Goudsche Courant, zondag 24 september 1876

Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER ira ETH0ÜDER8 tm Gouda znn Toornemens op DING8DA6 den 26 SEPTEMBER 1876 des namiddags ten een ure in het Raadhuis aldaar bg enkele inschryving aan te besteden Hiet ventwarenrandebinnendocering met Terho ag ran het voetpad en den berm in de hoefslagen 11 en 12 en het opzetten van den Kant der Kruin aan de boiteuzüde bü hoefslag 23 aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk Waarvan de voorwaarden digelgks de Zondag uitgezonderd van des voormiddag 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie ter inzage znllen liggen terwgl de mschrQ vingsbiljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten des namiddags voor vjjf ure van den 25 SEPTEMBER 1876 op gezegde Secretarie moeten zij ingeleverd Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect MASMraTSËS Van alU soorten THEEËN cjja Monsters GRATIS verkrijgbaar in de Haagsche Winkel WoetsAig 27 Seftenter N 1886 1876 GOUDSCHE COURANT en Advertentieby voor ioada en Omstrekee orden 61 Uit dezen post verhoogd met 30 VoldaaD de jaarwedde vau a den In Keurmeester van het vleeaoh SOO 400 1 0 i B e K Kearmeeater v n den viaoh i de bezoldigiDg v den WanKineeiter zqude 30 pCt ran het Waaglooo geraamd op 1809 e die vaa 3 Booimeestera i 60 ieder de koateu op het keuren v rijtuigeo 640 160 60 1 0 oBt de kiMshts 2000 1600 2000 2100 200 HET AGENTUUR voor GOUDA eu Omstreken van de sedert jaren gunstig bekende en op groote schaal ingerichte STOOMVERWERIJ DRUKKERIJ CHEMISCHE WAS8CHEB1J van WINKEL Co te Anuterdam is gevestigd bj den Heer J van der Wal Raam U 441 alwaar de goederen bezorgd kunnen worden en gever wde en gedrukte stalen te beiichtagen of I ontbieden zijn Billijke prijzen Aflevering in den kortst mogeljjken tjjd VDÓr GELDBELEGGING TE KOOP GEVRAAGD DRIE EOUWUANSWOraEN ieder met 40 of 50 Hectai n BOUW WEIof HOOILANOEN liefst gelegen in den omtrek van GOUÜA Ingeval de Verkoopen BOUWLIEDEN mochten ziJn is mengenegea dezelve aan hun TE VERHUREN Tevens wordt aangeboden op Ie HUPOTHEEK teg n 4 percent RENTEN Twee Honderd Duizend Gulden Aanbiedingen worden ingewacht bg den Notaris J P R SÜRIN6AR te Rotterdam Leuvehaven Wz N 99 en bg den Heer J MBNSCHAAR op de Tntfiuarkt te Gouda ZEGT HET VOORT 400 250 900 50 900 250 50 450 Er woidt GEVRAAGD een TUINMAN Biet beoeden de 35 jaren gehuwd liefirt zonder kinderen bekend met snoeien broeien ai de behandeling van bloemen Hg wiens vrouw geschikt iaeenige werkzaamheden te verrichteB sa de voorkeur hebbeo Met goeds getaig ohrifteo rich ranto te adresseeren onder lett 6 aan bet algemeen Adverteptu bumM van W H RETERINE te SckUdam 100 60 75 235 49 W4Ö Opruiming van MANUFACT Tan af 11IAA D G 2ö SRPTIlllBI R en de overige DAGEN DEZI R WEEK WRPTnAVEN Maj azijH ARkTA57 b ij Geb r DE RA ADT J J VAN BEHIEL Smederij Magazijn Korte Groenendaal I 174 175 Met deie verwittig ik mijn geëerde Begonstigers dat ragne MAGAZIJNEN mim voorzien an Tan alli soorten GELAKTE GEËMAILLEERDE en GEWONE HMIMS KiÖiiLS m UkOMfÈMS KOUaNBAKKEN TDBFMANDEN HAAROSTELLEN en STANDAARDS en verder alleWtikelea oor HUISflOüDELIJK GEBRUIK allea tot CONCÜREERENDE PRIJZEN GOpOA j J J VAJf BEMMEL flOCITVEILING SAISON Voor het tegenwoordige Saison be OS v eelt rich de op groote schaal ingerichte ie MOTTERDAM Stoom verwerij S EN CHEMISCHE WasscherO