda U September 1876 Jan dt HedaatU der Oandeiie Comrmit In de Raadsvergadering van Dias lag 18 Juli 11 is een verzoek Ingekomen van de heeren J ran Bentuin Zoon alhier om de subsidie voor het gemeenteraodsverslag te verhoogen De omvang en uitgebreidheid is toch gebleken van dien aard te zijn dat eene vermeerdering der toelage uit de gemeentekas noodi it Ho igstwaarsohijulijk zal nu het b na 2 maanden is geleden dat het verzoek iakivam het wel niet lang meer duea l ie raad al bet in overweging nemen Het ia iu m ju oog weiisohelgk dat de burgers van Oou U die nU weten wat het verslag hen levert die nn weten dat zy daardoor op de hoogte komen van wat er iu de raadszaid omgaat die uu fuUen moeten eiïenaen dat het in haa belaag is dat de uitgave blgft voortgaan doen blijken van hun wensch dat de gemeenterertegenwoonUging het verzoek der hh van Beotam k Zoon toestaat Ik weet niet of t bericht voor ee nigen t jd in het VlreehUck Dagblad opgenomen waar is dat bij weigering tan hin verzoek de uitgave van het verslag ifotdt geataakt maar wel ia het zeer te vreezen dat by Weigering de onderneming op wankelende grondslagen rust en niet zoo stevig is geworteld dat baar een v wrtdurend bestaan is verzekerd Diiatom aoht ik het weischelijk dat de burgers van Oouda zich net adresÉin tot Aeh gémttuteraad wenden met het verzoek toe te staan wat de heeren van Beatam k Zoon vroegaa BiUijliaw mogen wq verwachten dat St hier beatnande Kiaeveieenigtngeai eOemeaiMeim m nit Goudtche Kiettereeniging het initiatief in deze Bt n Het ligt toob geheel ep hun mtg t het 0 eU ké te doen om een raadsverslag ii het leven ie 4oao blqven het behoort voorzeker tot kUn taak oni te otgen dat de WezeW kunnen lezen at d r leden tegtfen Het wotift omt Jdft Kle Vett ldgüig B ih t gerant f 1 eenir a ir KH hw fwSrpèi tlfchtt Aan het Bureau van Politie is als gevonden gedeponeprd een SLEUTELTJE Bargerliike Statt L GEBOREN 19 8 tit Dirk Ju Wi le o anjers t r alli 1 ft P Ml G Goor 16 W S SjMraaiij OVRRI KI Ë 9r I M m Obstd 4 b U M dn Ooter huBtr vsn J KtxAmta 0 j j eatiuvoi ie a pi w n ii isna b t Ro it a Liiaburjjh ADVERTENTlfiN VIJF en DEaTia JABIOB A i 1 0 J W BOLDANÖB ii tif ïSa oi H j SIE4It r Jtt i 33 lu i te itiii jsoaoar € fet oawdt j iw b i i WÏLLBM N1C0LAA3 OLDANO h Luit der M Ut LeÜtn w THEODORA JACOBA EOEST y LIMBt 0 die ook nametia Wédenjjdselie betfdddd n htin innig n dank betui n voor d tialrnke besrgien van hartel ke ii angatsllioa b gM gcnbnd van hos baweUik o leipMasn itnas v m U e k tM qaters O it i kf WiIUmids JoluDDa OB r J Joagsaeel n feniltt rail kot tocBentenil etol teerlingea iu rerbaod i t h t erkoQüd Mkotd eld IV mviiekaofaool wordt door 153 Wrliugeu bexocht Durvaji betalen er 1 I 10 12 ÏO 19Ö 1 108 3Ï IIM In IS7S werd aan aehoolgeld oDtvan n SOO 17 De opbreng ia verhoojjd met 1000 een Tolf dat ket bedrag der belaetii g bij het kierDoren rernidd bealoit aaumerkel k houger m geworden Ia 187 bedioeg de ontvangst 1008 It anoljd BUITENLAND Buiteolandscb Overzicht Matf KWkvB keeft z ju rei in ket Zuiden en Ooaten Iiuiknik geëindigd Hij ia o a met veel hartelqkWid te SÓau B ontTangen Ia te Jmnui O atl ia een ócealaüe ns den niokter van binneulaudsche taken rerachenen waarby Aa pieBxten fclaat wordt tegen 8 Oetober de gemeeuteradeu roor de keni der maarea rolgeua de uie we wet Of te nafta De keer Mareen heeft op