Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1876

Vrtjdai ZZ September im N 1884 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieitiad voor Gonda en OmstrelieD osderaomeu lieeft Eu duu limU licit ie heet Ter Goair die id tiju voorrede aelir ft T ilr k walreu gedareade t i erkeB aan deze T i ereeleta iu jue bezoeken aau ket stads it elücrf urn te suuffelcu in de oude reji M ten en perkaineuteii die a uir berusteü ver dezeu laatstea verder houreu vKorui lis Koatman is de held oczer huudcl gescivuiliinis Hij lieeft den groud gtlegd voor ouse leveutieude v ebc grootteid Hg heet Aiii lcnlain deu weg gewezen tot d u wereldhandel en bij t etrete woord Jat ie jiaulerdam getfnhtn vxrd uwr t oprichle vf tere t Uen jLitiuJImelileii k il zijtun xojm laueteu genoemj orrfe i ornelia HoHliaau heeft voor Xederljud eeji Aieuwe yër ld ontdekt luuar hij wia d aU Colfiinbus mat ondank helooud euc ene Mu ir het Comk nag geen nieer roorien van den hter Tér Gouw 4tannlden m ayue d uirdoar gesteunde en bet eatigde SiTqrlulgiiig te atAveu Men Uae zelf die grondige cn bgeïcnde JmaiviufKke ta ereelt Men vergete dan ook niet tegenover de bewering au prof Fniiu xle heschryring rau de aankomst der schepen en van den feestelgkea into ht Houtman en den i guen bereid na tp staan Uveumiu aU men uit i oog moet verlieten hetgeen den heer Ter Soaw oDt ua qehijnt te zijn dat de Adniirairteit van IjIoUand ter herinnering dier gebeartenis een legiwttniug lifet vervaardigen waarvan van LooB in zyu bekend Vetk d L p S03 melding maakt Evenwel over de meerdue of minde waar vaa den persoon van Hoatman wil het Comité verder ioct niemand i e yisten Het hurt den vrijen Joop un de debatten die daarover tnaschen mannen an eQn $ en wetenschap geopend zün Het verzoekt érenKfil ernstig en dtiugeod van dezen een revuut tm kei Harde ttamlt nii Meds jaren geleden het wrste deel van ti a werk toch kwam reeds in 1862 4a het licht door den h de Jonge orer C de fföntnuui uitgesprelcen maar dan bok eeue revisie afrbg tlle bewgastukken pro eu c m r d or hen die er deel aasuemeu opnieuw nauwkeurig onderi cht worden Inmiddels en xiet daar zijn itatiiftiunten 4tt vaat hethit gaiat het Hoofdvomit voort onder èoede van zya Vorstelgkeu tesfhenDec gesteaud door den zedelgkeu invlo Mner honoraire leden cehalpen door z q Sab Comité s tnet gverige en krachtige pogingen in t werk te tetten om het voorgestelde doel te bereiken eu zgnblau te vemezentlylien Eu dat a Miet eu d tSas nooit hfl Of riekte tam em Standb i Dat was eveumiü het d ktrstellea van eentg jfedeititeeken waarbh oneerdiend eu mei aekter liiijf eaH kderen de öeir de lïoatman zoudenverheerl jkiworden Pat is en dat blijft da UchtinK vaa een Moaument in aa U de geboorteplaats der Gebr HOOTMA N ter eere van de nood leners ran het Verbond van Neder Up en tniolinda fekdat plan kan igns inziens zonder erzeraia zelfs Vkti den grootsten tegenstander van C H volvoerd ördoB Zonder dit aataurlgk iw reeds als een tntirérp e laten gelden maar slechts om ter ophel deting zijner meening te dieiieli kan het byv in dezer voege plaats vinden £ en afbeelding van het bekende viertal sobepen waarvan zoovele en zoo nauwkeurige pta ten bestaan kan daarvoor in t front de hopfdSganr nitDiaken Daaronder of liever nog aan de achterzijde leze men AiN DE ÖROyOLEGGEBS VAN HET EERSTE VEEBOND TUSSCHE J NEDEELAND EN INSÜLINDE