Goudsche Courant, zondag 24 september 1876

t het u ernst is dat gü er wat voor o er doorgaans ecu getroawe afspiegeling is van de open hebt dan iet u tevreden gesteld met een K Vooreerst v ndt het bUd het al er kleiw bödn e die i o goeS als niets kost h u l ÏT Vl i r j r n achterhield Het ts vau züO groot belang met het maar royaal gegeven lelfs al moest gg hier Engelauds verplichtingen dat het openl ar of daarm er eene opoffering voor getroosten 1 weien moest oodra het werd ontvaugeu Maar daarentegen draagt het plan uwe goedq het geheel gdooven wü niet ie t de TuUi iamag niet weg oelt gj daarvoor nieU keurt verder dat het stuk voor ouiee diplomatie machtig gedasn wat ons mOgelijk was Lord Derby heeft viie pfes en f A R 8t v Limburg seor slechts I Woensdag a t heeft van t seizoen ISTe Tt de en de duur weiden opgegeven doeh Un slotte heeft die kolonie voor geheeUn ondergang te behoeden en Tarkije er bepaaldelijk in toegetUmd ora de wa n 1 een toekomst te verzekeren tobotsing t verleenen zonder bepaling van tjd het san de tea mogendheden overlatende om de Vfëdee De sergeant W Vranéfcen van het bataljon mineurs voorwaarden dn te geven froejuiciMiw De naaste Ml sappeors te Utirenht is door den minister van ooriog VEBGADI INa VAN DSN fllPIiEinKBAAD Dinad g den Ï6n aeptcmber l 7li naniddi tan l i ara Tc l ebde te beliaadetti Dt ontanaia vAia ran t Houtman monument e ll W4j wetat dit zeker verre de voorkeur aan een gemotiveerde weigering boven en karakterlooze gift Zij eerbiedigt ten volle eU9 anders naeeuing tn respecteert het gsroeleit van ieder o daar waar dat ten volle t geo het hare Indrniscbt Veel Uever gaat aij m t ledige handen n deur uit ondat gij OU een maal geen sjmpatUie voelt vuor hun plan dan dat haar Cen kleinigheid in de hand worde stopt dikt sUeén dient ora niet neen te zeggen tieriialve waarck itadgeuoeten a goed be i Aaclif BiMen weimge dagen komt de ooutmiisie tot u is èet ogéuhik van hare komst daar dan moet gv weten wat gü doet Oero Ék gi sympathie met bet pIm dan idiq in Sa ci getast dan inderdaad getooni t om i CB pf andere reden af dan ook ïnk gehandeld niet geplooid en geschikt maar jcort en bondig gecegd ik ben tégen de zaak ik steun haar niet Eerst dan wanneer allerwege zoo wordt gehandeld eerst dan heeft het binnen onze geme Dte op te richten monument beteekeuis fSCst das keeft bet te verryzen gedenktéeken BÜITEK LANDT Bullealiuilscli UverïRnit Üh Traakrfk getn nieuws De Bnitsehe kenwr is te gtntlgart waar militaiK manoeavies es feestsn lullen plaats hebben Audslijk heeft de Ëugelsohe premier sioh over de agitatie aangaaade de Tarksche gruwelen doen hooren B wd ia antwoord 19 een toast op ign getoudheid aas een feestmaal te Aitsbui Lord Bracjiisfield Disrsëli ide volgens het telegrafisah bericht o a 4 et volgende Het zou dwaas tga te beweren dat de Begeering tegenwoordig den gewonen steun heeft van het geheeld iand Kr bestaat een groote partij wier denkbeelden door andere tiken worden iuitenomen dan de handliaving der permsmrute belangen van het land en fctf vrede fof ncAiii Op die taken is Oe ernstige lislidaAt der Begeering bij voortduring gevestigd maar ongdakkigerwqu is ea gsoot deel van het fla la he volk tot een ooelusie gekomen welke baar iet gevoelen der Begeering verderfcUgk sou tija TOOT de Éngelsehe belangen en noodlottig voor de haodhaviog deS vredea Na een aanval op ben die van deu tegenwoordigen oastaiBd miabruik maken tot bevordering van partijbelaogen gaat lord Beaoonsfield aldus voort Lord Derby heeft