Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1876

t mt mmi mmmiimmmi i t ik mtmi m imt G B TiK GOOR ZONEN hebben nitjjegeTen de I afl en pr p cttt TOorw deBT n ioteekening au de eESCIHEDEMS en BESCHRIJVLNG imtk Z OXsriD A C3 1 OGTOBEI 1876 lU 112 113 114 115 116 117 118 119 120 123 124 125 126 aeest uit oorspronkelijke Stukken byeenrerxameW door C he £ an e nou llltjngnerïJen DERDE DEEL lowerkt en vermeerderd door J N SCHELTEMA enTrtrykt met 4 Lith KÜNSTPLATEN aar teekenmij Tan den Heer SVHIfl ERrS Men teekeut in hg de boekhandelaren J tas BENTUM lOOS A BRINKMAN KOK VULILANÜT H J J LEIJEN P C MiAS Ja H GOORI SEN en P va ÜUDS DOOIiN waar Iste a rtnngtn en prosjtciMstm voorhanden z n émïiè w vimwiit i i 1I1AGAZU i BERU Bericht bg deze 7 i n Ma azijn steeds raim voorzien is van Gelakte KAGCHELS ea HAARDEN TURPKISTEN KOLENBAKKEN HAARDSTELLEN GesUgen en Gegoten KOüKFOBNÜIZEN en verder aUe Geëmailleerde en Vertinde KEL KENBEHOEFlEy Nieuw verbeterde COLORIFÈRES in verschillende Afinetinzen voorradig iffniiiiiiiir yön Dr N GERBER Thun bij Bern Hoofd D ót voor Nederland en Öe Koloniën b ft XU CHSIWQER JOH Zoon Bloemgracht DD 81 Amsterdam Dit praeparaai gebaseerd op grondige wetenschappelijke itadiën der voeding mantboven alle dergelijke pr ncten uit door veel genuger Suiker en Zetmeelgehalte waardoor hetdoor de kinderen gemakkelgker te verteeren is Beeren Doktoren kannen ni over Proef bassen beacfaikkea fi Hoofddepot Depot blJ J C ZeWenryk Jürwglst Gouda vereenigt in nch de eigenschappen van het Caiisbader Emaer en Mariënbader zogt en bewgit oibnnntende diensten bg hoofdpijn verstopping en slechte spijsvertering benevens de kwalen die daartnt voortkomen zooaU maagpijB migraine aambe n en in t algemeen de nekten waartegen men zich van laxeermiddelen bedient In verzegelde dopzea a 60 centa S t a al wij n Het is T o a eraeme bekendheid dat ijzer een onmitbasr bestanddeel T n onrtfood h Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kwa d iappigheid bjeekzucht en Hier xiekten de natnnrlgke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparsten i deze oplossing de feaebikste Eén eetlqiel bevat 0 15 gram gzer ineen licht verteerbaren vorm Deffacon ko t 1 wmj Boterpoeder ttlrtrt dien TUI li t karnen naakt da boter va iter beter vaa tauHtk frai en verhindert bet sterk worden In pakken voldoende voor 500 ksn melk i 30 cent W Bïj ieder a rtikel ia eeae uitvoerige Kebraikmanwl zin r Bovenitaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depotx voornamelijk te Gouda bgL Welter L Schenk en J C ZeUenrijk te SrJioonhaptnh V 1 Wolff en Zoon te Oude a r bg F Jonker Idenbarg t4 Wotfdtfl U v Kas Ea in de andere plaatsen m de bekende depot r t M Bmerik 4 £ g VOS QI MBOHK Depot van THEE vn Her MAetiuH va N Ravenswaay Zonen ooRnvcHeM Deza THEI N worden afgeleverd in veiiegeide pskjea van nj twee en een ttlf en een Sed en et Temeidmg van Nomnier en Pnj vnoT WB vaa neveaataand Merk volgens die Wat HBT AGENTUUR voor OOÜPA en OmrtfAen van de sedert jaren gnnttitf bekende en op greote schaal in nchte 9Tt 0M VBRWEHU DRUKKERIJ CHEMISCHE WA HRRIJ van WINK IL k Co te Amt errlnm s geve igd bjj den H er i vai der Wal Raam O 441 tat de aitvoeiiair vaa gewerd xdora Mobrrdei i BREEBAABT LZ BotaraiMkt te 0 H4ai étiTM fe K d rffl mTffA bflDMB windia en geverwde en gedmfcte Kt len te bezichtigen of ntbieden z b Biilnke prnzfln Aflevenog ja den kortet Imogat ei tjd j OmA tttlÉi nm A i nkniM