Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1876

K 0 ill K LIJKË é Zondag 24 Se lier 1876 N 1886 GOÜDSCHE COUR AM T Nieuws en AdverteDlieblad voor Gouda en Oiiislrel en ARNHEM DE EAO de GOLOONE deier Fabriek in diverse merken verkrijgbaar te Gouda bij B SCHOLIER Hooge Goowe f9rW BH Winkeliers worden dringend verzocht ter voorkoming van misleiding wel te willen acht geven op den naam van onzen reiziger de Heer J B hTbARO TB KOOP SOÜWmMONIlSN itiu mtkiO at M Hectarsn BOUW WBIof BOOILANDBN liefst gelegen in den omtrek nu aODDA Ingeval de Verkoopera BOQWUBDEN mochten zyn is men genegen dezelve aan hun TS VERHUREN Tovens wiptt lu bpd op Ie H POT HEf t g i 4 pereent RENTER Twee Honderd Duizend Gulden Aaiibi ding D worden ingewacht bg den lirtaiia fl P B 8URIN6AR te ftdUerdam I QVehawn z 99 en ö de Heer i KKNSCHAAH op da Torfiaa te Gouda g É T Hf T rpoRT penbarp Aanlit stptBg BÜBGBMEBSTSB w WKTHQyopRS van Gouda znn Tooraemens op t IXGSDAXj den 6 SEPTEMBER ISTBTdes amiddi s ten een nre in het B adhuip ld r bj epkfiU t ffwVï TJBg aan te bo ltede i Het vemraren van de blnnendocerlng qal Ttrboo i van het Toetpad n den beiw in d hoefalagea Ui jl ifn Jiet qpvj fA Tan den Kant der Kmin atln de buitenznje bg lidd ag 23 aan tbn Hoogen Schie dachen Zaedgk WaarTan de Toor rmr4 i 4iai h 4a Zoo dag nitgeaondprd van des vooriniddaffs 10 tot des inamiddags 1 ure ter plB t igke3t ri ter iuage zullen Hggen terw l de inathi iivig tjetten op zegel geschreden geteekei d en roten das uniddtes voor vtjf ure van den SBPTGatBËfi lüö op ge 4iie S r tartt moeten init verd J htingen wo rien egs fn Jo u p G i o tick le wsohten oor h t t ii$k tsn e n öamask ZU tUe iebi verauhuldi d iqju aan of ie vorderen hebben wn de onder het Toorregt van BoedelbeschryTing aanTaarde nalatenschap van den heer C di ROOIJ in leven meester Venrer en Glazenmaker gewoond hebbende en OTerladeD te Waddinrvetn worden verzoofat ▼ oor zoorerre dit nog niet mogt gn geschied daarraa bel Ung of pgaC0 te doen ten kantore van den Motans A N MOLENAAR t ffoAKiUaiws lèót of op d l5 October 1876 Er wo tt GEV AaD een TUINMAN niet Ibeqeden 4e 35 jarfn gehuwd lieüitsonder kiniUrtn bekead Biet snoeien broeien eo i M l 4eling fa blsemen H i wiens vroaw geschikt ia nige ikzaamheden te Terriehten cal de Toorkeur hebben Met go de getoig schriften rich Jramxt te ad e seeren onder lett S B l t algqmeen Adrerte i bureau van ÜÜNGÜÜKË Hóutverkooping f MAANDAG den 85 SEPTEMBER 1876 dei morgens ten TIEM are op ten Kanaald k achter den Zaagmolen van de Heeren tui v R ToBUM te lfW itn99 Tan negroote partö o rvt 100 ÜENNExN PliATEN 10 X 30 U huig van 4 tot 8 Meter 5 stuks DEIÜKEN PLAtEN 25 X 30 c M lang Tan 4 tot 12 Meter 10 stnks EIKEN KLOOSTER HOOWN 20 X 20 c M iang Tan 4 tot 7 1 f er mi hetgeea verder te koop zd worden aangeb9den VOOR GELDBELEOGING GEVRAAGD ORDE J q SIBBES van GOUDA brengt zgnen hartelgken dank aan zijnr burgers en begunstigers wegens de veelvuldige en langdurende gunsten door hem oo ruimschoots noten qopende diezelfde gunst te mogen genieljen in een volgend jaar Bericht terens beden en morgenavond voor het laatst met z ne kraam geopend te zyn Gedurende den geheelen winter z n alle dagen VER8CHE WAFELEN aan huis te verirggen op de GOUWE echter bg vooruitbeaÜMUng AANBESTEDING De 8CHUTTEBSRAAD der dd Schntterg te Gouda aal onder nadere goedkeuring van BURGEMEESTER en WETHOUDERS dier gemeente op MAANDAG den 2n OCTOBER 1876 des middags ten half een ure in het r ibaar bg inschrgving AANBESTEDEN levering v i 30 8CHÜTTER8JASSEN n 35 SCHUTTE RSBEOEKEN 30 SCHACOTS 60 Paren 8CH0ÜDERBEDBKKINGEN en 60 HALSDASSEN De voorwaarden van Aanbesteding zullen van MAANDAG 25 SEPTEMBER tot ZATURDAG 30 SEPTEMBER 187Ö van des morgens 10 tot 12 are ter lezing liggen bg den Concierge in het Gebouw Arjti Legi op de Markt te Gouda alwaar de S sfeliryviDgsbiljetten op den dag der Aanbesteding vóór des morgens 