Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1876

4 t Met Prttiaischa uatiranaal Uberale oeutraal ooniilé Toor d verkiezingen heeft een aanvang gemaakt met het uitgeven van verkieïiugs broohures de eerste is gericht tegen de agrariërs en wijst uitvoerig op hetgeen d libenüeu voor de laudbouweude klasse reeds hebben gedaan Tot heden hebben 24 nationaal liberalen geweigerd zich voor et herkiczing in den Pruisiscben Landdag beschikbaar te stellen Be lliiilsohe Keizer wordt uit deu EIbjs te Slnttgardt terugverwacht om het groote volksfeest te Cannatadt bij te wuueu In Italic is men druk bezig met een telling der kloosterlingen daar het gebleken is dat de beimling der wet waarbij het aanuemeu vau nieuwe bewoners werd verboden overtreden werd De aansohryving daarover door de regeeriug heeft bjj de olcrioalcn ïe l kwaad bloed gezet van de vroegere regeeriug waren dezen zoo iets niet gewoQn en men verwacht dsu ook dat de cleric den by de aanstaande verkiezing zich zullen aansluiten bij de zoogenaamde onstitutioneelen of gematigd libendeu om gezameui k de progressisteu te bestrijden BINNENLAND GOODA 28 September 1878 Bg Zr M besluit van 27 September jl is metingang van den SOsten dier maand benoemd totMinister van Oorlog de generual majoor U J B Bejjen directeur vim het materieel der artillerie 1 Onze lezers verwachten wellicht in dit ur de motieven van deu heer Remy te lezen over zijn in ons Torig ur uitgesproken oordeel welki hij ons nog Itgd schuldig ie Wg moeten hen teleurstellen Tot op het laatste oogenblik vóór het afdrukken der oonrant hebben wij een plaatarje opengehouden Wg OBtvingen echter niets In eea Igend ur hopen w j gelukkiger te zyn In d zitting der Botterdamsohe Arr Bechtbauk▼u Dinsdag werd o a veroordeeld 1 O J d4 J besch van hoon tot ƒ 12 boete of l dag gev Naar wg vernemea is door het bestuur dezer gemeente aan de Begeering opnieuw verzocht de Byks Hoogere Burgerschool met Sjarigeu cursus uit te breiden tot eene met Sjarigeu cursus Meermalen is een dergelijk verzoek door B en W gedaan maar tot nog toe steeds te vergeefs Het ware in bet belang onzer gemeente zeker zeer te wenschen dat het verzoek werd ingewilligd daar herhaaldelgk verscheidene ouders de gemeente verlaten omdat hunne kinderen een H B School mat Sjarigeu coraus voor hunne opleiding uoodig hebben In de nudsrergadering van Dinsdag hebben B Ot W rapport uitgebracht over het iii hunne banden geatelde verzoek der heeren J van Bentum en Zoon om de subsidie voor het door hen uitgegeven verslag der raadszittingen met 200 te verhoogen B en W stellen deu raad voor de subsidie te Terhoogen doch slechts met 100 Het verheugt ons dat het dagelyksch bestuur dezer gemeente op nieuw toonde voorstanders te zgn van publiciteit Bleek reeds een vorig jaar toen het verslag nog geboren moest worden op meer dan ne wgze dat B en W er voor waren om de poging te bevorderen dat het in de raadszaal verhandelde ter kennis kwam van ieder die er belang ia telde ook thans is hun rapport dat adviseert de gevraagde vsrbooging niet te weigeren maar gedeeltelqk toe te staan een aan de burgerg welkom bewgs dat de zoozeer noodige openbaarheid vrienden telt in Bnrg en Weth Wg zijn dus dankbaar voor hun ispport maar niet geheel voldaan Jldooh waarom niet éia stapje verder gegaan en het verzoek geheel toegestaan Wg hopen dat de raad eerstdaags geroepen om ia deze te beslissen niet zal aarzelen