Goudsche Courant, woensdag 27 september 1876

liet daarvoor uitgetrokken bedrag Toldorkide ui xgn om de oatfo te beatqjden 61 De koeten ran oniierhond van het gebouwworden j eraamd op BSO en die ran het aehoonhonden op 356 as Het Toorgedngeu bedr i is grtyk un dat der vorige begraoling Jh Ixsoldigiug ran den aanplakker bedraagt 180 eu d onuuepf en worden genutnd op 46 71 I róhoogd met ƒ 75 een gerolg van de rek mutatiën onder iüs hulponderwijzirs Tt In al waehliug ran de beslissing oa het adres van de nilt vers om rerhoogiug der todag wordt leielfde sou iht bij de vorige b routin voorgedragen 78 Veruiiiidenl luet 6267 Vosi remicttwing van eeq gedeelte ran den Katten a d i doodig 100 000 blauwe IJaelstraatiteenau 8 per 1000 is 800 Voor ooderiitiud der overige straten wordt vereiicht 10 000 Laikache keien 11 16 ad 100 per 1000 is 1000 tt OOO Vechtsohe ttraatklinkera waalrorm i 1 per 1000 is 475 25 000 Vadtache straatklinkers a 16 par lOOO is 400 Voor land 1800 V or puin aarde en klei 230 Voor rerrotr ran materialen 300 oor sUketsela paleu en gootplanken 300 Te 4725 74 Is tot hetxelfde bedrag voorgedragen als bijde vorige begrooting Hen rekent noodig te hebben V or Mod ƒ 900 Voor puJn klei en 180 Voor aankoop ran pknten en boomgewas 100 118a 75 Is eren hao vooigedragen als bq de vorige begrooting Het aangevraagd eqfer strekt Voor het sehoonhonden ran Plantsoenen 425 Toor het snoeien vu boomen a heeslen 576 Voor aankoop van boomen en heestergawas 150 Voor ankaop van wnd Uei ens 150 Voor bnB B natanrtcfc ub 100 l4Ó0 76 Ia Teikoogd aet 550 noodig om de brugtaasohen de DoeieB eb de Walensteeg en de Trappenhng johter de Wnag tn gofden staat te brengen i Verminderd met f 200 raat rooigsdr cen egfer strekt ot te roonien i In het onderhotid tui de IJaelhavenslais t het Moordrechtsehï Verlaat in 1876 voorgedngtn tot een bedrag vaa 800 d jlaiien aditer de St Janskerk die in de Pcperstnat m aohter de Visehmarkt met de daarbg behooreade touwen blokken nas Ie gotdiifsa sehoeingen a plankieren in meerpuea en boomplanken de kraan bij het Oude Veerstal dé kaaianraa binnaB de stad in 1876 voor gedngitn op 4000 da kaaimnren meerpalen sehoeiingen ent in en langs den Usel alsmede voor het beraarhaar koudea raa Singelgraehten 1 Ia de koatea roor het afdammen van de doorgangen aan den Usel en verdere water keeringea binnen de gemeente met de daarvoor aoodige auterialea en gereed 200 Op onderscheidene plaatsen van ons land is eer j isterenavond tegen 7 uur een lachtverschyntel waargenomen De donkere wolken die zich Rcdi dea geheelen namiddag hadden vertoond werden in het westen ploiseling verbroken door een zeer helder licht dal met snelheid bet luchtruim doorkliefde en daarna uiteen spatte De wyze waarop dit geschiedde kan men niet beter vergelijken dan by het nederdalen van een vuurpijl l het vcrscbyuBel werd voorafgegaan door het vnrspreiJen van een sterk electrisdi licht dfit hoogstens twee seconden kon hebben aangehondeo Ill deu dampkring vertoonde zich nog les minuten later een liohtroode streep die in breeder helder wtt uitliep slechts op twee plaatse gebroken en by het roode gedeelte nagenoeg spiraalvormig In Schoterland vet telde een nieuw Raadslid de heer Schaap van Jnkkega dat hy maar l s i onderwijs had genoten en dat hy van g emeentelyke zaken weinig wist hij vroeg dus inlichtingen van den burgemeester T eze antwoordde dat de heer Schaap de gemeentewei en de gemeente administratie zelf moest