Goudsche Courant, woensdag 20 september 1876

V fS4ag 2 i sJ tenlier 1883 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverteotieblad voor Gouda en Omstreken 2949 90 8 50 200 ♦ Voorspoedig bevallen van een Zoon C M CARLIER GoNNET Ooada 15 September 1870 Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in den loop dezer maand September AANBESTEDEN de levering en uitdeeling van p m 125 000 stuks goede BAGGERTUUP ▼ oor den aanstaanden winter De aitdeeling daarvan zal geurende 13 weleen 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere qonditiën liggen van af Maandag 18 tot en met Zatardag 23 September e k dageIgka in de Armkamer ter lezing H T Bü oi iiu Aembïstbo Z Sterelaris Dt Voorzitter W POST DROST A BOMEIJN De oudergeteekende verwittigt ztjnen geëerden BegnnstigeTa dat zijn MAGAZIJN ruim vooiv zieii ia van de zoo ganstig bekende CALORIFÈRES iet verbeterde Constructie eene groote keuze verlakte geSmsilleerde en gewone mm m emls KOLENBAKKEN TÜRFMANDEN HAARDST£LL£N en U wat tot het saisoen behoort C van Merkel Kleiweg E 55 en 76 Mevrouw Bloeraers ▼ raagt eene naaister Toor 4éa DA6 ia de Week naar de OOST HAVEN de vierde deur voorbij de Sociëteit t éunie M de ROTTE Arts In een Maiiafactoonvinkel alhier verlangt men eene MODISTE voor het MAKEN van Maatela en OPMAKEN van Hoedjes Adres Bureau dezer Courant Un examen approtondi de ce sujet nons Ckit voir qu il est urgent que les cliirur ns fizent a une maniere spéciale leur atten tioa sur cette branche tres importante de l art tn p longtemps abaudonnëe auz bandagistes Maloaiohb i Maanel de Médecine Opératoir F X J VAN OPDORP ARTS is dagelgks van 10 tot 3 ore te CON HOLTEEREN nitslnitend voor de radicale geMMw van BE UKBN en mverwante GE BREKEN AmiUrtlam Plantage Muidergracht N 5 FXHTE EAU des FÊE8 Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Parys 1867 te verkrügen a 1 50 de Flacon h Ch TA VIVE Ja en B SCHOLTBN Coiffeurs Haar en Baard verwAn in Blond Bruin en Zwart londer Huid of Linnen te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 teruggegeven No S86 der beroemde WekelQkscbe Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER ie Utrecht it heden voorhanden bg den Boekhandelaar Langs liendeweg te G ud AGÜNTPÜR in vele SOOKTEN von BINNEN en BUITEN LANDSCHE BOUWUATEmLEN waaronder NGELSCHE AARDEBUIZEN Vuurvaste STEI en SPETIE Pa ket Vloeren Engelsch en Belgisch Fabriekaat Poriland Cement 4an de beste merken WAALSTEEX R1JS ENUSSELSTEE1 in alle Soortt n enz euz alles tegen concarreerende Prjj n Monsters Voorraad en Teekeningen vo rhandeu het ontbrekende kan binnen w e dagm geleverd worden O i TJTjp ErR Bleekerssingel G ouda üït ¥ hand ie koop Door bgzondere omstandigheden wordt in de omstreken van Gouda TE KOOP aangeboden een WINKELHÜIS met Gkoote MOESTUIN waarin reeds eenige jaren met gunstig gevolg de Kruideniersaffaire wordt uitgeoefend welke een ruim bestaan oplevert Adres met franeo brieven onder letter A Z aan het AdvertentieBureau van KOK fc VRIJLANDT