Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1876

Thua Tr da d de dau ml raca inij op de Troegert iiio llijlheiica terugziende resht doen Jameaon antwoordée liienip dat de moeilijkhMlen waarvan de Miuiater gewaagde rau te Bcgerriug lelf aitgiufp Het ouderhoud liep verder onr politieke aakeu de woeiiagen da r nblikaueu euz wj irorer GauoTas iprak op een wQue die Hoideljjk deed zieot By het weggaan wees de predikant iioginaala op het feit dat de Minister door kleingreati r maatregelen tegen de PrateataulCB de mpatjiie lou rerlieien nn bet Duitsehe en het Eugettehe valk Canovaa heriuulde dat h de liberaalste man was van geheel Spanje en rereocht deu heer Jamesan hem spoedig weder met een beioek te reieeren BDOJENLAND GOUDA ijl SeptemW IS7 Z H heeft benoemd tat direetenr van het postkantoor te Stadskanaal de heer J van West thans aaiatent ten poalkaiitore te Gouda Te Bataria heeft lieh een sob eomit geconstitoeerd voor het op U richten Hoatmaus mouumeat bestaande uit de bh Mr N P van deu Berg Pns dn Javabaok Pres S ran Deventer Jr J J van Sohreren W A Jening1laD Dr P J van Leent K L Pfeiffer G W ten Brummeler Dr N J Hoorweg Alex Freser en Blr W Storteubeker Jr Secretaris Tevens kunnen w mededeelen dat de heer C M K O Graaf van Bylandt bnitengewoon gezant eu gevolnaehtigd Minister h Groot Brittauiê eu Ierland ign adhaesie aan het plan heeft betnigd en zijne ondënteauiog toegez d De verdediging dezer dagen door het Hoofd eomit Tan het Houtmau mounment in het licht gesonden tegen geopperde bezwaren en bedenkingen lokt in de tf R Cl Tan heden een antwoord lit van Prof Frain Dit antwoord luidt aldus Uit het woord dat het Hoofdcomit dezer dagen aan aUe voor en tegen üiuders van het op te richten Houtmau s roonament gericht heeft rernemen wy dat het Comité van vUe zijdeu gevoed gesteund en geholpen jjverig en krachiij wil voortgaan om ziju plan te verwezeiilgken Een auder besluit zou mij welgrralliger sgu geweest maar ik berust er tnch gaarue in pn deuk er my niet tegen te verzetten Maar ik moet tegeusprekea wat het Hoofdoouiité meent dat nu het blijkt dat het een mouumeat ter eer van de grondleggers van het eerste verbond tnaadieu Nederland en luaulinde en geen ataudbeeld van C Houtman stichten wil van zelf alle bedenkingen van mg en anderen hiertegen vervallen Tolalrekt niet Dat monnment moet volgens het plan van het Comité te Gouda worden gesticht en met het varbond tnssehen Nederland en luanlinde heeft Qonda niet meer dan elke stad van Holland m Seelaud te maken tenzq als geboortestad van Houtman Een monument te Gouda te stichten onder telt dus dat aan Houtman in de eerste pluxts de eer Tan het verbond gesloten te hebben toekomt en juist dit is het put van Teracbil Maar looab ik leide ik zie Tan alle Terdere tegenspraak af Ik heb mgn gevoelen gezegd of liever herhaald wat ik jareu geleden eer nog het bock van Mr De Jonge het licht zag gezegd had Ik heb het gedaan Ufm ik meende dat het plan nog niet onhwroepelijk vaatatood Nu echter het comitii zgn laatst genomen en vaat besluit om voort te gaan heeft nitgaspraken heb ik nieta meer te zeggen B Fbcdt j venoheg n de eerste aAevering van het ded van de GMeiieJenü A Iffirymng dêr Ocmit van C J de Lange van Wgugaerden beweikt en vermeerdenl door onzen stadgenoot J N Scheltena Het werk zal o a bevatten de