HET DANKBARE NAGESLACHT Ter zqde links en rechts kunnen dan verder maar niet anders dan in overleg met en onder goedkeuring van den vonlelijken Besohermheei den EereVoorzitter alje cerelfden eu die vau het Hoofd comitc benevens afgevaardigde uit alle ssb coipités de aamt worden geplaatst meer op den voor of op den aek srgrond met jrmter ot khmer letter van Haygen vaa linsehoteu van Planeiqs van Houtm in ra iur daaronder daa ook den boekveikooper Com Cl iesz uit Amsterdam niet te vergeten die in mernlere of mindere mate tot de stiehtiiy vau dat verkop bet hunne hebben toegebneht Verr jze eerlang lalk een Vonument door de iteusgeiinde en krachtige saraeuwerlcing van allen in Nederland en Neerlauds Oost Indiê Hel recht zal het mo en heeten zoowd voor nor als Eb in zqn oorsprong en beteekenis zal lic4 in niiiae mate hei x joe Imnnen toebrengen om den band te tertlerieu eu te eeredele die losaliade aa NederUnd sb Nederland aan lusnlinde bindt Namens het hoofdeooiit i Mr A A v ü BERGEN IJZSNOOCSV Vooraitler H W O KONING G C P DftOOGLEEVBR 9eeretari eB D EUTÏER OoODA September 1876 lj Jhn 4 t 1 rt 1 1 B u rgerlijke Stand GGBOIIEN r S fl Uirk auders II H CmIi ea CM Guhuet jNCob uHilers S Huriu in rn A A BoeC 10 ctruiu llu JihuuiiH uudin C Bats ea A Buuruui 7 Miivtjr oudere J IJ uu iltr Togi en C Spek tit nl eiütfra j ttt Jdog eii W lUeriMttl IS Grtttje ouiler G de Eiitfr eti l de tira t y il MAl p a4ivs i RcamiuB A ifkn Wa i WEUIj ntN 15 Sep J M Tu ia VlUt 3 n I j Rietkerk j w 17 I vuil der Itijl 1 j 3 m ADVÉRTEWTlfiN Voorspoedig bevallea van eeno DochterC M LO fSU geliefde Kchtgenoot vanA KLUIT Moordrech t IS September 1876 t V de ve e bswijzen vau deelneming van Familie Vrienden u Bekenden zoowel alhier Is van elders outvangeo bij het overladen van Ün ZiKtbfM E GlvAstAKEllVELD BLANKEN betuig ik óok namens mijne Dochtera en Behutvdzoou mijn haïtelijkea dank J TA LAK EUVEi D BLANKEN rouda Scomber 1U7S f Voor de vele blijken van deelneming betoond gedurende de bekteen bij het overlijden van harep Echtgenoot den Heee LËENDÈRT lU MOUIJ betuigt de oadergeteekende ook nftmens hiü kinderen harea dank Wed L b ÜOOIJ bb Jono 3Wa 19 September 1 76 a t BÜRGERLtjK ARM BESTU UK tie Goudfl zid in den loop dezer maand September AANBESTEDEN de lerering en aitdeeling v B p m 125 000 stuks goede BA6GERTURF Tdor den aanstaanden winter De ntCdeelüig daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De v nier conditiSn Uraran van af Maandag 18 tot en met ZatBrdag3 3 Seplembeir 6 k dagelylu ia de An kamer ter lezing Hbt BBuai 8i iiK Aunbestcbil De Secret fri i De Voonilter W POST DROST A BOMEIJN üiT SE im TE mi Door hgzondere oautandigbeden wordt ia de oautrekeu van Gouda TË KOOP aangeboden een WINKELHÜIS met Grooiï MOESTUIN waarin reeds eenige jaren met gunstig gevolg de Kroideuiersaffaire wordt uitgeoefend welke een ruim bflstaaa oplevert Adres met franco brieven onder letter A 2 aau het AdrertentieBujreaD van KOK VBIJLANDT Boekhandel te Go da Lincolnshire Ras afkomstig van den Ram Tauuton Badlioeve in HoarkmTnermeer aliiillêiw f 35 Prijs por Flacon f 1 Wie siju H A A B een mooie aataarlgke blond bmift ot zwarte kleur wenseh te geven gehrnike van dit Water Er wordt voor ingestaan Niet goed geld ierng Verbrggbaar bg OosOutren CaVtnqi M t primo NOVBM0BK wordt gevraagd een in een Una gezin Adre bg d n BoekhaaA BBINKHAN te