Goudsche Courant, woensdag 27 september 1876

Vrijdag 29 ScptcBibcr W 1887 G B v4N OÜOU ZONKN hebbeu uitgegeven ile afl on prospeotus voorwaariten van inteekeniug van de GKSCÏIIEDEMS en BESCHRIJVIVG 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverteoliebiad voor Gouda en Omslreken 3335 4000 14026 850 300 10 ¥ 00R GELDBELEGGING TE KOOP GEVRAAGD DRIE lOMMSWONIN EN ieder n et 40 of 50 Hectaren BOUW WEIof HOOILANDEN liefst gelegen in den omtrek van GOUI A Ingeval de Verkoopers BOUWLIEDEN mochten zijn is men genegen deielve aan hnn TE VERHUREN Tevens wordt aangeboden op Ie HUPOTHEEK tegen 4Vi pewent RENTEN Twee Honderd Dittzend Gulden Aanbiedingen vrorden ingewacht bg den Notaris J P R SURINGAR te Aoturdarh L Qvebavea Wz N 99 en bg den Heer J MBNSCHAAR op de Turfinarkt te Go Ui ZEGT EET VOORT taeert ait onr8proiik ljke Stukkeu bijeenverzameld door C 3 öe fange van tOijngncrien DERDE DEEL bewerkt en vermeerderd door J N SCHELTEMA en verrijkt met 4 Lith KüNSTfLATEN nwr teekeiiin van den Heer 8CHIPPERUS Men teekeiit in by de boekhandelaren J van BENTÜM k ZOON A BRINKMAN KOK h VRIJLAiNüT H J 3 LEIJBN P C MAAS Jb H OOüRISSEX eu P van ÜÜDSHOOBN waar late a leveringen en proipectutten voorhanden zijn Opruimingl an liaFWUe van ar MAANDAG 23 SËPTEHBËB en de overige DAOEN DEZKR WEE K WEOTHAVEN bij Gebr DE RAADT r l Una III i Univer el Ziiiverings Zmit ia het eenvoudigste en goedkoopste hnismiddel tegen maagpgii maagkramp slechte spjjsvert ldngfXaar boofiip n duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bjj het inmakenton Mre vrachten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen nz iMr goede diensten bewust in ieder hniagezin gevonden worden In pakjes i l8 33 en 60 eenta Haarbalsem of Eau philocome Deze Kaliem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging ran Pernbalsem extract van kina en welriekende olieën Hfl reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen ea het aitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents Anatherin Mondwater Met een gelgke hoeveelheid water gemengd is het de aaagenaamatpmondapdleUnl Hetneemt ttkia slechttin smaak w reinigt de tanden versterkt zwak tandvleescfa en verhindert de vorming v kalk op de tanden daar het slijm en overbUJfselen der spijzen oplost Het flacon kost 75 Cents Eng elsch ïandpoeder r 1m el g nte dbien van 100 en 50 grammen a 45 en 26 teits f ldiaton ürop eks l onder IchAdel ke bestanddeelen bevrgden oogenblikkelgk van de bevigaie Kiespijn Hetfieachje k ort 25 Cents f v y BSj ieder artikel la eene uitvoerige gebmlksaanw jgüig Bsrenataande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamel k te Gouda bg L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk Ü Schotfnhoven by Wed Wolff en on te OaJevMèt bg F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van dCr Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emm ahk H VON OIMBORN y Het BESTUUR der Sociëteit Ons Gbnoeoen te Gouda roept op sollicitanten naar de betrekking van MiiiSVBtjiiMM in genoemdeSociëteit Pachtsom 1500 onverminderd de belasting ei het onderbond van d n Tuin tevens zal hij moeten voojoen in eenen VOLLEDIGEN NETTEN INVENTARIS ten genoegen van het Bestuur DRIEMAANDBLUKSCHE VOORUITBETALING deï pacht en het stellen rm borgtocht door twee solide personen Men gelieve zich in perspon aan te melden ór of op MAANDAG 2 OCTOBER 1876 bg den Seraretarïs fan bet Bestnur Het Bestuur der Sociëteit Ons Gknoeoen Mb P J snel Voorzitttr H JAGER Setrttarii Gouda 24 September 1876 Prijs per Flacon i 1 Wie ign HAAR een mooie natanrtgke btond brtdn of zwarte kleur wensch te geven gebrnike van dit Water Er woidt voor iage rtairn Nietgoed geld terug Verbragbaarbg 0wtti kT6Q k OoUtoor