geacl edenis Tan a Toomame gebouwen i Stedti ke instellingen en geetiehten Tan lieMadigheid t Toörmalige kloosters i kerken zoowel Proteatantsehe aU Boomaohe ebohn watenohappen doixrn en wegen f Tdormalige heerlgUwden k betrekkingen of geaehillen et tuien steden i kerkherTorming librjr t redergkenkanwr l sekattarg enz Ben Tiertal nlaiia zal de waarde ran het werk Wg vectigen op deze nitgave de aandaeht en hopen dat zg die belangstelling en deelneming zal onoer iadea die zg ongetwgfeld verdicDt Xaw aaalaiding van de door ona in het v6rig tmmma iam ooipant in het midden gebraehte be cripag H B p i ndi hoofdatok IV va dit begrooting im niMMtn daqr geaesijtc over 1877 mnkl aieii ons opmerkzaam dat het eiiidcijfet vou d it Jiuüfdstuk tu daardoor ook dut van de bsgrooting der inkomsten zelve juist is zooala t was opgegeven Onze bemerking aangaande het verkeerd trauaporteefen waa ui wel juist maar door dat off nag 24 vdgnummer 30 artikel i van hoofdawk IV voor Boete aaa politie ntUoua e Ptitüin emi abotievelijk f 250 was uitgetrokken in plaat van 200 is het eindegfer toch juiat Men deelt ons tevens mede dat de begrooting aan den Baad ingediend deze tont niet behelsde doch dat die er bg het dridiken is ingekomen Op de tentoonstelling derHoUandsehemaatschappii van landbouw zgn o a nog bekroond voor pinkstiereu geb in 187S van iiü raa H Schinkel te Langemigeweide en A van Capellen te Capelle a d IJssel bestunrsprijs voor melkgevende koe van inl ras H Schinkel te Langemigeweide bestnursprijs voor stierkalf inl raa geb in 1875 A Jonkheid te Waddiniveen Ie prijs voor kuiskalf van iut ras geb in 1875 D P vau Kaïiellen te Capelle a d IJssel bestunrsprijs J de Bruiju Jr te Gouderak werd voorts bekroond voor een toom hoenders met den bestunrsprgs voor niet gevraagd pluimgedierte met een bronzen medaille en voor eeu bg t programma niet gevraagde springbok met eeu beatuunprgs Gisteren had te Botterdam bg gelegenheid der algemeene vergadering en tentoonstelling van de Hollaudsche maatachappg van Landbouw een harddraverg plaats i Twaalf paarden waren ingeschreven De prgs 400 werd behaald door La Vilene van Joost Smits te Dubbeldam pikeur J de Bjer de Ie premie ƒ 200 door Conuiia van W Doon te s Hage pikeor A Boe en de 2e premie 100 door 6Vaw van Joh van der LSflde te Maasdam pikeur A de JConing Vraag Wat zon wel het trejtrigste gevolg zgn van de ongeregeldheden dezer dagen in Amsterdam voorgevallen t Antmori Dat bange gemeenteraden minder dau ooit geneigd zullen zgn om de kermis uit geen enkel oogpunt te verdedigen af te schaffen In de gemeente Reeuwijk is in werking getreden eene verordening tegen de openbare dronke hap De straf by overtreding is bepaald van 10 tot 26 Statea Oeneraal ëebste Kaukz Zittingen van 19 en 20 September In de zitting vtn Dinsdag heeft de heer mr baron de Vos van Steenwgk met het houden ecner korte rede het voorzitterschap aanvaard De heer mr baron Schimmelpenuick van der Oge nieuw gekozen lid voor de provincie Gelderland heeft nadat zijne geloofsbrieven lu orde waren bevonden zitting genomen De voorzitter deed vervolgens mededeeling van een tal van kom besluiten en missive die voor kenniageriug werden aangenomen en stelde voor de troonrede met eeu adres te beantwoorden Daartoe werd besloten Na het trekken der afdeelingen werd de zitting gesloten