bratudeeren De Raad was geen leerschool Ken zich de heer 8 niet o d hoogte stellen dan kon hy zyn mandaat neerleggen Onder de vele middelen ter opspoi pg ran fnchsine in wQn verdient dat vaa Hussod zoo het ten minste even doeltreffend als eenvoudig is de aandacht Men behoeft volgcni hem slechts by eenige grammen van den vaidachten wyn wat ammoniak te voegen tot het mengsel eene vuïlgi oene klenr aanneemt Daarna doope jlfies er een witten wc4len jlraad in houdt dezen Mai doortrokken verticaal omhoog en laat er een droppel azijn of azynzuur langs loopen Is de wyn viA met fnohsine gekleurd dan wordt de drsad naarmate de droppel voortdringt weder tnta mt j is dit wil hel geviü dan wordt die min of meer d er rozerood gekleurd In de Ikalste da en heeft zioh weder te Dordrecht iemand opgeboudeOr pogende aandeden te plaatieti op verschitleade bnitenlandsohe loteryen in den geest zooals dit in ie maand Maart U door twee agenten van eene commanditaire vereeniging in Dpitsohland gescl iedde Nadat deze persoon aan het politiebureau i kunueit nemen w a ontboden bleek ty iepand te zijn wiens op GooDA 26 Sept J8 6 100 300 240 100 10 4500 1500 50 8000 Ivca hoog voorgedragea als bg de vorigebcgrootiags voor het aaabrengea vaa 200 nieaweBotea wordt vtreisdkt 90 en roor gewoon onderhond 60 Verhoogd met 600 Voor aankoop van eea orerhaalpon e orer de Tarüaagelanciht is aoodig 530 Voor reraieawing raa de reep 55 Voor oadariioad ea buur r rehn itea en rtottea 2 50 836 81 Vtnnadeid ibct 61 Het oadetbead raa het gebouw gereedao appea evL wordt begroot op 110 De jaarwedde na daa Direotear bedraagt 150 DebiMdigi nalgnfiaakers i 4 swe voor cHi 416 7 76 de roorgedragen GOUDA 2 t September 1876 Hoewel h t in onze gemeente ni t aan ammementen ontbreekt behoort hel took tot da grootste uitzonderingea waDBser hier beroemdheden van den eersten rang op t gebied der kunst optredeta Gewoonlyk gaan dece ons voorbij omdat hnafae eisehen veelal te hoog tyn of te hoog worden geacht voor degedeeld zyn onn bennen Dat dit jammer is zal voorzeker ieder tosatemmen Wel zijn er ook hier epkele bevoorrechten die te Rotterdam of elders gaan gentatan wat hu hier ai t aangebodan ot4t BiMl ook ilJ Uit tX Verminderd net 15 OB wordt gekwetea De bcK igiag ran dea Coaeierge raa het gtboaw iset inbegrip ran de ko ten raft het ehooahoodea 500 UatoDderhowinBhctgabavwenhetBenbilair 100 ▼ r liaht 800 7 ÖÓ 81 Vashaagd net 700 Hel rooraemm bastraat Mi dé noodWtfj op da htrea te rerraagtn r doot n Ijierrn dwaibrug voor vootg ingers wi arvan de kosten worden geraamd op 10 000 84 Vrho inet IIOO Ter riolering worden voorgesteld De sjjl uiiast de Vlamiogiltnat loopende ran den Kaam naar de Turisiii lgracht hebbende eene lengte vau 90 meter en de iijl achter de Keiierstrast van de tusscfaenschool af tut aan de Kuipereteeg hebbende eene lengte v i 100 meter 85 £ ene nieuwe post ten bedrage van lObOO welke gecne toelichting behoeft l e op de rorige bt rootiag uitgetrokken som van ƒ 26 000 voor kosten der vergrooting ra het W sen Aeieinoeaenienhnia is van deie begrooting w gcUleu JTordt vertolgd b booreu tbt de ultzinderiugen Bn xo komt het dat al wat waarlqk groot is ons in den regel tootI bijgaat Eachel Bistori Patti Devrient Rossi Vieuxtemps de meesten onier leerden ie sleoh BUITENLAND BuU Dlaidsch Overzicht De uitlichten op den vrede tussohen Turkse en Servië schgoen beter te worden De grondsbigto door Engeland voorgesteld eu door de andere