too keldeic juitte üte deo weg aaugewexen dien men U kit btboort ia te ataau tonder daardoor eeaigen ÏBrloed op d temmiug te willen toeienen dat hg 4aa woofd tia 4auk hem door de Tryiiuuige bladen gebraakt aei atdlig heeft verdiend Ook at ander miniater de heer Dafaare wordt preien om ea redevocriug bij gelegenheid van een iaadiMiw aongrea te Saiutea gebonden Ilq bad lieh taB taak gcauld om de nieuwe mUitaire wetten te vndedigeo tegea de aant ngen waaraaa i van BoaapartkliiAaa kaat Uoot ttoDdea Hes bad ziek kaklaagd dat ata loa groot aantal mantehappen voor ie merre mad opgeroepen wat aiet dan aebtdelük 0f da bdaa m raa den Uadboaw werken kon De liact StfiMn toonde op uititekeode wqa aan dat 4e e laat op aUen gel k dnikte a aoodtakelqk waa tow de vardediging dei landa toodat kq geloofde ea beroep te mogea doen op den geeat vaa lelfopoleriBg wdke alle gorde burgera moeat beaitlen De Duittdie Keiicr ia ran de gru te maaoenvrea bij Menebuig te Berlin teruggekeerd rfettegenataande ket aleabte weei waa da Keizer gezond Een aanUl JCaam van Koophandel io Saksen hebben de Rgksngeering verzodrt de verkietiugen voor den K kadag Idet Vt haaien c 6 maar na 10 Januari daar van S tot 9 iauaari de Leiptiger mis wordt gehouden gawonl 10 tot 16 duizend kieieia tegen ja Vaa ket ooilogatmcia io Ooet Enrapa ontvingen 4 kedea gaat bekngrqke berichten Uk de brieven TM oéderwkeideu Kogidseke eorrespondenten btykt lihim 4at ét Tvkes met kracht weder aaavaUeader I w t aaBtcadea ea door Teheruajeffs lijiieo pogen m kiitia Wbanekijnl k tal spoedig de telegraaf het bariekt btcafaa welke de aitabig van denmberuieawden ill k Oe eomtpoadent van de Datly Nmt blijft r faeoelen dat geneiaal Tchernajeff liok met goed nd kunatD verweren doeb de eorreapoudeot raa Bttwrfard an naias verklaren het tegendeel en eraDt dat men in Belgrado voifcomea ont ii over dea alooa van den strijd Ba 7 rfcaake ageeriDg heeft nog att d haar vredeaniet meegedeeld en in diplonutieke meeat men dat dit een goed teeken is fanaan men vertroowt dat de Porte bij nadere overmt m wel kalmer zal worden en aulke eiachen tt jitn dat z vooraf kan verzekerd z n van de iaatemmiBf der Mogeadhedea mea nag dit te eer imi a f eatdat de Engtlariie geiant ateeda de tttia de laadgeTer ia giéUereB van den Saltan Baa de nBa voor eea dgeiBeanea oorlog niet groot ia Uqkt ook ait da hoading der beurs waar én laiiiiilii B Oaateari aahe bndaen tonder twgfel hebagvqk toudcn dalen indiea hier aaa alfemeeae Terwikkelinffaa werd gedaeht Het it op den aadeieoden winter dat de Serri s kopea rZao Aleiia tz ea de poaitie kij Diligrad aiet biaaea drie weken geoomen zqn door de Turken seint de eorreapoadent raa da Dmly Nmct uit Kalafat ad de regen elke militaire ope atie onraogelgk maken ea kaa Servië AiTk e éea gekeetaa viBter trotsetren Trigena een telegram van den eorreapondent an de Dmi i Ntw lija de Tarkea io Balgarije opnieuw htieoBnen met gruwelen te pitgea Of de door de Ngeeriag ontwapende Chriatrnen BINNENLAND QOtTDA It September l 7i r Hedenmorgen ontvtagaB w eeae efrealaila van hal Ha MoQiBiMtot ajifithtiag TH tB ttoiitataaav mouuuieut gcncbt iMUi iilk vuar e ti j jlaii4rni vtin dat raonument wanriu ét lK lMikiiis i dHart ig li gruft door de heeren Mulder en Kruni wonleii beantwoord Het Coniitt verzoekt ons de iircul un Io plaateen ia o ns Uail naanuui wi ane gerelj