In de zitting van gister deelde de voorzitter mede dat door de fdecliugen zgn benoemd tot voorzitters de heercn van Aylva van Pallandt van Swinderen Beerenbroek en Gremers en tot leden van de cqmraiasie voor Het adres van antwoord de heercn Gartsten Heiu Borains en Hartaen Voorts dat d corjiniiasie met haar oonoept adres gereed wf dat hij voorstelde naar de afdeelingen te verzenden Daartoe werd besloten In de middagzitting ia het definitief outwerpadres antwoord ter tafel gebracht De diseusaie daarover ia bepaald op heden middag ten 11 ure Staten Oeneraal Twudc Kahu ttiag van 19 September Deze zitting had plaats ondrr leiding van den heer de Biebersteio Sudate lid in jaren Aan de orde waa het opmaken eener nominatie van drie candidaten ter benoeming van een voorzitter der kamer De uitslag der stemming was als volgt Ie eandidaat de heer mr W H Dnllert bg de eefste stemming met 86 stenynen 2e eandidaat jhr C jU S nn van s Oravesande b j dr tweede stemming met 37 atemmen i 8e eandidaat de heer mr E J J B Creraer bjj de tweede stemming met 8R atemmen Deze Ijjst lal Z M door eene commi ie worden aangeboden De Bi MiiTernderigg der onderwyien in het 7 e dlttrifll van Zuid Holland werd op Zaterdag IA September alhier honden onder praesidium van den sohoèlopziener da J Broedelet Op deze vergadering werd o a doof den heer J Verboon van Krimpen d IJael verslag nitgebraoht over het bezoek door een 10 tal Belgische ondrrwysera aan Rotterdam gcbraeht Vrrdtr gaven aanleiding tut diacusaio de wedHrtideB taHohen kweekelingen en kUtpondsiwiizan in dit distr terwijl tevena bepaald weid dat op de eerstTolgeude rergadering een wedstr zd worden gehouden in het schrgven op het bord Ook het verband tuaichen lager en middelbaar onderwija werd bespraken dit ond werp zal in de eerstkomende vergadering verder worden ingeleid en bediscnaaëetd Nadat nog enkele andere onderwerpen waren bespraken ala over de sameustelliiir der agenda enz werd dé vergadering gealoten en de rereenigde men zich aan een eenvoudigen doch gezelligeu disob Voor de acte examens in Zuidhollan I heblwn zich aangemeld Voor de aete van hoofdonderwijser 69 hulponderwijzer 60 Fransche taal 49 Eugelsche taai 9 Hoogduitsohe taal 13 wiskunde 37 teekenen 6 landbouw 4 gymnastiek 8 Voor de aete van hoofdonderwgzerrs 8 bulponderwyzeres 83 Fransche taal 28 Engelscfae 13 Hoogduitsohe 9 wiskunde 1 teeken 1 handwerken 70 gymnastiek 1 In de correctioneele terechtzitting der Eott Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen stond o a terecht G J de J bfsch van hoon Eisch ƒ 26 boete of 5 dagen gev In bovenstaande zaak over 8 dagen uitapraak Zaterdag nemen de feesten ter viering van het 25J8rig bestaan van Amstels Mannenkoor te Amsterdam eeu aanvang Tegen 4 uur komen dan de deelnemende vereenigingen op de benrs byeen en trekken in optocht met drie muziekkorpsen iia ir het wleis voor Volksvlijt met een praalwagen waarop de oud Ncdcriandscbe toonknnatenaar Jan l ieter Sweelinck te Amsterdam in 1621 overleden door twee geniussrn gelauwerd en omringd door de negen zanggodinnen ttiaschen schilden en vlaggen tnllea zich de zanggoden Amphion Apollo Orphius en Arion vertooiien Voorts ziet men in den wagen de Amsterdunwohe stedemaagè met barden met gouden hs 1 en en een gezelschap van geniuasen om zieh been Vooraanve toonen