dit stapje te doen Het zou inderdaad jammer zijn dat een uitgave tU die van het verslag die bg de geboorte door soovelen met vreugde werd begroet reeds na een loo kort bestaan moest sterven De Gondsohe ingezetenen stellen er prijs op te weten wat hunne vertegenwoordigers doen hebben zelfs rroht om de motieven te kennen van de genomen besluiten welnu hunne vertegenwoordigers zullen naar wg durven Tir rouwen hen die kennis niet onthouden Weid voor eenigen tgd in ons blad de wensch geuit dat Oonda s ingezetenen van hunne instemming mochten doen blgken met het verzoek van de heeren ▼ an Bentum k Zoon het was ons aangenaam te zien dat deze wensch is vervuld Onder de adressen in de laatste raadsvergaderingwat nl ook het volgende Jm dn Otmetnitrtud ca Gouda Hf oodergeteekenden W Julias Steens Zijnen T I Drayer en vnn Zejien nemen Af vrgheid uwe vergadering te loen blgken van hunue instemming met het verzoek der firma Fan Bentwn k Zoon vervat in haar adres van 17 Juli jl Ouk zij verzoeken n met besoheideuheid maar tevens dringend om de voor de aitgavc van het verslag der gemeenteraadszittingen vroeger toegekende suosidiu van 300 tol 600 te veihoogeo Zg waden het ernstig betreuren wanneer eene uitgave die aan de belangstelling onzer burgerg in gemeentelijke aangelegenheden zoo uitnemend bevorderlijk is wegens de te houge onkoeten moest gestaakt worden Zij vreezen bovendien dat de gestaakte onderneming v ar ivele jaren de burgerij op nieuw zou berooven van ue gelegenheid om geregeld kennis te nemen van de motieven die uwe vergadering leiden tot het nenten der verschillende besluiten in het elang van allen W JULIUS STEENS ZIJNEN Gouda 20 Sept 1878 T DBAYER VAN ZEIJLEN Genoemde heeren maken het bestuur uit der Kiesvereenigiug Gemeentebelang en hun adres is dus eenigazius en tot op zekere hoogte te beschouwen als een verzoek van een groot aantal ingezetenen leden dier Kiesvereeuigiug Moge hun voorbeeld navolging vinden Blijkens een bij het Dep van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nederl ludië heeft de genetaal majoor Wiggers van Kerohem den 17n dezer het navolgende uit Atchin bericht Deu lln September werden de versterkingen vanTonga en Lampjong voltooid Bg de opneming enverkenning vau het terrein sneuvelde 1 mindere enwerden de 2e luit de Neve en 3 mindere militairengewond Den 12n werd opgerukt naar Lamara De vijand werd uit zijne linie van venterkiugen ten oosten der Koerong Tjoet verdreven gevoelige verliezen werden hem toegebraeht 13 stukken geschut waaronder één van 30 en twee van 12 pond werdendoor onze troepen vernageld Door de lagune ten oosten van Lamara werd Passar Koeroeng Tjoet nau het uiteinde van den weg van Njablaug bereikt alwaar het bivouac opgeslagen en de gemeenschap over de Koeroeng Tjoet tot stand gebracht werd Aanonze zgde sneuvelden dien dag 2 mindere militairenen werden er 17 gewond De gezondsheidstoestand der ageerende troepen was goed hun geest uitmuntend Er viel zeer veel reg p Blijkens bij het l nisterie van Binnenlandsohe Zaken iugekomeu ambtabcriohten zijn in het rijk gevallen van dolheid bij houden voorgekomen in Juuij 4 in Julg 9 en in Augustus 4 In 7 8 gemeenten isia den loop dier maanden het bevelschrift bedoeldin art 3 der wet vaii 6 Augustus 1875 uitgevaardigd In Noord Hol nd stierf aan watervrees eenman die eenige wekea te voren in Zeeland door eenhond gebeten was Z M de koning heeft