mogendheden goedgekeani verwacht men eerlang door Turkge te tien aaiigeaonten wantnuEngelandssteun de Porie ontvalt kan t uiet auden dan lich naar den wil harc voogden schikken Vdu Turkye s eisebeu is niets overgebleven indien althats de berichten jniét i n De ponten door Engdand voorgesteld om tot grondslag voor de vrèdeaonderhandelingen te dienen ujn lo onvoorwaanMgke wapeustilstaad 2o status uo aate bellum voor Servië en Montenegro met vergrootiag van graadgebied voor laatstgenoemd vorstendom 3o nitgebretde ptaatsilijke autonomie voor Bosnië de HerT gawina en Bulgarije De toetreding van Rusland Dnitsehland Frankrqk en Italië tot deae voorstellen is aeker Uit Parjjs bericht men echter da Oostenryk eenige reserves maakt Voor ïooveel bekend is lijn in den Lutsten gebonden Franschrn miDistemuid die niet ééns 4oor dea minister van biuaeiilandsohe aaken Werd bijgewoond geen belangrijke besluiten genomen De plaata van KnaêU in het £ ngelsche lagerhuis roor BuckingsbaiosUre lal worden iUhenomeu door den heer Freemantle een toiy gelijk rijn oorgnnger Zijne verkiezing ging echter niet zondei moieilykheden gepaard want zgn liberale tegenstander de heer Caringlon behaalde maar 186 stemmen minder nl 2539 terwijr de heer FtwtmlAtle werd yerkosen met 2725 stemmen bjj lienichte kennea Ook Mademoiselle Agar gimr ons in den vorigen winter voorbij de groote trajt dienne kwam slechts in de dagbladen tot ons J dit ook nn we r too lijuF In October beioekt lü weder ons land aon sq ook tbaoa haar heeriijk si aan Gouda onthouden Dit hangt van u af ü wouers van Gouda en van hare omstreken Eenire heereu die ons reeds meermalen avonden vol vin kunstgenot hebben geschonken willen een noria wagen om in de luial Kunstmin ook Agar tedoS geuielen Wg hopen dat de poging gelukken 1 wü hebben genoeg vertrouwen in de kunstsin van Gauda en de omliggende jjemeenten ara aan welsbigen te wanhopen Dip kunstriu is nog onhings treffend mbleken toen voor t huldeblgk aan Mevrouw Kleine te deier stede ongeveer het éMtU werd ontvaugea van t geen te Leiden de eerste aeademiestad lan ons land voor dat doel werd gebracht Vyü hebben goeden moed Wel lal de entree hooger ïijn dan gewooiilyk n arw j vernemen 1 50 voor leden van On Gttuxgen voor anderen 2 maar voor een enkele keer mag dit geett beswaar iijnsoo veel te minder omdat dete prijs in vergelgking met die van andere plaatsen nog werkeljk gering Ik Wij hrbben goeden yoed want is de prsef gelukt dan zal ongelwflfeld Gouda mecrmnleii door de sterren van de eerst grootte uit eigen beweging worden bezoolit en oo cullen we door Agar s optreden thans mogelijk t maken voor t vervolg niet meer tot de misdrèldea op dit gebied behooren Zeer spoedig bullen de Iqsten worden aangeboden want de ïaak moet spoedig beslist zyn Moge het tiju in guusligeii lin I s Rgls Munt heeft ia den laatsten ffd voor eea ton goud aan centen afgeleverd Met deze tin raillioen centen kunnen we de Belgische twee centime stukken missen ZiterdagovouH l geraakte een sehepenjager van Uithoorn metxgn paard te Gondsluis onder A irlander veen in hel Kanaal met bet gevolg dat berijder en paiml verdronken zyn Misbruik van sterkea drank is alweder de oorzaak vu het oagelsk Uit Hazerawonde Kouderkeik en Ter Aar wordt bericht dat aldaar weder de besmettelyke longziekte rieJi heeft geopenbaard en dien ten gevolge weder De conserraUere bWen beaehoLven de verkiezing B haar aangetaste randerenzyu a emaakt van Freemantle