Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1876

I nwmmmmi m ummi tLiriiig de laiuuieti ISea oploiaiug der moeüjjVi edeu ia te arwn hteu Tao dc plaalsrlijiu antonomi gelyltheid fan Chriateuen ea M iliainuiedaiiea em Officiede waai ocj u duuea er eihier gegerra te urdea tegen een herhaling Ier gruwrleu Servië mort roljtem lord Derbj temglcontea tut dea akukt wnariu het lüt ieu eurlug aieh IwYuud eu gceu ehaderrrftuetUag betideo Intaaaoheu wekt de hoadiug der Scniêra xclf 4 ieowe betorfidheHL Iohulfs nil BcI chuIü wordt g ceiiui 4at l w iu de imuisternuèd nu iet vooaittiug van Torst M3au eeitpuhg beslutev ht ft de rrede woonuardcu te erireipeu duor de m gijiiUiediu toor geatM Ser K wïl lich aüeea onderx erpeu waaueer hei laud door vntctudtii itful ia maar aai tut het wiunle atrijdttt em le autifhauLel khrid van Servië en Boaiiiê Ie verkrijgen Vrue er nerd medegedeeld dat MHan de permaiieiite o Ke vau de Sc epttfehiiia en het volk vóór het voorttetten van den oorlog waren rii de jniuiéters alleen iii een vredelie veude atemmuig verkeerde hdiia n ediler ook de miniateiraiid een eu kxaaae hoacliiig aangriiompa Jiehben en nïeta van de voorwaardiii der mogendIkeden willen weten De oorlogspartij aehijnt dua de overwinning te héUben behaald Keeds e nige dagen geleden werd J ericht dat het li grr de huofduflio eren sterke pressie op het ministetw itsefetiden en deu vrede trachtten te verydeleu In Fraukrgk Uqft alles even rastig too rustig lEelfs dat men naar de byeeukoinst der kaïnera l egitit te verlaageu om weer wat politiek te houreu ea te kaaueu bepmtea De Hauuoversebe Landdag beeft ditmaal gevolg gigeven aan een Jteda vroeger besprukeu plau en een Toontel aangenomeo waarbg de Pruisische Rrgeeriiig ordt venuobt het beslag up d goedereu vau Kouiug Qeurge op te heffen Behalve de Badensèbe Minister Jollj beeft ook de Uiaiiter vaa Justitie en Baitealaudsche Zaten PreyAott ign ontslag gevraagd u gekregen bet bif kt cdlter BOg niet dat pulitieke redenen aaaleiduig faebUn gegeven tot de TecaaderiBg Keicer Wtlhelni beeft ook het bigveld van Worth Miooht en is volgens Duitaohe berichten ook van 4ien kant der Ëlxasserbcvulking goed outMtugea I N O BZ O N O £ Aaa de Bedaetie vaa de Ooadsehe Coorant MijHietr i Redaetimrl iDfaeliuon ik niet geloof dat uwe leiers telenrgeaiéld waren dat ik iu nw ouinmer van heden geen aotwoaid op awe vraag had ingeconden loo wil ik u nogthans ia ie gtdegeahetd alellen ai u Bttder gevoelen in deiea te deea kennen en venoêk ik u het bietfajj gevoegde iu uw volgend nanuner If le aenen Jtet aohtiBg aoem ik mg VEd the KtMUT hai 1 Sept 70 BËUï Toea ik omtrent de Houtman Culleete mijn oordeel aitaprak over bet gerelde VonnH di t allen luu tre n die ittiehten willen bydragen Is cq tegen de zaak xyn waarvoor erne gift wordt gevraagd neende ik ook londer eenige orasehriiving dit mj n gevoelen te kunnen uiten Ik wist toen uiet wie W was die bet artikel hnd gesteld dat aadleidiag gaf tot mqn aebrijveu De Redactie der douiteie Cimrmt lokt een nadere rerkUriog uit U acht ket overbodig die te geven ofschoon ik qieahartig on sigu te belqdeu ab ie in de pea ware gebleven Neen bet lag niet ia rnqne bedoeling era ditpiat te openen maar als men van dfne inde laeent te mogen bewerei dat iedefe gift