zich Castor en Pollux ala beschermen van vriendschap en broederliefde De wagen is ontworpen door den heer J L Springer en het dekoratief door den heer J D G Grootveld Dinsdag e k treklten te 5 uur de vereenigingen met den eenigziua gcwgzigden praalwagen nogmaals door de stad Onder het dorp Twijzel zijn pi m meter onder den bèganen grond in de lage ma l n twee metalen kunnen gevonden waarvan de een zonder deksel een hoogte heeft van 2 decimeter 7 centimeter Zij is geheel onbeschadigd en weegt 2 kilogram Ouder op den bodem ziet men Jezns aan het kruis De andere met deksel is kleiner heeft een hoogte vau 2 decimeter is ook geheel onbeschadigd en weegt 1 i kilogram Zy is Tersierd met een wapen waaronder rreemde letters staan Beide kannen waren gevuld met een gele stof die veel op ach geleek De vorm duidt aan dat beide voorwerpen van zeer ondeu oorsprong zyu Naar men verneemt wordt voortdurend gearbeid aan het beramen der maatregelen ter voorbereiding der expeditie naar Midden Sumatra door het aardrijkskundig genootschap ontworpen Men heeft thana tot splitsing der expeclitie besloten waardoor het onderzoek van het Djambi gebied en de verkenning van een gedeelte der Padangsche Bovenlanden en der Korintjivallei meet onafhankelgk van elkander zullen plaats hebben Tegen bet einde van dit jaar of in de eerste dagen van het volgende vertrekt de heer Schouw Santvoort met zgn ondergeschikt personeel ten einde het onderzoek van het Djambi gebied in al zgn omvang te leiden on alzoo tegen het invallen van den Ooatmoesson een begin te maken met dit deel der expeditie Het vertrek van het overige personeel is nog niet vastgesteld dodi het zal niet veel later plaats habben Men meldt uit Leeuwarden Dinsdagnamiddag werd hier van Beignm gevankelgk binnengebracht een jongmenaoh die gistanvond aldaar een moord heeft gepleegd Bloedvlekken waren nog duidelijk op zyne kleederen zieht baar De vermoorde moet een jongeling zgn van Stroobos afkomstig en was tydelgk ter gelegenheid van de kermis te Beigiim aanwezig F en mesateek in het hoofd had onmiddellgk zyn dood veroonaakt De dader die te Suameer woonde stond naar men zegt leedz lang by da politie ia een kwaden reuk Z M de Koiüng heeft gistermiddag ontvugen de oommisaie van de Tweede Kamo belast met de aanbieding van de Igat der candidaten voor het vooraitteizohap der Kamer gedurende het tegenwoordig ztttingjaar 1 M zal ü A spoedig met doen eener keuze bezig houden De correspoudent van deu Time te Kaapstad seinde van 1 Sept aan dit blad het volgende De nederlaag der Trauavaalsche troepen wordt bevestigd President Burgers verkeert in groote verlegenheid en is door de meesten zijaer manschappen verlaten Weinigen laten zich overhalen om zich bij hem te roegen De Republiek is gedesorganiaecrd De officiereu hebben nrer twee maanden geen soldy genoten en hooggeplaatste ambtenaren zyn er voor Britsche tusschenkomst te verzoeken Algemeen gelooft men dat in het belang ran geheel Zuid Afrika de Britsche Regeering zoo spoedig mogelyk den oorlog moet doen ophouden wijl er in langen tyd geen vooruitzicht op is dat de i ranaraalsche Regeering den inlanders zou kunnen verslaan Lird Carnarvon heeft den President zijne afkeuring vau deu oorlog te verstaan gegeven en hem aangeboden te bemiddelen De volksraad moet den 4u dezer bijeen komen wanneer