Mevrouw WERNISJR M BKT varaa met November eene FATSOENLIJKE f goed kiumend koken en vreilcen Gond Dnik tw A Pnntawm Do Arroudiasements Rechtbank te SeUerdum beeft bü vonnis van den 25 September 1876 JEAN PIERRE LOUIS KAMSTEE6 Koopl man te Gouda in staat van faillissement verklaard ingegaan den 20 dier maand en benoemd tot Rechter Cemmissaris den E A Heer Mr 1 ü DE SITTER Rechter in voornoemde Rechtbank en tot Curators de ondergeteekenden resp advocaten te Rotterdam en te Gouda Ma J VAN GENNEP Me J FORTüUN DROOGLEEVEE ZIJ die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den boedel en de nalatenschap van wglen D WOERLEB in leven Mr Timmerman gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 40 October 1876 OPGAAF of BETALING te doen ten Kantore van den Notaria W I FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 2 STAATS4 Ömijr De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAAN DAG 9 OCTOBER 1876 GIJMNASTIEK VOLKSKLASSE JONGELINGEN uit de Werkende of Ambachtstaiid van 13 tot 18 jaren die lust gevoelende Lesse i in de Gymnastiek en Exerceren rmtjibg te wonen knnnen zich daartoe tot Zondag dagelijks tussehen 1 en 2 ure aanmelden bn H J BTEBNBERQBW OMEST MEENIQIE De omlergeteekende het voornemen hebbende een iHUeltuut Orcheat Wereetilgtu § op te richten noodigt alle Heet n die genei zijir daartoe mede te werken nit de vergaderingbg te wonen op a s DONDERDAG 28 SEPTEMBER des avonds ten 8V ure in het Bo venlokaal van den heer HARDUZEB 8 van MILLIGEW wm Dat s menschenleve van lieverlede korter wordt is geen verbeelding de geschiedeniai sen van vroegere en latere eeawen overtAigeit ons daarvan maar op 40 il 50 jaren grgs te zpn is onnoodig Betrekkelgk worden zeerwttnige msnschen oud want niemand van 50 60 jaren is niet oud zelfs zeer dikwgls n krachtvol doch wat doet de mensch oud schgneo Meestal vroegtgdige grgsheid of verdorring van het haar spoedig gevolgd door uitvallen Die niet ond wil acngnen vóór den tgd gebruike in tijds de middelen daarvoor Oud Carthagena s BEIGPIMÏEN ÖLIE behoudt het haar levendig acht en glanzigizet oogenbükkelgk den wopel van het reedadorrende haar weder vast en hergeeft het devorige groeikracbt zoodat dit middel wel d i delgk voor te vroegtgdige grgsheid waarborgten u tot het einde des levens met een fermenhaarbol doet prgken De prgs per fleschje ia 0 60 HoofdDepót te Delft bg A BREETVBIiTAa en verder bg Mej de Wed BOSMAN Qmida J H KELLER Zoon RotUrdam Westewages A REIJNARDT Ooatpoort A PBIN6 Zevenhuvcen 1 ürbaiHjs Pillen bereid volgens het alonde en të xecepti T de Wed KEUNEN ZOON a mjpten p 9Va ir ehuwmg Deze URBANÜS PILLEN zgn dooè QWf in doosjes i 37 Cent en in dnlftele dW GOUDA alleen en uitsluitend verkmgb ajf gesteld bg den Hr L SCHENK op dp Hoogafewi Wg waarschuwen voor wt gobjiöik rHui namaakselè welk men faraoht in lOmlM p t bfMffen BEGROOTING DBE INKOM IfEN EN UITGAVEN van db aBmËËNTiÜ GODOA voor den dienrt van 1877 Bevolking 16777 zielen fertolij E N ü I TG A V Hoofdst IH Kosten van eigendommen welke de gemeente naar het burgerlgk recht bezit met de deswege verschuldigde lasten 87 88 Onderbond van hnizen torenspoorten en dergelijke Onderboüid van het jaagpadlangs de Gouwe met de daartoebehoorende werken 1450 90 fll 92 Si 1085 94 fr Onderhoud der overige eigendommen waarvui de inkomsttenzijn vermeld ouder art 7 en 8 van boofdrtuk 3 der ontvangsten f Dagen weekgelden der werklieden en bedieuden in dienstd Ofsmeente mitsgaders verderekosten der fabrikage Grondlasten wegeu gebouwdeen ongebouwde eigendommen Djjken polderlasten Pcraonoele belasting Kosten der invordering van hetgabelgeld voor de afvier deGouwe f Kosten ter zake van het innenvan renten wegens inschrgvinop de Grootboeken