Boekhandel te Gouda SAISON g Voor hef t enwoordige Saison beGfc veelt zich de op groote schaal ingerichte g Stooiiiverwerij S CHEMISCHE WasscherU CQ bC ê f iambttult I büzondnr aan iot het VERWEN vanSOVERJASSEN DEMISAI80NS en Dames MANTELS welke in alle kleu ren zonder loslomen of krimpen ge £ verfd worden SS 1 Agent voor Gouda en Omstreken den gSS Heer T A G r van DETH Markt waar Stalenboeken ter bezichtigiug Prgscouranten en verdere Inlichtingen m te bekomen zijn CSi NB Het goed verft niet af en wordt met de beste verfstoffen geverfd P GEKLIDHDE WOL Ontvangen eene Partg Gekleurde WOL van zeer goede Kwaliteit en Standhondende Kleuren a 0 15 per Knot eene Nette Sortering Wollen KINDERMANTELTJES KAPERS enz enz tot ZEER BILLIJKE PRUZEN bjj M de Vletter LANGE GROENENDAAL Goud e f Ij Sep tember 1876 6EBB PALTHE ALMELO Verwen en waswshen GORDONEN TRLJPJAPONNEN HEBREN KLEEDINGSTUK KEN enz Met Verwen bl en Heeren Kleedingstnkken GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Wasschen bluft ALLISI in ELKANDER J wnnen soowel als Heeren Kleedingstnkken Nadere inlichtingen geul onze Agent de Beer W van mTAlS Mukt GOÜDjL II i iGÉi mi mgu ü van IJZERWAREW ens Markt Qooda Voorhanden eene Ruime Keuze KACHEIiORNAMENTEN POTTEN PLAAT en STAAFIJZER KACHEI KETELS MATEN GEWICHTEN en van de meeste Diagelgkache Behoeften is eene goede Sorteering in voorraad Th M GORISSEN PQz NB Brabantsciie Centen worden in betaling ontvangen Leidsche Schroef ÖÏBööTliiïSCira 1876 WiNTERinEm876 TOLHUIS AMSTERDAM Aanvangende ZONDAG 17 SEPTEMBER Van TOLHUIS naar AMSTERDAM langs UITHOORN NES en OUDE KERK Zondag s m 7 30 Maandag 5 30 Overige dagen 6 30 en van VROUWErnKKEll 12 Zaterdag van UITHOORN naar LEIDEN 6 ure Van AMSTERDAM naar TOLHUIS Zondag en Maandag s nam 4 n Ove r dsgta behalve Zaterdag s morg 9 15 en s nam 4 a Zaterdag v LEiDEJ un npQiN ïiQ Van LEIDEN naar AMSTER0 4M s nam 3 ure in plaats van 30 Db directib AAi BESTEDin fi De SCHUTTEBSRAAD der dd skhntterg te Gouda zal onder nadere goedkeuring van BURGEMEESTER en WETHOUDeIrS dier gemeente op MAANDAG den 2b OCTOBER 1876 des middag ten half een ureL in het openbaar bÖ inschrgving AANBESlfËDEN De levering van 30 SCHUTTBRSJAS EN en 35 SCHUTTERSBROBKEN 30 SCHACOTS 60 Paren SCHOUDERBEDBKKiNÖBN ei 60 HALSDASSBN De voorwaarden van Aanbesteding atdlen van MAANDAG 25 SEPTEMBER tot ZATpRDAQ 30 SEPTEMBBR 1876 van des mo ns 10 tot 12 ure ter lezing liggen bg den Oonciergs in het Gebouw Arti Legi op de Markt te Gouda alwaar de Inschrgvingsbiljetten op den dag der Aanbesteding vóór des morgei 12 nrs moeten worden ingeleverd Tegen IloesteD Verkoudbeld en geeft het geen aangenamer en zekerder middel als de door zeer vMe attesten van beroemde Geneesheeren en genezen personen vnn alle standen aanbevolene uitstekende RUNLANDSCHB DRUIVËN BORST HONIG die ALLEEN ECHT van nevenstaand Fabrieksmerk voorden ik 1 de flacon te veAzggen is bg Oiu M FJortar H hn RMTitm C l V MbH Kitwti C I Mi aiiikd ack mi u l Wolf t Zou Drag roorJiMy A a