tonder STrapatfaie aitgereikl 4m gever karaUerloot niaakt dan heeft een ander gelQk rreht om te leggen dat hq mik eeo geroeleu niet dnlt eu dat ky loodAoige fn U ara dan liever nieta te doen bydragen gersarlqk vindt en ongepast Eb vermits er nu was bggevoegd dat de HoofdConunisaie leker xulk een gevoelen ion deelen loo lokte ik opietteljjk ttn bevestiging ttit om tot richtsnoer te kunnen dienen voor een iegeiyk die mei iets uh willen geven al ware hij ook met een HoatmanMonnaeDt geeimina Ingenomen BEHT Bd iomulmai ttrfm om én i r Rttf wtM x rt ui v it ftem wtitrlrgfof Jlhêm mOlem wg oprntrtn dmt fT Jé tatinkkmf vkarakteibMa af it pft i têtr Hemf ii of dnff r taifutt Dl BiDumi II i i sai II IIIM= i Kantongerecht te Gouda Op de tereditiitting van 11 September lijn de navolgende persoaeu vtrx rdccM D D Tot eeae geldboete vaa 10 of iubi IpivtBgenisstnf ran drie dngea wegens h l ia d gemeente Gouda inroerea van vleeseh tonder dat 1 dit door een der kenrnieesters gekenrd gezond en I gofd b j udtu waa U I wtd V P V K Tot etue gejUlboete van i l O of suba gevangenisstraf vaa Ma dag wegens bet iateu loupen Tan pluimgedierte iu een Ooomperk van eeue opeubare wawJelplaata alhier I O Tot drie gtsldboeteu van t en twee van 1 of saba geraugenisstraf ran een dug voor elke boete wrgeua lo het te Oouda als geleider rau eeu met twee houden beapaiinen voertuig uiet gaan naaat die hoadeu eu So het te Gouua rjjdea uut twee auugeapauueu huudeu niet roonien vau nniilkurf h H Tut eene geldboete van 3 of subs gevaugenisstraf van één dag wegens het te Gouda rydeu harder dan ui een matigen draf A V d H T ft eene geldboete van S of lubs gevaugêuisstraf van dr e dagen wcgeus bet vinden op deu o ieubareu peg te Uouda vau leia dat waarde bezit loudur bet biuuea 24 uur by het onbekend lya van deu eigenaar aau deu Cuuimiasaris vau Pulitie te bubbea ter baud gesteld C S buiavr vau L de M Tot eeue geldboete van ƒ 19 of subs gevaugêuisstraf van twee dagen wegens bet als tapaiêr iu de luaaud Juli aanwezighebben iu hare tiippery ite Guuda ran beeoekersua niiddemaoht u v rue morgena 6 ure zonder au hunuc weigeriug om te middcruacht te vcitrekkeu keuuis te hebbeu goreven aau het Bureau vau Politie en lulks kouder vrystcUing vau deu Burgemeester te hebbeu bekuueu T G V K Tot twee geldboeten eeu van 15 eu een van ƒ 10 of sabs gevaugenisstraf van vitr dagen vooe de boete vau 15 eu vau drie dagen voor de boete van f ü wegLiis bet al tapper te Gouda uiet slaitra xijuer tapperg te uiiddt riiucbt en het als tapper iu de Énaaud Augustus nauwezig hebben ui tgue tapper te Goada vau beKuekers ua luidd ruaeht eu vóór des nurgeus vgf ure zouder van huiiue weigeriug om te inidderuacht te vertrekken kennis te hebben gegeven jian bet Bureau van Politie eo zulks zouder vrgstelliag vau den Burgemeester W hebben bekomeu H H Tot twee geldboeten van 8 elk of i Uas gevaugenisstraf vau wèè dagen voor elke boeti wegens het te Beeuwgk bewouebviran eeu kleine woning waarin het woonvertrek uiet uwnueü was van eeu goede buateu of sternen vloer vShseeii behoorlijke scho Srstee of andere doelmatige ruoÜ eu vau eeu venster dat gj opend kan wurdeu ouinid delgk aau de bHitfüdueht ui ktfiiieude en suites wat de beide eerste ovt rtredii eb betrett bg heihuhag H L Tul eeue geldliuete