Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1876

WT Zondag 1 October 1876 Opl uiming van MAlf FACTUREN W 1888 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van af llAAI D i 2i en de overige DAGEN westhaVbn bij Gebr PTEilBER ZZKFt WEEK RAADT LIJKE ii De lütgave dezer Courant geschiedt ZONDAQ WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadi geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONftERDAG én ZATBB A NHEIVi iW D COLOC N iGonda bij Ü F ibricli Uai d verkocht terjlc van onzen m jDAG De pi g periirie mailden is 1 75 fniBco pef toopl 2 71 Do iaz nntói van advortentlën kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave OVKRIEDEN GLtuc pMlbKl BOL WU GiMie G£lltV U Geene Stolwijk iCEBOREN Johinii ouders 1 eSHUWDs G nf J ONDBRTROl WD Oern i 4 i Haastrecht J i GEBORGD i 3 Sc A utbi o idrral B Smet en J Kok 26 Grrrit ondfrs J vau Scinik ru A Eijbeinen 27 Jokatin udcrs de Fraiikrgki i cu C btceukemcr OVERLEDtA 28 oft N Verboom 3 a ONDER IIOI D Gicne efiHtWb Geenc r Reeuwijk EbOIIEN Abram oud rsD anTneienM BoafKrvartt OVEKMOEN O erklly Sm A u Triet 17 j J Sligtir m éMWR PKOI WOt Gecne 8flUWt e ine Waddinxveen ÖRBOHEX Marin oudere H van Dncleiv en J van der Kroef GeiiinlDs Hendrikue oudura V ran dtin Toom ten J R Dykatra tïcrrtruida ouders 1 nu den Beijg en G Eljkr Tenataln Suhaora Fi aiicuia oud ts C van d r Krana en Al Vermeij Maria oldirs A van Klaveren en II fan der K ii CMCHrrDEN Geeoe ONDEKIKOUWII Geene ABVERTENTIÊN GBHUWO G Ovenu der met D A Adbera 1 Bevallen van eeu Mei e Cj M SWIïSER geb MeouKN qeuAt 26 Sept 1876 Voor de menigvuldige bewiJMn van belangstelling ondervonden by de gebwirte van uaen Zoon betuigen wg onzen hArtelyki dank J POST VAN DIE BUROvlat W C POST VAM Dfcii MRG m € ti mlevidk MbAck HwBe USJEIOOBD ill 38 Sept 187 Ad j Een Fatsoenlflke Burgerjuirrouw 20 jaar X Q verluugt tegen November eene BETREKKIISG binnen Gouda hetzjj in een nette Winkel f is ook niét ongenegen zich te verbinden tot adsijtentie in een net Burgergezin of bij een eenige DAMS Bnfieeteerenden vervoegen zich schriftelijk onder Le tt G bij den Uitgever dezer Courant Eene HUISHOUDSTER van d P oTcIrca 50 Juea oud wenscht weder in iid BETREKKING te komen Zij kan de beste getaigsehriften ovwleggen Adres franco onder letters B B an liet Bureau dezer Courant De ondergeteekende maakt aan zgnen geëerden Begunstigers bekend dat hjj zyn MELK en BOTER AFFAIRE met 1 OCTOBER VERPLAATST naar de Westhaven civiele bediening belovende eene prompte en C ZÜIDAM Ja HEIJj Kleermaker VERHUISD naar de overaijde der Turfmarkt Wijk H No 93 Óouda 29 September 1876 VL7B SCH00NSCHMEN Mb J A dekker Calligraaf wenscht na genoegzame deelneming een Cursus te openen en is daartoe te spreken aanstaande DJNSDAG en VRUDAG Vefel TMWO Mil Spoorttraat HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes PortraitsAlbums Dessins Speciality d Agrandissements et de Portraits eraaill Goud Druk van A Unnkmau In Lossing een Lading PUIK BESTE ICACHELKOLEN tè bekomem tegen billijkeuP bij J H SPIEUINGÖ Katt enjingel Q 128 A PERS PULPË gedarendn de Campagne van 1876 1877 per Schip of Wagon te bekomen Men schruve aan GODF BOELEN te Rotterdam 292 STAATS LOTKIIIJ De TBEKKHJp der EERSTE KLASSE I begint op MAAJ VDAÖ 9 OCTOB ER 1876 De DIRECTIE de MAATSCHAPPIJ db KANTOOR LANG ACHTEROM den HAAG heeft de eer UEd te berichten dat er GEEN BETER Kantoor als bovengenoemd bestaat fot het verkrijgen van alle soorten van GOEDE zoowel MANNELIJKE als VROUWELIJKE DIENSTBODEN daar boveng DirecÜe de eer geniet de eerste