der 10 atonale Schuld S5 Rechten recognitign en dergelijke f Totaal V bet IHe Hoofdst 25066 S6 97 Hoofdst IV Kostenvan invordering d pi bel of middelen Kosten van toezicht en van invordering der pi belastingen 590 Vergoeding aan het Rgk van2 s ten bonderd van het onzuiver bedrag der opcenten tenbehoeve der gemeente geheven op de grondlagen eu op deprrsoneele belasting Wet vanden 21 Dec 1852 Staattblad n 226 77 L Totaalv WlVeHoofdfct 1361 Hoofdstuk V Kosten deropenbare veiligheid en van ds brandweer 9 100 101 102 103 104 105 Jaarwedde van den commissarisvan politie 1500 Bohrgf en bureaubehoeften vande politie 50 Belooning van de inspecteura dienaars en verdere beambtenvan politie mitsgaders vah develdwachters 4050 Kleeding en wapening der poUtiedienaars en veldwachters f 420 Onkosten voor nacht enstillejwachten 2855 C Ondmioud der wachthuizen mitsgaders licht en brandstoffenvoor dezelven 145 Onderhoad der lantaarns en verdere kosten d verlichting 8440 Onderhond der brandspuiten 660 Transforteeren l 8120 TrMjéwrt 18120 Belooning en premiën aan debrandspuitlieden en beambten 1300 Kosten der Schnttei ƒ 2529 63 Kosten der Weerbaarheid 50 1U9 Kosten van hethniwan bewaring en onderhoad Tan politie gevangenen f 400 Totaal V het Ve Hoofd st ƒ 22309 63 Memorie van toelichting op de vorenstaaade praten UITGAVEX Hoornsiu III Is met 580 veriniadeid de voorgedraj en som wordt e ic1it valdöeudé te zyn om in de koalen VBii onderhoud te voorzien Voor het op de diepte kouden van de rivier de Gjuwe is unodig 1000 eo foor bet in goeden staat onderhouden der schoeiingeB van het Jaagpad gelegen iu de gemeenteu Woddinxveeu Boskoop en Alfen 3000 Verminderd met iWf üit he l voorgedragen bedrag Worden bestredea de kmten van onderhoad van het AnuterAmsche eo Ooodadie rypad et van deu w irlen weg 800 de aan dat m gelegen waAiagen eo die aan de Goudsche sluis 150 het Keeuwyl sche Verlaat 200 de Schietbaan 300 1450 Verhoogd met lOM in Verband met eenvooratel om de be Uiging na den boekhouder bijde Fabricage te verhoogea Mrt 50 en het bedrager van nat te lietten op f WO eu de arbeidslooueuder werkljedeu te verhoogea uoodig oni het eenigslius gel ij te maken mtt hetgeen zij bg aiidereu Terdienen kuttiicn Venniuderd met 850 een gevolg der heftiening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen Verhoogd met 60 noodig om dat de polderlasten van filoemendaal tengevolge der bemaliug door stoom aanmerkelijk hooger zijn De inkomsten der ei eodoramen waarover gronden polderlaaten verschuldigd n worden verantwoord onder n 18 19 22 23 24 25 en 27 HoorosTUK IV 96 Is tot hatzelfde bedrag voorgedragen ata bü de vorige begroeting Daaruit worden voldaan de bezoldiging van een commies f 365 de kosten van registers 100 die van vervolging 25 die op het innen van schoolgeld 100 ƒ 690 97 Verhoogd met 1 noodig om ï s pCt vad het ouz jiver bedrag der ten behoeve der gemeente geheven wordende opcenten op de diredte bdaatingen geraamd op 30323 90 te kuuneu voldoen lOO Uit de voorgedragen som gelijk aan die der begrooting van 1876 wordt voldaan de bezoldiging van den Inspecteur v politie T60 die van 3 Agenten der Ie kl ieder ƒ 42S 1275 die van 4 Agenten der 2e kl ieder 400 1600 die van tijdelijk in functie te stellen buitengewone Agenten alimede verdere kosten van politie 250 gratiüoatien casu quo door den Burgemeester aon de Agenten toe te kennen 175 4080 102 Verminderd met 7 omdat de naohtwaohlin 1877 een nacht minder dienst doet dan ia 1876 Uit liet voorgedragen bedrag worden voldaan de beaoldiging v 2 torenwaehters ieder a 160 300 die van 20 naohtwakera waarvan er 10 te gelijk dienst doen welke ieder met 70 ets per naoht worden belowd hetgeen Voor S65 nachten bedraagt 186 