o Vf WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1876 dex itaiddags ten 12 nuT in één der Lokalen van liet ALGEMEEN VERKOOPLOKAALaanden Oostsingel aldaar ten overstaau vau deu DeurH Md r JOEAN COENRAAD LACH van TAM s f ê ombaaUj ciw 80 000 stuks eerste soort TUBEN ea GSëNSN Fetersburger KrooDstadscbs EosmgsberKor Zweedseüe Biga WijburKor en MemelKbe bflïonder aan tni het VERWEN vanH ÜVEKJASISBN DEMI 8AISON8 en Dames MANTELS welke in alle kleo re zonder lostomen of krimpen ge 2 verfd worden ZT Agent Toor Gouda en Omstreken den = Hew T A U VAN ÜETH Markt waar Stalenbuekeu t r bezichtiging PrfiBcouranten en Terdere Inlichtingen m te bekomen z n SS NB Het gbed Terftnietafen wordt 55 met de beste verfstoffen gCTertcl fiELEX en PLATEN Sparren ea droa 3000 stuks SPARHOUTEN iz Openbare Verkoopiiigf te GOUDA op WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1876 des Voormiddags ten EM nre in het Logement db Zalv aldaar van Een kapitaal goed onderhouden EIEEEIEWÏI liggende aan de werf Rotterdanueh Welvareti fM den Hoogen Zeedijk te Rotterdam en oiré SOOO stuks soort vierkant bezaaide EIKSN RIBBEN U Tan Terschilleude afmetingen versch uit Me aang iacht I en Ep met een TUIN daarachter aan de I Westhaven te Gouda wjjk B Nr 190 Zhnde m iet Huis een marmeren Gang en beneden eene Voorkamer met Suite twee Tuinkamers nog eene Kamer Binnenplaats Keuken en Kelder en boven zes Kamers bijna alle geplafonneerd en van stookplaatsen voorzien twee Zolders ea hetoeen meer tot een goed en aéngenaam Woonhuisbehoort Te aanvaarden 1 November 1876 I Twee binnen enkele jaren nieuw gebouwde Wii KELIilIZË en ERVlaf aan den L$ngen Tiendewèg te Irouda met uitgang in den gang daarnevens en wel I Een wijk D 28 met een stukje GROND er achter Zijnde in het Huis een ruÜn Voorhuis I dne Kamers Keuken twéé Z olders en hetgeen meer tot eenkoed ingerigt Huis behoort Te aanvaarden 15 November 1876 En een wjjk D Nr 27 waarin aea BOed Voorhuis twee Kamers Keuken éajyietgeen verder tot een goed Huis behoort Wrhuurd tot 1 Mei 1877 aan den fleer a L Cats voor 5 in de week En een Stak GROiXD Bggende in e n poort neyena gemelde Huizen groot 96 centiaren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den NoUris W J FOBTÜUN DBOOGLBEVEE te Gouda obare Vrywilllge Verkooping in ééae Zitting dp WOENSDAG den 18 OCTOBER 1876 des voormiddags ten 10 nré ten baiie van den heer A BaoEEa Herbergier te Ouderkerk a tl 1J$hI van Bene B0ÜWMAN8W0NÏN6 en aanbehooran staande te Ouderkerk a d IJteel b het dorp benevens diverse perceelen WEI ÜOOIBOÜW en GRIENDLAND in dezel Be gemeente grootendeels achter de woning te zamen gitwl mim 30 bunders l g biljetten t aedn omschreven Nadere informatien zgn te bekomen ten kantoren van de Notenssen G X SPBUUT te Om dtrt m d JJt el m J i 9 h8 Ëm tb Btryamibadit Bet hout is J dagen TÓór den Terkoop ekareld te bezichtigen liggende zeer genmkkelgk éoor het Terróer te water en per as ilotitiën z n op franco aanirrage te faekoiqen fei boTengenoemoen Dmrwaarder aan deZnidkhak te BoUgrdam SPECIALE li RICHTi Cr TOOK 4 Wë1 BëCK MoeUtunaeMfuu Mpmit mmUerémmt Vervaardking van Versjes Toasten Potpourri s Gedichten Chansonnetten Conranten KlucKV en Bl spelen Schilderwerk Rariteiten of Aardigheden Tableaux met uitlegging en Orgel Souvenirsyif Albums mei pSkiwe ei Inscription Cartoinages en Surprises Menu s Geest ige