tot lid ran het liogerfauis uls een TwEiBE Kamkk Zitting praetisehe orerwinniiig terwyl de liberale bhulea fflrenea dat 41 een sedeiyks overwinning hnunar party moei worden geacht uithoofde yan de geringe meeideiheid ran dien oandidaal boren zyn liberalen tegenstander De redevoering van knd Beaeonsfield wordt wegens de heftige beschnldigingea tegen Gladstone ook dodr hen afgekeurd die ani baren inhoud billyken De heer Gladstone heeft verleden Zaterdag voor de vertegenwoordigers der liberale party in ZuidDndiam eene redevoering gehouden aarin hy verklaarde dat de maservayeren de regeering moesten dringen in de richting welke door de openUnre opinie ia ingesUgeui anders zonden de liberalen een party voordeel trekken uit den tegenwoordigeni stand ran bet Oostersche rraagstuk Engelands gewicht is tol nn toe ten onrechte in de schaal geworpen De ontvangst van den Dnitsohen Keizer in de Wnrtembergsche hoofdstad is schitterend geweest het gejubel der uit alle oorden loegestroomde menigte trachtte het bulderen van hel geschut en het geluider klo k i te orerstenaen De Keizer zat met denKoning ran Wurtembetg i een rytnig de eerste droeg de Wurtembergsshe de laatste de Pruisische aniform s avoiidt werd den Keizer een serenade gebracht oet 3000 fakkels en 6 mnziekkorpsen waM by Keizer ea Koning op bet bafkon tait bet paleis verschenen Men ziet i i tien jaar kaa er veel veranderen De bekende Badeaaohe Minislar Jolly heefttyn ontslag gevraag l en verkregen men verdieptlich in gissingen over de reden I JU I i Mg i StatAn Generaal Mn 25 Septanber De Minister van Financiën heeft in deze zitting de taatabegrooting voor 1877 aangeboden Daamit bl kt dat e dienst van 1873 ia afgesloten met een batig sal a van omstreeks l imiljoen de dienst van 1874 idem met circa 6 miUioen de dienst van 1875 levert voor loopig eeuig orenobol maar is pog niet afgesloten de dienst van 1876 is nog loopende Ofschoon om dien dienst te doen tuiten machtiging was veratrekt tot uitgifte van 9 miljoen 6 toii aan sohatkistbitjetten znl het te kort slechts 1 millioen beloopen rnimsohooia t dekken Uit hot overschot van 1874 De staatsbegrooliug van 1877 die echter na de optreding ran een definitief Minister van Oorlog zal moeten worden verhoogd is uitgetrokken op een bedrag van ruim 116 millioen met inbegrip van 10 millioen voor spoorwegen en 37V to voor de voltooing van het veslingstelsel De raming der middelen bedraagt 107 millioen Tot alniting der begrooting wordt jr erom machtiging gevraagd tot de uitgifte van sohatkistbiljetteu tot een bedrag van 8 millioen ton Wan neer de progressie der gewone middelen gelyken tred houdt met die vaa hel vorige jaar dan kan de algemeene opbrengst der niiddelen over 1877 de raming met 8millioen overtreffen BINNENLANB Voor de nog Ie wachten buitenge rone uitgaven in 1877 zon dan nog voorziening door buitengewone jiiiddelen noodig z n Voortgaand met spoorwegaanleg en restingbonw en andere groote werken zullen ten riatte buitengewone middelen onrermydelyk zyn De mmriert uitgaren roor 1877 vergisleken met 1876 beloopen na aftrek van rerminderingen ton waarin het Dep ivan BianenUmdaehe Zaken t gróötttg aandeel eeft Daarna was aan de orde de beraadslagingen orer bel adres in antwoord o de openipgsrede De er de Qasembroot heeft inlichtingen gevraagd omtnkt den loop der ministeriele crisis De minister van binnenlandsche zaken heeft de mededeeling door hem aan de Derate Knimer gedaan nader uiteengeieL