zulfa geven u oi s volgi ud uuhmir Your hedeit nioeteii wr ii t l rpabill tot le mededeLling dat volgens die eineuLurr nouit lul plan Iweteiul tot lut efricUm eea en SUadèfU t ét heem I ruin en Mulder teu oarcchte beweerden Het plan waa evenmin het d irslilleii van eeuig gedtukteekn Koarèy imterditni n mt ackftriUlUmg ta atidirtm de GeW de Uoutman Kude vtrIieetlijU Kordt Het plan 19 en blijft de UmkUof tan eea wumumsml i Uotida de geioorUpUati der Oebr Homtmam ter tere na de frömdlefferi tan M verhmd ra Nederland e Intmlmde En dat plaii zegt de Circulaire kan lyna inziens zonder ergernis telfa vau den grootateu t enstand r van C H volvoerd worden Zouder dit natuurlijk gaat de Circulaire voort uu reeds als reu ontwerp te laten gelden uuur skchta om ter opheldering zijlier Bieening Ie dienen het kan b v iu dezer voege plaata vinden Een af bedUiii van het bekende viertal aekepen waarvan zoo lAe en zoo nauwkeurige platen bestaan kon dsarvoor in t front de booldfiguur uitmaken Daaronder of liever nog tan de achterzijde leie aiea AA DE GBONDLEflGEKS VAN HET MERSTE VERBOND TU88CHEN NEDERLAND EN IN8ULINDK HET DA NKBARE NAGEöIACHT Ter aiide links en reehu kuonea dan verder maar niet anders dan in overleg met en onder goedkeuring van dea Vorstelijken Beschermheer den Eere Vooriitter alle eere ledeu en die van het Uoofileumit benevens af eraardigdea uit alle tub comitü dc nemt woriltu gepUatat meer op den toor of op den mkleratouA met fraoUr ai ileuer letter van Huygen v v JjstcBOTEN van PLtscict vau HocnCAN maar daaronder dan ook den baekv rrkooper CoBN CuEsz luit Amsterdam niet te vergeten die iu meerdere of mindere mate tot de stiehting van dat verbond bet haoae Lebben toegebracht In het midden van het vorige jaar werd er een prbef gewaagd of een lang gekoesterde wensch van vele Oondache ingezetentu niet eindelijk ecus zf u kunnen worden vervuld Rei ila lang looh werd het Joor allea die belangstelden iu de publieke zaak betreurd dat in Gouda de vecgaderi f eu van den geraocuteroad nog gesloten waren fa rij lieéllen wel publiik du tribune was wel vour iidtr toegankelijk men inoelit de raadszittingen wel liijwooen maar met da i ZLcr weinigen hadden gelegenheid om op t middc i van den dog hua eigea werk in den ateek ie laten ten einde te gaan hooren wat de raadsleden dediii en spraken in t beUng der stat Beeda dikwqls ifas ma ook de wnsck opgekomen bij veteo dat een Vcrelag van het verhandelde io de raadszitting mocht worden uitgegeven Te vergeeft eebter Het plan stuitte steeds af na op dezen daa op genen klip totdat ia bet vorig jaar een proef werd gewaagd Deze proef gelukte en in Aagastus 76 begon de geregelde uilgsre vaa een uitvoerig verslag der raad zittingen waaraan de gemeenteraad zijn onmisboren steun schonk door d iaroan een subsidie toe te kcnuea Thans is echter gebleken en heeft de ondervinding duidelgk doen zien dat oin het verslag een voortdurend bestaan te vérzekcrcd de onderneming eea grootereu geldelgken sTeun nOodig heeft Daartoe is dan oOk door de uitgevers ann den raad verboogiug van subsidie aangevraagd Terwijl wq met belangstelling ket resultaat van dat verzoek zullen afwachten willen wij eehter tot de Goudsebe ingezetenen een woord richten m hen dringend aan te radea toeh mede te werken om ket voortdurend bestaan van t vertlir te verzekereu en dit wel in de Ie plaats