geïllustreerde Prenten enz 0 Heeren Ceremoniemeesters wier bezigheden vaak niet toelaten geheel de feestre ling rff gereed te maken vinden dadelflk mimen Toorr of naar opgave ten spoedigste te doen Door fl ltpkrek igo wy gcModttckt anigc iTcrtmtiai tot MD iiAgMi lanUMr lit te ileUa Oooda Dnk van A BrinJatumT BEOROOTING DKE INKOMSTEN aji UITGAVEN van db OE lB£NT £ GOUDA voor den dienst van 1877 Bevoking 16777 zielen N ü ITO A 42 43 44 45 46 Hoofdst I Hui bestl Afd I Bezoldiging schrgfioonen presentiegelden en reis ea verblyfkoiten te genietea door de personen in het dagelgksch bestuur der Gem werkzaam Jaarwedde van den Bnrgem Idem de WetË Idem den 8ecr Idem den Ontv f Idem den Agent v Inkwartiering f 47 Idem de boawk en 1904 3500 800 600 18 0 6838 790 Memorie 100 160 49 49 SO SL S2 S3 S4 van de opzichters der gebouwen der wegen en dergelgke ƒ Jaarwedde van de ambtenaren en bediend d Gem Secretarie Jaarw v d concierge en v de boden f Jaarw v d klokkenist en klokltdder Jaarw v d keurden w fws qvaters rooimetors enderget Jaarw v d sluiaw bruggenophaalders en dergelgke Jaarw v d nuurktmeettters f Schrgfloonen £ 5 Reis eu wrWBfkosten 56 Toelage n de Wgkmees tars Totaal der Is A eeling 24442 57 58 £9 60 61 Afd II Andere kosten van dagelgksoh bestuur niet behoorende tot de Toorg Afd Kosten van licht en brands Schrgfen bureaubehoeften Druken bindwerk f Briefport vrachtL en andere kleine uitgaven Kosten van het onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek beatenid voor de vergadering van den liaad en van Borg en Weth mitsgaders voor de i Jeoretarie der Gemeente 8 Onderh en aank t meubelen Toor die geb of Tertreklten Kosten TOor Tertèringen ten behoeve v in het huishondelgk bestuur bnreeu van stemop neming pn Commjssi n J Koflten van het leggen en b odaDodef rogjsters v den I bageg 4gken stand Idem van het aanleggen en bg i hooden van de dabbelan der leggers en plans van het ka 06 7 Idem T 4ie bevrf ingsreg ITiÓBm vfkp de kiezet üsten en van liet uitoeibpen qer es 8 t ïii v n e i ftppHken en I Mm m het bow ment op het iStaatfbU provinciaal Blad m dii bl den f TtwtlBpQctoorifii 3749 50 150 70 71 72 300 4249 24442 Transport Idem van zegels vafr registers rekeningen enz Idem wegens het advertentiën in di Toelage ter tegemi in de kosten der het verslag derhi den Gemeenteraad Totaal der IldeAMedrngT Iste ƒ Totaal V het IsteBeofdtt Hoofast II Kosten voor we ksn en inrigtingen tot openb dienst bestemd Onderh V straten enklanen 4725 Onderh V wegen en mtpad 1180 Onderh v wandelplMtsen enplantsoenen 1400 Onderh v bruggen n overzetveien ƒ 2350 Onderh v pompen m riolen f 900 V havens taarten kaaimuren sluiim H andere waterwerken f 8000 Onderh v klokken horologign i dwerken en dwg ke 159 80 OndeA v Schoiten en vlotten mitsgaders hunr vsndtielven 835 81 Kosten v aanleg en M tlioad der algam begna k o Aanleg 6 Onderhoud 110 e Kosten v begraving 566 676 82 900 10000 6600 Jaarw v d n bewaarder T hetmboaw betstemd voor de zittingen van het kantongereclit ea van andere iq bare inrigtingen kosten v het sohoonhooden van heimlve onderh en aankoop v meubilair milAgaders koeten van liekt en brandatoSen 83 84 Kosten der Temjeawing van bruggen Kosten voor het rioleren van fjlen 85 10500 48216 osten der vergrooting v de burgeravondschool met den aank van meabiUir Totaal V het Ude HooMst Memorie van ohting op de vorenitaande posten