De heer Kappeyne van de Cappello heeft yneriyds medegedeeld zyn advies aan den koning an eene op lracht tot lamenstrlling van een liberaal kabinet door den koning was geen sprake geweest De mi nister heeft dit ontkend en bamod dat de rn S of dt ItKr Kappyoe eiiu quo Jiereid loii zyn dia ndracht te aanvaarden hem op don 9dcn Augustus 4por den directeur van het kabinet des koniugs zou lün gedaan De beraadsbigingen over de algemeeiie trekking zyn gesloten Morgen is de paragraaf nderwys aan de orde Hen verwacht in den loop van deze weck debenoeming van generaal majoor Beyen tot MinisterTan Oorlog terwyl tevens verzekerd wordt ilat inde daardoor openvallende betrekking van directeur van het materieel der artillerie spoedig zal worden voorzien De heer des Amorie van der Hoeven heeft als ameudcmeut voorgesteld de vijfde paragraaf van het adres van antwoord der Tweede Kamer op de openiugar rede ildus te lezen Met voldoening vernamen wij dat Uwer Majesteits annddcht op menig groot volks helang gevestigd blijft en dat gewichtige wetsontwerpen ons eerlang zullen bereiken zoodat de voorsteller wenscht weg te laten de zinsnede der commissie van redactie Vooral stellen wij er prijs op dat het wetsontwerp op het lager onderwijs ons weid ra liereike een onderwerp welke goede regeling tolk een verwegenden invloed kan uitoefenen op het zedelijk welzyn en de toekomst der natie Een bij het Departement van Koloniën ontvangen ielegram van den Gouverneur Generaal van Nederl Indie dd 12 dezer beval de navolgende berichten tiil Atchin Den 4u dezer is de generaal majoor Wiggcrs van Kerehem met drie kolonnes het 3e 12e en 14e bat uitgerukt ter bevestiging onzer noord oostelyke linie Van Oleh Karang trokken de troepen na de veraterkte kampoiig Toeklad genomen te hebben naar lamnjong dat na hevigeu tegenstand bezet werd Aan oxii £ jde sneuvelden 7 minderen terwyl de majoor Ruemprl de luitenants Vm laegh en Van Driest en 44 minderen gewond werden Door hel ntijdig springen van een granaat werd ook de luitenaut adjudant Van Vooren gewond De eerstvolgende liigen werden besteed tot hel aanleggen eener ver sterking te I imnjang en tot hel bonwen rener brug ter veixekeriiig der gemeenschap met Oleh Karang n Lamprit lly het terugdrijven van den in den omtrek talryken vyaud en by verkenuiugcn tneuvelde én mindere en werden 9 minderen en 8 koelies i ewond Ómtreiil deu algemeenen gezondheidstoestand wordt gemeld dal zioh slechts een enkel choleragevul bad voorgedaan doch dat koortsen ea baikziekteu vertnierderrn De Bfstuurders ran de Ie Amsterdam gevestigde werkUeiIrnvercenigingen hebben besloten met het oog p de gebeurtenissen van de v 7orgaande week een adres aan den Koning aan te bieden waarin zij H verzoeken een ernstig onderzoek te doen in telleu naar hel gebeurde en hen die hunne bevoegdheid zjJB te buiten gegaan volgent de wet te traffen Tc Amsterdam hebben Zaterdag de feesten ter gelegeuhtid vas het 25 jarig jubilé van Amstels Mannenkoor een aanvang genomen Ten 4 ure vereenig en de aan den wedaitryd dcelaemende vereenigingen met de banieren en rtandels zioh op de groote Koopmansbeure om van daar in feeslel e optocht naar het Paleis voor Volksvlijt te trekken De optocht werd begeleid door de stafinnziek der stedelyte sehultery door hel muziekcorps te paard van het Ie reg huzaren te Haarlem en door het corps hoornblazers lier dieustd schutterij De stoel truk naar het Paleis voor Volksvly t waar de plechtige