een voorstel in overweging zal wurdën genomen om Engeland te vragen het land over te nemen Aan de Kaapsche grens is alles rustig De eindcgfers van de begrooting van Ned Indie 1877 bedragen Middelen in Nederland 58 755 241 idem in lodie 86 00i 494 te zameu ƒ 143 763 735 Uitgaven in Nederland 26 319 961 idem in Indië 108 410 i te zamen 133 730 624 zoodat de bijdrage aan Nederland of de sluitpost geraan d wordt op 10 029 211 Onder deze totalen is evenwel begrepen eene iii keeringnd 7 788 000 uit de saldo s vau vorige dieuatjnren tot bestryding van buitengewone uitgaven roowcl in Indié ala in Nederland Worden de totaalcyfers van die bestanddeelen die op de geraamde bijdrage van geen invloed zyn ontdaan dan worden de cijfers eenigszins anders maar de bgdrage behoudt hetzelfde bedrag In de verhooging met 3 077 441 welke de raming der middelen voor 1877 ondanks lagere prijsberekening van kolBe en tin in vergelyking met die van het vorig jaar heeft ondergaan deelcn de middelen in Nederland met ƒ 2 239 793 en die in Indié met 837 648 De te veilen hoeveelheid kofSe in 1877 wordt 80000 picols hooger gesteld dan voor 1876 in het geheel 830 000 picols Voor de Indische middelen betreft de verfiooging ƒ 600 000 op de in en nitvoerrechten en wijders de verponding de bydragen van inlandsche hoofden de opbrengst van houtverkoop en die der bricvcnport eu telegrafie te zamen ad 337 648 Eergisti ren avond is te Amsterdam in de Knlvenlraat voor het Poolsohe koifiehuis twist ontstaan lunchen enfgc burgers en vier manschappen van het bataljon j igers men 7 egt dat de laatsten in beaehoukeii toestalid verkeerden en een kind wilden mishandelen waarvoor de burgery partg trok Drie der jagers wisten het te ontkomen doch de vierde hield stand eu had er zeker niet goed afgekomen indien hg niet door eeu kapitein van zgn wapen die zyn degen trok ontzet was geworden Op het aanrukken der patrouille ging de menigte dadelyk en zeer gewillig uiteen Het Hhl deelde voor eenigen tyd een en ander mede dat door ons werd overgenomen omtrent onregelmatigheden die te Scboanhoveu by de kerkelyke verkiezingen in de Israël gemeente zouden zyu voorgevalleu Thans behelst dat blad een aohrgveo daaromtrent waarin het eerate bericht niet in allen deele juist wordt genoemd Het is waar Inidt deze brief dat by het openen van de stembus 3 billetten te veel werden gevonden ook a het juiat dat het stembureau daardoor de stemming voor nietig verklaarde maar onjuist is het te beweren dat hierdoor fungeerende kerkmeesters eht meenden te hebben om te bly ven voort regeeren P ook geen 17 maar slechts 7 kiezers hebb n tegen die nietig verklaring geprotesteerd De ressortale Baad te Rotterdam is mede in keunis gesteld vlin het voorgevallene en heeft het kerkbestuur verzocht niet bevolen in het belang der wettigheid en in het belang der gemeente nog y i a het einde der maand Augustus de billetten te openen en dat een afgevaardigde van den Raad by dat openen zon tegenwoordig zyn Dit is op den bepaalden tyd billykerwgze geschied in tegenwoordigheid van den gedelegeerde Dat er één ïoo ver is gegaan om zich op onwettige wgze meester te maken van de stembilletten is maar al te zeer waar de burgemeester onder wiens bernsting dete billettenwaren gekomen had ze reeds twee dagen later in handen gesteld van het kerkbestuur