na het afwijten van het Berlijnsdie memorandum de beginselen vastgesteld welke ds rust in het Uosten tanden verzekerd hebben maar het was toen dat de oorlog met Servië uitbarstte Nimmer is grooter laster verspreid dan die dat de KegeeKng tieh venet tegen elk voorstel dat van Binisnd aitgaat Wij hebben van alle ttagendhedea de meelt vrieadaehappelijke verzekeringen ontvangen maar door gaea enliale werd ona hartelijker steun geboden dan door Bushuid Hen moet eefater sedert ket uitbreken van den oorlog de werking der geheime jpïaootaehappen niel uit het opg verlieten Thans blijft er niets andeis te doen over dan te gehoorsamen aan den gemeenschappelyken wil der groote mogendheden De Surriaohe oorlog is bnitendien uiet te reehtvaardigen Wg heb n voor Seivië alles stap van lord Derby zal tüu om terug te komen tot de ttellisg welke wq vMr den Servlsehen oOrtog inssraen te weten overeenstemming der mogend heden over de toekomstige betrekkingen Uisseben de Ohtiileaen en de Porte Ldid Baa ioiSe d bsskxrt ttn Md alk rcift de bemiddeling voltooid het gelukte hem niet ora de medewerking van sUe mogendheden te Irijgm maar hg heeft flfs een wapenstilstand verkregen iets wat leer moeilijk wa tot stand te brengen De T urktebe Begeering heeft ona verklaard bneid te sijs tot bet verleenen vac een Hberalen groobnoadigen Mde waarvan wjj telven de V rw arde i Xopden vaatsteiles alles wat wjj vroegen was 4 tegelijkertijd met den wapenstilstand de voorwaarden De uatt beeft i ccnïge harer leiiiuuattatieu vccklaanl dat tij de verdryving der Turken wenacht en de vestigiug van een Slavisch rgk of republiek Dergrlijke plauueu souden vuereu tot eeu Europeeschen twrtug en sga oagiogelijk Moeten wg uiet liever haiidrlen in overleg uitt de zes gruote mogendheden om de groadslugeu vour de bevredigende betrekkingen tosseheu de Porte en hjiie Chrialeu onderdanen op te sporen De gruote mu eudheden wenachen lot een algemeeue solatje te komen en ik geloof dat het voorstel van lord Derb geschikt ia om tot een deliiiittere schikking te geraken Het ver8l tg vau deu heer B iring over de gruwden in Bulgarije tie de butste berichten van het vorig nummer tal de temaiiug der Engelsche natie ten j anzi u vaa het ministerie uiet verbetereu Zie hier b v wat daarvan gedacht wordt door de Timm aan welk blad wij in dete de voorkeur geven omdat bet eervol is mfar blijkbaar waa de steller ijveiig en nauwgetet ep verdPenen tgoe opgaven vertrouwen Het minst fraaie van het verslag is wel de wijze waarop de schrijver zieh partij schijnt te stellen in het geschil tusseheu de vo tandera der Turken en die der Slaven tcrwyi lü tieh had behaoren te bepalen tot een onopgcsinnkt rerhaal van hetgeen hü waarnam Wat dit betreft zal de toon van het verslag niet het vertrouwen der uatie verhoogeu in ons gezantschap te KüUstaiitinopel Op een diner beeft de Servische generaal Toheraiijelf Vorat Milan uitgeroepen tot koning Dete ijver kont deu Serviera zeer ongelegen daar de iHeg udh li n alles behalve gesticht zijn door dit kouingtchap Vooral Bttsland heefi tg 11 ontevredenheid betuigd en schyut daarin een voorwendsel te zoeken om zich eeuigsziua van Servië lus te maken en tot Engeland te naderen Vorst Uituu wil de deputatie die hem de kroon zou aanbieden dan ook met ontviuigen De groote vr ag echter is op het oogeiiblik nog of het tot vrede kuuien zal want al zijn de inogeudhcden druk aan het onderhandelen en al is bigkbaar overat de beste gezindheid om dit goede werk te bevorderen men m sjlicUettlf iefc