12 ure moeten worden logefeverd lijoi en JHiagpilJen Dexe PILLEN die uods vele jaren met het boste gevolg legen de g jlll O aU BaaÓgVer BtOrkttnd l et rui t wojden door bare erdm r de ptisvorteiing zeer bevorderen ay onder guad tegen de gal en lacr ZdétiX laxerend zijn mn tegen H l eeul het doosje url bcrigi fia het gebiwik veilurqgbtar b de navolDcude Heeren te AaaterdMB M C i ua fc O Droog Heilige weg U 331 üteMiruk 8 V d Krtats Dleiit £ Wilschut BjsibsI 2 I4 i V d Vtgte Uclfihavfo J Kook Dtvenier Gebroed TlB n Durdrecht H i Giltnv Uoada L eabenk op de HeegttrsaI Oorineliein B J B BomIi Brma I P Lssonder s ttniveah Ke J Viu r fc Zoon in de Bpuistnat Haastieehl IC OotttrÜDg Leyden i T Terixirfk Hssrlemmerstrsat UkVeAMk A den Oadsten Linsbotn Kmilhót KatterdM airkn Kfflff korta Hoordilwg Stolwyik Wed t mttXM Scbudsm Wed A H BoBboott ïiiel A Jtumm Utrecht 4ll s b JB JNawsg v r 4 PflB keratV 373 Xl di gen f 8 Hoffi an T jsd ZevenhaPen A Priu De 6hlfti ut MAAQflL ÜN bersid volnop ket eohté recept lÉfl door mü te a mda a ii SOH K oa d H Kii t o elk daesje der eeUf en intt onhengelps jam gebrqikie SLIJM ta MAAOPILLEN ii een biyat oonien aet ds hindteekening vsn J J ISCHBEUDER apotheker welke handteekening tioh 9ok I e in4t éf ImI wfflt wsarsiede het doo e ratgsld ie Hen gelie e dksr wel attent op te i n Commanditaire Vennoolscliap en L DR006LEEVER FORTDUV ROTTERDAM Zuidblaak n 84 CoMHISSIE VAN To£ZICHT DK HsBaBll Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVKLD O VAN SILLEVOLÜT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bg den Heer Mr J PORTUIJN DROOGLBEVEK Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een t £ zgnen Kantore verkrijgbaar Reglement TegenTiCüT Rhumatiek verkrggbaar ie Gouda Wed Boshak HHBONÏSOZttPZSCTI Alphen L Vakossiad Za X Bodeffr ii n P Veksloot UimtmUmfmM Boskoop J GoiTDKADB Harmeltn W 6 KuavKasT Hazernaavuk 3 Gaarkeuken Montfoort A Jaoobt Montfoort Wed Rwmbnbebo Oudewater J Liefland Schoonhot en Wed WoLW fa Waarder BotrrHooBK Woerden Gebr Pfbnnuio Zegwaard L dbn Odden Op Toordeelige Toorwaarden worden Dép4ts geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dénót bg M C J HAM te Utrecht Volioitge CATALOGÜSJJK OB4 GOEDKOOPS lluziek litgaaf F UUm n FRASEKEIl iMiga XteDdeneg Dtn rwBll BnBknwi znn k 5 Qt T krggbaar bg den Boiekhandela r A BRÏNK MAN Lange Tien deweg alluer Kennisgeving De BUBGEMEESrKB van Gouda brengt by dese t r kennis van de belanghebbenden il it door deu heer PoovixcHLEN LvsPECTEUB der Directe Beliistiugeu enz t Butterdain op den 5eu September 1878 is executoir verklaard Het Ie kwartaal TOljaars kohier van de belasting op bet personeel dienst 1876 77 Dut ïojnneld Kohier ter invordering is gesteld in handen v m den heer Outvanger dut ieder duarup voörkumcude rrrpligt is lijaen aanslag op deu bij de wet bepaalden roet te voUluen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden bioncn welken de reckinea behooren te worden ingediend Gouda den 21n Sept 1876 De Burgemeester voornoemd VAN BEBGKN IJKENDOORN KENNISOEVINO De BURGEMEESTER van OoKda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den heer FaoviNciALEN iNSFECTEüa der Directe BeListingen enz te Rotterdam op den 18eu September 1878 ii leoatoir verkliuird Het eerste kwartaals kobier van het patentregt dienst 1876 77 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld ia handen van üen heer Ontvanger dat ieder ditarop voorkomende verpligt is lijuen aanslag op den by dé wet bepaalden voet te voldcen en d it heden ingaat de termijn van drie maattdem binnen weUen ét mdames bekooiM Vt wonieif ingediend Oouda deu il September 187A De Bnrgewuetter tooraoemJ VAN BEBUEN IJZEN DOOHN KENNISGEVING INRKiTINcJEN WELKE ÖEVAAB SCHADE Oü NADICELKUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Uouds Gelet op artt 6 en 7 der wet van den H Jun j 1875 ttaaliilad no 96 Brengen ter algemeeue keunis dat op de Secretarie