gowd Qmitk tittk VM A BriakiMK J e raogschjklfing k he4 Faillissement vaa WILLEM DE JONG vroeger Koopmaa in Boter K u en Granen te Gouda is met de ewflz B op bevel van den Bechter Commjsaarig dea Ei A Heer Mr A A WEVE Rechter ia na te uoenteu Rechtbank door den Curator nedergelegd ter griffie van de Arrondissement Rechtbank te Rotterdam om aldaar oeduiende VEERTIEN DAGEN te veriJijven ter inzage vau een ieder De Curator Mr J FORTUUN DOOOGLEEVEB ATTENTIE STuT Door omstandighedea daartoe sedroniren aefai W TOORN VLIET Sigarenlabriekaat en Tabaksliandelaar te Haaetrechl zich tea duurste verplicht nu anderen het niet doen nog willen hebben ter openbare kennisgeving te melden dat hy als altjjd is blgven handelen in geBoemde betrekking en zich blgft aanbevelen ia de gunst ea het vertrouwen zijner geachte Cliënten te meer daar zijne Huisvrouw zich bereid verklaart elk die t aangaat intiehting te geven aangaande de Advertentie dato 5 Mei 1876 W TOORNVLIET P TOORNVLIET Haattrecht 15 Sept 1876 geb aï Monnii Een R C JONGMËNSCII VRAAGT SOST MONINBENZ met gebruik van VRIJE KAMER Brieve onder letter F met opgave van conditiën ter Boekdrukkerjj van H iOORISSEN Openbare Aanbesteding BÜRGEMEESTKR en WëTKOUDERS vaa Goada zijn voornemens op DINGSOAG dea 2Ö SEPTEMBER 1876 des namiddags tea eea ure iu het Raadhuis aldaar bg eakele inschrgvittg aau te besteden Het verzwaren van do binnendoceiing met verbooging van het voetpad en den berm in de boefslagen 11 en 12 en het opzetten van den Kant der Kruin aan de buitenzüde by hoefslag 23 aau dea Hoogen Sebielsndscheu ÜCeedgk Waarvan de voorwaaiden dagelgks de Zondag uitgezonderd van des voonaiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretaria ter inzage zdlea liggen terw l de inschrijviugsbiljettea op zegel geschreven geteekend eö gesloten des namiddags voor vgf ure van dea 25 SEPTEMBER 1876 op gerasgda Secretarie moeten zyn ingeleverd Inlichtingen worden gegeven door dea Ge laeente Architect LEES ÜITeeas eu flogeens over Na gernimea t d beroofd geweest te zgn van mijn hoofdhaar zoo mag ik mij thans verhen f en dat door de aanwending der inhoud van rie uwerflacons AMERICAN HAABBALSElt Ulijn hootdhaar weder geheel hergroeid is Dank voor uwe belanglooze hulp Met de meeste achting B A VAN HEBBDE Oebed caader BBd A No 8 Ameterdam 21 Aug 1876 Bovengenoemd jongraensch B A ▼ HBBSDllbg mg ongeveer risr jaar werkzaam igade zo is bovvqataaade de waarheid Achtend J E MOES ArmtD dam Gerard Doastraat No 44 22 Aogtistuï 1876 l Hatgroel van HooiSlbaax üifetal VMi Haar Boos of Sohilvoni Du EtaaB Xato Plfllcken Fija iu da Stfiedallt i4 BitarvoKtn Vzioegtljdig Orij woMto l doM oniingnatManedea Fördan ytb a n a door ds AMERICAN BALSEM Biwn taArtM verkrggtdebehaudw Iip4 hnr r9rigwg Ni kracht weder ftanoo ai nvnge b 2 d llii olt iOmUtf hah 42 Blanwe Postz els of H A Ook op rvnibonrs te Amttenfem FtMeriksplein N 82 THJBOPHILB Pe Troonrede Met bet uitspreken der troonrede door het hoofd van den staat zgn de werkzaamheden onzer vertegenwoordigers voor dit jaar weder begonnen nadat de minister van binnenlandsche zaken 11 Zaterdag het vorige xittingjaar met een rede had gesloten die getuigde van groote iugenomeulieid met het verrichtte Of er redenen wnrcn voor die groote tevredenheid is een vraag dip 7 eker niet door allen eenstemmig zal b jantwooril worden Het vorige zittingjaar toch heeft