putveiusen dat de taak der mogeudHpeu buitengetvoan moiiclgk is H t is iniiar niet alleen de vraag op welke wgze weder de betrekkingen geregeld worden zulfeu tuaschen Servië Montenegro en Turkije m i ir de stuut der Chriütciii n in geheel Turkije moet thans op lieteren voet worden gebracht Eu dit is zoo buitengewoon eenvoudig niet BINNENLAND A n GOUDA 23 September 1876 inder de meest geuoegelijke eu tevens meest nuttige avonden worden met recht die gerekend welke gewijd zijn aan de kuusl van debatteereu in a w die waarop de dcbatiiig cluü vergaderd Het if ontegenzeglijk dat de kunst oiu in het publiek het woord te voeren veel waard ia en tevent dat die kunst door vele nog niet wordt verstaan De eenige reden waarom vele personen met prseti éhe kennis en getond verstand begaafd op vergaderinseu als Budersiins hun ücht dikwijls zoo uoodig veelal roet moi fte kunnen doen sehijnen is gelegen is gebrek aim oefening in t spreken voor de vuist Welutt onze gemeente heeft het voorrecht een vereeniging te bczitteu waar men kan l tren spreken d debating olub biedt ieder eeu Welkome gelegenheid aan tot die oefening en hoe gewaardeerd dan ook is tij nog meer ieders belangstelling ten volle iraard Om lid Ie worden behoeft men zich slechts op te geven aan het bestsur dat thans bestaat uit de heeren Mr J Forfuiju üruglecver pres dr W Juliiii eerste vergadering plaats waarin als spreker zal pp treden de heer ZiraineniHtnn Het door hem te behandelen onderwerp is Be s b ijtttlg V de rivier dt 3 niuiiiu itrm door hem sal worden verdedigd de volgende stelling benoemd tot opzishter van fotliSóatiën 8de klasse es hem ia Oou tot garniM yplaats aangewezen nln leu toesHd wssdn Btfciname op het oogeoi blik VWkeett 1 het bworde n van de goudoDt ginning aan gpn lde riviar sog het best ia staat ija Een voorstel om vau bet batig slot der rckenW van 1876 lOSao baacbikbaar te stellen ter V vanging van de te sluiten geldleening tot ditt bedr Ëen voorstel betrekkelijk het verkoopeu van een stuk grond en water aan bet rük Een voorstel tot afstand v n een spookje grond nau de Maatschappij voor nieuwe geoctroijeerde gasbereiding Een voorstel on aan de naanlooze Vtnnootachsp de Stearine Kaaraeufabriek Gouda vergunning te geven tot het leggen van een houten fundering ia het plantsoen nabij de fabriek om daarop een Contrafort te metselen Ecu voorstel tst wijziging der verordening tot instandhouding van de goede orde op het bnitenpleis voor én de toegangen tot het station van den Nederlandschen Bhijnspoorweg Een verzoek van den heer W K vaa der Boer om ontslag als hnlponderwijter Staten OeneraaL Eekste Kahei zitting van 21 SepteniU r Bg de brhaudeling in deze littiiig van het adres van antwoord op de troonrede heeft de heet Duymuer van Twist de aigeloopen ministeriele erisis besproken Twee feiten stonden vast dat het ministerie ontslag had gevriuigd wegens het votum van de tweede kamer over art 1 der militiewet en dnt de ministers behoudens kolontcu en oorlag niettegenstaande dat votum waren aangebleven Zieh daarop baseereade kwam bij tot de conclusie dat het ministerie ontstemd over het votum zonder genoegzaame overweging ontslag had gevra igd en later heeft gezien dat het had gedwaald Die dwaling betieurde hy met het oog op den landen duur van de crisis Overigens verheugde hem bet aanblijven van het ministerie vooral inet het oog op het lager onderwgs Voor de liberalen achtte by den tgd nog uiet gekomen het bewind te aanvaarden De minister van binnenlandsehe taken heeft deze welwillende