Woensdagmiddag ten K ure de commiuie uit de Tweede Kamer der StatenGene raal ontvangen ter aanbieding van het adres van antwoord op de openings rede Heden komen de fdeelingen der Kamer bijeen tdt het onderzoeken dar Indische begrootings ont werpen voor 1877 4 Staten Oeneraal Tweede Kaheb Zitting van 26 September In de zitting van Dinsdag is de beraadslaging over het ontwerp adres voortgezet De paragraaf betreffendehet onderwijs ia onveranderd aangenomen na verwerping van het amendement van den heer des Amorievan der Hoeven met 57 tagen 16 stemmen strekkende om geen ongepasten aandrang op de regeeringuit te oefenen tot indiening eener wet op het higer onderwijs Verschillende leden bestreden de bedoeling door den heer van der Hoeven aan de paragraaf gegeven Bij de koloniale paragraaf heeft de heer Fronsen van de Putte de regeering geadviseerd niet agressief in Atchin voort te gaan maar zich te bepalen tot de vestiging overeenkomstig de oorspronkelijke instmcliëu De Minister van Koloniën betwijfelde de uitvoerbaarheid van dat advies Bij de paragraaf betreffende West Indie gaf de Minister vanSuitenlandsohe Zaken omtrent Venezuela eene mededeeling waaruit bleek dat Venezuela blijken v toenadering geeft en dat alleen nog slechts vormelijte herstelling der diplomatieke betrekkingen ontbreekt Het adres ia zqn geheel ia aangenomen met 65 tegen 4 stemmen Bü Kon besluit is bepaald dat de postzegels van I l oeats aiet worden herdrukt en na het verbruik vaa dea bestaanden voorraad niet meer op de postkantoren verkrjgbaar ztin Er wordt eea meuw model vaa postzegels ingevoerd van k i at hoofdzakelgk strekkende ter franceering van dagbladen gedrukte stukken en de monsters of stalen van koopwaren ter vervuigiag vsn de vroeger ingevoerde I zegels van dezelfde waar De nieuwe postzegels dragen bet opschrift Nederland benevens de aanduidiag dar waarde door eea cijfer ter grootte van 8 miUimetan op een in het midden van het zegel aangebracht cirkelvormig wit veld In elk der vier hoeken van het zegel wordt de waarde mede door een kleiner cijfer aangeduid Elke soort der nieuwe zegels wordt in eene verschillende kleur gedruict Zy worden door den Minister van Financien in gebruik gesteld zoodrs de voorraad zegels van het bestaande model zal zün verbruikt Van vele zijden en herhaaldelijk is de initclh or gevraagd van officiële lichamen ter wederkeerige voorlichting van de regeering en de beoefenaars van den landbouw Kamers van Landbouw De Minister van Binnenlandscbe Zaken heeft betrekkelijk dien wensch het advies ingeroepen van de maatschappij van landbouw van 4e maatschappij ter bevordering van nijverheid en van verschillende bevoegde beoordeelaars De ontvangen adviesen zijn zeer uiteenloopend Vrij algemeen acht men de oprichting van landbouwkanicrs ontijdig naar de instelling van een collegie dat de regeering in zaken van landbouw kan voorlichten eene dringende behoefte Ten einde aan dien vrij algemeenen wensch bevrediging te schenken wordt de instelling voorgenomen van een ooUegie van landbouw in samenstelling overeenkomende met het collegie voor de zeevisscherijen Te Delft zag eergisterenavond een agent van politie dat zekere v d A jachtsUger aldaar met een kar bespannen met drie groote nonlen en beladen met vleesch over de brug aan de Vlamingatraat de stad binnen reed De agent verzocht den vervoerder om hem met de kar naar het politie bureau te volgen ten einde