familiën hier te lande haar diensten f mogen wjjden De DiiiECTiK J G ECKHARDï C ALLE DIENSTBODEN die verlangen verplaatst te worden worden verzocht hun adres franco in te zenden Postzegel voor antwoord PPENBARE VERKOOPING l ó Contant te GOUDA op WOENSDAG 4 OCTOBER 1876 des voormiddags ten 10 ure in het Koffijhuis Hakmokie aan de Markt aldaar van 39 300 kilo CALCUTTA TARWE 650 hectoüter EGIJPTISCHE TARWE 186 hectoliter ZEBUWSCHE lARWE ruim 600 hectoliter VOERGERST 96 hectoliter BRUINE BOONEN eenpartntje MAïS minstens 60 000 kilp RAAPKOEKEN voorts ruim drie vat BNGELSCH ZUUR eenige KAASJES kisties SIGAREN ZEEP STUFBEL enz enz Alles te zien Diijgsdag 3 en Woensdag morgen 4 October Inlichtii en ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda fElb Liflll Cbiif Y mè 4e Spa Lix jS nËlier des AnMnitós Liqueur Jd Or et Liqueur St Eiuilioln I Voorhanden bji if n RAAUIAAKERS Haven B 17 BANKETB AKKER Vennootschap Commanditaire L DROOGLEEVER FORTUIJN 84 ROTTERDAM Zuidblaak n M f 6 l CoMjussiE vm Toezicht de Heeesn Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden h den Heer Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zgnenKantore verkrij gbaar Reglement VERBETERD ANNATTO ofKaaskleursel sedert 23 jaren 1853 1876 bereid door A KKIlüERTJc Piirmerende Bekroond Sept 1872 te s Hage KeiUg bekroond fabricaat op de in September 1873 te Amsterdam gehouden Landbouw tentoonstelling Gnnstig beoordeeld door een Oostenrijksdiverslaggever van de in 1873 te Weenen gehouden WereldTentoonstelling zie Utrecht Provinciaal en Stedelp Dagblad van 21 Sept 1873 Depots voor Gouda de HH J J va DER SANDEN W B van STRAATEN J SWirZER Az en C THIM ZOIËR KOSTEN U FRAIO verrenden wij op franoo aanvrage een 100 bladzijden dik met veel getuigschriften van gelukkig genezenen vooraien Uittreksel uit Dr Airy s Watuurgenees WijZe Ken ieder die zich van de VOOrtroflfe lijktaeid van het gelUustreerde 400 biz dikke Origineele Werk Pnj slecht l bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar gesteld wensoht te overtuigen ontbiede het Uittreksel van Riohter s Boekhandel te Nijmegen Green zieke verzuinie het zich met de beproefde Dr Airy s Natuurgeneeswtjae bekend te maken 8 Bi deze Courant behoort een m AiMJKs nispiussiËv Sleehtseen klein gedeelte an den nAtionalen tijd iB dit jaar door de adres disoussiën in beaiagJ genomen Door de eerste kamer werd daaraan slechis één zitting door de tweede een en eén halve zitting gewijd een eliikkig begin van dit zittiiigjaar die ducussiën toch hebben gewooiilak geen praktisch resultaat en wat daarbij sprake komt komt gewoouiyfc bij de behanili hug der begrootiug weder voor De ailfesseii van antwoord der boide kamers wureu hoofdzakelijk een weerklank van de toespraak des konings alleen in een tpz olit waveh zij daarvan onderscheiden werJ ii in de troonrede nog eenige belangrijke wetten opgenoemd die ter goeak uriiia aullen worden aangeboden de vertegenwoordigeri stellen hlijldnar de beloofde wet tot regeling van het lager oiidiiwjs op den voorgrond Alleen de e werd door de ontwerpen uitdrukkelijk genoemd en beide kamers hebben daaraan hare goedkeuring gehecht een beslissing des te belangrijker na de gehouden discussiën in de tweede kamer over de ministeriëele crisis In de eerste kamer hebben slechts twee sprekers het woord gevoerd over het gevraagde ontslag van het ministerie het hoofd der oppositie vroeg inhchting de minister gaf Helft al was het dan ook een aachtlichtje en daarmede was de discussie afgeloopeii het adres word met algeraeene stemmen aangenomen