Vm Wmiiuunm C B Eil i Wotin ff H wlHHdet 9imdt by r H i WoW Jlf m mid S LVtroMiMl Zon Apotk Boiir n F Tanloot Boikoop A i TM Twos Iklfl L ns Lenwn i OratenJkaft L F C Qou4 Drak tml ▲ BrinknUHi SubilK Apotk Htmmde W Bradrikt Hmutrtcht i O loD Uutog mUfrOTi mti it BEOROOTING DER INKOMSTEN en UITGAVEN van de GBMEBNTS OOUOA voor den dienst van 1877 Bevolking 10777 zielen inkomstbnJ 18 19 20 21 HooCist lU Baten en opkomsten spruiteude uit Gemeente eigendommen ei bezittingen Huur van halzen en and geb Huur of pacht van landen en landerijen f b Opbrengst van den honthak Reuten van ksi italen In insehr op de Grootboeken der Nat Werk Schuld ten name van de gem Gouda 65 4 Idem ten name van Schol ircben der Latjinsche scholen 1165 1 Wegens bjj voorseh of ter leen verstr gelden 22S9 Dividend van de aand indeMaatsehappü van Gemeente Crediet 247 50 3716 88 458 40 50 22 23 24 1300 700 25 26 2000 27 Opbr van grasverpacbtingea Pacht van de vïsscïïêrfl H icht van de gabel op het Ami stnJ en Goudsche rgpad daaronder begrepen de huur ï dehui inge eo bet land daart beh Pacht vait het Reeuw Verlaat f Schadeloosstelliijg v het heemraadschap van den Amstel en Nieuw Amstel wegens de oveih neming v t jllen enz v de raai i V de Drecht Aar en Anlstel Opbr vfin de gabel voor het bevaren V de rivier de Gouwe 20000 Totaal V het 3e Hoofdstuk 32245 7fi Hoofdst IV Ontv V verschillenden aard en toevallige baten 609 27 28 29 Tienden cynsen erfpachten Pacht of opbr v d haard asch vuilnis bagger en derge 1112 75 250 lyke mestspeciën 30 31 32 a Boeten van politie nationale militie enz Boeten wegens overtredingen in Memorie zake van plaatsel belastingen t ÈrtggBte van het Bgk Wègeas by voorschot verstrekte reisgelden aan mil pligtigen lOO Wagsns bö voorschot gedane betélingen van rilerlei aard 500 6Ö0 Ontvangsten wegeps onderwer wen wgameeMcb met a deM uotaes t iMt Uuigen eniur witu o£tsrMfa r aem beiueiiMenerisr 9 1 garage vtur het R k i 4 k$Mt vu het kurtn MÜ hifis van bewaring f dOi a QpH ▼ be ettt te b tir8 dln van de kotitte op het i n ttc v tt werken en materialen dbö 4é annneiüer wordt befwld 3W Ü Andiufr ontvangsten niet tot de 6Ö0 3452 02 Totaal V het 4e Hoofdstuk vonutiiande behoorea4 B Hootist V Buiteng Ontv 100 lOQ 20 Opb V d verk van Gemeenteeigendommen V boonmisnz Annssing op hypothefam en obligatiën f Afkoop v grondr tiend enz Subs m de verpl ing v armekraukzinmgen a Vau het Rijk ƒ 820 720 i Van de provincie 400 105Ö0 11440 12636 80 183013 51 32245178 3452 02 1144 41 Geldleening ter bestrgding der kosten van het vergrooten dèr Burgeravondscbool inet aank van meubilair IV Totaal V h Ve HooMst Verzameling der inkonsteu I Ontv weg vroeg dfens n Opb V bel en heffingen jni Buten en opkoms spruitende uit gem eigendom men en bezittingen üiitv V verschillenden u u l eu toevallige baten Bniteng ontvangsten Tbtaal der inkomste f 242 788 11 Memorie van toelichting op de vorenstaande posten 81 Dfze post is verminderd met ƒ 184 veroorzaakt a door de aflonlDE in 187 va 1 