Een WINKEL HU IS BELONJE te HUUR Te bevragen bg G Lange Tieod weg D 28 Godda o Verkrijgbaar AJISTERDAMSCH 20 ET mmim bjj L GROENENDAL Gouwe 2e huis tand Keizeestraat Belangrijk Bericht Ondergeteekende beeft de eer zijne geachte Begunstigers te berichten dat hij eene keurige Sorteéring TAFBLLAMPEN HANQLAMPM en GANGLANTAARNS heeft antvangen alles naar de laatste smaak alsmede Nieuw Model KaattieHfflis Ue alle vorigen in DUUR en ZUINIGHBlo overtreffen Tevens beveelt hij zich voortdurend aan tot het HE PARKEREN van alles wat tot Het Vak behoort W J VAN LEEUWEN SPIERINOSTRAAT F 41 Gouda ZV Sept 1 878 G IJ M NAS rÏKK VOLKSKLASSE JONGELINGEN uit de Werkende of Ambacbtstand van 1 f tot IBJaren die lustgevoelen de Lessen in e Gymnastiek en Eierceeren graiit bij ie wonen kunnen neb dairtoe tot Zondag dag9l 8 tnsseben 1 en 2 ure aanmeklen H J STEENBERGEN Aanvang iei Lessen MAANDAG AVOND 2 October van 8 tot 10 nar SAISON M Voor het tegen woonliire Saison be jO veelt zich de op groote schaal ingencïite 3 Stoom ver verij a t chemische Wasscherü VA = 03 i SombauU fcjbijzonder aan tot het VERWEN van S OVEIUASSEN DEMI SALSONS eh E D mfs MANTELS welke in alle kien rea zonder lostornen of krimpen ge 2 2 verfd worden 52 Agent voor Gouda en Omstreken den i Heer T A G van DET H Markt S r Stalenboeken ter berichtiging PrjjaoooraBten a verdere Inlichtingen b te bekomen zijn CS NB Het goed verft niet af en wordt S Xi met de este verfstoffen geverfd 5 SPECIALE INRICHTINfr Tooa ë wei bëck lÊoekhanOeimar HpuS tt9tt9r mm Vervaardiging van Versjes Toasten Pot ponrri s Gedletiten Chansonnett n Couranten kluchten Bljjspelen SchiMerwerk Rariteitaaof Aardigheden Tableaux met uitlegging enOrgel Souvenirs of Albums met Tenwerk enInseriptiën Oairtonages en Surprises Meaa a Geeotige geïllustreerde Prenten enz Wf Heeren Ceremoniemeesters wier bezighMtenvaak niet toelaten geheel de feeskregeliiig ïewgereed te maken vinden dadelijk ruimen voorraad of naar opgave ten spoedigste te doe daaritellen Kennilfgeving RIJTÜIG SCHOÜW BTJEGEMEBSTES en WCTHOUDEKS der Gemeente Gouda Gezien Art 43 der Terordening van Politie voor die GemeenV vastgesteld den 16 Junij 11 Ang 1865 en afgekondigd deii 12n September daaraaDvolgeode Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetsien dat op Zaturdag den 14 October 1876 des morgens ten 10 ure op het plein achter het Waaggebouw tal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner Rijtuigen zullende de nakearing der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde Bijtuigen plaats hebben Zaturdag den 21 October daaraanvolgende ter üelfde nre en plaatse Jouda den 29n Sept 1876 De Secretaris De Burgemeester DaboOLEEVEIl PoaTOUK VAN Bekokn IJzendoobn KENNISGEVING BUaOEMEJ aTEB en WETHOUDERS der Gemeente Oguda breugen ter kennis ran alle Patentflicklifft ingezetenen wier namen voorkomen op de snppictoire registers voor het dienttjsar 1876 77 dat de PATENTBLADÉX in gereedheid en op de Secreatafie dezer gemeente verkrijgbaar zgn wanneer zij zich daartoe peraoonUjk aanmelden van den ïii October 1 76 tot en met den 14n Ootoher daaraanvolgende s vooriniddags van 10 tot s middags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkonislig Z M Iirsluil van 17 October 1820 de binnen dien tijd door dl iKlanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door dett Ueurwaarder der Directe belasiiugeo aan hiiniie buizen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt terwijl de nalatigen vervallen in een boete v u vij itn giUtUm bfjaUiou sy aangevraagd wordende liuu PA TEN l of een aftdir ft vao hetzelve niet kuutieu crlooneu Gomh dcu 2 September 187 De Secretaris De Burgemeester Dbooglekvik Foetou va BaaoEN UzKNoooaN KENNISOEVINO INRICHTINQEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL kunnen VEROORZAKEN BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Griet op artt 6 en 7 der wet van deo 2n Jun j 1875 iStaaUilad n 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen om vergunning tot het oprichten vnn 1 een BL1K 8LAGEHU door A Gjjzenij ia een perceel in de Kleiwegsteeg Wjjk N nO 259 Kadaster Sectie B n 33 en i eene SMEDERIJ door L Soet in een pand gelegen in de Peperstraat Wijk n 66 Kadaster Sectie D n 1499 Dat op Zaturdag den 14a October 1876 de namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid isom daartegen bezwaren in te brengen en dat gedurende drie dagen vddr dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen ü GOUDA den 80 September 1876 De Secretaris De Burgemeester DaoooLBavEa FoBTtniN tam BaaoKNlJzaNDooaii BEGROOTING DBE INKOMSTEN k UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA Toor den dienst van 1877 Bevolking 16777 zielen FerKlf UITGAVEN VOLOH Hoofdat VI Kouten der plaatselgke gezondheidspolitie 110 Kosten van toezicht en onderzoek der openbare huizen enz ƒ 120 Tranaportwrea 120 Transport 120 Kost n van koepokinenting 100 Kosten van de openbare gezondheidscommissie f 200 Jaarwedde v d geneeskundige belast met de doodsobouw 100 Kosten van de bad en zweminrichting 300 Kusten op het keuren van veeen het begraven van afgekeurdvleesch enz 75 Kosten van ontsmetting vanbesmette voorwerpen 100 Kosten van het om niet verstrekken van gezuivtRd drinkwater 3000 Totaal V het Vle Hoof dtt 3995 Hoofdst VIL Kotten voor het onderwas en ter bevordering van kunsten en wetenschappen Kosten V de Latijnsche scholen o Jaaarw der Onderw zers 2400 b Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften 100 d e Vuurenlichtindescholen 40 Onderhoud der gebouwen meubelen enz Vergoeding van dën Rector voor gemis v vrge woning 400 f Toelage aan curatoren 4 100 Kosten v de middelb scholen o Jaarw der onderwijzers 4175 b Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften 450 e Vuureulicbtmdaachoteu 700 d Onderhoud der gebouwen meubelen enz 005 Kosten voor de lagere scholen a Jaarwedden der hoofd en hnlponderwézen mitaga ders toelagen ten behoeve van kweekelingen 30865 6 Veranderlgke belooning v de onderwgzers 845 e Onderhond van de scholen de schoolmeubelen en dewoningen d onderwgzera 2345 d Kosten v schoolb Bch Oolbehoeften der leerlingen 2600 e Vuurenlichtindescholen 1100 h Vergoeding aan het Rgk in het pensioen der onderwy zeressen 403 67 121 122 Kosten der bewaarscholen 1450 Kosten der plaatselgke schoolcommissiSn Middelbaar onderwöa 125 180 b Lager onderwfls Kosten voor onderwas in kunsten en wetenschappen Kosten der muziekschool ƒ 2005 Toelage van de Librye j 100 Toelage aan het stadeljik Mn enm van Oudheden 168 09 Andere uitgaven niet tot de vorenstaande behoorende 370 Totaal V hetVUeHoofdat 51526 76 Memorie van todiohting op de vorenstaande posten UITOAVEN HooJdstok VI 117 Vermeerderd met ƒ 600 Het toenemend gebruik van gezuiverd drinkwater maakt die ver hoogiog noodig HooroswiK VII 120 h Verhoogd met 126 een gevolg van het toenemend getal kinderen 0 Verminden met ƒ 130 Verminderd met 3 