door zooveel raogel k abannementen daarop te nemen Met opaeli kubtieu wij hierboven in keriouenng gebracht hoe veel luueile lut gekost heeft het zoover te brengen tpt er ecu versl bestond Welnu laten na de Goadaehe ingezetenen toonen dat zq ket waar deeren laten zy zorgen dat het kan btgvcii beetaMn Eeue uitgarp dip tilt Hrn aard der zaak zoogoed als alleen abonncS s trekt uit dp gemeente zelve moet wanneer die gpmpentp betrekkelijk van gerlngen omvang is gesteund worilcu lo r allen die haar waarde begrijpen Het is daartoe noodig dat ieder roor dek elf zush op het verslag akeaneert b f den lag a pnj van 3 is daarop gerekend en het moet niet wort dea gcieien kij ohil es zeoala bq CoataateB ea TijdlaahtiftcD vedtqda gebeart In een gemeente aU Ooiida anetaa aHen die een raadsverslag op pr jl stellen een afieonderlijk exemplaar daarvan hebbMi Dat is de eéaige wijte aanp het ia ataa4 kaa blijven Ditiadnidalp en behoeft voor de6 denkendeu Irzor geen betocw B f het k alï4ea iwetdtit Jaargang vaa het imlii ibeaabb § add itfg een ia ker istariat t kUeten brttgüi Tot zoover hadden wq getehnrei 1Mb i fan ilukjt tir pl i aviug werd gezonden dat vau warme brluiigsU lling getuigt voor de zaak hierboven proken Met den inzender achten wij het goed dat lie ioudache burgera ook op deze wqze van hunne Uhiugatcllii Uqk geveu ea veati en daarom de aandueht op het stukje voorkomende in de nbriek iiltigeionde Slnkken lieden ia te Bottcidam de toitoatisteifing van da HoUandsohe Maaiachapp van Laodboaw geopend De tentoonstelling soamgeeteld uit voortbren eLm vnn akkerbouw zuirelbcreiding blaeaikweekJjBn werktaigea voor den landbouw ia op tiree pnneu verdeeld Het eene gedeelte it in de aaien van het Verkooplokaal geéiposeerd die er met karen rijken oogst van vruiAten bloemen en voortbrengselen van den Uudbouw aahüderaahtig fraai uilden Ket aJui gedeelte maehiaea ea gcreedaekappen vee en pluinu gedierte wordt tentoongesteld op ket veld naast de Nieuwe Plantage Bekroond werden o a de heer H Bisdom van Vliit te Haastrecht met een 2en prjjs voor eene ver zameliiig appelen en peren een Sen prijs voor eeue verzamdiiig stoofappeleu en peren en een bestuursprijs toor de tien grootste perziken W C Boer te Boskoop met een Sen prqs voor een verzameling Sjntta tafeü pden Sen prqs voor eei c verzameling fijnste tafdperen 2ea prqt voor eene verzameling stoofappeleu en peren C Tedentarf Pt te Bodegravei Ie prqs voor weibotcr A van Vliet te Bergambacht 3e prijs voor weibotcr 2e prqs zoetemelksche kaas y Bruut Ie prijs voor Qoi he Dcrbqkaas J van der Brcggen Az te Waddiniveen Ie prys voj stuks machinaal bcieidc kaas sLnuds uiiddeleo over de acht maanden dezea jaar hebbt i opgebracht 60 220 377 94 zijnde 3 464 73 83Vj meer daa io helze fdc tqdvidt raa 1875 De raming bedtotg i7 2OM80 8 Op de Donderdag gehouden zevende veiling vaa drooggeinaakte gronden iu den Upoldir zgn gevtiM 642 15 heetaren die gezamentlijk J 1936 435 hebben opgebracht De gemlddehle prqs was 3917 de hoogste S600 de laagste 2400 per hectare KetaJkn uieuaren eunts dar ophidinga sriiail voor predikaaten der Ned Herv kerk 1 Doctinaheir met September aangevangen namen 113 jongelingen deel die op de kost eu Latijnsche school ondtrwus ontvaugeu idsinede 18 aan de aVademie te Utnchl Te Alkmaar ie Dinsdag 11 du aigemeene eer ering gehouden van de EyoiiKclisehc