volstrekt niet aan de gekoesterde verwachtingen beantwoord veel wat dringend geregeld móest worden wacht nog steeds op regeling onze defensie verkeert nog steeds in denzelfden treurigen toestand en het ministerie dat die regeling nis een zjjner voornaamsie plichten beschouwde heeft wel reeds verschillende ministers van oorlog in zijn midden gehad maar TOor Ie defensie is nog niets gedaan de eischeu van het lager onderwijs werden steeds dreigender het ministerie beloofde maar het is bü beloften gebleven Maar waartoe een beschouwing van het verledene nu wg een nieuw zittingiaar zün in getreden waarin belangrijke werkzaamheden onze vertegenwoordigers wachten De herziening der kieswet is noodig verzi kert de troonrede en niemaud zal dit betwisten Herhaaldelijk is rc ds geklaagd over de SHmenstelling der tweede kamer woann ge der paitijeii eeu voldoende meerderheid heeft oiu een krachtige regeering te vormen Hoeveel moeite ia reeds gedaan pm het getal volksvertegBJiwoordigers met 3 te vermeerderen waardoor aan èen voorschrift der grondwet zou voldaan worden n men is niet geslaagd de voorstellen van den minister konden geen goedkeuring verwerven Zal hg met eeo herziening der geheele kieswet gelukkiger zijn Toch is dit het eenige middel om de vertegenwoordigers te veranderen Met de tegenwoordige kiesdisti icten is zelfs bg ontbinding geen verbetering van den toestand te wachten Misschien zou dit doel bereikt worden als in alle kiesdistricten slaehtg één afgevaardigde gekozen werd eu das de faiesilistrictan niet meer dan 45000 zielen zonden tellen Men heeft gemeld dat de minister omtrent die zaak nog inlichtingen invrint een spoedige beslissing is noodzakelgk omdat in den volgenden zomer de helft der volksvertegenVC ordigers moet aftreden en de beoordeling van het ontwerp door de vertegenwoordiging veel tgd zal vorderen eu wetoontwerp op het lager onderwijs zal n weldra bereiiken h den wg gaarne veFW DMn 4P W Alcen geest dit ontwerp zal wezen en of door den minister Jiet middel C onden is om aan de zoogenaamde gemoeds aren te gerabet te komen zonder de beginseleb der w t kan te tasten de troonrede bewaart daaromtrent bet zwijgen miSscfaien dat de fflinitder eeni ns opeiihartiger al zgn als hem doBitoebg de discqssïëh óver de adresten van fcnt voo gelegenheid zal worden gegeven W 4e jregeUng vmi bet kiessteïsel j an bet ho gfrt beïjpg ooktet Jager onder wJs yraagt de grp ftstp b lft g éuing 4er vertegenwoonjiging nu ni en eenmaal vrij a gemeen oyertnièd IS dat de toestand van ons lager onderwgs nms ffi ms mm ¥ m t vw po lig mogpljJÉa die fili n voUaaa worden Iwar npg aaawe ondentarpen vragen die beVMiff t Uii 0e nMdewerkiag tW v6rhe nwoar Üging wardt ok iogeroapen om de bdastingwetten te verbeteren het nnuitWHM te ue wosboöaea M ueiiuen Uit een en ander bt kt dat de zitting dit jaar zeer belangrnk kan zgn indien miuistene en vertegenwoordiging samenwerken om het voorgestelde tot stand te brengen In bet belang des lands is het wenschelgk dat die samenwe ug niet ontbreke veel zal van de houding oer regeering afhangen maar veel kan ook door de vertegenwoordiging gedaan worden om noodloUig geschillen te voorkomen De ongelukkige eiisis kan nog aanleiding geven tot vele verklaringen die misschien kunnen verbitteren maar nooit tot eenig goed resultaat kunnen voeren Het ministerie heeft toegegeven aan den wensch