Ik ttiag niet veriwygen dat het kerkbestuur in den netelige eu verwarde zaak met de meeste kidmte en bezadigdheid is te werk gegaan het zelfs beneden zidi heeft geacht bedoelden persoon te Tervolgen waartoe het alle reeht had Zeer zeker heeft het hierby de opgewondenheid van het oogenblik in aailmerking genomen Het kan en mag dus niet anders gezegd wpiden dan dat het in dit opzicht loyaal gehandeld heeft Naar wy rernemen heeft bet Amsterd raadslid mr A 3 Van Nierop aan Burgemeester en Wethouders aangekondigd dat hy in de eer itvalgende zitting van den Gemeenteraad eene interpellatie tot dat College zal richten over de jongste ongelegenheden Er moeten nameiyk van vele zgden klachten zyn ingekomen over misbruik van macht van de zyde der huzaren die een tal van geheeTonachuldige personen uit alle klaaae der maatachappg min of meer ernstig met aabelhouwen hebben verwond of geslagen Dat moet geschied zgn op straten en grachten waar geen de minste zamenscholing of volkaoplopp waa en waar bovenbedoelde personen geheel alleen liepen en rustig hun weg naar lun woning wilden vervolgen Men verhaalt o a dat rustige burgera tot zelfs in winkels zyn vervolgd dat een paar eondncteura van omuibuasen een courantenombrenger en anderen gewelddadig zyn verwond het is te rerwaobten dat in de Volgende week over deze behingrgke aangelegenheid een raadszitting zal worden gehouden De Nedrrlandache nationale vereeniging van werk1 il den heeft een geldleening nitgesclireven van 120 000 Djt kapitaal zal hoofdzakelijk worden aangewend voor het bonwen van goede en doelmatige woniuoen voor de arbeidende klasse geUjk de vereeniging er een veertigtal in de Sumatrastraai in deti Haag in eigendom heeft Beeda sedert 1871 werkzaam heeft de gunstige uitslag door haar verkregen de vereeniging met het oog op de behoefte n iu Koede woningen doen besluiten haar werk voort te 7 etten en dit door het aangaan der bedoelde lee uing tegen een rente van 47tpCt mogelgk temaken POSTERIJEN Staat van brieven geadresseerd aan onbekenden venonden uit Gouda gedurende de eerste helft van de maand Augustus 1876 welke op schriftelgke aanvrage aan het Postkantoor alhier kunnen worden gereclameert Valtrik Amsterdam Mej Q 0 C Saalbach Amsterdam Wed Hotkoiiiun Amsterdam Groeneveld Goes K van der Kade Gorinohero B J Bmscher s Grarenhage Wed Hogendorp Leiden F Verborg Rotterdam Mej M W van Leeuwen Botterdam E J Beumer Twello Van het Hnlpkiuitoor Haaatreeht T van Dam AmslerilAm Qouila deu 21 S 187 De fung Directeur J A Stkobind Laatste Berichten Londen 20 Sej t DeofBcieele QaztUt behelst het rapport van deu Ëngelschen Gouvemementscom missaris Baring betreffende de gruwelen in Bulgarge Het geeft byzonderheden omtrent plundering schending lan vrouwen en andere barbaarschheden De moordtooneelen te Batak jovertroffen in gselgkheid en wat er vau gemeld is BOOO personen werden Aiix alleen gedood V De heer Baring eiacht voorbeeldige straf voor Mohamme l agha en Achraet agha die voor de gruwelen aansprakelijk zyn By dringt verder aan op krachtige maatregelen tot herstel van den vrede Pest 20 Sept De Hongaanche Miniater van Justitie heeft den procureur generul aangeschreven de instructie tegen Loo Frankel ond Lid der Pary sche oomifuue te staken daar de Fransche regeering de bewysstukken niet inzond Londen 20 Sept De speciale