vau 3 ui subs gevangenisstraf van étn dag wcgeus het laten luuptu van trekbeesten op eeiia anders in oogst siaaudeu grond C I Tot twee geldboeten elk van 6 of subs gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete met verbeurd verklaruig vku di iu beslag geuomeu gibbe en bevel dat dezelve aal viaschen in eens uidrrs worden vernield negens het vischwater met eeu gebbe zonder voorzien te zijn ran een schriltelijk bewgs eigenaar of regthebbende de mazen van dat viach van vergunning vau deu op dat viacliwater terwijl net bat gemeten elf milimeters te klem waren Kn allen iu de koatef de noods luvurderbaar bij Igfsdwang Burgerlijke Stand ouders IJ D Baisaiaii ea J OEBOUKN tl Sept Jas A E krnburr Joh innek MiJer O Hofit de ea W Hoebeek 28 Fmink JolHDD ouden C Prgilekker P M dn Voi Taauii Aliwrtu 4adiri P W vau B k ca M Zu l Curutlia Pivteraella Brnjamii oudtr K daa aodert H Spruit en M Verbij Braber ea A Verweg 0 EaLF DE i S Sept M E Flor baitir vin W van MuUkoia 70 Il m 3l i vta der Zaaloi 8 j A tan 1 rawea fl m O VDKKrROLWU I OoL aa it j O Spil 8 i P Staleaberü 23 j a P sa J Heaiaibcrgeii 84 j ADVERl ENTIËN ïiö Ten Kantore van Nolaris Ma KIST te Gouda te bekomen tegen verband van loliede Hy potheek Kamtalen op LAND tegen 4 pCi dito op HUIZEN nen Oouda tegm 5 pCi BODEN GEVRAAG Een ieder die zgne inkomsten aanzienink wenscbt te vermeenieraa ali BODE eener aoliede lang gevestigde maaUchapp adr geere zich met fnnco brieven en mat opgaaf van beroep onder letter Z ter Snelpendrukkér van Corn IMMIG OottmolenniMt S 28 RomED tii aS JABIQB ECHTYEEEEHïGmG VAK POÜWB LOUTJES M HBNDRIKA ra JONG Oouda 1 October 1876 Hunne dankbare Eindeiea Ondertrouwd I COBNELIS GEEAEDÜS SPIT EN JOHANNA HEEM8BERGEN Gouda 29 September 1876 GEEN RtceptU De ondergeteekende bericht bfl deze dat da Heer W KOZKSTBAÏEN gemachtigd i in den loop der volgende week PER QÜITANTIE over het aan mij verschnldigde te disponecren f WELSCHmi Rotterdam 30 Sept 1876 Een BlfRGER JUrVROUW biedt zich aan ter ADöISTENTIE in een klein Gezin gezellig verkeer of in een WINKEIjZAAK in Garen B nd of iets dergelnks Zjj stelt fatsoen lijke behandeling boven hoog salaris Brieven franco ouder letter B Bureau dezes WöRM NmALluiKJi beiden gpneesknndig onderzocht henrveni STA LWI IN en STAAL LE VERTKAAÏ EMSER GOMen BORSTPASTILLEJJTRUNL DRUIVENSIROOP en iuiv jw ERMUDA alsmede ARROWROOT B alle soorten van verauuRMHrde levensmiddelen zün te bekomen in de HAAGSCtl E Winkel BOJDElSr van Bagraienis Fondsen en deiselüke welke een VOORBeELIGE BETREKKING kunnen büwnamemen worden verzocht zich aan te melden met bewgzen van eerlgkheid Bneren franco onder motto Bode bfl J C 6008SEN8 Boekhandelaar St Lncieniteeg 19 Amtterdam mumm mm 140 a 150 Gulden BRABANTSCHE Centen worden TE KOOP GEPRESENTEERD Opgaven legen welken prgs men dezelve wil inwisselen met franco brieven onder letten J C Bureau Goudsche Courant STEENKOLEN Van heden af te bekomen PUIK KWALITEITSTEENKOLEN roor de minst mogelyhe pqjzen J VAN DEN HORK Eeizentraat Men vraagt in een klein gezin met November a 8 eene Te bevragen onder letter F bg de Boekhandelaara J van BENTUM en Zoon te Gtmda De ondargeteekende heeft de eer zijne geëerde Clientele te berichten dat hn bn znn SIGAREN FABRIEK en HANDEL in WLWKN DISTELEERD