het vleesch aldaar te doen keuren doch deze Weigerde daaraan te voldoen De vader vaa V d A vervoegde zich hierop bij de kar en gelastte zijn zoon terug te rijden en niet naar het bureau maar naar den vèbarta te gaan De agent zeer goed begrijpende dat wanneer de kar eenmaal weder op den singel was er van de krnring van het vleeaob niets k pu komen plaatste zich voor den wngen ea hield d ien staande waarop hij door den vader ia de borst werd gegrepen De agent trok daarop de sabel maar gehoefde van dit wapen geen gebruik te maken daar de vader dit ziende den zoon ia den steek liet waarna deze onder geleide van den agent met den wagen naar het politi barean werd gebracht Het vleesch werd aldaar door den deskundige als bedorven en schadelijk voor de gezond beid zijnde het afkomstig van een aaa miltvuur gestorven ruad afgekeurd in beslag genomen en onschadelijk gemaakt Te Rotterdam is Dinsdag de gewone jaarlijksche vergadering gehouden vaa de provinciale vereeniging van burgemeesters en seoretarusen in ZnidhoUand Als leden van het bestuur moesten aftreden de hh Joost van Vollenhoven en L Kruijff welke laatste wegens gevorderden leeftijd verzoch niet verder in aanmerking te kopen Verkozen werden de hh Joost van Vollenhoven en mr G I Goedkoop te Goedercede Ten aanzien van de quaestie omtrent het bekomen van de rechtspersoonlijkheid werd besloten aan een paar bezwaren van ondergeschikt belang vaa den minister van justitie toe te geven Omtrent de inrichting der sohoolspaarbanken is door den minister van onderwijs in Hongarije een verordening uitgevaardigd die o i het volgende bevat Verplichte invoering is noch mogelijk noch wenschelijk Vooral voor grooteren gemeenten waar industrie is moet onverplichte invoering in aanmerking komen Daar de inleggelden moeten beslaan uit werkelijk verdieade en bespaarde sommen moet hoofdzakelijk op werk en herhaliags aoholea de proef genomen worden De inleggelden moeten door de plaatselijke schoolbesturen gecontroleerd en verantwoord worden Geen schoolspaarbank mag zonder toestemming vaa den onderwijzer opgericht worden Woensdag ochtend ruim 6 ure zijn te Zwolle door de politie gearresteerd 4 militairen van het koloniaal werfdepot te Harderwijk namelgk drie Pranschen ea eea Spaajaard Zij hadden gezamenlijk p m ƒ 700 bij zich en waren elk voorzien vaa een aachtpermissie tot des ochteads 5 i are Zij baddea den geheelen aacht doorgemarcheerd In dea JarcU da Planttt te Parijs is onlaagt een Chineesohe plant aangel omen die driemaal daag op geregelde oren van kleur verandert Te Grave werd Zoadagnaeht een milicien aldaar in garnizoen slapende op zgn post gevonden Hij had voor een dergelgk misdrijf tegen de discipline reeds vroeger straf ondergaan en schijnt nu voor de gevolgen van zijn plichtverzuim zoo bevreesd te zgn geworden dat hg toen hg later weer op poet stond gedeserteerd is met achterlatiag vaa geweer ea palrtoatasck Aan den kant van een der vestinggraekten buiten de stad is jün koppel gevoadea Tot ng toe beeft men nog aiettpvan hem vernomen Naar men verneemt zijn de personen die zich hebben schuldig gemaakt aan dea diefstal met inbraak in het tijdelijk onbewoonde hnis van mevrouw de douairière van B in de Maliebaan te Utrecht reeds in handen der Justitie Ee lige der ontvreemde voorwerpen zijn nog ia hun bezit gevonden Door de maatschappij tot redding van drenkelingen in Engeland werden in het vorige jaar 725 