Blijkbaar verwachtte men dat nieer licht in de tweede kamer zoude gevraagd en daar meer licht zoude ontstoken worden in dit opzicht heeft men zich niet vergist Terstond toch bj de openlag der discnssiën werd daar door een vriend van dit ministerie den heer de CasembrooC op ir onstuimige wvjze meer licht gevraagd Gaat men die redevoering na dan zoude men waarl k zeggen dat ons land gedurende dezen zomer aan regeeringloosheid ten prooi is geweest En het gevraagde licht werd ontstoken èn door den miuisi èu door den afgevaardigde van Haarlem den heer Kappeijne van de CopeUo die gedurende de crisis op verzoek van b i miliiltetie cloer Z M geraadpleegd was Ën wat hinkt nu uit de openbaringen Dat liet ministerie nadat het aangevraagde ont lag door Z M niet was aangenomen er op aandrong dat het hoofd der oppositie zoude gejmadpleegd worden dat door dien afgevaardigde Tcrklaard waa dat het ministerie zonder schending der con tituiioneele beginselen kon aanWiJTen maai dat het weoschel k zoude zöa dit de miaistevB zich van het indienen van belan rrgke politieke wetsontwerpen zouden onthouden om xich E epi tot d wet tet regeling van het lager 0kiderwijs te bep len dat eindel k geen pnke geimelt was om aan den heer Kappegne de vorming van een ministerie op te dragen waardoor AUe gerucbtei vervielen dat de libe rale party onmachtig was om een ministerie samen te stellen Wel hard varen de woorden van eeu vriend van het ministerie den heer Teding van Berkhout dat uit de gegeven inlichtingen bleek dat bet ministerie de knecht was der oppositie en zijn die woorden waarheid dan is het waarlijk niet te verwonderen dat twee ministers volhard hebbffl big hun aanvnu om ontslag M t het verkregen licht was de kamer tevreden Was in de terste kamer over niets ander gi iproken in de tweede kamer vroegen het onderwys en de koloniën ook nog eenige belangstelling De Keer van der Hoeven toch had n vrede met de vooropstelling der onderwijswet werd niet afzonderlijk gesproken van de Ijelastingwetteu en de kieswet dan ook gezwegen van de wet op het onderwijs Hoe groot is de verandering in weinige jaren Werd vroeger door dftker ta Üie purtyen steeds aangedroiii en op een herzi ihig der wet op het lager ondeiwys een herziening die van liberale zjjde steeds onnoodig werd geacht nu heeft juist het tegenovergestelde plaats Nu komt de aandrang van de liberale partij een harer leden heeft reeds het initiatief genomefi de aanvoerJer dier partij eht de herziening voor alles noodig en de meerderheid der kamer deelt in dit gevoelen door met 45 tegen 27 stemmen alle verandering van het outwerp adres van de hand te wijzen eu op een spoedige indiening aan te dringen De § luidde iMet voldoening vernamen WIJ dat uwer Majeiteits aandacht op menig groot volksbelang gevestigd blijft Vooral stellen wij er prijs op dat het wetsontwerp op het lager onderwijs ons weldra bereike een onderwerp welks goede regeling zulk een overwegenden invloed kan uitoefenen op het zedelgk welzgn en de toekomst der natie f Moge de minister uu spoedig gehoor geven aan dien nitgedrukten wensch en de kamer door een spoedige behandeling van het wetsontwèi p toonen dat de gehouden discussiën iete meer z jn dan een spiegelgeveoht zonder blgvende resultaten Reeds te lang is het onderwijs de politieke hefboom waardoor de partgen in beweging gebracht worden het belang der natie wenscht dat hieraan een einde komt want zooals het adres zegt goed onderwgs is van overwegend belang voOr het zedelgk Welijjn en de toekomst der notie es thans zgn de gebreken van ons