des konings de vertegenwoordiging beruste daarin een nader onderzoek zonde zeer gemakkelijk minder aangename discussiën uitlokken en de behandding der hoogst belangrijke wetsontwerpen die aangekondigd zgn in gevaar brengen Laat men de personen buiten bet spel om alleen oog te hebben voor zaken ontboudt men zich van bescbonwüuien die geen practiscb resultaat kunnen hebbeo om cks te meer tjjd over te houden om onze wetboeken iaet goede wetten t verrijken dan kan dit xittingjaar heerlgk zgn voor het vaderland De oude vaderiandscbe sprenk tEendnteht maakt macht mag noch door de regeering noch door de vertegenwoordiging vergeten worden in de dagen vaa spanning die wg beleven Nog il Europa in mal naar bM is de rast die den stonn voorafgaat meer en meer pakken 7ich de onweerswolken in het Oosten samen en niemand kan zeggen wat de gevolgen kunnen ziju wanneer oe onweersbui zich over Europa ontlast Wel z n nu nog volgens de de troonrede de betrekkingen met dè vreemde mogendheden rêa zeer vriendschappelgken aard maar hoe spoedig kan dit anders worden als in Europa de oorlogsfakkel ontstoken wordt Gods zegen ruste op onzen gemeenschappelijken arbeid c zoo eindigde de koning zgntoespraak de sluitingsrede in een volgend jaarmoge getuigenis geven dat die wensch verhoord IS L BUITENLAND Ilalteolaadscli Overzicht Zondag hebben in Fronkrykaanvallings verkiezingen plaats gebod vOor 1200 gemeenteniden de repablikeiuen zijn orér den uitslag se r tevreden I en In October zullen zoobU men vreet 5 kamerleden worden gekozeti van 4 ziju de republikeinen verzekerd Van republikeinsohe egde looft mèn tevena de Regeering die zich werkelijk piet de verkiezingen niet bemoeit Naar het siihijnt fcld de vapenstilatand tnaschen de Serviërs en d l ni ken nog niet formeel gesloten maar bestaat ze toch in werkelijkheid Door de Turksche autoriteiten toch ii bevel gegeven de vijandel heden te staken waarop van Servische zijde ketlelMe is gebeurd Men Vertrouwde nu en dit heeft ved groid dat binnenkort de laak in alle vormen zoü TOt Mattd kpir n Pit ia volgens later bericht inderdaid gesiftiea Inmiddels heeft nog eens het jgeraeht gelobpèn Van eene groote Servische ovgrwiuning tóorae il H tt wéMIJk te zijn behaaTd Niet echter op het slagveld maar in de kabinetten der dipiomiAie Óe lüittister Blstitsoh ptA er vah in tegenWaerdigheid vaa eenige coMmiondeiftèii maar had het te dnik olB Mei ttitünütter t eVeta Van daar dat een flbr eorfétpoèMeiteti die v h de TemjM meenen aan ijh MSi beKéhWe st Op de Morava enë MgWote oVenrtnning wa behaatd terwijl er teédt iU twie dkgen nitt waa geVoeh1 n en weienHik let aiders Ww5 beddèld Welke diph n alMM 4 enri a bg M éel dk eryMM behtMld werd zal later moeten blgken Daily Telegrtph meent er iets van te weten daar aan dit blad wordt gemeld dat Servië en Montenegro geen borlogsMhatting zouden betalen en hier alles weder zou warden ala vóór Jen oorlog terwijl in de Herzrgowina e in Bulgarije hervormingen zouden worden ingevoerd Dit zond volgens DMf Tetegrapk de voorwaarden wezen door Engeland aan de Turkache regeering voorgesteld Indien dit bericht waarheid behelst dan uden de Serviërs n Montenegrynen zich zeer gelukkig kunnen rekenen In verband echter met hetgeen de minister Ristitsoh zeide en vooral roet den algemeenen teestand is het volstrekt niet onmogelijk dat zoo gunstige voorwaaiden eija gesteld Immers