33 komende het uitgetrokken bedrag overeen met hetgeen daarvoor aan het njk verschuldigd ia 122 a Verminderd met 40 wordende de voorgedragen som voldoende geacht om de kosten te bestrijden Daarvoor wwdt beschikbaar gesteld Koaten op het houden van vergaderingen 60 die op het houden van examen 30 die voor drukloooen schrijfbehoeften adver tentiën enz 30 h oldiging van den pedel 15 las i Tot hetzelfde bedrag voorgedragen als bq ds vorige begrooting De post strekt tot voldoening vaat de kosten op het houden van vergaderingen 100 die van drukloonen schr fbehoeften en ad vertentieu 46 bezoldiging van den pedel 36 ƒ 189 Is verhoogd met 846 in verband nwt de aanstelling van een tweede muziekmeester Verminderd met 130 Het voorgedragenbedrag van f 100 ia noodig om met het tig slot der den 18 Mei 1876 door den Gemeenteraad goedgekeurde rekeuiug van Libryemeestera over 1874 bedragende 36 69 en de renten van 6300 kapitaal op het Grootboek der Werkelijke Schuld 21 pCt leutegevende achuld ten name der Librye ingeschreven en welke ƒ 130 bedragen de vermoedelyke uitgavender librye te dekken Waril vmtgd BINNENLAND GOUDA 30 September 1878 Tot lid van het bestuur van het departement lOonda van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen I benoemd de heer C Mewemaker Naar wij tot ons leedwezen vernemen kan de tooneelvoontelling waarbij de ttagédienae gar zou optreden in deze gemeehte niet doorgaan wegena te geringe deelneming Het was sinds eenigen tijd wentdielijk voorgekomen deki bestaande Onshest vekmniging Pen Atfera ai Jitra te hervormen Thaas aan de intrede van een nieuw seizoen was het daarvoor de geschikte tqd Van daar dat de heer Si van Milligen wien het nemen van de uoodige maatregelen tot hervorming was opgedragen tegen Donderdag jl eene vergadering bijeenriep van allen die geneigd waren mede te werken tot het oprichten eener nieuwe Dilettaid OrcUttVereeiuging Déze vergadering heeft uit haar midden een regelingacommisaie benoemd bestaande uit de heerett S Van Milligen F T Lafeber en Dr H IJssel de Schepper Deze commissie zal traokten zooveel mogel k de in deze gemeente aanwezige orchest krachten teveresnigen Wjj hopen dat onze atadgenooten zullen toonca te begrijpen dat om in een gemeente van den omvang van Gouda iets zoodanig tot stand te brengen het noodzakelijk is dat alien zich vereènigea en dat niemand zich terugtrekt Wanneer de leden der vereeniging eenigen tijd zullen gerepeteerd hebhen zal men tot het overige gedeelte der burgerij komen met het verzoek en al honoraire leden tot de vereeniging te willen toetreden De herinnering aan de vele genotroUe gezellige concerten uit vorige jaren zal e zeker toe medewerken om ieder züne kraohtea te doen inspannen om ook weder voortaan een dei lijk genot aan de Qondsche ingezetenen te schenken Het gereditshof te s Qiavenhage heeft benoemd tot vechter mmis9arissen voor de instructie van strafzaken in het arrondissement Rotterdam Mrs K A Weve en Ph A 1 Boovin Staten Generaal Twekde Kameb Zitting van 28 September In deze gehoaden zitting dealde de voorzitter mede dat d commissie belast geweest met de aanbieding van het adres van antwoord op 2f M troonrede zich Woensdag namiddag van die taak had gekweten Z M had het volgende geantwoord Mgne heeren Met genoegen verneem ik hetgeen mji door de tweede kamer in haar adres viin antwooid wordt te kennen gegeven en Ik verzoek u haar Mijnen tiank daarvoor te betuigen en baar tereui 4e m