menschenlevens en 29 schepen gered Verder gaf zij belooningen voor het redden van 195 meusohen door visschen Sedert hare oprichting zijn door haar gered 23 786 schipbreukelingen waarvoor zij heeft geschonken 96Ï gouden en zilveren medailles en 47 170 p st aan geldelijke belooniugen Ofschoon aan de 252 reddiugbooten der Maatschappij 11 000 personen verbonden waren heeft slechts dn man in 1875 bij het redden het leven verloren De heer A Béville geeft in de Temp naar aanleiding der ongeregeldheden te Amsterdam hel Frsnsche publiek eene kleine schets van onze kermissen en vlecht er eenige mededeelingeii aanvast omtrent het Hollaudseh volksleven VVy antieenen aan dit stuk o a het volgende Voor hen die het Hutlandsche volk kennen wekt het in t minst geen verbazing dat afsciiufling der kermis gelijk te Arasterdam is geachiedt aanleiding hoeft gegeven tot rustverstoring Men moet daarbij oitgaan van het feit dat dit volk welks lagere klassen zich al zeer weinig met de staatkunde bemoeien zoolang de onafhankelijkheid van t land niet bedreigd wordt en de godsdienstvrijheid gehandh iafd blijft zeer lldit geraakt ia waar het politie inastregelen geldt die de vrge beweging in de straten belemmeren Voor eenige jaren hebben te Ijriden wegens voorschriften van den commissaris van policie om op drukke marktdagen zich links en rechts van de straten alechta naar één zijde te mogen bewegen reu vcorachrift waaraan ziïfs de meest levewlige Pargsdie bevolking zich znudrr iels te zeggen zou onderwerpen zeer ernstige ongerrgeldheder plaats gehad rn le voorschriften moeaten ingetrokken warden Tets dergelijks is thans ook te Amsterdam het geval geweest Men moet het zoo gaat de heer Béville voort ter eere der mindere kUssen in HolUnd erkennen dat lij m den hkbI op leer bcMiheidrn wijze grbniik maken m de grooie vrijheid van beweging waaraan zij gewoon zgn Zij zijn daarbij zeer behoudend en aan vrotgere gewoonten gehecht tenzij de bezwaren aan het beslaande verbonden zeer duidelijk in t oog springen Dan komt de verandering dadelijk tot stand Maar is dit het geval niet dan zijn zij een vijand van nieuwigheden Onder de eigenaaardige gewoonten en overleveringen van het HoUandsche volk bchooren de kermissen Tijdens hun dour 8 tot 14 dagen zijn de steden gieheel van voorkomen veranderd In plaats van het aanhoudende bedaarde rustige werken het geea de aandacht zoozeer trekt van den rrremdeling die de Holtandsehe steden bezoekt heeiaoht er ds een opgewondenheid eea geraas somvglea zelfs oorverdoovend getier De markten en straten bezet met tenten en kramen pnardeiispellen komqtlies beestenspellen gedresseerde apen en honden goochelaars mnseums van curiositeiten en monslertt alles vaak in meer dan tiendubbele getalle Vooral talrgk zijn de wafel poffertjes en oliekoekenkraampjes die de oogrn verblinden door bun helder geschuurd huisraad en de reukorganen kwetsen door hun onverdragelijke geuren Des avonds is allee verlicht en feesteiyk versiert Muziek van allerlei soort beweegt zieh door de menigte en de bewoners zoowel uit de stad als uit den omtrek loopen onder t uitgalmen vaa allerlei liederen door de straten Voftj een vreemdeling is een Hollandsche kermis den eersten keer zeer belangrgk de tweede maal schijnt zg hem vervelend en de derde maal neemt hg zich vast voor er nooit weer op te komen Maar het Hollandsch volkje vermaakt er zich en geeft zich van ganscher harte