Eugelsche commissaris Baring schat in zgn rapport het aantal in Bulgarije vermoorde Christenen op 12 000 terwgl slechts 200 Turken gedood ifsrden Het aantal verbrande dorpen bedraagt 58 Het rapport noemt ten slotte de wgze waarop de opstand onderdrukt werd hoogst onmenschelyk daar voor n schuldige 50 onschuldigen moesten lyden MARE TB EBIOHTEN Gouda 21 September Poldertarwe puike ƒ 9 76 i 10 76 mindere 9 i y 9 60 Rogge puike 7 60 i 7 80 Mindere 7 ü ƒ 7 40 Voer 6 a 6 B0 Gerst Ê uike 7 25 a ƒ 7 70 Mindere 6 26 i 7 aver zware 6 5 60 Liohte 4 i 4 75 De Veemarkt met goedenl aanvoer den handelin idle soort vlug varken s voqr Londen van 24 26 et per half kilo varkeni en biggen tot hooge prgzen vlug verkocht vette schapen eni Ummeren mede vlug te verkoopen Aangevoerd 48 partyen kaas den handel vlbg pryten van ƒ 30 f 34 Goeboter 1 60 A 1 70 Weiboter 1 86 4 1 46 Bnrge rlljke 8 tand Oouda GEBOREN 18 Sept Piulu Hcadrikui AJriiani t T Berlgo co S Koiijicadisüer 19 albertna onden J IVters en W de Vriss Alida oadcriC FcnaetcD J Sli tlir OVERLEDEN 19 Sept A ran Reden S m a ïraDekea baiavr via K van Kya 19 j 20 J A Kriaeveld ai 21 M SehwiDdênroeri Sm i IJudilya O m Burgerlgke Stand van onderstaande Glemeenten tab 14 tot 21 Sept 187 Moordrecht CEBOBSN Nieolau oudera S Dirkiwainr ta M Ml DsiB atharyu Clara Mant oa ra A Klnit ea G lÉ lotaij PFaoaiDs oudera aa E k sa M Kok OVERLEDEN N vaa nraancD I m T Varkari 11 m B Hoere 19 d J L Oadiik 4 i ONDEETEOÜWU Oeaas GEHUWD Geeae OoQderak GEBOREN 14 S pt Corsrlia aadm C vaa der Haa sa A Bnlk Jacob oflden de Bruga a M Mcgt 17 Pietertje Maria Coruelia ouden W Donker aa P C vao Erk SO Aodriea oudera E Aebterbertteo N Brsa bs OVERLEDEN U Se it N Uaut van Baauwgk i j 19 A K Swaan cd L H laa Boebo 44 j ONDERTROUWD Oceac GEHUWD GccDc Stolwijk GEBOREN 14 Sept Tcoiis osdera W C Aakcrs c A Scbccr m Jsa oodcra J Baaa sa W vaa Vliat Wemtje Goroalia ondera 6 Boer ca F Aakar OVERI EDEN T M vaa dar Pyt oad ONDERTROUWD Geeac GEHUWD Gccac Haaatrecbt laaa sadsra t van GEBOREN 1 Sept Gcnrdsa der ïitecft ea A van Dan OVEBIJiDEN Gaeoe ONDERTROUWD Geenc GEHUWD Qcaae Reeuwtik GEBOREN l Sept Arooldna ondera J Borat aS TaaVJ OVBRIJBDEN 15 Sept Ponw i m ONDERTROUWD A de Wii iS j eaC Vcramlaa H j GEHUWD GecM Waddinxveen Niet ontvangen ADVERTENTlfiN Voorspoedig bevallen van eene DochterC M LOTSU geliefde Echtgenoot vanA KLUIT Moirrdrecht 15 September 1876 r I II III Heden overleed ona jongste 2o Mi JOHAJÜ NES In den onderdom van 6 mundeiL G LfSSELSTlJN P a LTSSELSTUN TAK EbOWKK Oouda 21 September 1876 Heden overleed ons jongste kind DOROTHEA HARTSMINA oud mim 3 weken J J vanBEMMEL I Gouda L O van B£MMSL r 21 September 1876 Wkltib 1 X Voor de vele bewjjzen van deelnemingvan Familie Vrienden en Bekenden zoowel alhier als van elders ontvangen bg het overlijden vanmfln Zoon M E G vak LAKERVELÖ BLANKEN betnig ik ook namens mgo Dochtenen Behnwdzoon mgn hartelgken dank J VAN LAKERVELD BLANKEIT Gouda September 1876 De ondergeteekende verklaa dat al hetgeen hg gepasaeetden ZATERDAG tan NADEELE van A tah HOUTEN gezegd heeft LASTER is en bg iiet in beschonken toestand heeft gezegd en bij dete die woorden introkt J C KLEIWEG S Oouda 20 iember 1876 F HARTIN6 PHoroGRAPfli Gouda OoBtbaven B n 14 Beveelt zich beleefd aan totJiet vervaardigen vui ZEER PIJN UITGEVOERDfi