krilitk beantwoord Toegevende het schadelgke van erisissen betoogde hg dat het iniiiisteris geen ufki uring verdiende Deu hop der erisis nit leiitcttmde deed hg uitkomen dat het ministerie eerst geineend had te moeten aanblij en nadat overleg had plaats gehad tuswhen den koning en hem die in de milftiequaeslie tegenover de regeering had gestaan Het lid res een terugslag op de troonrede is zonder discussie aaugegomcu De kamer is daarop uiteen gegaan Staten Generaal Twkede Kamu Zittingen van 21 f 11 22 September De heer Dullert door Z M benoemd tot voorzitter der kiimtr gedurende dit ziltingjaar heeft d ze betrekking aanvaard miet het hoadin eeaer rede waarbij hg zijnen dank betuigde voor het vertrouwen des kottings en van d vergadering diebemmet ldzame eenparigheid tot eersten candidaat op de voordracht had geplaatst Een werkzaam zittingjaar is verloopen telde hy en veleflm nieuife ontwerpen zgn aangekondigd Zm wg met lust en yver ontfl taak opvatten kan er veel goeds ten nutte des lands tot stand komen Bg alle verschil van meening is er één f iunt van zamenstemraing onze liefde voor het vsderiind en geliechtheid aan onzen regeeringsvorra Vele reeds bskende ontwerpen zgn ingekomen zoomede de spoorwegbegrooting van 1877 en een enquête voorstel van de hh de Jpog e s nopens de longziekte van het rundvee De annhangig gebleven onfrwerp heraiening der kieslabel is door de regeering ingetrokken Tot leden van de commissie van redactie van het ontwerpadrcs in antwoord op de troonrede tgu bo noemd de hh Takt Smidt de Bruyn Kop Brgrara en Kappeyne van de Coppello In de zitting van gisteren ia ingekomen een kon besluit waarbü de minitt van fininoièn gemaclitigd wordt tot aanbieding der staatabegrooting voor 1877 De voorzitter stelde voor den minister daartoe de gelegenheid te geven op Maandag aanst waartoe werd beilnten Vootls dc de de voorzitter mede dat de oommisrie belast met het ontwerpen van eet adres op de troonrede met hSar ontwerp gereed wst hy stelde voor daarover ia de afdeelingen te beraad slfigen en de openbare titting te sobacseo tot dw namiddags telf 4 ure In die nsmiddsg iitting is besloten de beraadslaging over het ad es te houden op Maandag a ist mk indiening der begrootiagswet en doP de minister Z M de koning heeft gistoremnid ig ten Wf MS ure ontvangen de eommissie uit de eeikta liamsr der statengeneraal belust n et de aanbieding W het adres in aatwo ord p de twda rwle De officier vaa justitie te Zutphen bere lt 11e MOrzichtigheid aan bg het gevpig geven aan beetellitigenuit EngelaiidJ rbg Cheques óf kaasiets btlfcfje in betaling wftflPn gezonden i De r dsgen outvii een oommiisioiwr te VlM renberg v A tek r l Wibb en Co 2 BiJtorsroiï mile Bod R Loadea ter toldoeoing van eeae aanjijBlnke besteUia van asrdsppelen waaraan reeds JeelteUjk uitfoeriuK was gegsyen eA cheque ofliMi brisfje dat by onderzoek bleek van gteneW lde te sijn Be miliciens vau de lichting Tan lS74 behoorende tst het bataillon jagers dat sedert Zaterdag jl deel uitmaakte Van t garnizoen te Amsterdam zgn gisteren per spoortrela ten half twee ure naar s Hage terug kemea om aanstaanden Maandiie weder met groot tsflaf te gaan De overige in de hoofdstad gedetadieerde troepen keeren na afloop v n de feesten liq gelegsuheid van den zangwedstrgd in hun garni toen terag De nut is te Amsterdam hersteld de proclamatie sangoande samenscholingen van meer dan 5 personen is ingetrokken ouder dankbetuiging aan allen die door hunne kalme en waardige houding de maatregelen tot