lelfs de tegenwoordige Eugelsche regeering zal noch kan verzuimen bij deze gelegenheid al het mogeluke te doen om den 8t uit der Christenen in Tnrlsye te verbeteren voor zoover dit geschieden kan zonder nchtstneks de integriteit van Turkije te benadeelen S F A S J E Dezer dagen werd medegedeeld dat de heer ameson naar zija naam te ooideelen een Engelachman predikant te Madrid geprotesteerd had tegen het besluit der Spaansche Rrgeering waarbij verboden Werd aan de Frotestantscbe kerken iets an te plakken dat naar een kennisgmng geleek van zaken betref fende den Protestauttchen enedienst De bnitenUbdscfae bladen deelen thans een onderhand mede dat de heer Jameson over deze zaak heeft gehad met den minister president Oanovas del Castillo De predikant werd door den Minister aan zijn departement zeer beleefd en voorkomend outvanfreii Canovas del Castillo verklaan r dat bet hem veel gei As a deed deo beer Jameson weder te ontniooten ee i i enoegpn dat hij zioh dojr zij afwezigheid te Li Iranja gedurende inlk eeu an en lijd had moeien ontzeggen Wat de aak betreft waarover de predikant zich bezwaard gevoelde zeide Canovas dat hig in de meening had verkeerd dat de Protestantsqlie geestelijken na de invoering van de nieuwe constitmie dit eigen beweging de thans verboden pnhlrCafies zouden nalaten Voor Madrid dat in godsdienstige zaken on verschillig was konden zulke pnbliealieaVpen kwnad anden was het met de Baskische provinciën aïr de Protestantsche propaganda in den laatsten tijd op groote schaal en met reusachtige aanplakbiljetten gedreven werd De Basken waren daarover Zeer ontevreden niet alleen onze fueros moeten wij missen spraken zij maar nn wil men ook ons onzen go l8dienst ontfutselen Door de algemeene ontevredenheid werd derhalve de Regeering genoopt om het bekende verbod uit te vaardigen Toen dit eenmaal geschied was kwam de nttramontaansahe per en eenige hoogvrame dames te Madrid op grond vau jteiijkheid der wet hetzelfde vragen voor de hoofdstad en de Minister kon niet weigeren Hier vlet de heer Jameson den Minister in de rede met de opmerking dat bij derhalve hezwekeii was Voor ultrtimontaansehe pressie de vrees was thans gewettigd dat dit niet de laatste oouoeeste zou zgn Wees niet bevreesd hernam dr Mini fter de t protestanten zullen eten als vrorprer in huu kerken en scholen vrijblijven beiden Zullen door t iemiind ontwijd of geschonden worden fen wee den ouder gouverneur van Menoroa die zijne bevoegdheid ta buitengaande aanleiding gaf tot ei denkbeeld dat mijn Regeering den weg Verlaten heeft door de con stitotie voorgeschreven Ik zal hem niet alleen vaa i zijn ambt ontzetten tnaar hem ook voor de rechtbank brengen wannWr de foor de eourant n medegedeelde voorvalleri bevestigd wordep Mën zal iu t buitenland in Engeland en in Dnitachland itiyn regecring heftig aanvallen haar verwijten dat zi reactionair Wordt en nri een vervolger ioertièn Vaiï de Protestanten Spreek dat tegen en zeg aan iedereen dat Canovas del CaAfHo e h vrijdenker i dat hq een afkeer heeft van aHe godsdfehstige ma ifeatitiet op de straat van welken eeredienst zij wok mopfeii uitgaan dat ty echter te strijden heeft met e Uweiiou e overleveringen an een volk en daikrotn nlli n stap voor tap oor art kan raaii Er zal ini fd kottitu eu die is wélliaht nirwBcr iwrt navin vMm i y n g6dadieustikomt lii plna a v NJmn sti Hj R0 fiH t