55 7T855 103 Het voorgedragen cyfer is even hoog als datvan de vorige begrooting de kosten van oüderhqnd worden geraamd op 45 die van vuur en licht op 1 60 104 Het uitgetrokken oijfer even groot als datvan de vorige begrootiug dient om te voldoen het bedrag der aanbesteding v 210 gaslantaarns 6000 dat vau de lantaarns die boven dat getal branden mitsgaders de kosten v verwisseling der consoles in eandelabres en omgekeerd 2240 en die Voor patentolie en petroleum ter verlichting bij afzetting van atrate u 200 ƒ 8440 105 Uit dez n post worden bestreden oe kosten van onderhoud der brandApuiten en verdere brandblutchmiddelen ƒ 600 die v n het onderhoud van lantaama bq de geaffecteerden in gebruik 20 die van lichttoortaen 40 ƒ 660 107 Verhoogd met 89 8Ï in overeenstemming met den door den Schnttersraad voorgedragen staat van begrootiug der inkomsten en aitgaven Wordt vemlffcl BUITENLAND Uuitenlandscn üverzii lit Viv Koustaatinopel wordt bericht dat de SiUtan toegestemd heeft in een verlenging van den wapen stilstand met 8 dafea ten einde de mogendheden in de gelegenheid nkstellen hun vredesveorwaanlea mede te deelen Of deze overeenstemming binnen 8 dagen zal kunnen verkregen worden is hpogsi twijfelachtig De helangea der mugendheden loopen te veel uiteen De ssea züu vul geestdrift voor hunue Zaid Slaviadfé Bfoedera nog steeds trekken geheelelroepcn Bussen de meesten oud gediendeu of zelfs soldutPii in Uniforta door Rumciiie en Oostenrijk naar Servië om het leger bg Dcligrad te gium versterken hun aantal wordt nu reeds op 20 000 begroot te vijl de officierea bgua allen Bussen syn Ooitenrijk daarentegen dat lelf vele Slaven qp zgn gebied telt vreest niets zoo leer als de vestiging van eeu Zuid Slavisch koninkrijk waarbg mettertijd z jn eigeb onderdanen zujleh wciischeu vereenigd te worden De uitroeping tot koning van vorst Milan door leger en bevolking wordt door Oostenrijk don ook zoo afgekeurd als eerste stap tot de stichting van een groeten Slavi sohen staat waarvan Servië de kern moet vormen In Belgrado ia de b Eorgdheid zeer groot Zoowel de correspoiident van de Daily Newt als die vau de Timet beschrijven den toestand aldaar als zoo zoaderliog mogelgk Het leger en de meerderheid der bevolking nebben prins Milau tot koning uitgeroepen terw jl de meerderheid der ministers niet allen toch pogen te verhinderen dnt de kroning plaats grgpt Eeu commissie van invloedrijke Serviërs zal net ministerie vormelijk vragen om de daad van het leger te wettigen en men vermoedt ilnt het ministerie bet hoofd bnigen zal en het verzoek zal toestaan De kroning zou plaats hebben wanneer de Turken den wapenstilstand weigerden te verlengen pf zoodia Oostenrijk gelijk verwacht wordt een verklaring zal afleggen ongunstig voor de Slavonische belan n De commissie van de Schuptschina het Servische parlement heeft een door allen geteekind adres aan Z M Koning Milan Obreuovitoh 1 aangeboden wi n hg door de Skuplschinn op verzoek van hel nationale leger tot eersten koning der Serviërs wotdt Itgerc pen De toestimd is das nog alles bilialve geins Btellend Wel weuscheu allen de vrede te bewaren maar hoe zal men de tegenstrijdige bdaiigen van Rusland Oostenrgk en Eiigelaud vereenlgen om nlèt eens van de beide oorlogvoerende partijen te sprekdnT Hoe zal meu waarborgen verkrijgen voor de Christenbevolking tu Büsniè eii Bulgarijo De Porte heeft ann de Bmganrsehc commissie 1800000 piasters iji goud gezondcu om de overgebleven slaehtolTers van den opstand te ondersteunen er ziju maatregelen genomen om e VLrbrai ide dorpen tuet spoed weder op te bouwen Met de Servische leening te Petersburg gaat het sleoli d e Bussen willen ttiaav niet teckenen hoe emjikkeljjk t ook gemaakt is