ter visie ugii gelegd verzoeken met bylagen om vergunning tot het oprigten van l eeue Koreiiwyuslokerij door den heer J van Kranenburg in het perceePaan de Vest wgk O No 149 Kadaster Sectie D N6 Ui 3 1419 en 1755 i rene Slagerij door den beer J Dougelmaus in het pand lu de Kruidenieretraat wgkO No 191 Ksdaster Sectie D No 73Ü eu 3 eeue Smederij door deii heer J H Kok in bet huis in de St Anthouiestnut wijk G No 129 Kadaster Sectie C No 735 Dat op Zaturdag deu 7n October 1876 des namiddags ten 1 ure op het Bu idliuii gelegenheid is om daartegen bezwaren in te ureiigeu en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der gemeente vnn de er zake ingekomen schrifturen kan warden kennis genomen GOUDA den 28 Septeutber 1876 De Secretaris De Burgemeester DaOOOLBBVBB FOBTPIJM VAN BBaOBM IJzpKDOOKM Hl HOmAN COLLfiCTE Tik Tik cBinnen l tMeneer daar zgn een paar heeren voor it ik moest maar zeggen ls dat het de commissiewas voor het Houtman monnraent Goed meisje ik Z d dadelgk bg da hetwen komen Ja Trouw daar heb je ze non Wat zonen we geTen Wel je ben er immers niet TOor je ben imfflMB Tan idee dat de hoofdcommissie of bet C Toor een monament tor eere van deGebr tm n had moeten laten v ren of het eens opgevatte plan juist zoo doorzet ten als t aan vankelgk was beraamd 11 keurde het immers af dat het eerst heette aitlnitend te zgn ter eere van Hontnuu waaronH dan ook Houtmanmonument werd genoemd tn dat later het plan kon volvoerd zonder ergeais Tan den grootsten tegenstander van Moutman zooiJs de Oommissie zich uitdrakta Je vondt het niet goed dat men een moniUieBt voor de Gebr ilontman wil oprichten loaals do comniistóe in hare missive dezer dagen aan de huizen bezorgd zegt terwgl zji nog den vrijen loop laat aan de debatten over de meerdere of mindere waarde van den persoon valt Houtman die eerst alleen of althans in deeerate ate genoemd werd en thans hbt laaUt van de gMaemde grondleggers tja dat is wel zoo mwr zie je de heeren zgn er nu en om na te Miggen ik geef niets want ik ben er tégen dirf gaat zoo moeielgk Ze nemen het allicht kwidgk en dan vroeg of laat heb je ze misschien nog wel eens noodig Nu jg moet het weiaa maar ik deed het niet Als je togen ieta beat moet je het niet ondersteunen en als ze dat kwalgk nemen die heeren dnn zijn zij geen knip voor d r nens waard Maar ik ken ze h tw zoo kinderMhtig zgn die heeren die in de eoaimissie zitte4n iet Och maar een kleinigheid zou ik toch wel kunnen geven Om die neeren nn die moeite voor niet te laten doen Sat kan ik niet van mgu hart krngen Jg weet hoe ik er Mtl dotk nu moet jg naar w ten wat je doet r De man gunt naar voren bg de heeren en geeft een bijdrage voor het monument Dfie en dergelgke gesprekken zullen er nnar wg vennoeden in deze en aeaè woning gehouden worden op d n dag dat de commissie voor een Houtman monument rondgaat om bgdragenin te zamelen voor dat gedenkteeken Naar aanleiding dier aanstaande collecte wenBchen wg iets m het midden te brengen en voordat de commissie doet wat zg per missive aan de burgerij heeft toegezegd nl tot haar komt om hare geldelijke bgdragen willen wg tot diezelfde bargerg een oord over deze zaak spreken Het mag geheel onnoodig worden geacht dat wg de zaak zelve het plan tot oprichten van een gedenkteeken Onder de aandacnt brengen Meer dan eens is of door den man die het initiatief in deze nam of door he geheele comité het woord gericht tot het publiek dat nu verondersteld moet worden genoeg op de hoogte te ssgn om daarover te kunnen oordeelen Een weinig bekende zaak waarvoor de steun van het publiek wordt gevraagd moge al eens in hare beteekenis in al haar gewicht door ons worden toegelicht en deelneming afof aangeraden al naarmate wij sympathie voor de zaak hebben de zaak van het Houtmanmonument is voldoende in het publiek behandeld Voor en tegen is gesproken en derhalve moet ieder voor zich weten of hg de zaak wil steunen of