herstel en haudh lïing der openbare orde genomen zo kr ièhtig hebben ondersteund Donderdagmorgen omstreeks half elf is te Amsterdam ecu verschrikkclgk ongeluk gebeurd Vandrie in aauljjuw ignde pereeeleu in de Ferdinand Bjlstrant zgii twee met donderend gekraak inetngeS ort eên gedeelUi van een derde in hun val medcsleepi iide Per telegraaf werd dit bericht aan allen geseind die hulp konden bialen door den brandmeester Verbrogge die zieh toevallig in de straat bevond en van de uaasibgtynde brandschel gebruik maakte om dadelgk bericht te geven De brandweer rukte onmiddrilgk inct anzieulkke macht aan en de onistnndera waren Jia getuige hoe t door dit spoedig buricht mogelgk werd dat binnen korten tgd na het gebeurde acht erklieden gekwetst maar nog levend te voorsohyn werden gebracht Zg werden ollen naar het gasthun gebraeht De brandweer heeft tioh bg het opdelven der geIwettlon bgzoudcr verdieustelgk gemankt zg heeft de wrak staande muren omvergehaald het overgcbb vene san het derde perceel is gestut De weg van de plaats des onheiU tot het gasthuis was als bezaaid met menschen die deu treurigen toet n radjrbaren met gekwetsten voorUg zagen trekken Van alle politiebureelen worden oniniddeligk de beschikbare vervoermiddelen voor gekwetaten lioiir de Ferdinand Bolstraat gezonden Omtrent de oorzaak van het onheil remeerat het Jland dal bg het opbrengen van de kaptgebiuten ip perceel 33 een dier omvangrijke getimmerten tegen een ééusteen scheidsmuur is gestooten Diuirdoor is en gedeilte van den muur ingtsiorl en viel het bovendeel op de balklagen die braken ten gevolge wójirvaa de tweede sdieidamuur naar binnen viel De peroeclen SB en 37 zgn daardoor geheel ingestort tn van perceel 83 een groot gedeelte Van de gekwetsten kon een nadat zgn wonden aan de onderkaak verbonden waren huiswaarts keeren en tweede is stervende ten gevolge vnn een aantal in en uitwendige kneuzingen en de overige hebben min of meer ernstige beleedigingen bekomen Donderdag hield in den Haag onder voorzilling vsn mr J J Loke van Breda het algemeen college n tofzicht op het beheer der kerkelgke goedereu en fondsen der hervormden in Nederiand zgn jaarIgksche vergadering By de openingsrede herdacht de voorzitter het gevoelig verlies door hel college in het fgeloopen jaar geleden tóó door het overlijden van den heer J P Wetter emeritus predikant van Vreeswgk alt door het verplicht aftreden van mr W B S Boeles ondervoorzitter en afgevaardigde uit Drenthe wegens zyn benoeming tot vioe jpresident bg het gerechtshof te Iieeawarden Uit de daarna gedane mededeeling Melk litt het getal kerkelijke gemsenten dat ilih aan het algemeen college tot dusverre heeft aangesloten bdoopt 849 terwyi twee gemeenten eerst toegAreden later zich weder hadden afgescheiden iü bahaad ling van de aan deovdcgestetde puatea va beashryvii werden benpemd voor 1877 tot vforzitter qu i J Lol e president der arrr reditbank te I reda tot onder voorzitter mr E van Loon gmfner der taten van Groningen en tot deeretatis 8 f vsn Hasselt secretaris der alg SynodV Daarna werd de verfsdeting van 1376 door den voajtiltei gealoteli I 11 I £ iH orde ttiS9k ap aün ChMsfach De QaM n baiitte isgt iqenveaawoofd ub skdfit ett üke dajifende l deelcn hev t l e opatellera van ons VORldeBlioek Ser ÏJ Jer Bdspb9 t l M de V4es e s tobynen meer en meer het Chineeaohe werk tot vnarbesld te willea nauan Elk hunner afleveIJtigen bfsrat vopr het minst de tof van een boekdeel en brengt er bet weck MsA verder om De Uitsta aSsvenng ran de de r