Obligatie poot lao Mat faste dcri raueut Bccuo k rentende t pCl i dour i iit uiur op te iicnifn renten v iu iiiii ItapiUil jiijol 5 00 mittiudc i pCt lu het Grootbück dor Nutiouule t cliulü iiigewshreveu ten name van libryeinecsters en over wette renten Heerea Libryemeettetli voortaan lelve het beheer zullen voeren mits daarvan aan deu Gemeenteraad veraatwoonUag doende een en under op dén voet id bij raadibesluit van den 19 November 1875 is omacKrereu De kapitalen waarvan de renten worden verantwoord brataau in Een inschrijving in liet Grootboek der Nationale Schuld ten unmedernemeeuteGuuda groot 26 H rentende ƒ 2 s P Ëeu iosohrijviug Xkw name der SchoUrehie groot 46600 reutewle 2 pCt Het kapitaal bg de Bauk van Leeniog in gebruik bedraagt vatgeos de over het boekjaar 187B 77 gesloten rekeutug 56141 33 Daarvan worden geeue renten maar eeae vaite som van ƒ Ï200 uitgekeerd tjjoveudien bewt d Uemeeut 11 obligatièn ten n l der genwente Keeuwijk groot ƒ 984 50 en voor ƒ 8260 aan oandeelen in de Maatschappij vau OemeriiiteCrediet te Amsterdam w lke eene rente van minsteua 3 pCt afwerpt as Verminderd met 41 50 De visaeheri is in het openbaar vntpacht aanM de JoBg tot den W December 1878 voor het hiernevens uitgetrokken bedrag JS Verh gd art 40 Hrt Verhutt is in het openbaar aan J Kalkman t t den SI Dec 1881 Verpacht voor het daarvoor uitgetrokken bedrag Is een voste post waarom hij tot hetidfde bedrag als bq de vorige begrootiag is uitgetrokken Onveranderd voorgedragen De beffiug is tot den 31 Jamarq 18 5 to ge ta n bijKouidUijk baslait van den 6 December 1376 onder No 12 In 187 S bedn de opbiengst 18964 82 S8 Dese post is verhoogd met IS SeS aaagistiien n den kop vso dit jaar eengs stekjes gniohiudan grond op recognitie ign in febrmk gsgevem Bta speoifiBka opgave vaaverMihifi ideMn ili ea reooguitiën wordt hiernevens onder letter A ais bijllMr gswegd In afwachting vatr ea dftijaarte doeifc verpanhiing to voor de opbrengst hetielMe bedrag sic b $ d l wigé begrootiag voorgedragoi Vwhoogd met 80 fl groad van de op bNn tn btt vorig jaar 31 Vetmits in eenige jaien een ovettredicgea w ke vau plaatselijke belastiugen zijn geconstateerd is ds op de vorige begroeting voorkomeude post van 20 it dcM begrooling weggelaten 33 Önfekerkeid of daarvoor ontvangsten znltej plaats hebbeu in de opbmngst voor Meuiorie gebracht 37 De igeldleeniug vaa ƒ 26000 ter bcslrgdïua der kosten vau de vergrooting van het vereenigd Weesen j elmoezeuienhuis en de post vttn 10000 voor teruggave vau eeu gedeelte van bet bij de Bank van leeuing in gebruik zijnde kapitaal de gemeente toebehoorende liju vau dèie begruoting weggelaten Is lerhoojfd met 270 Voor 8 kttnkaiunigên wordt een subsidie van 90 voor ieder verleend De leeuing van ƒ T050Ö strekt tot dekking der kosten van het vergfooteu der burgeravoudsch I in uitgaaf voorgedragen onder No 85 BTJ TEINTLAND Biiikiilandsch Overztetii Op he oogeubKk is de jpolitieke toestand vlf Europa leer gcspauae t urkge heeft geantwoord of