zich daaraan onttrekken Geen aanbeveling of afraden vinde dns hier eene plaats maar wg willen onze stadgenooten m het hart drukken om niet te doen bg de Houtman collecte wat zoo dikwerf bg colleoten geschiedt nl een geldelgke bgdrage geven zender dat men sympathie gevoelt voor het doel der collecte Een zeer groot aantal van hen die bgdragen aan een collecte doen dit eenvoudig zonder daarbg te denken Tan hnn OTorTloed geven zg iets een groot of een klein muntelukje al naar hen t eerst in de hand komt maar over de beteekenis van die gift denken zij niet na karakter en gedachteloos geven zg in elke schaal in eiken zak diezioh aan hunne deur vervoegt en mocht het geval zich voordoen dat twee collecten mnd ngen Toor tegenstr d doel tien tegen een dat aan de meeste hnizen beide een gift ontvingen V le menscheh geleken op den man die wg zooeven in e i onderhoud met zgne riouw verrasten zg TÏnden het hard de heeren dikwgls de deftigste aanzienlgkste en meest notabele ingezeteup der gemeente van hnn denr met le ge handen weg te zenden en no meerderen staan heneden dien man want m zgn gemoed treed althans nog de zelfstandigheid met de flanwhartigheid om den voorrang bg hem werd nog gekampt tnsschen de nkbeid en de karakterloosheid alvorens hg bezweek Bg vele ia datieUi niet het geval Ziet waarde lezer tegen dat geven aan den eerste den beate die tot ons komt tegen dilt ntetneen durven zegyen tegen dat goede sukkelige geven met de baud waaraan het hart niet meedoet voelen wij ons verplicht op tekomea Het pleit niet mor n maar bepaidd en leelr zeker tegen u wanneer gg een geldelgke bgdrage aan em zaak levert als gg niet Tart ganscher harte daarmede sympathiseert Een bedeljongen moge bsml al eens reracht Igk een aalmoes toewerpen om van bet yuMuk te wezen eene commissie die voor een of ander doel tot u komt behandelt men ander Haar geeft men óf een royale bgdrage als ees oitweudig blgk van inwendige sympatbi of men weigert instantelgk ieta te genen voor a zaak waarvoor men niet het minste gevoelt Van tweeën een men is er t n of men it er voor Geen halfheid den denkenden menscll onwaardig geen flauwheid of kinderachtig aarzelen maar getoond dat e nog iete hebbw wat men noemt tkarakterlt Collectes als die yoor het Hontman raonmtent hebbeq uit den aard der zaak een eenigszias ander karakter dan arme collectes Bg deie laatsten moet eigenlgk alles als winst worde gerekend Eeu halve cent moet even dankbaar worden aangenomen als een guld Het zgtt dan ook werkelgk aalmoezen die men vraagt Bjj de eerste is t een heel ander geval Daar is geen sprake van aalmoezen daar is iedere geldelgke bgdrage een bewgs van adhaesie een blgk van sympathie een daad van instemming Dit moet goed in het oog worden gehouden Dit moet bedacht vóór men handele als de man dien wij daar straks spiekend invoerden Het is waar ieder die wel eens aan de hüzen gecollecteerd heeft weet bij ondervinding dat er wel eens door menschen die wet willen geven redenen worden aangevoerd voor AA nietffeven van zeer vreemd gehalte redenen die Bever met den naam van voorwendsel moesten bestempeld maar het is even waar dat er zeer dikwgls gegeven wordt om motieven die met t doel der collecte niet t minst in verband staan Deze wil met voor gierig gehouden worden gene wil niet onderdoen voor zgne buren een derde wil dien aauzienlgfcea meneer die in de commissie is niet roor het hoofd stooten een vierde heeft een winkel en wil zgn klanten wnnrvan er enkelen in de commissie zgn niet wei erpil een vgfda doch genoeg wanneer men kon a gaande redenen waarom veelal aali een collecte gegeven wordt zon men tot het resultaat komen dat slechte een klein gedeelte van de soro die bg eenverzameld wordt gegeven wordt om de zaak zelve Dat is verkeerd dat is ton itrengste af tekeuren En nn li r reu t ci ie vo6r iS deurstaat moeten i tjM ni r a nrsdcii al teen dan te t i tu jrwpaiitwwert met bet doek r T iS rit