heeft Zich minzaamst aanbevelende heeft hg deeer te zgn UEi Dm Dienaar M PEETERS Jzw Oouda WUDSTRAAT A 172 SLIJTERS gwietm RABAT r A afL taaticie mNBAQ EN BINSSAQ lAPPENDAG bij H TUSTERIIIAIV 292 STAATS LOTKRIJ De TREKKING 4er EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 9 OCTOBER 1876 üoor deze heb ik t genoegen mgne geachte gtadgenooten mede te deelen dat ik heden mijnen winkel in Tabak SigareOv Snuif KofTle Thee en Gedistelleerd heb geopend oii de Hoogttraat So 118 tegenover de Turjmarkt G OVEREUNDEB Ja Gouda 30 September 1876 Ontvangen de nipwste GARNEERSELS KNOOPEN BOORLINTEN enz enz tot zeer billgke prgzen GIKLEIÏBDS WOL Standhoudende Kleuren a 0 15 per knot M de VLETTER Tjonge Groenendaal Openbare Verkoopiiig te OODOA op DINüSDAfl 10 OCTOBER 1876 des voormiddags ten 9 ure vóór en in het Lokaal wgk K Nr 2J7 aan de Peperstraat aldaar van MEUBELEN en PUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED 100 SCHUTTERSUNIFOUM JASSEN 37 dito PANTALONS eeniggewerkt Ojud en Zilver enz Daags te voren des voormifldags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kanton van den NoUris W J FORTUUN DROOGLEEVERte Gooda OPR BAflE VERKOOPI G TE GOUDA op DING8DAG 17 OCTOBER 1876 voorm ten egen ure in de Gebouwen van de Sociëteit Ons GcNoaoiN aan de BoetekaJe aldaar van het geheele zeer nitgebreide zich in den besten staat bevindende looals het thans in de Gebouwen en in den Tuin ten dienste van genoemde Sociëteit aanwezig is ea bevattende lea wat tot het kouden eener groote Sociëteit en het geven van groote partgeu comedies dient uit te maken een voUedigen INVENTARIS verder het gdieel volledige zeer firaoie Tooneel Decoratief en he f een behoort tot iurigting van de aaien til Schouwburg Ken ootan meerendeela nit zeer firaaöe takken oestaanden hstboeidexj B eindelgk een grooten voorraad fijne en gewone WIJNEN BIER COGNAC en andere STERKE DBANKEN LIKEUREN enz enz Inlichtingen bg Mr KRANENBURG Cnrator in het faUIisaement van den Kastelein en bg Mr EIST Notaris beide te Oouda Mb J A DEKKER Calliyraaf wenscht na genoegzame deelneming een Cursus te openen en is daartoe te spreken aanstaande DINSDAG en VRUDAG mtetVMrogjM Spoontraat De ondergeteekende beeft de eer te berichten dat hg DONOBRDAO 5 OOTOBER a 8 GoüDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg Mejufvroaw de Wed A HABDIJZER Sociëteit Vredebesta op de Mabjet s II tüK Ofticics OPENBARE TERKOOPmii ó Contönt te GOUDA op WOENSDAG 4 OCTOBER 1876 des voormiddags ten 10 nre in bet Ko£Sjhois HAKMomt aan de Markt aldaar van 39 300 kilo CALCUTTA TARWE 650 hectoliter EGIIPIISCHE TARWE 186 hectoliter ZEEÜWSCHE TARWE mira 600 hectoliter VOERGERST 96 hectoliter BRUINE BOONEN een partgtje MAÏS minstens 60 000 kilo RAAPKOKKEN voorts ruim drie vat ENGELSCH ZUUR éenigeKAASJES kistjes 8IGARE ZKhP bTUFöEL enz enz i te zien Dingsdag 3 eu Woensdag moi 4 October Inlichtingen ten kantore vui Notaria Ur KItiT te Gouda 0 De van oitds gerenommeerde Mm i THÉEËJV uit den Koninklgken Nederlandschen Wnrtembergscben THEEHANDEL van Pa W TROUSSELOT Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrggbaar te Gouda bg J J v o SAN DEN Botermarkt Verbeterd Annatto of Kaaskleursely sedert 23 jaren 1863 1876 bereid door A kKRBEKT c Purmerende De ondergeteekenden verklaren