ontvangst der zangers plaats had Niettegenstnaudeiiiet weder niet te gunstig was had een groote massa volk zich langs deu weg gesohaaMl en liep alles in de beste orrle af Onder aanbieding van den eerewyn werd tot de zangers een welkomstgroet gericht door den president H A Caspen en door den besolitrinheer der feestvierende liedert lel mr C M H Boot Door den president van Rotte s Mannenkoor werd vervolgens namens eenige vereenigingen en op initiatief van Crescendo van Haarlem een prachtige zilveren lauwerkrans aan Amstels Mannenkoor aangeboden Des avonds ving de wedstryd aan voor de eerste afdeeling in het Parklocaal voor de tweede afdeeling ia het pBleti rdór VoUsvl t Dezer dagen is bg de heeren Kruseman en Ijcenk Willink eene hoogstbelangryke brochure verschenen ran den Leidsohen hoogleeraar dr L W E Rauwenhoff gftiteld De voorwaarde eoa iet lidmaalniiapvan de Nederd Berv Kerk Dtge brochure geeft een roUedig on helder orerricht ran de disoussiën iu de Synode ran dit jaar gevoerd over de quaesties ran aanneming en beves tigw der nieuwe leden Zooals men weet z n n ziopige wetsveranderingeu door de Synode qQi 1878 ia dezen voorgesteld door de Synode van ABT 6 met meerderheid van itemmen verworpen Het zelfde lot Irof de nieuwe voorsteHen die demiderae leden der synode nog in de vergadering zelve ter tafel brachten Deze synodele besluiteiT z jn van een geheel b zouder gewicht voor het hervormd kerkgenootschap in Nedeilaud Had men vroeger reeds meermalen kunnen inzien dat daar eene crisis niet lang meer kon uitblijven ditmaal schijnt zij onvermijdelyk geworden De vraag naar het récht der luoderue richting om in die kerk naast de andere richtingen aan een gemeenschappelijk doel te blyven arbeiden is door de wetgevende macht dier kerk ia ontkeuneiiden zin beantwoord De hoogleeraar Rauwenhoff schreef zyne brochure opdat er geen schaduw van twgfel meer zou overblijven omtrent de bedoelingen der synode sn de beteckenis van hare beslissing Hij besluit haac met lic volgende ernstige woorden De synode heeft geweten en by de benuidslugiug telkens getoond te weten dat het van haar uitspnuik zou afhangen of bijna cin derde gedeelte van alle hervormde predikanten met eoi oubezwaard geweten in de kerk v erkzaain kunnen blijven Dat wetende heeft de synode op de verklaring vatt die meer dan 400 predikanlun dat zij de beveatigingsvrageu niet konden aanvaarden als gebiedend voorgochrcven letter ge antwoord met volstrekte handhaving vaa die vragen juist als gebiedend voorgeschreven letter Dit besluit treft evenzeer al die jonge mcnschen die zich gaarne aan de kerk willen aansluiten als zij van hen eene rerktaring ran gezintUieid eischt maar die te eerlyk zyn om toestemmend te antwoorden op een voorgeschreven dubbelzinnige dogmatische formule en daa te bdoven dal a door Guds genade by die belijdenis zullen vulhanba Die allen zijn door het besluit der synode ran hun rechten in de Ned Herv Kerk beroofd De predikanten der modern richting zyn opgeroepen tot een saineukomsl te Amsterdam den 17n October a s ten einde te beraadslagen over de gedrogslyn die zij na de syno lale besluiten hebben te volgen V r uitslag van deze overleggngen zal zeker door velen met beUugsteHing worden tegemoet gezien De gemeenteraad te Sdtoouhorsn die beweert dat door den burgemeester een oiet genomen besluit betreffende de jaarwedden ran het hulppersoneel aan de school roor iq u 1 o ter goe uring is opgezonden aan gedeputeerde