reeks iQopt slecht vnn gèUiclu tut gehalte Geen wonder het ojrd ge t bestaat idleen 80 kolommen of volle INOEZONDEN K Mijnheer ie Redacteur I aar aanleiding van het door u overgenomen stuk van de 1 heer Kruia Sg t my vergund een enkel woord tot mgne stodgenooten te spreken hopende de taak daardoor nog iets duideiyker word en meer algemeeue instemming zal vinden Met de grootste verwondering lts ik in dat stuk dat een ander besluit dan krachtig doorzetten dien lieer welgctalliger zou geweest zgn het Hoofdcouiité faud dus qm zyn plan moeten afzien en zich uioeten ontbinden Maar uu kon ik waarUjk uiet uaUtrn te vragen AVuarum t Omdat de heer F in het eerste stuk daarop zoo bepaaldelijk heeft aangedrougeo dan zou het Ilwfd comiuS wel op zeer loste gronden te werlf uioeteu zgn gegaan Immers wat bewgst de heer F om zoo maar in eens een eind san de taak te maken Naar mqn bescheiden meeuing niets zelfs tegt de heer F ia genoeiiHt tnk dat het daer de pliiats niet is om te üudcrzoeken uf bet bericht van Vsn Kcyd moert Kaarkeid is een bericht dat al was er iets van waar toch nog niets bewyzen ton de ontdekker der Nieuwe Wereld de groote Columbus tettc men in boeien en wierp men iu den kerker Bet is evenwel jammer en onverklaarbaar tevens dat men eerst too laat iett is gaan aanvoeren tegen het plan Waarom uiet in Februari of Maart toen het algemeen bekend is gemaakt Er was dan ruiuisohoois tgd geweest om bet voor en tegen na te gaan en het publiek meer geleidelijk daarvan op de hoogte te holnden Maar het is zoo gemakkeiyk iemand tegen iet iu te nemen vooral wanneer er nog toovelen tqu die op autoriteit gelooven en geen lust hebben tot grondig ouderzoek nog gemakkelgkcr evenwel is het wanneer nièu dit tradit te doen juist op het oogeublik dat een plan tot uitvoering tal komen Wat ing betreft juist door hït looiMt gaan maken van opmerkingi ii ben ik veel minder aan de wu irde daarvan gaan hiclitcn eu veid meer met het plan ingenomen cru ikt Indien wg vorder het schrgven van den heer F nagaan dan blgkt daaruit dat alle bedenkingen nog niet by hem en aderen vervallen zgn maar ook dat hy niet bepaald tegen de oprichting van een monument ia maar wel dat dit te Gouda zou gesohieden En waarom Omdat niet schyut uitgemaakt te zyo of Cs Houtman wel de eer toekomt het eerste verboud met de Indische bevolking gesloten te hebben Jammer dat jle heer F ons nu niet kon zeggen wie dat ooutract dan wel gesloten heeft nu men gaat rwgfeleu of Cs Hoiitman wien men er altyd de ter vau heeft gegeven het wel gedaan ton hebben Doch genoeg gemakkeiyker is het zoo het publiek dat uiet op de hoogte lis tegen de taak te stemmdu en daiirdoor grooten Jif breuk te doen aan het plan dat het Hoofd comité ten uitvoer ton willen breuAn my ty het dan ook vergur d een enkel woord u zeggen om zoo mogelgk het welslagen te bevordereA De bedenkiagen gemaakt tegen de oprichting vaa een Monnment voor de Gebr Houtman waren volgens sommigen gegrond op verschillende berietiten van Cs Houtman waaruit zou moeten biyken dat hy niet die edele figuur was waanoor men hem Ungen tydheelt gehouden Door een lid 1 het Hoofd eomité daartoe instaat gesteld heb ik verscIiiUende berichten met elkander vergeleken en kwam ik lot de overtuiging dat ngd ea afgunst veel er toe zullen hebben bygedragen dat Houtman in later tyd miskend is geworden Ilidien ik alleen maar de gedétailleeide beschryving lees van den ontvangst Cs Houtman en den zynen bq hunne terugkomst te Amsterdam bereid dan moet ik mg fAlre afvragen Zou dit