zich bereidomtrent bovengenoemd fabricaat een zeer gunstig getuigenis af te leg n omdat hetzelve naar hunne overtuiging met alleen een V e rtrouwbaar maar in het gebruik ook een Voordeelig fabricaat is Was geteekend J BISSCHOP N HARTENS LOÖZER a d NES 4 H SLÜUTER l P MEIJER I VAN VELZEN OvDBRKMK a d AHnzt Jaanarg 1876 DepAta voor Gouda de HH J J van du SANDEN W B va 8TRAATBN J SWIT8BE Az C THIM No aas der beroemde Wekeiykselie Zimenspraken Uitgave J J H KEMMER te ülrechl il heden voorhanden bg den Boekhandelaar A BR ii rK 2vLAJsr Lange Tiendswsg te Goud In Lossing eén Lading PUIK BESTE EACHELKOLËN te bekomen tegen biUgkenprgs bg J H SPIERINGS Kattensingel Q 128 A yiesg VOORHANDEN bg W N RAAIJMAAKBR3 Banketbakker OOSTHAVENB 17 Koningin ne ft Princesse Brood Kattentongen Heeren Banket Amandelgebak Appelbollen Dépdt van E LI XE R d A N VE RS Tafel Liqaeur HET BESTE MIDDEL TEGEN HOESTEN DRUIVEN BORST HO IG door vde Geneesbeeren en genezen personen van alle standen aanbevolen zelfs bg longziekte en tering van het beste gevolg is a 1 de flacon verkrgg baar met nevenstaand Fabrieké merk bg zJum E Naorlölt Oudnuttr F oaker Idcaban Motltrdam C 1 W Saatï hé Apotb Bgtw k C I vaa Giakel adamimn t Wolf fc Zaoa Drog Teorimrf A vaa Vaca IFüiAmxtee C na Eenwaa ITimdn W H vaa DifgeUa 3mU bij P H A Wolf AtfMm mld S L VirouiMB t Zooa Apolb BotU oMn P Vcnioot Bottoof A J na Twoat D t 1 L vae Lecawea OnMnJuft i L F C Subili ffaMTiK adfrW Heajriki J D dea Hartaf ié€rf uti de lUadl Zonder bovenstaand Fabrieksmerk is geen flacon echt Urbanus Pilleai bereid volgens het aloude en echte Becept waarop men in bat bijaondar attent maakt Zgn ten nul tig in ongeaiaUliadcB der MAAO an werken beilzaiui up de tJMJSVERTKKlN Zq Un uilmuiitend legru de GAL SUHKUFTE m ket BLUËl en U1TSL 0 der HUID zg ijin ZACHT LAXEREN eu 8LIJMAFUB1JVEND Venegelde dooien van 87 i Cent en dubbele doo n iqn varkrynbaar b de kk Alhlaaerdam 1 de Boer Amtterdam M aéban b 0 dro heiligt weg D 13 Bodegrnen B Veralo it Botkoof i A van t Wondt Mfl H W de Knig Oajiine J B Weaterhoff Gomd y L Schenk op de Uoogstiaat BtmttreeU K Ooaieiling i Hfe J L F C SnaSilié Bnitenhof Leydn 1 T Terbargh Haarlem hoek Bakkentacg Meerkerk W van Beekam Moordreekl 6 H Poat Qitdaoater Pr Vree BaUerdam v d Toorn k Beker Weate Wagsaatnat Sckaoitkeam A Wolff t ütreekt AIMna Ie Kroon op kat Sletaw anr daa Dookentr a S7Ï i FimeH Pk van Eetenen Flaardinfm Woater Pleljlier fc t fToerien J F Sweenaan l Zetenknite A Priaa H t depSt deter echtO Urbanaa Pillen tinds ravele jaren met roem hekend en ia algcawen ge bniik ia door ons te Ooudia t4l0en en UltBlOitend gepbiaUt by den kaar L SCHENK op de Hoogstra t WA AHSCHU WIN O Men wordt lustautelgk v rMaU wel atleat to willen lijn dat door ons bg niemand anden de UrbanuaPillen bereid va eu het onde en eoht Reoept in Depot igii verktügbaar KcateM in de kierieem apgejeee Stolen en Flaatten dm if il HeriatengeKixmdt Déf6tko i n In elk dooqe ia eea biljet vooralen met 4 nfenkandtge naamteekaBiag van da vervaardiners Wad Keunim b Zoon Apotkeker welke tilandteekeniug zioh ook bevindt p hn Zegellak waariieda da Dooqea veraegeld sga Wg v ru rk 0 de gebniikeia wetantattjk da4r wel op te lettrn ea r en hnn nao WOl tOO tO llen by wien men de Dootjrs Pillen haalt V