mderwgs t talnjk om het goed te kunnen noMnen Nahet onderwijs de Kokmiën Alwedet Atchin De indruk der gehouden discussie is verre van bef redige i De heer Fraaseij Vim Ib Potte die men wel een specialiteit in de e z dk zal kunnen noemen achtte zich door de omstandigheden gedrongen der rêgeeVidg een ongevraagd advies te moeten geven Geef niet f ê zOö sprak hjj aan den draftg uit lèdië aan db vooroord éeleii der officieren ort gewafend hand ons gSbited itt Atèhin nit te TfteidW M k ADVBRTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBTOOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afitonderlüke Nommer VIJF CENTEM n en wacht Zoo doende hebben wg sedert 300 jaren in Indië ons gerag gevestigd en wghebben ons daarbg wel bevonden Het binnen land intrekkende stellen we ons aan de grootstegcaren bloot zonder ooit het doel dat wjj on voorstellen te zallen bereiken Voorzeker dietaal verdient overweging vooral als er by eeutegenovergestelde gedragslgn gevaar bestaat datden Koning de beschikking zonde moeten gegevenworden over de Nederlandsche miliciens waaropreeds door den heer de Coisembroot gezinspeeldwerd Dezetocfa wilde liever dan terug te trekken de vraag overt egen of het niet wenschelgk waredoor wijziging van een artikel der grondwsfcden Koning m staat te stellen te beschikkenover Nederlandsche miliciens Hat laatet woordover Atehini helaas nog niet gesproken nogvele offers auUen waarscTiijnlijk van ons gevorderd worden De taak van den nieawen minister van k iëa ii zeker niet bengdenswaajrdig in het belang vau het land is bet te hop adat het hem gegeven zal zgn om die treurigezoi tot een goed emde te brengen I r Blgkens de verklanng van den minister vaai buiteulandsche zaken is de qaeeetie met VtsDBznela zonder bloed rergii ten tot een goed eindegebracht Een lichtpunt dus op het dnde derdiscussiën Met 65 tegen 4 stemmen werd hetonveranderde ontwerp doOr de tweede kameraangenomen L BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Volgens de berichten hebben de vredeso jp Jiindehugen een geweuschtfn loop I e Eiigehche ministeif van liuiteul zaken is tevreden Buitacbe berichtgevers Verzekeren hetzelfde uil Keizer Wdhelm s mond ge hoord te hebl en Wel blijft de Russische bevolkinj oorlogzuchtig maar de Czaar moet vredelievïnd blijven zegt meii eti eerlijk met de andere mogendhedeft BameuWerieii ï e RnsMBtch politiek i echter steeds bg tonder oneerlijk f etpeB t ïooaat daarop weinig tast gemaakt kan worden Uit Konstanttnopet telegf ifeert men dat de mogendheden de handhaving vuu den toestand Voor den oorlog eu herroriiriiij Pii in het bdattjc dM Christenen als grondslag van de vredesvodtWAhrdcH hebben voorgeschreven en dat de SultaA diahBede tevreden is ea bereid tot hervoiimen De ïroeilijltl fceid blqft nog om den toestand der Oostersehe Christenen dnuimsm te versekereS want ain Tnrksóhe beloften heeft incn niet veel dit leert de ofidërvindin Uit onze vorige laatste bericht eten abti le hel antwoord van liord Derby aan de commissie Welke hsm de heshiiten kwam rniededeWen tftr mekting in de City van Landen in Crotldhalh naar aanieidii der Ttfrkwhe grawelen honden Nieuwe getfiehta punten werden volgen het telegram door terd Derl niét pebpertl De Engelsche gezant heeft hevel f kkregen den Snltan te wijzen op d Bnhraarsohe grawelen en beatiHiffing der sohuldigea te eiaohen Een sameuroeping Viin het Parlement werd door de regeering iiet noodig geacht daar de onderhandelingen den gewenschlen loop nemen De Europeesche vrede iel oiet orden vestoord l dt d uststelleijde Ter