st B dezer provincie die daarsp knane goedk eai l i iyhthbiiu veiuend is ia hooger beroep gekomen b Z M den Koning zoodat de Raad van State dece ijnaeetie thans verder zal moeten behandelen zending nmir Amsterdam reeds voor eenigen tijd door den hoofdconimisa iris van politie daar was verzocht aan welk verajtk nu gevulg is geyiren INGEZONDEN In uw vorig nummer werd een artikel opgenomen door W geteekend dat tol opschrift badj DK HOUTMAN COLLFXJTE In de beschouwing over deze aanstaande inzameling lees ik de navolgende uitdrukking De oommissie van t Houtman monument geeft dit welen wy zeker verre xie voorkeur aan eene gemotiveerde weigering boven een karakterlooze gift Vele stadgenoaten hebben met my deze benaming gelezen en kunnen voorshands niet gelooven dat de commissie werkelyk deze qnalificatie tal de hare maakt Wij vinden zulk een uitgesproken oordeel ongepast ru hoogst gevaarlijk en achten het wenschelijkdat de coaimissie zelve er voor moge uitkomen of zy met zoodanige pressie instem lUn wel of giften zonder gemotiveerde weigering tfii beleefd zullea worden aangenomen al is de gever minder met het plan ingenomen dan de sommen die door bepaalde vootstanden voor bet monument zullen worden uitgereikt BfiMY Oaarae K Men wij den heer Re m iepelefenkeii tlelUn de Hoo dcommiuie voor iet HoufmaM tnonumeni openlijk de door htm petcentcUe vraag te doen Daarim ligt da ook de eenige reden dat mj zyn ttukje pUatien Hoe gaarne Ktj toeh eritiek toelaten op ome hooji artikelen too mogen Kij iUlgkerKijze vorderen dat minneer nèii een door oni uitgtepToktn oordeel ongepaat en hoogst gevaarlijk noemt deu jnalificatien bekoorlijk worden genotiveerd De gronden Koarop iet ongnnttig oordeel Mm it ietr Remg over iet u ont vorig nr geplaattt ioofiartikel roeien t jn waartekgnlijk abtmevelifk bij kat tckrijven van iet ttukje M fe pen grieven Zoodrm lij daafnit komen miar iemand als beicinldiger optreedt it kij verplicht die ieeektUdiging bekoorlijk met bfwijien te ttaten znlle wij kern beantwoorden Dl RzDAcnx FC LlTIE Aan het Bureau van Politie is gevonden en ge u KÓU8 Een MANS HEMD Een HALF HEMDJE Een POBTEMOSAIE met eenig Qd4 Burgerlijks Sta n L Gouda GEBOREN ii Se it JoMpbai osJen J vaa Wsts sa M S VcriRKiFn 28 Krtjas Maria niett F Kitas ta D van der Helna Jan oudara J C de Koning ca H Stortcobctker 84 Harmen WtUein oadara E Ovarboaek aa D Oaatlnek 25 Nikolaaa JoliaiiiKa oiider D K ÜW ra D A Everliag EliaaUth Caralias mdara J Vsrte ea E C Clacaaeni OVERLEDEN iS Sept J Oiaiu 8 w té O Blaske 7 w ADVSRTENTI Bevadlen van eeo Zoon D OVEEBOSCB geb QÓlTHOEK Gouda 2i September 1876 Votttrtkt eenige Kenroêgevrng BeraUen ran een Zoon en Dochter Gouda J A DB EAADT 25 Sept 1876 Cbamb Heden bevallen ran eene Dochter BreckerfOd N VOOBMANN26 Septfember 1876 Lawebaak Voor de vele bewgzen vao deelneming OB4 rronden b de ziekte en hetoveriyden van on jongste Zoon e betuigen wg onzen hariel en dank G IJSSEL8TIJN Gouda 26 Sept r876 P C IJ88ELSTIJN VAN BltDWIII yoor de vele bvüzen van deeldeming ontvangen by het ovanjoen viw onze Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw de Wed J SCHOUTEN Beoiks betuigen wy onzen dank Gouda Vil aller naam 25 Sept 1876 C A SCHOUTEN V Hartéiyk dank aUtn die mfl deierdi ge van hnnne belangitalUng hebben doeithlgken Miine groeten tevens san alle Viieudea e Bekenden van wieu ik iotf mjjn Bpoèdi vertrek op morgêu niet p rsooBlük aficheidJiBb 1 VAN wBhT I l I t i i Ii il 1 1 f