aan dit geneegen over t Overige gedeelte toch van zijn leven ia bijzonder regelmatig zedig en om het juiste woord te bezigen eentoonig Zgn verbeelding drijft er hem niet toe de goedkoope vermakelijkheden Ie bedenken die de arbeidersbevolking ia Freakrgk b v gedurende t geheele jaar geniet Men zou zeggen dat het volk voor t minst gedurende een achttal ages Tan t jaar zgn gewone bedachtzaamheid laat varen ea lich dea hals over kop aan dolle vroolijkheid overgeeft het danst springt en zingt men herkent het niet meer De vrouwen geven den mannen niets toe Zg zijn misschien nog uitgelatener ik heb er gezien die letterlijk dronken waren van t loopen en echreenwen ofschooa zg niets gebruikt hadden Er is iets van de oude bachanalien of zoo men wil Tan de Oermaansehe teesten in toen zich een zekere dulle woede van de patuurvereerders meester mmilte om ter eere van een of ander godheid feesten te vieren Er zou tegen deze dingen niets in te brengen zijn als zich bg de algemeene vieugdekoorts niet onvermijdelijk uitspatting en losbandigheid voegde Het misbruik van sterken drank gewoonlijk reeds heerscheude neemt dan ontzettende afmetingen aan en de gevolgen daarvan zgn vaak meer dan bedroevend voor de zedelijkheid Daaraan ia het toe te schrgven dat er in Nederland velen zgn die zonder tot puritanisme over te hellen het toch ten zeerste betreuren dat de kermissen zoo diep in het volksleven zijn doorgedrongen en ze beschouwen als een ernstige hinderpaal voor de zedelijke ontwikkeling van t volk Sedert de Uatste jaien hebben de hoogere klassen er zich grootendeels aan onttrokken maar de arbeiders dersen landbouwersklassen die trouwens niet zoo in staat zijn er andere amusementen voor in pl uita te stellen blijven er nog even sterk aan ehecht In onderscheiden gemeente echter heeft de raad besLtn er een einde aan te maken Op de eeue plaats zijn ze bekort op een andere baiten de kom der gemeente gebracht op eea derde eiadelijk geheel afgeschaft Vergadering van den Oemeenteraad OINSDAQ S£FTEMBgR Tcgenwoordifr de bb vta Bergen Uzeadooro voort Viraly Reny Kist l riLrc Krane b i c Nsolboves ao Goor Meitansker KorlB ii Uruujil ever vauStraatcs Post Oroot Strator GoedcvBSfea iii Hnil Do voorsittrr Jecll ui dr il t do ktcr Mallw heeft kouis gegoten verbioderd te zijn deso vorgadcriof by to wodob iogekoiBen ii roao mitsirs vaa hh Godapatoordo Staten dosar provincie bovdcndo gocdkenring tob do oaderhnsdjcho BBobestodiog dor uuren brog SBB bet Moordrecbtacbo verloBt cb vbo de aonbcalediDg tot opbnlcD van pain en vattnis on hol baggeren io do wotoren der geaofi oaa C f olTor Botiftc rapport vin B co W bet m banno kondon geotetdo ndroo ton J rsn Bcqtala BlCoaB 191 verboog ing der toelogi voor bel nitgeven van Maiiitwoeng venUg J r nuduittiugm B en W rijti inii oJJtmjnm de gfcvraoitda iAiÜ niet 100 ta Btaej Hur de all oUoende tuboidie te brvngen op 400 inguude 1 Jaanari n i ter Tiiio oeo adroo on do boeren W JaliBt en anderos aodossteunende bot voraook vaa J vaf Baatan ea Zéoo tal varhoogiBg van toelaag tor viiie rapport van B oa ir op hot adrBS vaa B Faaq t t afstand van aerderent grond baa eoUe ie viadt fccn buwaar tot bet vorkoopen van diea groad tor vUia B on W bieden oen dnalal vanroobugeleorleB in nJpbaketiaeha orde aao ter verkieilng van een OcaeeBto Adfoeaat beolaaBda uit de bb Mr Fortagn Droocloaier albier Ur C Reepmaker ea Mr H U Teli beide te Rotterdam