geschied zyn als men niet oen reeds dien eersten toicèt ds een heuidniyk feit bes ihou wde lin dat hepeheiyk nit vil het Hoofd miUS naaf ik Wrepen heb herdeohao door de stichting vaneen Honument Wie was nn de a oerdèr vaa dien tocht In geen der journslen Wordt iemand alstoodiniij genoemd maar wel tiet msa overal Ca Houtman handelend optreden terwgl vaa de andere oommieien slechts nu en dan gesproken wordt ik ben dan ook tot de overtuiging gekomen uit de journalen dat Cs Hqtitnu ii bet gfootite aand l in dien eenteii tocht ehfrn hMvk Nu is bet brst mogelgk tooals enkele Schrgvers berichten dat die rtrsie 1 joht uiet geheel aan de verwaditiugen het fi voldaan eu toen de winst niet meeviel raen Cs H intuiau daarvan de schuld is gaan geven en hy daardoor langzamerhand in de oahiiug gedaald en op deu achtergrond is geraakt Onnoodig tal het tgn hier de asmia te noemen van zoovele groote mannen die met ondank beloond zyn geworden maar wt l laat ik het aan aller oordeel over of het uiet mogeiyk zou kunnen aju dat ook Cs Houtman onder hen genoemd moet worden Voor my blgft na al wat ik geleten heb Cs Houtman de man onder wiens leiding het eerst Nedcrlandsche schepeu Indié betocht hebben ea die het eerst een cuutr ict inet de Indische bevolking gesloten heeft en zwIauK men my niet goed en deugdeiyk bewgst dat nirt hg maar van Beuningen of Kfaies de Jonge of een ander daarvan de Ér toekomt biyf ik die overtuiging toegedaan Moge dat ook de meeuing ujn titguer stadgeuootHi en voorzeker Gouda tal toouen dat het haren C Houtman weet u vereer n en er prga op stelt tü naam door een waardig monument ia zyne gelloorteplaats vereeuwigd te tien Laten wy dan de handen meen slaan en eeh ieder naar lyn vermogea eaedtweiken om eerlang in Gouda een Moonmeat Ie zien verryzen alt eene Hulde aan den ondernemingsgeest outer Voorvaderen iu het laatst der tettiende eeuw eiT tevens ter eere van onten vroegeren stadgeno lt C de HosW man die door het sluiten ivau het Eente Contnwk den grondslag gelegd h eft tot den iauig n bjtaf tussohen Nederland en Intulindel Dankzeggende voor de pfaataing DEd DV DiènKat Goiiefa 22 Sept 78 X I 1 I J Ll MLg B a Burgerl i jke Stand QoQda GEBOREK 21 Se it Daiia oiideri Vtrsshwr sa B Nsbbea U Maris TilMariu tiwlm G C fe Braga en W it Joag tS IHetje Coniclu nim V Mdckert CD Q SQ dea Ber H KRI DKN t S t K ie BsM j D H na lemel S i BuUMid vea D a i t S ti$t Ui ONDERTROirWD tep M T O L Hoiit te ltwR tl j ea C H LaaikMH i j A Oru St j ra f U OoBiai 27 j J Is Vs Il J f if K j WaddiiucTeeii f Burgerigke 8und van 14 tot 21 Sept GEBORENi Klini ouden A i Wster ea N vsn Unwea Jleab nlrfer It M Suk ea J B 1 lltS Trgntje oadcri li tlekker en G aeaijk i OlERIXDEN II N ISO Dan M Verdeer l j W van dq Vliet wedgoe J Zvtaiaharf 9i j O DEKTBOtj wni 6 Otereijate mt O A AsltsfS 6BUUWI Gewie advertbnti£n Ondertrouwd M V O VEQUSS rai ütrtikl C H M LAli BOOU Gouda 32 Sept 187j6 Heden overleed onze innig geliefae Vuder Mr P J EVEEINK BU BS te irt hem oud Raadsheer san h t PromoiwU Qm rechtihoi Tan Gelderland P i E JONG Owda O W DE jaNfi 22 September 1876 fimnttK BMMW SOO Sal Op een katoto r wordt ÉJAiBgfd een flink Jtmgiaensch op eea salaris rtF f O fti M kane op veaioofniig VereMchÉen likï 1 GBONDIOïTKennis der HoUandscHTajl a Bet schtiJTen van e n £ WmfZ hAeA Eigenhandig geschreven blieven wel ipffi van ouderdom en uitvoerige omsishryiviig Ih weüce betrekking men geweest is of welke schotett men beioctót heeft franco in te enden ond l de leWenrX Z Borean Gondsclte a