moaiachappij onder voortitting van Dr Puntekoek predikant Ie Amsterdam nadat den vorigeu avond in het kerkgebouw der Lutberache gemeente oowekkeade toesprakeu waren gehouden door de predikanten Hugrn holz U van Amsterdam ea Qooszen vsu Schiedam Blqkena het aitgebraeht verskg bedraagt ket ledental 3671 De lèaataeiiappy is voortgegaan met haar werk bestaande in net uitzenden van sprekers en het verspretdeo van geschriften die met graag ontvangen werden Ook de beide eolportean der moataebappij werkten met veel qvpr en goed gevolg Dondagavond was het te Amsterdam zoo rustig dat men zich reeds vleide dat de wanordelgkheden een einde hadden genomen en de orde voor goed hersteld was De hoofdstraten die den vorigea avond door het vroegtijdig sluilea der winkels eun soasÜer aanzien hadden waren toen als gewoonlijk verlicht ea er heeraehte detelfde drukte ali q oonlgk ISen éeeite der ehatterij w s b aiigk avooden bij de politieposten gedetwhcerd ef dQ t de infanterie werden patroafllea gemaakt maar de kilvtiftrie waa io de kkteme geUeireii doek gereed om op het eerste sein aan te nüdteo Ea tat eetB D el4 worden gegeven Tegen elf ure toeh wat w er eene vrg grooU sehare op het Koningsplein bgeengeroepen De infanterie beproefde cenige malen te vergeefs haar uit elkander te doen gaan en ten 11 ure kwam da kavalerie aanrijden De bevelvoe nde offloier vei maande het volk erustig zich te rerwnderea Toen de aanmaning niet baatte waarschnvoe hjj dit hjj zou vuren Ook die r ar ehuwing werd tehter in deu wind geslagen en daarenboven werdeti nog op roerige treten vet aoaien Daarop klonk het bevel vuurl waaraan onmiddellijk werd gevolg gegeven De menigt stoof a niteeh ab kaf voor Oen wind niemand was gelakUg gatraOèn men aa ook nu nog sparend ta werfc gegaan eo héd wiaraehijolgk met opzet hoog angeboiden Daowedeinki KtH de keUtamers Ugt m toen giak wt kanalerie er in vereeniging net ie infanteae mat bVufike jeabel en geveld geifeer ag ka Onderscheidene personen weriea gewond van wie drie naai het gatthojs werden overgebracht en aldaar blfren Een hfm ierj moet gev f vlte wonden hebben geki gep I w waarop deze man gewond is is treurig Het wa hl en rutig h Ige die met zqne vrq uv h ni e 4 ter een eind wegi zoudeo rerpzotan daar zij aOèM wa en mm voor gevaar vre ft W Ticzemai die uit dp I eUlsuhe J ara ttaat kwam werd ia de Leidsohestroat bij de Keizetagraobt waar ook eenige samenscholingen door de kav urie uiteen wcnluu gedreven met een sabelhouw ia den i ek gevaarlijk gekwetst ca moest u uulet gaotkufa WQidea vervoerd wanr hij ter varpleffiiig is verbleven De apatfaeker Kerkhult in de Ixidschuitraat verUende de eerste hulp In de Willemattaat waren inmiddels ook ongere geM heden van minder ernstigeu aard evenwel oniaia iR waarvan door een bnmdsebel aan het oentraal bureau kennis werd gegeven De brandwachten en de pjlltie dren daar spoedig tegenwoordig en werlen oniniddellgk door iuütoterie verstakt zoodat de zamcugestroomds menigte spoedig mt elkander was gedreven In het geheel werden 15 personen gearresteerd oailer wie ata liedjesaanger op de Nieuwmarkt die lich aldaar eenige malen tertsoadci on zelf up last van de politie zijnen laugluitt niet kon bedwingen Ten 1 V fe i IMl heietelil eu tcu i ure rukti ii if aan de politiepntcn gedetacheerde schutters in I e taan die bij le cliarge Diusdogavsnd up het KoiiiuK