terviiie eene miMJre van bb llbrjniecBteron daarbij iaieadondo een dobbeltal tor verkieiiag in de opongevallen plaata door bel onltlag nen n vnn dr O A TeUenbof waarop geplaaut ijn do bb dr U Terpstra ea dr t H G lan Iteraoa ter visie ea benooming m eene volgende vorgadsrin een adres van D Binee vorsoekeode een stBKJo genoloerdca grond in gebroik ta aogsn neaen kot rapport vaa B of W leidt on de gevraagden grond a ta slaan lagen 10 et do ccoliare en op de bekende voorwaarden ter tisie eeo adres ran nej tio der Klem Vorboef ondorwüserea in de handwerken aan de naeiajeucbool versoekcnde verboo ging van traktement bet rapport tbb B en W bebeUt dal xg voor acht leeoren per week f lfiO geniet vinden dit ia vergelijking awt de anderen niet Ie weinig ea adtiecorea tot afwgiing tor viiie oen adret van C F VrijhoiT Tertoekande als markimeestar benoemd te worden ter visie Aan de orde is een vooritel on vsn bet batig ilot der rskcniog van 18711 f lOWO betebikbaar ta stellea ter varvBOgiDg vsn de U aUHeB geldleoning lot dak bedrag de beer van Straaten wil om Tencbillendo redenen de geldleening doen doorgaan en bet geld ia banden boadea om daarmede andere werken oit te voeren de Toorsitter ngt dat B on W van oordeel sija dal de aebaldaBUtt groot genoeg is bet voorstel wordt daarna in itMaaiag gelracbt en aangenomen met IS tegen 2 stemmen dio vsn de bb Kranenborg en vaa Straaten een vooritel betrekkelijk bet verkoopen van ean itnk grond en water aan bet rgk dit is nog tot vergrooling der kaseme benoodigd en gelegen schter de iwemiehwl B en W willen dien grond verkoopen tegen S 60 de eeollare en de iloot ondor lekers voorwaarden on Biet aletaao de beer Prince il togen dadelijke bebandeliog ook de hh Kranenborg en vnn Straatea varklarea sieb daartegen da oori ijst er ap dat er op ipoed wordt aangedroogen ook de bb Kist ea Mesienaker willen het dadelijk in bebandeliag nemen het vooritel Prioeo wprdt io stemming gebracbl en afgewesen met 9 ti n 5 it J die van de hh Kfsneahnrg Goedewaagen Snel Prinoe eaIJw Straaten i dswaa wordt het voontel io atrmming gebniut en aangeaoDon met Blgemoeaa itemmen de vijf genoemde hh namen un desa itomming geen deel een vooritel tot afitsnd van eeo strookje groad aan do Bsaticbappij voor nienwe geoctroijeerde gasbereidiog bet rapport vaa B en W Uidtom dion grond te varbaraa voor 18 jsroa tegen 10 et de ceatisre de heer Prinoa wil dit aaakoaden evrnerna lU de lieer Knaeubiirg dit genoegzaam ondenlenod wordt zulki in ftteuimmg gebracht en ifgewezen met 8 tegen d itemmen die vaa de hh Kranenborg Mesiemiker OoedaHaagen Snel Noothoven van Goor en Prince daarna geven de bh Noolhuvcu van Goor ea Mruemaker de redenen op waarom zij uu voor het rippori zullen stemmen het rapport wordt in etemuiiog gebracht met alg itemmen de bh Kranenburg Goedewaagen Snel ea Prince namoa aan desa stemming geeo deel een vooritel om aan de naauilooze vennooticbap de Stearine KaarieBlWbriek Gonda vergunning te geven tol het leggen van een bouten fundering in bet plantioen nabij do üibriek om daarop eon contrafort te metielen bat rapport van B en W laidt om bet verzoek onder bepaalde voorwaarden toe te ataan tegen 1 i jaars WOfA na korte ducBiiie beilolco bet aangevraagde terrein af te bakaacn aa tot eene volgende vergadering aan te honden eene miiiive vin bh gedepntcordc lUten desir provinete hoodeode een voorstel tot wytiglng der verordening tot tostendboadiBg