UITGAVEN Hoofdstuk I Arn 1 Uit dezen post evei hoog voorgedragen ah bij de vorige begrooting wordt voldaan de jaarwedde van d n Bouwmeester ad 1800 en die van dea Opiiohter over het Provenieishuia ad 104 Deie aom tot hetzelfde cijfer als bü de vorige begrooting uitgetrokken strekt om te voldoen de traoteinenten van WPO 960 7 0 m 300 den Hoofd Commies n Ie Commies e a Adjunot Cominies 8600 De post tot hetteUa bedrag als hj d vorige begroerting geraamd strekt ter oldosmag van Be jaarwedde vaa deA ooneiergs van hetllaadhaia MOO i Die vaa deq bode 00 WO £ 0 D bezoldiging vsn dea Kkkkenut bedraagt ƒ 300 en die van den hentellw u opwinder der HWWBikea sn M ke om 62 In verband met een vooratel bg de biug aan het rabat 30 toe te knoen vo het verrichten van oDverplichte diensten bij naeht U het voorgedragen ogfer noodig om in deroitgarea te voonien welke bestaan in de volgende tnctementea a dat van den oontrolear der scheepvaartnokten tevens belast met hetUavenmeeatersdiap en het houden van toezicht op de slaiswaChter sluisknediten bmgwachters marktmeesters en de beambte by de tl Bd lOOO i dat van den gaarder der soheepvaartreokten SS 11T 3M b $ de MaUegattlais e dat van den slaiawaiiter bij de Ua haven slais behilre genot van rrye woning d dat ran I staiskoeehls ieder ad 3 1 t 0 Sl tso e dat Tsn i waohtera b de Jan Katten of Bleekersen de Kleiwegibrog i der ad SftS dat van den wachter hij de brng op de Kan tegenover de Hinderbroedenteeg en vaa hem belast met de bediening van de zoogenaamde Sleepersbrug ieder ad iSO dat van den wachter bij de brag op de Haven tegeuorer dè Noodgodsteeg dat van S aiditers bq de bruggen op de Gbtnre ieUe ad ƒ 68 dat van 3 wachters bg de braggen op de Gouwe biJ lic Nieuwe Haren en op Haan 150 ieder ad 5 dat van den wachter bg de brag op k Nieuwe Harea l 7 dat na de waehtster b $ de br g op Mt Nonnenwater dat van den sinuwaehter aan het Moordreditsche Verlaat behdve geitOl raè i 08 woning es di t V den gaarder aas en ophaalder vtnde Zoogenaamde Haastrechtéshe bnig behahre genot van vrije woning 165 dat van den adiipper van het overhsalpontje hij de Tnrfiing lgr oht 3 8 dagen a l zgude 1 minder dan in t schrikkeljaar 1878 belooning van de kneehts bg de brug san het ftabat voor het vehiditen van onverplichte dienateu bij nacht ieder ad 10 30 6838 Zijnde 29 meer dan in gezegd jaar 63 Vtrhoogd met 65 in verband met ee n voorstel om dfe bezoldiging van den WarktiAe Star der varkens van 16 pCt tot op 20 pOt te verhobgiid De uitgaven uit dezen post te doen bestaan in a 15 pCf tan de opbrengst der marktgelden van vee met uitzondering van varkens geraaihd op f 3600 ƒ 640 J 20 pCt van de opbrengst der markt gelden v de varken geraamd op ƒ 600 100 p Vaste bezoldiflgiug v den MarktmeSster over de aardappdea en roentebm rk 160 J190 66 De post strekt tot beatrijding van rei a Ter blgfkoatea van leden van hrt gemeentebestuur a aa 4tn Seetetaris wanneer dize ch ambtshalve bui d gemstnl begeven AroEEUNO II 67 Uit het roor deien post uitgetrokken btdngv even hoog 1 dat tan e vón begrooti iig treilen betaald de kOsten van licht geniamd op 160 eB Voor braudstofen op 260 68 en 59 De levering van dezelve is in het openbaar aubeeteed Het voor ieder dezer poatsn fMr gedragen bedrag even hoog iils bg de vurige begrooting is noodic om in de behoeften te vooniaa p Tl vftmuidcid mot 50 in ie moejiing da