deia drior rea bigone lateek ia getroffen en naar het gastliui p ïo kI is Djaderdag nacht nuu de gtïulj n u e leilei Gisteren Vrgdag bleef ket gadareode den dag rustig De BoroMewter heeft bet bevHi aitgevaardigil dat alle tapper eti op het Koningsplein en in deu omtrek moeten gealutaa blgven van des avonds 8 tot den volgenden oohteal 8 uur Voor s avonds waren zeer kraohtige maatregelen gekomen Mea kreeg uit den Haag een bauljon jagers p een ate rkts van 660 man gebraoht De Coinmlsturia dea Kouings in Noord Holhind heeft geruimen Hjd te Amsterdam vertoefd Dea avonds bleef alles rustig In vele straten vertoonden dek veel meer wandelaars dan gisteren raid Kr hebben edtttr geth arreautiën plaaU gekad la hei J mrui de ffrienUnre b meegedeeld dat eenige hoveniers oulangt het gebruik van twavelbloem hebben iugeeotrd om fraaie vruchten te verkrggen Volgens len duur Bossepot genomen proef op pereuboomen te t Germain moet men jonge vrnohtan loodra tij zich gpiei hebben met zwavelbloem bestroolai ï eu Ycrkrijjgt dan volgciia genoemd JouiHiit preohtige vruchten van bjomen die nnde r nli t dan slechte vruchten opleverden De proi f ia gemakkelgk te neiiu i ouerktdt fi Cï dit mededeelende op Wanneer p de Pali ilmll Gazeéh mag gelooven r oadeii de bveren ran de TransvaaUofae Itrpubliek een geiluohte nederlaag hebben geleden Het bUd heeft u I eene particuliere depêche van den volgenden inltond antrangen i De Kaapsekc roailboot van 26 ug btengt nieawstqdiogen aan van den 228ten van Nu al De boeren onder President Burgrrs zgn ernstig gesUgen en lijn naar Steel Poort teruggetrokken alwaar Airgen lieh versterkt 2g kadden allen voorraad veClorec Er waren vele deserteurs Seeoaoem rukte naar men bericht met ce groote lOaoht op om de boeren 4e ver l p B Nauwriijks Is de jaiAt in Ovprljwel geopend of de vcrvndin van knien potrglen Wonqnen enz per fS oaaf Holland eu t buiteiilond is recils aange vangén i De prijzen mn hel wilil zijinil einfenhoogj todihaeeil bAtecdt men reeds dadelijk 1 70 1 80 m staki pati U gelden 0 80 komjneu 0 70 k 0 90 Zaterdag begiut de jacht in Drenthe over lgeheel moet de orraed hazen op de Dreottohe heiden niet bttiteogewoon groot z OntNit M itkoani kr veeaderqeh i B Frietland WAtden over 1876 de vblgende bijwndcriteilen itiedsgadeeUi Ia dat jaar i n gngroveh in de itaaRa veeaai 196 65 duMx heutoliter tou jMie o üfKte tatf ia de lage veeneu buiten de gereglementeerde veeapoldera 036 426 en in genoemde teenpolders 2 903 469 dubbele hectoliters zware of aponeu baggt Mtttirf Ii het geheel werden 608 403 di k U he tbUl r U of Ijthie tnrf m sr doch 43 0Ï0 dtihhele eflt Hter zwa e turf minder gegraven Jan in 1874 Het getal vreemdelingen in de veendarljen werkzaaM wa ia 1 75 wederom miiicler V i tegen M ta bat orige jaar Ovarlgnia r in awpUpnnfVUd jaar 99 NedeHandwa iMf in 1874 Stoom en andere werktuifien MJ de Terveeningen ook in 1875 met gebruikt ook had w yeg kawtioHtife kewarkiiig vaa den kM fl i rt t ji I l r In de aektb oqii Anthnpatagfè op het eongree pm pt Britsh iHtMiMion te Slaego voofxitter de ieftimih WiffiM netd eergisteren een verhandeliog ova apifUit pe Tfliliig lezen doot p rof Barret naar n éi4uia iwt Vnaniaininiini gedaan op csen meieje Mf aan iO jaaa oad en op aea Aanerikaan Blade Baneti betoogde dat vetetnchappeljyke nlaiiaen wat i i r loefittn te ea en i K t n wurrag het