vaa do goede orde op bet buiUnploia ea ds toegangen tot bet italioa vaa dea NederlandicheB Rbijaipoorweg bet rapport vao de eofomiuie over da verordaoingen luidt om het in den geeil van de miaeiTe vaa bb gedep itaten te wijzigen wordt algemoon gocdgekeard een versoek van den beer H E taa der Boer om oatolag all bulpoi erwgzer aan de Borgeriehool voor jongcaa tegsa IS Noveml a i door zijae benoeming naar a Baga wwdt eervol verend Na machtiging om aan de genomen bcslnitaa aitvoariag ta geven zooder reaomptie eindigt de vergndering Laatste Berichten Loadbn 27 Sept Loid Derbjr heeft de deni tatie ten gehoore ontvangen die hem de reaolatiai mededeelde welke in de meeting van 18 dezer ia de City warea aangenomen Lord Derbjr gsf te kennen dat de Begeering de inatractie had gezinde aan Sir U KUiot dat hy dea Sultsa eene aadiëntie moeat vragen hem de penonea moest noemen dit zich aaa moorden en andere barbaarachheden ia Bulgarije hadden aohnldig geaiaakt ea straf voor hea moest vordereo Lord Derby geloofde niet dat swa het Pariemeat Boodig zou hebben bijeen te roepen aangezien de ondeibandelingen met de Mogendheden een bevredigend vertoop hebben Eene verstoring van den algeraeenea vrede of eene omverwerping van het Ottomaniadw rijk achtte hij in geenen deele waanebijulijk Hij verwacht dat het invoeren eener plaatselijke autonomie het verleenen van vrijheid eeae g katelling tnssdMl Mahomedanen en Christenen en het geven van Toidoende waarborgen tegen eene herhaling t d de gruwelen de moeilijkheden zullesi oplossen Ten opcichte viiu Servië verklaarde lord Derby dat hij den terugkeer tot den tUlut quo ante hMam begunstigde zouder dat Servië een oorlogavergoediag zal hebben te betalen Konstantinopel 27 Sept De Mogendheden verlangen van de Parte dat als grondslag voor de vredesonderhandelingen de ttêim f no tutte Mtnm voor Servië en Montenegu zal aangenomen worden De Porte toont zich zeer geneigd aU wtniolwl9h hervormingen toe te staan Zij heeft met het oog hierop bealoten een nationalen Baad samen te stdleo bestaande nit 36 Muzelmannea en 30 Christenen MARKTBEBICHTBS QOUda 28 September Tarwe puike witte ƒ 10 26 ii 10 76 mindere 9 25 a IO Boode puike 10 25 i 11 mindere 10 26 a 11 Bogge pnike 7 S6è 7 80 Mindere ƒ 6 75 7 0 Voer 6 i 60 Gerat puike ƒ 7 26 a 7 80 Mindere 6 i 7 Haver zware 6 86 6 60 Uehte 4 26 i 4 7 Ter KÜsmsrkt van gister werden aangevoeld 70 partijen kaas den handel zee vlug Ie kwaliteitvan 30 i 37 2e kwal naar eveiue heid De Veemarkt met goeden aanvoer de handel in beste vaarkoeien tot hooge prgzen verkoeht twecile kwaliteit traag schapen traag varkens voor Londenvan 25 i 29 et per half kilo magere rarkeni enbiggen traag te verkoopen Burgerlijke StandOouda GEBOREN M Sopt Ailtje en Jaa Aatksng oaden P do Rwdt oa J A daawr i Hendrikja Ca arin anders J Switser en C H Noomen il JobasBei Gerardai onden J M van Hofwègcn en J J van der Kent OVBKLEDENi 28 Sept 6 H Joogebreur 11 GEHUWD 27 Sept 1 vao den Hork en i Willems I H KoKbman en S Cats Burgerlijke Stand van onderstaande Oemeenten TW 21 tot 28 Sept 1876 Moordrecht GEBORENS Wilhilmiba naden F Zw n ea U Haat Jobaaaos ouden J Slobbe en U Wi ecin OVERLEDEN N Verboom 8 m P Kool 16 J J van Jeveren 2j S van dar Ks goh net kaisvr Wiichmeijer 78 j ONDERTROUVVD Gaena GEHUWD de Jong 86 j van Oouderak en C iMndarslool 87 j Oouderak GEBOREN 21 Sept Helena amllan k vM ttam e W 6 vaa dor VoMeo 4