het aandringen der mogeudueden eu dat antwoord geeft loo weiuig U vast toenadering dat de vrees voor Boslands tOMOienkomst weer gewettigd wordt 2al er oorlog zj of vrede Niemand kaïi dat of dit oogenblik met eeuigen grond zeggen In Duitsch Und en Suslandloopeu zeer tegenstrijdige geruchteik De door de Porte aau de vertegenwoordigers der groote Slogeudhedeu medegedeelde vrcieevoorwaarden zijn in eene memorie vervat waarin de Porte eerst rédeaea tiiteeuzet waarom het haar onmogelijk voorkomt het verLiUgen naar eeu wapeustUstaodlu te wit ligen en wsarum zij de voorkeur g eft aan het slnitei vau eeu defiuitieveu vrede De vredesvoorwaaiden zijn deze u lo persooulijke huldiging des Suites door deu rvisfbeu vont te Konstantiaopèl 2ok bezettiu der vier door deu firuLiu Van f jaar 12 3 TwrkKht tijdrtinutg onder Servies toezicht gepka a e mafr ai axtiqw en volgens de h p iliu en vau fiétivataci vau 8 September 1862 steeds in Turksch bezit geble veu vestingen 3o afsohaffiug der militie i n Servi terwijl de militaire mocht tot het handhaven dei UnnenInudscbe rust de sterkte vau 10 000 man eu twee batterijen artillerie niet mag te boven gaan 4o overeeakom stig den firman van t juxr 1219 ütriteli ti ttrtUl tng moet Servië de uit de aaagreuzoade Nra i4Ksi iilvau het Turksche Rijk geïmmigreerde inwoners temgtenden eu met uitzonderiug der oé antiqud in Servië bestaande vestingen alle later opgerichte versterkingen sleBhteu 5o zoo Servië uiet in staal is de later vaSt te steHM oorlogsvergoeding te betalen zal het te enWOoiVli tribuut met de rente dezer te bepaict som verhoogd worden en 60 het rechider TurkeeheKegeerinf mi Belgrado met den spoorweg op Nisch door een imii te leggen spoorwtglijo te verbinden en die door Turkseht agenten o € door eene maatschappij te haitr ktute t doen exploiteenn Verder verklaart de Porte n de bewdsiè SseinOri dat lü elke verdenking van neveiibedoelingen te kpisteren wenschende te ontgaan en om een bewijs van haar vertrouwen in dfe benriddefing dfcr MogeiidhèdA ft geven de z s opgesomde voorwaarden geheel aan hft verK ftte oordeel der zes Mogendhedeir Oriderwerpt De Porte kat baar tevens ouvoortraaEdelijk de zorg overde redenen in overwegiug te ocfnen welke baar uoojften deze zes voorwaarden als het eeuige niddel te brachouwen om den tenigkeer vau ruinpcu als d tegenwoordige te voorkooipu Met betrekking tot Montenegro zal de Porte i sh stipt aan het 4tatiit juo lt houden Zoodra deMiqgtndf hedoi baar gunstig osrdeel of er de vredcsvoorteoardef kenbaar gemaakt zuUeu hebbeu zal de Purlc binnea 24 uren hare bevelen tot staking der v uud lijklieden geven Obgwnstig is bepaald de iu lïuk grwt kt iaoi de vredesvoorwaarden welke de Port heeft gesteld td name dSor de bepaling daf de Parte kH Tecb beeft gamixoenen te leggen in de Servdmbevrstiiigea welk sg suiert lt67 beeft verlulcu ïh lifonl Dmttcke JHfiiiHi Zeitmf meent dut de Turkiuhc Regeurii hiaMOM opsulgk den handsofaoen hoeft t glBiwrpea sao de mogendbedeuf eu de Time zegl Bato